Augmentin - õhukese polümeerikattega tablett (875mg +125mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01CR02
Toimeaine: amoksitsilliin +klavulaanhape
Tootja: First Pharma OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Augmentin, 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amoksitsilliin/klavulaanhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile (või teie lapsele). Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Augmentin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Augmentin’i võtmist
 3. Kuidas Augmentin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Augmentin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Augmentin ja milleks seda kasutatakse

Augmentin on antibiootikum, mis hävitab infektsioone põhjustavad bakterid. See sisaldab kahte erinevat ravimit, mida nimetatakse amoksitsilliiniks ja klavulaanhappeks. Amoksitsilliin kuulub „penitsilliinideks“ nimetatud ravimite rühma, mille toime võib mõnikord kaduda (ravim muutub inaktiivseks). Teine aktiivne koostisosa (klavulaanhape) takistab sellel juhtumast.

Augmentin’i kasutatakse täiskasvanutel ja lastel järgmiste infektsioonide raviks:

Mida on vaja teada enne Augmentin’i võtmist

 • keskkõrva ja ninakõrvalkoobaste infektsioonid
 • hingamisteede infektsioonid
 • kuseteede infektsioonid
 • naha ja pehmete kudede infektsioonid, sh hambainfektsioonid
 • luude ja liigeste infektsioonid.

Ärge võtke Augmentin’i:

 • kui olete amoksitsilliini, klavulaanhappe, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on kunagi tekkinud raske allergiline reaktsioon mõne teise antibiootikumi suhtes. See võib avalduda nahalööbe või näo või kõri tursena.
 • kui teil on antibiootikumi võtmisel kunagi esinenud maksaprobleeme või ikterust (naha kollasus).

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge Augmentin’i võtke. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Augmentin’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Augmentin’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on mumps.
 • kui te saate ravi maksa või neeruprobleemide tõttu.
 • kui te ei urineeri korrapäraselt.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Augmentin’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Teatud juhtudel võib arst uurida, millist tüüpi bakterid teil infektsiooni põhjustavad. Sõltuvalt tulemustest võidakse teile määrata Augmentin’i erinev tugevus või mõni muu ravim.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Augmentin võib muuta mõned olemasolevad seisundid raskemaks või põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid. Nendeks on allergilised reaktsioonid, krambid ja jämesoolepõletik. Augmentin’i võtmise ajal tuleb jälgida teatud sümptomeid, et vähendada võimalike probleemide riski. Vt „Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata“ lõigus 4.

Vere- ja uriinianalüüsid

Kui teile tehakse vereanalüüsid (näiteks punavereliblede analüüsid või maksafunktsiooni testid) või uriinianalüüsid (glükoosisisalduse määramine), palun teavitage arsti või meditsiiniõde Augmentin- ravist. See on vajalik sellepärast, et Augmentin võib mõjutada nende analüüside tulemusi.

Muud ravimid ja Augmentin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate koos Augmentin’iga allopurinooli (podagraravim), tekib teil suurema tõenäosusega allergiline nahareaktsioon.

Kui te võtate probenetsiidi (podagraravim), võib arst korrigeerida Augmentin’i annust.

Kui koos Augmentin’iga võetakse verehüübimist takistavaid ravimeid (nagu varfariin), võivad olla vajalikud täiendavad vereanalüüsid.

Augmentin võib mõjutada metotreksaadi (ravim, mida kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste raviks) toimet.

Augmentin võib mõjutada mükofenolaatmofetiili (ravim, mida kasutatakse siirdatud organi äratõuke reaktsiooni vältimiseks) toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Augmentin võib põhjustada kõrvaltoimeid ja sümptomid võivad mõjutada autojuhtimist. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi.

Kuidas Augmentin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga 40 kg ja üle selle

 • Tavaline annus – 1 tablett kaks korda päevas.
 • Suurem annus – 1 tablett kolm korda päevas.

Lapsed kehakaaluga alla 40 kg

6-aastastel või väiksematel lastel kasutada eelistatavalt Augmentin’i suukaudset suspensiooni. Enne Augmentin’i tablettide andmist alla 40 kg kaaluvatele lastele küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. Tabletid ei sobi lastele kehakaaluga alla 25 kg.

Neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid

 • Kui teil esineb probleeme neerudega, võidakse annust muuta. Arst võib valida ravimi erineva tugevuse või mõne teise ravimi.
 • Kui teil on probleeme maksaga, võidakse sagedamini teha vereanalüüse maksatalitluse kontrollimiseks.

Kuidas Augmentin’i võtta

 • Võtke koos toiduga.
 • Neelake tabletid tervelt koos klaasi veega.

Tabletid saab poolitada piki poolitusjoont, et hõlbustada ravimi allaneelamist. Mõlemad tableti tükid tuleb sisse võtta korraga.

 • Jaotage annused ühtlaselt kogu päeva peale nii, et kahe annuse võtmise vahe oleks vähemalt 4 tundi. Ärge võtke 2 annust ühe tunni jooksul.
 • Ärge võtke Augmentin’i üle 2 nädala. Kui te ennast ikka halvasti tunnete, pöörduge uuesti arsti poole.

Kui te võtate Augmentin’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju Augmentin’i, võivad tekkida mao ärritusnähud (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või krambid. Rääkige oma arstiga niipea kui võimalik. Näidake arstile ravimi karpi või pudelit.

Kui te unustate Augmentin’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb. Ärge võtke järgmist annust liiga ruttu, vaid oodake umbes 4 tundi enne, kui võtate järgmise annuse.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Augmentin’i võtmise

Jätkake Augmentin’i võtmist kuni ravikuuri lõpuni, isegi kui te tunnete ennast paremini. Infektsioonist võitu saamiseks peate võtma kõik annused. Kui mõned bakterid jäävad ellu, võivad nad põhjustada infektsiooni kordumist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi kasutamisel võivad tekkida allpool loetletud kõrvaltoimed.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Allergilised reaktsioonid:

 • nahalööve
 • veresoonte põletik (vaskuliit), mida võib näha punaste või punakaslillade ümbritsevast kõrgemate laikudena nahal, kuid mis võivad tekkida ka teistes kehaosades
 • palavik, liigesevalu, lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all või kubemepiirkonnas
 • tursed, mõnikord näo või kõri turse (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust
 • minestus.

Võtke otsekohe ühendust arstiga, kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest. Lõpetage Augmentin’i võtmine.

Jämesoolepõletik

Jämesoolepõletik, mis põhjustab vesivedelat kõhulahtisust, millega tavaliselt kaasneb vere- ja limaeritus, kõhuvalu ja/või palavik.

Nende sümptomite tekkimisel võtke nõu küsimiseks arstiga ühendust niipea kui võimalik.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

 • kõhulahtisus (täiskasvanutel).

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

 • soor (candida – tupe, suuõõne või nahavoltide seennakkus)
 • iiveldus, eriti suurte annuste kasutamisel

sellisel juhul võtke Augmentin’i söögi ajal

 • oksendamine
 • kõhulahtisus (lastel).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st

 • nahalööve, sügelus
 • ümbritsevast nahapinnast kõrgem sügelev lööve (nõgestõbi)
 • seedehäire
 • pearinglus
 • peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • teatud maksa poolt toodetavate ainete (ensüümide) sisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st

 • nahalööve, millega võib kaasneda villide teke ja mis näevad välja nagu väikesed märklauad (tume täpp keskel, mida ümbritseb heledam ala, mille ümber on omakorda tume ring – multiformne erüteem)

kui märkate mõnda nimetatud sümptomitest, võtke kiiresti ühendust arstiga.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • verehüübimises osalevate rakkude madal arv
 • valgevereliblede madal arv.

Sagedus teadmata

Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

 • Allergilised reaktsioonid (vt eespool)
 • Jämesoolepõletik (vt eespool)
 • Aju ümbritsevate kaitsvate membraanide põletik (aseptiline meningiit)
 • Tõsised nahareaktsioonid:
 • laialdane lööve koos villide ja naha ketendusega, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite ümbruses (StevensiJohnsoni sündroom), ning raskem vorm, mis põhjustab naha ulatuslikku irdumist (üle 30% kehapinnast toksiline epidermaalnekrolüüs)
 • laialdane punetav nahalööve väikeste mäda sisaldavate villidega (bulloosne eksfoliatiivne dermatiit)
 • punetav, ketendav nahalööve nahaaluste muhkude ja villidega (eksantematoosne pustuloos)
 • gripitaolised sümptomid koos lööbe, palaviku, lümfisõlmede suurenemise ja kõrvalekalletega vereanalüüside tulemustes (sealhulgas valgete vereliblede arvu (eosinofiilia) ja maksaensüümide aktiivsuse suurenemine) (ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, DRESS).

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga.

 • maksapõletik (hepatiit)
 • ikterus e kollasus, mida põhjustab bilirubiini (maksas toodetava aine) sisalduse suurenemine veres ning mille puhul võivad nahk ja silmavalged muutuda kollaseks
 • neerutorukeste põletik
 • aeglustunud verehüübimine
 • üliaktiivsus
 • krambid (inimestel, kes võtavad Augmentin’i suurtes annustes või kellel on probleeme neerudega)
 • tume keel, mis näib karvane

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vere- või uriinianalüüsides:

 • valgevereliblede arvu tugev vähenemine
 • punavereliblede madal arv (hemolüütiline aneemia)
 • kristallid uriinis.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Augmentin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Kuivatavat ainet sisaldavatesse kotikestesse pakendatud tabletid tuleb kasutada 30 päeva jooksul pärast avamist.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage tablette, mis on purunenud või kahjustatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Augmentin sisaldab

 • Toimeained on amoksitsilliin ja klavulaanhape. Üks tablett sisaldab amoksitsilliintrihüdraati koguses, mis on võrdne 875 mg amoksitsilliiniga ja kaaliumklavulanaati, mis on võrdne 125 mg klavulaanhappega.
 • Abiained on:

Tableti sisu - magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), veevaba kolloidne ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos.

Tableti kate - titaandioksiid (E171), hüpromelloos, makrogool (4000, 6000) ja silikoonõli (dimetikoon).

Kuidas Augmentin välja näeb ja pakendi sisu

875 mg/125 mg kaetud tabletid on valged või määrdunudvalged kapslikujulised tabletid märgistusega „AC“ ja ühel pool poolitusjoon.

Tabletid on pakendatud:

 • blisterpakenditesse, mis on karbis. Üks pakend sisaldab 2, 4, 10, 12, 14, 20, 24, 30 või 100 tabletti;
 • blisterpakendid kotikeses, mis on karbis. Kotike sisaldab niiskust imava aine pakki. Niiskust imava aine pakki tuleb hoida kotikese sees, seda ei tohi süüa. Üks pakend sisaldab 14 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Teisese müügiloa hoidja:

First Pharma OÜ Endla 69/Keemia 4 10615 Tallinn Eesti

Tel: +372 6440098

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootjad:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals Clarendon Road, Worthing

West Sussex BN14 8QH Ühendkuningriik

Glaxo Wellcome Production Z.I. de la Peyenniere

53100 Mayenne Cedex Prantsusmaa

Ümberpakendaja:

GPE Globalpharma OÜ Tiigi 61b

50410 Tartu Eesti

või

Magnum Logistics OÜ

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Eesti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun teisese müügiloa hoidja poole.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria – Augmentin

Belgia - Augmentin Bulgaaria - Augmentin Küpros – Augmentin

Tšehhi Vabariik – Augmentin Eesti - Augmentin

Soome – Augmentin Saksamaa – Augmentan Kreeka - Augmentin Ungari – Augmentin Duo Island - Augmentin Iirimaa – Augmentin Itaalia – Augmentin

Läti - Augmentin Leedu – Augmentin

Luksemburg - Augmentin Malta – Augmentin Holland - Augmentin Poola - Augmentin Portugal – Augmentin Duo Rumeenia – Augmentin

Slovaki Vabariik – Augmentin Sloveenia - Augmentin

Hispaania – Augmentine, Clavumox Ühendkuningriik – Augmentin

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.

Nõuanded/meditsiiniline informatsioon

Antibiootikume kasutatakse bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Need ei toimi viiruste poolt põhjustatud infektsioonide vastu.

Mõnikord ei allu bakterite poolt põhjustatud infektsioon antibiootikumi kuurile. Üks sagedasemaid põhjuseid on see, et infektsiooni põhjustavad bakterid on resistentsed kasutatava antibiootikumi suhtes. See tähendab, et bakterid jäävad ellu ja isegi paljunevad antibiootikumist hoolimata.

Bakterid võivad antibiootikumide suhtes resistentseks muutuda paljudel põhjustel. Antibiootikumide hoolikas kasutamine aitab vähendada bakterite resistentseks muutumise võimalust.

Kui arst määrab antibiootikumi kuuri, on see mõeldud ainult teil praegu esineva haiguse raviks. Järgmiste nõuannete järgimine aitab ära hoida resistentsete bakterite teket, mille tõttu antibiootikum ei toimi.