Aromasin - kaetud tablett (25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BG06
Toimeaine: eksemestaan
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aromasin, 25 mg kaetud tabletid

Eksemestaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Aromasin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aromasini võtmist
 3. Kuidas Aromasini võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Aromasini säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Aromasin ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Aromasin. Aromasin kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Need ravimid pärsivad ainet, mida kutsutakse aromataasiks ja mida on (eelkõige postmenopausis naistel) vaja naissuguhormoonide – östrogeenide tootmiseks.

Organismi östrogeenitaseme langetamine on üks hormoonsõltuva rinnavähi ravimeetod.

Aromasini kasutatakse varajase hormoonsõltuva rinnavähi raviks postmenopausis naistel pärast seda, kui neid on 2...3 aasta jooksul ravitud ravimiga, mida kutsutakse tamoksifeeniks.

Aromasini kasutatakse ka kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnavähi raviks postmenopausis naistel, kui erinevad hormoonravi kuurid ei ole piisavalt hästi mõjunud.

Mida on vaja teada enne Aromasini võtmist

Ärge võtke Aromasini

 • kui olete toimeaine (eksemestaani) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te ei ole veel menopausis, s.t kui teil on veel menstruatsioonid,
 • kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aromasini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aromasin

 • Enne ravi Aromasiniga võib teie arst võtta vereproove, et teha kindlaks, kas te olete jõudnud menopausi.
 • Enne ravi kontrollitakse ka rutiinselt teie Dvitamiini taset, kuna see võib olla rinnanäärmevähi varases staadiumis väga madal. Teile antakse täiendavalt Dvitamiini, kui tase on alla vajaliku normi.
 • Enne Aromasini võtmist öelge oma arstile, kui teil on probleeme maksa või neerudega.
 • Öelge oma arstile, kui teil esineb või on kunagi esinenud seisundeid, mis mõjutavad teie luude tugevust. Teie arst võib enne ravi Aromasiniga ja selle ajal määrata teie luude mineraalset tihedust. Seda tehakse seetõttu, et sellesse klassi kuuluvad ravimid langetavad

naissuguhormoonide taset ja see võib põhjustada luude mineraalse tiheduse vähenemist, mis omakorda muudab luud nõrgemaks.

Muud ravimid ja Aromasin

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Aromasini ei tohi kasutada koos hormoonasendusraviga.

Järgnevaid ravimeid tuleb Aromasini võtmise ajal kasutada ettevaatusega. Öelge oma arstile, kui te kasutate neid ravimeid:

 • rifampitsiin (antibiootikum),
 • karbamasepiin või fenütoiin (krambivastased ravimid, mida kasutatakse epilepsia raviks),
 • ravimtaim lihtnaistepuna (Hypericum perforatum) või seda sisaldavad preparaadid.

Aromasin koos toidu ja joogiga

Aromasini tablette on soovitatav võtta pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Aromasin on rasedatele ja imetavatele naistele vastunäidustatud.

Kui on võimalik, et te võite rasestuda, rääkige oma arstiga rasestumisvastastest meetmetest.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Aromasiniga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest ravim võib põhjustada uimasust, unisust, väsimust ning pearinglust.

Aromasin sisaldab sahharoosi ja metüülparahüdroksübensoaati

Aromasini tabletid sisaldavad sahharoosi (teatud tüüpi suhkur), mis võib põhjustada probleeme väikesel hulgal patsientidel, kellel on teatud suhkrute suhtes pärilik talumatus (glükoosi-galaktoosi imendumishäire, fruktoositalumatus või sahharoosi-isomaltaasi puudulikkus). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Aromasini tabletid sisaldavad väikeses koguses metüülparahüdroksübensoaati, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik, et aeglast tüüpi), nende ilmudes pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Aromasini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Soovitatav annus on üks 25 mg tablett üks kord ööpäevas. Aromasini tablette tuleb võtta suukaudselt pärast sööki ning iga päev enam-vähem ühel ja samal kellaajal. Teie arst ütleb teile kuidas ja kui kaua tuleb Aromasini võtta.

Ärge lõpetage tablettide võtmist isegi siis, kui te tunnete ennast hästi, v.a juhul, kui teie arst on seda soovitanud.

Kui te peate Aromasini võtmise ajal haiglasse minema, öelge meditsiinitöötajatele, milliseid ravimeid te kasutate.

Kui teil on tunne, et Aromasini toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine lastel

Aromasin ei ole sobiv kasutamiseks lastel.

Kui te võtate Aromasini rohkem kui ette nähtud

Kui olete eksikombel võtnud liiga palju tablette, võtke ühendust otsekohe ome arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse ning näidake neile Aromasini tablettide pakendit.

Kui te unustate Aromasini võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustate tableti võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine tablett, võtke see tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on Aromasin hästi talutav ja järgnevad Aromasiniga ravitud patsientidel täheldatud kõrvaltoimed on peamiselt kerge või mõõduka iseloomuga.

Enamikke kõrvaltoimeid võib seostada östrogeenide puudusest tulenevate normaalsete füsioloogiliste reaktsioonidega.

Väga sagedased kõrvaltoimed (esinevad enam kui ühel inimesel 10-st):

 • Unetus
 • Peavalu
 • Kuumahood
 • Iiveldus
 • Suurenenud higistamine
 • Lihasja liigesevalu (sh osteoartriit, seljavalu, artriit ja liigesejäikus)
 • Väsimus

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10 inimesel 100-st):

 • Isutus
 • Depressioon
 • Pearinglus, karpaalkanali sündroom (kombinatsioon torkimistundest, tuimusest ja valust kogu käes, välja arvatud väike sõrm) või torkimis/kihelustunne nahal
 • Kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus
 • Nahalööve, nõgestõbi ja sügelus
 • Juustekadu
 • Luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos), põhjustades mõnel juhul luumurde ja mõrasid
 • Valu, käte ja jalgade turse

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10 inimesel 1000-st):

 • Ülitundlikkus
 • Väikeste villide tekkimine lööbega kaetud nahapinnal
 • Uimasus
 • Lihasnõrkus
 • Valgevereliblede arvu vähenemine

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10 inimesel 10 000-st)

 • Vereliistakute arvu vähenemine veres

Võib tekkida maksapõletik (hepatiit). Sümptomite hulka kuuluvad üldine halb enesetunne, iiveldus, ikterus (naha ja silmade kollasus), sügelus, valu kõhu paremal poolel ja isukaotus. Kui te arvate, et teil esineb mõni nendest sümptomitest, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui teile tehakse vereanalüüse, võivad need viidata teie maksafunktsiooni muutustele ning vere bilirubiinisisalduse vähesele tõusule. Tekkida võivad muutused teatud vererakkude (lümfotsüütide) ja

vereliistakute arvus, eelkõige patsientidel, kellel juba eelnevalt esineb lümfopeenia (lümfotsüütide hulga vähesus veres).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Aromasini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aromasin sisaldab

 • Toimeaine on eksemestaan. Üks tablett sisaldab 25 mg eksemestaani.
 • Teised abiained on:

Tableti tuum: kolloidne hüdreeritud ränidioksiid, krospovidoon, hüpromelloos, magneesiumstearaat, mannitool, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (A), polüsorbaat 80.

Tableti kate: hüpromelloos, polüvinüülalkohol, simetikoon, makrogool 6000, sahharoos, kerge magneesiumkarbonaat, titaandioksiid (E171), metüülparahüdroksübensoaat (E218), tsetüülestervaha, talk, karnaubavaha.

Trükivärv: etüülalkohol, šellak, must raudoksiid (E172) ja titaanoksiid (E171).

Kuidas Aromasin välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargune kaksikkumer valkjas kaetud tablett, mille ühel küljel on märgistus 7663.

30 tabletti blisterpakendis (alumiiniumfoolium-PVDC/PVC-PVDC).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.