Spiriva respimat - inhalatsioonilahus (2,5mcg 1annust)

ATC Kood: R03BB04
Toimeaine: tiotroopium
Tootja: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH

Artikli sisukord

SPIRIVA RESPIMAT
inhalatsioonilahus (2,5mcg 1annust)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus

Tiotroopium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Spiriva Respimat ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Spiriva Respimat kasutamist
 3. Kuidas Spiriva Respimat’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Spiriva Respimat’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Spiriva Respimat ja milleks seda kasutatakse

Spiriva Respimat aitab kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) või astmaga inimestel kergemalt hingata. KOK on pikaajaline kopsuhaigus, mis põhjustab õhupuudust ja köhimist. Termin “KOK” on seotud seisunditega nagu krooniline bronhiit ja kopsuemfüseem. Astma on pikaajaline haigus, mida iseloomustavad hingamisteede põletik ja hingamisteede ahenemine.

Kuna KOK ja astma on pikaajalised haigused, peate kasutama Spiriva Respimat’i iga päev, mitte ainult siis, kui teil esineb hingamishäire või teised sümptomid. Astma raviks peate kasutama Spiriva Respimat’i lisaks nn inhaleeritavatele kortikosteroididele ja pikatoimelistele beeta-2-agonistidele.

Spiriva Respimat on pika toimega bronhilõõgasti, mis aitab avada teie hingamisteid ning kergendab õhu kopsudesse ja kopsudest välja saamist. Regulaarne Spiriva Respimat’i kasutamine võib aidata teid ka sel juhul, kui teil esineb püsivalt teie haigusega seotud õhupuudus ning aitab minimiseerida haiguse mõju teie igapäevasele elule. Spiriva Respimat’i igapäevane kasutamine aitab vältida ka igasugust järsku ja lühiajalist KOK sümptomite halvenemist, mis võib kesta mitu päeva.

Spiriva Respimat’i täpset annustamist vt lõigust 3. “Kuidas Spiriva Respimat’i kasutada” ja kasutusjuhendist, mis paikneb selle infolehe lõpus.

Mida on vaja teada enne Spiriva Respimat kasutamist

Ärge kasutage Spiriva Respimat’i:

 • kui olete tiotroopiumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete atropiini või sellesarnaste ravimite, nt ipratroopium või oksütroopium, suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Spiriva Respimat’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Pidage nõu oma arstiga, kui teil on kitsa nurgaga glaukoom, eesnäärme probleemid või unireerimisraskus.

Pidage nõu oma arstiga, kui teil esinevad neeruprobleemid.

Spiriva Respimat’i kasutamisel jälgige tähelepanelikult, et inhalatsioonilahus ei satuks teile silma. Selle tagajärjeks võivad olla valu või ebamugavustunne silmades, hägune nägemine, värviliste sähvatuste või

värviliste kujutiste nägemine, millega kaasneb silmade punetus (st suletud nurga glaukoom). Silmasümptomitega võivad kaasneda peavalu, iiveldus või oksendamine. Sellisel juhul peske silmi sooja veega, lõpetage tiotroopiumbromiidi kasutamine ning pöörduge otsekohe konsultatsiooni saamiseks arsti poole.

Kui teie hingamine on halvenenud või teil esineb nahalööve, turse või sügelus kohe pärast inhalaatori kasutamist, siis lõpetage selle kasutamine ja rääkige sellest otsekohe arstile.

Suukuivusega, mida on täheldatud seoses antikolinergilise raviga, võib pikaajalisel ravimi kasutamisel kaasneda hambakaaries. Seega ärge unustage suu hügieenile tähelepanu pööramast.

Spiriva Respimat on näidustatud kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse või astma säilitusraviks. Ärge kasutage seda ravimit õhupuuduse või kähiseva hingamise järsku tekkinud hoo raviks. Selleks otstarbeks on arst teile välja kirjutanud teise inhalaatori (“erakorralise ravimi”). Palun järgige arstilt saadud juhiseid.

Kui teile on astma raviks välja kirjutatud Spiriva Respimat, tuleb see lisada teie senisele ravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-agonistiga. Jätkake inhaleeritava kortikosteroidi kasutamist, nagu arst on määranud, isegi kui tunnete ennast paremini.

Kui teil on esinenud viimase 6 kuu jooksul südameinfarkt või viimase aasta jooksul mis tahes ebastabiilne või eluohtlik südame löögisageduse häire või raske südamepuudulikkus, palun rääkige sellest oma arstile. Oluline on otsustada, kas Spiriva on teie jaoks sobiv ravim.

Ärge kasutage Spiriva Respimat’i tihemini kui üks kord ööpäevas.

Te peate arstiga konsulteerima ka siis, kui tunnete, et teie hingamine halveneb.

Kui teil esineb tsüstiline fibroos, siis rääkige sellest oma arstile, sest Spiriva Respimat võib halvendada teie tsüstilise fibroosi sümptomeid.

Lapsed ja noorukid

Spiriva Respimat’i ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Spiriva Respimat

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti tähtis on, et räägiksite oma arstile või apteekrile, kui te kasutate/olete kasutanud antikolinergilisi ravimeid, nagu ipratroopium või oksütroopium.

Mingeid koostoimeid ei ole täheldatud, kui Spiriva Respimat’i on kasutatud koos teiste KOK ravis kasutatavate ravimitega nagu leevendavad inhalatsiooniravimid (nt salbutamool), metüülksantiinid (nt teofülliin), antihistamiinid, mukolüütikumid (nt ambroksool), leukotrieeniretseptorite antagonistid (nt montelukast), kromoonid, anti-IgE ravimid (nt omalisumaab) ja/või inhaleeritavad või suukaudsed steroidid (nt budesoniid, prednisoloon).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Te ei tohi seda ravimit kasutada kui arst ei ole teile seda soovitanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid autojuhtimist ja masinatega töötamist mõjustavate toimete kohta ei ole läbi viidud. Pearingluse või hägusa nägemise korral võib autojuhtimise ja masinatega töötamise võime kahjustuda.

Kuidas Spiriva Respimat’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Spiriva Respimat on ette nähtud kasutamiseks ainult inhalatsiooni teel.

Soovitatav annus 6-aastastele ja vanematele patsientidele on:

Spiriva Respimat’i toime kestab 24 tundi, mistõttu peate Spiriva Respimat’i kasutama ainult ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS ja võimalusel samal kellaajal. Igal kasutamisel manustage KAKS PIHUSTUSANNUST.

Kuna KOK ja astma on pikaajalised haigused, manustage Spiriva Respimat’i iga päev, mitte ainult siis, kui tunnete hingamishäireid. Ärge manustage rohkem kui soovituslik annus.

Spiriva Respimat’i ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna selle vanusegrupi kohta puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Veenduge selles, et oskate oma Spiriva Respimat inhalaatorit õigesti kasutada. Spiriva Respimat inhalaatori kasutusjuhend on selle infolehe lõpus.

Kui te kasutate Spiriva Respimat’i rohkem kui ette nähtud

Kui te manustate Spiriva Respimat’i rohkem kui kaks pihustusannust ühe ööpäeva jooksul, siis rääkige sellest otsekohe arstile. Teil võib esineda suurem risk sellisteks kõrvaltoimeteks nagu suukuivus, kõhukinnisus, urineerimisraskus, pulsi kiirenemine või hägune nägemine.

Kui te unustate Spiriva Respimat’i kasutada

Kui te olete unustanud oma annuse kasutamata (KAKS PIHUSTUSANNUST ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS), manustage see niipea, kui see teile meenub, kuid ärge manustage kahekordset annust samal ajal või samal päeval. Seejärel manustage oma järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Spiriva Respimat’i kasutamise

Enne kui te lõpetate Spiriva Respimat’i kasutamise, peate sellest rääkima oma arsti või apteekriga. Kui te lõpetate Spiriva Respimat’i kasutamise, võivad KOK’i ja astma sümptomid halveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse hinnang põhineb järgmistel sagedustel:

Sage:

võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st

Aeg-ajalt:

võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st

Harv:

võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st

Teadmata:

esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Allpool kirjeldatud kõrvaltoimeid on täheldatud seda ravimit kasutavatel inimestel ning need on loetletud vastavalt esinemissagedusele kas sage, aeg-ajalt, harv või teadmata.

Kõrvaltoimed

 

Esinemissagedus

Esinemissagedus

 

 

KOK

Astma

Suukuivus

 

Sage

Aeg-ajalt

Hääle kähedus (düsfoonia)

 

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Köha

 

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Neelupõletik (farüngiit)

 

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

 

 

 

Valulik urineerimine (düsuuria)

Aeg-ajalt

Teadmata

Pearinglus

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Suuõõne ja kurgu seeninfektsioonid (orofarüngeaalne

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

kandidiaas)

 

 

Urineerimisraskus (kusepeetus)

Aeg-ajalt

Teadmata

Kõhukinnisus

Aeg-ajalt

Harv

Nahalööve

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Sügelus

Aeg-ajalt

Harv

Silma siserõhu tõus

Harv

Teadmata

Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab suu ja näo või kõri

Harv

Harv

turset (angioneurootiline ödeem)

 

 

Unehäired (insomnia)

Harv

Aeg-ajalt

Ebaregulaarne südametöö (kodade virvendus, vatsakeste

Harv

Teadmata

kiirenenud löögisagedus)

 

 

Südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid)

Harv

Aeg-ajalt

Ninaverejooks

Harv

Harv

Keelepõletik (glossiit)

Harv

Teadmata

Südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia)

Harv

Teadmata

Vahetult pärast inhalatsiooni pinguloleku tunne rindkeres,

Harv

Aeg-ajalt

millega kaasneb köhimine, kähisev hingamine või õhupuudus

 

 

(bronhospasm)

 

 

Neelamisraskus (düsfaagia)

Harv

Teadmata

Sähvatuste nägemine valgusallikate ümber või värvilised

Harv

Teadmata

kujutised nägemisel koos silmade punetusega (rohekae ehk

 

 

glaukoom)

 

 

Hägune nägemine

Harv

Teadmata

Kõripõletik (larüngiit)

Harv

Teadmata

Hambakaaries

Harv

Teadmata

Igemepõletik (gingiviit)

Harv

Harv

Nõgestõbi (urtikaaria)

Harv

Harv

Naha infektsioonid või haavandumine

Harv

Teadmata

Nahakuivus

Harv

Teadmata

Kuseteede infektsioonid

Harv

Harv

Kõrvetised (mao ja söögitoru reflukshaigus)

Harv

Teadmata

Ülitundlikkus, sh kohesed reaktsioonid

Teadmata

Harv

Suu limaskesta põletik (stomatiit)

Teadmata

Harv

Kehavedeliku vähesus (dehüdratatsioon)

Teadmata

Teadmata

Nina kõrvalurgete põletik (sinusiit)

Teadmata

Teadmata

Soolesulgus või sooleliigutuste puudumine (soolte

Teadmata

Teadmata

obstruktsioon, sh paralüütiline iileus)

 

 

Iiveldus

Teadmata

Teadmata

Raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon)

Teadmata

Teadmata

Liigeste turse

Teadmata

Teadmata

Pärast Spiriva Respimat’i manustamist võivad esineda kas individuaalsed või raske allergilise reaktsiooni (anafülaktilise reaktsiooni) osana kohesed allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria), suu ja näo turse või järsku tekkinud hingamisraskus (angioneurootiline ödeem) või muud ülitundlikkusreaktsioonid (nt järsk vererõhu langus või pearinglus).

Lisaks samuti nagu kõigi inhaleeritavate ravimitega, võib mõnel patsiendil esineda vahetult pärast inhalatsiooni ootamatu pingulolek rindkeres, köha, kähisev hingamine või õhupuudus (bronhospasm). Kui teil tekib mõni neist, siis konsulteerige otsekohe arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Spiriva Respimat’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja inhalaatori etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Spiriva Respimat inhalaator tuleb ära visata hiljemalt 3 kuud pärast esimest kasutamist (vt „Kasutusjuhend“).

Mitte lasta külmuda.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Spiriva Respimat sisaldab

Toimeaine on tiotroopium. Üks inhaleeritav annus sisaldab 2,5 mikrogrammi tiotroopiumi ühe vajutuse kohta (üks raviannus koosneb 2 vajutusest) ning see võrdub 3,124 mikrogrammi tiotroopiumbromiidmonohüdraadiga. Inhaleeritav annus on see annus, mis jõuab patsiendini pärast huuliku läbimist.

Teised koostisosad on: bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, puhastatud vesi ja pH kohandamiseks vesinkkloriidhape 3,6%.

Kuidas Spiriva Respimat välja näeb ja pakendi sisu

Spiriva Respimat 2,5 mikrogrammi koosneb ühest inhalatsioonilahuse kolbampullist ja ühest Respimat inhalaatorist. Enne esimest kasutamist tuleb kolbampull sisestada inhalaatorisse.

Üksikpakend: 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60 pihustusannust (30 raviannust).

2-ne pakend: 2 üksikpakendit, kummaski 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60 pihustusannust (30 raviannust).

3-ne pakend: 3 üksikpakendit, igaühes 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60 pihustusannust (30 raviannust).

8-ne pakend: 8 üksikpakendit, igaühes 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60 pihustusannust (30 raviannust).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

Tootja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel.: +372 6 128 000

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

 

Austria, Lichtenstein:

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

Belgia, Luksemburg:

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

Bulgaaria:

Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация

Küpros, Kreeka:

Spiriva Respimat 2.5 εισπνεόµενο διάλυµα

Tšehhi:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci

Taani:

Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram

Eesti:

SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses

Soome:

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

Prantsusmaa:

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

Saksamaa:

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

Ungari:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat

Island:

Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt

Iirimaa, Malta, Ühendkuningriik:

Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution

Itaalia:

Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione

Läti:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

Leedu:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic

 

įkvepiamasis tirpalas

Holland:

Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

Norra:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

Poola:

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do

 

inhalacji

Portugal:

Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão

Rumeenia:

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat

Slovakkia:

Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka

Sloveenia:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje

Hispaania:

Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación

Rootsi:

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

Kasutusjuhend

Spiriva Respimat inhalaator

Sissejuhatus

Spiriva Respimat (tiotroopiumbromiid). Enne Spiriva Respimati kasutamist lugege seda kasutusjuhendit.

Lapsed peavad Spiriva Respimati kasutama täiskasvanu abiga.

Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada ainult ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS. Iga kord, kui te ravimit kasutate, manustage KAKS PIHUSTUST.

Kui Spiriva Respimati ei ole kasutatud üle 7 päeva, siis pihustage üks pihustus suunaga allapoole.

Kui Spiriva Respimati ei ole kasutatud üle 21 päeva, siis korrake lõigus „Esmakordseks kasutamiseks ettevalmistamine“ kirjeldatud etappe 4 kuni 6, kuni näete ravimipilve. Seejärel korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm korda.

Ärge puudutage augustuselementi läbipaistvas kattes.

Kuidas Spiriva Respimati hooldada

Puhastage huulikut ja temas paiknevat metallosa niiske lapi või pabersalvrätiga vähemalt üks kord nädalas.

Huuliku vähene värvuse muutus ei mõjuta Spiriva Respimat inhalaatori toimimist. Vajadusel puhastage Spiriva Repimat inhalaatori välispinda, pühkides niiske lapiga.

Millal võtta kasutusele uus Spiriva Respimat

Spiriva Respimat inhalaator sisaldab 60 pihustust (30 annust), kui seda vastavalt annustamisjuhisele kasutada (kaks pihustust üks kord ööpäevas).

Annuseindikaator näitab ligikaudu, kui palju ravimit on alles.

Kui osuti jõuab skaala punasesse piirkonda, vajate te uut retsepti. Ravimit on jäänud ligikaudu 7 päevaks (14 pihustust).

Kui annuseindikaator on jõudnud punase skaala lõppu, lukustub Spiriva Respimat inhalaator automaatselt – rohkem annuseid ei saa pihustada. Selles olukorras ei saa läbipaistvat katet enam keerata.

Spiriva Respimat tuleb ära visata kolm kuud pärast selle ettevalmistamist esmakordseks kasutamiseks, isegi kui kogu ravim ei ole ära kasutatud või on täielikult kasutamata.

Esmakordseks kasutamiseks ettevalmistamine

Eemaldage läbipaistev kate

• Hoidke kaas suletuna.

• Vajutage kaitseriivile, samal ajal teise käega läbipaistvat katet kindlalt ära tõmmates.

Sisestage kolbampull

Sisestage kolbampulli kitsas ots inhalaatorisse.

Asetage inhalaator kindlale pinnale ja vajutage kindlalt alla, kuni kolbampull plõksatab kohale.

Paigutage läbipaistev kate tagasi

Paigutage läbipaistev kate tagasi oma kohale, kuni see plõksatab.

Keerake

Hoidke kaas suletuna.

Keerake läbipaistvat katet etiketil kujutatud nooltega märgistatud suunas, kuni see plõksatab (pool pööret).

 1. Avage

Avage kaas, nii et see plõksatab täiesti lahti.

Vajutage

Suunake inhalaator otsaga allapoole.

Vajutage annustamisnupule.

Sulgege kaas.

Korrake etappe 4 kuni 6, kuni näete ravimipilve.

Pärast seda, kui näete ravimipilve, korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm

korda.

Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis. Need etapid ei mõjuta kättesaadavate annuste arvu. Pärast ettevalmistamist saab inhalaatorist väljutada 60 pihustust (30 raviannust).

Igapäevane kasutamine

KEERAKE

Hoidke kaas suletuna.

KEERAKE läbipaistvat katet etiketil kujutatud nooltega märgistatud suunas, kuni see klõpsatab (pool pööret).

AVAGE

AVAGE kaas, kuni see plõksatab täiesti lahti.

VAJUTAGE

Hingake aeglaselt ja täielikult välja.

Sulgege huuled ümber huuliku otsa nii, et õhuavad oleksid vabad. Suunake inhalaator neelu tagaseinale.

Hingates aeglaselt ja sügavalt suu kaudu sisse, VAJUTAGE annustamisnupule ning jätkake aeglast sissehingamist niikaua, kui see teile mugav TUNDUB.

Hoidke hinge kinni 10 sekundit või niikaua, kui see teile mugav tundub.

Korrake keeramist, avamist ja vajutamist kokku 2 pihustuse puhul.

Sulgege kaas kuni inhalaatori järgmise kasutamiseni.

Vastused sageli esinevatele küsimustele

Kolbampulli on raske piisavalt sügavale lükata.

Võib-olla keerasite enne kolbampulli sisestamist kogemata läbipaistvat katet? Avage kaas, vajutage annustamisnupule ning seejärel sisestage kolbampull.

Võib-olla sisestasite kolbampulli, laiem ots ees? Sisestage kolbampull, kitsam ots ees.

Ma ei saa annustamisnuppu alla vajutada.

Kas te keerasite läbipaistvat katet? Kui ei, siis keerake läbipaistvat katet pideva liigutusega, kuni see klõpsatab (pool pööret).

Kas Spiriva Respimati annuseindikaator osutab nullile? Spiriva Respimat inhalaator lukustub pärast 60 pihustust (30 raviannust). Valmistage ette ja kasutage oma uut Spiriva Respimat inhalaatorit.

Ma ei saa keerata läbipaistvat katet.

Võib-olla keerasite juba läbipaistvat katet?

Kui läbipaistvat katet on juba keeratud, siis oma ravimiannuse saamiseks läbige etapid „AVAGE“ ja „VAJUTAGE“, nagu kirjeldatud lõigus „Igapäevane kasutamine“.

Kas Spiriva Respimati annuseindikaator osutab nullile? Spiriva Respimat inhalaator lukustub pärast 60 pihustust (30 raviannust). Valmistage ette ja kasutage oma uut Spiriva Respimat inhalaatorit.

Spiriva Respimati annuseindikaator jõuab liiga kiiresti nullini.

Kas te kasutasite Spiriva Respimati vastavalt annustamisjuhisele (kaks pihustust üks kord ööpäevas)? Spiriva Respimati jätkub 30 päevaks, kui seda kasutada kaks pihustust üks kord ööpäevas.

Võib-olla keerasite enne kolbampulli sisestamist läbipaistvat katet? Annuseindikaator loeb läbipaistva katte iga keeramist, vaatamata sellele, kas kolbampull oli sisestatud või mitte.

Võib-olla te pihustasite Spiriva Respimati töövalmiduse kontrollimiseks ravimit sageli õhku? Kui te olete Spiriva Respimati ette valmistanud, siis igapäevasel kasutamisel ei ole proovipihustused vajalikud.

Võib-olla sisestasite kolbampulli kasutatud Spiriva Respimati? Sisestage uus kolbampull alati UUDE

Spiriva Respimati.

Minu Spiriva Respimat pihustab automaatselt.

Võib-olla oli läbipaistva katte keeramise ajal kaas avatud? Sulgege kaas ning seejärel keerake läbipaistvat katet.

Võib-olla vajutasite läbipaistva katte keeramise ajal annustamisnupule? Sulgege kaas, nii et annustamisnupp on kaetud, ning seejärel keerake läbipaistvat katet.

Võib-olla katkestasite läbipaistva katte keeramise, enne kui see klõpsatas? Keerake läbipaistvat katet pideva liigutusega, kuni see klõpsatab (pool pööret).

Minu Spiriva Respimat ei pihusta.

Kas te sisestasite kolbampulli? Kui ei, siis sisestage kolbampull.

Võib-olla kordasite pärast kolbampulli sisestamist vähem kui kolm korda etappe „KEERAKE“, „AVAGE“ ja „VAJUTAGE“? Pärast kolbampulli sisestamist korrake kolm korda etappe „KEERAKE“, „AVAGE“ ja „VAJUTAGE“, nagu kirjeldatud lõigu „Esmakordseks kasutamiseks ettevalmistamine“ etappides 4 kuni 6.

Kas Spiriva Respimat inhalaatori annuseindikaator osutab nullile? Kui annuseindikaator osutab nullile, olete te ära kasutanud kogu oma ravimi ja inhalaator on lukustunud.

Pärast oma Spiriva Respimati kokkupanemist ärge eemaldage läbipaistvat katet ega kolbampulli. Uus kolbampull sisestage alati UUDE Spiriva Respimati.

Lisainfo

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim

Saksamaa

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks inhaleeritav annus sisaldab 2,5 mikrogrammi tiotroopiumi ühe vajutuse kohta (1 raviannus koosneb 2 vajutusest) ning see võrdub 3,124 mikrogrammi tiotroopiumbromiidmonohüdraadiga.

Inhaleeritav annus on see annus, mis on pärast huuliku läbimist patsiendi poolt kasutatav.

INN. Tiotropii bromidum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Inhalatsioonilahus

Selge, värvitu inhalatsioonilahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Bronhodilateeriv säilitusravi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel sümptomite leevendamiseks.

Astma

Spiriva Respimat on näidustatud täiendavaks bronhodilateerivaks säilitusraviks vähemalt 6-aastastel raske astmaga patsientidel, kellel esines üks või mitu rasket astma ägenemist eelneval aastal (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ravim on ette nähtud kasutamiseks ainult inhalatsiooni teel. Kolbampulli võib sisestada ainult Respimat inhalaatorisse ja kasutada ainult sellega (vt lõik 4.2).

Üks raviannus koosneb Respimat inhalaatori kahest pihustusannusest.

Täiskasvanuile soovitatav annus on 5 mikrogrammi tiotroopiumi, manustades kaks Respimat inhalaatori pihustusannust üks kord ööpäevas, iga päev samal ajal.

Soovitatavat annust ei tohi ületada.

Astma ravis ilmneb ravimi täielik kasu pärast mitmendat annust. Täiskasvanud, raske astmaga patsientidel tuleb tiotroopiumi kasutada lisaks inhaleeritavale kortikosteroidile (≥ 800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja vähemalt veel ühte astma säilitusravimit.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid võivad kasutada tiotroopiumbromiidi soovitatud annuses.

Neerukahjustusega patsiendid võivad kasutada tiotroopiumbromiidi soovitatud annuses. Keskmise või raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens ≤ 50 ml/min) patsientide kohta vt lõigud 4.4 ja 5.2.

Maksakahjustusega patsiendid võivad kasutada tiotroopiumbromiidi soovitatud annuses (vt lõik 5.2).

Lapsed

Astma

6…17-aastastele patsientidele on soovituslik annus 5 mikrogrammi tiotroopiumi, mida manustatakse Respimat inhalaatorist kahe pihustusannusena üks kord ööpäevas, iga päev samal ajal.

Raske astmaga noorukitel (12…17-aastased) tuleb tiotroopiumi kasutada lisaks inhaleeritavale kortikosteroidile (> 800…1600 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja ühele astma säilitusravimile või lisaks inhaleeritavale kortikosteroidile (400…800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja kahele astma säilitusravimile.

Raske astmaga lastel (6…11-aastased) tuleb tiotroopiumi kasutada lisaks inhaleeritavale kortikosteroidile (> 400 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja ühele astma säilitusravimile või lisaks inhaleeritavale kortikosteroidile (200…400 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja kahele astma säilitusravimile.

Spiriva Respimati ohutus ja efektiivsus mõõduka astmaga 6…17-aastastel lastel ei ole tõestatud. Spiriva Respimati ohutus ja efektiivsus noorematel kui 6-aastastel lastel ei ole tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 5.1 ja 5.2, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

KOK

Spiriva Respimati kasutamine lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta ei ole asjakohane.

Tsüstiline fibroos

Spiriva Respimati efektiivsus ja ohutus ei ole tõestatud (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Manustamisviis

Ravimi õige manustamise tagamiseks peab arst või meditsiinitöötaja patsiendile näitama, kuidas inhalaatorit kasutada.

Kasutus- ja käsitlusjuhend patsiendile

Sissejuhatus

Spiriva Respimat (tiotroopiumbromiid). Enne Spiriva Respimati kasutamist lugege seda kasutusjuhendit. Lapsed peavad Spiriva Respimati kasutama täiskasvanu abiga.

Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada ainult ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS. Iga kord, kui te ravimit kasutate, manustage KAKS PIHUSTUST.

Kui Spiriva Respimati ei ole kasutatud üle 7 päeva, siis pihustage üks pihustus suunaga allapoole.

Kui Spiriva Respimati ei ole kasutatud üle 21 päeva, siis korrake lõigus „Esmakordseks kasutamiseks ettevalmistamine“ kirjeldatud etappe 4 kuni 6, kuni näete ravimipilve. Seejärel korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm korda.

Ärge puudutage augustuselementi läbipaistvas kattes.

Kuidas Spiriva Respimati hooldada

Puhastage huulikut ja temas paiknevat metallosa niiske lapi või pabersalvrätiga vähemalt üks kord nädalas.

Huuliku vähene värvuse muutus ei mõjuta Spiriva Respimat inhalaatori toimimist. Vajadusel puhastage Spiriva Repimat inhalaatori välispinda, pühkides niiske lapiga.

Millal võtta kasutusele uus Spiriva Respimat

Spiriva Respimat inhalaator sisaldab 60 pihustust (30 annust), kui seda vastavalt annustamisjuhisele kasutada (kaks pihustust üks kord ööpäevas).

Annuseindikaator näitab ligikaudu, kui palju ravimit on alles.

Kui osuti jõuab skaala punasesse piirkonda, vajate te uut retsepti. Ravimit on jäänud ligikaudu 7 päevaks (14 pihustust).

Kui annuseindikaator on jõudnud punase skaala lõppu, lukustub Spiriva Respimat inhalaator automaatselt – rohkem annuseid ei saa pihustada. Selles olukorras ei saa läbipaistvat katet enam keerata.

Spiriva Respimat tuleb ära visata kolm kuud pärast selle ettevalmistamist esmakordseks kasutamiseks, isegi kui kogu ravim ei ole ära kasutatud või on täielikult kasutamata.

Esmakordseks kasutamiseks ettevalmistamine

Eemaldage läbipaistev kate

• Hoidke kaas suletuna.

• Vajutage kaitseriivile, samal ajal teise käega läbipaistvat katet kindlalt ära tõmmates.

Sisestage kolbampull

Sisestage kolbampulli kitsas ots inhalaatorisse.

Asetage inhalaator kindlale pinnale ja vajutage kindlalt alla, kuni kolbampull plõksatab kohale.

Ärge eemaldage kolbampulli, kui see on juba inhalaatorisse paigaldatud.

Paigutage läbipaistev kate tagasi

Paigutage läbipaistev kate tagasi oma kohale, kuni see plõksatab.

Ärge läbipaistvat katet seejärel enam eemaldage.

Keerake

Hoidke kaas suletuna.

Keerake läbipaistvat katet etiketil kujutatud nooltega märgistatud suunas, kuni see plõksatab (pool pööret).

 1. Avage

Avage kaas, nii et see plõksatab täiesti lahti.

Vajutage

Suunake inhalaator otsaga allapoole.

Vajutage annustamisnupule.

Sulgege kaas.

Korrake etappe 4 kuni 6, kuni näete ravimipilve.

Pärast seda, kui näete ravimipilve, korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm korda.

Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis. Need etapid ei mõjuta kättesaadavate annuste arvu. Pärast ettevalmistamist saab inhalaatorist väljutada 60 pihustust (30 raviannust).

Igapäevane kasutamine

KEERAKE

Hoidke kaas suletuna.

KEERAKE läbipaistvat katet etiketil kujutatud nooltega märgistatud suunas, kuni see klõpsatab (pool pööret).

AVAGE

AVAGE kaas, kuni see plõksatab täiesti lahti.

VAJUTAGE

Hingake aeglaselt ja täielikult välja.

Sulgege huuled ümber huuliku otsa nii, et õhuavad oleksid vabad. Suunake inhalaator neelu tagaseinale.

Hingates aeglaselt ja sügavalt suu kaudu sisse, VAJUTAGE annustamisnupule ning jätkake aeglast sissehingamist niikaua, kui see teile mugav tundub.

Hoidke hinge kinni 10 sekundit või niikaua, kui see teile mugav tundub.

Korrake keeramist, avamist ja vajutamist kokku 2 pihustuse puhul.

Sulgege kaas kuni inhalaatori järgmise kasutamiseni.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus tiotroopiumbromiidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või atropiini või selle derivaatide, nt ipratroopiumi või oksütroopiumi suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna tiotroopiumbromiid on bronhodilataator, mis on mõeldud säilitusraviks manustamissagedusega üks kord ööpäevas, siis seda ei tohi kasutada bronhospasmi ägedate episoodide esmaseks raviks ega ägedate sümptomite leevenduseks. Ägeda hoo korral tuleb kasutada kiire toimega beeta-2-agonisti.

Spiriva Respimati ei tohi kasutada monoteraapiana astma puhul. Astma patsientidel tuleb soovitada põletikuvastase ravi, st inhaleeritavate glükokortikosteroidide, kasutamise muutumatut jätkamist pärast Spiriva Respimat ravi alustamist, isegi kui nende sümptomid paranevad.

Pärast tiotroopiumbromiidi inhalatsioonilahuse manustamist võivad tekkida kohesed ülitundlikkusreaktsioonid.

Seoses antikolinergilise aktiivsusega tuleb tiotroopiumbromiidi kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb suletudnurga glaukoom, eesnäärme hüperplaasia või kusepõiekaela obstruktsioon.

Inhaleeritavad ravimid võivad esile kutsuda inhalatsioonist põhjustatud bronhospasmi.

Tiotroopiumi tuleb kasutada ettevaatlikult järgmiste seisunditega patsientidel: hiljutine müokardiinfarkt (viimase 6 kuu jooksul); igasugune ebastabiilne või eluohtlik südamearütmia või sekkumist või farmakoteraapia muutmist vajav südamearütmia viimase aasta jooksul; hospitaliseerimine südamepuudulikkuse (NYHA III või IV klass) tõttu viimase aasta jooksul. Need patsiendid olid kliinilistest uuringutest välja jäetud ning ravimi antikolinergiline toimemehhanism võib neid seisundeid mõjutada.

Kuna mõõduka kuni raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens ≤ 50 ml/min) patsientidel esinev neerufunktsiooni vähenemine suurendab tiotroopiumbromiidi kontsentratsiooni plasmas, tohib seda ravimit kasutada ainult juhul, kui loodetav kasu on suurem kui võimalik risk. Raske neerukahjustusega patsientidega puudub pikaajaline kogemus (vt lõik 5.2).

Patsiente tuleb hoiatada inhalatsioonilahuse silma sattumise eest. Neile tuleb seletada, et selle tagajärjeks võib olla suletudnurga glaukoomi teke või ägenemine, valu või ebamugavustunne silmas, ajutine nägemise hägunemine, sähvatused või värvilised kujutised nägemisel koos sidekesta kongestsioonist tingitud silmade punetusega ja sarvkesta turse. Kui peaks tekkima mingi kombinatsioon nendest silma sümptomitest, peab patsient lõpetama tiotroopiumbromiidi kasutamise ja konsulteerima koheselt spetsialistiga.

Suukuivus, mida on täheldatud antikolinergilise ravi puhul, võib pikaajaliselt põhjustada hambakaariest.

Tiotroopiumbromiidi ei tohi kasutada sagedamini kui üks kord ööpäevas (vt lõik 4.9).

Spiriva Respimati ei soovitata kasutada tüstilise fibroosi (CF) puhul. Kasutades CF-ga patsientidel, võib Spiriva Respimat tugevdada CF sümptomeid (nt põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, pulmonaalseisundi ägenemisi, hingamisteede infektsioone).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ehkki seni ei ole formaalseid ravimkoostoime uuringuid läbi viidud, on tiotroopiumbromiidi kasutatud KOK’i ja astma ravis samaaegselt teiste sageli kasutatavate ravimitega, sh sümpatomimeetiliste bronhidilataatorite, metüülksantiinide, suukaudsete ja inhaleeritavate steroidide, antihistamiinikumide, mukolüütikumide, leukotrieeni modifitseerijate, kromoonide, anti-IgE raviga, ilma et oleks saadud kliinilisi tõendeid koostoimete kohta.

Pikatoimeliste beeta-adrenoretseptorite agonistide (LABA, long-acting beta-adrenoceptor agonist) või inhaleeritavate kortikosteroidide (ICS, inhaled corticosteroid) kasutamine ei muutnud tiotroopiumi kontsentratsiooni.

Tiotroopiumbromiidi manustamist üheaegselt teiste antikolinergikume sisaldavate ravimitega ei ole uuritud ning seetõttu ei soovitata.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Tiotroopiumi kasutamise kohta rasedatel on andmed väga piiratud. Loomkatsed ei ole näidanud kliiniliselt oluliste annuste puhul otsest ega kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on parem vältida Spiriva Respimati kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Seni on teadmata, kas tiotroopiumbromiid eritub inimese rinnapiima. Vaatamata närilistega läbiviidud uuringutele, millest nähtus, et tiotroopiumbromiid eritub emapiima ainult väheses koguses, ei soovitata

Spiriva Respimati imetamise perioodil kasutada. Tiotroopiumbromiid on pika toimega ühend. Otsus imetamise jätkamise/lõpetamise või Spiriva Respimat ravi jätkamise/lõpetamise kohta tuleb vastu võtta, arvestades imetamise kasu lapsele ja Spiriva Respimat ravi kasu emale.

Fertiilsus

Tiotroopiumi viljakust mõjutava toime kohta kliinilised andmed puuduvad. Tiotroopiumiga läbi viidud mittekliinilised uuringud ei näidanud mingeid kõrvaltoimeid viljakusele (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Pearingluse või hägusa nägemise esinemine võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Paljud loetletud kõrvaltoimed võib omistada tiotroopiumbromiidi antikolinergilistele omadustele.

Kõrvaltoimete kokkuvõte

Allpool loetletud kõrvaltoimetele omistatavad esinemissagedused põhinevad soovimatute ravimreaktsioonide (st tiotroopiumile omistatavate juhtumite) töötlemata esinemismääradel, mida täheldati tiotroopiumi rühmas, mis on kogutud seitsmest platseebokontrollitud kliinilisest KOK uuringust (3282 patsienti) ja kaheteistkümnest platseebokontrollitud kliinilisest astma uuringust laste ja täiskasvanutega (1930 patsienti), raviperioodidega neljast nädalast kuni ühe aastani.

Esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass/MedDRA eelistermin

 

Esinemissagedus

Esinemissagedus

 

 

KOK

Astma

 

 

 

 

Ainevahetus- ja toitumishäired

 

 

 

Dehüdratatsioon

 

Teadmata

Teadmata

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

Pearinglus

 

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Unetus

 

Harv

Aeg-ajalt

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

 

 

Glaukoom

 

Harv

Teadmata

Silmasisese rõhu tõus

 

Harv

Teadmata

Hägune nägemine

 

Harv

Teadmata

 

 

 

 

Südame häired

 

 

 

Kodade fibrillatsioon

 

Harv

Teadmata

Südamepekslemine

 

Harv

Aeg-ajalt

Supraventrikulaarne tahhükardia

 

Harv

Teadmata

Tahhükardia

 

Harv

Teadmata

 

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

Organsüsteemi klass/MedDRA eelistermin

Esinemissagedus

Esinemissagedus

 

KOK

Astma

Köha

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Farüngiit

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Düsfoonia

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Ninaverejooks

Harv

Harv

Bronhospasm

Harv

Aeg-ajalt

Larüngiit

Harv

Teadmata

Sinusiit

Teadmata

Teadmata

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

Suukuivus

Sage

Aeg-ajalt

Kõhukinnisus

Aeg-ajalt

Harv

Orofarüngeaalne kandidiaas

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Düsfaagia

Harv

Teadmata

Gastroösofageaalne reflukshaigus

Harv

Teadmata

Hambakaaries

Harv

Teadmata

Gingiviit

Harv

Harv

Glossiit

Harv

Teadmata

Stomatiit

Teadmata

Harv

Soolestiku obstruktsioon, sh paralüütiline iileus

Teadmata

Teadmata

Iiveldus

Teadmata

Teadmata

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused, immuunsüsteemi

 

 

häired

 

 

Lööve

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Sügelus

Aeg-ajalt

Harv

Angioneurootiline ödeem

Harv

Harv

Urtikaaria

Harv

Harv

Nahainfektsioon/nahahaavand

Harv

Teadmata

Kuiv nahk

Harv

Teadmata

Ülitundlikkus (sh varajased reaktsioonid)

Teadmata

Harv

Anafülaktiline reaktsioon

Teadmata

Teadmata

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

 

 

Liigeste turse

Teadmata

Teadmata

 

 

 

Neerude ja kuseteede häired

 

 

Kusepeetus

Aeg-ajalt

Teadmata

Düsuuria

Aeg-ajalt

Teadmata

Kuseteede infektsioon

Harv

Harv

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Kontrollitud kliinilistes KOK uuringutes olid sageli täheldatud kõrvaltoimeteks antikolinergilised kõrvaltoimed, nagu suukuivus, mis esines ligikaudu 2,9%-l patsientidest. Astma puhul oli suukuivuse esinemissageduseks 0,83%.

Seitsmes kliinilises KOK uuringus oli suukuivus ravi lõpetamise põhjuseks 3 patsiendil 3282-st tiotroopiumiga ravitud patsiendist (0,1%). Kaheteistkümnes astma kliinilises uuringus (1930 patsienti) ei esinenud ühtki ravi katkestamist suukuivuse tõttu.

Tõsisteks kõrvaltoimeteks, mis on kooskõlas antikolinergiliste toimetega, olid glaukoom, kõhukinnisus, soolestiku obstruktsioon, sh paralüütiline iileus ja kusepeetus.

Lapsed

Ohutuse andmebaas sisaldab 560 lapse andmeid (296 patsienti vanuses 1…11 eluaastat ja 264 patsienti vanuses 12…17 eluaastat), mis on saadud viiest platseebokontrollitud kliinilisest uuringust, mille raviperioodid ulatusid 12 nädalast ühe aastani. Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste lastel on samasugune nagu täiskasvanutel.

Muud patsientide erirühmad

Mida kõrgem vanus, seda enam võivad esineda antikolinergilised toimed.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Tiotroopiumbromiidi suured annused võivad põhjustada antikolinergilisi sümptomeid.

Siiski tervetel vabatahtlikel ei esinenud pärast kuni 340 mikrogrammi tiotroopiumbromiidi ühekordse annuse inhaleerimist mingeid süsteemseid antikolinergilisi kõrvaltoimeid. Lisaks ei täheldatud tervetel vabatahtlikel pärast 14-päevast kuni 40 mikrogrammi tiotroopiumi inhalatsioonilahuse manustamist mingeid olulisi kõrvaltoimeid peale suu/kurgu ja nina limaskestade kuivuse, välja arvatud märkimisväärne süljeerituse vähenemine alates 7. päevast.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised inhaleeritavad hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, antikolinergilised ained

ATC-kood: R03BB04

Toimemehhanism

 1. Tiotroopiumbromiid on pikatoimeline muskariiniretseptorite spetsiifiline antagonist. Ta omab sarnast afiinsust alatüüpide M1 kuni M5 suhtes. Hingamisteedes seondub tiotroopiumbromiid konkureerivalt ja pöörduvalt bronhide silelihaste M3 retseptoritega, olles antagonistiks atsetüülkoliini kolinergilistele (bronhokonstriktiivsetele) toimetele, mille tulemuseks on bronhide silelihaste lõõgastumine. See toime sõltub annuse suurusest ja kestab kauem kui 24 tundi. N-kvaternaarse antikolinergilise ainena on tiotroopiumbromiid paikselt (bronho-) selektiivne, manustatuna inhalatsiooni teel, ning näitab aktsepteeritavat terapeutilist laiust enne võimalike süsteemsete antikolinergiliste toimete teket.

Farmakodünaamilised toimed

 1. Tiotroopiumi dissotsiatsioon, eriti M-retseptoritest, on väga aeglane ja osutab märkimisväärselt pikemale dissotsiatsiooni poolväärtusajale kui ipratroopiumi puhul. Dissotsiatsioon M-retseptoritest on kiirem kui M-st, mis tõi funktsionaalsetes in vitro uuringutes välja (kineetiliselt kontrollitud) M-retseptori alatüübi selektiivsuse M2 ees. Tugev toime, väga aeglane dissotsiatsioon ja lokaalne selektiivsus retseptorile on leidnud oma kliinilise väljenduse KOK ja astma patsientide märkimisväärses ja pikaajalises bronhodilatatsioonis.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus KOK’i puhul

Kliiniline III faasi arendusprogramm hõlmas kaks 1-aastast, kaks 12-nädalast ja kaks 4-nädalast randomiseeritud topeltpimedat uuringut, kuhu oli kaasatud 2901 KOK-patsienti (1038 said

5 mikrogrammi tiotroopiumi annuseid). 1-aastane programm koosnes kahest platseebokontrollitud uuringust. Kaks 12-nädalast uuringut olid nii aktiivse (ipratroopium) kui platseebokontrolliga. Kõik kuus uuringut sisaldasid kopsufunktsiooni mõõtmisi. Lisaks hõlmasid kaks 1-aastast uuringut düspnoe, tervisega seotud elukvaliteedi ja ägenemisvastase toime mõõtmise tulemusi.

Platseebokontrollitud uuringud

Kopsufunktsioon

 1. Tiotroopiumi inhalatsioonilahus, manustatuna üks kord ööpäevas, näitas olulist kopsufunktsiooni paranemist (FEV1 ja FVC) 30 minuti jooksul pärast esimest annust, võrreldes platseeboga (FEV1 keskmine paranemine 30 minuti pärast: 0,113 liitrit; 95% usaldusintervall (CI): 0,102…0,125 liitrit, p<0,0001). Kopsufunktsiooni paranemine säilis tasakaaluseisundis 24 tunni vältel, võrreldes platseeboga (FEV1 keskmine paranemine: 0,122 liitrit; 95% CI: 0,106…0,138 liitrit, p<0,0001). Farmakodünaamiline tasakaaluseisund saavutati ühe nädala jooksul.

Spiriva Respimat parandas oluliselt hommikust ja õhtust PEFRi (peak expiratory flow rate, ekspiratoorse tippvoolu kiirus), mõõdetuna patsiendi igapäevaste üleskirjutuste järgi, võrreldes platseeboga (PEFR keskmine paranemine: keskmine parenemine hommikuti 22 l/min; 95% CI: 18…55 l/min, p<0,0001; õhtuti 26 l/min; 95% CI: 23…30 l/min, p<0,0001). Spiriva Respimati kasutamise tulemusena vähenes esmaabi bronhodilataatorite kasutamine, võrreldes platseeboga (esmaabi ravimite kasutamise keskmine vähenemine 0,66 juhtumit ööpäevas, 95% CI: 0,51…0,81 juhtumit ööpäevas, p<0,0001).

Spiriva Respimati bronhe lõõgastavad omadused säilisid terve 1-aastase manustamisperioodi jooksul ilma tolerantsuse ilminguteta.

Düspnoe, tervisega seotud elukvaliteet, KOK ägenemised pikaajalistes 1-aastastes uuringutes

Düspnoe

Spiriva Respimat vähendas oluliselt düspnoed (hindamisel kasutatud ülemineku/mööduva düspnoe indeksit), võrreldes platseeboga (keskmine paranemine 1,05 ühikut; 95% CI: 0,73…1,38 ühikut, p<0,0001). Paremus püsis kogu raviperioodi vältel.

Tervisega seotud elukvaliteet

Patsientide elukvaliteedi hinnangu (mõõtmiseks kasutatud St. George’i respiratoorsete haiguste küsimustikku) keskmise üldskoori paranemine kahe 1-aastase uuringu lõpuks oli 3,5 ühikut Spiriva Respimati kasuks, võrreldes platseeboga (95% CI: 2,1...4,9, p<0,0001). 4-ühikulist vähenemist peetakse kliiniliselt oluliseks.

KOK ägenemised

Kolmes 1-aastases randomiseeritud, topeltpimedas, platseebokontrollitud kliinilises uuringus tulenes Spiriva Respimat ravist KOK ägenemise tunduvalt vähenenud risk, võrreldes platseeboga. KOK ägenemisi määratleti kui “vähemalt kahe respiratoorse juhtumi/sümptomi kompleksi kestusega vähemalt kolm päeva või rohkem, mis vajasid ravi muutmist (antibiootikumide ja/või süsteemsete kortikosteroidide ordineerimine ja/või ordineeritud respiratoorsete ravimite oluline muutmine)”. Spiriva Respimat ravi tulemuseks oli hospitaliseerimisriski vähenemine KOK ägenemise tõttu (mis oli märkimisväärne asjakohase pädevusega suuremahulises ägenemise uuringus).

Tabelis 1 on näidatud kahe III faasi uuringu kogutud analüüs ja täiendava ägenemisuuringu eraldi analüüs. Kaasuva ravina olid lubatud kõik respiratoorsed ravimid (nt kiire toimega beetaagonistid, inhaleeritavad

kortikosteroidid ja ksantiinid) peale antikolinergikumide ja pikatoimeliste beetaagonistide. Pikatoimelised beetaagonistid olid lisana lubatud ägenemise uuringus.

Tabel 1: Keskmise kuni väga raske KOK-ga patsientide KOK ägenemiste ja hospitaliseeritud KOK ägenemiste statistiline analüüs

Uuring

Tulemusnäitaja

Spiriva

Platseebo

Riski

p-väärtus

(NSpiriva,

 

Respimat

 

vähenemise %

 

Nplatseebo)

 

 

 

(95% CI)a

 

1-aastased III

Päevad kuni esimese KOK

160a

86a

<0,0001b

faasi uuringud,

ägenemiseni

 

 

(16...40)b

 

kogutud

Keskmine ägenemise

0,78c

1,00c

0,002c

analüüsd

esinemissageduse määr

 

 

(8...33)c

 

 

patsiendiaasta kohta

 

 

 

 

(670, 653)

Aeg kuni esimese

 

 

0,20b

 

hospitaliseerimiseni KOK tõttu

 

 

b(-16...51)

 

 

Keskmine hospitaliseeritud

0,09 c

0,11 c

0,096 c

 

ägenemiste esinemissageduse

 

 

(-4...38) c

 

 

määr patsiendiaasta kohta

 

 

 

 

1-aastane IIIb

Päevad kuni esimese KOK

169a

119a

<0,0001b

faasi

ägenemiseni

 

 

(23...37)b

 

ägenemisuuring

Keskmine ägenemise

0,69c

0,87c

<0,0001c

 

esinemissageduse määr

 

 

(13...28)c

 

(1939, 1953)

patsiendiaasta kohta

 

 

 

 

 

Aeg kuni esimese

 

 

0,003b

 

hospitaliseerimiseni KOK

 

 

(10...41)b

 

 

ägenemise tõttu

 

 

 

 

 

Keskmine hospitaliseeritud

0,12c

0,15c

0,004c

 

ägenemiste esinemissageduse

 

 

(7...30)c

 

 

määr patsiendiaasta kohta

 

 

 

 

A Aeg esimese juhtumini: ravi päevad selleni, kuni 25%-l patsientidest esines vähemalt üks KOK ägenemine / hospitaliseerimine KOK ägenemise tõttu. Uuringus A esines 25%-l platseebo patsientidest ägenemine 112. päevaks, samas kui Spiriva Respimati puhul esines 25%-l ägenemine 173. päevaks (p=0,09). Uuringus B esines 25%-l platseebo patsientidest ägenemine 74. päevaks, samas kui Spiriva Respimati puhul esines 25%-l ägenemine 149. päevaks (p<0,0001).

B Riskisuhted arvestati Cox’i proportsionaalse riski mudeli põhjal. Protsentuaalne riski vähenemine on 100 (1 – riskisuhe). C Poissoni regressioon. Riski vähenemine on 100 (1 – esinemissageduse suhe).

D Andmete kogumine täpsustati uuringu kavandamisel. Ägenemise tulemusnäitajaid parandati oluliselt kahe 1-aastase uuringu individuaalsetes analüüsides.

Tiotroopiumi pikaajaline aktiivse kontrolliga uuring

 1. Spiriva Respimat’i ja Spiriva HandiHaler’i efektiivsuse ja ohutuse võrdlemiseks on läbi viidud pikaajaline, laiaulatuslik, randomiseeritud, topeltpime, aktiivse kontrolliga uuring, mille jälgimisperiood oli kuni 3 aastat (5711 patsienti said Spiriva Respimat’i; 5694 patsienti said Spiriva HandiHaler’it). Esmasteks tulemusnäitajateks olid aeg KOK’i esimese ägenemiseni, aeg üldsuremuseni ning alamuuringus (906 patsienti) minimaalne FEV1 (enne manustamist).

Aeg KOK’i esimese ägenemiseni oli Spiriva Respimat’i ja Spiriva HandiHaler’i uuringu jooksul arvuliselt sarnane (riskisuhe (Spiriva Respimat/Spiriva HandiHaler) 0,98, 95% CI 0,93...1.03). Päevade arvu mediaan KOK’i esimese ägenemiseni oli Spiriva Respimat’i puhul 756 päeva ja Spiriva HandiHaler’i puhul 719 päeva.

 1. Spiriva Respimat’i bronhodilatoorne toime püsis 120 nädalat, mis oli sarnane Spiriva HandiHaler’i puhul täheldatule. Spiriva Respimat vs Spiriva HandiHaler minimaalse FEV1 keskmine erinevus oli -0,010 l (95% CI -0,038...0,018 l).

Turuletulekujärgses TIOSPIR uuringus, milles võrreldi Spiriva Respimat’i ja Spiriva HandiHaler’it, oli üldsuremus (sh vitaalstaatus) sarnase riskisuhtega (Spiriva Respimat/Spiriva HandiHaler) = 0,96; 95% CI 0,84...1,09). Vastav ekspositsioon ravile oli 13 135 ja 13 050 patsiendiaastat.

Platseebokontrollitud uuringus, millega kaasnes vitaalstaatuse jälgimine kuni kavatsusliku raviperioodi lõpuni, täheldati Spiriva Respimat’i puhul üldsuremuse arvulist suurenemist, võrreldes platseeboga (esinemissageduse suhe (rate ratio) (95% usaldusvahemik) 1,33 (0,93; 1,92), ekspositsioon Spiriva Respimat ravile 2574 patsiendiaastat. Suremuse tõusu täheldati teadaolevate rütmihäiretega patsientidel. Spiriva HandiHaler’i puhul esines surma riski 13% vähenemine ((riskisuhe, sh vitaalstaatuse jälgimine (tiotroopium/platseebo) = 0,87; 95% CI, 0,76...0,99)). Ekspositsioon Spiriva HandiHaler ravile oli 10927 patsiendiaastat. Platseebokontrollitud Spiriva HandiHaler’i uuringus nagu ka Spiriva Respimat’i ja HandiHaler’it võrdlevas uuringus TIOSPIR ei täheldatud teadaolevate rütmihäiretega patsientide alarühmas liigset suremuse riski.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus astma puhul

Täiskasvanute püsiva astma kliiniline III faasi programm hõlmas kahte 1-aastast randomiseeritud, topeltpimedat, platseebokontrollitud uuringut, millesse oli kaasatud kokku 907 astmapatsienti (453 said Spiriva Respimati), kes said ICS-i (inhaleeritav kortikosteroid) (≥ 800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja LABA (pikatoimeline beetaagonist) kombinatsiooni. Uuringu esmasteks tulemusnäitajateks olid kopsufunktsiooni mõõtmised ja rasked ägenemised.

PrimoTinA-astmauuringud

Kahes 1-aastase kestusega uuringus patsientidega, kelle sümptomid püsisid vähemalt ICS (≥800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja LABA säilitusraviga, esines Spiriva Respimati puhul kliiniliselt oluline kopsufunktsiooni paranemine, võrreldes platseeboga, kui teda kasutati täiendavalt foonravile.

 1. nädalal olid keskmised maksimaalsed ja minimaalsed FEV1 paranemised vastavalt 0,110 liitrit (95% CI: 0,063...0,158 liitrit, p<0,0001) ja 0,093 liitrit (95% CI 0,050...0,137 liitrit, p<0,0001). Kopsufunktsiooni paranemine, võrreldes platseeboga, püsis 24 tundi.

PrimoTinA astma uuringutes vähendas sümptomaatilistel patsientidel (N=453) ravi ICS, LABA ja tiotroopiumiga raskete astma ägenemiste riski 21% võrra, võrreldes sümptomaatiliste patsientide (N=454) raviga ICS, LABA ja platseeboga. Riski vähenemine raskete astma ägenemiste keskmise arvu osas patsiendiaasta kohta oli 20%.

Seda toetas astma halvenemise riski vähenemine 31% võrra ja astma halvenemiste keskmine arv/patsiendiaasta riski vähenemine 24% võrra (vt tabel 2).

Tabel 2: Ägenemised patsientidel, kel püsisid sümptomid ICS (≥800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) + LABA raviga (PrimoTinA-astmauuringud)

 

Uuring

Tulemusnäitaja

Spiriva Respimat,

Platseebo,

% riski

p-väärtus

 

 

 

täiendavalt

täiendavalt

vähenemine

 

 

 

 

vähemalt

vähemalt

(95% CI)

 

 

 

 

/LABA-leaICS

/LABA-leaICS

 

 

 

 

 

(N=453)

(N=454)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaks 1-aastast

Päevi 1. raskekujulise

282c

226c

21b

0,0343

 

III faasi

astma ägenemiseni

 

 

(0, 38)

 

 

uuringut,

Raskekujuliste astma

0,530

0,663

20d

0,0458

 

summeeritud

ägenemiste keskmine

 

 

(0, 36)

 

 

analüüs

arv/patsientaasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päevi astma 1.

315c

181c

31b

<0,0001

 

 

halvenemiseni

 

 

(18, 42)

 

 

 

Astma halvenemiste

2,145

2,835

24d

0,0031

 

 

keskmine arv/

 

 

(9, 37)

 

 

 

patsientaasta

 

 

 

 

A

≥800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent

 

 

 

B

Riskisuhe, usaldusintervall ja p-väärtus on saadud Coxi proportsionaalsete riskide mudelist ainsana efektiivse toimega ravi.

 

Protsentuaalne riski vähenemine on 100 (1 – riskisuhe).

 

 

 

CAeg esimese juhtumini: ravipäevi selleks ajaks, kui 25%/50%-l patsientidest oli esinenud vähemalt üks raskekujuline astma ägenemine/astma halvenemine

DMäära suhtarv saadi Poissoni regressioonimudelist log ekspositsiooniga (aastates) nihkena. Protsentuaalne riski vähenemine on 100 (1-järguline suhtarv).

Lapsed

KOK

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Spiriva Respimatiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta KOK’i korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

Astma

Kõik laste (1…17-aastased) püsiva astma kliinilise III faasi programmi uuringud olid randomiseeritud, topeltpimedad ja platseebokontrollitud. Kõik patsiendid said ICS-i sisaldavat foonravi.

Raske astma

Noorukid (12…17-aastased)

12-nädalasse PensieTinA-astmauuringusse kaasati kokku 392 patsienti (130 said Spiriva Respimati), kelle sümptomid püsisid ICS suure annuse ja ühe astma säilitusravimi või ICS keskmise annuse ja kahe astma säilitusravimi puhul.

12…17-aastaste patsientide puhul määratleti ICS suure annusena > 800…1600 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent; ICS keskmise annusena määratleti 400…800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent. Lisaks, 12…14-aastased patsiendid võisid saada ICS annust

> 400 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalenti ja vähemalt ühte astma säilitusravimit või ≥ 200 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalenti ja vähemalt kahte astma säilitusravimit.

 1. Selles uuringus täheldati Spiriva Respimatil kopsufunktsiooni osas paremust platseeboga võrreldes, kasutatuna foonravi lisana, kuid maksimaalse ja minimaalse FEV1 erinevused ei olnud statistiliselt märkimisväärsed.
 2. •12-ndal nädalal olid maksimaalse ja minimaalse FEV1 keskmised paranemised vastavalt

0,090 liitrit [95% usaldusintervall (CI): -0,019…0,198 liitrit, p=0,1039] ja 0,054 liitrit (95% CI: - 0,061…0,168 liitrit, p=0,3605).

12-ndal nädalal oli Spiriva Respimat oluliselt parandanud hommikust ja õhtust PEF-i (hommikune 17,4 l/min; 95% CI: 5,1…29,6 l/min; õhtune 17,6 l/min; 95% CI: 5,9…29,6 l/min).

Lapsed (6…11-aastased)

12-nädalasse VivaTinA-astmauuringusse kaasati kokku 400 patsienti (130 said Spiriva Respimati), kel püsisid sümptomid ICS suure annuse ja ühe astma säilitusravimi või ICS keskmise annuse ja kahe astma säilitusravimi puhul. ICS suure annusena määratleti > 400 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalenti; ICS keskmise annusena määratleti 200…400 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalenti.

Selles uuringus täheldati Spiriva Respimatil kopsufunktsiooni osas olulist paremust platseeboga võrreldes, kasutatuna foonravi lisana.

•12-ndal nädalal olid maksimaalse ja minimaalse FEV1 keskmised paranemised vastavalt

0,139 liitrit (95% CI: 0,075…0,203 liitrit, p=0,0001) ja 0,087 liitrit (95% CI: 0,019…0,154 liitrit, p=0,0117).

Mõõdukas astma

Noorukid (12…17-aastased)

1-aastasesse RubaTinA-astmauuringusse kaasati kokku 397 patsienti (134 said Spiriva Respimati), kelle sümptomid püsisid ICS keskmise annuse (200…800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent 12…14-aastastele patsientidele või 400…800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent 15…17-aastastele patsientidele) puhul. Spiriva Respimatiga täheldati olulisi kopsufunktsiooni paranemisi platseeboga võrreldes, kasutatuna lisaks foonravile.

Lapsed (6…11-aastased)

1-aastasesse CanoTinA-astmauuringusse kaasati kokku 401 patsienti (135 said Spiriva Respimati), kelle sümptomid püsisid ICS keskmise annuse (200…400 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) puhul. Spiriva Respimatiga täheldati olulisi kopsufunktsiooni paranemisi platseeboga võrreldes, kasutatuna lisaks foonravile.

Lapsed (1…5-aastased)

Kokku 101 astmahaige lapsega (31 said Spiriva Respimati), kes said ICS-i sisaldavat foonravi, viidi läbi üks 12-nädalane randomiseeritud, topeltpime, platseebokontrollitud II/III faasi kliiniline uuring (NinoTinA-astmauuring). Uuringuravimi manustamiseks 98 patsiendile kasutati klapiga vahekambrit näomaskiga (Aerochamber Plus Flow-Vu®).

Uuringu esmane eesmärk oli ohutuse hindamine; efektiivsust hinnati uurimuslikult.

Tabelis 3 on näidatud patsientide arv ja protsent, kellel registreeriti kõrvaltoimeid (KT), hoolimata seosest. Spiriva Respimati puhul oli astma kõrvaltoimete arv madalam kui platseebo puhul. Uurimuslikud efektiivsuse hindamised ei näidanud erinevusi Spiriva Respimati ja platseebo vahel.

Tabel 3: Kõrvaltoimetega patsientide esinemissagedus, mida registreeriti ≥ 5 patsiendil NinoTinA- astmauuringus (1…5-aastased lapsed)

 

Platseebo N (%)

Spiriva Respimat N (%)

Patsientide arv

(100,0)

31 (100,0)

Igasuguse KT-ga patsiendid

(73,5)

(58,1)

Nasofarüngiit

(14,7)

(6,5)

Ülemiste hingamisteede infektsioon

(2,9)

5 (16,1)

Astma*

(29,4)

(6,5)

Palavik

(17,6)

(9,7)

*MedDRA eelistermini „Astma“ madalama taseme terminid olid kas „Astma halvenemine" või „Astma ägenemine“.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Spiriva Respimatiga läbi viidud uuringute tulemusi alla 1- aastaste laste alamrühmade kohta (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus tsüstilise fibroosi (CF) puhul

Kliiniline arendusprogramm CF puhul hõlmas 3 multitsentrilist uuringut, millesse oli kaasatud 959 patsienti vanuses 5 kuud ja vanemad. Alla 5-aastased patsiendid kasutasid vahekambrit (AeroChamber Plus®) koos näomaskiga ning olid kaasatud ainult ohutuse hindamisse. Kahes määrava tähtsusega uuringus (annuse leidmise II faasi uuring ja kinnitav III faasi uuring) võrreldi Spiriva Respimati (tiotroopium

 1. mikrogrammi: 469 patsienti) ja platseebo (315 patsienti) toimeid kopsufunktsioonile (ennustatav FEV1 AUC0-4h ja minimaalse FEV1 protsent) 12-nädalasel randomiseeritud topeltpimedal perioodil. III faasi uuring sisaldas ka pikaajalist, kuni 12-kuulist avatud jätku-uuringut. Neis uuringutes olid kaasuva ravina lubatud kõik hingamisteede ravimid, nagu pika toimega beetaagonistid, mukolüütikumid ja antibiootikumid, kuid mitte antikoliinergilised ravimid.

Tabelis 4 on esitatud toimed kopsufunktsioonile. Olulist paranemist sümptomite ja tervisliku seisundi osas (ägenemised Respiratoorsete ja süsteemsete sümptomite küsimustiku järgi ja elukvaliteet Tsüstilise fibroosi küsimustiku järgi) ei täheldatud.

Tabel 4: Korrigeeritud keskmine erinevus platseebost algnäitajate absoluutsete muutuste osas 12 nädalat hiljem

 

II FAAS

 

 

III FAAS

 

 

Kõik patsiendid

Kõik patsiendid

≤11 aastat

≥12 aastat

 

(NSpiriva = 176,

(NSpiriva = 293,

(NSpiriva = 95,

(NSpiriva = 198,

 

Nplatseebo = 168)

Nplatseebo = 147)

Nplatseebo = 47)

Nplatseebo = 100)

 

KESKMINE

p-väärtus

KESKMINE

p-väärtus

KESKMINE

KESKMINE

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

(95% CI)

(95% CI)

0-4hAUCFEV

 

 

 

 

 

 

(ennustatav %)a

3,39

<0,001

1,64

0,092

-0,63

2,58

ABSOLUUTSED

(1,67; 5,12)

 

(-0,27; 3,55)

 

(-4,58; 3,32)

(0,50; 4,65)

MUUTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4hAUCFEV

 

 

 

 

 

 

(liitrid) ABSOLUUTSED

0,09

<0,001

0,07

0,010

0,01

0,10

MUUTUSED

(0,05; 0,14)

 

(0,02; 0,12)

 

(-0,07; 0,08)

(0,03; 0,17)

 

 

 

 

 

 

 

Minimaalne/ FEV

 

 

 

 

 

 

minimaalse

2,22

0,018

1,40

0,150

-1,24

2,56

kontsentratsiooni

(0,38; 4,06)

 

-0,50; 3,30

 

(-5,20; -271)

(0,49; 4,62)

puhul (ennustatav

 

 

 

 

 

 

%)a

 

 

 

 

 

 

ABSOLUUTSED

 

 

 

 

 

 

MUUTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimaalne/ FEV

 

 

 

 

 

 

minimaalse

0,06

0,028

0,07

0,012

-0,01

0,10

kontsentratsiooni

(0,01; 0,11)

 

(0,02; 0,12)

 

(-0,08; 0,06)

(0,03; 0,17)

puhul (liitrid)

 

 

 

 

 

 

ABSOLUUTSED

 

 

 

 

 

 

MUUTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kaasuvad primaarsed tulemusnäitajad

Kõik CF uuringutes täheldatud kõrvaltoimed (KT-d) on tiotroopiumi teadaolevad soovimatud toimed (vt lõik 4.8). Nendega seotud kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks 12-nädalase topeltpimeda perioodi jooksul oli köha (4,1%) ja suukuivus (2,8%).

Tabelis 5 on esitatud nende patsientide arv ja protsent, kel täheldati kõrvaltoimeid (KT-id), mis pakuvad eri huvi tsüstilise fibroosi korral, sõltumata nende seotusest. Tiotroopiumiga suurenes arvuliselt, ehkki statistiliselt mitteoluliselt, selliste sümptomite esinemissagedus, mida peeti tsüstilise fibroosi ilminguteks, eriti ≤11-aastastel patsientidel.

Tabel 5: Tsüstilise fibroosi puhul eri huvi pakkuvate KT-tega patsientide protsent vanuserühmade järgi 12-nädalase ravi jooksul, sõltumata nende seotusest (kogutud II ja III faas)

 

≤11 aastat

≥12 aastat

 

Nplatseebo = 96

NSpiriva = 158

Nplatseebo = 215

NSpiriva = 307

Kõhuvalu

7,3

7,0

5,1

6,2

Kõhukinnisus

1,0

1,9

2,3

2,6

Distaalse soolestiku obstruktsiooni sündroom

0,0

0,0

1,4

1,3

Hingamisteede infektsioonid

34,4

36,7

28,4

28,3

Röga hulga suurenemine

1,0

5,1

5,6

6,2

Ägenemised

10,4

14,6

18,6

17,9

“Distaalse soolestiku obstruktsiooni sündroom” ja “röga hulga suurenemine” on MedDRA poolt eelistatavad terminid. “Hingamisteede infektsioonid” on MedDRA kõrgema taseme grupi termin. “Kõhuvalu”, “kõhukinnisus” ja “ägenemised” on kogumid MedDRA eelistatud terminitest.

Platseebole randomiseeritud patsientidest kolmkümne neljal (10,9%) ja Spiriva Respimatile randomiseeritud patsientidest viiekümne kuuel (12,0%) esines tõsine kõrvaltoime.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Spiriva Respimatiga läbi viidud uuringute tulemusi alla 1- aastaste laste alamrühmade kohta.

Farmakokineetilised omadused

a) Üldtutvustus

Tiotroopiumbromiid on mittekiraalne kvaternaarne ammooniumiühend, mis lahustub halvasti vees. Tiotroopiumbromiid on saadaval inhalatsioonilahusena, mida manustatakse Respimat inhalaatori abil. Ligikaudu 40% inhaleeritud annusest deponeeritakse sihtorganis kopsudes ning ülejäänud kogus deponeerub seedetraktis. Paljud allpool kirjeldatud farmakokineetilised andmed on saadud soovituslikust raviannusest suuremate annustega.

b) Toimeaine üldiseloomustus pärast ravimi manustamist

Imendumine: Pärast inhaleerimist noorte tervete vabatahtlike poolt on andmed uriiniga eritumise kohta näidanud, et ligikaudu 33% inhaleeritud annusest jõuab süsteemsesse ringesse. Tiotroopiumbromiidi suukaudsete lahuste absoluutne biosaadavus on 2…3%. Toit loodetavasti ei mõjuta selle kvaternaarse ammooniumiühendi imendumist.

Maksimaalseid tiotroopiumi plasmakontsentratsioone täheldati 5...7 minutit pärast inhalatsiooni. Tasakaaluseisundis saavutati KOK-patsientide maksimaalne tiotroopiumi plasmatase 10,5 pg/ml, mis langes kiiresti mitmekambrilise jaotusmudeli järgi. Tasakaaluseisundi minimaalsed kontsentratsioonid olid 1,60 pg/ml.

Tiotroopiumi maksimaalne plasmakontsentratsioon 5,15 pg/ml tasakaalu seisundis saabus 5 minutit pärast ühesuguse annuse manustamist astma patsientidele.

Süsteemselt tsirkuleeriva tiotroopiumi kogus pärast inhaleerimist Respimat inhalaatori abil sarnanes tiotroopiumi hulgale pärast inhaleerimist HandiHaler seadme kaudu.

Jaotumine: Ravim seondub 72% ulatuses plasmavalkudega ja tema jaotusruumala on 32 l/kg. Lokaalne kontsentratsioon kopsudes ei ole teada, kuid manustamisviis viitab oluliselt kõrgemale kontsentratsioonile kopsudes. Rottidega läbiviidud uuringud on näidanud, et tiotroopium ei läbi olulisel määral hematoentsefaalbarjääri.

Biotransformatsioon: Biotransformatsioon on väikese ulatusega. Seda kinnitab leid, et uriiniga eritub 74% ainest esialgsel kujul pärast veenisisest manustamist noortele tervetele vabatahtlikele. Ester tiotroopiumbromiid lõhustub mitteensümaatilisel teel alkoholiks (N-metüülskopiin) ja happeliseks ühendiks (ditienüülglükoolhape), mis ei ole muskariiniretseptorite suhtes aktiivsed. In vitro katsed inimese maksa mikrosoomide ja inimese hepatotsüütidega on näidanud, et mõningane kogus ravimist (<20% annusest pärast veenisisest manustamist) metaboliseeritakse tsütokroom P450 (CYP) sõltuva oksüdatsiooni ning järgneva glutatioon-konjugatsiooni teel erinevateks II faasi metaboliitideks.

Maksa mikrosoomidega läbiviidud in vitro katsed näitavad, et CYP 2D6 (ja 3A4) inhibiitorid, kinidiin, ketokonasool ja gestodeen võivad inhibeerida seda ensümaatilist metabolismirada. Seega CYP 2D6 ja 3A4 osalevad metabolismitees, mis vastutab annuse väiksema osa elimineerimise eest.

Tiotroopiumbromiid ei inhibeeri isegi supraterapeutilistes kontsentratsioonides CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ega 3A inimese maksa mikrosoomides.

Eritumine: Tiotroopiumi efektiivne poolväärtusaeg on inhalatsioonijärgselt tervetel vabatahtlikel ja KOK- patsientidel vahemikus 27…45 tundi. Astma patsientidel oli efektiivne poolväärtusaeg 34 tundi. Pärast veenisisest manustamist oli noortel tervetel vabatahtlikel totaalne kliirens 880 ml/min. Veenisiseselt manustatud tiotroopium eritub peamiselt muutumatult uriiniga (74%).

Pärast lahuse inhaleerimist KOK-patsientide poolt kuni tasakaalukontsentratsioonini eritub uriiniga 18,6% (0,93 mikrogrammi) annusest, kusjuures ülejäänu on peamiselt imendumata kujul soolestikus, mis elimineeritakse väljaheitega.

Pärast lahuse inhaleerimist tervetel vabatahtlikel eritub uriiniga 20,1...29,4% annusest, kusjuures ülejäänu on peamiselt imendumata kujul soolestikus, mis elimineeritakse väljaheitega.

Astma patsientidel eritub 11,9% annusest (0,595 mikrogrammi) esialgsel kujul uriiniga 24 tunni jooksul pärast annustamist tasakaalu seisundis. Tiotroopiumi renaalne kliirens ületab kreatiniini kliirensi, mis näitab eritumist uriini.

Pärast kroonilist üks kord ööpäevas inhaleerimist KOK-patsientide poolt saabus tasakaalukontsentratsioon 7. päevaks, millele ei järgnenud edasist kumuleerumist.

Lineaarsus / mittelineaarsus: Tiotroopiumil esineb terapeutilises annuses lineaarne farmakokineetika, olenemata ravimvormist.

c) Patsientide iseloomustus

Eakad patsiendid: Nagu on oodata kõigi peamiselt renaalselt erituvate ravimite puhul, kaasnes kõrge eaga tiotroopiumi renaalse kliirensi vähenemine (347 ml/min alla 65-aastastel KOK-patsientidel kuni

 1. ml/min ≥65-aastastel KOK-patsientidel). See ei põhjustanud vastavaid AUC0-6,ss ega Cmax,ss väärtuste tõuse. Ringleva tiotroopiumi kogus astma patsientidel ei olenenud patsientide vanusest.

Neerukahjustusega patsiendid: Pärast tiotroopiumi üks kord ööpäevas inhaleerimisi KOK-patsientide poolt kuni tasakaalukontsentratsioonini esinesid kerge neerukahjustuse (CLCR 50...80 ml/min) korral veidi

 1. suuremad AUC0-6,ss (vahemikus 1,8...30% suurem) ja sarnased Cmax,ss väärtused nagu normaalse neerufunktsiooniga patsientidel (CLCR >80 ml/min).
 2. Keskmise kuni raske neerukahjustusega (CLCR < 50 ml/min) KOK-patsientidel kaasnes tiotroopiumi ühekordse annuse veenisisese manustamisega plasmakontsentratsioonide kahekordistumine (82% suurem AUC0-4h ja 52% kõrgem Cmax), võrreldes normaalse neerufunktsiooniga KOK-patsientidega, mida kinnitasid plasmakontsentratsioonid pärast kuivpulbri inhalatsiooni.

Kerge neerukahjustusega (CLCR 50...80 ml/min) astma patsientidel ei põhjustanud inhaleeritav tiotroopium olulisi kontsentratsiooni tõuse, võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega.

Maksakahjustusega patsiendid: Maksapuudulikkus ei avalda arvatavasti mingit olulist mõju tiotroopiumi farmakokineetikale. Tiotroopium puhastub organismist eeskätt renaalse eliminatsiooni teel (74% noortel tervetel vabatahtlikel) ja estri lihtsa mitteensümaatilise lõhustumise kaudu farmakoloogilise toimeta jääkideks.

Jaapani päritoluga KOK-patsiendid: Ristuva uuringu võrdluses olid tasakaaluseisundis, 10 minutit pärast tiotroopiumi manustamist inhalatsioonina keskmised maksimaalsed tiotroopiumi plasmakontsentratsioonid jaapanlastest KOK-patsientidel 20...70% kõrgemad võrreldes europiidsete patsientidega, kuid jaapani patsientidel ei esinenud kõrgemat suremust ega kardiaalset riski, võrreldes europiidsetega. Seoses teiste etniliste gruppide või rassidega on farmakokineetilisi andmeid ebapiisavalt.

Lapsed:

Astma

Tiotroopiumi maksimaalne ja üldkontsentratsioon (AUC ja eritumine uriiniga) on 6…11-aastastel, 12…17-aastastel ja ≥ 18-aastastel astma patsientidel võrreldav. Uriiniga eritumise põhjal oli tiotroopiumi üldkontsentratsioon 1…5-aastastel patsientidel 52…60% madalam kui vanemates populatsioonides. Üldkontsentratsioon, korrigeerituna kehapindalaga, oli kõigis vanuserühmades võrreldav. Spiriva Respimati manustati 1…5-aastastele patsientidele klapiga vahekambri ja näomaski abil.

KOK

KOK programmis ei olnud pediaatrilisi patsiente (vt lõik 4.2).

Tsüstiline fibroos

Pärast 5 mikrogrammi tiotroopiumi inhaleerimist oli tiotroopiumi kontsentratsioon plasmas ≥5-aastastel CF patsientidel 10,1 pg/ml 5 minutit pärast annustamist püsiseisundis ning seejärel langes kiiresti. Alla 5-

aastastel CF patsientidel, kes kasutasid vahekambrit ja maski, oli kättesaadav osa annusest ligikaudu 3...4 korda väiksem, kui vähemalt 5-aastastel CF-ga lastel. Tsirkuleeriva tiotroopiumi hulk oli alla 5-aastastel CF patsientidel seotud kehakaaluga.

d) Farmakokineetika ja farmakodünaamika vahelised seosed Farmakokineetika ja farmakodünaamika vahel puudub otsene seos.

Prekliinilised ohutusandmed

Paljusid toimeid, mida täheldati farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse ja reproduktiivtoksilisuse traditsioonilistes uuringutes, võib seletada tiotroopiumbromiidi antikolinergiliste omadustega. Loomadele tüüpiliselt täheldati vähenenud söömist, kaaluiibe pärssimist, suu- ja ninakuivust, pisaravedeliku ja süljeerituse vähenemist, müdriaasi ja südame löögisageduse tõusu. Muudeks olulisteks toimeteks, mida täheldati korduvannuse toksilisuse uuringutes, olid: hingamisteede kerge ärrituvus rottidel ja hiirtel, millele osutasid nohu ja ninaõõne ning kõri epiteeli muutused, ja prostatiit koos valguliste ladestustega ning põiekivid rottidel.

Noortel rottidel, kes olid ainele eksponeeritud alates seitsmendast sünnijärgsest päevast kuni suguküpsuseni, täheldati samasuguseid otseseid ja kaudseid farmakoloogilisi muutusi nagu korduvannuse toksilisuse uuringutes, lisaks nohu. Mingit süsteemset toksilisust ei tuvastatud ning samuti ei täheldatud toksikoloogiliselt olulisi toimeid põhilistele arengulistele parameetritele, trahheaalsete ega põhiliste organite arengule.

Tiinuse, embrüofetaalse arengu, poegimise või postnataalse arenguga seonduvaid kahjulikke toimeid võis tõestada ainult emale toksiliste annuste tasemel. Rottidel ja küülikutel ei osutunud tiotroopiumbromiid teratogeenseks. Rottidega läbiviidud üldises reproduktiivsus- ja viljakusuuringus ei täheldatud katsealustel ega nende järglastel mingit mõju viljakusele ega paaritumisaktiivsusele ühegi annusega.

Respiratoorseid ja urogenitaalseid muutusi (vastavalt ärritus ja prostatiit) ning reproduktiivtoksilisust täheldati lokaalsete ja süsteemsete ekspositsioonide korral, mis ületasid rohkem kui 5-kordselt terapeutilise annuse. Genotoksilisuse ja kartsinogeense potentsiaali uuringud ei näidanud mingit spetsiifilist ohtu inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid

Dinaatriumedetaat

Puhastatud vesi

Vesinikkloriidhape 3,6% (pH kohandamiseks)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Kõlblikkusaeg pärast esimest kasutamist: 3 kuud

Säilitamise eritingimused

Mitte lasta külmuda.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ravimi sisepakendi tüüp ja materjal:

Lahus paikneb polüetüleenist/polüpropüleenist kolbampullis, millel on polüpropüleenkaas koos sellega ühendatud silikoonrõngaga. Kolbampull on suletud alumiiniumsilindriga.

Pakendi suurused ja kaasasolevad seadmed:

Üksikpakend: 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

2-ne pakend: 2 üksikpakendit, millest kummaski paikneb 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

3-ne pakend: 3 üksikpakendit, millest igaühes paikneb 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

8-ne pakend: 8 üksikpakendit, millest igaühes paikneb 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.06.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 09.05.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2018