Zulbex - gastroresistentne tablett (20mg)

ATC Kood: A02BC04
Toimeaine: rabeprasool
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

ZULBEX
gastroresistentne tablett (20mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Zulbex, 10 mg gastroresistentsed tabletid

Zulbex, 20 mg gastroresistentsed tabletid

Rabeprasoolnaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zulbex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Zulbex´i võtmist
 3. Kuidas Zulbex´it võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Zulbex´it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zulbex ja milleks seda kasutatakse

Zulbex tabletid sisaldavad rabeprasooli. See kuulub prootonpumba inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma. Need vähendavad maos toodetava maohappe hulka.

Zulbex tablette kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

Mida on vaja teada enne Zulbex’i võtmist

 • Kaksteistsõrmikuhaavand või maohaavand (peptilised haavandid).
 • Erosiivne või haavandiline sümptomaatiline gastroösofageaalne reflukshaigus, millele tavaliselt viidatakse kui maohappe poolt põhjustatud söögitoru põletikule ja mida seostatakse kõrvetistega, või gastroösofageaalse reflukshaiguse pikaajaliseks raviks (gastroösofageaalse reflukshaiguse säilitusravi).
 • Kõrvetistega seostatud keskmise raskusega kuni väga raske gastroösofageaalse reflukshaiguse sümptomaatline ravi.
 • ZollingeriEllisoni sündroom: harvaesinev seisund patsientidel, kelle magu toodab äärmiselt suures koguses hapet.
 • Kombinatsioonis kahe antibiootikumiga (klaritromütsiin ja amoksitsilliin) kasutatakse Zulbex´i tablette Helicobacter pylori infektsiooni likvideerimiseks peptilise haavandiga patsientidel.

Ärge võtke Zulbex´it:

 • kui olete rabeprasoolnaatriumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase, arvate, et te võite olla rase või kui te toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zulbex’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Öelge o ma arstile või apteekrile:

 • kui te olete allergiline teiste prootonpumba inhibiitorite suhtes;
 • kui teile on öeldud, et teil on maovähk;
 • kui teil on esinenud maksahaigus;
 • kui te kasutate atasanaviiri (HIV nakkuse raviks kasutatav ravim);
 • kui teie Bvitamiini varud organismis on vähenenud või kui teil on oht nende vähenemiseks ja te kasutate rabeprasoolnaatriumi pikema aja vältel. Nagu kõik maohappesust vähendavad ravimid, võib ka rabeprasoolnaatrium vähendada Bvitamiini imendumist;
 • kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Zulbex’i sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust;
 • kui teil planeeritakse spetsiifilist vereanalüüsi (kromograniin A).

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Zulbex’iga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Kui te kasutate seda ravimit pikema aja jooksul, võib teie arst soovida teid jälgida.

Mõnedel patsientidel on täheldatud vere- ja maksaprobleeme, kuid need paranesid tihti pärast ravi lõpetamist rabeprasooliga.

Lõpetage Zulbex'i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil esineb raske (vesine või verine) kõhulahtisus koos sümptomitega, nagu palavik, kõhuvalu või -hellus.

Võttes prootonpumba inhibootoreid nagu Zulbex, seda eriti pikema perioodi jooksul kui üks aasta, võib see kergelt tõsta puusa-, randme- või selgroomurdude riski. Teavitage oma arsti, kui teil on osteoporoos või kui te võtate kortikosteroide (mis võivad tõsta osteoporoosi riski).

Lapsed ja noorukid

Zulbex´it ei tohi anda lastele.

Muud ravimid ja Zulbex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Öelge oma arstile või apteekrile:

 • kui võtate ketokonasooli või itrakonasooli (ravimid, mida kasutatakse seennakkuste raviks). Zulbex võib vähendada seda tüüpi ravimi sisaldust teie veres. Teie arst võib muuta ravimi annust.
 • kui te kasutate atasanaviiri (HIV nakkuse raviks kasutatav ravim). Zulbex võib vähendada seda tüüpi ravimi sisaldust teie veres ja neid ei tohi koos kasutada;
 • kui te võtate metotreksaati (kemoterapeutikum, mida kasutatakse suurtes annustes vähi raviks) – kui te võtate suurtes kogustes metotreksaati võib teie arst Zulbex’i ravi ajutiselt katkestada.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne Zulbex’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Zulbex´i tablette, kui te olete rase või arvate, et te võite olla rase. Ärge võtke Zulbex´i tablette, kui te toidate last rinnaga või plaanite seda teha.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite ennast Zulbex´i võtmise ajal unisena tunda. Kui te tunnete end unisena, ärge juhtide autot ega kasutage tööriistu või masinaid.

Kuidas Zulbex’it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

ZULBEX’I TABLETID PEAB ALLA NEELAMA TERVELT. ÄRGE PURUSTAGE EGA NÄRIGE TABLETTE.

Allpool on toodud annused, mida tavaliselt täiskasvanutele ja eakatele soovitatakse. Ärge muutke annust ega ravi kestust iseseisvalt.

Kasutamine lastel

Zulbex´it ei tohi anda lastele.

Kaksteistsõrmikuhaavand ja maohaavand

Tavaline annus on üks Zulbex´i 20 mg tablett üks kord ööpäevas.

Kui teil on kaksteistsõrmikuhaavand, kestab teie ravi tõenäoliselt neli nädalat; kuid pärast seda võib teie arst otsustada ravi veel nelja nädala võrra pikendada.

Kui teil on maohaavand, kestab teie ravi tõenäoliselt kuus nädalat; kuid pärast seda võib teie arst otsustada ravi veel kuue nädala võrra pikendada.

Erosiivne või haavandiline gastroösofageaalne reflukshaigus

Tavaline annus on üks Zulbex´i 20 mg tablett üks kord ööpäevas. Teie ravi kestab tõenäoliselt neli nädalat; kuid pärast seda võib teie arst otsustada ravi veel nelja nädala võrra pikendada.

Gastroösofageaalse reflukshaiguse säilitusravi

Tavaline annus on üks Zulbex´i 10 mg või 20 mg tablett üks kord ööpäevas. Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate neid tablette võtma. Te peate regulaarselt arsti juures käima, et ta saaks teie tablettide kasutamist hinnata ja sümptomid üle vaadata.

Sümptomaatiline gastroösofageaalne reflukshaigus

Tavaline annus on üks Zulbex´i 10 mg tablett üks kord ööpäevas. Selline üks kord ööpäevas rakendatav ravi kestab tõenäoliselt kuni neli nädalat. Kui teie sümptomid nelja nädalaga ei taandu, pidage nõu oma arstiga. Kui teie sümptomid pärast esialgset neljanädalast ravi uuesti ilmnevad, võib teie arst soovitada teil nende sümptomite kontrolli all hoidmiseks vajaduse korral ühe Zulbex´i 10 mg tableti võtta.

Zollingeri-Ellisoni sündroom

Tavaline esialgne soovitatav annus on kolm Zulbex´i 20 mg tabletti üks kord ööpäevas. Teie arst võib seejärel annust kohandada sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite. Teie arst ütleb teile, kui palju tablette võtta ja millal neid võtta tuleb. Te peate regulaarselt arsti juures käima, et ta saaks teie tablettide kasutamist hinnata ja sümptomid üle vaadata.

H. pylori likvideerimine

Tavaline soovitatav annus on 20 mg Zulbex’i (kombinatsioonis kahe antibiootikumiga: klaritromütsiin 500 mg ja amoksitsilliin 1 g) kaks korda ööpäevas ja tavaliselt 7 päeva jooksul. Sümptomid taanduvad tavaliselt siis, kui haavand on täielikult paranenud. Seetõttu on oluline, et te ei lõpetaks tablettide võtmist enne, kuni arst seda teile öelnud on. Täiendavat teavet teiste H. pylori likvideerimisel kasutatavate üksikasjade kohta vaadake teiste ravimite infolehtedest.

Kui te võtate Zulbex´it rohkem kui ette nähtud

Ärge võike päevas rohkem tablette, kui teile määratud. Kui te võtate kogemata teile määratud annusest rohkem tablette, pidage nõu oma arstiga või pöörduge kohe haiglasse. Võtke alati tabletid ja karp endaga haiglasse kaasa, nii et arst teaks, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Zulbex´it võtta

Kui te unustate ühe annuse võtmata, siis võtke see niipea, kui see teile meenub. Seejärel jätkake ravimi kasutamist tavalise skeemi järgi. Kui te olete unustanud oma ravimit võtta rohkem kui 5 päeva,

pöörduge enne ravimi võtmist arsti poole.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zulbex´i võtmise

Ärge muutke annuseid ega katkestage ravi oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zulbex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad enamasti ilma, et peaksite ravi katkestama.

Kui te täheldate endal mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage Zulbex’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole – te võite vajada kiiret arstiabi:

 • Allergilised reaktsioonid – sümptomid võivad olla: ootamatu näoturse, hingeldus või vererõhu langus, mis võib põhjustada minestuse või kokku kukkumise.
 • Sagedased infektsioonid, nagu kurguvalu või kõrge palavik, villid suus või kurgus.
 • Kergesti tekkivad veritsused ja verevalumid.

Need kõrvaltoimed on harvad (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st).

 • Raske naha villilisus või valulikkus, villid suus ja kurgus.

Need kõrvaltoimed on väga harvad ( võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st).

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • Infektsioon
 • Unetus (unehäired)
 • Peavalud, pearinglus
 • Köha, farüngiit (kurguvalu), riniit (nohu)
 • Kõhulahtisus, oksendamine, iiveldus, kõhuvalu, kõhukinnisus, meteorism (kõhupuhitus), healoomulised maopolüübid
 • Teadmata põhjusega valu, seljavalu
 • Asteenia (nõrkus), gripitaoline sündroom.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • Närvilisus või unisus
 • Bronhiit, sinusiit
 • Düspepsia (seedehäire), suukuivus, eruktatsioon (röhitsused)
 • Nahalööve, nahapunetus
 • Lihas või liigesevalud, jalakrambid, puusa, randme või selgroomurd
 • Kuseteede infektsioon
 • Valu rinnus
 • Külmavärinad, palavik
 • Muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • Anoreksia (isutus)
 • Depressioon
 • Ülitundlikkus (sh allergilised reaktsioonid)
 • Nägemishäired
 • Gastriit (maoärritus või kõhuvalu), stomatiit (valu suuõõnes), maitsetundlikkuse häired
 • Maksaprobleemid, nagu hepatiit (maksapõletik) ja ikterus (teie naha ja silmavalgete kollakaks tõmbumine), maksa entsefalopaatia (maksahaigusest tingitud ajukahjustus)
 • Kihelus, higistamine, villid nahal (need reaktsioonid taanduvad tavaliselt pärast ravi lõpetamist)
 • Higistamine
 • Neeruprobleemid, nagu interstitsiaalne nefriit (sidekoe häired neerudes)
 • Kehakaalu suurenemine
 • Vere valgeliblede arvu muutused (on näha vereanalüüsides), mis võivad põhjustada sagedasi infektsioone
 • Trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine): vereliistakute arvu vähenemine, mille tagajärjel tekivad veritsused või verevalumid kergemini kui tavaliselt.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Segasus
 • Jalgade või pahkluupiirkondade tursed
 • Rinnanäärmete tursed meestel
 • Hüponatreemia (naatriumisisalduse vähenemine veres): sümptomiteks on haiglane ja halb enesetunne koos lihasnõrkuse ning segasusega
 • Lööve, millega võib kaasneda liigesevalu
 • Soolepõletik (mis põhjustab kõhulahtisust).

Kui te kasutate rabeprasooli kauem kui kolm kuud, võib juhtuda, et teie magneesiumi tase veres muutub liiga madalaks. Madal magneesiumi tase võib väljenduda väsimuses, tahtmatutes lihastõmblustes, disorientatsioonis, pearingluses, tõusnud südame löögisageduses. Palun teatage otsekohe oma arstile, kui teil tekib mõni nendest sümptomitest. Madal magneesiumi tase võib viia kaaliumi või kaltsiumi tasemete vähenemiseni veres. Teie arst võib teostada regulaarseid vereteste, et teie magneesiumi taset veres mõõta.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Zulbex’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zulbex sisaldab

 • Toimeaine on rabeprasoolnaatrium. Zulbex, 10 mg gastroresistentsed tabletid

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 10 mg rabeprasoolnaatriumit, mis vastab 9,42 mg rabeprasoolile.

Zulbex, 20 mg gastroresistentsed tabletid

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg rabeprasoolnaatriumit, mis vastab 18,85 mg rabeprasoolile.

 • Teised koostisosad on: mannitool (E421), kerge magneesiumoksiid (E530),

hüdroksüpropüültselluloos (E463), väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos (E463) ja magneesiumstearaat (E470b) tableti sisus ja etüültselluloos (E462), kerge magneesiumoksiid (E530), hüpromelloosftalaat, diatsetüleeritud monoglütseriidid (E472a), talk (E553b), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) (ainult 10 mg tabletis) ja kollane raudoksiid (E172) (ainult 20 mg tabletis) tableti kattes.

Kuidas Zulbex välja näeb ja pakendi sisu

10 mg gastroresistentsed tabletid on oranžikasroosad, kaksikkumerad, ümmargused ja kaldservadega, tableti läbimõõt on ligikaudu 5,7 mm.

20 mg gastroresistentsed tabletid on kergelt pruunikaskollased, kaksikkumerad ja ümmargused, tableti läbimõõt on ligikaudu 7,2 mm.

Pakendi suurused: 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 ja 100 gastroresistentset tabletti blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zulbex, 10 mg gastroresistentsed tabletid

Zulbex, 20 mg gastroresistentsed tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Zulbex, 10 mg gastroresistentsed tabletid

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 10 mg rabeprasoolnaatriumi, mis vastab 9,42 mg rabeprasoolile.

Zulbex, 20 mg gastroresistentsed tabletid

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg rabeprasoolnaatriumi, mis vastab 18,85 mg rabeprasoolile.

INN. Rabeprazolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Gastroresistentne tablett.

10 mg gastroresistentsed tabletid on oranžikasroosad, kaksikkumerad, ümmargused ja kaldservadega, tableti läbimõõt on ligikaudu 5,7 mm.

20 mg gastroresistentsed tabletid on kergelt pruunikaskollased, kaksikkumerad ja ümmargused, tableti läbimõõt on ligikaudu 7,2 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Annustamine ja manustamisviis

 • Kaksteistsõrmikuhaavand.
 • Maohaavand.
 • Erosiivne või haavandiline sümptomaatiline gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD).
 • Gastroösofageaalse reflukshaiguse pikaajaline ravi.
 • Keskmise raskusega kuni väga raske gastroösofageaalse reflukshaiguse sümptomaatiline ravi.
 • ZollingeriEllisoni sündroom.
 • Helicobacter pylori eradikatsioon koos sobivate antibiootikumidega peptilise haavandiga patsientidel (vt lõik 4.2).

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad:

Kaksteistsõrmikuhaavand ja maohaavand:

Soovitatav suukaudne annus aktiivse kuluga kaksteistsõrmikuhaavandi kui ka maohaavandi puhul on 20 mg üks kord ööpäevas hommikuti.

Enamik kaksteistsõrmikuhaavandiga patsientidest paraneb nelja nädalaga. Samas võivad mõned patsiendid paranemise saavutamiseks vajada täiendavat neljanädalast ravi. Enamik maohaavandiga patsientidest paraneb kuue nädalaga. Samas võivad mõned patsiendid jällegi paranemise saavutamiseks vajada täiendavat kuuenädalast ravi.

Erosiivne või haavandiline gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD):

Soovitatav suukaudne annus on 20 mg, mis manustatakse üks kord ööpäevas 4…8 nädala jooksul.

Gastroösofageaalse reflukshaiguse pikaajaline säilitusravi (GERD´i säilitusravi):

Pikaajaliseks raviks võib kasutada Zulbex´i säilitusannust 20 mg või 10 mg üks kord ööpäevas patsiendi ravivastuse alusel.

Keskmise raskusega kuni väga raske gastroösofageaalse reflukshaiguse sümptomaatiline ravi:

10 mg üks kord ööpäevas ilma ösofagiidita patsientidele. Kui nelja nädalaga sümptomite üle kontrolli ei saavutata, tuleb patsienti veel uurida. Kui sümptomid on taandunud, võib järgnevate sümptomite kontrolli all hoidmiseks manustada vajaduse korral 10 mg ravimit üks kord ööpäevas.

Zollingeri-Ellisoni sündroom:

Täiskasvanutele on soovitatav algannus 60 mg üks kord ööpäevas. Annust võib suurendada kuni

120 mg-ni ööpäevas patsiendi individuaalsete vajaduste alusel. Ühekordseid annuseid võib manustada kuni 100 mg ööpäevas. 120 mg annus tuleb manustada eraldi annusteks jaotatuna, 60 mg kaks korda ööpäevas. Ravi peab kestma nii kaua kui kliiniliselt vajalik.

H. pylori eradikatsioon:

H. pylori infektsiooniga patsiendid peavad saama eradikatsioonravi. Järgnevat kombinatsioonravi on soovitatav kasutada 7 päeva jooksul.

Zulbex 20 mg kaks korda ööpäevas + klaritromütsiin 500 mg kaks korda ööpäevas ja amoksitsilliin 1 g kaks korda ööpäevas.

Neeru- ja maksakahjustus:

Neeru- või maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

Vt lõik 4.4 „Zulbex`i kasutamine raske maksakahjustusega patsientidel“.

Lapsed:

Zulbex´it ei soovitata kasutada lastel, sest puuduvad ravimi kasutamise kogemused selles patsientide rühmas.

Manustamisviis

Näidustuste korral, mille puhul on Zulbex´it vaja manustada üks kord ööpäevas, tuleb tablette võtta hommikuti enne söömist; kuigi kellaaeg ja toit tõenäoliselt ei mõjuta rabeprasoolnaatriumi toimet, tagab see ravirežiimist kinnipidamise.

Patsientidele tuleb öelda, et Zulbex´i tablette ei tohi närida ega purustada, vaid tervena alla neelata.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, asendatud bensimidasoolide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Rasedus ja imetamine.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sümptomaatiline reaktsioon rabeprasoolnaatriumile ei välista mao või söögitoru pahaloomulise

kasvaja olemasolu ja seetõttu tuleb pahaloomulise kasvaja võimalus välistada enne ravi alustamist Zulbex’iga.

Pikaajalist ravi saavaid patsiente (eelkõige neid, keda ravitakse kauem kui üks aasta) tuleb regulaarselt jälgida.

Välistada ei saa ristuvat ülitundlikkusreaktsiooni asendatud bensimidasoolidega.

Patsientidele tuleb öelda, et Zulbex´i tablette ei tohi närida ega purustada, vaid tuleb tervena alla neelata.

Lapsed

Zulbex´it ei soovitata kasutada lastel, sest puuduvad ravimi kasutamise kogemused selles patsientide rühmas.

Turuletulekujärgselt on täheldatud vere düskraasiat (trombotsütopeenia ja neutropeenia). Kui haiguse alternatiivset tekkepõhjust ei leitud, kulges enamik juhtudest tüsistusteta ja taandusid rabeprasooli kasutamise lõpetamisel.

Maksaensüümide sisalduse häireid on täheldatud nii kliinilistes uuringutes kui ka turuletulekujärgselt. Kui haiguse alternatiivset tekkepõhjust ei leitud, kulges enamik juhtudest tüsistusteta ja taandusid rabeprasooli kasutamise lõpetamisel.

Uuringus, mille käigus võrreldi kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustusega patsiente vanuse ja soo alusel kõrvutatud normaalsete patsientidega, ei leitud mingeid tõendeid märkimisväärsetest ravimiga seotud ohutusprobleemidest. Et puuduvad kliinilised andmed rabeprasooli kasutamise kohta raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel, peab arst olema ettevaatlik Zulbex´i esmakordsel määramisel sellistele patsientidele.

Zulbex´it ei soovitata manustada koos atasanaviiriga (vt lõik 4.5).

Ravi prootonpumba inhibiitoritega, sh rabeprasool, võib suurendada riski seedetrakti infektsioonide tekkeks, nagu Salmonella, Campylobacter ja Clostridium difficile (vt lõik 5.1).

Patsientidel, keda ravitakse vähemalt kolm kuud ja enamikul juhtudel aasta PPI-dega, nagu rabeprasool, on täheldatud rasket hüpomagneseemiat. Võivad esineda tõsised hüpomagneseemia ilmingud, nagu väsimus, tetaania, deliirium, krambid, pearinglus ja ventrikulaarne arütmia, mis võivad alata hiilivalt ja tähelepanuta jääda. Pärast magneesiumi asendamist ja PPI ravi lõpetamist hüpomagneseemia nähud enamikul patsientidel paranesid.

Patsientidel, kellel on pikaajaline ravi või kes võtavad PPI-sid koos digoksiiniga või ravimitega, mis võivad põhjustada hüpomagneseemiat (nagu diureetikumid), peaksid tervishoiutöötajad kaaluma magneesiumi taseme mõõtmist enne PPI ravi alustamist ja aeg-ajalt ravi kestel.

Prootonpumba inhibiitorid, eriti kui neid kasutatakse suurtes annustes ja pikema perioodi jooksul (>1 aasta) võib kergelt tõusta risk puusa-, randme- ja selgroomurdude tekkeks, valdavalt kui neid kasutatakse eakatel või teiste riskifaktorite olemasolul. Vaatlused näitavad, et prootonpumba inhibiitorid võivad suurendada riski luumurdude tekkeks 10...40%. Osa sellest kasvust võib olla tingitud teiste riskifaktorite tõttu. Patsiendid, kellel on risk osteoporoosi tekkeks, peaksid saama ravi vastavalt kliinilistele juhistele ja nad peaksid saama piisaval hulgal D vitamiini ja kaltsiumi.

Rabeprasooli ja metotreksaadi samaaegne kasutamine

Kirjanduse andmetel võib prootonpumba inhibiitorite ja metotreksaadi (eriti suure annuse kasutamisel; vt metotreksaadi ravimi omaduste kokkuvõte) samaaegsel manustamisel suureneda ja pikeneda metotreksaadi ja/või selle metaboliidi sisaldus seerumis, mis võib viia metotreksaadi toksilisuseni. Suurtes annustes metotreksaadi kasutamisel tuleb mõnedel patsientidel kaaluda prootonpumba inhibiitori manustamise ajutist katkestamist.

Mõju -vitamiiniB imendumisele

Rabeprasoolnaatrium, nagu kõik hapet blokeerivad ravimid, võib vähendada -vitamiiniB (tsüanokobalamiin) imendumist hüpo- või aklorhüüdria tõttu. Seda tuleb arvestada patsientidel, kelle organismis on -vitamiiniB varud vähenenud või kellel on riskifaktorid -vitamiiniB vähenenud imendumiseks pikaajalise ravi korral või kellel esinevad vastavad kliinilised sümptomid.

Naha subakuutne erütematoosne luupus

Prootonpumba inhibiitoreid seostatakse väga harva naha subakuutse erütematoosse luupuse juhtudega. Kahjustuste ilmnemisel, eelkõige päikese eest katmata nahapiirkondadel, ja kui kaasneb artralgia, peab patsient pöörduma viivitamata tervishoiutöötaja poole, kes peab kaaluma Zulbex’i kasutamise katkestamist. Naha subakuutse erütematoosse luupuse teke pärast varasemat ravi prootonpumba inhibiitoriga võib suurendada naha erütematoosse luupuse tekke riski teiste prootonpumba inhibiitorite kasutamisel.

Häired laboratoorsete uuringute tegemisel

Kromograniin A (CgA) suurenenud sisaldus võib mõjutada neuroendokriinkasvajate uuringuid. Selle häire vältimiseks tuleb ravi Zulbex'iga lõpetada vähemalt 5 päeva enne CgA määramist (vt lõik 5.1). Kui CgA ja gastriini sisaldus ei ole pärast esmast mõõtmist referentsvahemikku langenud, tuleb mõõtmist korrata 14 päeva pärast prootonpumba inhibiitoriga ravi lõpetamist.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Rabeprasoolnaatrium tagab tugeva ja kauakestva maohappe sekretsiooni inhibeerimise. Tekkida võivad koostoimed ainetega, mille imendumine sõltub pH tasemest. Rabeprasoolnaatriumi manustamine koos ketokonasooli või itrakonasooliga võib seenevastaste ravimite plasmasisaldust märkimisväärselt vähendada. Seetõttu on võib-olla vaja patsiente individuaalselt jälgida, et teha kindlaks, kas annuste kohandamine on vajalik, kui ketokonasooli või itrakonasooli manustatakse koos Zulbex´iga.

Ei antatsiidide ja rabeprasooli kooskasutamise uuringus ega spetsiifilistes ravimitevaheliste koostoimete uuringutes ei täheldatud koostoimeid vedelate antatsiididega.

300 mg atasanaviiri ja 10 mg ritonaviiri manustamisel koos omeprasooliga (40 mg üks kord ööpäevas) või 400 mg atasanaviiri manustamisel koos lansoprasooliga (60 mg üks kord ööpäevas) tervetele vabatahtlikele vähenes atasanaviiri biosaadavus suurel määral. Atasanaviiri imendumine sõltub pH tasemest. Kuigi seda ei ole uuritud, võib samasuguseid tulemusi oodata ka teiste prootonpumba inhibiitorite kasutamisel. Seetõttu ei tohi prootonpumba inhibiitoreid, sh rabeprasooli, koos atasanaviiriga manustada (vt lõik 4.4).

Metotreksaat

Haigusjuhtude kirjeldused, avaldatud populatsiooni farmakokineetilised uuringud ja retrospektiivsed analüüsid näitavad, et prootonpumba inhibiitorite ja metotreksaadi (eriti suure annuse kasutamisel; vt metotreksaadi ravimi omaduste kokkuvõte) samaaegsel manustamisel võib suureneda ja pikeneda metotreksaadi ja/või selle metaboliidi hüdroksümetotreksaadi sisaldus seerumis. Kuid metotreksaadi ja prootonpumba inhibiitoritega ei ole nõuetekohaseid koostoimete uuringuid läbi viidud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad andmed rabeprasooli kasutamise ohutuse kohta rasedatel. Rottide ja küülikute reproduktsiooniuuringutes ei ole leitud tõendeid, et rabeprasoolnaatrium kahjustaks viljakust või loodet, kuigi rottidel esineb fetoplatsentaarse transpordi langust. Zulbex on raseduse ajal vastunäidustatud.

Imetamine

Ei ole teada, kas rabeprasool eritub inimese rinnapiimaga. Imetavatel naistel ei ole uuringuid läbi viidud. Rabeprasoolnaatrium eritub aga rottide rinnanäärmete sekreediga. Seetõttu ei tohi Zulbex´it imetamise ajal kasutada.

Toime reaktsioonikiirusele

Farmakodünaamilistest omadustest ja kõrvaltoimete profiilist lähtuvalt ei ole tõenäoline, et Zulbex kahjustab autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tähelepanuvõime on häiritud unisuse tõttu, soovitatakse auto juhtimist ja keerukate masinate käsitsemist vältida.

Kõrvaltoimed

Rabeprasooli kontrollitud kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed peavalu, kõhulahtisus, kõhuvalu, asteenia, puhitus, nahalööve ja suukuivus. Enamik kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimetest olid kerge või mõõduka raskusastmega ja mööduvad.

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse kogemuse käigus on täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid.

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt.

 • Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
 • Aegajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
 • Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
 • Väga harv (< 1/10 000)
 • Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

infektsioon

 

 

 

 

infestatsioonid

 

 

 

 

 

Vere ja

 

 

neutropeenia,

 

 

lümfisüsteemi

 

 

leukopeenia,

 

 

häired

 

 

trombotsütopee-

 

 

 

 

 

nia, leukotsütoos

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

ülitundlikkus1, 2

 

 

häired

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

anoreksia

 

hüponatreemia,

toitumishäired

 

 

 

 

hüpomagnesee-

 

 

 

 

 

mia (vt lõik 4.4)

Psühhiaatrilised

unetus

närvilisus

depressioon

 

segasus

häired

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

peavalu,

unisus

 

 

 

häired

pearinglus

 

 

 

 

Silma

 

 

nägemishäired

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

 

 

 

perifeersed

häired

 

 

 

 

tursed

Respiratoorsed,

köha,

bronhiit,

 

 

 

rindkere ja

farüngiit, riniit

sinusiit

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti

kõhulahtisus,

düspepsia,

gastriit,

 

mikroskoopiline

häired

oksendamine,

suukuivus,

stomatiit,

 

koliit

 

iiveldus,

röhitsused

maitse-

 

 

 

kõhuvalu,

 

tundlikkuse

 

 

 

kõhukinnisus,

 

häired

 

 

 

meteorism,

 

 

 

 

 

maopõhja

 

 

 

 

 

näärmete

 

 

 

 

 

polüübid

 

 

 

 

 

(healoomulised)

 

 

 

 

Maksa ja

 

 

hepatiit, ikterus,

 

 

sapiteede häired

 

 

maksa

 

 

 

 

 

entsefalopaatia

 

 

Naha ja

 

lööve, erüteem

kihelus,

multiformne

naha

nahaaluskoe

 

 

higistamine,

erüteem,

subakuutne

kahjustused

 

 

bulloossed

toksiline

erütematoosne

 

 

 

reaktsioonid

epidermaalne

luupus (vt lõik

 

 

 

 

nekrolüüs (TEN),

4.4)

 

 

 

 

Stevensi-

 

 

 

 

 

Johnsoni

 

 

 

 

 

sündroom (SJS)

 

Lihas-skeleti ja

mitte-

müalgia,

 

 

 

sidekoe

spetsiifiline

jalakrambid,

 

 

 

kahjustused

valu, seljavalu

artralgia, puusa-,

 

 

 

 

 

randme- ja

 

 

 

 

 

selgroomurrud

 

 

 

 

 

(vt lõik 4.4)

 

 

 

Neerude ja

 

kuseteede

interstitsiaalne

 

 

kuseteede häired

 

infektsioon

nefriit

 

 

Reproduktiivse

 

 

 

 

günekomastia

süsteemi ja

 

 

 

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

asteenia,

valu rinnus,

 

 

 

manustamiskoha

gripitaolised

külmavärinad,

 

 

 

reaktsioonid

sümptomid

püreksia

 

 

 

Uuringud

 

maksa-

kehakaalu tõus

 

 

 

 

ensüümide

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

Sisaldab näoturset, hüpotensiooni ja düspnoed

Erüteem, bulloossed reaktsioonid ja ülitundlikkusreaktsioonid on pärast ravi katkestamist tavaliselt taandunud.

Kaasuva tsirroosiga patsientidel on harva täheldatud maksa entsefalopaatiat. Raske maksafunktsiooni häirega patsientide ravimisel soovitatakse raviarstil ettevaatlik olla Zulbex´i esmakordsel määramisel sellistele patsientidele (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Juhusliku või tahtliku üleannustamise praegused kogemused on piiratud. Maksimaalne kindlakstehtud annus ei ületanud 60 mg kaks korda ööpäevas või 160 mg üks kord ööpäevas. Toimed on üldiselt minimaalsed, esindavad teadaolevaid kõrvaltoimeid ja taanduvad täiendava arstliku sekkumiseta. Spetsiifilist antidooti ei ole. Rabeprasoolnaatrium seondub tugevalt valkudega ega ole seega dialüüsitav. Nagu iga üleannustamise korral, tuleb ka siin rakendada sümptomaatilist ravi ja rakendada üldisi toetavaid meetmeid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: peptilise haavandi ja gastroösofageaalse reflukshaiguse raviks kasutatavad ained, prootonpumba inhibiitorid, ATC-kood: A02BC04.

Toimemehhanism

 1. Rabeprasoolnaatrium kuulub antisekretoorsete ainete klassi, mida kutsutakse asendatud bensimidasoolideks, millel ei ole antikolinergilisi ega histamiini H2 retseptoritele antagonistlikke omadusi, kuid mis pärsivad maohappe sekretsiooni inhibeerides spetsiifiliselt ensüümi H+/K+ATP-aasi (happe- või prootonpump) aktiivsust. Toime on annusest sõltuv ja vähendab nii basaalset kui ka stimuleeritud happesekretsiooni sõltumata stiimulist. Loomkatsetest nähtub, et pärast manustamist kaob rabeprasoolnaatrium kiiresti nii vereplasmast kui ka mao limaskestast. Nõrga alusena imendub rabeprasool kõigi annuste manustamise järel kiiresti ja see kontsentreerub parietaalrakkude happelisse keskkonda. Rabeprasool muudetakse aktiivseks sulfeenamiidi vormiks protoneerimise teel ja seejärel reageerib see vabade prootonpumba tsüsteiinidega.

Farmakodünaamilised toimed

Sekretsioonivastane toime:

Pärast 20 mg rabeprasoolnaatriumi annuse suukaudset manustamist ilmneb sekretsioonivastane toime ühe tunni jooksul ja maksimaalne toime saabub 2…4 tunni jooksul. Basaalset ja toidu poolt stimuleeritud happesekretsiooni inhibeeritakse 23 tunni jooksul pärast esimest rabeprasooli annust vastavalt 69% ja 82% võrra ning inhibeeriv toime kestab kuni 48 tundi. Rabeprasoolnaatriumi maohappe sekretsiooni inhibeeriv toime suureneb pisut ravimi korduva manustamise puhul annuses üks kord ööpäevas, tasakaalukontsentratsioon saavutatakse kolme päeva jooksul. Ravimi kasutamise lõpetamisel normaliseerub sekretoorne aktiivsus 2…3 päeva jooksul.

Mao happesuse vähenemine mis tahes põhjusel, sh prootonpumba inhibiitorid nagu rabeprasool, suurendab seedetrakti normaalsesse mikrofloorasse kuuluvate bakterite arvu. Ravi prootonpumba inhibiitoritega võib suurendada riski seedetrakti infektsioonide tekkeks, nagu Salmonella,

Campylobacter ja Clostridium difficile.

Toimed seerumi gastriinisisaldusele:

Kliinilistes uuringutes manustati patsientidele rabeprasoolnaatriumit annuses 10 või 20 mg üks kord ööpäevas kuni 43 kuu jooksul. Seerumi gastriinisisaldus suurenes esimese 2…8 nädala jooksul, mis peegeldas happesekretsiooni inhibeerivaid toimeid, kuid jäi stabiilseks kogu ravi ajaks.

Gastriinisisaldus taandus ravieelse sisalduseni tavaliselt 1…2 nädalat pärast ravi lõpetamist.

Uuringus võeti kuni 8 nädalat rabeprasooli või võrdlusravimit saanud enam kui 500 patsiendilt maobiopsiad nii antrumi kui ka funduse osast, kuid ei leitud muutusi maolimaskesta ECL-rakkude (enterochromaffin-like cell) histoloogias, gastriidi raskusastmes, atroofilise gastriidi esinemissageduses, intestinaalses metaplaasias ega H. pylori infektsiooni jaotumises. Rohkem kui 250 patsiendil, keda jälgiti 36-kuulise pideva ravi jooksul, ei esinenud märkimisväärseid muutusi leidudes, mida täheldati juba algtasemel.

Antisekretoorsete ravimitega ravi ajal suureneb seerumi gastriinisisaldus vastusena happesekretsiooni vähenemisele. Ka CgA sisaldus suureneb maohappesuse vähenemise tagajärjel. CgA suurenenud sisaldus võib mõjutada neuroendokriinkasvajate uuringuid.

Olemasolevad avaldatud tõendid näitavad, et prootonpumba inhibiitorite manustamine tuleb lõpetada 5 päeva kuni 2 nädalat enne CgA mõõtmist. See võimaldab PPI-ravi järel suurenenud CgA sisaldusel langeda referentsvahemikku.

Muud toimed:

Senini ei ole rabeprasoolnaatriumil leitud süsteemseid toimeid kesknärvisüsteemile, kardiovaskulaarsele ega hingamissüsteemile. Rabeprasoolnaatrium, mida manustati 2 nädala jooksul suukaudselt annuses 20 mg, ei mõjutanud kilpnäärmetalitlust, süsivesikute ainevahetust ega paratüreoidhormooni, kortisooli, östrogeeni, testosterooni, prolaktiini, koletsüstokiniini, sekretiini, glükagooni, folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH), luteiniseeriva hormooni (LH), reniini, aldosterooni ega somatotroopse hormooni sisaldust vereringes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Tervete vabatahtlike uuringutes on näidatud, et rabeprasoolnaatriumil ei ole kliiniliselt olulisi koostoimeid amoksitsilliiniga. Rabeprasool ei mõjuta samal ajal manustatava amoksitsilliini ega klaritromütsiini plasmakontsentratsioone, mida kasutatakse seedekulgla ülaosa H. pylori infektsiooni eradikatsiooniks.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Zulbex on rabeprasoolnaatriumi enterokattega (gastroresistentne) tablett. See ravimvorm on vajalik, sest rabeprasool on happelabiilne. Rabeprasooli imendumine algab seetõttu alles pärast seda, kui tablett on maost edasi liikunud. Imendumine on kiire ja rabeprasooli maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub ligikaudu 3,5 tundi pärast 20 mg annuse manustamist. Annusevahemikus 10…40 mg suurenevad rabeprasooli maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (CMAX) ja AUC lineaarselt. 20 mg suukaudse annuse manustamisel on absoluutne biosaadavus (võrreldes intravenoosse manustamisega) suures ulatuses presüsteemse metabolismi tõttu ligikaudu 52%. Lisaks näib, et biosaadavus ei suurene korduva manustamise puhul. Tervetel vabatahtlikel on plasma poolväärtusaeg ligikaudu üks tund (vahemikus 0,7…1,5 tundi) ja üldine organismi kliirens hinnanguliselt 283 ±98 ml/min. Puuduvad kliiniliselt olulised koostoimed toiduga. Rabeprasoolnaatriumi imendumist ei mõjuta toit ega ravimi manustamise kellaaeg.

Jaotumine

Rabeprasool seondub inimese plasmavalkudega ligikaudu 97% ulatuses.

Biotransformatsioon ja eritumine

Nagu teised prootonpumba inhibiitorite (PPI) klassi kuuluvad ravimid, metaboliseerub ka rabeprasoolnaatrium maksas tsütokroom 450 (CYP450) ravimite metabolismisüsteemi vahendusel. Inimese maksa mikrosoomide in vitro uuringud näitasid, et rabeprasoolnaatrium metaboliseerub CYP450 isoensüümide CYP2C19 ja CYP3A4 vahendusel. Nendes uuringutes ei indutseerinud ega inhibeerinud rabeprasool ensüümi CYP3A4 kontsentratsioonide juures, mida võib inimese veres oodata; kuigi in vitro uuringute alusel ei ole alati võimalik in vivo tingimustes toimuvat ennustada, viitavad need leiud, et rabeprasooli ja tsüklosporiini vahel ei esine koostoimeid. Inimestel on plasmas peamisteks metaboliitideks tioeeter (M1) ja karboksüülhape (M6), samas kui sulfoon (M2), desmetüül-tioeeter (M4) ja merkaptuurhappe konjugaat (M5) on vähemtähtsamad metaboliidid, mida leidub väiksemal hulgal. Ainult desmetüülmetaboliidil (M3) on vähene sekretsioonivastane toime, kuid seda metaboliiti plasmas ei leidu.

Pärast C-märgistusega rabeprasoolnaatriumi 20 mg annuse ühekordset suukaudset manustamist ei eritunud uriiniga ravimit muutumatul kujul. Ligikaudu 90% annusest eritus uriiniga peamiselt kahe metaboliidina: merkaptuurhappe konjugaat (M5) ja karboksüülhape (M6) ning kaks tundmatut metaboliiti. Ülejäänud annus eritus roojaga.

Sugu

Pärast kohandamist kehamassile ja pikkusele ei esinenud rabeprasooli ühekordse 20 mg annuse manustamise järel farmakokineetikas märkimisväärseid soolisi erinevusi.

Neerukahjustus

Patsientidel, kellel esines stabiilne, lõppfaasis neerupuudulikkus, mille puhul oli vajalik hemodialüüs (kreatiniini kliirens ≤ 5 ml/min/1,73 m), oli rabeprasooli jaotumine väga sarnane tervetel vabatahtlikel

täheldatuga. Nendel patsientidel olid AUC ja CMAX ligikaudu 35% madalamad kui vastavad tervetel vabatahtlikel täheldatud väärtused. Rabeprasooli keskmine poolväärtusaeg oli tervetel vabatahtlikel 0,82 tundi, hemodialüüsi saavatel patsientidel hemodialüüsi ajal 0,95 tundi ja pärast hemodialüüsi 3,6 tundi. Hemodialüüsi vajavatel neeruhaigusega patsientidel oli ravimi kliirens ligikaudu kaks korda pikem kui tervetel vabatahtlikel.

Maksakahjustus

Pärast ühekordse 20 mg annuse rabeprasooli manustamist kroonilise kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidele oli AUC kaks korda suurem ja rabeprasooli poolväärtusaeg 2…3 korda pikem kui tervetel vabatahtlikel. Samas suurenes pärast 20 mg annuse manustamist üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul AUC ainult 1,5 korda ja CMAX ainult 1,2 korda. Rabeprasooli poolväärtusaeg oli maksakahjustusega patsientidel 12,3 tundi võrreldes 2,1 tunniga tervetel vabatahtlikel. Farmakodünaamiline vastus (mao pH kontroll) oli kahes rühmas kliiniliselt võrreldav.

Eakad

Eakatel on rabeprasooli eliminatsioon mõnevõrra aeglustunud. Pärast 7-päevast rabeprasoolnaatriumi manustamist annuses 20 mg ööpäevas AUC ligikaudu kahekordistus, CMAX suurenes 60% võrra ja t½ suurenes ligikaudu 30% võrra võrreldes noorte tervete vabatahtlikega. Samas puuduvad tõendid rabeprasooli kumuleerumise kohta.

Muud erirühmad

CYP2C19 polümorfism

Pärast rabeprasooli 20 mg ööpäevaste annuste manustamist 7 päeva jooksul olid aeglastel metaboliseerijatel CYP2C19 AUC ja t½ ligikaudu 1,9 ning 1,6 korda suuremad kui vastavad parameetrid kiiretel metaboliseerijatel, samas CMAX oli suurenenud ainult 40% võrra.

Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilisi toimeid täheldati ainult ekspositsioonide korral, mis ületasid maksimaalsed inimestel saavutatavad ekspositsioonid sellisel määral, et muutsid loomkatsete andmete valguses inimesi puudutava ohutusega seotud probleemid tähtsusetuks.

Mutageensuse uuringud andsid ebaselgeid tulemusi. Hiire lümfoomi rakuliinil läbi viidud testide tulemused olid positiivsed, kuid in vivo mikrotuumade ning in vivo ja in vitro DNA-reparatsiooni testide tulemused olid negatiivsed. Kartsinogeensuse uuringutes ei ole leitud spetsiifilisi kahjulikke toimeid inimestele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu

Mannitool (E421)

Kerge magneesiumoksiid (E530)

Hüdroksüpropüültselluloos (E463)

Väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos (E463)

Magneesiumstearaat (E470b)

Tableti kate

Etüültselluloos (E462)

Kerge magneesiumoksiid (E530)

Hüpromelloosftalaat

Diatsetüleeritud monoglütseriidid (E472a)

Talk (E553b)

Titaandioksiid (E171)

Punane raudoksiid (E172): ainult 10 mg tabletis

Kollane raudoksiid (E172): ainult 20 mg tabletis

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi suurused (OPA/Al/PVC polümeerist ja Al-fooliumist blister): 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 ja 100 gastroresistentset tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

10 mg: 704710

20 mg: 704810

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27.09.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2017