Tobradex - silmasalv (1mg +3mg 1g)

ATC Kood: S01CA81
Toimeaine: deksametasoon +tobramütsiin
Tootja: SIA Novartis Baltics

Artikli sisukord

TOBRADEX
silmasalv (1mg +3mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tobradex 3 mg/g / 1 mg/g silmasalv

Tobramütsiin ja deksametasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Tobradex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Tobradexi kasutamist
 3. Kuidas Tobradexi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Tobradexi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Tobradex ja milleks seda kasutatakse

Tobradexi kasutatakse katarakti operatsiooniga seotud põletiku ärahoidmiseks ja raviks ning võimaliku infektsiooni ärahoidmiseks täiskasvanutel ning 2-aastastel ja vanematel lastel.

Tobradex kuulub kortikosteroidide ja infektsioonivastaste kombineeritud ravimite gruppi. Kortikosteroidid (antud juhul deksametasoon) aitavad ära hoida ja leevendada silmas esinevat põletikku. Infektsioonivastased ained (antud juhul tobramütsiin) avaldavad toimet silma(de)s infektsiooni tekitavatele väga erinevatele mikroorganismidele.

Mida on vaja teada enne Tobradexi kasutamist

Ärge kasutage Tobradexi:

kui olete deksametasooni, tobramütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te arvate, et teil võib olla:

˗Herpes simplex keratiit, rõuged, tuulerõuged/vöötohatis (Herpes zoster) või mõni muu silma viirusinfektsioon;

˗silma tuberkuloos;

˗silmahaigus, mille põhjuseks on mõni seeninfektsioon või ravimata silma parasitaarne infektsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tobradexi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil tekib Tobradexi kasutamisel allergiline reaktsioon, katkestage ravimi kasutamine ja pidage nõu oma arstiga. Allergilised reaktsioonid võivad olla erinevad, alates paiksest sügelusest või nahapunetusest kuni raskete allergiliste reaktsioonide (anafülaktiline reaktsioon) või tõsiste nahareaktsioonideni. Need allergilised reaktsioonid võivad esineda ka teiste paikselt või süsteemselt kasutatavate sama rühma antibiootikumide (aminoglükosiidide) suhtes.

Kui teie sümptomid on ägenenud või tekkisid järsku uuesti, pidage palun nõu oma arstiga. Selle ravimi kasutamise ajal võite olla vastuvõtlikum silmainfektsioonidele.

Kui teid ravitakse lisaks Tobradexile veel mingi antibiootikumi, sh ka suukaudsega, konsulteerige oma arstiga.

Kui te kasutate Tobradexi pikema aja jooksul, võib teil esineda:

˗suurenenud vastuvõtlikkus silmainfektsioonidele;

˗silmasisese rõhu tõus ühes või mõlemas silmas;

˗teil võib tekkida kae (katarakt);

˗teil võib tekkida Cushingi sündroom, mille põhjuseks on ravimi sattumine teie vereringesse. Rääkige oma arstile, kui teil tekivad kaalutõus ja tursed rindkere ja näo piirkonnas, sest need on tavaliselt selle sündroomi esimesteks ilminguteks. Tobradexi pikaajalise või intensiivse ravi ärajätmisel võib teil tekkida neerupealiste funktsiooni pidurdus. Pidage nõu oma arstiga, enne kui peatate ravi iseseisvalt. Need riskid on eriti olulised laste puhul ning patsientidel, kes saavad ravimit, mida nimetatakse ritonaviiriks.

Tobradexi kasutamise ajal on vaja regulaarselt kontrollida silmasisest rõhku. Pidage nõu oma arstiga. See on eriti tähtis laste puhul, sest risk kortikosteroidide poolt põhjustatud silmasisese rõhu tõusuks on laste puhul suurem ning see võib areneda kiiremini kui täiskasvanutel. Pidage nõu oma arstiga, eriti kui tegemist on lapsega.

Silmatilkade koostisse kuuluvad steroidid võivad aeglustada silma haavade paranemist. Paiksed silma manustatavad mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) aeglustavad samuti paranemist. Paiksete MSPVA-de ja paiksete steroidide samaaegne kasutamine suurendab paranemisprobleemide tekkimise võimalust.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on seisund, mille puhul esineb silma kudede õhenemine.

Rääkige oma arstile, kui teil tekivad tursed ja kehakaalu tõus kehatüvel ja näos, kuna need on tavaliselt Cushingi sündroomi esimesed nähud. Neerupealiste funktsiooni pärssimine võib tekkida pärast pikaajalise ravi või intensiivse ravi lõpetamist Tobradexiga. Rääkige oma arstiga enne omaalgatuslikku ravi lõpetamist. Need riskid on väga olulised, eriti lastel ja patsientidel, keda ravitakse ravimitega nagu ritonaviir ja kobitsistaat.

Kui te kannate kontaktläätsi:

kontaktläätsede (kõvade või pehmete) kandmine pole silmainfektsiooni ajal soovitatav, sest see võib teie seisundit halvendada.

Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Tobradex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt teatage oma arstile, kui te kasutate paikseid silma manustatavaid MSPVA-sid. Paiksete steroidide ja paiksete MSPVA-de samaaegne kasutamine võib suurendada võimalust sarvkesta paranemisprobleemide tekkeks.

Kui te kasutate ka teisi silmatilku või silmasalve, oodake vähemalt 5 minutit, enne kui manustate järgmise ravimi. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Teatage oma arstile, kui te võtate ritonaviiri või kobitsistaati, sest see võib suurendada deksametasooni sisaldust teie veres.

Tobradexi kasutamine koos teiste ravimitega võib suurendada mis tahes kõrvaltoimete ägedust. Antibiootikumi (tobramütsiin) ja teiste süsteemsete, suukaudsete või paiksete ravimite kasutamine võib kahjustada närvisüsteemi, kõrvu ja neere.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Tobradexi ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast Tobradex salvi manustamist häiritud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega, kuni see on möödunud.

Kuidas Tobradexi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on väike kogus (ligikaudu 1,5 cm pikkune riba) salvi haige silma konjunktivaalkotti kuni 3…4 korda päevas. Ravikuuri kestuse määrab teie raviarst.

Kasutamine lastel

Tobradex salvi tohib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel samades annustes nagu täiskasvanutel. Alla 2-aastaste laste puhul ei ole ravimi ohutus ja efektiivsus tõestatud, andmed puuduvad.

Kasutage Tobradex salvi ainult silma(desse) manustamiseks.

Kui palju salvi kasutada

Vt eespool.

 1. Võtke Tobradexi tuub ja peegel.
 2. Peske oma käed.
 3. Avage tuub.
 4. Hoidke tuubi pöidla ja keskmise sõrme vahel.
 5. Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib ’tasku’ silmalau ja silma vahele. Salviriba manustatakse sinna (joonis 1).
 6. Viige tuubi otsik silmale lähemale. Vajadusel kasutage peeglit.
 7. Ärge puudutage tuubi otsikuga silma, silmalaugu, ega teisi pindu. Salv võib saastuda.
 8. Salviriba väljutamiseks vajutage kergelt tuubile (joonis 2).
 9. Pärast Tobradexi kasutamist vabastage alumine silmalaug, pilgutage paar korda silmi, et salv kataks kogu silma pealispinna. Sulgege silm(ad) mõneks sekundiks– nii väldite Tobradexi imendumist mujale organismi.
 10. Kui peate kasutama salvi mõlemas silmas, korrake samu võtteid.
 11. Sulgege tuub kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.
 12. Kasutage korraga ainult ühte tuubi.

Kui salv läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te unustate Tobradexi kasutada

Jätkake ravimi kasutamist plaanipäraselt. Kui aeg on niikaugel, et varsti peaks manustama järgmise annuse, jätke unustatud annus vahele ja jätkake tavalise ravirežiimiga. Kahekordse annuse manustamine unustatud korra tasategemiseks ei ole lubatud.

Kui te kasutate Tobradexi rohkem kui ette nähtud

Vajadusel võib Tobradexi silma(de)st sooja veega välja pesta. Ärge pange salvi silma enne, kui on aeg manustada järgmine plaanipärane annus.

Kui te kasutate lisaks teisi silmaravimeid, peab kahe järjestikuse ravimi manustamise vahe olema kümme kuni viisteist minutit, salv manustatakse alati viimasena.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tobradex silmasalvi kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

silmasisese rõhu tõus ühes või mõlemas silmas;

valu silmas;

sügelus silmas;

ebamugavustunne silmas;

silmaärritus.

Harv (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st):

allergiline reaktsioon silmas;

hägune nägemine;

kuivsilmsus;

silma pindmise kihi põletik, punetus;

halb maitse suus.

Täiendavad kõrvaltoimed, millest on teatatud turuletulekujärgselt, esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

silmalau turse;

silmalau punetus;

pupilli laienemine;

suurenenud pisaravool;

nägemise ähmastumine;

raske allergiline reaktsioon (ülitundlikkus);

pearinglus;

peavalu;

iiveldus;

ebamugavustunne kõhus;

tõsised nahareaktsioonid (multiformne erüteem); sügelus;

näo turse;

liigne karvakasv (eriti naistel);

lihasnõrkus ja lihaskadu;

punakad armid kehatüve nahal;

vererõhu tõus;

menstruatsiooni ebaregulaarsus või puudumine;

valkude ja kaltsiumi taseme muutunud tase teie organismis;

pidurdunud kasv lastel ja teismelistel;

tursed ja kehakaalu tõus kehatüvel ja näos (seda nimetatakse Cushingi sündroomiks) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kui kõrvaltoimed on kergemat laadi, on ravi jätkamine tavaliselt lubatud. Kahtluse korral pidage siiski nõu oma raviarsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Tobradexi säilitada

Ravimtuub tuleb ära visata 4 nädalat pärast esimest avamist, et vältida salvi saastumist. Kirjutage tuubi avamise kuupäev allolevale reale.

Avatud: ..............................

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil („EXP“) ja pakendil („Lot”). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tobradex sisaldab

Toimeained on tobramütsiin ja deksametasoon. 1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini ja 1 mg deksametasooni.

Teised koostisosad on veevaba klorobutanool, vedel parafiin (mineraalõli) ja valge vaseliin.

Kuidas Tobradex välja näeb ja pakendi sisu

Tobradex on valge kuni kollakasvalge homogeenne salv, mis tarnitakse pakendis, mis sisaldab plastotsiku ja plastkorgiga 3,5 g tuubi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

SIA “Novartis Baltics”

Gustava Zemgala gatve 76

LV-1039 Rīga

Läti

Tootjad

s.a. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14

B-2870 Puurs Belgia

Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra No. 58

08320- El Masnou

Barcelona

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Eesti

Telefon: 663 0810

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tobradex 3 mg/g / 1 mg/g silmasalv

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini ja 1 mg deksametasooni. INN. Tobramycinum, dexamethasonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmasalv.

Tobradex on valge kuni kollakasvalge homogeenne salv.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Katarakti operatsiooniga seotud põletiku ennetamine ja ravi ning infektsioonide profülaktika täiskasvanutel ja 2-aastastel ning vanematel lastel.

Annustamine ja manustamisviis

Silma manustamiseks.

Annustamine

Noorukid ja täiskasvanud, sh eakad

Väike kogus (ligikaudu 1,5 cm pikkune riba) salvi tuleb ühe või mõlema (haigusest haaratud) silma konjunktivaalkotti manustada 3 või 4 korda ööpäevas. Vastavalt kliiniliste sümptomite kadumisele võib manustamise sagedust järk-järgult vähendada. Ravi ei tohi lõpetada enne täielikku paranemist.

Enne magamaminekut võib kasutada silmasalvi ja päevasel ajal Tobradex silmatilku, suspensiooni.

Pärast ravimi manustamist on soovitatav silm sulgeda. See vähendab silma manustatavate ravimite süsteemset imendumist ja süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise võimalust.

Soovitav on korrapäraselt kontrollida silmasisest rõhku.

Teiste paiksete silmaravimite samaaegsel kasutamisel peab kahe ravimi manustamise vahe olema 10 kuni 15 minutit. Salv manustatakse alati järjekorras viimasena.

Lapsed

Tobradex suspensiooni ja salvi võib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel samades annustes nagu täiskasvanutel. Hetkel olemasolevad andmed on esitatud lõigus 5.1. Ravimi ohutus ja efektiivsus alla 2-aastastel lastel ei ole tõestatud, andmed puuduvad.

Maksa- ja neerukahjustus

Tobradexi toimet nendel patsiendigruppidel ei ole uuritud. Sellele vaatamata pole annuse korrigeerimine vajalik, sest tobramütsiini paiksel manustamisel on süsteemne imendumine vähene.

Manustamisviis

Et vältida tuubi otsa ja salvi saastumist, tuleb jälgida, et tuubi otsaga ei puudutata silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Herpes simplex keratiit

Vaccinia, Varicella poolt põhjustatud ja teised sarvkesta ja konjunktiivi viirusinfektsioonid.

Silma mükobakteriaalne infektsioon, mille võivad teiste hulgas põhjustanud olla Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium.

Silmastruktuuride seenhaigused või ravimata silma parasitaarsed infektsioonid.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ainult silmas kasutamiseks. Mitte süstimiseks või neelamiseks.

Mõnedel patsientidel võib esineda tundlikkust paikselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes. Ülitundlikkusreaktsioonide raskusaste võib olla erinev, alates paiksetest nähtudest kuni generaliseerunud reaktsioonideni nagu erüteem, sügelus, urtikaaria, nahalööve, anafülaksia, anafülaktoidsed reaktsioonid või bulloossed reaktsioonid. Ülitundlikkuse tekkel tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Oftalmoloogiliste steroidide pikaajalise kasutamise tagajärjel võib tekkida silmasisese rõhu tõus/glaukoom koos nägemisnärvi kahjustuse, nägemisteravuse ja vaatevälja defektiga ning tagumine subkapsulaarne katarrakt. Patsientidel, kes saavad pika-ajalist ravi oftalmoloogiliste kortikosteroididega, tuleb rutiinselt ja sageli kontrollida silmasisest rõhku. See on eriti tähtis deksametasooni sisaldavaid preparaate saavate laste puhul, sest alla 6-aastastel lastel on suurem risk steroidide poolt põhjustatud silma hüpertensiooni tekkeks, mis võib ilmneda kiiremini kui täiskasvanute reaktsioon steroidide kasutamisele. Ravimi manustamise sagedus ja ravi kestus peavad olema hoolikalt kaalutletud ning alates ravi alustamisest tuleb jälgida silmasisest rõhku, olles teadlik, et lastel ilmneb risk steroidide poolt põhjustatud silmasisese rõhu tõusuks kiiremini ja intensiivsemalt. Risk kortikosteroidide poolt põhjustatud silma hüpertensiooni ja/või katarrakti tekkeks on suurenenud ka eelsoodumusega patsientidel (nt diabeedi korral). Tundlikel patsientidel võib silmasisese rõhu tõus esineda ka pärast tavaliste annuste kasutamist.

Mõnedel patsientidel võib esineda tundlikkust paikselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes. Kui selle ravimi kasutamise ajal tekib ülitundlikkus, tuleb ravi lõpetada.

Esineda võib ristuv ülitundlikkus muude aminoglükosiididega, eriti kanamütsiini, gentamütsiini ja neomütsiiniga, seetõttu tuleb meeles pidada, et patsientidel, kellel on tekkinud ülitundlikkus tobramütsiini paikse ravimvormi suhtes, võib esineda ülitundlikkus ka teiste lokaalselt ja/või süsteemselt manustatavate aminoglükosiidide suhtes.

Süsteemsete aminoglükosiididega ravitud patsientidel on esinenud tõsiseid kõrvaltoimeid, sh neurotoksilisus, ototoksilisus ja nefrotoksilisus. Samaaegsel kasutamisel on soovitav ettevaatus. Kui Tobradexi manustatakse samaaegselt süsteemsete aminoglükosiididega, tuleb jälgida ravimi seerumikontsentratsiooni.

Kortikosteroidid võivad vähendada resistentsust ning olla abiks bakteriaalsete, viiruslike ja seen- või parasitaarsete infektsioonide kontrolli alla saamisel, varjates samal ajal infektsiooni kliinilisi tunnuseid. Paikselt manustatavad kortikosteroidid võivad maskeerida infektsiooni kliinilist pilti, takistades antibiootikumi ebaefektiivsuse äratundmist või alla suruda ülitundlikkust tootes olevate ainete suhtes. Seeninfektsiooni tuleb kahtlustada patsientidel, kellel on püsiv sarvkesta haavandumine ning kes on saanud või saavad ravi paiksete kortikosteroididega. Seeninfektsiooni tekkimisel tuleb kortikosteroid-ravi katkestada ning kasutada muud sobivat ravimit.

Antibiootikumide, sh tobramütsiini pika-ajaline kasutamine võib põhjustada mittetundlike mikroorganismide, k.a seente vohamist. Superinfektsiooni esinemisel tuleb rakendada sobivat ravi.

Sarvkesta või skleera õhenemist põhjustavate haiguste korral võib steroidide lokaalne kasutamine esile kutsuda perforatsioone.

Paikselt silma manustatavad kortikosteroidid, sh ka silmasalvid, võivad aeglustada sarvkesta haavandi paranemist. On teada, et ka paiksed MSPVA-d aeglustavad või takistavad paranemist. Paiksete MSPVA-de kasutamine koos paiksete steroididega võib suurendada võimalust paranemisprobleemide tekkeks.

Kontaktläätsi pole silmapõletiku või -nakkuse ravi ajal soovitatav kanda. Seetõttu peab soovitama patsientidele kontaktläätsi mitte kanda ravi ajal.

Nägemishäired

Kortikosteroidide süsteemsel ja toopilisel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaalutleda patsiendi suunamist silmaarsti juurde, et uurida võimalikke põhjusi, mis võivad olla näiteks kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR), mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja toopilisel kasutamisel.

Silma manustatava deksametasooni süsteemse imendumisega seotud Cushingi sündroom ja/või neerupealiste supressioon võib pärast intensiivset või pikaajalist ravi tekkida eelsoodumusega patsientidel, sealhulgas lastel ja CYP3A4 inhibiitoritega (sealhulgas ritonaviir ja kobitsistaat) ravitud patsientidel. Nendel juhtudel tuleb ravi järk-järgult lõpetada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Paiksete MSPVA-de kasutamine koos paiksete steroididega võib suurendada võimalust sarvkesta paranemisprobleemide tekkeks.

Aminoglükosiidi (tobramütsiini) ja muude süsteemselt, suukaudselt või paikselt manustatavate neuro-, oto- või nefrotoksiliste ainete samaaegsel ja/või järjestikusel kasutamisel võib nende toksilisus muutuda aditiivseks ning seetõttu tuleb selliseid kombinatsioone võimalusel alati vältida.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silmaravimit, tuleb ravimid manustada vähemalt 5-minutiliste vaheaegadega. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Ritonaviiriga ravitud patsientidel võib suureneda deksametasooni kontsentratsioon plasmas (vt lõik 4.4).

CYP3A4 inhibiitorid (sealhulgas ritonaviir ja kobitsistaat) võivad vähendada deksametasooni kliirensit, mis põhjustab tugevamat toimet ja neerupealiste supressiooni (Cushingi sündroomi). Kombinatsiooni tuleb vältida, välja arvatud juhul kui kasu ületab süsteemse kortikosteroidi kõrvaltoimete suurenenud riski, sellisel juhul tuleb patsiente jälgida kortikosteroidi süsteemsete toimete suhtes.

Rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Tobramütsiini ja deksametasooni mõju inimeste või loomade fertiilsusele ei ole uuritud. Deksametasooni mõju hindamiseks meeste või naiste fertiilsusele on vähe kliinilisi andmeid. Deksametasoonil puudus kahjulik mõju fertiilsusele kooriongonadotropiiniga ettevalmistatud rottide mudelis.

Rasedus

Paikselt silma manustatava tobramütsiini ja deksametasooni kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud. Rasedatele intravenoosselt manustatud tobramütsiin läbib platsentaarbarjääri ning jõuab looteni. Tobramütsiini in utero ekspositsioon ei põhjusta eeldatavasti ototoksilisi toimeid. Kortikoidide pikaajalist või korduvat kasutamist raseduse ajal on seostatud üsasisese kasvupeetuse suurenenud riskiga. Lapsi, kelle emad said raseduse ajal märkimisväärsetes annustes kortikosteroide, tuleb hoolikalt jälgida hüpoadrenalismi nähtude suhtes.

Loomkatsetes on täheldatud reproduktsioonitoksilisust pärast kortikosteroidide tobramütsiini ja deksametasooni süsteemset manustamist. Selliseid toimeid täheldati ekspositsioonide juures, mis hinnanguliselt ületasid piisaval määral inimese maksimaalset okulaarset annust, mis saadakse ravimi paiksel kasutamisel. On tõestatud, et tobramütsiin ei põhjusta teratogeenseid toimeid rottidel ja küülikutel. 0,1% deksametasooni okulaarne manustamine põhjustas küülikutel loote anomaaliaid (vt lõik 5.3).

Tobradex silmasalvi pole raseduse ajal soovitatav kasutada.

Imetamine

Tobramütsiin eritub inimese rinnapiima pärast süsteemset manustamist. Puuduvad andmed, kas deksametasoon jõuab inimese rinnapiima. On teadmata, kas toopiliselt silma manustatavad tobramütsiin ja deksametasoon erituvad inimese rinnapiima pärast nende paikset okulaarset manustamist. Ei ole tõenäoline, et ravimi paikse kasutamise järgselt võiks tobramütsiini või deksametasooni kogus inimese rinnapiimas olla määratav või võimeline esile kutsuma kliinilisi toimeid imiku organismis. Riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada. Süsteemselt manustatud kortikosteroidid imenduvad inimese rinnapiima hulkades, mis võivad mõjutada rinnaga toidetavat last. Siiski jõuab paikselt manustatud ravimit organismi vähe. Tuleb otsustada, kas rinnaga toitmine lõpetada või katkestada ravi Tobradexiga, arvestades rinnaga toitmise kasu lapsele ning ravist saadavat kasu naisele.

Toime reaktsioonikiirusele

Tobradexil pole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele või on see toime väga vähene. Nagu teistegi silmasalvidega, võib patsiendil esineda ajutist nägemisteravuse langust või teisi nägemishäireid, mis võivad mõjutada võimet juhtida liiklusvahendit või töötada masinatega. Kuni nägemisteravuse taastumiseni ei tohi juhtida liiklusvahendit ega masinatega töötada.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks olid silmavalu, silma siserõhu tõus, silmaärritus ja silma kihelus, mis esinesid vähem kui 1% patsientidest.

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, millest teatati Tobradexi kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgselt. Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt esinemissagedusele: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: peavalu

 

Teadmata: pearinglus

Silma kahjustused

Aeg-ajalt: silmasisese rõhu tõus, valu silmas, punktkeratiit,

 

kihelus silmas, silmalau punetus, silmalau turse, suurenenud

 

pisaravool, ebamugavustunne silmas, silmaärritus.

 

Harv: keratiit, silma allergia, hägune nägemine, kuivsilmsus,

 

silma hüpereemia.

 

Teadmata: glaukoom, katarrakt, nägemisteravuse vähenemine,

 

fotofoobia, müdriaas, nägemise ähmastumine (vt ka lõik 4.4)

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt: larüngospasm, rinorröa

mediastiinumi häired

 

Seedetrakti häired

Harv: düsgeusia

 

Teadmata: oksendamine, iiveldus, ebamugavustunne kõhus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: multiformne erüteem, lööve, näo turse, kihelus.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: anafülaktiline reaktsioon, ülitundlikkus.

Endokriinsed häired

Teadmata: Cushingi sündroom, neerupealiste supressioon (vt

 

lõik 4.4)

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

 

Steroidkomponendi tõttu on sarvkesta või skleera õhenemist põhjustavate haiguste korral perforatsioonirisk kõrgem, eriti pärast pikemat ravi (vt lõik 4.4).

Paikselt silma manustatav steroid võib põhjustada silmasisese rõhu tõusu ning kahjustada nägemisnärvi, põhjustada nägemisteravuse vähenemist ning vaatevälja defekte, tagumise subkapsulaarse katarakti teket ja aeglustada vigastuste paranemist (vt lõik 4.4).

Pärast steroidide ja antibiootikumide kooskasutamist on täheldatud sekundaarse infektsiooni teket. Steroidide pikaajalise kasutamise korral tekivad sageli sarvkesta seeninfektsioonid. Seeninfektsiooni võimalikkust tuleb kaaluda alati, kui tegemist on sarvkesta püsiva haavandumisega pärast steroidravi. Samuti esineb sekundaarset silmainfektsiooni pärast peremeesorganismi reaktsioonide allasurumist.

Tobramütsiiniga süsteemset ravi saanud patsientidel on esinenud tõsiseid kõrvaltoimeid, sh neurotoksilisus, ototoksilisus ja nefrotoksilisus (vt lõik 4.4).

Mõnedel patsientidel võib esineda ülitundlikkus paikselt manustatud aminoglükosiidide suhtes (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Selle preparaadi omaduste tõttu ei ole oodata mingeid toksilisi toimeid ravimi okulaarsel üleannustamisel ega ühe pudeli/tuubi sisu kogemata allaneelamisel. Üleannustamise juhtudest pole teatatud.

Tobradexi lokaalse üleannuse võib silma(de)st sooja veega välja pesta.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: põletiku- ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid; kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid, ATC kood: S01CA01

Tobradexil on kahesuunaline toime: põletikuliste sümptomite suprimeerimine tugeva kortikosteroidkomponendi deksametasooni kaudu ning infektsioonivastane toime antibiootikumi tobramütsiini tõttu.

Toimemehhanism

Tobramütsiin on kiire toimega bakteritsiidne aminoglükosiid. Selle toimeks on polüpeptiidide kokkupaneku inhibeerimine ja ribosoomide sünteesi pärssimine bakterirakus.

Resistentsuse mehhanism

Resistentsus tobramütsiini vastu tekib mitme erineva mehhanismi kaudu: 1) ribosomaalse alamühiku muutused bakterirakus; 2) tobramütsiini transpordi takistamine bakterirakku ja 3) tobramütsiini inaktivatsioon adenüleerivate, fosforüleerivate ja atsetüleerivate ensüümkaskaadide abil. Inaktiveerivate ensüümide tootmise geneetiline info võib edasi kanduda bakterite kromosoomidesse või plasmiididesse. Esineda võib ristresistentsust teiste aminoglükosiididega.

Piirkontsentratsioonid

Paikselt manustataval tobramütsiinil pole ametlikke piirkontsentratsioone.

Tundlikkus

Allpool toodud teave annab vaid umbkaudsed juhised selle kohta, kas mikroorganismid võivad olla Tobradexis oleva tobramütsiini suhtes tundlikud. Järgnevalt on loetletud bakteriliigid, mida on leitud silma välispinna infektsioonide, nt konjunktiviidi puhul.

Omandatud resistentsuse levimus võib teatavate bakteriliikide puhul geograafiliselt ja ajaliselt varieeruda ning soovitatav on resistentsuse kohta hankida kohalikku teavet, eriti juhul, kui ravitakse raskeid infektsioone. Kui kohalik resistentsuse levimus on selline, kus tobramütsiini kasutamine kasvõi mõne infektsiooni tüübi puhul on küsitav, tuleb vajadusel küsida nõu ekspertidelt.

TAVALISELT VASTUVÕTLIKUD LIIGID

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid

Bacillus cereus Bacillus megaterium Bacillus pumilus Bacillus thuringiensis

Corynebacterium accolens Corynebacterium bovis Corynebacterium macginleyi Corynebacterium pseudodiphtheriticum Kocuria kristinae

Kocuria rhizophila

Staphylococcus aureus (metitsilliinitundlik – MSSA) Staphylococcus epidermidis (metitsilliinitundlik – MSSE) Staphylococcus haemolyticus (metitsilliinitundlik – MSSH)

Staphylococcus, muud koagulaasnegatiivsed spp. (metitsilliinitundlik – CONS)

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid

Acinetobacter baumannii

Acinetobacter junii

Acinetobacter ursingii

Citrobacter koseri

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Moraxella oslonensis

Morganella morganii

Neisseria perflava

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Serratia liquifaciens

LIIGID, MILLE PUHUL VÕIB OMANDATUD RESISTENTSUS OLLA PROBLEEM

Staphylococcus aureus (metitsilliinile resistentne – MRSA) Staphylococcus epidermidis (metitsilliinile resistentne – MRSE) Staphylococcus haemolyticus (metitsilliinile resistentne – MRSH)

Staphylococcus, muud koagulaasnegatiivsed spp. (metitsilliinile resistentne – CONS)

Serratia marcescens

LOOMUPÄRASELT RESISTENTSED ORGANISMID

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid

Enterococci faecalis

Streptococcus mitis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus sanguis

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid

Chryseobacterium indologenes

Haemophilus influenzae

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeroobsed bakterid

Propionibacterium acnes

Deksametasoon on keskmise tugevusega kortikosteroid, mis tungib hästi silma kudedesse. Kortikosteroididel on põletikuvastane ning vasokonstriktoorne toime. Need suruvad alla põletikulist vastust ning sümptomeid mitmete haiguste puhul, ilma neid haigusi etioloogiliselt ravimata.

Lapsed

Tobradex silmatilkade ja silmasalvi ohutus ja efektiivsus lastel on leidnud tõestust laiaulatusliku kliinilise kogemuse põhjal, kuid andmed on siiski piiratud. Bakteriaalse konjunktiviidi raviks kasutatava Tobradex suspensiooni kliinilises uuringus said 29 pediaatrilist patsienti vanuses 1…17 aastat raviks 1 või 2 tilka Tobradexi iga 4 või 6 tunni järel 5 või 7 päeva jooksul. Selles uuringus ei täheldatud mingeid erinevusi täiskasvanute ja laste ohutusprofiilide vahel.

Farmakokineetilised omadused

Deksametasoon

Tobradex silmasalviga ei ole kliinilisi farmakokineetika uuringuid läbi viidud. Tobradex silmatilkadega ja suspensiooniga läbi viidud uuringud on näidanud, et pärast ravimi lokaalset silma manustamist satub vähesel määral deksametasooni süsteemsesse ringlusse. Pärast ühe tilga Tobradexi manustamist mõlemasse silma neli korda ööpäevas kahel järjestikusel päeval oli ravimi sisaldus plasmas vahemikus 220...888 pg/ml (keskmiselt 555 ± 217 pg/ml).

Deksametasoon elimineerub metaboliitidena. Ligikaudu 60% annusest on uriinis tuvastatav 6-β- hüdroksüdeksametasoonina. Esialgset deksametasooni uriinis ei leidu. Plasma eliminatsiooni

poolväärtusaeg on suhteliselt lühike, 3...4 tundi. Deksametasoon seondub ligikaudu 77...84% ulatuses seerumi albumiiniga. Kliirens on vahemikus 0,111...0,225 l/h/kg ja jaotusruumala on 0,576...1,15 l/kg. Deksametasooni suukaudne biosaadavus on ligikaudu 70%.

Tobramütsiin

Tobradex silmasalviga ei ole kliinilisi farmakokineetika uuringuid läbi viidud. Uuringud Tobradex silmatilkadega, suspensiooniga on näidanud, et ravimi paiksel manustamisel on tobramütsiini süsteemne imendumine vähene. Pärast ühe tilga Tobradexi manustamist mõlemasse silma 4 korda ööpäevas kahel järjestikusel päeval ei olnud 9 patsiendil 12-st tobramütsiini sisaldus plasmas mõõdetav. Kõige kõrgem määratud kontsentratsioon oli 0,25 µg/ml, mis on kaheksa korda madalam kui kontsentratsioon 2 µg/ml, mis jääb alla nefrotoksilise ohu läve.

Tobramütsiin eritub kiiresti ja ulatuslikult uriiniga glomerulaarfiltratsiooni teel, peamiselt esialgse ravimina. Plasma poolväärtusaeg on ligikaudu kaks tundi, kusjuures kliirens on 0,04 l/h/kg ja jaotusruumala 0,26 l/kg. Tobramütsiini seonduvus plasmavalkudega on väike, alla 10%. Tobramütsiini suukaudne biosaadavus on madal (<1%).

Prekliinilised ohutusandmed

Ohutusandmed

Mõlema toimeaine süsteemse toksilisuse profiil on hästi tõestatud. Süsteemset eksponeeritust tobramütsiinile toksilistes annustes, mis ületavad tunduvalt silmas lokaalselt kasutatavad annused, võib seostada nefro- ja ototoksilisusega. Deksametasooni süsteemne ringlus võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis meenutavad glükokortikosteroidide balansihäireid. Küülikutega läbiviidud Tobradex silmasuspensiooni korduvannuste toksilisuse uuringud näitasid süsteemseid kortikosteroidseid toimeid, kuid kasutatud annused ületasid sedavõrd inimesel süsteemselt ringleva aine hulga, et need tulemused on kliiniliselt vähetähtsad. Kui Tobradexi kasutatakse soovitustele vastavalt, on selliste kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline.

Mutageensus

In vitro ja in vivo läbiviidud uuringutes mõlema toimeainega mutageense toime kohta tõendeid ei leitud.

Teratogeensus

Tobramütsiin läbib platsentaarbarjääri ning imendub loote vereringesse ja amnionivedelikku. Loomuuringutes, milles emasloomadele manustati süsteemselt loote organogeneesi ajal tobramütsiini suuri annuseid, on loodetel täheldatud nefro- ja ototoksilisuse teket. Teistes uuringutes, milles manustati parenteraalselt rottidele ja küülikutele tobramütsiini annustes kuni 100 mg/kg/ööpäevas (>400-kordne maksimaalne kliiniline annus), ei ilmnenud mingeid tõendeid viljakuse ega lootekahjustuste kohta.

Loomuuringutes on tuvastatud kortikosteroidide teratogeensus. Tiinetele küülikutele 0,1%-lise deksametasooni preparaadi silma manustamisel oli tulemuseks looteanomaaliate sagenemine ja üsasisene kasvupeetus. Kroonilist deksametasoonravi saavatel rottidel on täheldatud loote kasvupeetust ja loote suremuse tõusu.

Toopiliste okulaarsete ravimite korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse tavapärased mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele tobramütsiini või deksametasooni toopilisel okulaarsel kasutamisel. Mittekliinilistes reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringutes tobramütsiini ja deksametasooniga täheldati kahjulikke toimeid vaid ekspositsioonide juures, mis hinnanguliselt ületasid piisaval määral inimeste maksimaalseid okulaarseid annuseid, mis näitab, et selle leiu tähendus väikeseannuseliste lühiajaliste ravikuuride kliinilisel kasutamisel on väheoluline..

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Klorobutanool, veevaba

Vedel parafiin (mineraalõli)

Valge vaseliin

Sobimatus

Puuduvad spetsiifilised sobivusuuringud.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Visata ära 4 nädalat pärast esmast avamist.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Epoksüfenoolalumiiniumist tuub koos polüetüleenist otsiku ja polüetüleenkorgiga. Karp, mis sisaldab ühte 3,5 g tuubi.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele

MÜÜGILOA HOIDJA

SIA “Novartis Baltics”

Gustava Zemgala gatve 76

LV-1039 Rīga

Läti

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.02.2005

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

märts 2018