Aricept - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aricept, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aricept, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Aricept ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aricepti võtmist
 3. Kuidas Aricepti võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Aricepti säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Aricept ja milleks seda kasutatakse

Aricept sisaldab toimeainena donepesiilhüdrokloriid. Aricept kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse atsetüülkoliini esteraasi inhibiitoriteks. Donepesiil suurendab mälufunktsioonidega seotud teatud aine (atsetüülkoliin) sisaldust ajus, aeglustades atsetüülkoliini lammutamist.

Neid kasutatakse dementsuse sümptomite raviks inimestel, kellel on diagnoositud Alzheimeri tõve kerge kuni mõõduka raskusega vorm. Sümptomite hulka kuuluvad süvenev mälukaotus, segasus ja käitumishäired. Selle tulemusel on Alzheimeri tõbe põdevatel inimestel üha raskem igapäevase elutegevusega toime tulla.

Aricepti kasutatakse ainult täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Aricepti võtmist

Ärge võtke Aricepti

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, teiste piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aricepti võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on või on kunagi olnud:

 • mao või kaksteistsõrmiku haavandid
 • krambid või tõmblused
 • südamehäireid (ebaregulaarne või väga aeglane südamerütm)
 • astma või mõni teine pikaajaline kopsuhaigus
 • maksaprobleemid või hepatiit
 • urineerimisraskused või kerge neeruhaigus

Informeerige oma arsti, kui te olete rase või planeerite rasestuda.

Lapsed ja noorukid

Aricepti ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel (nooremad kui 18 aastat).

Muud ravimid ja Aricept

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Selle põhjuseks on see, et need ravimid võivad Aricepti toimet nõrgenda või tugevdada.

Eriti on oluline teatada oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit:

 • teised ravimid, mida kasutatakse Alzheimeri tõve ravis, nt galantamiin
 • valuvaigistid või artriidi ravimid, nt aspiriin, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nagu ibuprofeen või diklofenaknaatrium
 • antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin
 • antibiootikumid, nt erütromütsiin, rifampitsiin
 • seenevastased ravimid, nt ketokonasool
 • antidepressandid, nt fluoksetiin
 • krambivastased ravimid, nt fenütoiin, karbamasepiin
 • südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propanolool ja atenolool)
 • lihaslõõgastid, nt diasepaam, suktsinüülkoliin
 • üldanesteetikumid
 • ilma retseptita saadaolevad ravimid, nt taimsed preparaadid

Kui te lähete operatsioonile, mille käigus tehakse teile üldanesteesiat, peate te narkoosiarstile ütlema, et te võtate Aricepti. See on oluline sellepärast, et vajamineva narkoosiravimi kogus võib vajada muutmist.

Aricepti võib kasutada kerge või mõõduka neeruhaigusega patsientidel. Teatage oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus. Patsiendid, kellel on raske maksahaigus, ei tohi võtta Aricepti.

Öelge oma arstile või apteekrile oma hooldaja nimi. Teie hooldaja aitab teil ravimit võtta nii nagu vaja.

Aricept koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta Aricepti toimet.

Aricept-ravi ajal ei tohi tarbida alkoholi, sest alkohol muudab ravimi toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Aricepti ei tohi võtta, kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzheimeri tõbi võib kahjustada autojuhtimise võimet või raskendada masinate käsitsemist ja te tohite seda teha ainult siis, kui arst on öelnud teile, et see on ohutu.

Aricept võib tekitada väsimust, peapööritust ja lihaskrampe. Kui teil tekib mistahes toime nendest, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Aricept sisaldab laktoosi

Kui arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Aricepti võtta

Kui palju Aricepti võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaliselt alustatakse selle ravimi tarvitamist nii, et võetakse suu kaudu üks valge 5 mg tablett igal õhtul. Ühe kuu pärast võib arst soovitada teil võtta ühe kollase 10 mg tableti igal õhtul.

Tableti tugevus, mida te võtate, võib muutuda sõltuvalt sellest, kui pikka aega te ravimit võtnud olete ja sellest, mida arst teile määrab. Maksimaalne soovituslik annus on 10 mg igal õhtul. Ärge muutke ise, ilma raviarsti soovituseta, manustatavat annust.

Kuidas oma ravimit võtta

Neelake Aricepti tablett koos veega õhtul enne magama heitmist.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Aricepti ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel (nooremad kui 18 aastat).

Kui te võtate Aricepti rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate ravimit rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke alati see infoleht ja allesjäänud tabletid endaga haiglasse kaasa.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus ja oksendamine, süljevool, higistamine, väga aeglane südamerütm, madal vererõhk (pearinglus või pööritus püstitõusmisel), hingamisraskused, teadvuse kaotus ja tõmblused või krambid.

Kui te unustate Aricepti võtta

Kui olete unustanud ravimit võtta, siis võtke järgmine tablett järgmisel päeval tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Kui olete unustanud ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, siis pöörduge niipea kui võimalik oma raviarsti poole, enne kui jätkate ravimi võtmist.

Kui te lõpetate Aricepti võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist ilma, et arst oleks teile seda öelnud. Kui te lõpetate Aricepti võtmise, võib ravist saadud kasu aegamööda kaduda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui kaua Aricepti võtta

Teie arst või apteeker oskavad teile nõu anda, kui kaua te peate oma ravimi võtmist jätkama. Te peate aeg-ajalt arsti vastuvõtul käima, et ta saaks teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aricepti võtmise ajal on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Teatage oma arstile, kui teil on mõni nendest kõrvaltoimetest Aricepti võtmise ajal.

Rasked kõrvaltoimed:

Te peate kohe oma arstile ütlema, kui te märkate nimetatud tõsiseid kõrvaltoimeid. Te võite vajada kiiresti arstiabi.

Maksakahjustus, nt hepatiit. Hepatiidi tunnused on iiveldus või oksendamine, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha- ja silmavalgete kollasus ja tume uriin (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st).

Mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid. Haavandi sümptomid on kõhuvalu ja ebamugavustunne (seedehäired) naba ja rinnaku vahelisel alal (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st).

Mao või soolte verejooks. See võib tekitada musta või tõrvataolise väljaheite või nähtava verejooksu pärasoolest (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st).

Krambid või tõmblused (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st).

Palavik koos lihasjäikusega, higistamine või teadvuse hägustumine – seisund, mida nimetatakse „pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks„ (mis võivad tekkida kuni ühel 10 000-st).

Lihasnõrkus, valulikkus või valu, eelkõige juhul, kui teil on samal ajal halb enesetunne, palavik või tume uriin. Neid nähte võib tekitada lihaskoe ebanormaalne lagunemine (seisund, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks), mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemide tekkeni (mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st).

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

Kõhulahtisus

Iiveldus

Peavalu

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

Lihaskrambid

Väsimus

Uinumisraskused (unetus)

Külmetushaigused

Söögiisu kaotus

Hallutsinatsioonid (nähakse või kuuldakse asju, mida tegelikult ei ole)

Ebatavalised unenäod koos luupainajatega

Agiteeritus

Agressiivne käitumine

Minestamine

Pearinglus

Ebamugavustunne maos

Nahalööve

Kontrollimatu urineerimine

Valu

Õnnetusjuhtumid (patsiendid võivad kukkuda kergemini ja end juhuslikult vigastada)

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

Aeglane südamerütm

Liigne süljeeritus

Harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

Jäikus, värinad või kontrollimatud liigutused, eriti näos ja keelega, aga ka jäsemetega

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Aricepti säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aricept sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid. Tabletid on saadaval kahes tugevuses. Iga 5 mg tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi ja iga 10 mg tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi.
 • Teised abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos,

hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat.

Tableti kate: talk, polüetüleenglükool, hüpromelloos ja titaandioksiid (E171). 10 mg tablett sisaldab värvainena ka sünteetilist kollast raudoksiidi (E172).

Kuidas Aricept välja näeb ja pakendi sisu

Aricept 5 mg: valged ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud „ARICEPT“ ja teisele „5“.

Aricept 10 mg: kollased ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud „ARICEPT“ ja teisele „10“.

Tabletid on pakendatud üksikannustega blistrisse. Pakendis on 28 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé sur Cisse Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.