Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ardeyhepan - kaetud tablett (105mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A05BA03
Toimeaine: silümariin
Tootja: ARDEYPHARM GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ardeyhepan N, 105 mg kaetud tabletid

Silümariin

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Ardeyhepan N täpselt juhistele vastavalt.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on ARDEYHEPAN N ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne ARDEYHEPAN N´i kasutamist

3.Kuidas ARDEYHEPAN N´i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 ARDEYHEPAN N´i säilitamine

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON ARDEYHEPAN N JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ardeyhepan N’i kasutatakse maksakahjustuste korral toetusravina. Toimeaine silümariin on saadud maarjaohaka viljade kuivekstraktist.

Kui maksakahjustusega kaasneb ikterus (naha ja silmavalgete kollasus) peab enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

See ravim ei sobi ägedate mürgistuste raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARDEYHEPAN N VÕTMIST Ärge kasutage Ardeyhepan N’i:

-kui te olete ülitundlik või allergiline toimeaine silümariini või Ardeyhepan N mõne koostisosa suhtes.

Ardeyhepan N’i kasutamist lastel ei ole piisavalt uuritud.

Seetõttu ei tohi Ardeyhepan N’i kasutada alla 12-aastastel lastel.

Alkohol maksakahjustuse korral tuleb alkoholi tarvitamisest loobuda.

Rasedus ja imetamine

Ardeyhepan N’i kasutamist ei ole raseduse ja rinnaga toitmise ajal piisavalt uuritud. Seetõttu ei ole Ardeyhepan N’i soovitatav kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Koostoimeid ei ole täheldatud.

Oluline teave mõningate Ardeyhepan N koostisainete suhtes

See ravim sisaldab:

-kollakasoranži värvainet S (E 110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sealhulgas astmat, isikutel, kes on ülitundlikud antud värvaine suhtes. Selline allergia esineb sageli isikutel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappe suhtes.

-laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Diabeetikutele: 1 Ardeyhepan N kaetud tableti sissevõtmine lisab 0,02 leivaühikut Teie päevasele süsivesikumenüüle.

3.KUIDAS ARDEYHEPAN N VÕTTA

Võtke Ardeyhepan N alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid: 1...2 kaetud tabletti 2 korda päevas.

Ardeyhepan N kaetud tablette tuleb sisse võtta koos piisava hulga vedelikuga.

Ravikestuse peab määrama Teie raviarst. Teatage oma arstile, kui sümptomid püsivad.

Kui teil on tunne, et Ardeyhepan N toime on liiga nõrk või liiga tugev, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ardeyhepan N’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed ilmneda intensiivsemal määral. Teatage oma raviarstile, kui teil on üleannustamise kahtlus. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada.

Kui te unustate Ardeyhepan N’i võtta

Kui olete mõne tableti võtmata jätnud, jätkake Ardeyhepan N võtmist vastavalt juhendile. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ardeyhepan N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ardeyhepan N kasutamisel on harva täheldatud kerget kõhulahtisust.

Kui kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS ARDEYHEPAN N’i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Säilitamisel eritingimusi ei ole.

Selle ravimi kõlblikkusaeg on trükitud nii välimisele pakendile kui ka fooliumpakendile, milles asuvad kaetud tabletid. Mitte kasutada antud ravimit kõlblikkusaja möödumisel.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida Ardeyhepan N sisaldab

-Toimeaine on maarjaohaka viljade kuivekstrakt (20-33:1), mis vastab 105 mg silümariinile ühes kaetud tabletis.

-Ekstrahent: etüülatsetaat.

-Abiained on titaandioksiid, laktoos, krospovidoon, mikrokristalne tselluloos, tselluloosipulber, peendispersne ränidioksiid, naatriumkarboksümetüültärklis, stear- ja palmitiinhape, magneesiumstearaat, sahharoos, talk, kaltsiumkarbonaat, gummi arabicum, tragakant, tärklisatsetaat, värvained E 104, E 132, montaanglükoolvaha, kastoorõli

Kuidas Ardeyhepan N välja näeb ja pakendi sisu

Pakendid

20 kaetud tabletiga

60 kaetud tabletiga

100 kaetud tabletiga

Müügiloa hoidja ja tootja

Ardeypharm GmbH

Loerfeldstr.21

58313 Herdecke

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Remedex OÜ

Saku vald

Pärnu mnt 535

Harjumaa

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2009