Azithromycin sandoz 250mg - õhukese polümeerikattega tablett (250mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01FA10
Toimeaine: asitromütsiin
Tootja: Sandoz GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Azithromycin Sandoz 250 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Azithromycin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Asitromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Azithromycin Sandoz ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Azithromycin Sandoze võtmist
 3. Kuidas Azithromycin Sandozt võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Azithromycin Sandozt säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Azithromycin Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Azithromycin Sandoz on antibiootikum. See kuulub makroliidantibiootikumide rühma. Seda kasutatakse bakterite poolt põhjustatud infektsioonide (nakkuste) raviks.

See ravim kirjutatakse tavaliselt välja järgmiste haiguste raviks:

Mida on vaja teada enne Azithromycin Sandoze võtmist

 • rindkere infektsioonid nagu krooniline bronhiit (bronhide põletik), pneumoonia (kopsupõletik)
 • mandlite, neelu (farüngiit) ja siinuste (ninakõrvalkoobaste) infektsioonid
 • kõrva infektsioonid (äge keskkõrvapõletik)
 • naha ja pehmete kudede infektsioonid, erandiks on infitseerunud (nakatunud) põletushaavad
 • klamüüdia (teatud mikroorganism) poolt põhjustatud kusiti ja emakakaelapõletik.

Ärge võtke Azithromycin Sandozt, kui olete:

 • asitromütsiini;
 • erütromütsiini;
 • teiste makroliid või ketoliidantibiootikumide;
 • või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Azithromycin Sandoze võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esinevad:

 • maksahaigused: teie arst võib kontrollida teie maksafunktsiooni või katkestada ravi;
 • neeruhaigused: kui teil esineb raskeid neeruhaigusi, võib olla vajalik annust kohandada;
 • närvi (neuroloogilised) või vaimsed (psühhiaatrilised) probleemid;
 • teatud tüüpi lihasnõrkus, mida nimetatakse myasthenia gravis’eks.

Et asitromütsiin võib suurendada riski südame rütmihäirete tekkeks, teavitage palun enne ravimi võtmist oma arsti, kui teil esineb mistahes järgnevatest probleemidest:

 • südameprobleemid, nagu nõrk süda (südamepuudulikkus), väga aeglane südamerütm, ebaregulaarne südametöö või seisund, mille nimi on „pikenenud QT sündroom” (diagnoositud EKGga);
 • väike kaaliumi või magneesiumisisaldus veres.

Muud ravimid ja Azithromycin Sandoz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eriti tähtis on öelda seda arstile enne järgnevate ravimite võtmist.

 • Teofülliin (kasutatakse astma ravis): teofülliini toime võib tugevneda.
 • Varfariin või teised sarnased verehüübimist takistavad ravimid: samaaegne kasutamine võib suurendada verejooksu riski.
 • Ergotamiin, dihüdroergotamiin (kasutatakse migreeni ravis): võib esineda ergotism (so jäsemete sügelemine, lihaskrambid, käte ja jalgade gangreen, mis on tingitud verevarustuse häiretest). Seetõttu ei ole samaaegne kasutamine soovitatav.
 • Tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks pärast organite ja luuüdi siirdamist, et vältida äratõukereaktsiooni): kui samaaegne kasutamine on vajalik, kontrollib teie arst regulaarselt ravimi sisaldust veres ja võib vastavalt sellele annust kohandada.
 • Digoksiin (südamepuudulikkuse ravis): digoksiini sisaldus võib suureneda. Teie arst kontrollib ravimi sisaldust veres.
 • Kolhitsiin (kasutatakse podagra ja perekondliku Vahemere palaviku ravis).
 • Antatsiidid (seedehäirete ravis): vt lõik 3.
 • Tsisapriid (seedehäirete ravis), terfenadiin (kasutatakse heinapalaviku ravis): samaaegne kasutamine asitromütsiiniga võib põhjustada südameprobleeme.
 • Ravimid, mida kasutatakse ebaregulaarse südamerütmi ravis (antiarütmikumid).
 • Nelfinaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis): samaaegne kasutamine võib suurendada asitromütsiini kõrvaltoimeid.
 • Alfentanüül (kasutatakse narkoosi andmisel) või astemisool (kasutatakse heinapalaviku ravis): samaaegne kasutamine asitromütsiiniga võib tugevdada nende ravimite toimeid.

Azithromycin Sandoz koos toidu ja joogiga

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga. Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal, välja arvatud juhul kui teie arst on seda spetsiaalselt soovitanud.

Ravim eritub inimese rinnapiima. Seetõttu katkestage imetamine kuni ravimi võtmise lõpetamisest on möödunud kaks päeva.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta Azithromycin Sandoz autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Nägemishäired ja ähmane nägemine võivad mõjutada patsiendi võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. See ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu pearinglus või krambid. Need võivad mõjutada teie võimet sooritada teatud tegevusi, nagu autojuhtimine või masinate käsitsemine.

Azithromycin Sandoz sisaldab sojaletsitiini ja naatriumi

Kui te olete maapähklite või soja vastu allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.

Azithromycin Sandoz sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, st see on praktiliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Azithromycin Sandozt võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Antud annused on täiskasvanutele ja lastele kehakaaluga üle 45 kg. Väiksema kehakaaluga lapsed ei tohi seda ravimit kasutada.

Soovitatav annus:

Azithromycin Sandozt võetakse 3- või 5-päevase ravikuurina

 • 3päevane ravikuur: võtke 500 mg (kaks 250 mg või üks 500 mg tablett) üks kord päevas iga päev
 • 5päevane ravikuur:
 • Võtke 500 mg 1. päeval (kaks 250 mg tabletti)
 • Võtke 250 mg (üks 250 mg tablett) 2., 3., 4. ja 5. päeval.

Klamüüdia poolt põhjustatud kusiti- ja emakakaelapõletiku korral tehakse 1-päevane ravikuur:

 • 1päevane ravikuur: 1000 mg (neli 250 mg või kaks 500 mg tabletti). Võtke kõik tabletid korraga ühel päeval.

Neeru- või maksaprobleemidega patsiendid

Te peate ütlema oma arstile, kui teil on probleeme neerude või maksaga, sest arst peab võib-olla muutma tavalist annust.

Neelake tabletid alla koos joogiveega

 • Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.
 • Neelake 250 mg tablett alla tervelt.
 • Vajaduse korral jagage 500 mg tablett võrdseteks annusteks.

Azithromycin Sandoze võtmine koos seedetrakti ravimitega

 • Kui te peate võtma seedetrakti ravimeid, näiteks antatsiide, võtke tabletid vähemalt üks tund enne või kaks tundi pärast antatsiidide võtmist.

Kui te unustate Azithromycin Sandozt võtta

Kui unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui võimalik. Seejärel jätkake nagu enne. Ärge võtke rohkem kui üks annus iga päev.

Kui te võtate Azithromycin Sandozt rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju tablette, võib teie enesetunne halveneda. Teil võivad tekkida ka teised kõrvaltoimed nagu kurtus ja kõhulahtisus. Konsulteerige otsekohe oma arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Võimalusel võtke tabletid või nende karp kaasa, et arstile näidata, mida olete võtnud.

Kui te lõpetate Azithromycin Sandoze võtmise

Võtke tablette alati ravikuuri lõpuni, isegi kui teie enesetunne on paranenud. Kui te lõpetate tablettide võtmise liiga vara, võib infektsioon taastekkida. Samuti võivad bakterid muutuda ravimi suhtes resistentseteks, mis raskendab ravimist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Kui teil esineb mõni alljärgnevatest raske allergilise reaktsiooni sümptomitest, lõpetage ravimi võtmine ja konsulteerige kohe oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:

 • äkilised hingamis, rääkimis ja neelamisraskused;
 • huulte, keele, näo ja kaela turse;
 • väga tugev pearinglus või minestus;
 • raske või sügelev nahalööve, eriti kui tekivad villid ja esineb silmade, suu või suguorganite valulikkus.

Kui teil esineb järgnevaid kõrvaltoimeid, võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga:

 • kõhulahtisus, mis on tõsine, kestab pikka aega või milles on veri, koos kõhuvalu või palavikuga. Need sümptomid võivad viidata raskele soolepõletikule. Seda võib harva esineda pärast antibiootikumide kasutamist.
 • naha või silmavalgete kollaseks muutumine, mille põhjuseks on maksaprobleemid.
 • kõhunäärmepõletik, mis põhjustab tugevat kõhu ja seljavalu.
 • suurenenud või vähenenud uriini kogus või vere sisaldumine uriinis, mis on põhjustatud neeruprobleemidest.
 • nahalööve, mis on põhjustatud tundlikkusest päikesevalguse suhtes.
 • ebatavalised verevalumid või verejooksud.
 • ebaregulaarne või kiire südamelöögisagedus.

Need on kõik tõsised kõrvaltoimed. Te võite vajada kiiret arstiabi. Tõsiseid kõrvaltoimeid esineb aeg- ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st), harva (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st) või ei saa esinemissagedust olemasolevate andmete alusel hinnata.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • kõhulahtisus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • peavalu;
 • oksendamine, maoärritus, maokrambid, iiveldus;
 • lümfotsüütide (liik valgeid vereliblesid) arvu vähenemine, eosinofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine, väike bikarbonaadi sisaldus veres, basofiilide, monotsüütide ja neutrofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • pärmseene ja bakteriaalsed infektsioonid, eriti suus, neelus, ninas, kopsus, sooltes ja tupes;
 • leukotsüütide (liik valgeid vereliblesid) arvu vähenemine, neutrofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu vähenemine, eosinofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine;
 • turse, erineva raskusega allergilised reaktsioonid;
 • söögiisu puudumine;
 • närvilisus, unetus;
 • pearinglus, unisus, maitsetundlikkuse muutused, käte või jalgade surin või tuimus;
 • nägemishäired;
 • kuulmiskahjustus, pööritustunne;
 • südamekloppimine;
 • nahalööve, higistamine (kuumahood);
 • hingamisraskus, ninaverejooksud;
 • kõhukinnisus, kõhutuul, seedehäired, maopõletik, neelamisraskus, kõhupuhitus, suukuivus, röhitsused, haavandid suus, suurenenud süljevool;
 • maksapõletik;
 • sügelev nahalööve, nahapõletik, nahakuivus, higistamine;
 • liigesepõletik, lihaste, selja ja kaelavalu;
 • raskus ja valu urineerimisel, valu neerudes;
 • emakaverejooks, munandite häired;
 • naha turse, nõrkus, üldine halb enesetunne, väsimus, näo turse, valu rinnus, palavik, valu;
 • ebatavalised tulemused laboritestides (nt vere, maksa ja neerufunktsiooni testide tulemused);
 • probleemid ravi järel.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • ärevus, identiteedikaotustunne;
 • maksafunktsiooni häired;
 • tundlikkus päikesevalguse suhtes;
 • äkki tekkiv väikeste mädavillidega (valge/kollase vedelikuga täitunud väikesed villid) kaetud

punetavate laikudega nahalööve.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • vereliistakute arvu vähenemine, mis suurendab verejooksu või sinikate riski;
 • punaste vereliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatukollaseks ja põhjustada nõrkust või hingeldust;
 • agressiivsus, ärevustunne, raskekujuline segasus, hallutsinatsioonid;
 • krambid, minestamine, naha tundlikkuse vähenemine, hüperaktiivsuse tunne, lõhnataju häired, lõhna või maitsetaju kadumine, lihasnõrkus (myasthenia gravis);
 • kuulmise halvenemine, kurtus või helin kõrvus;
 • kõrvalekalded elektrokardiogrammis (EKG);
 • vererõhu langus;
 • keele värvumine;
 • liigesevalu;
 • probleemid nägemisega (ähmane nägemine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Azithromycin Sandozt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Azithromycin Sandoz sisaldab

 • Toimeaine on: asitromütsiin.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E 171), talk, sojaletsitiin, ksantaankummi.

Kuidas Azithromycin Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Azithromycin Sandoz 250 mg: valged kuni valkjad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, mille mõlemad küljed on siledad.

Azithromycin Sandoz 500 mg: valged kuni valkjad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on sügav murdejoon ning teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

250 mg tabletid on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab blistrit (blistreid), kus on 4, 6, 12, 24, 50 või 100 tabletti.

500 mg tabletid on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab blistrit (blistreid), kus on 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 6250 Kundl Austria

Tootjad:

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

6250 Kundl

Austria

Lek d.d. Pharmaceuticals Verovśkova 57

1526 Ljubljana Sloveenia

S.C. Sandoz, S.R.L.

STR. Livezeni NR. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn

Tel +372 665 2400

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.