Traumeel s - tablett

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Artikli sisukord

TRAUMEEL S
tablett


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Traumeel S

tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis preparaat on Traumeel S ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Traumeel S’i kasutamist.
 3. Kuidas Traumeel S’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Traumeel S’i säilitada

MIS RAVIM ON TRAUMEEL S JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pakendi sisu ja muu teave

Traumeel S on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRAUMEEL S’i KASUTAMIST

Ärge võtke Traumeel S’i, kui

 • te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S’i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.
 • te olete allergiline või ülitundlik arnika suhtes või teiste korvõieliste ja putkede suhtes.
 • Põhimõtteliselt Echinacea (päevakübar) ei soovitata selliste süsteemsetehaigestumiste nagu TBC, leukoosid, kollagenoosid, multiplex skleroos, AIDS, HIVviirus infektsioon ja teiste autoimmuunhaiguste korral. Kilpnäärme haiguste puhul kasutada ainult arsti loal!

Muud ravimid ja Traumeel S

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Traumeel S`i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Traumeel S sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Traumeel S`i kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS TRAUMEEL S`i KASUTADA

Võtke Traumeel S`i alati täpselt nii, arst on Teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Kui teil on tunne, et Traumeel S’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Traumeel S´i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Traumeel S´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Traumeel S´i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikutel juhtudel võivad tekkida naha lööve, hingeldus, iiveldus ja vererõhu langus.

Kui ravimi tarvitamise järgselt süljeeritus suureneb, on soovitatav ravimi tarvitamine lõpetada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

KUIDAS TRAUMEEL S`i HEEL SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Traumeel S sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

 

 

1.

Arnica montana

D2

15 mg

2.

Calendula officinalis

D2

15 mg

3.

Hamamelis virginiana

D2

15 mg

4.

Achillea millefolium

D3

15 mg

5.

Atropa belladonna

D4

75 mg

6.

Aconitum napellus

D3

30 mg

7.

Mercurius solubilis Hahnemanni

D8

30 mg

8.

Hepar sulfuris

D8

30 mg

9.

Matricaria recutita

D3

24 mg

10.

Symphytum officinale

D8

24 mg

11.

Bellis perennis

D2

6 mg

12.

Echinacea

D2

6 mg

13.

Echinacea purpurea

D2

6 mg

14.

Hypericum perforatum

D2

3 mg

Abiained:

 1. Laktoosmonohüdraat 6 mg;
 2. Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Traumeel S välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad oranzid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS Võru tn 11 13612 Tallinn Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Traumeel S, tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tablett sisaldab: Toimeained:

Arnica montana D2

15 mg

Calendula officinalis D2

15 mg

Hamamelis virginiana D2

15 mg

Achillea millefolium D3

15 mg

Atropa belladonna D4

75 mg

Aconitum napellus D3

30 mg

Mercurius solubilis Hahnemanni D8

30 mg

Hepar sulfurisD8

30 mg

Matricaria recutita D3

24 mg

Symphytum officinale D8

24 mg

Bellis perennis D2

6 mg

Echinacea D2

6 mg

Echinacea purpurea D2

6 mg

Hypericum perforatum D2

3 mg

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõiku 6.1.

RAVIMVORM

Tablett

Ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad oranzid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

KLIINILISED ANDMED

.Näidustused

Homöopaatiline preparaat

.Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.

. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Ülitundlikkus arnikale, kummelile, raudrohule või teiste korvõieliste taimede suhtes.

Päevakübarat (Echinacea) ei tohi põhimõtteliselt kasutada progresseeruvate süsteemsete haiguste korral nagu tuberkuloos, leukeemia-taolised haigused, põletikulised haigused, sidekoehaigused (kollagenoosid), autoimmuunhaigused, polüskleroos, AIDS, HIV infektsioon või krooniline viirushaigus.

. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

. Toime reaktsioonikiirusele

Traumeel S tabletidel ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

. Kõrvaltoimed

Harva võivad esineda allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, punetus, kipitus, higistamine inimestel kellel on ülitundlikkus korvõielistele taimedele. Kõrvaltoimete tekkimisel peab preparaati kasutamise lõpetama.

Harva on Echinacea ekstrakti kasutamisel täheldatud nahalööve, punetus, kipitus, näohigistamine, hingeldus, pearinglus ja vererõhku langus.

Suurenenud süljeerituse tekkimise puhul kasutamise lõpetama

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

. Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiained

 

Laktoosmonohüdraat

6 mg

Magneesiumstearaat

1,5 mg

6.2. Sobimatus

 

Ei ole teada

 

6.3. Kõlblikkusaeg

 

5 aastat

 

. Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

. Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

. Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erinõudeid puuduvad

MÜÜGILOA HOIDJA

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D - 76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel.:

+49

7221 501-00

Fax:

+49

7221 501 485

E-Mail:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014