Amlodigamma 5mg - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA01
Toimeaine: amlodipiin
Tootja: WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Amlodigamma 5 mg, tabletid

Amlodipiin (besilaadina)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON AMLODIGAMMA 5 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on Amlodigamma 5 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amlodigamma 5 mg võtmist
 3. Kuidas Amlodigamma 5 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amlodigamma 5mg säilitada
 6. Lisainfo

Amlodigamma tabletid sisaldavad toimeainet amlodipiini, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumi antagonistideks.

Amlodigamma’t kasutatakse kõrgvererõhutõve (hüpertensioon) või teatud tüüpi rindkerevalu (stenokardia) raviks, mille harvaesinevaks vormiks on Prinzmetali stenokardia ehk variantstenokardia.

Kõrgvererõhutõvega patsientidel aitab see ravim lõõgastada veresooni, nii et veri pääseb neist kergemini läbi. Stenokardiaga patsientidel parandab Amlodigamma südamelihase verevarustust, mistõttu saab südamelihas rohkem hapnikku ja see aitab ära hoida valu rinnus. See ravim ei anna stenokardiast tingitud rinnavalule kiiret leevendust.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMLODIGAMMA 5 MG VÕTMIST

Ärge võtke Amlodigamma 5 mg

 • kui te olete allergiline (ülitundlik) amlodipiini või Amlodigamma 5 mg mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6) või mõne muu kaltsiumi antagonisti suhtes. See võib avalduda sügeluse, nahapunetuse või hingamisraskusena.
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon).
 • kui teil on südame aordiklappide kitsenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille korral teie süda ei suuda organismi varustada piisava hulga verega).
 • kui teil on südameinfarktijärgne südamepuudulikkus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amlodigamma 5 mg

Rääkige kindlasti arstile, kui teil on või on kunagi olnud mõni järgmistest seisunditest:

 • hiljutine südameinfarkt;
 • südamepuudulikkus;
 • tugev vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • maksahaigus;
 • olete eakas ning teie annust on vaja suurendada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Amlodigamma’t ei ole uuritud alla 6 aasta vanustel lastel. Amlodigamma’t tohib kasutada hüpertensiooni raviks ainult 6…17-aastastel lastel (vt lõik 3).

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma arsti poole.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Amlodigamma võib mõjutada teiste ravimite toimet ja vastupidi, sellised ravimid on nt:

 • ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid);
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks);
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid bakteriaalsete infektsioonide raviks);
 • hypericum perforatum (lihtnaistepuna ürt);
 • verapamiil, diltiaseem (südameravimid);
 • dantroleen (infusioon kehatemperatuuri suurte kõrvalekallete raviks);
 • simvastatiin (kolesterooli alandav ravim);
 • takroliimus (kasutatakse keha immuunvastuse vähendamiseks, võimaldades kehal siirdatud organit omaks võtta).

Kui te võtate juba teisi ravimeid kõrgvererõhutõve raviks, võib Amlodigamma langetada teie vererõhku veel rohkem.

Amlodigamma 5 mg võtmine koos toidu ja joogiga

Inimesed, kes võtavad Amlodigamma’t, ei tohi juua greibimahla ega süüa greipi. Greip ja greibimahl tõstavad veres toimeaine amlodipiini taset, mis võib põhjustada Amlodigamma vererõhku langetava toime ennustamatut tugevnemist.

Rasedus

Amlodipiini ohutus inimese raseduse ajal ei ole tõestatud. Kui te plaanite rasestuda või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest kindlasti arstile enne kui hakkate võtma Amlodigamma’t.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist, rääkige sellest kindlasti arstile enne kui hakkate võtma Amlodigamma’t.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amlodigamma võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid tekitavad teil iiveldust, pearinglust või väsimust või teil tekib peavalu, ärge juhtige sõidukeid ega käsitsege masinaid ja pöörduge otsekohe arsti poole.

Oluline teave mõningate Amlodigamma 5 mg koostisainete suhtes

Ei ole asjakohane.

KUIDAS AMLODIGAMMA 5 MG VÕTTA

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Amlodigamma soovitatav algannus on tavaliselt 5 mg üks kord ööpäevas. Amlodigamma annust võib suurendada 10 mg-ni üks kord ööpäevas.

Seda ravimit võib võtta enne või pärast sööki või jooki. Võtke seda ravimit iga päev samal ajal koos veega. Ärge võtke Amlodigamma’t koos greibimahlaga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel (6...17-aastased) on tavaline soovitatav algannus 2,5 mg ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus on 5 mg ööpäevas.

2,5 mg Amlodigamma tabletid ei ole praegu saadaval ja 2,5 mg annus ei ole Amlodigamma 5 mg tablettidega saavutatav, kuna need tabletid ei ole toodetud nii, et neid saaks jagada kaheks võrdseks osaks.

On tähtis, et te jätkate pidevalt tablettide võtmist. Pöörduge uuesti arsti poole enne kui tabletid otsa saavad.

Kui te võtate Amlodigamma 5 mg rohkem kui ette nähtud

Kui võetakse liiga palju tablette, võib see põhjustada vererõhu langemist ohtlikult madalale. Teil võivad tekkida pearinglus, joobnud tunne, minestus või nõrkus. Kui vererõhu langus on piisavalt järsk, võib tekkida šokk. Teie nahk muutub külmaks ja niiskeks ja te võite kaotada teadvuse. Kui olete võtnud liiga palju Amlodigamma’t, pöörduge abi saamiseks otsekohe arsti poole.

Kui te unustate Amlodigamma 5 mg võtta

Ärge muretsege. Kui unustasite tableti võtmata, jätke see annus täiesti vahele. Võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amlodigamma 5 mg võtmise

Arst ütleb teile, kui kaua te peate seda ravimit võtma. Kui lõpetate ravimi võtmise enne kui seda on teile soovitatud, võib teie haigus tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Amlodigamma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Minge otsekohe oma arsti juurde, kui teil tekib pärast selle ravimi võtmist mõni järgmistest väga harva esinevatest rasketest kõrvaltoimetest.

 • Järsku tekkinud hingeldus, valu rinnus, õhupuudus või hingamisraskus;
 • Silmalaugude, näo või huulte turse;
 • Keele ja kurgu turse, mis põhjustab tõsist hingamisraskust;
 • Raskekujulised nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus, villide teke, naha ketendus ja turse, limaskestapõletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid;
 • Südameinfarkt, südame rütmihäired;
 • Kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu koos väga halva enesetundega.

Järgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud sageli. Kui mõni neist tekitab teile probleeme või kui need kestavad kauem kui ühe nädala, peate pöörduma oma arsti poole.

Sage: esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st

 • Peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alustamisel);
 • Palpitatsioonid (südamelöökide tunnetamine), nahaõhetus;
 • Kõhuvalu, iiveldus;
 • Pahkluude turse (ödeem), väsimus.

Järgnevalt on loetletud ülejäänud kõrvaltoimed, millest on teatatud. Kui mõni neist muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Aeg-ajalt: esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st

 • Meeleolumuutused, ärevus, depressioon, unetus;
 • Värisemine, maitsetundlikkuse muutused, minestamine, nõrkus;
 • Tuimus või torkimistunne jäsemetes; valutundlikkuse kadu;
 • Nägemishäired, topeltnägemine, helin kõrvus;
 • Madal vererõhk;
 • Aevastamine/vesine nina, mille põhjuseks on nina limaskesta põletik (nohu);
 • Sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäire, suukuivus, oksendamine;
 • Juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, sügelev nahk, punased laigud nahal, nahavärvuse muutus;
 • Urineerimishäired, öise urineerimisvajaduse sagenemine, urineerimiskordade arvu suurenemine;
 • Võimetus saavutada erektsioon; ebamugavustunne rindades või rindade suurenemine meestel;
 • Nõrkus, valu, halb enesetunne;
 • Liigese või lihasvalu, lihaskrambid, seljavalu;
 • Kehakaalu suurenemine või vähenemine.

Harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st

 • Segasus.

Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st

 • Vere valgeliblede hulga vähenemine, vereliistakute hulga vähenemine, mille tagajärjeks võib olla ebanormaalne verevalumite teke või kergesti tekkiv veritsus (vere punaliblede kahjustus);
 • Vere liigne suhkrusisaldus (hüperglükeemia);
 • Närvikahjustus, mis põhjustab nõrkust, surinat või tuimust;
 • Köha, igemete turse;
 • Ebanormaalne kõhupuhitus (gastriit);
 • Maksafunktsiooni kõrvalekalded, maksapõletik (hepatiit), nahakollasus (ikterus), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi analüüse;
 • Suurenenud lihaspinge;
 • Veresoonte põletik, tihti koos nahalööbega;
 • Tundlikkus valguse suhtes;
 • Häire, mis hõlmab jäikust, värinat ja/või liigutushäireid.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • Värisemine, jäik kehaasend, maskitaoline ilme, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

KUIDAS AMLODIGAMMA 5 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Amlodigamma 5 mg sisaldab

 • Toimeaine on amlodipiin (besilaadina).

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (besilaadina).

 • Abiained on povidoon K 30, mikrokristalne tselluloos (E460), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat (E341), krospovidoon ja magneesiumstearaat (E470b).

Kuidas Amlodigamma 5 mg välja näeb ja pakendi sisu

Amlodigamma 5 mg on valged ümarad tabletid.

Tabletid on saadaval blisterribadena karpides, mis sisaldavad 10, 20, 28, 30, 50, 98, 100 ja 300 (10 x 30) tabletti ja pudelites, mis sisaldavad 100, 300 ja 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7

71034 Böblingen Saksamaa

Tootjad:

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Straβe 2

82343 Pöcking

Saksamaa

või

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstr. 1

29439 Lüchow

Saksamaa

või

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

71034 Böblingen

Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.