Zeromast - intramammaarsuspensioon (600mg 3.6g)

ATC Kood: QJ51CF02
Toimeaine: kloksatsilliin
Tootja: Bimeda Chemicals Export

Artikli sisukord

Zeromast
intramammaarsuspensioon (600mg 3.6g)


PAKENDI INFOLEHT

Zeromast, 600 mg/3,6g, intramammaarsuspensioon veistele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bimeda Chemicals Export Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Iirimaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Cross Vetpharm Group Limited

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zeromast, 600 mg/3,6g, intramammaarsuspensioon veistele.

Kloksatsilliin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 annus 3,6 g intramammaarsuspensiooni sisaldab: Kloksatsilliini (kloksatsilliinbensatiinina) 600 mg

Abiained:

Povidoon, naatriumtsitraat, polüsorbaat, dinaatriumedetaat, süstevesi

NÄIDUSTUS(ED)

Kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide ravi lakteerivatel lehmadel.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Staphylococcus spp Streptococcus spp.

Trueperella pyogenes (mõningatel juhtudel)

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (lakteerivad lehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.

Enne ravimi manustamist tuleb nisaots korralikult puhastada ja desinfitseerida. Ühe süstla sisu tuleb ühekordselt manustada igasse haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu vahetult pärast lüpsmist. Pärast korgi eemaldamist süstlalt vältida otsiku saastumist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt. lõik 8.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva

Piimale: 21/2 päeva (60 tundi).

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimite pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravi tuleb alustada üksnes kliinilise mastiidi diagnoosimisel, eemaldades haigestunud udaraveeranditest sisaldise täielikult. Kogu sekreet tuleb eemaldada järgmise lüpsiga.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone.

Inimesed, kes on ülitundlikud kloksatsilliini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, inhaleerimisel ja suhu või nahale sattumisel põhjustada ülitundlikkust. Ülitundlikkus penitsilliini suhtes võib põhjustada ristreaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad olla tõsised. Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi manustamise järgselt tekib nahakihelus, tuleb pöörduda arsti poole. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ning nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.

Tiinus ja laktatsioon

Ravim on ette nähtud kasutamiseks lehmadel laktatsiooniperioodil.

Ei ole esinenud kõrvaltoimeid tiinuse või tiinestamise ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel Peab olema ettevaatlik, et vältida ravimi üleannustamist.

Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuli 2014

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Tel.: 800 9000

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zeromast, 600 mg/3,6g, intramammaarsuspensioon veistele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

1 annus 3,6 g intramammaarsuspensiooni sisaldab: Kloksatsilliini (kloksatsilliinbensatiinina) 600 mg

Abiained:

Dinaatriumedetaat 0,36 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

Valge kuni valkjas suspensioon.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Veis (lakteerivad lehmad)

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide ravi lakteerivatel lehmadel.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Staphylococcus spp. Streptococcus spp.

Trueperella pyogenes (mõningatel juhtudel)

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

.Erihoiatused

Enne ravimi manustamist tuleb nisaots korralikult puhastada ja desinfitseerida.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravi tuleb alustada üksnes kliinilise mastiidi diagnoosimisel, eemaldades haigestunud udaraveeranditest sisaldise täielikult. Kogu sekreet tuleb eemaldada järgmise lüpsiga.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone.

Inimesed, kes on ülitundlikud kloksatsilliini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist. Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, inhaleerimisel ja suhu või nahale sattumisel põhjustada ülitundlikkust. Ülitundlikkus penitsilliini suhtes võib põhjustada ristreaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad olla tõsised.

Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi manustamise järgselt tekib nahakihelus, tuleb pöörduda arsti poole. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ning nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Ravim on ette nähtud kasutamiseks lehmadel laktatsiooniperioodil.

Ei ole esinenud kõrvaltoimeid tiinuse või tiinestamise ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.

Enne ravimi manustamist tuleb nisaots korralikult puhastada ja desinfitseerida. Ühe süstla sisu tuleb ühekordselt manustada igasse haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu vahetult pärast lüpsmist. Pärast korgi eemaldamist süstlalt vältida otsiku saastumist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Peab olema ettevaatlik, et vältida ravimi üleannustamist.

Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.

. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva

Piimale: 21/2 päeva (60 tundi).

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid, ATCvet kood: QJ51CF02.

.Farmakodünaamilised omadused

Ravim sisaldab toimeainena kloksatsilliinbensatiini.

Kloksatsilliin omab bakteriostaatilist toimet madalates kontsentratsioonides ja bakteritsiidset toimet kõrgetes kontsentratsioonides.

Kloksatsilliin toimib peamiselt grampositiivsetesse mikroorganismidesse nagu Staphylococcus spp, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ja Trueperella pyogenes.

Stafülokokkide produtseeritav penitsillinaas ei lagunda seda ainet.

.Farmakokineetilised andmed

Pärast manustamist imendub kloksatsilliin udara parenhüümist kiiresti, saavutades vereplasmas kõrgeima taseme 2-8 tundi pärast manustamist. Kloksatsilliin metaboliseeritakse piiratud hulgal ja muutumatu ravim ning metaboliidid eritatakse uriini ja sapiga.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Dinaatriumedetaat

Povidoon

Naatriumtsitraat

Polüsorbaat 80

Süstevesi

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Madala tihedusega polüetüleensüstal, mis on suletud sileda ja hermeetilise otsikuga. Pakend: 24 süstalt pakis.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Bimeda Chemicals Export Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Iirimaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: Retseptiravim.