Allegra - õhukese polümeerikattega tablett (120mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R06AX26
Toimeaine: feksofenadiin
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Allegra 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Feksofenadiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Allegra ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Allegra võtmist
 3. Kuidas Allegra’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Allegra’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Allegra ja milleks seda kasutatakse

Allegra sisaldab feksofenadiinvesinikkloriidi, mis on antihistamiinikum.

Allegra 120 mg kasutatakse täiskasvanutel ja lastel alates 12 aasta vanusest heinapalaviku (hooajaline allergiline riniit) sümptomite, nt aevastamine, sügelus, nohu või ninakinnisus ja silmade sügelemine, punetus ja pisarate voolus, leevendamiseks.

Mida on vaja teada enne Allegra võtmist

Ärge võtke Allegra’t

 • kui olete feksofenadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Allegra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

 • teil on maksa või neeruprobleemid;
 • teil on või on olnud südamehaigus, kuna see ravim võib põhjustada südame löögisageduse tõusu või rütmihäireid;
 • te olete eakas.

Kui eelnimetatu kehtib teie kohta või te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga enne Allegra võtmist.

Muud ravimid ja Allegra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Seedehäirete vastased ravimid, mis sisaldavad alumiiniumit ja magneesiumi, võivad mõjutada Allegra toimet, sest vähendavad ravimi imendumist.

Soovitatav on jätta vähemalt 2-tunnine vahe Allegra ja seedehäirete vastase ravimi võtmise vahele.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Allegra’t kui olete rase, välja arvatud kui see see vajalik. 1

Imetamise ajal ei ole soovitatav Allegra’t võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Allegra ei mõjuta tõenäoliselt teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Enne auto juhtimist või masinate käsitsemist peate olema veendunud, et need tabletid ei muuda teid uniseks või ei tekita pööritustunnet.

Kuidas Allegra’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12. eluaastast

Soovitatav annus on üks tablett (120 mg) ööpäevas.

Võtke tablett koos veega enne sööki.

Sümptomite leevenemine algab ühe tunni jooksul ning kestab 24 tundi.

Kui te võtate Allegra’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud tablette rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Üleannuse sümptomid täiskasvanul on pööritustunne, uimasus, jõuetus ja suukuivus.

Kui te unustate Allegra’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus arsti poolt määratud tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Allegra võtmise

Enne, kui lõpetate ravikuuri Allegra’ga, pidage nõu oma arstiga.

Sümptomid võivad taastekkida, kui lõpetate ravi Allegra’ga enneaegselt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage kohe ravi Allegra’ga ja võtke ühendust oma arstiga kui teil tekib:

 • näo, huulte, keele või kõriturse ja hingamisraskus, sest need võivad olla tõsise allergilise reaktsiooni tunnused.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • peavalu,
 • uimasus,
 • iiveldus,
 • pööritustunne.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • väsimus/unisus.

Täiendavad kõrvaltoimed (esinemissagedus ei ole teada: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) võivad olla:

 • uinumisraskused (insomnia),
 • unehäired,
 • õudusunenäod,
 • närvilisus,
 • kiire või ebaregulaarne südametegevus,
 • kõhulahtisus,
 • nahalööve ja sügelus,
 • nõgestõbi,
 • tõsised allergilised reaktsioonid, mis võivad põhjustada näo, huulte, keele või kõriturset, õhetust, rindkere jäikust ja hingamisraskust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Allegra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Allegra sisaldab

 • Toimeaine on feksofenadiinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 120 mg feksofenadiinvesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on:
 • Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat.
 • Õhuke polümeerikate: hüpromelloos, povidoon K30, titaandioksiid (E171), veevaba kolloidne ränidioksiid, makrogool 400, punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Allegra välja näeb ja pakendi sisu

Allegra 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid on virsikuvärvi, kapslikujulised, mõõtmetega 6,1 x 15,8 mm ning ühel küljel on märgistus „“ ja teisel küljel „e“.

Allegra on saadaval blisterpakendis. Blisterpakendis on iga tablett eraldi pakendatud.

Allegra on pakendatud 2 (ainult näidis), 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 (10 x 20) tableti kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootjad

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Prantsusmaa

Sanofi Winthrop Industrie 56, route de Choisy-au-Bac 60205 Compiègne Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Allegra 120 mg Filmtabletten

Belgia: Allegra tab 120 mg filmomhulde tabletten Horvaatia: Allegra 120 mg filmom obložene tablete Tšehhi Vabariik: Allegra 120 mg

Taani: Telfast, filmovertrukne tabletter 120 mg Eesti: Allegra

Soome: Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen Saksamaa: Telfast 120 mg-Filmtabletten

Kreeka: Allegra

Iirimaa: Telfast 120 mg film-coated tablets

Itaalia: Telfast 120 mg compresse rivestite con film Läti: Allegra 120 mg apvalkotās tabletes

Leedu: Allegra 120 mg plėvele dengtos tabletės Luksemburg: Allegra tab 120 mg comprimés pelliculés Portugal: Telfast 120, comprimidos revestidos por película Rumeenia: Telfast 120 mg comprimate filmate

Sloveenia: Telfast 120 mg filmsko obložene tablete Slovakkia: Allegra 120 mg

Hispaania: Telfast 120 mg comprimidos recubiertos con película Rootsi: Allegra

Ühendkuningriik: Telfast 120 mg film-coated tablets

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel 6273488

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/