Taptiqom - silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris (5mg +15mcg 1ml)

ATC Kood: S01ED85
Toimeaine: timolool +tafluprost
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

TAPTIQOM
silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris (5mg +15mcg 1ml)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Taptiqom 15 mikrogrammi/5 mg/ml

Silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris

Tafluprost/timolool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Taptiqom ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Taptiqom’i kasutamist
 3. Kuidas Taptiqom’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Taptiqom’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Taptiqom ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Taptiqom ja kuidas see toimib?

Taptiqom silmatilgad sisaldavad tafluprosti ja timolooli. Tafluprost kuulub prostaglandiini analoogideks nimetatavate ravimite rühma ning timolool kuulub beetablokaatoriteks nimetatavate ravimite rühma. Tafluprost ja timolool toimivad koos ning langetavad silma rõhku. Taptiqom'i kasutatakse juhtudel, kui rõhk silmas on liiga kõrge.

Milleks seda ravimit kasutatakse?

Taptiqom’i kasutatakse avatudnurga glaukoomi raviks ning samuti silmaga seotud hüpertensiooni raviks täiskasvanutel. Neid mõlemaid seisundeid seostatakse silma sees oleva rõhu tõusuga ning need võivad mõjutada teie nägemist.

Mida on vaja teada enne Taptiqom’i kasutamist

Ärge kasutage Taptiqom’i:

kui olete tafluprosti, timolooli, beetablokaatorite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on praegu või on varem olnud hingamisprobleeme, nagu astma, raske krooniline obstruktiivne bronhiit (raske kopsuhaigus, mis võib põhjustada vilistavat hingamist, hingamisraskust ja/või pikaajalist köha);

kui teil on aeglane südametöö, südamepuudulikkus või südame rütmihäired (ebaregulaarsed südamelöögid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Taptiqom’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Enne selle ravimi kasutamist teavitage oma arsti, kui teil on praegu või on varem olnud järgmisi haigusi:

südame isheemiatõbi (sümptomite alla kuuluvad valu või pigistustunne rinnus, hingeldus või õhupuudus), südamepuudulikkus, madal vererõhk

südame rütmihäired, nagu aeglane südamerütm

hingamisprobleemid, astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

vereringehäired (nagu Raynaud’ tõbi või Raynaud’ sündroom)

suhkurtõbi, sest timolool võib varjata madala veresuhkru nähtusid

kilpnäärme ületalitlus, sest timolool võib varjata kilpnäärmehaiguste nähtusid ja sümptome

mis tahes allergiad või anafülaktilised reaktsioonid

myasthenia gravis (harv haigus, mis põhjustab lihasnõrkust)

muud silmahaigused, näiteks sarvkesta haigus (läbipaistev kude, mis katab silma eespinda) või operatsiooni vajavad silmahaigused.

Teavitage oma arsti, kui teil on

neeruprobleemid

maksaprobleemid.

Palun pange tähele, et Taptiqom'il võivad olla järgmised toimed ja osa neist võivad olla püsivad:

Taptiqom võib pikendada või tihendada teie ripsmeid või muuta nende värvi ja/või arvu ning võib põhjustada ebaharilikku karvakasvu teie silmalaugudel.

Taptiqom võib tumendada teie silmaümbruse nahka. Pühkige kogu liigne lahus oma nahalt ära. Nii vähendate võimalust, et nahk tumeneb.

Taptiqom võib muuta teie iirise värvust (silma värviline piirkond) Kui Taptiqom'i kasutatakse

ainult ühes silmas, võib selle silma värv püsivalt jääda teisest silmast erinevaks.

Taptiqom võib põhjustada karvakasvu piirkondades, kus lahus puutub korduvalt kokku naha pinnaga.

Öelge oma arstile enne operatsiooni, et kasutatate Taptiqom'i, sest timolool võib mõjutada osade anesteesiaravimite toimet.

Lapsed ja noorukid

Taptiqom'i ei soovitata kasutada lastel ega noorukitel vanuses alla 18 eluaasta, sest selles vanuserühmas ei ole piisavalt andmeid ohutuse ja efektiivsuse kohta.

Muud ravimid ja Taptiqom

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Taptiqom võib mõjutada teiste ravimite toimet ja teised ravimid võivad mõjutada Taptiqom’i toimet. Teavitage oma arsti eelkõige juhtudel, kui kasutate või hakkate kasutama järgmisi ravimeid:

teised silmatilgad glaukoomi raviks

vererõhku alandavad ravimid

südameravimid

suhkurtõveravimid

kinidiin (kasutatakse südamehaiguste ja teatud tüüpi malaaria raviks)

antidepressandid, nagu fluoksetiin ja paroksetiin.

Kui te kasutate teisi silma manustatavaid ravimeid, jätke Taptiqom'i ja teise ravimi manustamise vahele vähemalt 5 minutit.

Kontaktläätsed

Võtke enne tilkade manustamist kontaktläätsed ära ja oodake vähemalt 15 minutit enne, kui asetate need tagasi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete võimeline rasestuma, peate Taptiqom-ravi ajal kasutama tõhusat rasestumisvastast vahendit. Raseduse ajal ei tohi Taptiqom'i kasutada. Rinnaga toitmise ajal ei soovitata Taptiqom'i kasutada. Pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Taptiqom'i kasutamisel võivad tekkida kõrvaltoimed (nt hägune nägemine), mis võivad mõjutada teie võimet juhtida sõidukit ja/või töötada masinatega. Ärge juhtige sõidukit ega töötage masinatega enne, kui tunnete ennast hästi ja nägemine on selge.

Kuidas Taptiqom’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tilk Taptiqom'i ühte või mõlemasse silma, üks kord ööpäevas. Ärge manustage rohkem tilkasid ega kasutage ravimit sagedamini, kui arst on teid juhendanud. Sel juhul ei ole Taptiqom’i toime nii tõhus.

Kasutage Taptiqom’i mõlema silma jaoks ainult siis, kui arst on teile nii öelnud. Aavatud konteiner koos järelejäänud sisuga visake ära kohe pärast kasutamist.

Kasutamiseks ainult silmatilkadena. Mitte alla neelata.

Ärge puudutage üheannuselise konteineriga oma silma ega selle ümbrust. Nii võite oma silma vigastada. Lahus võib ka saastuda bakteritega, mis võivad põhjustada silmapõletikke, mis võivad põhjustada silma tõsise kahjustuse, isegi nägemise kaotuse. Et vältida võimalikku üheannuselise konteineri saastumist, ärge puudutage konteineri otsikuga ühtegi pinda.

Kasutusjuhend

Kui te avate uue kotikese

Ärge kasutage üheannuselist konteinerit, kui kotike on katki. Avage kotike mööda perforeeritud joont. Kirjutage kotikesele selleks ettenähtud kohale kuupäev, millal avasite kotikese.

Alati, kui kasutate Taptiqom'i:

 1. Peske käed.
 2. Võtke kotikesest välja konteinerite riba.
 3. Eraldage üks üheannuseline konteiner ribast.
 4. Asetage ülejäänud riba tagasi kotikesse ja voltige selle ava kinni.
 5. Konteineri avamiseks keerake selle otsik lahti. (Pilt A)
 6. Hoidke konteinerit pöidla ja nimetissõrme vahel. Pange tähele, et konteineri ots ei tohi olla teie nimetissõrme otsast kaugemal kui 5 mm. (Pilt B)
 7. Kallutage pea taha või heitke pikali. Asetage oma käsi otsmikule. Teie nimetissõrm peab joonduma kulmujoonega või toetuma ninaseljale. Vaadake üles. Tõmmake alalaug teise käega allapoole. Ärge laske ühelgi konteineri osal puudutada silma ega silma ümbrust. Pigistage õrnalt konteinerit, et tilk kukuks silmalau ja silma vahelisse taskusse. (Pilt C)
 8. Sulgege silmad ning vajutage sõrmega silma sisenurgale ligikaudu kaks minutit. See takistab silmatilga äravoolamist pisarakanali kaudu. (Pilt D)
 9. Pühkige kogu liigne lahus silmaümbruse nahalt ära.

Kui tilk ei satu silma, proovige uuesti.

Kui arsti korraldusel tuleb silmatilku panna mõlemasse silma, korrake punkte 7 kuni 9 teise silmaga.

Üheannuselise konteineri sisust piisab mõlemale silmale. Visake avatud konteiner koos järelejäänud sisuga ära kohe pärast kasutamist.

Kui te kasutate teisi silma manustatavaid ravimeid, jätke Taptiqom'i ja teise ravimi manustamise vahele vähemalt 5 minutit.

Kui te kasutate Taptiqom’i rohkem kui ette nähtud, võivad teil tekkida pearinglus või peavalu, südamesümptomid või hingamisprobleemid. Vajadusel pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Kui neelate kogemata ravimit alla, pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Kui te unustate Taptiqom’i kasutada, pange unustatud silmatilk silma kohe, kui see teile meenus ning edaspidi jätkake tavapäraselt. Kui aga järgmise annuse manustamise kord on lähedal, jätke unustatud annus lihtsalt vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Ärge lõpetage Taptiqom’i kasutamist enne, kui olete pidanud nõu oma arstiga. Kui lõpetate Taptiqom’i kasutamise, suureneb silmarõhk taas. See võib silma püsivalt kahjustada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik neist ei ole tõsised.

Üldjuhul võite jätkata silmatilkade kasutamist, v.a, kui tekib mõni tõsine kõrvaltoime. Kui olete millegi pärast mures, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Taptiqom'i kasutamisega seotud teadaolevad kõrvaltoimed on järgmised:

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest: Silma kahjustused

Silma sügelemine. Silma ärritus. Silma valu. Silma punetus. Ripsmete pikkuse, tiheduse ja arvu muutused. Silmas võõrkeha tunne. Ripsmete värvimuutus. Valgustundlikkus. Hägune nägemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed võivad tekkida kuni ühel inimesel sajast:

Närvisüsteemi häired Peavalu.

Silma kahjustused

Silma kuivus. Silmalaugude punetus. Väikesed põletikutäpid silma pinnal. Vesised silmad. Silmalaugude turse. Väsinud silmad. Silmalaugude põletik. Silmasisene põletik. Ebamugavustunne silmas. Silmaallergia. Silmapõletik. Silma tundlikkuse häired.

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud Taptiqom'is sisalduvate ravimitega (tafluprost ja timolool) ning need võivad tekkida ka Taptiqom'i kasutamisel:

Tafluprostiga seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Silma kahjustused

Väheneb detailide nägemise võime. Iirise värvimuutus (võib olla püsiv). Silmaümbruse naha värvuse muutus. Silma pinnakihtide turse. Eritis silmast. Silma pinnakihtide pigmentatsioon. Silma pinnakihtidele tekkivad folliikulid. Silma vajumine sügavamale. Iriit/uveiit (silma värvilise osa põletik). Makulaarne turse / tsüstoidne makulaarne turse (võrkkesta turse, mis viib nägemise halvenemiseni).

Naha kahjustused

Ebatavaline karvakasv silmalaugudel. Hingamisteede häired

Astma süvenemine, õhupuudus.

Timolooliga seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, sh naha aluskoe turse, nõgeslööve, nahalööve. Äkki tekkinud eluohtlik allergiline reaktsioon. Sügelemine.

Ainevahetus- ja toitumishäired Madal veresuhkru tase. Psühhiaatrilised häired

Depressioon. Unehäired. Õudusunenäod. Mälukaotus. Närvilisus. Närvisüsteemi häired

Pearinglus. Minestamine. Tundlikkuse häired (torkimise tunne). Myasthenia gravis’e nähtude süvenemine (lihashaigus). Insult. Aju verevarustuse langus.

Silma kahjustused

Sarvkestapõletik. Sarvkesta tundlikkuse langus. Nägemishäired, sh refraktiivsuse muutused (mõnikord seoses miootilise ravi ärajätmisega). Ülalau lõtvus. Kahelinägemine. Hägune ägemine ja filtreerimisoperatsioonile järgnev veresooni sisaldava võrkkestaaluse kihi irdumine, mis võib põhjustada nägemishäireid. Sarvkesta pindmine kahjustus.

Kõrva kahjustused Tinnitus (kumin kõrvus). Südame häired

Aeglane südametöö. Valu rinnus. Südamepekslemine. Tursed (vedeliku kogunemine). Südame rütmi või löögisageduse muutused. Südame paispuudulikkus (südamehaigus õhupuuduse ja jalgade tursega, mille on põhjustanud kogunenud vedelik). Teatud tüüpi südame rütmihäired. Südameinfarkt.

Südamepuudulikkus. Vaskulaarsed häired

Madal vererõhk. Lonkamine. Raynaud’ sündroom. Külmad käed ja jalad. Hingamishäired

Õhuteede ahenemine kopsudes (peamiselt eelsoodumusega patsientidel). Hingamisraskused. Köha. Seedetrakti häired

Iiveldus. Seedehäired. Kõhulahtisus. Suukuivus. Maitsetundlikkuse häired. Kõhuvalu. Oksendamine. Naha kahjustused

Juuste väljalangemine. Valkjashõbedase värvusega nahalööve (psoriaasitaoline lööve) või psoriaasi süvenemine. Nahalööve.

Lihas-skeleti kahjustused

Lihasevalu, mis ei ole tekkinud treeningu tõttu. Liigesevalu. Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Peyronie tõbi (võib põhjustada peenise kõverdumist). Seksuaalelu häired. Libiido langus. Üldised häired

Lihasnõrkus/väsimus. Janu.

Väga harva on mõnedel silma eespinnal oleva läbipaistva kattekihi (sarvkiht) tõsise kahjustusega patsientidel tekkinud ravi ajal hägusad laigud sarvekestale sinna ladestunud kaltsiumi tõttu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Taptiqom’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud üheannuselisel konteineril, kotikesel ja karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke kinniseid fooliumkotikesi külmkapis (2 °C…8 °C). Ärge avage kotikest enne, kui alustate silmatilkade kasutamist, sest ka kasutamata konteinerid avatud kotikeses tuleb ära visata 28 päeva pärast kotikese esmast avamist.

Pärast fooliumkotikese avamist:

hoidke üheannuselisi konteinereid originaal-fooliumkotikeses, valguse eest kaitstult;

hoida temperatuuril kuni 25 °C;

visake ära kasutamata üheannuselised konteinerid 28 päeva pärast fooliumkotikese esmakordset avamist;

visake ära avatud üheannuseline konteiner koos sellesse jäänud lahusejäägiga vahetult pärast kasutamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Taptiqom sisaldab

Toimeained on tafluprost ja timolool. 1 ml lahust sisaldab 15 mikrogrammi tafluprosti ja 5 mg timolooli.

Teised koostisosad on glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat, dinaatriumedetaat, polüsorbaat 80, vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

Kuidas Taptiqom välja näeb ja pakendi sisu

Taptiqom on läbipaistev värvitu vedelik (lahus), mis on saadaval üheannuselistes plastkonteinerites, igas 0,3 ml lahust. Ühes kotikeses on kümme üheannuselist konteinerit. Taptiqom on saadaval pakenditena, mis sisaldavad 30 või 90 üheannuselist konteinerit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

Tootja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

Laboratoire Unither

ZI La Guerie

F-50211 Coutances Cedex

Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna järgmistes liikmesriikides nimetusega Taptiqom:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik

Loyada: Itaalia

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Taptiqom 15 mikrogrammi/5 mg/ml silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab: 15 mikrogrammi tafluprosti ja 5 mg timolooli (maleaadina).

Üks üheannuseline silmatilkade lahuse konteiner (0,3 ml) sisaldab 4,5 mikrogrammi tafluprosti ja 1,5 mg timolooli.

Üks tilk (ligikaudu 30 µl) sisaldab ligikaudu 0,45 mikrogrammi tafluprosti ja 0,15 mg timolooli.

INN. Tafluprostum, timololum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris (silmatilgad).

Läbipaistev värvitu lahus, mille pH on 6,0…6,7 ja osmolaalsus 290…370 mOsm/kg.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Silmasise rõhu langetamine avatudnurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientidel, kui haigus ei allu piisavalt ravile paiksete beetablokaatorite või prostaglandiini analoogidega ja on vajalik kombineeritud ravi ning säilitusainevabade silmatilkade kasutamine.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on üks tilk lahust kahjustatud silma(de) konjunktivaalkotti üks kord ööpäevas.

Kui üks annus on jäänud vahele, tuleb jätkata järgmise ettenähtud annusega. Mitte manustada rohkem kui üks tilk haige(te)sse silma(desse) ööpäevas.

Taptiqom on säilitusainevaba steriilne lahus, mis on pakitud üheannuselisesse konteinerisse. Mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, ühe konteineri sisust piisab mõlema silma raviks. Kogu kasutamata jäänud lahus tuleb kohe pärast kasutamist ära visata.

Lapsed

Taptiqomi ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses alla 18 eluaasta ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Taptiqom’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta.

Kasutamine eakatel

Eakatel patsientidel ei ole annuste muutmine vajalik.

Kasutamine neeru- ja maksafunktsiooni kahjustuse korral

Neeru- ja maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole tafluprosti ja timolooli silmatilkade kasutamist uuritud ning seetõttu tuleb Taptiqom’i neil patsientidel kasutada ettevaatusega.

Manustamisviis

Okulaarne

Nahale sattunud lahus tuleb ära pühkida, et vältida võimalikku silmalau naha tumenemist.

Kasutades nasolakrimaalset oklusiooni või silmalaugude sulgemist kaheks minutiks, väheneb süsteemne imendumine. See võib vähendada süsteemseid kõrvaltoimeid ning suurendada paikset toimet.

Kui kasutatakse mitut paikset silmaravimit, tuleks neid manustada vähemalt viieminutilise vahega.

Kontaktläätsed tuleb enne silmatilkade manustamist eemaldada ning need võib tagasi asetada 15 minuti möödudes.

Patsiente tuleb juhendada, et konteineri otsik ei tohi sattuda vastu silma ega selle ümbrust, sest see võib silma vigastada (vt kasutusjuhiseid).

Patsientidele tuleb ka selgitada, et vale kasutamise korral võib silmalahus kontamineeruda bakteritega, mis põhjustavad silmapõletikke. Saastunud lahuste kasutamine võib põhjustada silma tõsist kahjustust ning sellele järgnevat nägemise kaotust.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või selle varasem põdemine, raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Siinusbradükardia, siinussõlme nõrkuse sündroom, sh sinoatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad (kui puudub kardiostimulaator). Väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed

Sarnaselt teistele paikselt manustatavatele silmaravimitele imenduvad ka tafluprost ja timolool süsteemselt. Timolooli beeta-adrenergilise toime tõttu võivad tekkida süsteemsetele beetaadrenoblokaatoritele sarnased kardiovaskulaarsed, pulmonaarsed ja muud kõrvaltoimed. Paiksete silmaravimite manustamise järel tekkivate süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus on väiksem kui ravimi süsteemsel manustamisel. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõik 4.2.

Südame häired

Kardiovaskulaarsete haiguste (nt koronaartõbi, Prinzmetali stenokardia ja südamepuudulikkus) ja hüpotensiooniga patsientidel tuleb beetablokaator-ravi vajadust äärmiselt hoolikalt kaaluda ning vajadusel kasutada teisi toimeaineid. Kardiovaskulaarsete haigustega patsiente tuleb jälgida haiguse süvenemise nähtude ning kõrvaltoimete suhtes.

Kuna ravimil on negatiivne mõju ülejuhteajale, tuleb kolmanda astme südameblokaadiga patsientidele manustada beetablokaatoreid ettevaatusega.

Vaskulaarsed häired

Raske perifeerse vereringehäire/-haigusega (nt Raynaud’ tõve või sündroomi rasked vormid) patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Hingamisteede häired

Mõnede oftalmiliste beetablokaatoritega seoses on teatatud hingamisteede reaktsioonidest, sh astmahaigetel patsientidel bronhospasmi tõttu tekkinud surmajuhtudest. Kerge/keskmise kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidel tuleb Taptiqom’i kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui kasu ületab võimalikud riskid.

Hüpoglükeemia/diabeet

Beetablokaatoreid tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel on spontaanne hüpoglükeemia või labiilne diabeet, sest beetablokaatorid võivad ägeda hüpoglükeemia nähte ja sümptomeid varjata.

Beetablokaatorid võivad varjata ka hüpertüreoosi nähtusid. Järsk beetablokaator-ravi katkestamine võib sümptomeid süvendada.

Sarvkesta haigused

Oftalmilised beetablokaatorid võivad tekitada silmade kuivust. Sarvkesta haigustega patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Teised beetablokaatorid

Silmasisest rõhku alandav toime või süsteemsete beetablokaatorite teised toimed võivad tugevneda, kui timolooli (Taptiqom’i üks koostisosa) manustatakse patsientidele, kes juba kasutavad süsteemset beetablokaatorit. Nende patsientide puhul tuleb ravimi toimet hoolikalt jälgida. Kahe toopilise beeta- adrenoblokaatori samaaegset kasutamist ei soovitata.

Suletudnurga glaukoom

Suletudnurga glaukoomiga patsientidel on ravi otsene eesmärk nurga taasavamine. Selleks on vaja pupilli ahendada miootikumiga. Timoloolil on vähene mõju pupillile või see toime puudub. Kui timolooli kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks suletudnurga glaukoomi korral, tuleb lisaks kasutada ka miootikumi.

Anafülaktilised reaktsioonid

Beetablokaatorite kasutamisel võib varasema atoopia või mõne allergeeni suhtes raske anafülaktilise reaktsiooniga patsient reageerida ägedamalt sarnase allergeeniga kokkupuutele ning tavalised adrenaliini annused nende anafülaktiliste reaktsioonide raviks ei pruugi olla piisavad.

Soonkesta irdumine

On teatatud soonkesta irdumisest seoses trabekulektoomia järgselt vesivedeliku produktsiooni pärssivate ravimite (nt timolool, atseetasoolamiid) kasutamist.

Kirurgiline anesteesia

Beetablokeeriva toimega silmaravimid võivad blokeerida süsteemsete beetaagonistide (nt adrenaliin) toimet. Anestesioloog peab olema teadlik, kui patsient kasutab timolooli.

Enne ravi alustamist tuleb patsienti teavitada võimalikust ripsmete kasvust, silmalau tumenemisest ning iirise pigmentatsiooni suurenemisest, mis võivad olla seotud tafluprost-raviga. Osa neist muutustest võivad olla püsivad ning võivad ainult ühe silma ravimisel põhjustada silmade erinevust.

Iirise pigmentatsioon tekib aeglaselt ning see ei pruugi olla märgatav enne mõne kuu möödumist. Silmavärvi muutust on eelkõige täheldatud segavärvi iiriste puhul (nt sinakaspruun, hallikaspruun,

kollakaspruun ja rohekaspruun). Kui ravitakse ühte silma, kaasneb silmade eluaegse heterokroomia risk.

Piirkondades, kus tafluprosti lahus puutub korduvalt kokku nahapinnaga, võivad hakata kasvama karvad.

Neovaskulaarse, avatudnurga, suletudnurga ja kongenitaalse glaukoomi osas kogemus tafluprostiga puudub. Afaakiaga ning pigmentaarse või pseudoeksfoliatiivse glaukoomiga patsientidel on kogemus tafluprostiga piiratud.

Tafluprosti kasutamisel afaakiaga, pseudoafaakiaga (läätse tagakapsli või eeskambri läätse rebendi) või teadaolevate tsüstoidse maakula turse või iriidi/uveiidi riskifaktoritega patsientide puhul on vajalik ettevaatus.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Kui oftalmilist beetablokaatori lahust kasutatakse koos suukaudsete kaltsiumikanali blokaatorite, beeta-adrenoblokaatorite, antiarütmikumide (sh amiodaroon), digitaalise glükosiidide, parasümpatomimeetikumide, guanetidiiniga, võib tekkida toimete summeerumise oht, mis põhjustab hüpotensiooni ja/või märkimisväärset bradükardiat.

Suukaudsed beeta-adrenoblokaatorid võivad suurendada “tagasilöögi" hüpertensiooni, mis võib tekkida klonidiini ärajätmisel.

CYP2D6 inhibiitorite (nt kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) ja timolooli kooskasutamisel on teatatud süsteemse beetablokaadi tugevnemisest (nt südame löögisageduse aeglustumine, depressioon). Aeg-ajalt on teatatud oftalmiliste beetablokaatorite ja adrenaliini (epinefriini) samaaegsel kasutamisel tekkinud müdriaasist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Taptiqom’i kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal.

Fertiilses eas naised peavad Taptiqom-ravi ajal kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Taptiqom’i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu (kui muud ravivõimalused puuduvad).

Tafluprost

Tafluprost’i kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Tafluprost võib põhjustada kahjulikku farmakoloogilist toimet rasedusele ja/või lootele/vastsündinule. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Timolool

Timolooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Timolooli ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu. Süsteemse imendumise vähendamist on käsitletud lõigus 4.2.

Epidemioloogilistest uuringud ei ole näidanud väärarenguid põhjustavaid toimeid, kuid on osutanud üsasisese kasvu aeglustumise riskile, kui beetablokaatoreid on manustatud suu kaudu. Peale selle on vastsündinul täheldatud beeta-blokeerivaid toimeid (nt bradükardia, hüpotensioon, respiratoorne distress ja hüpoglükeemia), kui beetablokaatoreid on manustatud kuni sünnituseni. Kui Taptiqom’i on manustatud kuni sünnituseni, tuleb vastsündinut esimestel elupäevadel hoolikalt jälgida.

Imetamine

Beetablokaatorid erituvad rinnapiima. Silmatilkade vormis terapeutiliste timolooli annuste puhul ei ole siiski tõenäoline, et rinnapiima eritub piisav kogus ravimit, mis põhjustaks imikul beetablokaatorite kliinilisi sümptomeid. Süsteemse imendumise vähendamist on käsitletud lõigus 4.2.

Ei ole teada, kas tafluprost ja/või tema metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Olemasolevad toksikoloogilised andmed loomadel on näidanud, et tafluprost ja/või tema metaboliidid erituvad rinnapiima (vt lõik 5.3) Silmatilkade vormis terapeutiliste tafluprosti annuste puhul ei ole siiski tõenäoline, et rinnapiima eritub piisav kogus ravimit, mis põhjustaks imikul beetablokaatorite kliinilisi sümptome.

Ettevaatusena ei soovitata last rinnapiimaga toita, kui on vajalik Taptiqom-ravi.

Fertiilsus

Taptiqom’i toime kohta inimese fertiilsusele andmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Taptiqom’i mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Kui silmatilkade manustamise järel tekib kõrvaltoimeid, näiteks mööduv hägune nägemine, ei tohi patsient sõidukit juhtida ega masinatega töötada enne, kui enesetunne paraneb ja nägemine on selge.

Kõrvaltoimed

Kliiniliste uuringute raames on Taptiqom'iga ravitud üle 484 patsiendi. Kõige sagedamini on ravimiga seotud kõrvaltoimena teatatud sidekesta/silma hüpereemiast. Seda tekkis ligikaudu 7%-l Euroopa kliinilistes uuringutes osalenud patsientidest. Enamjaolt olid need kergekujulised ning 1,2%-l seotud ravi katkestamisega.

Taptiqom’i kliiniliste uuringutega seoses teatatud kõrvaltoimed olid samad mis toimeainete tafluprosti või timolooli kohta varem juba kirjeldatud. Ainult Taptiqom’iga seotud uusi kõrvaltoimeid kliinilistes uuringutes ei täheldatud. Enamus kõrvaltoimeid olid okulaarsed ning kerge kuni keskmise raskusega. Ühtegi tõsist kõrvaltoimet ei kirjeldatud.

Sarnaselt teistele paikselt manustatavatele silmaravimitele imenduvad ka tafluprost ja timolool süsteemselt. See võib põhjustada samasuguseid soovimatuid toimeid, nagu on teada süsteemsete beetablokaatorite puhul. Paiksete silmaravimite manustamise järel tekkivate süsteemsete kõrvaltoimete sagedus on väiksem kui ravimi süsteemsel manustamisel. Loetletud kõrvaltoimete hulka kuuluvad reaktsioonid, mida on kirjeldatud oftalmiliste beetablokaatorite rühma kuuluvate ravimite korral.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud Taptiqom’i kliinilistes uuringutes (igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras).

Võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on toodud järgmise määratluse järgi:

Väga sage

≥ 1/10

Sage

≥ 1/100 kuni < 1/10

Aeg-ajalt

≥ 1/1000 kuni < 1/100

Harv

≥ 1/10 000 kuni < 1/1000

Väga harv

< 1/10 000

Teadmata

Esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Taptiqom (tafluprosti/timolooli kombinatsioon)

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt

Peavalu.

 

 

 

Silma kahjustused

Sage

Konjunktiivi/okulaarne hüpereemia,

 

 

silmade sügelus, silmavalu, ripsmete

 

 

muutused (pikenemine, tihenemine, arvu

 

 

suurenemine), silmalau värvi muutus,

 

 

silmaärritus, silmas võõrkeha tunne,

 

 

hägune nägemine, valguskartus.

 

Aeg-ajalt

Häiriv tunne silmas, silmade kuivus,

 

 

ebamugavus silmas, konjunktiviit,

 

 

silmalau erüteem, silmaallergia, silmalau

 

 

turse, punktjas pindmine keratiit,

 

 

pisaravoolu suurenemine, eeskambri

 

 

põletik, astenoopia, blefariit.

Allpool on loetletud lisaks kõrvaltoimed, mida on esinenud mõlema toimeaine (tafluprost või timolool) puhul eraldi ja mis võivad tekkida ka Taptiqom'i kasutamisel:

Tafluprost

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

 

 

Silma kahjustused

Nägemisteravuse langus, suurenenud iirise pigmentatsioon,

 

lauäärte pigmentatsioon, konjunktiivi turse, sekreedi eritus

 

silmast, eeskambris rakud, eeskambri hägusus, allergiline

 

konjunktiviit, konjunktiivi pigmentatsioon, folliikulid

 

konjunktiivil, silmalau vao süvenemine, iriit/uveiit,

 

makulaarne turse/tsüstoidne makulaarne turse.

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Silmalau hüpertrihhoos.

 

 

 

 

Respiratoorsed häired

Astma ägenemine, düspnoe.

 

 

Timolool

 

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

 

 

Immuunsüsteemi häired

Allergiliste reaktsioonide nähud, sh angioödeem, urtikaaria,

 

lokaalne ja generaliseerunud lööve, anafülaksia, sügelus.

 

 

 

 

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüpoglükeemia.

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

Depressioon, unetus, õudusunenäod, mälukaotus, närvilisus.

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Pearinglus, sünkoop, paresteesia, myasthenia gravis’e

 

nähtude ja sümptomide süvenemine, ajuveresoonkonna äge

 

haigus, ajuisheemia.

 

 

Silma kahjustused

Keratiit, sarvkesta tundlikkuse langus, nägemishäired, sh

 

refraktiivsed muutused (osadel juhtudel seoses miootilise

 

ravi ärajätmisega), ptoos, kahelinägemine, soonkesta

 

irdumine trabekulektoomia järgselt (vt lõik 4.4 ),

 

pisaravool, sarvkesta erosioonid.

 

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

Tinnitus.

 

 

 

 

Südame häired

Bradükardia, valu rinnus, südamepekslemine, tursed,

 

arütmia, südame paispuudulikkus, südameseiskus,

 

südameblokaad, atrioventrikulaarne blokaad,

 

südamepuudulikkus.

 

 

Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon, lonkamine, Raynaud’ sündroom, külmad

 

käed ja jalad.

 

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja

Düspnoe, bronhospasm (eelkõige patsientidel, kellel on

mediastiinumi häired

bronhospastiline haigus), hingamispuudulikkus, köha.

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus, düspepsia, kõhulahtisus, suukuivus,

 

maitsetundlikkuse häired, kõhuvalu, oksendamine.

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Alopeetsia, psoriasiformne lööve või psoriaasi ägenemine,

 

nahalööve.

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Süsteemne erütematoosne luupus, lihasevalud, artropaatia.

 

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Peyronie tõbi, libiido langus, seksuaalelu häired.

rinnanäärme häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha

Asteenia/väsimus, janu.

reaktsioonid

 

 

 

Väga harva on mõnedel tugevalt kahjustatud sarvkestaga patsientidel kirjeldatud sarvkesta kaltsifikatsiooni seoses fosfaate sisaldavate silmatilkade kasutamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Paiksel manustamisel ei ole tafluprosti üleannustamine ega toksilisus tõenäoline.

Teatatud on timolooli tahtmatust üleannustamisest, mille tagajärjel on tekkinud süsteemsetele beetaadrenoblokaatoritele sarnased toimed, nagu pearinglus, peavalu, õhupuudus, bradükardia, bronhospasm ja südameseiskus (vt ka lõik 4.8).

Taptiqom'i üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline ja toetav. Timolool ei ole kergesti dialüüsitav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

 • Farmakoterapeutiline rühm: glaukoomivastased preparaadid ja miootikumid, beetablokaatorid, ATCkood: S01ED51

Toimemehhanism

Taptiqom on kahe toimeaine, tafluprosti ja timolooli, fikseeritud kombinatsioon. Mõlemad toimeained langetavad teineteist täiendades silmasisest rõhku ning nende koostoimel on silmasisese rõhu langus suurem kui neid eraldi kasutades.

Tafluprost on prostaglandiin Ffluoritud analoog. Tafluprosti bioaktiivne metaboliit tafluprosthape on tugeva toimega ja selektiivne inimese prostanoid FP retseptori agonist. Ahvidel tehtud farmakodünaamilised uuringud näitavad, et tafluprost vähendab silmasisest rõhku, suurendades uveoskleraalset silma vesivedeliku väljavoolu.

Timoloolmaleaat on mitteselektiivne beetaadrenoretseptori blokaator. Täpselt ei ole teada, kuidas timoloolmaleaat vähendab silmasisest rõhku, kuid fluorestsiinuuringud ja tonograafia uuringud viitavad, et peamine toime võib olla seotud vähenenud vesivedeliku tekkega. Mõnedes uuringutes on täheldatud aga ka vähest väljavoolu suurenemist.

Kliiniline efektiivsus

Kuuekuulises uuringus (n = 400) avatudnurga glaukoomi või silma hüpertensiooniga patsientidel, kelle keskmine silmarõhk ravimata kujul oli 24...26 mmHg, oli Taptiqom'i silmasisest rõhku langetav toime (manustatuna üks kord ööpäevas hommikuti) võrreldav 0,0015% tafluprosti (üks kord ööpäevas hommikuti) ja 0,5% timolooli (kaks korda ööpäevas) manustamisega. Taptiqom’i toime oli samaväärne samaaegselt kasutatud 0,0015% tafluprosti ja 0,5% timolooliga igas ajapunktis ning vastab üldiselt kasutatavale samaväärsuse varule 1,5 mmHg. Keskmine ööpäevane silmasisese rõhu langus algnäitaja suhtes oli mõlemas uuringurühmas 8 mmHg esmases lõpp-punktis, kui oli möödunud 6 kuud (erinevates ajapunktides päeva jooksul tehtud uuringuvisiitidel mõlemas uuringurühmas langus vahemikus 7… 9 mmHg).

Teises kuuekuulises (n = 564) uuringus võrreldi Taptiqom'i vastavate monoteraapiatega patsientidel, kellel oli avatudnurga glaukoom või silma hüpertensioon ning keskmine ravimata silmasisene rõhk vahemikus 26...27 mmHg. 0,0015% tafluprostiga (ravi ajal silmasisene rõhk 20 mmHg või enam) või 0,5% timolooliga (ravi ajal silmasisene rõhk 22 mmHg või enam) ebapiisavalt ravitud patsiendid randomiseeriti saama ravi Taptiqom'iga või jätkama sama monoteraapiaga. Taptiqom'i rühma keskmine ööpäevane silmasisese rõhu langus oli statistiliselt parem kui tafluprosti rühmas üks kord ööpäevas hommikuti manustamisel või timolooli manustamisel kaks korda ööpäevas, mida hinnati 6. nädala, 3. kuu (primaarne efektiivsuse tulemusnäitaja) ja 6. kuu visiitidel. Keskmine silmasisese rõhu ööpäevane langus võrreldes algnäitajaga oli Taptiqom'i puhul 3. kuul 9 mmHg ning mõlema monoteraapia puhul võrdluseks 7 mmHg. Päeva erinevatel ajahetkedel tehtud visiitide ajal vähenes silmasisene rõhk Taptiqom'iga vahemikus 8…9 mmHg tafluprosti monoteraapia võrdlusrühmas ning 7…9 mmHg timolooli monoteraapia võrdlusrühmas.

Nendes kahes keskses uuringus (n = 168) Taptiqom'i saanud kõrge silmasisese rõhu algnäitajaga

26 mmHg (keskmine ööpäevane) või enam patsientide kohta kogutud kombineeritud andmed näitasid, et päeva erinevatel ajahetkedel oli primaarses lõpp-punktis (3 või 6 kuud) keskmine ööpäevane silmasisese rõhu langus 10 mmHg, varieerudes vahemikus 9…12 mmHg.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Taptiqom'iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

 1. Tafluprosthappe ja timolooli plasmakontsentratsioone on uuritud tervetel vabatahtlikel pärast Taptiqom’i (üks kord ööpäevas), 0,0015% tafluprosti (üks kord ööpäevas) ja 0,5% timolooli (kaks korda ööpäevas) ühekordset ja korduvat silma manustamist kaheksa päeva jooksul. Tafluprosthappe maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutati 10 minutit pärast manustamist ning see langes alla tuvastamise piiri (10 pg/ml) 30 minutit pärast Taptiqom’i manustamist. Tafluprosthape kuhjus ebaolulisel määral ning tafluprosthappe keskmine AUC0-last (monoteraapia: 4,45 ±2,57 pg·h/ml; Taptiqom: 3,60 ±3,70 pg·h/ml) ja keskmine Cmax (monoteraapia: 23,9 ±11,8 pg/ml; Taptiqom:
 2. ,7 ±11,9 pg/ml) olid mõlemad Taptiqom’i puhul pisut madalamad, kui võrrelda tafluprosti monoteraapiaga 8. päeval. Timolooli maksimaalse plasmakontsentratsiooni mediaansed Tmax-väärtused olid Taptiqom’i manustamisel 1. ja 8. päeval vastavalt 15 ja 37,5 minutit. 8. päeva timolooli keskmine AUC0-last (monoteraapia: 5750 ±2440 pg·h/ml; Taptiqom: 4560 ±2980 pg·h/ml) ja keskmine Cmax (monoteraapia: 1100 ±550 pg/ml; Taptiqom: 840 ±520 pg/ml) olid mõlemad mõnevõrra väiksemad Taptiqom’i puhul, kui võrrelda timolooli monoteraapiaga. Timolooli madalam tase plasmas Taptiqom'i kasutamisel tundub olevat põhjustatud timolooli kaks korda ööpäevas manustamisest monoravi korral Taptiqom'i üks kord ööpäevas manustamise vastu.

Tafluprost ja timolool imenduvad läbi sarvkesta. Taptiqom’i manustamisel oli küülikutel tafluprosti imendumine läbi sarvkesta sarnane tafluprosti imendumisele monopreparaadist, kui seda manustati ühe korra. Timolooli imendumine läbi sarvkesta oli Taptiqom’i manustamisel pisut väiksem kui timolooli monopreparaadi kasutamisel. Tafluprosthappe puhul oli AUC4h pärast Taptiqom’i manustamist 7,5 ng·h/ml ja tafluprosti monoteraapia manustamisel 7,7 ng·h/ml. Timolooli puhul oli AUC4h pärast Taptiqom’i manustamist 585 ng·h/ml ja pärast timolooli monopreparaadi manustamist 737 ng·h/ml. Tafluprosthappe Tmax oli 60 minutit nii Taptiqom’i kui ka tafluprosti monoteraapia puhul, timolooli Tmax oli Taptiqom’i puhul 60 min ja timolooli monopreparaadi puhul 30 min.

Jaotumine

Tafluprost

Ahvidel ei ilmnenud radioaktiivselt märgistatud tafluprosti spetsiifilist jaotumist iirise-ripskehas ega soonkestal (sh reetina pigment-epiteelis), mis viitab vähesele afiinsusele melaniini pigmendi suhtes. Kogu keha autoradiograafilistes uuringutes rottidega oli suurim radioaktiivsuse kontsentratsioon sarvkestas, vähem silmalaugudes, skleeras ja iirisel. Väljaspool silma jaotus radioaktiivsus pisaraaparaati, suulakke, söögitorru ja seedetrakti, neerudesse, maksa, sapipõide ja kusepõide. Tafluprosthappe seondumine inimese seerumi albumiinile in vitro oli tafluprosthappe annuse

500 ng/ml puhul 99%.

Timolool

Maksimaalne timolooliga seotud radioaktiivsuse tase vesivedelikus saavutati 30 minutit pärast H- radioaktiivselt märgistatud timolooli ühekordset manustamist (0,5% lahus: 20 µl/silm) küüliku mõlemasse silma. Timolool eritub vesivedelikust kiiremini kui pigmenteeritud iirisest ja ripskehast.

Biotransformatsioon

Tafluprost

Peamine tafluprosti metaboolne rada inimesel, mida on testitud in vitro, on hüdrolüüs farmakoloogiliselt aktiivseks metaboliidiks tafluprosthappeks, mis metaboliseeritakse edasi glükuronidatsiooni või beeta-oksüdatsiooni teel. Farmakoloogiliselt inaktiivsed beeta-oksüdatsiooni produktid 1,2-dinoor ja 1,2,3,4-tetranoor-tafluprosthapped võidakse metaboliseerida

glükuronidatsiooni või hüdrolüüsi teel. Tsütokroom P450 (CYP) ensüümsüsteem ei osale tafluprosthappe metabolismis. Küüliku sarvkesta ja puhastatud ensüümide uuringus küülikutel oli peamine tafluprosthappe esterhüdrolüüsis osalev esteraas karboksüülesteraas. Hüdrolüüsis osales ka butüülkoliini esteraas, kuid mitte atsetüülkoliini esteraas.

Timolool

Timolool metaboliseeritakse maksas peamiselt CYP2D6 ensüümi vahendusel inaktiivseteks metaboliitideks, mida eritatakse peamiselt neerude kaudu.

Eritumine

Tafluprost

H-tafluprosti (0,005% oftalmiline lahus; 5 mikroliitrit silma kohta) manustamisel rottidele 21 päeva jooksul üks kord ööpäevas mõlemasse silma eritus eritistega ligikaudu 87% kogu radioaktiivsest annusest. Uriinis oli koguannuse osakaal ligikaudu 27…38% ning ligikaudu 44…58% annusest eritus väljaheitega.

Timolool

Eliminatsiooni poolväärtusaeg inimese plasmas on ligikaudu 4 tundi. Suukaudselt manustatud timolool metaboliseeritakse ulatuslikult maksas ning metaboliidid erituvad uriiniga (lisaks 20% muutumatul kujul timoloolile).

Prekliinilised ohutusandmed

Taptiqom

Korduvtoksilisuse ja okulaarse farmakokineetika mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Eraldi komponentide okulaarse ja süsteemse ohutuse profiil on hästi kindlaks tehtud.

Tafluprost

Farmakoloogilise ohutuse, süsteemse korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Sarnaselt teistele PGF2 agonistidele tekitas tafluprosti korduv paikne silma manustamine ahvidel pöörduvat iirise pigmentatsiooni ning pöörduvat silmaava suurenemist.

Tafluprosthappe annused, mis olid vastavalt 4 kuni 40 korda suuremad tafluprosthappe maksimaalsetest plasmakontsentratsioonidest inimesel, suurendasid vastavalt rottide ja küülikute emakakontraktsioone in vitro. Inimese emaka preparaatides ei ole tafluprosti uterotoonset toimet uuritud.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringuid tehti rottidel ja küülikutel intravenoosse manustamisega. Rottidel ei täheldatud mõju fertiilsusele ega varajasele embrüonaalsele arengule, kui plasmakontsentratsioon oli 12 000 korda suurem kui maksimaalne kliiniline tase, mis põhines -il,maxC või oli 2200 korda suurem AUC alusel.

Tavapärastel embrüo-loote arengu uuringutel põhjustas tafluprost loote kehakaalu langust ning implantatsioonijärgsete kaotuste sagenemist. Tafluprost suurendas skeleti väärarengute sagedust rottidel ning samuti kolju, pea- ja seljaaju väärarengute teket küülikutel. Küülikute uuringus olid tafluprosti ja selle metaboliitide sisaldus plasmas alla määratava taseme.

Pre- ja postnataalse arengu uuringutes rottidel suurenes vastsündinute suremus, vähenes järglaste kehakaal ja hilines väliskõrva lahtivoltumine, kui kasutati tafluprosti annuseid, mis olid rohkem kui 20 korda suuremad kui kliiniline annus.

Katsetused rottidel radioaktiivselt märgistatud tafluprostiga näitasid, et ligikaudu 0,1% paikselt silma manustatavast annusest eritus rinnapiima. Aktiivse toimeaine (tafluprosthape) poolväärtusaeg plasmas

on väga lühike (inimestel ei ole määratav 30 minutit pärast manustamist), enamuse radioaktiivsusest andsid tõenäoliselt metaboliidid, millel on väike või puuduv farmakoloogiline aktiivsus. Tafluprosti ja looduslike prostaglandiinide metabolismile tuginedes on oodatav suukaudne biosaadavus väga madal.

Timolool

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Glütserool

Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat

Dinaatriumedetaat

Polüsorbaat 80

Vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid pH kohandamiseks

Süstevesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Pärast fooliumkotikese esmakordset avamist: 28 päeva.

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Pärast fooliumkotikese avamist:

hoida üheannuselisi konteinereid originaal-fooliumkotikeses, valguse eest kaitstult;

hoida temperatuuril kuni 25 °C;

avatud üheannuseline konteiner koos sellesse jäänud lahusejäägiga vahetult pärast kasutamist ära visata.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) üheannuselised konteinerid, mis on pakendatud paberkattega alumiinium-polüetüleen-laminaadist fooliumkotikesse. Iga üheannuseline konteiner sisaldab 0,3 ml lahust ja igas fooliumkotikeses on 10 konteinerit.

Saadaval on järgmised pakendi suurused: 30 x 0,3 ml üheannuselist konteinerit ja 90 x 0,3 ml üheannuselist konteinerit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.12.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2017