Targinact - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (60mg +30mg)

ATC Kood: N02AA55
Toimeaine: oksükodoon +naloksoon
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

TARGINACT
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (60mg +30mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Targinact, 60 mg/30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 80 mg/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid/naloksoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist
 3. Kuidas Targinact’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Targinact’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Targinact toimib

Targinact sisaldab toimeainetena oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidi. Oksükodoonvesinikkloriid on opioidide rühma kuuluv tugev analgeetikum (valuvaigisti), mis vastutab Targinact’i valuvaigistava toime eest. Targinact’i teine toimeaine naloksoonvesinikkloriid aitab ära hoida kõhukinnisuse teket. Soolefunktsiooni häire (nt kõhukinnisus) on tüüpiline kõrvaltoime opioidvaluvaigistitega ravimisel.

Targinact on teile määratud tugeva valu raviks, mis allub ainult opioidvaluvaigistitele. Naloksoonvesinikkloriid on ravimisse lisatud selleks, et vähendada kõhukinnisuse teket.

Targinact’i tohivad kasutada ainult täiskasvanud.

Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist

Ärge võtke Targinact’i:

kui olete oksükodoonvesinikkloriidi, naloksoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te ei suuda hingamise abil varustada oma verd piisavalt hapnikuga ja vabaneda organismis toodetud süsihappegaasist (pärsitud hingamine);

kui teil on raske kopsuhaigus, millega kaasneb hingamisteede kitsenemine (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK);

kui teil on seisund, mida tuntakse cor pulmonale (kopssüda) nime all. Selle seisundi korral laieneb südame parem pool, sest kopsusisestes veresoontes on rõhk suurenenud (nt KOK tulemusel - vt eespool);

kui teil on raske bronhiaalastma;

kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks ei ole opioidide kasutamine;

kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Targinact’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui te olete eakas või nõrgestatud seisundis patsient;

kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks on opioidide kasutamine;

kui teil on neerukahjustus;

kui teil on kerge maksakahjustus;

kui teil on raske kopsukahjustus (st vähenenud hingamismaht);

kui teil on müksödeem (kilpnäärme häire, millega kaasneb naha kuivus, külmus ja turse, mis esineb näol ja jäsemetel);

kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone (kilpnäärme alatalitlus ehk hüpotüreoidism);

kui teie neerupealised ei tooda piisavalt hormoone (neerupealiste puudulikkus ehk Addisoni tõbi);

kui teil on vaimuhaigus, millega kaasneb (osaline) reaalsustunde kadu (psühhoos), kui see on põhjustatud alkoholist või teistest mõnuainetest (narkootikumidest tingitud psühhoos);

kui teil on probleeme sapikividega;

kui teie eesnääre on ebanormaalselt suurenenud (eesnäärme hüpertroofia);

kui teil on alkoholism või delirium tremens;

kui teil on kõhunäärme põletik (pankreatiit);

kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon);

kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);

kui teil juba on mõni südameveresoonkonna haigus;

kui teil on peavigastus (koljusisese rõhu suurenemise riski tõttu);

kui teil on epilepsia või kui teil on kalduvus krampide tekkeks;

kui te võtate ka MAO inhibiitoreid (kasutatakse Parkinsoni tõve või depressiooni raviks), nt ravimid, mis sisaldavad tranüültsüpromiini, fenelsiini, isokarboksasiidi, moklobemiidi ja linesoliidi.

Rääkige oma arstile, kui midage eelnevast on teie puhul kehtinud kunagi minevikus. Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil tekib mõni ülalnimetatud häiretest Targinact’i võtmise ajal. Opioidi üleannustamise kõige tõsisem tagajärg on hingamise pärssimine (aeglane ja pealiskaudne hingamine). See võib põhjustada ka hapniku taseme langust, mille tagajärjel te võite minestada, jne.

Kui teil tekib ravi algul tugev kõhulahtisus, võib see olla tingitud naloksooni toimest. See võib olla märgiks, et soolestiku funktsioon normaliseerub. Selline kõhulahtisus võib kesta esimese

3…5 ravipäeva jooksul. Palun pöörduge oma arsti poole, kui kõhulahtisus kestab kauem kui 3…5 päeva või annab teile põhjust muretsemiseks.

Kui te olete kasutanud mingit muud opioidi, võivad teil Targinact-ravile üleminekul algul esineda ärajätusümptomid, nt rahutus, higistamishood ja lihasvalu. Kui teil tekivad sellised sümptomid, võite te vajada erilist jälgimist oma arsti juures.

Pikaajalisel kasutamisel võib teil Targinact’i suhtes kujuneda tolerantsus. See tähendab, et te vajate soovitud toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Samuti võib Targinact’i pikaajaline kasutamine viia füüsilise sõltuvuse tekkeni. Kui ravi lõpetatakse liiga järsku, võivad tekkida ärajätusümptomid (rahutus, higistamishood, lihasvalu). Kui te ei vaja enam ravi, peate vähendama ööpäevast annust järk- järgult vastavalt oma arsti nõuannetele.

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidil on samasugune kuritarvitamise profiil kui teistel tugevatel opioididel (tugevatel valuvaigistitel). Võimalik on psühholoogilise sõltuvuse teke. Patsiendid, kes praegu või varem on kuritarvitanud alkoholi, mõnuaineid või ravimeid, peavad hoiduma oksükodoonvesinikkloriidi sisaldavate ravimite kasutamisest.

Rääkige oma arstile, kui teil on kõhukelme metastaasidega vähk või teil on seedetrakti ja väikevaagna vähi kaugelearenenud staadiumi tõttu tekkimas soolte ummistus.

Kui teile on tarvis teha operatsioon, rääkige palun oma arstile, et te võtate Targinact’i.

Sarnaselt teistele opioididele võib oksükodoon mõjutada organismis hormoonide tavapärast tootmist (nt kortisool või suguhormoonid), eriti kui te olete võtnud suuri annuseid pikema aja jooksul. Kui teil tekivad sümptomid, mis jäävad püsima, nagu iiveldus või oksendamine, söögiisu kaotus, väsimus, nõrkus, pearinglus, menstruaaltsükli muutused, impotentsus, viljatus või vähenenud suguiha, pidage nõu oma arstiga, sest ta võib soovida kontrollida teie hormoonide tasemeid.

Te võite oma väljaheites märgata toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide jääke. Ärge laske ennast sellest häirida, sest toimeained (oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid) on juba vabanenud maos ja sooltes ning imendunud teie organismi.

Targinact’i vale kasutamine

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge poolitage, murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast poolitamist, murdmist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik 3 „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Targinact ei sobi ärajätusümptomite raviks.

Targinact’i ei tohi kunagi kuritarvitada, eriti juhul kui teil on ravimsõltuvus. Kui teil on sõltuvus sellistest ainetest nagu heroiin, morfiin või metadoon, tekivad teil Targinact’i kuritarvitamisel tõenäoliselt rasked ärajätusümptomid, sest see sisaldab toimeainet naloksooni. Olemasolevad ärajätusümptomid võivad halveneda.

Ärge kuritarvitage kunagi Targinact’i niimoodi, et lahustate tableti ja süstite (nt veresoonde). Need sisaldavad aineid, eriti talki, mis võivad põhjustada lokaalset kudede hävimist (nekroosi) ja muutusi kopsukoes (kopsugranuloom). Selline kuritarvitamine võib teile tuua ka teisi tõsiseid tagajärgi ning isegi lõppeda surmaga.

Targinact’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne.

Targinact’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

Muud ravimid ja Targinact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Opioidide (sh oksükodoonvesinikkloriidi) samaaegne kasutamine rahustitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) suurendab riski uimasuse, hingamisraskuse (respiratoorne depressioon) ja kooma tekkeks ning võib olla eluohtlik. Seetõttu on samaaegset kasutamist lubatud kaaluda üksnes juhul, kui teisi ravivõimalusi ei saa kasutada.

Kui arst on teile siiski määranud Targinact’i koos rahustiga, siis ta peab piirama samaaegse ravi annuseid ja kestust.

Palun rääkige oma arstile kõigist rahustitest, mida te võtate, ning järgige hoolikalt arstilt saadud annustamissoovitusi. Võib olla abiks, kui informeerite sõpru või sugulasi, et nad oleksid teadlikud eespool loetletud nähtudest ja sümptomitest. Selliste sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga. Sellised rahustid või sarnased ravimid on näiteks:

teised tugevad valuvaigistid (opioidid);

uneravimid ja trankvillisaatorid (rahustid, sh bensodiasepiinid, uinutid, anksiolüütikumid);

antidepressandid;

ravimid, mida kasutatakse allergiate, merehaiguse või iivelduse raviks (antihistamiinikumid või antiemeetikumid);

psühhiaatriliste või vaimuhaiguste ravimid (antipsühhootikumid, sh fenotiasiinid ja neuroleptikumid).

Kui te võtate neid tablette samal ajal teiste ravimitega, võib nende tablettide või teiste ravimite toime muutuda, nagu allpool kirjeldatud. Rääkige oma arstile, kui te võtate:

ravimeid, mis vähendavad vere hüübimisvõimet (kumariini derivaadid): hüübimisaeg võib kiireneda või aeglustuda;

makroliidantibiootikume (nagu klaritromütsiin, erütromütsiin või telitromütsiin);

asooli tüüpi seenevastaseid ravimeid (nt ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool või posakonasool);

spetsiifilist tüüpi ravimeid, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks (kasutatakse HIV-ravis, nagu ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir või sakvinaviir);

tsimetidiini (maohaavandite, seedehäirete või kõrvetiste ravim);

rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi ravis);

karbamasepiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis ning teatud tüüpi valu korral);

fenütoiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis);

taimset ravimit naistepuna ürti (teise nimega Hypericum perforatum);

kinidiini (kasutatakse ebaregulaarse südame löögisageduse raviks).

Targinact’i ja paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või naltreksooni vahel ei ole oodata mingeid koostoimeid.

Targinact koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te joote Targinact’i võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on Targinact’i võtmise ajal alkoholi mitte juua.

Targinact’i võtmise ajal peaksite vältima greibimahla joomist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal tuleb Targinact’i kasutamist vältida nii palju kui võimalik. Kui raseduse ajal kasutada oksükodoonvesinikkloriidi pikema aja jooksul, võib see viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinutel. Kui oksükodoonvesinikkloriidi manustati sünnituse ajal, võib vastsündinul tekkida hingamise depressioon (aeglane ja pinnapealne hingamine).

Imetamine

Ravi ajal Targinact’iga tuleb rinnaga toitmine katkestada. Oksükodoonvesinikkloriid imendub rinnapiima. Ei ole teada, kas naloksoonvesinikkloriid samuti imendub rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada ohtu rinnaga toidetavale lapsele, eriti pärast seda kui manustatud on Targinact’i mitmeid annuseid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Targinact võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Eriti tõenäoline on see ravi alustamisel Targinact’iga, pärast annuse suurendamist või pärast ületulekut teiselt ravimilt. Kõrvaltoimed siiski kaovad pärast seda, kui te olete saavutanud stabiilse Targinact’i annuse.

Küsige oma arstilt, kas te võite juhtida autot või käsitseda masinaid.

Targinact sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Targinact’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, on tavaline annus:

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi/5 mg naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastava tabletina iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, kui palju Targinact’i te peate iga päev võtma ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel otsustab teie arst ka ravi jooksul annust kohandada. Teie annust kohandatakse vastavalt teie valu tasemele ja individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik valu leevendamiseks. Kui te olete juba saanud ravi opioididega, võib ravi Targinact’iga alustada suuremate annustega.

Maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Kui te vajate suuremat annust, võib arst teile anda lisaks oksükodoonvesinikkloriidi ilma naloksoonvesinikkloriidita. Siiski ei tohi oksükodoonvesinikkloriidi maksimaalne ööpäevane annus ületada 400 mg. Kui lisaks manustatakse oksükodoonvesinikkloriidi ilma täiendava naloksoonvesinikkloriidita, võib see vähendada naloksoonvesinikkloriidi soodsat toimet soolestiku tegevusele.

Kui te olete Targinact’ilt üle läinud teisele opioidvaluvaigistile, halveneb arvatavasti teie soolestiku funktsioon.

Kui te tunnete kahe Targinact’i annuse vahel valu, võite te vajada kiiretoimelist valuvaigistit. Targinact ei sobi selleks. Sel juhul rääkige palun oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Targinact’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eakad patsiendid

Normaalse neeru- ja/või maksafunktsiooniga eakatel patsientidel ei ole annust üldiselt vaja kohandada.

Maksa- või neerukahjustus

Kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või kerge maksafunktsiooni kahjustus, kirjutab teie raviarst teile Targinact’i välja erilise ettevaatusega. Kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus, ei tohi te Targinact’i kasutada (vt ka lõik 2 „Ärge võtke Targinact’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Laposed ja alla 18-aastased noorukid

Targinact’i ei ole veel uuritud lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Selle ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Sel põhjusel ei ole Targinact’i lastel ja alla 18-aastastel noorukitel soovitatav kasutada.

Manustamisviis

Targinact on suukaudseks kasutamiseks.

Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, see tähendab, et toimeained vabanevad tabletist pikema aja jooksul. Ravimi toime kestab 12 tundi.

Võtke Targinact’i iga 12 tunni järel, vastavalt fikseeritud ajakavale (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul), koos piisava koguse vedelikuga (poole klaasitäie veega).

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge poolitage, murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast poolitamist, murdmist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Kasutamise kestus

Üldjuhul ei pea te Targinact’i võtma kauem kui püsib vajadus. Kui te saate pikaajalist ravi, peab arst regulaarselt kontrollima, kas te vajate veel Targinact’i.

Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud

Te peate otsekohe teavitama oma arsti, kui te olete võtnud seda ravimit rohkem kui teile määratud.

Üleannustamise tagajärjeks võivad olla:

kitsenenud pupillid;

aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamisdepressioon);

uimasus kuni teadvuse kaotuseni;

madal lihastoonus (hüpotoonia);

vähenenud pulsisagedus ja

vererõhu järsk langus.

Rasketel juhtudel võivad esineda teadvuskaotus (kooma), vedeliku kogunemine kopsudesse ja vereringe kollaps, mis võivad mõnedel juhtudel lõppeda surmaga.

Te peate vältima olukordi, kus on vajalik suurem valvsus, nagu autojuhtimine.

Kui te unustate Targinact’i võtta

või kui te võtsite teile välja kirjutatust väiksema annuse, ei tunne te võib-olla valuvaigistavat toimet. Kui te peaksite unustama annuse võtmata, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud 8 tundi või rohkem: võtke unustatud annus otsekohe sisse ja jätkake oma tavalise annustamisskeemiga.

Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud vähem kui 8 tundi: võtke unustatud annus sisse. Seejärel oodake veel 8 tundi, enne kui võtate järgmise annuse. Püüdke jõuda tagasi oma esialgse annustamise ajakava juurde (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul). Ärge võtke rohkem kui üks annus mistahes 8-tunnise perioodi jooksul.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Targinact’i võtmise

Ärge lõpetage ravi ilma eelnevalt oma arstiga nõu pidamata.

Kui te ei vaja enam edasist ravi, peate te ööpäevast annust järk-järgult vähendama pärast seda, kui olete sellest oma arstiga rääkinud. Sel teel väldite ärajätusümptomite teket, nagu rahutust, higistamishooge ja lihasvalusid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed või nähud, mille suhtes valvel olla, ning mida teha, kui need tekivad:

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistest kõrvaltoimetest, pidage otsekohe nõu lähima kättesaadava arstiga.

Opioidi üleannustamisel on peamiseks ohuks aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamise depressioon). See tekib enamasti eakatel ja nõrgestatud patsientidel. Tundlikel patsientidel võivad opioidid põhjustada ka tugevat vererõhu langust.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

kõhuvalu

kõhukinnisus

kõhulahtisus

suukuivus

seedehäire

oksendamine

iiveldus

soolegaasid

vähenenud söögiisu või söögiisu kaotus

pearinglus- või pöörlemistunne

peavalu

kuumahood

ebatavaline nõrkustunne

väsimus või kurnatus

nahasügelus

nahareaktsioonid/lööve

higistamine

peapööritus

unehäired

uimasus

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

kõhupuhitus

ebanormaalsed mõtted

ärevus

segasus

depressioon

närvilisus

pigistustunne rinnus, eriti kui teil juba on südame isheemiatõbi

vererõhu järsk langus

ärajätunähud nagu erutusseisund

minestus

energiapuudus

janu

maitsetundlikkuse muutus

südamepekslemine

sapikoolikud

valu rinnus

üldine halb enesetunne

valu

käte, pahkluude või labajalgade turse

kontsentreerumisraskused

kõnehäired

värisemine

hingamisraskus

rahutus

külmavärinad

maksaensüümide aktiivsuse tõus

vererõhu tõus

vähenenud suguiha

vesine nohu

köha

ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid

kehakaalu vähenemine

õnnetusvigastused

suurenenud urineerimisvajadus

lihaskrambid

lihastõmblused

lihasvalu

nägemise halvenemine

epileptilised krambid (eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumusega isikutel)

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

• pulsisageduse tõus

• hammaste muutused

kehakaalu suurenemine

• ravimisõltuvus

 

haigutamine

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

• eufooriline tuju

• hallutsinatsioonid

• tugev uimasus

• pindmine hingamine

• erektsioonihäired

• urineerimisraskused

• hirmuunenäod

• agressiivsus

surin (torkimine või kipitus) nahal

röhitsused

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriid, kui seda ei ole kombineeritud naloksoonvesinikkloriidiga, omab teadaolevalt järgmisi erinevaid kõrvaltoimeid:

Oksükodoon võib põhjustada hingamisprobleeme (respiratoorne depressioon), vähendada silma pupilli suurust, põhjustada bronhilihaste ja silelihaste kramplikke kokkutõmbeid ja pärssida köharefleksi.

 

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

• meeleolu muutused ja

• vähenenud aktiivsus

• raskused urineerimisel

isiksuse muutused (nt

• suurenenud aktiivsus

• luksumine

depressioon, ülim

 

 

õnnetunne)

 

 

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

vähenenud

kontsentreerumisvõime

migreen

suurenenud lihaspinge

tahtmatud lihaskokkutõmbed

soolestiku funktsiooni kadu (soolesulgus)

naha kuivus

ravimitaluvus

vähenenud valu- või puutetundlikkus

koordinatsioonihäire

häälemuutused (düsfoonia)

vedeliku peetus

kuulmishäired

haavandid suus

neelamisraskused

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

valusad igemed

tajuhäired (nt hallutsinatsioonid, derealisatsioon)

naha õhetus

veetustumine

ülierutatus

suguhormoonide taseme langus, mis võib mõjutada sperma teket meestel või menstruaaltsüklit naistel

• sügelev lööve (urtikaaria)

• suurenenud söögiisu

• igemete veritsemine

• infektsioonid, nagu

• must (tõrva värvi) väljaheide

 

külmamuhk või herpes

 

 

(mis võivad põhjustada

 

 

ville suu ja suguelundite

 

 

piirkonnas)

 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

• ägedad generaliseerunud

• menstruatsiooni puudumine

• sapivoolu häired

allergilised reaktsioonid

• ärajätusümptomid vastsündinul

• hammaste lagunemine

(anafülaktilised

 

 

reaktsioonid)

 

 

• valutundlikkuse

 

 

suurenemine

 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Targinact’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, sildil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ainult pudelid:

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Targinact sisaldab

 • Toimeained on oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid.

Targinact, 60 mg/30 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 54 mg oksükodoonile ning 30 mg naloksoonvesinikkloriidi 32,7 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 27 mg naloksoonile.

Targinact, 80 mg/40 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 80 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 72 mg oksükodoonile ning 40 mg naloksoonvesinikkloriidi 43,6 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 36 mg naloksoonile.

 • Teised koostisosad on:

Targinact, 60 mg/30 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat. Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Targinact, 80 mg/40 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat. Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Kuidas Targinact välja näeb ja pakendi sisu

Targinact, 60 mg/30 mg

Punased kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid pikkusega 14 mm, mille ühel küljel on surutrükk „OXN“ ja teisel küljel on „60“.

Targinact, 80 mg/40 mg

Pruunid kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid pikkusega 14 mm, mille ühel küljel on surutrükk „OXN“ ja teisel küljel on „80“.

Targinact on saadaval lapsekindlates blistrites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti või lapsekindla korgiga pudelis, mis sisaldab 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mundipharma Gesellschaft m.b.H. Apollogasse 16-18

1070 Viin Austria

Tootjad

Mundipharma GmbH

Mundipharma Str. 2

65549 Limburg

Saksamaa

Bard Pharmaceuticals Ltd

Unit 191 Cambridge Science Park Milton Road

Cambridge

CB4 0GW Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Retardtabletten

Bulgaaria

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Таблетка с удължено освобождаване

Horvaatia

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> prolonged-release tablets

Tšehhi Vabariik

Targin 60/30 mg <80/40 mg> Tablety s prodlouženým uvolňováním

Saksamaa

Targin 60 mg/30 mg Retardtabletten

 

Targin 80 mg/40 mg Retardtabletten

Taani

Targin

Eesti

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Toimeainet prolongeeritult vabastavad

 

tabletid

Hispaania

Targin 60/30 mg <80/40 mg> Comprimido de liberación prolongada

Prantsusmaa

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Comprimé à liberation prolongée

Iirimaa

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> prolonged-release tablets

Island

Targin

Itaalia

Targin

Läti

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Ilgstošās darbības tablet

Holland

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg>, tabletten met verlengde afgifte

Norra

Targiniq

Poola

Targin

Portugal

Targin

Slovakkia

Targin 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> tablety predĺženým uvoľňovaním

Sloveenia

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> Tableta s podaljšanim sproščanjem

Rootsi

Targiniq

Ühendkuningriik

Targinact 60 mg/30 mg <80 mg/40 mg> prolonged-release tablets

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Targinact, 60 mg/30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 80 mg/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Targinact, 60 mg/30 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 54 mg oksükodoonile, ning 30 mg naloksoonvesinikkloriidi 32,7 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 27 mg naloksoonile.

Targinact, 80 mg/40 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 80 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 72 mg oksükodoonile, ning 40 mg naloksoonvesinikkloriidi 43,6 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 36 mg naloksoonile.

INN. Oxycodonum, naloxonum.

Targinact, 60 mg/30 mg

Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 77,1 mg laktoosi (monohüdraadina).

Targinact, 80 mg/40 mg

Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 45,2 mg laktoosi (monohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Targinact, 60 mg/30 mg

Punased kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid pikkusega 14 mm, mille ühel küljel on surutrükk „OXN“ ja teisel küljel on „60“.

Targinact, 80 mg/40 mg

Pruunid kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid pikkusega 14 mm, mille ühel küljel on surutrükk „OXN“ ja teisel küljel on „80“.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ainult opioidanalgeetikumidele alluv tugev valu täiskasvanutel.

Opioidi antagonist, naloksoon, on lisatud opioidist põhjustatud kõhukinnisuse vältimiseks, blokeerides sooltes oksükodooni lokaalse toime opioidiretseptoritele.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Targinact’i analgeetiline efektiivsus on võrdne oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastava tableti ravimvormidega.

Annust tuleb kohandada vastavalt valu intensiivsusele ja patsiendi individuaalsele tundlikkusele. Kui ei ole määratud teisiti, on Targinact’i annustamine järgmine:

Täiskasvanud

Opioidravi varem mittesaanud patsientidel on tavaline algannus 10 mg/5 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi 12-tunniste intervallidega.

Et hõlbustada annuse tiitrimist opioidravi alustamisel ja individuaalse annuse kohandamisel, on saadaval nõrgema tugevusega ravimvormid.

Patsientidel, kes juba saavad ravi opioididega, võib ravi alustada suuremate annustega sõltuvalt nende varasemast kogemusest opioididega.

Targinact’i maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Maksimaalne ööpäevane annus on mõeldud eelkõige patsientidele, kes on olnud eelnevalt säilitusravil stabiilse ööpäevase annusega ning kellel on tekkinud vajadus annuse tõstmiseks. Kui kaalutakse annuse tõstmist, tuleb erilist tähelepanu pöörata neerufunktsiooni kahjustusega ning kerge maksakahjustusega patsientidele. Patsientide puhul, kes vajavad Targinact’i suuremaid annuseid, tuleb kaaluda oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide täiendavat manustamist samade ajavahemike järel, võttes arvesse oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide maksimaalset ööpäevast annust 400 mg. Oksükodoonvesinikkloriidi lisaannuse korral võib kahjustuda naloksoonvesinikkloriidi kasulik toime soolefunktsioonile.

Pärast ravi täielikku lõpetamist Targinact’iga koos sellele järgneva üleviimisega teisele opioidile on oodata soolefunktsiooni halvenemist.

Mõned patsiendid, kes võtavad Targinact’i regulaarselt vastavalt raviskeemile, vajavad läbilöögivalude kontrollimiseks toimeainet kiiresti vabastavaid valuvaigisteid. Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav ravimvorm ja ei sobi seetõttu läbilöögivalude raviks. Läbilöögivalu raviks kasutatav nn hädaabiravimi üksikannus peab olema ligikaudu üks kuuendik vastavast oksükodoonvesinikkloriidi ööpäevasest annusest. Kui hädaabiravimit on vaja kasutada rohkem kui kaks korda ööpäevas, siis on see näidustus Targinact’i annuse suuremaks kohandamisele. Selline kohandamine tuleb läbi viia järk-järgult, suurendades iga 1…2 päeva järel oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi annust 5 mg/2,5 mg kaks korda ööpäevas, või vajadusel 2,5 mg/1,25 mg või 10 mg/5 mg kaupa, kuni on saavutatud stabiilne annus. Eesmärgiks on jõuda iga patsiendi puhul individuaalse annuseni, mida manustatakse kaks korda ööpäevas ja mis võimaldab säilitada adekvaatse analgeesia ning kuni valuravi vajadus püsib, kasutada nii vähe hädaabiravimit kui võimalik. 2,5 mg/1,25 mg tablettide kasutamisel tuleb arvestada veidi suurenenud (annus-korrigeeritud) maksimaalse plasmakontsentratsiooniga.

Targinact’i võetakse kindlaksmääratud annuses kaks korda ööpäevas vastavalt fikseeritud ajakavale. Ehkki enamusele patsientidest sobib sümmeetriline manustamine (sama annus hommikuti ja õhtuti) kindla ajakava alusel (iga 12 tunni järel), võib mõnedel patsientidel sõltuvalt nende valu iseloomust olla kasu asümmeetrilisest annustamisest, mis kohandatakse vastavalt nende valumustrile. Üldiselt tuleb valida väikseim valuvaigistava toimega annus.

Mitte-pahaloomulisest kasvajast tingitud valu ravis on oksükodoonvesinikkloriidi /naloksoonvesinikkloriidi piisav annus tavaliselt kuni 40 mg/20 mg ööpäevas, kuid võib olla vajalik kasutada ka suuremaid annuseid.

Annuste jaoks, mida ei saa/ei ole praktiline manustada ühe tugevusega, on see ravim saadaval teiste tugevustega.

Kasutamise kestus

Targinact’i ei tohi manustada kauem kui see on absoluutselt vajalik. Kui haiguse iseloomu ja raskuse tõttu on vajalik pikaajaline ravi, peab patsienti hoolikalt ja regulaarselt jälgima, et kindlaks teha, kas ja mil määral on vajalik edasine ravi. Kui patsient ei vaja enam opioidravi, võib olla soovitatav annuse järk-järguline vähendamine (vt lõik 4.4).

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid

Nagu noorematel täiskasvanutel, tuleb annust kohandada vastavalt valu intensiivsusele ja iga üksiku patsiendi tundlikkusele.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Ühes kliinilises uuringus on tõestatud, et maksakahjustusega patsientidel suurenes nii oksükodooni kui naloksooni kontsentratsioon plasmas. Võrreldes oksükodooniga oli mõju naloksooni kontsentratsioonile tugevam (vt lõik 5.2). Maksakahjustusega patsientidel tekkiva naloksooni suhteliselt kõrge taseme kliiniline tähendus on siiani teadmata. Targinact’i manustamisel kerge maksakahjustusega patsientidele tuleb rakendada ettevaatust (vt lõik 4.4). Mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientidele on Targinact vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Ühes kliinilises uuringus on tõestatud, et neerukahjustusega patsientidel suurenes nii oksükodooni kui naloksooni kontsentratsioon plasmas (vt lõik 5.2). Võrreldes oksükodooniga oli mõju naloksooni kontsentratsioonile tugevam. Neerukahjustusega patsientidel tekkiva naloksooni suhteliselt kõrge taseme kliiniline tähendus on siiani teadmata. Targinact’i manustamisel neerukahjustusega patsientidele tuleb rakendada ettevaatust (vt lõik 4.4).

Lapsed

Targinact’i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Targinact’i võetakse kindlaksmääratud annuses kaks korda ööpäevas vastavalt fikseeritud ajakavale.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võetakse koos toiduga või ilma, piisava koguse vedelikuga. Targinact tabletid tuleb alla neelata tervelt, neid ei tohi poolitada, murda, närida ega purustada (vt lõik 4.4).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;

raske respiratoorne depressioon koos hüpoksia ja/või hüperkapniaga;

raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus;

cor pulmonale;

raske bronhiaalastma;

paralüütiline iileus, mille põhjuseks ei ole opioidravi;

mõõdukas kuni raske maksakahjustus.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Peamine opioidide liigse kasutamisega kaasnev risk on respiratoorne depressioon.

Tuleb rakendada ettevaatust, kui Targinact’i manustatakse eakatele või nõrgestatud patsientidele; opioididest tingitud paralüütilise iileusega patsientidele; raske kopsufunktsiooni kahjustuse, müksödeemi, hüpotüreoidismi, Addisoni tõve (neerupealiste puudulikkus), toksilise psühhoosi, sapikivide, eesnäärme hüpertroofia, alkoholismi, delirium tremens’i, pankreatiidi, hüpotensiooni, hüpertensiooni, olemasolevate kardiovaskulaarsete haiguste, peavigastuse (intrakraniaalse rõhu tõusu riski tõttu), epileptilise häire või krambisoodumusega patsientidele.

Ettevaatus on soovitav patsientidel, kes võtavad MAO inhibiitoreid või KNS depressante.

Sedatiivsete ravimite, nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid, samaaegsel kasutamisel esinev risk:

Opioidide (sh oksükodoonvesinikkloriid) samaaegne kasutamine sedatiivsete ravimitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset supressiooni, koomat ja surma. Mainitud riskide tõttu tuleb ravimi samaaegsel määramisel koos nende sedatiivsete ravimitega piirduda patsientidega, kellel teisi ravivõimalusi ei saa kasutada. Kui otsustatakse määrata Targinact samaaegselt sedatiivsete ravimitega, tuleb kasutada väikseimat toimivat annust ja ravi kestus peab olema nii lühike kui võimalik.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes. Sellega seoses on tungivalt soovitatav informeerida patsiente ja nende hooldajaid, et nad oleksid nendest sümptomitest teadlikud (vt lõik 4.5).

Samuti tuleb rakendada ettevaatust, kui Targinact’i manustatakse kerge maksa- või neerukahjustusega patsientidele. Patsientide hoolikas meditsiiniline jälgimine on eriti vajalik raske neerukahjustuse puhul.

Kõhulahtisust võib pidada naloksooni võimalikuks kõrvaltoimeks.

Patsientidel, kes on saanud pikaajalist opioidravi, võib üleviimine Targinact’ile esialgu põhjustada ärajätusümptomeid. Sellised patsiendid võivad vajada erilist tähelepanu.

Targinact ei sobi ärajätusümptomite raviks.

Pikaajalisel manustamisel võib patsiendil areneda ravimi suhtes tolerantsus ning soovitud toime säilitamiseks võib ta vajada suuremaid annuseid. Targinact’i pikaajaline manustamine võib viia füüsilise sõltuvuseni. Ravi järsul katkestamisel võivad esineda ärajätusümptomid. Kui ravi Targinact’iga ei ole enam vajalik, on soovitav vähendada ööpäevast annust järk-järgult, et vältida ärajätusündroomi teket (vt lõik 4.2).

On olemas võimalus, et opioidanalgeetikumide, sh Targinact’i suhtes võib areneda psühholoogiline sõltuvus. Targinact’i tuleb kasutada eriti ettevaatlikult nendel patsientidel, kellel on anamneesis alkoholism või ravimite kuritarvitamine. Ainult oksükodoonil on samasugune kuritarvitamise profiil kui teistel tugevatel agonistopioididel.

Et mitte kahjustada tablettide omadust toimeainet prolongeeritult vabastada, tuleb tabletid alla neelata tervelt, neid ei tohi poolitada, murda, närida ega purustada. Kui toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette sissevõtmiseks poolitada, murda, närida või purustada, viib see toimeainete kiirema vabanemiseni ning oksükodoon võib imenduda surmavas annuses (vt lõik 4.9).

Alkoholi ja Targinact’i samaaegne kasutamine võib suurendada Targinact’i kõrvaltoimeid; samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Targinact’i ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole uuringuid läbi viidud. Seetõttu ei ole seda soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Puudub kliiniline kogemus peritoneaalse kartsinomatoosiga patsientidel või suboklusiivse sündroomiga seedetrakti ja vaagnapiirkonna kaugelearenenud staadiumis vähiga patsientidel. Seetõttu ei ole Targinact’i selles populatsioonis soovitatav kasutada.

Targinact’i ei ole soovitatav kasutada enne operatsiooni ja esimese 12…24 operatsioonijärgse tunni jooksul. Postoperatiivselt Targinact-ravi alustamise täpne ajastus põhineb iga üksiku patsiendi riski- kasu suhte hoolikal hindamisel sõltuvalt operatsiooni liigist ja ulatusest, valitud anesteesiaprotseduurist, teistest kaasnevatest ravimitest ja patsiendi individuaalsest seisundist.

Igasugune Targinact’i kuritarvitamine ravimisõltlaste poolt on rangelt keelatud.

Kui opioidagonisti (nt heroiini, morfiini või metadooni) sõltlane on ravimit kuritarvitanud parenteraalse, intranasaalse või suukaudse manustamise teel, on Targinacti’i puhul naloksooni opioidretseptoritele antagonistliku toime tõttu oodata olulisi ärajätusümptomeid või juba olemasolevate ärajätusümptomite tugevnemist (vt lõik 4.9).

Targinact’i struktuur on kahest polümeerist koosnev maatriks ja see on ette nähtud ainult suukaudseks kasutamiseks. Kui kuritarvitamine toimub parenteraalse süstimise teel, on oodata toimeainet prolongeeritult vabastava tableti koostisainete (eriti talgi) poolt põhjustatud lokaalset kudede nekroosi ja kopsugranuloome või teisi tõsiseid, potentsiaalselt surmaga lõppevaid kõrvaltoimeid.

Toimeainet prolongeeritult vabastava tableti tühjenenud maatriks võib olla leitav väljaheites.

Opioidid (nagu oksükodoon) võivad mõjutada hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise

või -sugunäärmete telge. Täheldatud muutuste hulka kuuluvad prolaktiini sisalduse suurenemine seerumis ja kortisooli ning testosterooni taseme langus plasmas. Võimalik on kliiniliste sümptomite avaldumine nende hormonaalsete muutuste tagajärjel.

Targinact’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne. Targinact’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Opioidide samaaegne kasutamine sedatiivsete ravimitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) suurendab sedatsiooni, respiratoorse supressiooni, kooma ja surma riski KNS pidurdavate toimete liitumise tõttu (vt lõik 4.4). Samaaegsel kasutamisel tuleb piirata annust ja manustamise kestust (vt lõik 4.4).

KNS pidurdavate ravimite hulka kuuluvad, kuid mitte ainult: teised opioidid, anksiolüütikumid, uinutid ja rahustid (sh bensodiasepiinid), antidepressandid, antipsühhootikumid, antihistamiinikumid ja antiemeetikumid.

Alkohol võib tugevdada Targinact’i farmakodünaamilisi toimeid; samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Isikutel, kellele on samaaegselt manustatud oksükodooni ja kumariin-antikoagulante, on täheldatud kliiniliselt olulisi INR (International Normalized Ratio ehk rahvusvaheline standardsuhe) mõlemasuunalisi muutusi.

Oksükodoon metaboliseerub peamiselt läbi CYP3A4 raja ning osaliselt läbi CYP2D6 raja (vt lõik 5.2). Nende metaboolsete radade aktiivsust võivad inhibeerida või indutseerida erinevad kaasuvalt manustatud ravimid või toidu komponendid. Võib olla vajalik Targinact’i annust vastavalt muuta.

CYP3A4 inhibiitorid, nagu makroliidantibiootikumid (nt klaritromütsiin, erütromütsiin, telitromütsiin), asool-tüüpi seenevastased ravimid (nt ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool, posakonasool), proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir), tsimetidiin ja greipfruudi mahl võivad põhjustada oksükodooni kliirensi vähenemise, mis võib viia oksükodooni

plasmakontsentratsiooni suurenemiseni. Võib olla vajalik Targinact’i annuse vähendamine ning järgnev annuse korduvtiitrimine.

CYP3A4 indutseerijad, nagu rifampitsiin, karbamasepiin, fenütoiin ja naistepuna võivad indutseerida oksükodooni metabolismi ning põhjustada plasmakliirensi tõusu, mille tulemuseks on oksükodooni plasmakontsentratsiooni vähenemine. Tuleb olla ettevaatlik ning valu piisava kontrolli saavutamiseks võib olla vajalik annuse edasine tiitrimine.

Teoreetiliselt võivad CYP2D6 aktiivsust inhibeerivad ravimid, nagu paroksetiin, fluoksetiin ja kinidiin põhjustada oksükodooni kliirensi vähenemise, mis võib viia oksükodooni plasmakontsentratsiooni tõusuni. Kaasuv CYP2D6 inhibiitorite manustamine ei mõjutanud oluliselt oksükodooni eritumist ning samuti puudus mõju oksükodooni farmakodünaamilisele toimele.

In vitro metabolismi uuringutest nähtub, et oksükodooni ja naloksooni vahel ei ole oodata kliiniliselt olulisi koostoimeid. Tõenäosus kliiniliselt oluliste koostoimete tekkeks on minimaalne, kui oksükodooni/naloksooni kombinatsiooni kasutatakse koos paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või naltreksooniga terapeutilistes kontsentratsioonides.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad andmed Targinact’i kasutamise kohta rasedatel naistel või sünnituse ajal. Piiratud andmed oksükodooni kasutamisest inimraseduse jooksul ei tõenda kaasasündinud väärarengute riski suurenemist. Naloksooni puhul on olemasolevad kliinilised andmed kasutamisest raseduse ajal ebapiisavad. Siiski on naloksooni süsteemne ekspositsioon naistel pärast Targinact’i kasutamist suhteliselt vähene (vt lõik 5.2). Nii oksükodoon kui naloksoon läbivad platsentat. Oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooniga ei ole loomkatseid läbi viidud (vt lõik 5.3). Oksükodooni või naloksooni manustamisel ainsa ravimina ei ilmnenud loomkatsetes mingeid teratogeenseid ega embrüotoksilisi toimeid.

Oksükodooni pikaajaline manustamine raseduse ajal võib viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinul. Manustades oksükodooni sünnituse jooksul, võib see vastsündinul esile kutsuda hingamisdepressiooni.

Targinact’i tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui saadav kasu kaalub üles võimaliku riski sündimata lapsele või vastsündinule.

Imetamine

Oksükodoon eritub rinnapiima. Kontsentratsioonide suhteks piimas ja plasmas on mõõdetud 3,4:1 ja seetõttu on mõeldav, et oksükodoon omab toimet rinnapiima saavale imikule. Ei ole teada, kas ka naloksoon eritub rinnapiima. Siiski on pärast Targinact’i kasutamist naloksooni süsteemne tase väga madal (vt lõik 5.2).

Riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada eeskätt juhul, kui imetav ema on võtnud mitmeid Targinact’i annuseid.

Ravi ajaks Targinact’iga tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed mõju kohta fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Targinact mõjutab mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. See on eriti tõenäoline ravi alustamisel Targinact’iga, pärast annuse suurendamist või ravimi roteerimist ja juhul, kui Targinact’i kombineeritakse teiste KNS pärssivate ainetega. Stabiilsel individuaalsel annusel patsientidele ei ole piirangud hädavajalikud. Seetõttu peavad patsiendid küsima oma arstilt, kas nad tohivad juhtida autot või käsitseda masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamisel on aluseks järgmised esinemissagedused:

Väga sage (1/10)

Sage (1/100 kuni < 1/10)

Aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100)

Harv (1/10 000 kuni < 1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: Ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage:

Vähenenud söögiisu kuni söögiisu kadumiseni

Psühhiaatrilised häired

Sage:

Unetus

Aeg-ajalt:

Mõtlemishäired, ärevus, segasusseisund, depressioon, libiido langus, närvilisus,

 

rahutus

Harv.

Ravimisõltuvus

Teadmata:

Eufooriline meeleolu, hallutsinatsioonid, hirmuunenäod, agressiivsus

Närvisüsteemi häired

Sage:

Pearinglus, peavalu, unisus

Aeg-ajalt:

Krambid (eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumusega isikutel),

 

tähelepanuhäire, düsgeusia, kõnehäire, minestus, treemor, letargia

Teadmata:

Paresteesia, sedatsioon

Silma kahjustused

 

Aeg-ajalt:

Nägemishäired

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage:

Vertiigo

Südame häired

 

Aeg-ajalt:

Stenokardia (eriti patsientidel, kellel on anamneesis südame isheemiatõbi),

 

südamepekslemine

Harv:

Tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Sage:

Kuumahood

Aeg-ajalt:

Vererõhu langus, vererõhu tõus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt:

Düspnoe, rinorröa, köha

Harv:

Haigutamine

Teadmata:

Respiratoorne depressioon

Seedetrakti häired

 

Sage:

Kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, suukuivus, düspepsia, oksendamine,

 

iiveldus, meteorism

Aeg-ajalt:

Kõhupuhitus

 

Harv:

Hammaste kahjustused

Teadmata:

Röhitsused

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt:

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, sapikoolik

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage:

Kihelus, nahareaktsioonid, liighigistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt:

Lihaskrambid, lihastõmblused, lihasvalu

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: Urineerimistung

Teadmata: Kusepeetus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: Erektsioonihäired

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage:

Asteenia, väsimus

Aeg-ajalt:

Valu rinnus, külmavärinad, ravimi ärajätusündroom, halb enesetunne, valu,

 

perifeersed tursed, janu

Uuringud

 

Aeg-ajalt:

Kehakaalu vähenemine

Harv:

Kehakaalu suurenemine

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Aeg-ajalt: Õnnetusvigastused

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidi puhul esineb lisaks järgmisi kõrvaltoimeid:

Oksükodoonvesinikkloriid võib oma farmakoloogiliste omaduste tõttu põhjustada hingamisdepressiooni, mioosi, bronhospasme ja silelihaste spasme, lisaks pärssida köharefleksi.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Harv:

Herpes simplex

Immuunsüsteemi häired

Teadmata:

Anafülaktilised vastusreaktsioonid

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt:

Dehüdratsioon

Harv:

Suurenenud söögiisu

Psühhiaatrilised häired

Sage:

Meeleolu ja isiksuse muutused, vähenenud aktiivsus, psühhomotoorne

 

hüperaktiivsus

Aeg-ajalt:

Agiteeritus, tajuhäired (nt derealisatsioon)

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: Kontsentreerumisvõime kahjustus, migreen, düsgeusia, hüpertoonia, tahtmatud lihaskokkutõmbed, hüpoesteesia, koordinatsioonihäired

Teadmata: Hüperalgeesia

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: Kuulmiskahjustus

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: Vasodilatatsioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: Düsfoonia

Seedetrakti häired

 

Sage:

Luksumine

Aeg-ajalt:

Düsfaagia, iileus, haavandid suus, stomatiit

Harv:

Meleena, igemete veritsemine

Teadmata:

Hambakaaries

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata:

Kolestaas

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt:

Naha kuivus

Harv:

Urtikaaria

Neerude ja kuseteede häired

Sage:Düsuuria

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt: Hüpogonadism

Teadmata: Amenorröa

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt:

Tursed, ravimitolerantsus

Teadmata:

Ravimi ärajätusündroom vastsündinutel

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Intoksikatsiooni sümptomid

Olenevalt patsiendi anamneesist võib üleannustamine Targinact’iga avalduda sümptomitena, mis on vallandatud kas oksükodooni poolt (opioidretseptori agonist) või naloksooni poolt (opioidretseptori antagonist).

Oksükodooni üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad mioos, hingamisdepressioon, unisus, mis progresseerub stuuporiks, skeletilihaste lõtvus, bradükardia, aga ka hüpotensioon. Raskematel juhtudel võivad esineda kooma, mittekardiogeenne kopsuturse ja vereringe kollaps, mis võivad viia surmani.

Ainult naloksooni üleannustamise sümptomid on ebatõenäolised.

Intoksikatsiooni ravi

Naloksooni üleannustamisest tingitud ärajätusümptomeid tuleb ravida sümptomaatiliselt hoolikat järelevalvet võimaldavas keskkonnas.

Oksükodooni üleannustamisele viitavaid kliinilisi sümptomeid võib ravida opioidi antagonistide manustamise teel (nt manustades intravenoosselt 0,4…2 mg naloksoonvesinikkloriidi). Manustamist tuleb korrata 2…3-minutiliste intervallide järel vastavalt kliinilisele vajadusele. Samuti on võimalik teostada infusioon 2 mg naloksoonvesinikkloriidiga 500 ml-s 0,9% naatriumkloriidi või 5% dekstroosi

lahuses (naloksooni kontsentratsioon 0,004 mg/ml). Infusiooni kiirus peab vastama varem manustatud boolusannustele ja patsiendi ravivastusele.

Võib kaaluda maoloputust.

Vajadusel tuleb kasutada toetavaid meetmeid (kunstlik ventileerimine, hapnik, vasopressiivsed ained ja vedeliku infusioonid), et ravida üleannustamisega kaasnenud vereringešokki. Südameseiskuse või arütmia korral võib olla vajalik südamemassaaž või defibrillatsioon. Vajadusel alustada kunstlikku ventileerimist. Tuleb säilitada vedelike ja elektrolüütide metabolism.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Analgeetikumid; opioidid; looduslikud oopiumi alkaloidid ATC-kood: N02AA55

Toimemehhanism

Oksükodoon ja naloksoon on afiinsed ajus, seljaajus ja perifeersetes organites (sh sooltes) paiknevate kapa, müü ja delta opioidretseptorite suhtes. Oksükodoon toimib nendel retseptoritel opioidretseptori agonistina ja toimib valuvaigistina, seondudes KNS endogeensetele opioidretseptoritele. Naloksoon toimib aga vastupidi, antagonistina igat tüüpi opioidretseptoritele.

Farmakodünaamilised toimed

Väljendunud esmase maksapassaaži tõttu on naloksooni biosaadavus suukaudsel manustamisel < 3%, mistõttu kliiniliselt oluline süsteemne toime on ebatõenäoline. Naloksoon vähendab opioidravile tüüpilisi soolefunktsiooni häireid, mis on tingitud opioidretseptori poolt vahendatud oksükodooni toimega võistlevast naloksooni lokaalsest antagonismist sooles.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

12-nädalane paralleelrühmadega topeltpime uuring hõlmas 322 opioididest tingitud kõhukinnisusega patsienti; oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidiga ravitud patsientidel toimus ravi jooksul viimasel ravinädalal keskmiselt üks spontaanne (ilma kõhulahtistiteta) täielik soolte tühjenemine rohkem võrreldes patsientidega, kes jätkasid samasuguses annuses oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamist (p <0,0001). Oksükodoon-naloksooni rühmas kasutati kõhulahtisteid esimese nelja nädala jooksul oluliselt vähem kui oksükodooni monoteraapia rühmas (vastavalt 31% versus 55%, p<0,0001). Samasugused tulemused saadi uuringus 265 mitte-vähi patsiendil, kus võrreldi okükodoonvesinikkloriidi/ naloksoonvesinikkloriidi ööpäevaseid annuseid 60 mg/30 mg kuni 80 mg/40 mg ja samas annusevahemikus oksükodoonvesinikkloriidi monoteraapiat saanud patsienti.

Opioidide mõju kohta endokriinsüsteemile vt lõik 4.4.

Prekliinilistes uuringutes on näidatud looduslike opioidide erinevaid toimeid immuunsüsteemi komponentidele. Nende leidude kliiniline tähendus on teadmata. Ei ole teada, kas oksükodoon, poolsünteetiline opioid, omab immuunsüsteemile samasugust toimet kui looduslikud opioidid.

Farmakokineetilised omadused

Oksükodoonvesinikkloriid

Imendumine

Oksükodoonil on suur absoluutne biosaadavus, mis ulatub pärast suukaudset manustamist 87%-ni.

Jaotumine

Pärast imendumist jaotub oksükodoon kogu kehas. Plasmavalkudega seondub ligikaudu 45%. Oksükodoon läbib platsenta ja võib leiduda rinnapiimas.

Biotransformatsioon

Oksükodoon metaboliseerub sooltes ja maksas noroksükodooniks ja oksümorfooniks ning mitmesugusteks glükuroniidkonjugaatideks. Tsütokroom P450 süsteemi kaudu moodustatakse noroksükodoon, oksümorfoon ja noroksümorfoon. Kinidiin vähendab oksümorfooni tootmist inimesel, ilma et mõjutaks oluliselt oksükodooni farmakodünaamikat. Metaboliitide osa üldises farmakodünaamilises toimes on ebaoluline.

Eritumine

Oksükodoon ja selle metaboliidid erituvad nii uriini kui väljaheitega.

Naloksoonvesinikkloriid

Imendumine

Suukaudse manustamise järel on naloksoonil väga vähene süsteemne saadavus - < 3%.

Jaotumine

Naloksoon läbib platsentaarbarjääri. Ei ole teada, kas naloksoon jõuab ka rinnapiima.

Biotransformatsioon ja eritumine

Pärast parenteraalset manustamist on plasma poolväärtusaeg ligikaudu üks tund. Toime kestus sõltub annusest ja manustamisviisist, intramuskulaarsel süstimisel saavutatakse kauem kestev toime kui intravenoossel manustamisel. Naloksoon metaboliseerub maksas ja eritub uriiniga. Põhilised metaboliidid on naloksoonglükuroniid, 6β-naloksool ja selle glükuroniid.

Oksükodoonvesinikkloriid/naloksoonvesinikkloriidi kombinatsioon (Targinact)

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Targinact’is sisalduva oksükodooni farmakokineetilised omadused on samaväärsed kui oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamisel koos naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega.

Targinact’i annuste kõik tugevused on omavahel asendatavad.

Pärast Targinact’i maksimaalse annuse suukaudset manustamist tervetele uuritavatele oli naloksooni kontsentratsioon plasmas nii väike, et selle farmakokineetiline analüüs ei ole teostatav. Farmakokineetilise analüüsi teostamiseks kasutatakse surrogaatmarkerina naloksoon-3-glükuroniidi, sest selle kontsentratsioon plasmas on mõõtmiseks piisav.

Üldiselt suurenesid oksükodooni biosaadavus ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas (CMAX) pärast rasvarikast hommikusööki keskmiselt vastavalt 16% ja 30% võrreldes tühja kõhuga manustamisega. Seda hinnati kliiniliselt ebaoluliseks, mistõttu Targinact’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib võtta nii toiduga kui ilma (vt lõik 4.2).

In vitro ravimi metabolismi uuringutes on näidatud, et kliiniliselt oluliste koostoimete esinemine on Targinact’i puhul ebatõenäoline.

Eakad patsiendid

Oksükodoon

Oksükodooni AUCτ suurenes eakatel keskmiselt 118%-ni (90% usaldusintervall: 103, 135) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Oksükodooni CMAX suurenes keskmiselt 114%-ni (90% usaldusintervall: 102, 127). Oksükodooni CMIN suurenes keskmiselt 128%-ni (90% usaldusintervall: 107, 152).

Naloksoon

Naloksooni AUCτ suurenes eakatel keskmiselt 182%-ni (90% usaldusintervall: 123, 270) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Naloksooni CMAX suurenes keskmiselt 173%-ni (90% usaldusintervall: 107, 280). Naloksooni CMIN suurenes keskmiselt 317%-ni (90% usaldusintervall: 142, 708).

Naloksoon-3-glükuroniid

Naloksoon-3-glükuroniidi AUCτ suurenes eakatel keskmiselt 128%-ni (90% usaldusintervall: 113, 147) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Naloksoon-3-glükuroniidi CMAX suurenes keskmiselt 127%-ni (90% usaldusintervall: 112, 144). Naloksoon-3-glükuroniidi CMIN suurenes keskmiselt 125%-ni (90% usaldusintervall: 105, 148).

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Oksükodoon

Kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel suurenes oksükodooni AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 143%-ni (90% usaldusintervall: 111, 184), 319%-ni (90% usaldusintervall: 248, 411) ja 310%-ni (90% usaldusintervall: 241, 398). Oksükodooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 120%-ni (90% usaldusintervall: 99, 144), 201%-ni (90% usaldusintervall: 166, 242) ja 191%-ni (90% usaldusintervall: 158, 231). Oksükodooni t1/2Z suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 108%-ni (90% usaldusintervall: 70, 146), 176%-ni (90% usaldusintervall: 138, 215) ja 183%-ni (90% usaldusintervall: 145, 221).

Naloksoon

Kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel suurenes naloksooni AUCτ tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 411%-ni (90% usaldusintervall: 152, 1112), 11518%-ni (90% usaldusintervall: 4259, 31149) ja 10666%-ni (90% usaldusintervall: 3944, 28847). Naloksooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 193%-ni (90% usaldusintervall: 115, 324), 5292%-ni (90% C.I: 3148, 8896) ja 5252%-ni (90% usaldusintervall: 3124, 8830). Naloksooni t1/2Z ja vastavat AUCINF ei arvutatud, sest olemasolevate andmete hulk oli ebapiisav. Naloksooni biosaadavuse võrdlus põhines seetõttu AUCT väärtustel.

Naloksoon-3-glükuroniid

Kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel suurenes naloksoon-3-glükuroniidi AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 157%-ni (90% usaldusintervall: 89, 279), 128%- ni (90% usaldusintervall: 72, 227) ja 125%-ni (90% usaldusintervall: 71, 222). Naloksoon-3- glükuroniidi CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 141%-ni (90% usaldusintervall: 100, 197), 118%-ni (90% usaldusintervall: 84, 166) ja vähenes 98%-ni (90% usaldusintervall: 70, 137). Naloksoon-3- glükuroniidi t1/2Z suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 117%-ni (90% usaldusintervall: 72, 161), vähenes 77%- ni (90% usaldusintervall: 32, 121) ja vähenes 94%-ni (90% usaldusintervall: 49, 139).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Oksükodoon

Kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel suurenes oksükodooni AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 153%-ni (90% usaldusintervall: 130, 182), 166%-ni (90% usaldusintervall: 140, 196) ja 224%-ni (90% usaldusintervall: 190, 266). Oksükodooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 110%-ni (90% usaldusintervall: 94, 129), 135%-ni (90% usaldusintervall: 115, 159) ja 167%-ni (90% usaldusintervall: 142, 196). Oksükodooni t1/2Z suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 149%-ni, 123%-ni ja 142%-ni.

Naloksoon

Kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel suurenes naloksooni AUCT tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 2850%-ni (90% usaldusintervall: 369, 22042), 3910%-ni (90% usaldusintervall: 506, 30243) ja 7612%-ni (90% usaldusintervall: 984, 58871). Naloksooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 1076%-ni (90% C.l.: 154, 7502), 858%-ni (90% usaldusintervall: 123, 5981) ja 1675%-ni (90% usaldusintervall: 240, 11676). Naloksooni t1/2Z ja vastavat AUCINF ei arvutatud, sest

olemasolevate andmete hulk oli ebapiisav. Naloksooni biosaadavuse võrdlus põhines seetõttu AUCT väärtustel. Väärtuste suhet võis mõjutada asjaolu, et tervetel uuritavatel ei olnud võimalik välja selgitada naloksooni täielikku plasmaprofiili.

Naloksoon-3-glükuroniid

Naloksoon-3-glükuroniidi AUCINF suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 220%-ni (90% usaldusintervall: 148, 327), 370%-ni (90% usaldusintervall: 249, 550) ja 525%-ni (90% usaldusintervall: 354, 781). Naloksoon-3- glükuroniidi CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 148%-ni (90% usaldusintervall: 110, 197), 202%-ni (90% usaldusintervall: 151, 271) ja 239%-ni (90% usaldusintervall: 179, 320). Neerukahjustusega uuritavatel ei esinenud naloksoon-3-glükuroniidi t1/2Z puhul keskmiselt olulist muutust tervete uuritavatega võrreldes.

Kuritarvitamine

Et ära hoida toimeainet prolongeeritult vabastava omaduse kahjustamist, et tohi Targinact tablette poolitada, murda, purustada ega närida; see võib viia toimeainete kiire vabanemiseni. Lisaks sellele on naloksoonil intranasaalse manustamise korral aeglasem eliminatsioonikiirus. Mõlemad omadused tähendavad seda, et Targinact’i kuritarvitamisel ei saada soovitud toimet. Oksükodoon-sõltuvatel rottidel tekkisid ärajätusümptomid pärast oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi intravenoosset manustamist suhtega 2:1.

Prekliinilised ohutusandmed

Oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooni reproduktiivse toksilisuse uuringute kohta puuduvad andmed. Üksikkomponentide uuringutes on näidatud, et oksükodoonil annuses kuni 8 mg/kg kehakaalu kohta puudus toime isaste ja emaste rottide viljakusele ning varajasele embrüonaalsele arengule ja see ei põhjustanud mingeid väärarenguid rottidel annuses kuni 8 mg/kg kehakaalu kohta ja küülikutel annuses kuni 125 mg/kg kehakaalu kohta. Kuid küülikutel täheldati annusest sõltuvat arenguliste variatsioonide suurenemist, kui statistiliseks hindamiseks kasutati üksiklooteid

(27 presakraalse lüli, lisaroiete paaride esinemissageduse suurenemine). Nende näitajate statistilisel hindamisel pesakondade alusel oli suurenenud ainult 27 presakraalse lüli esinemissagedus, sedagi ainult 125 mg/kg rühmas, annuse tasemel, mis andis tiinetel loomadel tugeva farmakotoksilise toime. Rottide pre- ja postnataalse arengu uuringus olid 6 mg/kg ööpäevas saanud rottide F1 kehakaalud väiksemad võrreldes kontrollgrupi kehakaaludega, kus kasutati annuseid, mis vähendasid emaslooma kehakaalu ja tema poolt söödava toidu hulka (NOAEL 2 mg/kg kehakaalu kohta). Puudus toime füüsilistele, reflektoorstele ja sensoorsetele arengunäitajatele, nagu ka käitumisele ja reproduktiivtervise näitajatele. Naloksooni standardsed oraalsed reproduktiivtoksilisuse uuringud on näidanud, et naloksooni suurtel suukaudsetel annustel ei olnud teratogeenset ja/ega embrüo/fetotoksilist toimet ning see ei mõjutanud perinataalset/postnataalset arengut. Väga suurte annuste (800 mg/kg ööpäevas) puhul põhjustas naloksoon järglaste surma vahetul poegimisjärgsel perioodil, kusjuures annused põhjustasid emastel rottidel olulist toksilisust (nt kehakaalu langust, krampe). Ellujäänud järglastel ei täheldatud siiski toimet arengule ega käitumisele.

Oksükodoon/naloksooni kombinatsiooni või ainult oksükodooniga ei ole pikaajalisi kantserogeensuse uuringuid läbi viidud. Naloksooniga on teostatud 24-kuuline suukaudse kantserogeensuse uuring rottidel naloksooni annustega kuni 100 mg/kg ööpäevas. Tulemused näitavad, et naloksoon ei ole neil tingimustel kantserogeenne.

Ainult oksükodoon ja ainult naloksoon on in vitro uuringutes näidanud klastogeenset potentsiaali. Samas ei ole in vivo tingimustes samasugust toimet täheldatud isegi toksilises annuses. Tulemused näitavad, et inimesel võib Targinact’i puhul mutageensuse riski adekvaatse kindlusega välistada, kui seda kasutatakse ravikontsentratsioonides.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Etüültselluloos

Stearüülalkohol

Laktoosmonohüdraat

Talk

Magneesiumstearaat

Povidoon K30

Targinact, 60 mg/30 mg

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350

Talk

Punane raudoksiid (E172)

Must raudoksiid (E172)

Targinact, 80 mg/40 mg

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350

Talk

Kollane raudoksiid (E172)

Must raudoksiid (E172)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Blistrid: 3 aastat

Pudelid: 2 aastat. Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 6 kuud.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Lapsekindlad PVC/alumiinium fooliumblistrid

Pakendi suurused: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Haiglapakend: 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

HDPE pudelid lapsekindla PP korgiga.

Pakendi suurus: 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Mundipharma Gesellschaft m.b.H. Apollogasse 16-18

1070 Viin Austria

MÜÜGILOA NUMBRID

60 mg/30 mg: 929316

80 mg/40 mg: 929416

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.01.2017

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.10.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018