Zuritol - lahus joogivees manustamiseks (25mg 1ml)

ATC Kood: QP51AJ01
Toimeaine: toltrasuriil
Tootja: Laboratorios Calier, S.A.

Artikli sisukord

Zuritol
lahus joogivees manustamiseks (25mg 1ml)


PAKENDI MÄRGISTUS – PAKENDI INFOLEHT

Zuritol, 25 mg/ml lahus joogivees manustamiseks kanadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)

Hispaania

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zuritol, 25 mg/ml lahus joogivees manustamiseks kanadele toltrasuriil

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 1 ml sisaldab:

Toimeaine:

 

Toltrasuriil

25 mg

Selge värvitu kuni pruun lahus.

NÄIDUSTUS

Koktsidioosi ravi noortel munakanadel ja sugukanadel (broileritel).

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

LOOMALIIGID

Kana (noored munakanad ja sugukanad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIISID JA –MEETOD

Suukaudne manustamine (joogiveega).

Soovituslik annus on 7 mg 1 kg kehamassi kohta päevas kahel järjestikusel päeval (see vastab 28 ml ravimile 100 kg kehamassi kohta päevas või 1,4 ml ravimile ühe liitri joogivee kohta, võttes aluseks vee tarbimise 1 liiter 5 kg kehamassi kohta).

Ravimit tuleb manustada pidevalt 48 tunni vältel või ühe 8-tunnise perioodi vältel päevas kahel järjestikusel päeval.

Ravitavate loomade kogumass ja päevane veetarbimine tuleb täpselt välja arvutada.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

  1. Veetarbimine võib olla erinev sõltudes eeskätt kliinilisest seisundist, ümbritsevast õhutemperatuurist, valgustusrežiimist, kasutatavast jootmissüsteemist, vanusest ja tõust. Kui veetarbimine on ülalnimetatud normist suurem või väiksem, tuleb ravimi sisaldust joogivees vastavalt kohandada.
 Kasutada sobivat ja õigesti kalibreeritud annustamisvahendit. Ravimit sisaldav vesi peab olema ainus joogiallikas.

Ravimit sisaldav vesi on kõlblik ainult 24 tundi ja seda tuleb iga päev värskelt valmistada. Lahjendused, mis on kontsentreeritumad kui 3:1000 (3 ml ravimit 1 liitri joogivee kohta), võivad põhjustada sadestumist. Eellahjendus ei ole soovitatav.

Raviperioodi lõppedes tuleks joogiveesüsteem põhjalikult puhastada, et vältida toimeaine subterapeutilise annuse sattumist organismi.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 16 päeva.

Munadele: mitte kasutada lindudel, kelle mune tarvitatakse või kavatsetakse tarvitada inimtoiduks. Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemise algust.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 3 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 24 tundi.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni ...

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Nagu kõigi koktsidiotsiidsete ravimite korral võib pidev ja pikaajaline kasutamine põhjustada resistentsete tüvede arenemist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Korralik hügieen aitab vähendada koktsidioosi riski. Seetõttu on lisaks ravile soovitatav pöörata tähelepanu ka kasvanduses esinevatele mistahes puudujääkidele. Kanalad tuleb hoida puhtad ja kuivad. Soovitatav on ravida kõiki rühma kuuluvaid linde. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb ravi alustada enne haiguse kliiniliste tunnuste levimist kogu rühmas.

Veterinaarravim on tugevalt leeliseline lahus ning seda ei tohi manustada lahjendamata kujul.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

See ravim on leeliseline lahus, nahale ja limaskestadele sattumist tuleks vältida. Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: kummikindad ja kaitseprillid. Nahale või silma sattunud pritsmed pesta kohe veega maha. Silmade ja naha ärrituse tekkimise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle ravimi infolehte või pakendi etiketti.

Inimesed, kes on toltrasuriili või mõne abiaine suhtes ülitundlikkud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima.

Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Talumatuse esimesed märgid, nt vee vähenenud joomine, ilmnesid soovitatud annusest viis korda suuremate annuste manustamisel.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2017

LISAINFO

  1. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. Müügiloa number: 1744
  2. Partii number:
 Kõlblik kuni:

1-liitrised HDPE-pudelid

5-liitrised HDPE-tünnid

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zuritol, 25 mg/ml lahus joogivees manustamiseks kanadele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga 1 ml sisaldab:

Toimeaine:

 

Toltrasuriil

25,0 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

RAVIMVORM

Lahus joogivees manustamiseks.

Selge värvitu kuni pruun lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Kana (noored munakanad ja sugukanad).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Koktsidioosi ravi noortel munakanadel ja sugukanadel (broileritel).

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

.Erihoiatused

Nagu kõigi koktsidiotsiidsete ravimite korral võib pidev ja pikaajaline kasutamine põhjustada resistentsuse väljakujunemist.

.Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Korralik hügieen aitab vähendada koktsidioosi riski. Seetõttu on lisaks ravile soovitatav pöörata tähelepanu ka kasvatuses esinevatele mistahes puudujääkidele. Kanalad tuleb hoida puhtad ja kuivad. Soovitatav on ravida kõiki rühma kuuluvaid linde. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb ravi alustada enne haiguse kliiniliste tunnuste avaldumist kogu rühmas.

Veterinaarravim on tugevalt leeliseline lahus ning seda ei tohi manustada lahjendamata kujul.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

See ravim on leeliseline lahus, nahale ja limaskestadele sattumist tuleks vältida.

Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: kummikindad ja kaitseprillid.

Nahale või silma sattunud pritsmed pesta kohe veega maha. Silmade ja naha ärrituse tekkimise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Inimesed, kes on toltrasuriili või mõne abiaine suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine munemise perioodil

Mitte kasutada.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne (joogiveega).

Soovituslik annus on 7 mg 1 kg kehamassi kohta päevas kahel järjestikusel päeval (see vastab 28 ml ravimile 100 kg kehamassi kohta päevas või 1,4 ml ravimile ühe liitri joogivee kohta, võttes aluseks vee tarbimise 1 liiter 5 kg kehamassi kohta).

Ravimit tuleb manustada pidevalt 48 tunni vältel või 8-tunnise perioodi vältel üks kord päevas kahel järjestikusel päeval.

Ravitavate loomade kogumass ja päevane veetarbimine tuleb täpselt välja arvutada.

Veetarbimine võib olla erinev sõltudes eeskätt kliinilisest seisundist, ümbritsevast õhutemperatuurist, valgustusrežiimist, kasutatavast jootmissüsteemist, vanusest ja tõust. Kui veetarbimine on ülalnimetatud normist suurem või väiksem, tuleb ravimi sisaldust joogivees vastavalt kohandada. Kasutada sobivat ja õigesti kalibreeritud annustamisvahendit. Ravimit sisaldav vesi peab olema ainus joogiallikas.

Ravimit sisaldav vesi on kõlblik ainult 24 tundi ja seda tuleb iga päev värskelt valmistada. Lahjendused, mis on kontsentreeritumad kui 3:1000 (3 ml ravimit 1 liitri joogivee kohta), võivad põhjustada sadestumist. Eellahjendamine ja annustamispumba kasutamine ei ole soovitatav. Eelistatult tuleks kasutada joogiveetanki.

Raviperioodi lõppedes tuleb joogiveesüsteem põhjalikult puhastada, et vältida toimeaine subterapeutilise annuse sattumist organismi.

.Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Talumatuse esimesed märgid, nt vee vähenenud joomine, ilmnesid soovitatud annusest viis korda suuremate annuste manustamisel.

.Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 16 päeva.

Munadele: mitte kasutada lindudel, kelle mune tarvitatakse või kavatsetakse tarvitada inimtoiduks. Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemise algust.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: algloomavastased ained, triasiinid

ATCvet kood: QP51AJ01.

.Farmakodünaamilised omadused

Toltrasuriil on koktsidiotsiidse toimega triasinooni derivaat. Selle toimemehhanism on teadmata. Toltrasuriil on tõhus EIMERIA perekonna koktsiidide vastu. Toimib kõigis nende rakusisese arengu staadiumides: skisogoonia (sugutu sigimine) ja gametogoonia (suguline sigimine).

.Farmakokineetilised andmed

Kodulindudel imendub toltrasuriil vähemalt 50% ulatuses. Toimeaine metaboliseerub kiiresti. Peamine metaboliit on toltrasuriilsulfoon.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Trietanoolamiin

Makrogool 300

.Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 24 tundi.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.

.Säilitamise eritingimused

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

1-liitrised suure tihedusega polüetüleenist pudelid suure tihedusega polüetüleenist keeratava korgiga ja eemaldatava polüetüleenist sulgurkettaga.

5-liitrised suure tihedusega polüetüleenist tünnid suure tihedusega polüetüleenist keeratava korgiga ja eemaldatava polüetüleenist sulgurkettaga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)

Hispaania

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 21.12.2012

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.06.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuni 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.