Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Accupro 10 - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ACCUPRO 10, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
ACCUPRO 20, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kvinapriil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Accupro ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Accupro võtmist
3.
Kuidas Accupro"t võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Accupro"t säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ACCUPRO JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Accupro"t kasutatakse kõrgvererõhutõve ja südame paispuudulikkuse raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACCUPRO VÕTMIST

Ärge võtke Accupro"t
-

kui te olete allergiline (ülitundlik) kvinapriilvesinikkloriidi või Accupro mõne koostisosa
suhtes.
-
kui teil on teadaolev eluohtlik allergiline reaktsioon (angioneurootiline turse või muu
angioödeem, ka varasema AKE- inhibiitorite kasutamise tagajärjel).
-
kui teil on neeruarteri ahenemine (ühe- või mõlemapoolne) või neerusiirdamise järgne seisund.
-
kui teil on vereringe seisukohast oluline südameklappide (aordi- või mitraalklappide) ahenemine
või südamelihase teatud haigestumus (hüpertroofiline kardiomüopaatia) ning primaarne
hüperaldosteronism.
-
kui teil on diagnoositud pärilik/idiopaatiline angioödeem.
-
kui te olete rase või imetate last rinnaga.

Kuna laste ravis puuduvad piisavad kogemused, ei tohi Accupro"t nende ravis kasutada.
Üle 65-aastastel patsientidel tuleb kontrollida neerude funktsiooni ja annust vähendada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Accupro
-
kui te kannatate neerufunktsiooni raskete häirete (kreatiniini kliirens alla 10 ml/min) või saate
hemodialüüsi.
-
kui teil on esmane maksakahjustus või maksapuudulikkus.
-
kui intensiivravis dialüüsil või hemofiltratsioonil kasutatakse polüakrüülonitriil-
metallüülsulfonaat-high-flux-membraane (n AN. 69), ei tohi Accupro"t kasutada, sest on oht
anafülaktilise soki ja teiste eluohtlike sokireaktsioonide tekkeks. Dialüüsi või hemofiltratsiooni
vajadusel asendada ravim eelnevalt teise vererõhku langetava või südamepuudulikkuse vastase
ravimiga (mitte AKE-inhibiitor) või kasutada teist dialüüsimembraani.
Informeerige arsti ravist Accupro"ga, et arst teaks seda dialüüsravil arvestada.
-
LDL (low-density-lipoprotein)-afereesil (raske hüperkolesteroleemia puhul) dekstraansulfaadiga
võib samaaegne ravi AKE-inhibiitoritega anda eluohtlikke ülitundlikkusreaktsioone.
-
Mõnikord võib AKE-inhibiitoritega ravitavatel patsientidel samaaegsel putukamürkide suhtes
(mesilase või herilase nõelamisel) desensibiliseeriva ravi käigus tekkida eluohtlikke
ülitundlikkusreaktsioone, nagu vererõhu liigne langus, hingamisraskused, oksendamine,
allergiline nahareaktsioon.
-
kui LDL-aferees või spetsiifiline ravi putukamürkide desensibiliseerimiseks on hädavajalikud,
tuleb Accupro asendada mõne teise vererõhku langetava või südamepuudulikkuse vastase
preparaadiga.
-
kui teil esineb südamepuudulikkus, äge südamelihaseinfarkt, ebastabiilne stenokardia või
raskekujuline hüpertoonia võib ravi alguses tekkida ülemäärane vererõhu langus. Ravi alguses
tuleks soolade ja vedeliku kadu võimalusel peatada ning korrigeerida diureetikumide annust.

Erandjuhtudel ja regulaarse kliinilise ning laboratoorse järelvalve all võib ravimit Accupro kasutada
järgmistel juhtudel: rasked neerude funktsiooni häired (kreatiniini kliirens 10...30 ml/min),
proteinuuria (üle 1g/ööpäevas), elektrolüütide tasakaalu häire, immuunreaktsiooni häired, sidekoe
haigused e kollagenoos (nt erütematoosne luupus, sklerodermia), samaaegne süsteemne ravi
preparaatidega, mis mõjutavad organismi immuunvastust (nt glükokortikoidid, tsütostaatikumid,
antimetaboliidid), allopurinooliga, prokaiinamiidiga või liitiumiga.

Ebapiisav vedeliku tarbimine, ülemäärane higistamine või dehüdratsioon võivad viia vedelikumahu
vähenemise tõttu ( ka diureetikumide kasutamine) vererõhu liigsele langusele. Teised vedelikumahu
vähenemise põhjused nagu oksendamine või kõhulahtisus võivad samuti vererõhku langetada. Enne
ravimi võtmist peate nõu pidama oma arstiga.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud
ilma retseptita ostetud ravimeid.

-
vererõhku langetavad ravimid tugevdavad Accupro toimet, eriti koos diureetikumidega;
-
mittesteroidsed põletiku- ja valuvastased ravimid (atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin)
vähendavad Accupro toimet;
-
kaaliumi preparaadid, kaaliumisäästvad diureetikumid (nt spironolaktoon, amiloriid,
triamtereen) suurendavad kaaliumi kontsentratsiooni seerumis;
-
liitium: liitiumi kontsentratsiooni suurenemine seerumis, millega kaasub südant ja närve
kahjustava toime tugevnemine;
-
narkootikumid, üldanesteetikumid - tugev vererõhu langus (ravi korral Accupro"ga informeerida
sellest narkoosiarsti!);
-
allopurinool, kasvajatevastased ravimid e tsütostaatikumid, immunosupressandid, süsteemsed
kortikosteroidid, prokaiinamiid - leukotsüütide arvu langus koostoimes Accupro"ga;
-
neuroleptikumid, imipramin - tugevneb Accupro vererõhku langetav toime;
-
suukaudsed suhkurtõve ravimid, insuliin: veresuhkrut langetava toime tugevnemine;
-
tetratsükliinid - väheneb tetratsükliini imendumine.

Jälgige palun, et eelpool nimetatut arvestataks ka lühiajalise ravi korral.

Accupro võtmine koos toidu ja joogiga
Vältima peaks keedusoola ületarbimist, kuna see vähendab Accupro vererõhku langetavat toimet. Alkoholi
liigtarbimine tugevdab alkoholi toimet.
Accupro"t võib võtta sõltumata söögikordadest.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Raseduse ajal on Accupro kasutamine vastunäidustatud. Sünnitusealised naised peavad Accupro ravi käigus
tarvitama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.
Rasestumise korral Accupro foonravi ajal tuleb Accupro asendada mõne teise vererõhku langetava ravimiga,
vähendamaks võimalikku riski lootekahjustuste tekkeks, mis on eriti suur raseduse viimasel 6 kuul.
Imetamisperioodil on ravi Accupro"ga vastunäidustatud.
Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Olenevalt individuaalsest tundlikkusest võib esineda reaktsioonikiiruse aeglustumist, eelkõige ravikuuri
alguses, ravimi vahetamisel ning alkoholi samaaegsel tarvitamisel.


3.
KUIDAS ACCUPRO"T VÕTTA

Võtke Accupro"t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Hüpertensioon

Kui te ei kasuta diureetikume on Accupro soovitatav algannus 10 mg või 20 mg, manustatuna üks kord
ööpäevas. Sõltuvalt ravitulemustest võib annust suurendada (annust kahekordistades) säilitusannuseni 20 mg
või 40 mg ööpäevas ning selle võib sisse võtta ühekordselt või jagatuna kaheks annuseks. Üldjuhul tuleb
annust vajadusel muuta pärast neljanädalast raviperioodi. Enamasti säilitatakse ravimi manustamisel üks kord
päevas pikaajaline kontroll ravi üle.
Kui te kasutate ka diureetikume, on kvinapriili soovitatav algannus 5 mg.

Südame paispuudulikkus

Soovitatav algannus on 5 mg üks või kaks korda ööpäevas. Seejärel tuleb teid hoolikalt jälgida
sümptomaatilise hüpotensiooni (vererõhu languse) suhtes. Kui Accupro algannus sobib, võib seda
muuta toimiva annuseni, mis on tavaliselt 10...40 mg päevas, mida võib võtta kahes võrdses osas koos
teiste ravimitega.

Kasutamine neerupuudulikkuse korral

Soovitatav algannus 5 mg on mõeldud neile, kelle kreatiniini kliirens ulatub üle 30 mL/min ning 2,5
mg neile, kelle kreatiniini kliirens on väiksem kui 30 mL/min. Kui algannust talutakse hästi, võib
edaspidi Accupro"t manustada kaks korda ööpäevas.

Kasutamine eakatel

Kõrge vanus üksi ei mõjuta kvinapriili tõhusust või ohutust. Seepärast on eakatel patsientidel
kvinapriili soovitatav algannus 10 mg üks kord ööpäevas, mida võib muuta vastavalt ravitulemustele.

Kui teil on tunne, et Accupro toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Accupro"t rohkem kui ette nähtud
Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke
karp Accupro tablettidega endaga kaasa.

Kõige tõenäolisemalt võib esineda teil raske vererõhu langus e hüpotoonia, mida ravitakse tavaliselt
intravenoosselt vedelikumahu suurendamisega.

Kui te unustate Accupro"t võtta
Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke tablett niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg
juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine tablett sel ajal, nagu pidite.
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Accupro põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on olnud peavalu, pearinglus, köha, väsimus, nohu, iiveldus ja/või
oksendamine ning lihasvalu. Tuleb märkida, et iseloomult on köha mitteproduktiivne, kestev ja kaob
pärast ravi katkestamist.
Harvemini on olnud ülitundlikkusreaktsioone, depressiooni, närvilisust, unisust, nägemise kadu (amblüoopia),
stenokardiat (valu südame piirkonnas), südame pekslemist, tahhükardiat (südame löögisageduse tõus), liigset
vererõhulangust, suu ja keele kuivust, kõhupuhitust, pankreatiiti, sügelust, nahalöövet, higierituse suurenemist,
liigesvalu, kuseteede põletikku, turseid, impotentsust, ja hüperkaleemiat (vere kaaliumi sisalduse tõus).

Kõige harvem on esinenud hemolüütilist aneemiat (kehvveresuse vorm), trombotsütopeeniat (trombotsüütide
vähesus veres), juuste väljalangemist ja nahapõletikku.

Üksikutel juhtudel on esinenud angioneurootilist turset, mille sümptomiteks võivad olla näo, jäsemete,
silmade, huulte, keele turse ning neelamis-või hingamisraskus. Sellisel juhul tuleb ravi otsekohe
katkestada ning pöörduda oma arsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ACCUPRO"T SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Accupro"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele
päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas
hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Accupro sisaldab:

-
Toimeaine on kvinapriilvesinikkloriid.
Accupro10: 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10,832 mg kvinapriilvesinikkloriidi, mis vastab
10 mg kvinapriilile.
Accupro 20: 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 21,664 mg kvinapriilvesinikkloriidi, mis vastab
20 mg kvinapriilile.Abiained on kandelillavaha, krospovidoon, zelatiin, hüdroksüpropüültselluloos,
laktoosmonohüdraat, makrogool 400, raskealuseline magneesiumkarbonaat, magneesiumstearaat,
metüülhüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Accupro välja näeb ja pakendi sisu

Accupro 10 ­ valged kolmnurksed kaksikkumerad poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid,
mille ühele poolele on sissepressitud tähis"10".

Accupro 20 ­ valged ümmargused kaksikkumerad poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tabletid
mille ühele poolele on sissepressitud tähis"20".

Polüamiid/alumiinium/PVC blister.
30 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Ühendkuningriik

Tootja

Gödecke GmbH
79090 Freiburg, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel. +372 6 405 328


Infoleht on viimati kooskõlastatud: jaanuaris 2008