Axetine 750 mg - süstelahuse pulber (750mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: J01DC02
Toimeaine: tsefuroksiim
Tootja: Medochemie Ltd

Artikli sisukord

Annus750 mg iga 8 tunni järel (intravenoosselt või intramuskulaarselt)

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1 RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AXETINE, 750 mg, süstelahuse pulber

AXETINE, 1,5 g, süstelahuse pulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks viaal sisaldab tsefuroksiimnaatriumi koguses, mis vastab 750 mg või 1,5 g tsefuroksiimile. INN. Cefuroximum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Axetine tugevus

Naatriumi sisaldus viaalis

750 mg

40,65 mg (1,77 mmol)

1,5 g

81,45 mg(3,54 mmol)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Axetine 1,5 g: süstelahuse pulber.

Axetine 750 mg: süstelahuse pulber.

Valge steriilne pulber.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Axetine on näidustatud järgnevalt loetletud infektsioonide raviks täiskasvanutel ja lastel, kaasa arvatud vastsündinutel (alates sünnist) (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Olmetekkene pneumoonia.

Kroonilise bronhiidi ägenemine.

Tüsistunud kuseteede infektsioonid, sh püelonefriit.

Pehmete kudede infektsioonid: tselluliit, erüsiipelas ja haavainfektsioonid.

Intraabdominaalsed infektsioonid (vt lõik 4.4).

Infektsioonide profülaktika seoses seedetrakti (sh söögitoru), ortopeediliste, südame- veresoonkonna ja günekoloogiliste operatsioonidega (sh keiserlõige).

Infektsioonide ravi ja profülaktika puhul, kui tekitajateks on väga tõenäoliselt anaeroobsed mikroorganismid, tuleb tsefuroksiimi manustada koos täiendavate sobivate antibakteriaalsete ravimitega.

Järgida tuleb antibakteriaalsete ravimite kasutamise ametlikke juhiseid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Tabel 1. Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga ≥ 40 kg

Näidustus

Olmetekkene pneumoonia ja kroonilise bronhiidi ägenemine

Pehmete kudede infektsioonid: tselluliit,

 

erüsiipelas ja haavainfektsioonid

 

Intraabdominaalsed infektsioonid

 

Tüsistunud kuseteede infektsioonid, sh

1,5 g iga 8 tunni järel

püelonefriit

(intravenoosselt või intramuskulaarselt)

Rasked infektsioonid

750 mg iga 6 tunni järel (intravenoosselt)

 

1,5 g iga 8 tunni järel (intravenoosselt)

Infektsioonide profülaktika seoses seedetrakti,

1,5 g koos anesteesia induktsiooniga. Sellele

günekoloogiliste (sh keiserlõige) ja ortopeediliste

lisaks võib manustada kaks 750 mg annust

operatsioonidega

(intramuskulaarselt) 8 tunni ja 16 tunni

 

möödudes.

Infektsioonide profülaktika seoses südame-

1,5 g koos anesteesia induktsiooniga, millele

veresoonkonna ja söögitoru operatsioonidega

järgneb 750 mg (intramuskulaarselt)

 

manustamine iga 8 tunni järel edasise 24 tunni

 

jooksul.

Tabel 2. Lapsed kehakaaluga < 40 kg

 

Imikud ja väikelapsed

Imikud (sünnist kuni 3

 

vanuses üle 3 nädala ning

elunädalani)

 

lapsed kehakaaluga < 40 kg

 

Olmetekkene pneumoonia

30...100 mg/kg ööpäevas

30...100 mg/kg ööpäevas

Tüsistunud kuseteede

(intravenoosselt), manustatuna

(intravenoosselt), manustatuna

infektsioonid, sh püelonefriit

3 või 4 väiksemaks annuseks

2 või 3 väiksemaks annuseks

Pehmete kudede infektsioonid:

jagatuna; enamike

jagatuna (vt lõik 5.2)

tselluliit, erüsiipelas ja

infektsioonide puhul on

 

haavainfektsioonid

sobivaks annuseks 60 mg/kg

 

Intraabdominaalsed

ööpäevas

 

infektsioonid

 

 

Neerukahjustus

Tsefuroksiim eritub peamiselt neerude kaudu. Nagu kõikide selliste antibiootikumide puhul, on väljendunud neerufunktsiooni häirega patsientidel soovitatav Axetine annust vähendada, et kompenseerida ravimi aeglasemat eritumist.

Tabel 3. Axetine soovitatavad annused neerukahjustuse korral

Kreatiniini kliirens

T (tunnid)

Annus (mg)

 

1/2

 

> 20 ml/min/1,73 m

1,7…2,6

Tavalise annuse (750 mg...1,5 g kolm

 

 

korda ööpäevas) vähendamine ei ole

 

 

vajalik.

10…20 ml/min/1,73 m

4,3...6,5

750 mg kaks korda ööpäevas

< 10 ml/min/1,73 m

14,8...22,3

750 mg üks kord ööpäevas

Hemodialüüsi saavad patsiendid

3,75

Iga dialüüsi lõpus tuleb veeni- või

 

 

lihasesiseselt manustada täiendav 750 mg

 

 

annus; lisaks parenteraalsele

 

 

manustamisele võib tsefuroksiimnaatriumi

 

 

lisada peritoneaaldialüüsi vedelikku

 

 

(tavaliselt 250 mg iga 2 liitri

 

 

dialüüsivedeliku kohta).

Neerupuudulikkusega patsiendid, kes

7,9...12,6

750 mg kaks korda ööpäevas; väikese

saavad intensiivraviosakonnas pidevat

(CAVH)

läbilaskega (low-flux) hemofiltratsiooni

arteriovenoosset hemodialüüsi (CAVH)

1,6 (HF)

puhul järgida neerufunktsiooni häirete

või suure läbilaskega (high-flux)

 

korral soovitatavaid annuseid.

hemofiltratsiooni (HF)

 

 

Maksakahjustus

Tsefuroksiim eritub peamiselt neerude kaudu. Maksafunktsiooni häirete korral ei ole oodata mõju tsefuroksiimi farmakokineetikale.

Manustamisviis

Axetin’i süstitakse otse veeni 3...5 minuti jooksul või manustatakse 30...60 minutit kestva veeniinfusiooni teel või sügava lihasesisese süstena. Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus tsefuroksiimi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Teadaolev ülitundlikkus tsefalosporiinantibiootikumide suhtes.

Anamneesis raskekujuline ülitundlikkus (nt anafülaktiline reaktsioon) mõnda muud tüüpi beetalaktaamantibiootikumi (penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid) suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkusreaktsioonid

Nagu kõikide beetalaktaamantibiootikumide puhul, on kirjeldatud raskeid ja mõnikord surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioone. Raske ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb ravi tsefuroksiimiga otsekohe katkestada ja kasutusele võtta piisavad erakorralised meetmed.

Enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha, kas patsiendil on esinenud raskeid ülitundlikkusreaktsioone tsefuroksiimi, teiste tsefalosporiinide või mõnda muud tüüpi beetalaktaamantibiootikumi suhtes. Ettevaatlik peab olema tsefuroksiimi manustamisel patsientidele, kellel on esinenud kergema kuluga ülitundlikkust teiste beetalaktaamantibiootikumide suhtes.

Samaaegne ravi tugevatoimeliste diureetikumide või aminoglükosiididega

Suurtes annustes tsefalosporiinantibiootikumide manustamisel peab olema ettevaatlik patsientide puhul, kes saavad samaaegset ravi tugevatoimeliste diureetikumide (nt furosemiidi) või aminoglükosiididega. Selliste kombinatsioonide kasutamisel on kirjeldatud neerukahjustuse teket. Neerufunktsiooni tuleb jälgida eakatel ning olemasoleva neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.2).

Mittetundlike mikroorganismide vohamine

Tsefuroksiimi kasutamisel võib tekkida Candida vohamine. Ravimi pikaajaline kasutamine võib viia ka teiste mittetundlike mikroorganismide (nt enterokokkide ja Clostridium difficile) vohamiseni, mille tõttu võib olla vaja ravi katkestada (vt lõik 4.8).

Tsefuroksiimi kasutamisel on kirjeldatud antibiootikumiga seotud pseudomembranoosse koliidi teket, mille raskus võib ulatuda kergest eluohtlikuni. Selle diagnoosi võimalusega tuleb arvestada patsientide puhul, kellel tekib kõhulahtisus tsefuroksiimi manustamise ajal või järgselt (vt lõik 4.8). Kaaluda tuleb tsefuroksiimravi lõpetamist ja spetsiifilise ravi kasutamist Clostridium difficile vastu. Peristaltikat pärssivaid ravimeid kasutada ei tohi.

Intraabdominaalsed infektsioonid

Toimespektri tõttu ei sobi tsefuroksiim gramnegatiivsete mittefermenteerivate bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks (vt lõik 5.1).

Mõju diagnostilistele testidele

Tsefuroksiimi kasutamisega seoses tekkinud positiivne Coombsi test võib häirida vere sobitamist (vt lõik 4.8).

Täheldada võib väheseid kõrvalekaldeid vase reduktsiooni meetodite kasutamisel (Benedicti, Fehlingi test, Clinitest). Siiski ei tohiks see viia valepositiivsete tulemusteni, nagu võib täheldada mõnede teiste tsefalosporiinide puhul.

Kuna ferritsüaniidtest võib anda valenegatiivse tulemuse, on tsefuroksiimnaatriumi saavatel patsientidel soovitatav vere/plasma glükoosi sisalduse määramiseks kasutada glükoosoksüdaasi või heksokinaasi meetodit.

Silmaõõnesisene manustamine ja silma kahjustused

Axetin ei ole mõeldud silmaõõnesiseseks kasutamiseks. Intravenoosseks/intramuskulaarseks kasutamiseks näidustatud tsefuroksiimnaatriumi silmaõõnesisese manustamise järgselt on teatatud tõsistest silma kõrvaltoimetest. Nende kõrvaltoimete hulka kuuluvad maakula turse, võrkkesta turse, võrkkesta irdumine, võrkkesta toksilisus, nägemishäired, nägemisteravuse langus, hägune nägemine, sarvkesta hägusus ja turse. Need kõrvaltoimed võivad esineda üksikuna või koos.

Tähtis teave abiainete kohta

Axetine süstelahuse pulber sisaldab naatriumi. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on piiratud naatriumi sisaldusega dieedil.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tsefuroksiim võib mõjutada soole mikrofloorat, põhjustades östrogeenide väiksemat tagasiimendumist ja kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide toime vähenemist.

Tsefuroksiim eritub glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarsekretsiooni teel. Probenetsiidi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav. Probenetsiidi samaaegsel manustamisel pikeneb antibiootikumi eritumise aeg ja suureneb maksimaalne kontsentratsioon seerumis.

Potentsiaalselt nefrotoksilised ravimid ja lingudiureetikumid

Suurtes annustes tsefalosporiinide manustamisel peab olema ettevaatlik patsientide puhul, kes saavad tugevatoimelisi diureetikume (nt furosemiidi) või potentsiaalselt nefrotoksilisi ravimeid (nt aminoglükosiidantibiootikume), kuna selliste kombinatsioonide kasutamisel ei saa välistada neerufunktsiooni häirete teket.

Muud koostoimed

Vere/plasma glükoosisisalduse määramine: palun vt lõik 4.4.

Kasutamisel koos suukaudsete antikoagulantidega võib suureneda rahvusvaheline normaliseeritud suhe (INR).

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Tsefuroksiimi kasutamise kohta rasedatel on andmeid piiratud hulgal. Loomkatsed ei ole näidanud tsefuroksiimi kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ravi Axetine’ga tohib rasedatele määrata ainult juhul, kui ravist saadav kasu ületab sellega seotud riskid.

Pärast intramuskulaarse või intravenoosse annuse manustamist emale läbib tsefuroksiim platsentaarbarjääri ning saavutab terapeutilise kontsentratsiooni amnionivedelikus ja nabaväädi veres.

Imetamine

Tsefuroksiim eritub väikestes kogustes rinnapiima. Terapeutiliste annuste kasutamisel ei ole kahjulikke toimeid oodata, kuigi ei saa välistada kõhulahtisuse ja limaskestade seeninfektsiooni riski. Tuleb teha otsus, kas lõpetada rinnaga toitmine või lõpetada/loobuda ravist tsefuroksiimiga, võttes arvesse rinnaga toitmisest saadavat kasu lapsele ja ravist saadavat kasu naisele.

Fertiilsus

Puuduvad andmed tsefuroksiimnaatriumi toime kohta inimeste fertiilsusele. Reproduktsiooniuuringud loomadel ei ole näidanud mõju fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Tsefuroksiimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kuid teadaolevate kõrvaltoimete põhjal ei ole tsefuroksiimil tõenäoliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on neutropeenia, eosinofiilia, maksaensüümide aktiivsuse või bilirubiini sisalduse mööduv suurenemine, eriti olemasoleva maksahaigusega patsientidel, kuid puuduvad tõendid maksakahjustuse kohta, ning süstekoha reaktsioonid.

Allpool loetletud kõrvaltoimetele omistatud esinemissageduse kategooriad on hinnangulised, kuna enamike reaktsioonide puhul puuduvad sobivad andmed esinemissageduse arvutamiseks. Lisaks võib tsefuroksiimnaatriumiga seotud kõrvaltoimete esinemissagedus varieeruda sõltuvalt näidustusest. Kliinilistest uuringutest saadud andmeid kasutati väga sageli kuni harva esinenud kõrvaltoimete esinemissageduse määramiseks. Kõikidele teistele kõrvaltoimetele (st nendele, mille esinemissagedus on <1/10,000) määratud esinemissagedused tehti peamiselt kindlaks turuletuleku järgsete andmete põhjal ning need näitavad pigem teatamise sagedust kui tõelist esinemissagedust.

Järgnevalt on MedDRA organsüsteemi klassi, esinemissageduse ja raskusastme järgi loetletud raviga seotud kõrvaltoimed (kõik raskusastmed). Esinemissageduse klassifitseerimisel on kasutatud järgmist konventsiooni: väga sage ≥ 1/10; sage ≥ 1/100 kuni < 1/10, aeg-ajalt ≥ 1/1000 kuni < 1/100; harv ≥ 1/10000 kuni < 1/1000; väga harv < 1/10000 ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

 

 

Infektsioonid ja

 

 

Candida

vohamine,

infestatsioonid

 

 

Clostridium

difficile

 

 

 

vohamine

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

neutropeenia,

leukopeenia, positiivne

trombotsütopeenia,

häired

eosinofiilia,

Coombsi test

hemolüütiline aneemia

 

hemoglobiini sisalduse

 

 

 

 

 

langus

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

ravimipalavik,

 

häired

 

 

interstitsiaalne nefriit,

 

 

 

anafülaksia,

 

naha

 

 

 

vaskuliit

 

 

Seedetrakti häired

 

seedehäired

pseudomembranoosne

 

 

 

koliit

 

 

Maksa ja sapiteede

maksaensüümide

bilirubiini sisalduse

 

 

 

häired

aktiivsuse mööduv

mööduv suurenemine

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

nahalööve, urtikaaria ja

multiformne

erüteem,

kahjustused

 

sügelus

toksiline

 

 

 

 

 

epidermaalnekrolüüs ja

 

 

 

Stevens-Johnsoni

 

 

 

 

sündroom,

 

 

 

 

 

angioneurootiline turse

Neerude ja kuseteede

 

 

seerumi

kreatiniini

häired

 

 

sisalduse suurenemine,

 

 

 

vere uurealämmastiku

 

 

 

sisalduse

tõus

ja

 

 

 

kreatiniini

kliirensi

 

 

 

vähenemine

(vt

lõik

 

 

 

4.4)

 

 

Üldised häired ja

süstekoha reaktsioonid,

 

 

 

 

manustamiskoha

mis võivad hõlmata

 

 

 

 

reaktsioonid

valu ja tromboflebiiti

 

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Tsefalosporiinidele on omane imendumine erütrotsüütide membraani pinnale ja reageerimine ravimivastaste antikehadega, mille tulemusena võib Coombsi test olla positiivne (mis võib häirida vere sobitamist) ja väga harva tekkida hemolüütiline aneemia.

Täheldatud on maksaensüümide aktiivsuse või bilirubiini sisalduse mööduvat suurenemist, mis on tavaliselt pöörduv.

Valu lihasesisese süste kohas tekib suurema tõenäosusega suuremate annuste manustamisel. Siiski ei ole see tõenäoliselt ravi lõpetamise põhjus.

Lapsed

Tsefuroksiimnaatriumi ohutusprofiil on lastel ja täiskasvanutel ühesugune.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisel võivad olla neuroloogilised tagajärjed, sealhulgas entsefalopaatia, krambid ja kooma. Üleannustamisnähud võivad tekkida juhul, kui neerukahjustusega patsientidel ei vähendata annust nõuetekohaselt (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Tsefuroksiimi sisaldust seerumis saab vähendada hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi abil.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, teise põlvkonna tsefalosporiinid, ATC-kood: J01DC02

Toimemehhanism

Tsefuroksiim inhibeerib bakteri rakuseina sünteesi pärast kinnitumist penitsilliini siduvatele valkudele (penicillin binding proteins, PBPd). Selle tagajärjel katkeb rakuseina (peptidoglükaani) biosüntees, mis viib bakteriraku lüüsumise ja surmani.

Resistentsusmehhanism

Bakteriaalne resistentsus tsefuroksiimi suhtes võib olla tingitud ühest või enamast järgnevalt kirjeldatud mehhanismist:

hüdrolüüs beetalaktamaaside poolt, sealhulgas (kuid mitte ainult) laiendatud spektriga beetalaktamaaside (ESBL) ja Amp-C ensüümide poolt, mis võivad teatud aeroobsetes gramnegatiivsetes bakteriliikides olla indutseeritud või püsivalt derepresseeritud;

tsefuroksiimi vähenenud afiinsus penitsilliini siduvate valkude suhtes;

välismembraani läbilaskmatus, mis piirab tsefuroksiimi juurdepääsu penitsilliini siduvatele valkudele gramnegatiivsetes bakterites;

bakteriaalsed ravimi väljavoolupumbad.

Teiste süstitavate tsefalosporiinide suhtes omandatud resistentsusega mikroorganismid on arvatavasti resistentsed tsefuroksiimi suhtes. Sõltuvalt resistentsusmehhanismist võivad penitsilliinide suhtes omandatud resistentsusega mikroorganismid olla tsefuroksiimi suhtes vähenenud tundlikkusega või resistentsed.

Tsefuroksiimnaatriumi murdepunktid

Euroopa Komisjoni poolt antibakteriaalsete ravimite tundlikkustestide (Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) kohta kindlaks määratud minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIC) murdepunktid on järgmised:

 

 

Murdepunktid (mg/l)

Mikroorganism

 

 

 

S

 

R

 

 

 

 

Enterobacteriaceae

≤ 8

 

> 8

 

 

 

 

Staphylococcus spp.

Viide

 

Viide

 

 

 

 

Streptococcus A, B, C ja G

Viide

 

Viide

 

 

 

 

Streptococcus pneumoniae

≤0,5

 

>1

 

 

 

 

Streptococcus (muu)

≤0,5

 

>0,5

 

 

 

 

Haemophilus influenzae

≤1

 

>2

 

 

 

 

Moraxella catarrhalis

≤4

 

>8

 

 

 

 

Liigiga mitteseotud

≤4

 

>8

murdepunktid

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tsefalosporiini murdepunktid Enterobacteriaceae suhtes teevad kindlaks kõik kliiniliselt olulised resistentsusmehhanismid (sh ESBL ja plasmiidi vahendatud AmpC). Mõned beetalaktamaase produtseerivad tüved on nende murdepunktidega tundlikud või vahepealselt tundlikud 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide suhtes ning nendest tuleb teatada, kui need avastatakse, st ESBL olemasolu või puudumine ise ei mõjuta tundlikkuse liigitamist. Paljudes piirkondades on ESBL avastamine või iseloomustamine soovitatav või kohustuslik infektsioonikontrolli eesmärgil.
 2. Murdepunkt on seotud annusega 1,5 g x 3 ning kehtib ainult E. coli, P. mirabilis’e ja Klebsiella spp. puhul
 3. Stafülokokkide tundlikkus tsefalosporiinide suhtes järeldatakse metitsilliintundlikkuse alusel, välja arvatud tseftasidiim, tsefiksiim ja tseftibuteen, millel ei ole murdepunkte ja mida ei tohiks kasutada stafülokokkinfektsioonide raviks.
 4. A-, B-, C- ja G-grupi beeta-hemolüütiliste streptokokkide tundlikkus beetalaktaamide suhtes järeldatakse penitsilliintundlikkuse alusel.
 5. Murdepunktid kehtivad ööpäevase intravenoosse annuse 750 mg x 3 ja suure annuse vähemalt 1,5 g x 3 kohta.

S = tundlik, R = resistentne.

Mikrobioloogiline tundlikkus

Omandatud resistentsuse levimus võib valitud liikide puhul varieeruda geograafiliselt ja aja jooksul ning soovitatav on järgida kohalikke andmeid resistentsuse kohta, eriti raskete infektsioonide ravimisel. Vajadusel tuleb pöörduda spetsialisti poole, kui resistentsuse kohalik levimus on teada ja ravimi kasulikkus vähemalt mõnda tüüpi infektsioonide puhul on küsitav.

Tsefuroksiim toimib tavaliselt järgmiste mikroorganiside vastu in vitro.

Tavaliselt tundlikud liigid

Grampositiivsed aeroobid:

Staphylococcus aureus (metitsilliintundlik) $

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus mitis (viridans grupp)

Gramnegatiivsed aeroobid:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Mikroorganismid, mille puhul võib probleemiks olla omandatud resistentsus

Grampositiivsed aeroobid:

Streptococcus pneumoniae

Gramnegatiivsed aeroobid:

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (muu kui P. vulgaris)

Providencia spp.

Salmonella spp.

Grampositiivsed anaeroobid:

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Gramnegatiivsed anaeroobid:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Algselt resistentsed mikroorganismid

Grampositiivsed aeroobid:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegatiivsed aeroobid:

Acinetobacter spp.

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Grampositiivsed anaeroobid:

Clostridium difficile

Gramnegatiivsed anaeroobid:

Bacteroides fragilis

Muud:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

$ Metitsilliinresistentne S. aureus on resistentne tsefuroksiimi suhtes.

Tsefuroksiimnaatriumi ja aminoglükosiidantibiootikumide kombinatsiooni aktiivsus in vitro on vähemalt aditiivne, mõnikord sünergia tunnustega.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast tsefuroksiimi lihasesisest (i.m.) süstimist tervetele vabatahtlikele oli keskmine maksimaalne kontsentratsioon seerumis 27...35 µg/ml 750 mg annuse ja 33...40 µg/ml 1000 mg annuse puhul ning see saavutati 30...60 minuti jooksul pärast manustamist. Pärast 750 mg ja 1500 mg veenisisese (i.v.) annuse manustamist oli kontsentratsioon seerumis vastavalt ligikaudu 50 ja 100 µg/ml 15 minuti möödudes.

AUC ja CMAX suurenevad annuse suurendamisel lineaarselt ühekordsete annuste vahemikus 250...1000 mg pärast lihase- ja veenisisest manustamist. Pärast 1500 mg annuste korduvat veenisisest manustamist iga 8 tunni järel ei täheldatud tsefuroksiimi kuhjumist tervete vabatahtlike seerumis.

Jaotumine

Sõltuvalt kasutatud määramismetoodikast on seonduvus valkudega 33...50%. Annuste 250...1000 mg lihase- või veenisisese manustamise järgselt on keskmine jaotusruumala 9,3...15,8 l/1,73 m.

Sagedaste haigustekitajate suhtes minimaalset inhibeerivat kontsentratsiooni ületav tsefuroksiimi kontsentratsioon saavutatakse kurgumandlites, ninakõrvalkoobaste kudedes, bronhide limaskestas, luudes, pleuravedelikus, liigesevedelikus, sünoviaalvedelikus, interstitsiaalvedelikus, sapis, rögas ja vesivedelikus. Ajukelmepõletiku korral läbib tsefuroksiim hematoentsefaalbarjääri.

Biotransformatsioon

Tsefuroksiim ei metaboliseeru.

Eritumine

Tsefuroksiim eritub glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarsekretsiooni teel. Poolväärtusaeg pärast lihase- või veenisisest manustamist on ligikaudu 70 minutit. Muutumatul kujul tsefuroksiim on peaaegu täielikult (85...90%) uriiniga eritunud 24 tunni jooksul pärast manustamist. Suurem osa tsefuroksiimist eritub esimese 6 tunni jooksul. Pärast 250...1000 mg annuste lihase- või veenisisest manustamist on keskmine renaalne kliirens 114...170 ml/min/1,73 m.

Patsientide erirühmad

Sugu

Pärast 1000 mg tsefuroksiimi naatriumisoola ühekordset veenisisest boolussüsti puudusid tsefuroksiimi farmakokineetika erinevused meeste ja naiste vahel.

Eakad

Pärast lihase- või veenisisest manustamist on samaväärse neerufunktsiooniga eakatel ja noorematel patsientidel tsefuroksiimi imendumine, jaotumine ja eritumine sarnased. Kuna eakatel patsientidel on suurema tõenäosusega halvenenud neerufunktsioon, peab tsefuroksiimi annust valides olema ettevaatlik ning vajalikuks võib osutuda neerufunktsiooni jälgimine (vt lõik 4.2).

Lapsed

Tsefuroksiimi poolväärtusaeg on oluliselt pikenenud vastsündinutel vastavalt gestatsioonivanusele. Kuid suurematel imikutel (vanuses üle 3 elunädala) ja lastel on poolväärtusaeg 60...90 minutit, mis on sarnane täiskasvanutel täheldatuga.

Neerukahjustus

Tsefuroksiim eritub peamiselt neerude kaudu. Nagu kõikide selliste antibiootikumide puhul, on märgatavalt halvenenud neerufunktsiooniga (st kreatiniini kliirens <20 ml/min) patsientidel soovitatav vähendada tsefuroksiimi annust, et kompenseerida ravimi aeglasemat eritumist (vt lõik 4.2). Tsefuroksiim on efektiivselt eemaldatav hemo- ja peritoneaaldialüüsi abil.

Maksakahjustus

Kuna tsefuroksiim eritub peamiselt neerude kaudu, ei tohiks maksafunktsiooni häired mõjutada tsefuroksiimi farmakokineetikat.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe

Tsefalosporiinide puhul on kõige tähtsamaks in vivo efektiivsusega korrelatsioonis olevaks farmakokineetilis-farmakodünaamiliseks indeksiks osutunud protsent manustamisintervallist (%T), mille jooksul seondumata ravimi kontsentratsioon on kõrgem tsefuroksiimi minimaalsest inhibeerivast kontsentratsioonist (MIC) üksikute sihtliikide vastu (st %T>MIC).

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ning reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud; samas puuduvad andmed, mis viitaksid kartsinogeensele toimele.

Mitmed tsefalosporiinid inhibeerivad rottide uriinis gammaglutamüültranspeptidaasi aktiivsust, kuid tsefuroksiimi puhul on inhibeerimise tase madalam. Sellel võib olla tähtsus kliinilis-laboratoorsete analüüside kõrvalekalletes inimestel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Puuduvad.

Sobimatus

Mitte segada ühes süstlas aminoglükosiididega.

Kõlblikkusaeg

Süstelahuse pulber: 24 kuud.

Lihase- või veenisisese valmis süstelahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 5 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C ja 48 tunni jooksul temperatuuril 2°C…8°C.

Veenisisese valmis infusioonilahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 6 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C ja 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C…8°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja, Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/ manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25OC.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Valge pulber läbipaistvas klaasviaalis.

Pakendid:1, 10, 50 või 100 viaali karbis.

. Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Manustamiskõlblikuks muutmise juhised

Tabel 4. Lisatavad kogused ja lahuse kontsentratsioonid, mis võivad olla kasulikud juhul, kui annuseid on vaja manustada osade kaupa.

Lisatavad kogused ja lahuse kontsentratsioonid, mis võivad olla kasulikud juhul, kui annuseid on vaja manustada osade kaupa

Viaali suurus

Lisatava vee kogus (ml)

Tsefuroksiimi ligikaudne

 

 

 

kontsentratsioon (mg/ml)**

750 mg

intramuskulaarne

3 ml

 

intravenoosne boolus

vähemalt 6 ml

 

veeniinfusioon

vähemalt 6 ml

1,5 g

intramuskulaarne

6 ml

 

intravenoosne boolus

vähemalt 15 ml

 

veeniinfusioon

15 ml*

* Valmis lahus tuleb lisada 50 või 100 ml sobivale infusioonivedelikule (vt teave sobivuse kohta allpool)

** Lahustamise järgselt saadav tsefuroksiimi lahuse kogus suureneb ravimi teisaldusfaktori tõttu, mille tulemuseks on loetletud kontsentratsioonid (mg/ml).

Kokkusobivus

Tsefuroksiimnaatrium sobib kokku järgmiste infusioonilahustega. Ravimi toime säilib kuni 6 tundi toatemperatuuril kuni 25°C ja 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C, kui see on lahustatud järgmistes lahustes:

 • 0,18% naatriumkloriidi pluss 4% glükoosi süstelahus
 • 5% glükoosi ja 0,9% naatriumkloriidi süstelahus
 • 5% glükoosi ja 0,45% naatriumkloriidi süstelahus
 • 5% glükoosi ja 0,225% naatriumkloriidi süstelahus
 • M/6 naatriumlaktaadi süstelahus
 • 10 ja 40 mmol/l kaaliumkloriidi 0,9% naatriumkloriidi süstelahuses
 • 5% ja 10% glükoosi süstelahus
 • 0,9% naatriumkloriidi süstelahus
 • Ringeri süstelahus
 • Ringeri laktaadilahus

Värskelt valmistatud intravenoosseks manustamiseks mõeldud lahus on kollakas, kuid intramuskulaaseks manustamiseks mõeldud suspensioon on peaaegu valge.

Seismisel võib lahus muutuda tumedamaks, kuid lahjendatud lahuse värvuse intensiivsuse muutus ei mõjuta ravimi ohutut manustamist ega efektiivsust.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos Street

3011 Limassol

Küpros

MÜÜGILOA NUMBRID

Axetine 750 mg: 350901

Axetine 1,5 g: 350701

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

06.2001/26.08.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2018