Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Additiva vitamin c zitrone - kihisev tablett (1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A11GA01
Toimeaine: askorbiinhape
Tootja: DR. B. SCHEFFLER NACHF. GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Additiva Vitamin C Zitrone, 1 g kihisevad tabletid

Toimeaine: Askorbiinhape (vitamiin C)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Additiva Vitamin C Zitrone ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Additiva Vitamin C Zitrone kasutamist

3.Kuidas Additiva Vitamin C Zitrone kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Additiva Vitamin C Zitrone säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Additiva Vitamin C Zitrone ja milleks seda kasutatakse

Vitamiin C on vajalik sidekoe moodustumiseks ja funktsioneerimiseks ning osaleb antioksüdandina organismi paljudes biokeemilistes protsessides. Näiteks on vitamiin C vajalik veresoonte elastsuse tagamiseks, kõhr- ja luukoe moodustumiseks, haavade paranemiseks ning valgete vereliblede tööks ja soodustab raua imendumist peensoolest.

Additiva Vitamin C Zitrone on näidustatud vitamiin C vaeguse raviks täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne Additiva Vitamin C Zitrone kasutamist

Ärge kasutage Additiva Vitamin C Zitrone

-kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on neerukivid (oksalaatkivid) või raualadestushaigused, mille puhul imendub kehas liigselt rauda (talasseemia, hemokromatoos, sideroblastiline aneemia).

-kui teil on raske neerupuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Additiva Vitamin C Zitrone kasutamist pidage nõu oma arstiga

-kui teil on pärilik erütrotsütaarne haigus (nt. glükoos-6-fosfaat-dehüdrogenaasi puudulikkus).

-kui teil on soodumus neerukivide tekkele siis esineb suurte C-vitamiini annuste võtmisel risk kaltsiumoksalaatkivide tekkeks. Korduvate neerukividega patsientidel ei soovitata võtta üle

100-200 mg C-vitamiini päevas.

Raske neeruhaigusega patsiendid (dialüüsipatsiendid) ei tohi võtta üle 100 mg C-vitamiini päevas, kuna esineb hüperoksalateemia (liiga kõrge oksalaatide kontsentratsioon veres) ja neeru oksalaadikristallide risk.

Lapsed ja noorukid

Additiva Vitamin C Zitrone ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Additiva Vitamin C Zitrone

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kirjeldatud on järgmisi koostoimeid, kuid kliiniline tähtsus ei ole teada:

C-vitamiini päevane annus 1 g suurendab suukaudsete rasestumisvastaste vahendite (östrogeenide) imendumist. Kortikosteroidid ja kaltsitoniin suurendavad C-vitamiini tarvet. Salitsüülhappe derivaadid pärsivad C-vitamiini imendumist seedetraktist. Tetratsükliinid pärsivad C-vitamiini kasutamist keharakkudes. Atsetüülsalitsüülhape, barbituraadid ja tetratsükliinid suurendavad C-vitamiini eritumist uriiniga. Alkohol vähendab askorbiinhappe taset.

Askorbiinhape (C-vitamiin) võib vähendada fenotiasiinide ja verd vedeldavate ravimite, nt. varfariini, efektiivsust.

Suurte askorbiinhappe annuste kasutamine pika aja jooksul võib mõjutada koostoimet disulfiraami ja alkoholiga.

Rasedus, imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole asjakohane.

Additiva Vitamin C Zitrone sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab 299 mg naatriumi annuse kohta ning inimesed, kellel on soovitatud vältida soola kasutamist (nt. kõrge vererõhuga patsiendid) peavad ravimit tarvitama ettevaatusega.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Additiva Vitamin C Zitrone kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on täiskasvanutel üks kihisev tablett (= 1000 mg askorbiinhapet) üks kord päevas kuni sümptomid vähenevad.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastele, noorukitele ja neerupuudulikkusega patsientidele on saadaval askorbiinhappe väiksema sisaldusega tooted.

Lahustage kihisev tablett täielikult klaasis vees. Kui pärast vedeliku joomist jääb klaasi mingeid jääke, valage klaasi vett juurde ja jooge see ära.

Arst määrab ravi pikkuse vastavalt teie haigusele ja verenäitudele.

Kui teil on tunne, et Additiva Vitamin C Zitrone toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Additiva Vitamin C Zitrone rohkem kui ette nähtud

Askorbiinhappe suurenenud tarbimine pikema aja jooksul võib viia askorbiinhappe neerukliirensi tõusuni ja ravimi võtmise lõpetamise korral võib tulemuseks olla askorbiinhappe puudulikkus.

Kui teil esineb suure annuse võtmise järel valu neerupiirkonnas või urineerimisraskused, peate koheselt pöörduma arsti poole.

Ajutist osmootset kõhulahtisust on esinenud pärast 3 g üksikannuse võtmist ning peaaegu alati pärast rohkem kui 10 g võtmist.

Liigse manustamise kõrvaltoimeteks on seedetraktihäired (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine), oksalaatidest koosnevate neerukivide teke, kuumahood.

Sellisel juhul tuleb Additiva Vitamin C Zitrone võtmine katkestada. Reeglina pole vajalikud muud meetmed.

Kui te unustate Additiva Vitamin C Zitrone võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Additiva Vitamin C Zitrone võtmise

Askorbiinhappe suurenenud tarbimine pikema perioodi jooksul võib viia askorbiinhappe neerukliirensi tõusule. Seetõttu on ravi lõpetades võimalik C-vitamiini puudus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üksikjuhtudel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone (nt. hingamisraskused, allergilised nahareaktsioonid).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Additiva Vitamin C Zitrone säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubi põhjal ja pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimit Additiva Vitamin C Zitrone võib kasutada kuni 6 kuud peale avamist. Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida tuub tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult. Hoida originaalpakendis, et kaitsta valguse eest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Additiva Vitamin C Zitrone sisaldab

-Toimeaine on askorbiinhape (vitamiin C). 1 Additiva Vitamin C Zitrone kihisev tablett sisaldab 1000 mg askorbiinhapet (vitamiin C).

-Abiained on: veevaba sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, sorbitool, sidruni maitseaine, maisitärklis, naatriumtsüklamaat, naatriumsahhariin, riboflaviinnaatriumfosfaat.

Kuidas Additiva Vitamin C Zitrone välja näeb ja pakendi sisu

Helekollased kihisevad tabletid tumekollaste täppidega, sidruni lõhnaga. 10 või 20 kihisevat tabletti tuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. B. Scheffler Nachf. GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44

D-51469 Bergisch Gladbach

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindus Eestis:

AS Sirowa Tallinn, Salve 2c, 11612 Tallinn Tel: 6 830 700

Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014.