Symbicort turbuhaler - inhalatsioonipulber (4,5mcg +160mcg 1annust)

ATC Kood: R03AK07
Toimeaine: formoterool +budesoniid
Tootja: AstraZeneca AB

Artikli sisukord

SYMBICORT TURBUHALER
inhalatsioonipulber (4,5mcg +160mcg 1annust)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Symbicort Turbuhaler, 160/4,5 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber

Budesoniid, formoteroolfumaraatdihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt. lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Symbicort Turbuhaler ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist
 3. Kuidas Symbicort Turbuhalerit kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Symbicort Turbuhalerit säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Symbicort Turbuhaler ja milleks seda kasutatakse

Symbicort Turbuhaler on inhalaator, mida kasutatakse astma raviks täiskasvanutel ja 12…17-aastastel noortel. Seda kasutatakse ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomaatiliseks raviks üle 18-aastastel täiskasvanutel. See sisaldab kahte toimeainet: budesoniidi ja formoteroolfumaraatdihüdraati.

 • Budesoniid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks. Ravim vähendab ja ennetab turset ja põletikku kopsudes.
 • Formoteroolfumaraatdihüdraat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse pikatoimelisteks beeta agonistideks ehk bronhilõõgastiteks. Ravim lõõgastab hingamisteede lihaseid. See aitab teil vabamalt hingata.

Astma

Astma puhul saab arst määrata ravimit kasutamiseks kahel erineval viisil.

a)Mõnedele patsientidele määratakse astma tõttu kaks inhalaatorit: Symbicort Turbuhaler ja eraldi astmahoo raviks kasutatav ravim („hooravim“).

- Symbicort Turbuhalerit kasutatakse iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite teket. - Kui astmasümptomid tekivad, kasutada “hooravimit”, mis muudab hingamise kergemaks.

b)Mõnedele patsientidele määratakse Symbicort Turbuhaler astmavastase ainsa inhalaatorina.

- Symbicort Turbuhalerit kasutatakse iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite teket.

- Kui astmasümptomite tõttu on vaja kasutada lisaannuseid, kasutada Symbicort Turbuhalerit, mis muudab hingamise kergemaks. Eraldiseisvat “hooravimit” vaja ei ole.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Symbicort Turbuhalerit võib kasutada ka KOKiga täiskasvanud patsientide sümptomite raviks. KOK on kopsu hingamisteede pikaajaline haigus, mis tekib sageli suitsetamise tulemusel.

Mida on vaja teada enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist

Ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit:

 • kui olete budesoniidi, formoterooli või selle ravimi veel ühe koostisosa (loetletud lõigus 6), laktoosi (sisaldab väikesi koguseid piimavalke), suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on diabeet;
 • kui teil on kopsuinfektsioon;
 • kui teil on kõrge vererõhk või teil on kunagi elus olnud südamevaevusi (sh ebaühtlased südamelöögid, väga kiire pulss, arterite ahenemine või südamepuudulikkus);
 • kui teil on probleeme kilpnäärme või neerupealistega;
 • kui teie vere kaaliumisisaldus on madal;
 • kui teil on raske maksahaigus.

Teatage oma arstile, kui teil tekib nägemise ähmastumine või teised nägemishäired.

Muud ravimid ja Symbicort Turbuhaler

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • beetablokaatorid (nt atenolool või propranolool kõrge vererõhu raviks), sh silmatilgad (nt glaukoomi raviks kasutatav timolool);
 • kiire või ebaühtlase südametegevuse ravimid (nt kinidiin);
 • digoksiin, mida sageli kasutatakse südamepuudulikkuse raviks;
 • diureetikumid, tuntakse ka „veetablettidena“ (nt furosemiid). Neid kasutatakse kõrge vererõhu ravis;
 • suukaudsed steroidid (nt prednisoloon);
 • ksantiini sisaldavad ravimid (nt teofülliin või aminofülliin), mida sageli kasutatakse astma ravis;
 • teised bronhilõõgastid (nt salbutamool);
 • tritsüklilised antidepressandid (nt amitriptüliin) ja antidepressant nefasodoon;
 • fenotiasiinravimid (nt kloorpromasiin ja prokloorperasiin);
 • HIVproteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir) HIVinfektsiooni raviks;
 • nakkushaiguste ehk infektsioonide ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool, klaritromütsiin ja telitromütsiin);
 • Parkinsoni tõve ravimid (nt levodopa);
 • kilpnäärmehaiguse ravimid (nt levotüroksiin).

Kui te kasutate mõnda neist ravimitest või kui te ei ole kindel, kas te kasutate või ei, palun rääkige enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist oma arsti või apteekriga.

Samuti teavitage oma arsti või apteekrit, kui teil seisab ees üldanesteesia operatsiooni või hambaravi tõttu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

 • Kui te olete rase või planeerite rasestuda, rääkige sellest oma arstile enne ravi alustamist Symbicort Turbuhaleriga– ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit ilma, et arst oleks seda teile soovitanud.
 • Kui te rasestute ravi ajal Symbicort Turbuhaleriga, ärge lõpetage ise Symbicort Turbuhaleri kasutamist, vaid pöörduge kohe oma arsti poole.
 • Kui te imetate last, rääkige sellest oma arstile enne Symbicort Turbuhaleri kasutama hakkamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Symbicort Turbuhaler ei mõjuta või mõjutab tühisel määral teie võimet juhtida sõidukeid või käsitseda masinaid või mehhanisme.

Symbicort Turbuhaler sisaldab laktoosi

Symbicort Turbuhaler sisaldab laktoosi, mis on üks suhkrutest. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, rääkige oma arstiga enne selle ravimi kasutamist. Ravimis kasutatud laktoosi kogus ei tekita tavaliselt probleeme laktoosi talumatusega isikutel.

Abiaine laktoos sisaldab väikest kogust piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Symbicort Turbuhalerit kasutada

 • Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Küsige oma arstilt või apteekrilt nõu, kui te ei ole milleski kindel.
 • Oluline on kasutada Symbicort Turbuhalerit iga päev, isegi siis kui teil ei ole parasjagu astma või KOK’i sümptomeid.
 • Kui te kasutate Symbicort Turbuhalerit astma tõttu, peab teie arst regulaarselt kontrollima teie astma sümptomite avaldumist.

Kui te kasutate astma või KOK tõttu hormoontablette, võib teie arst nende arvu vähendada, kui te alustate ravi Symbicort Turbuhaleriga. Kui te olete suukaudseid hormoontablette juba pikka aega kasutanud, kontrollib teie arst aeg-ajalt teie vereanalüüsi. Kui suukaudsete hormoontablettide võtmist vähendatakse, võite te ennast mõnevõrra halvemini tunda, kuigi hingamisega seotud sümptomid vähenevad. Teil võib tekkida ninakinnisus või nohu, nõrkus või liiges- või lihasvalu, samuti nahalööve (ekseem). Võtke kiiresti oma arstiga ühendust, kui need sümptomid teid häirivad või kui tekib peavalu, väsimus, iiveldus või oksendamine. Kui ilmnevad allergia või liigestega seotud sümptomid, võite te vajada muud ravi. Rääkige oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas jätkata Symbicort Turbuhaleri kasutamist.

Teie arst võib teie tavaravile lisada hormoontablette stressiperioodidel (näiteks kui teil on hingamisteede infektsioon või enne operatsiooni).

Oluline teave astma või KOK’i sümptomite kohta

Kui te tunnete, et Symbicort Turbuhaleri kasutamise ajal tekib hingeldus või vilistav hingamine, peate jätkama Symbicort Turbuhaleri kasutamist, kuid pöörduma nii kiiresti kui võimalik arsti poole, sest võite vajada täiendavat ravi.

Võtke oma arstiga kohe ühendust, kui:

 • hingeldus süveneb või ärkate sageli öösel astmahoo tõttu;
 • teil tekib hommikuti rinnus pigistav tunne või see tunne kestab pikemalt kui tavaliselt.

Need nähud võivad viidata sellele, et astma või KOK ei ole piisavalt kontrolli all ning te võite vajada senisest erinevat või täiendavat ravi erakorraliselt.

Astma

Astma puhul saab arst määrata Symbicort Turbuhalerit kasutamiseks kahel erineval viisil. Annuste hulk ja kasutamise aeg sõltub sellest, kuidas arst on ravimit teile määranud.

 • Kui teile on määratud Symbicort Turbuhaler ja eraldi “hooravim”, lugege palun lõiku: “a) Symbicort Turbuhaler ja eraldi “hooravim””.
 • Kui teile on määratud ainult Symbicort Turbuhaler, lugege palun lõiku: “b) Symbicort Turbuhaler kasutamine ainsa inhalaatorina astma ravis”.

a) Symbicort Turbuhaler ja eraldi“hooravim“

Kasutage Symbicort Turbuhalerit iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite teket.

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

 • Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda päevas.
 • Arst võib annust suurendada kuni 4 inhalatsioonini kaks korda päevas.
 • Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst määrata, et võtaksite ravimit üks kord päevas.

Noorukid (12…17-aastased)

 • Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda päevas.
 • Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst määrata, et võtaksite ravimit üks kord päevas.

Väiksema ravimisisaldusega Symbicort Turbuhaler on olemas 6…11-aastaste laste jaoks.

Ravi Symbicort Turbuhaleriga ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele.

Arst (või astmaõde) aitab teil astmat kontrolli all hoida. Nad aitavad teil ravimi annust kohandada vähima annuseni, mis hoiab astma kontrolli all. Siiski ärge reguleerige annust ilma, et oleksite arstiga (astmaõega) enne rääkinud.

Kasutage vajadusel võtmiseks, s.o astma sümptomite pärssimiseks nende ilmnemisel, eraldi „hooravimit“. Hoidke oma „hooravim“ alati käepärast, et seda oleks võimalik vajadusel kohe kasutada. Ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit sel juhul astma sümptomite raviks – kasutage selleks oma „hooravimit“.

b) Symbicort Turbuhaler kasutamine ainsa inhalaatorina astma ravis

Ainukese ravimina saab Symbicort Turbuhalerit kasutada ainult juhul, kui arst on teile nii määranud ning kui te olete 12-aastane või vanem.

Kasutage Symbicort Turbuhalerit iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite teket. Võite teha:

 • 1 inhalatsiooni hommikul ja 1 inhalatsiooni õhtul;

või

 • 2 inhalatsiooni hommikul

või

 • 2 inhalatsiooni õhtul.

Arst võib annust suurendada kuni 2 inhalatsioonini kaks korda päevas.

Samuti kasutage Symbicort Turbuhalerit „hooravimina“, et pärssida astma sümptomeid, kui need tekivad.

 • Kui teil tekivad astma sümptomid, tehke 1 inhalatsioon ja oodake mõni minut.
 • Kui te ei tunne end paremini, tehke veel üks inhalatsioon.
 • Ärge tehke rohkem kui 6 inhalatsiooni korraga.

Hoidke Symbicort Turbuhalerit alati käepärast, et saaksite seda vajadusel kasutada.

Päevas vajatav koguannus ei ületa tavaliselt 8 inhalatsiooni. Vaatamata sellele võib arst lubada teil teha kuni 12 inhalatsiooni päevas piiratud perioodi jooksul.

Kui teete regulaarselt 8 või enam inhalatsiooni päevas, pöörduge oma arsti või õe poole. Teie ravi võib vajada muutmist.

Ärge tehke kokku üle 12 inhalatsiooni 24 tunni jooksul.

Kui astma sümptomid tekivad füüsilise koormuse ajal, kasutage Symbicort Turbuhalerit nii, nagu siinkohal on kirjeldatud. Kuid ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit vahetult enne füüsilist koormust astma sümptomite ennetamiseks.

KOK

 • Ravimit kasutatakse ainult täiskasvanutel (18aastased ja vanemad).
 • Tavaline annus on 2 inhalatsiooni kaks korda päevas.

Teie arst võib teile KOKi raviks määrata ka teisi bronhilõõgastava toimega ravimeid, näiteks antikolinergilise toimega ravimeid (nagu tiotroopium või ipratroopiumbromiid).

Uue Symbicort Turbuhaleri kasutamiseks ettevalmistamine

Enne uue Symbicort Turbuhaleri esmakordset kasutamist peate selle kasutamiseks ette valmistama järgmiselt:

 • Keerake kate lahti ja eemaldage see. Võite kuulda lõgisevat heli.
 • Hoidke Turbuhalerit püstiasendis nii, et punane käepide jääb allapoole.
 • Keerake punast käepidet ühes suunas nii kaugele kui saab. Siis keerake seda teises suunas nii kaugele kui saab (ei ole vahet, kummale poole keeramisega alustasite). Peate kuulma klõpsatust.
 • Korrake kõike, keerates punast käepidet taas mõlemas suunas.
 • Nüüd on Turbuhaler kasutamiseks valmis.

Kuidas ravimit inhaleerida

Iga kord, kui peate ravimit inhaleerima, järgige allolevaid juhiseid.

 1. Keerake kate lahti ja eemaldage see. Võite kuulda lõgisevat heli.
 2. Hoidke Turbuhalerit püstiasendis nii, et punane käepide jääb allapoole.
 3. Ärge puutuge huulikut, kui täidate Turbuhalerit. Turbuhaleri täitmiseks keerake punast käepidet ühes suunas nii kaugele kui saab.

Siis keerake seda teises suunas nii kaugele kui saab (ei ole vahet, kummale poole keeramisega alustasite). Peate kuulma klõpsatust. Nüüd on Turbuhaler täidetud ja kasutamiseks valmis. Täitke Turbuhalerit ainult vahetult enne kasutamist.

 1. Hoidke Turbuhaler suust eemal. Hingake rahulikult välja (nii kaua kui tundub mugav). Ärge hingake välja Turbuhaleri kaudu.
 2. Hoidke huulikut õrnalt hammaste vahel. Sulgege huuled. Hingake nii sügavalt ja tugevalt suu kaudu sisse kui saate. Ärge närige ega hammustage huulikut.
 3. Võtke Turbuhaleri huulik suust välja. Siis hingake rahulikult välja. Sissehingatud ravimi kogus on väga väike. See tähendab, et te ei pruugi tunda selle maitset pärast inhaleerimist. Kui järgisite juhiseid, siis võite siiski olla kindel, et olete annuse inhaleerinud ja ravim on teil nüüd kopsudes.
 4. Kui vajate kohe teist inhalatsiooni, korrake etappe 2…6.
 5. Paigaldage kate pärast kasutamist kindlalt tagasi.
 6. Loputage suud veega pärast igapäevast hommikust ja/või õhtust annust ning sülitage loputusvesi välja.

Ärge üritage eemaldada või painutada huulikut. See on kinnitatud Turbuhaleri külge ning seda ei tohi eemaldada. Ärge kasutage Turbuhalerit, kui see on kahjustatud või kui huulik on Turbuhaleri küljest ära tulnud.

Nagu ka teiste inhalaatorite puhul, tuleb lapspatsientide eest vastutavatel isikutel hoolitseda selle eest, et lapsed valdavad inhalatsioonitehnikat ning kasutavad Symbicort Turbuhalerit õigesti.

Turbuhaleri puhastamine

Pühkige huulikut väljastpoolt üks kord nädalas kuiva lapiga. Ärge kasutage vett või muid vedelikke.

Kui alustate uue Turbuhaleri kasutamist

Annuse loendurilt näete, kui palju annuseid on Turbuhaleris järel; loendamine algab alates 60 või 120 annusest, kui inhalaator on täis.

Annuse loenduril on intervallid 10 annuse kaupa. Seetõttu ei näita see iga üksikannust.

Kui näete esimest korda punast märget loenduriava ääres, siis on järel veel ligikaudu 20 annust. Viimase10 annuse korral on loenduri taustavärv punane. Kui „0“ punasel taustal on jõudnud ava keskele, siis peate alustama uue Turbuhaleri kasutamist.

Tähelepanu!

Käepidet saab ikka veel keerata ja kuulete klõpsu ka siis, kui Turbuhaler on tühi.

Heli, mida kuulete Turbuhaleri raputamisel, tekitab kuivatusaine, mitte ravim. Sellepärast ei saa heli põhjal otsustada, kui palju ravimit on Turbuhaleris järel.

Kui täidate Turbuhaleri kogemata mitu korda enne ravimi inhaleerimist, saate siiski inhaleerida vaid ühe annuse. Kuid loendur registreerib ikkagi kõik täitmiseks kasutatud annused.

Kui te kasutate Symbicort Turbuhalerit rohkem kui ette nähtud

Te peate oma annust võtma vastavalt sellele, kuidas see on kirjas käesolevas infolehes või kuidas arst on teile määranud. Te ei tohi ületada teile määratud annust ilma sellest eelnevalt arstiga rääkimata.

Kõige tavalisemad sümptomid, mis võivad tekkida, kui olete võtnud rohkem Symbicort Turbuhalerit kui peaksite, on värin, peavalu või kiirenenud südamelöögid.

Kui te unustate Symbicort Turbuhalerit kasutada

Kui te unustate annuse kasutamata, tehke seda niipea, kui see meenub. Kui aga järgmise annuse aeg on peaaegu kätte jõudnud, jätke vahelejäänud annus kasutamata.

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil need ei teki.

Kui midagi alljärgnevast juhtub teiega, lõpetage Symbicort Turbuhaleri kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti:

 • näo turse, eriti suu ümbruses (keele ja/või kõriturse ja/või raskused neelamisel) või nõgestõvelaadne lööve koos hingamisraskustega (angioödeem) ning/või äkiline nõrkustunne. See

võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon. See esineb harva, vähem kui 1 inimesel 1000st;

 • äkiline vilistav hingamine või õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Kui vähemalt üks nendest sümptomitest tekib, tuleb kohe Symbicort Turbuhaleri kasutamine lõpetada ning kasutada „hooravimit“. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kuna tõenäoliselt peate oma ravimit vahetama. See esineb väga harva, vähem kui 1 inimesel 10 000st.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • südame pekslemine (südamelöökide tunnetamine), värin või värisemine. Kui need nähud ilmnevad, on need tavaliselt kerged ja kaovad enamasti Symbicort Turbuhaleri kasutamise jätkamisel;
 • kandidiaas (seeninfektsioon) suus. See tekib väiksema tõenäosusega, kui loputate suud veega pärast Symbicort Turbuhaleri kasutamist;
 • kerge kurguvalu, köha ja häälekähedus;
 • peavalu;
 • kopsupõletik KOKiga patsientidel.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib Symbicort Turbuhaleri kasutamise ajal mõni järgnevatest sümptomitest (need võivad olla kopsupõletiku sümptomid):

 • palavik või külmavärinad;
 • suurenenud rögaeritus, röga muutunud värvus;
 • rohkenenud köha või hingamisraskuse süvenemine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • rahutuse, närvilisuse või erutuse tunne;
 • unehäired;
 • pearingluse tunne;
 • iiveldus;
 • kiirenenud südametegevus;
 • verevalumid nahal;
 • lihaskrambid;
 • nägemise ähmastumine.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • nahalööve, sügelus;
 • bronhospasm (hingamisteede lihaste spasm, mis põhjustab vilistavat hingamist). Kui vilistav hingamine algab äkitselt pärast Symbicort Turbuhaleri kasutamist, lõpetage Symbicort Turbuhaleri kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti;
 • madal kaaliumisisaldus veres;
 • ebaregulaarne südamerütm.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

 • depressioon;
 • käitumishäired, eriti lastel;
 • valu või pigistav tunne rinnus (stenokardia);
 • veresuhkru (glükoos) sisalduse tõus;
 • maitsetundlikkuse muutused, nt ebameeldiv maitse suus;
 • vererõhu muutused.

Inhaleeritavad kortikosteroidid võivad mõjutada tavalist kehaomast steroidhormoonide teket, eriti kui kasutate ravimit suurtes annustes pikaajaliselt. Mõju hõlmab järgmist:

muutused luu mineraalses tiheduses (luude hõrenemine);

katarakti ehk hallkae (silmaläätse hägusus) teke;

glaukoomi (suurenenud silmasisene rõhk) teke;

kasvu pidurdumine lastel ja noorukitel;

mõju neerupealistele (väike nääre neeru vahetus läheduses).

Need nähud avalduvad inhaleeritavate kortikosteroidide korral palju väiksema tõenäosusega kui kortikosteroidide kasutamisel tablettidena.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Symbicort Turbuhalerit säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja inhalaatoril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mida Symbicort Turbuhaler sisaldab

 • Toimeained on budesoniid ja formoterool. Iga inhaleeritud annus sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.
 • Teine koostisosa on laktoosmonohüdraat (sisaldab piimavalke).

Kuidas Symbicort Turbuhaler välja näeb ja pakendi sisu

Symbicort Turbuhaler on teile määratud ravimit sisaldav inhalaator. Inhaleeritav pulber on valge. Inhalaator sisaldab 60 või 120 annust ning on valge korpusega, mille küljes on punane keeratav käepide. Keeratav käepide sisaldab Symbicort Turbuhaleri braille’i koodi number 6, eristamaks seda teistest AstraZeneca toodetest.

Pakendid sisaldavad 1, 2, 3, 10 või 18 inhalaatorit, 60 (või 120) annusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootjad:

AstraZeneca AB

Forskargatan 18

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

või

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

D-22880 Wedel

Saksamaa

või

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire SK 10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AstraZeneca Eesti OÜ

Valukoja 8 11415 Tallinn

Tel: +372 6549 600

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

 

Liikmesriik

Nimi ja tugevus

 

 

 

 

Austria

Symbicort Turbohaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Belgia

Symbicort Turbohaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Bulgaaria

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Horvaatia

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Küpros

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Tšehhi Vabariik

Symbicort Turbuhaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Taani

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Eesti

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Soome

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Prantsusmaa

Symbicort Turbuhaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Saksamaa

Symbicort Turbohaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Kreeka

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Ungari

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Island

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Iirimaa

Symbicort Turbohaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Itaalia

Symbicort 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

 

 

Läti

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Leedu

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Luksemburg

Symbicort Turbohaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Malta

Symbicort Turbohaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Holland

Symbicort Turbuhaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Poola

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Norra

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Portugal

Symbicort Turbohaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Rumeenia

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Slovakkia

Symbicort Turbuhaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Sloveenia

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Hispaania

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Rootsi

Symbicort Turbuhaler 160µg/4.5µg/inhalation

 

 

Ühendkuningriik

Symbicort Turbohaler 200µg/6µg/inhalation

 

 

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üksikasjaliku kaasajastatud teabe saamiseks selle ravimi

 

QR-kood

 

 

 

kohta skaneerige nutitelefoniga QR-koodi, mis asub pakendi

 

 

 

 

infolehel ja ravimi välispakendil. Sama teave on saadaval ka www.ravimiamet.ee, Humaanravimite register (QR-kood viitab registri PIL’ile).

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Symbicort Turbuhaler, 160/4,5 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga pihustatud annus (annus, mis on huulikult pihustatud) sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

Iga mõõdetud annus sisaldab 200 mikrogrammi budesoniidi ja 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

INN. Budesonidum, formoterolum

Teadaolevat toimet omav abiaine

730 mikrogrammi laktoosmonohüdraati pihustatud annuses.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Inhalatsioonipulber.

Inhaleeritav pulber on valge.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Astma

Astma regulaarseks raviks täiskasvanutel ja noorukitel (alates 12-eluaastast), kui inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta2-adrenoretseptori agonisti kombineeritud kasutamine on sobiv: - patsientidel, kellel inhaleeritavad kortikosteroidid ja „vastavalt vajadusele“ inhaleeritavad

lühitoimelised beeta2-adrenoretseptori agonistid ei taga piisavat kontrolli;

või

 • patsientidel, kellel on juba saavutatud piisav kontroll inhaleeritavate kortikosteroidide ja pikatoimeliste beeta2adrenoretseptori agonistidega.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Annustamine ja manustamisviis

 1. KOKi (forsseeritud ekspiratoorne sekundimaht ehk FEV1 <70% normist bronhodilataatori kasutamise järgselt) sümptomaatiliseks raviks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanud patsientidel, kellel on anamneesis ägenemine vaatamata regulaarsele ravile bronhodilataatoritega (vt ka lõik 4.4).

Manustamisviis: inhalatsiooniks.

Annustamine

Astma

Symbicort Turbuhaler ei ole ette nähtud astma ravi alustamiseks. Symbicort Turbuhaleri toimeainete annustamine on individuaalne ja vajab kohandamist vastavalt astma raskusastmele. Seda tuleb arvestada mitte ainult kombineeritud ravimitega ravi alustamisel, vaid ka säilitusannuse kohandamisel. Kui patsient vajab ravimite annuseid, mida ei ole võimalik manustada nende kombinatsiooni sisaldava inhalaatoriga, siis tuleb asjakohased beeta2-agonistide ja/või kortikosteroidide annused määrata eraldi inhalaatoritena.

Annus tuleb kohandada vähima võimaliku annuseni, mis tagab efektiivse sümptomite kontrolli. Ravimi määranud arst või patsiendi raviarst peab patsiendi seisundit regulaarselt hindama selleks, et Symbicort Turbuhaleri annustus oleks optimaalne. Kui pikaajaline sümptomite kontroll saavutatakse vähima soovitatud annuse kasutamisel, siis võib järgmisena proovida ravi ainult kortikosteroidiga.

Symbicort Turbuhaleri kasutamisel rakendatakse kahte eri raviviisi:

A.Säilitusravi: Symbicort Turbuhalerit manustatakse regulaarselt säilitusraviks ning vajadusel kasutamiseks manustatakse eraldi kiiretoimelist bronhilõõgastit.

B.Säilitus- ja hooravi: Symbicort Turbuhalerit manustatakse regulaarselt säilitusraviks ning vajadusel ka tekkinud sümptomite pärssimiseks.

A. Säilitusravi

Patsientidele tuleb selgitada, et neil peab alati eraldi käepärast olema kiiretoimeline bronhilõõgasti vajadusel kasutamiseks.

Soovitatavad annused

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad): 1…2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas. Mõned patsiendid võivad vajada maksimaalselt kuni 4 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Noorukid (12…17-aastased): 1…2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Tavapraktikas on juhul, kui kaks korda ööpäevas inhaleeritava ravimiga on saavutatud piisav kontroll sümptomite üle, võimalik vähima efektiivse annuse määramisel lugeda selleks üks kord ööpäevas Symbicort Turbuhaleri manustamine eeldusel, et ravimi määranud arsti arvates on pikatoimeline bronhilõõgasti kombinatsioonis inhaleeritava kortikosteroidiga vajalik sümptomite üle kontrolli säilitamiseks.

Kiiretoimelise bronhilõõgasti kasutamise suurenemine viitab seisundi halvenemisele ning vajadusel tuleb astma ravi optimaalsust uuesti hinnata.

Lapsed (6-aastased ja vanemad): Väiksema ravimisisaldusega ravim (80/4,5 mikrogrammi/annuses) on olemas 6…11-aastaste laste jaoks.

Alla 6-aastased lapsed: Teadaolevad andmed on puudulikud. Symbicort Turbuhaler ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele.

B. Säilitus- ja hooravi

Patsiendid manustavad päevase säilitusannuse ja lisaks manustavad nad Symbicort Turbuhalerit ka sümptomite tekkimisel vastavalt vajadusele. Patsientidele tuleb selgitada, et neil peab vajadusel kasutamiseks alati Symbicort Turbuhaler käepärast olema.

Säilitus- ja hooravi Symbicort Turbuhaleriga tuleb eriti kaaluda patsientide puhul, kelle:

- astmaravi on olnud ebaefektiivne ja kes vajavad sageli ravimit haigushoogude pärssimiseks;

- astma ägenemine on varem nõudnud meditsiinilist sekkumist.

Hoolikalt tuleb seirata võimalikke annusest sõltuvaid kõrvaltoimeid patsientidel, kes sageli inhaleerivad Symbicort Turbuhaleri suuri annuseid vajadusel.

Soovitatavad annused

Täiskasvanud ja noorukid (12-aastased ja vanemad): Soovitatav säilitusannus on 2 inhalatsiooni ööpäevas, mida inhaleeritakse üks kord hommikul ja üks kord õhtul või 2 annust korraga kas hommikul või õhtul. Mõned patsiendid võivad säilitusraviks vajada 2 inhalatsioonist koosnevat annust kaks korda ööpäevas. Vajadusel peavad patsiendid sümptomite tekkimisel inhaleerima 1 täiendava annuse nende pärssimiseks. Kui sümptomid ei taandu mõne minutiga, tuleb manustada lisaannus. Üle 6 annuse ei tohi ühelgi juhul manustada.

Tavaliselt ei ületa ööpäevane koguannus 8 inhaleeritud annust; vaatamata sellele võib piiratud aja vältel päevase koguannusena inhaleerida kuni 12 annust. Patsientidele, kes inhaleerivad ööpäevas üle 8 annuse, tuleb tungivalt soovitada arsti poole pöördumist. Nende seisundit tuleb uuesti hinnata ja säilitusravi korrigeerida.

Alla 12-aastased lapsed: Säilitus- ja hooravi ei ole soovitatav lastele.

KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus)

Soovitatavad annused

Täiskasvanud: 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Üldine teave

Patsientide erirühmad:

Eraldi annustust eakatele ei ole. Puuduvad andmed Symbicort Turbuhaleri kasutamise kohta maksa- või neerukahjustusega patsientidel. Kuna budesoniidi ja formoterooli eemaldatakse põhiliselt maksa ainevahetuse kaudu, võib eeldada suuremat mõjutust toimeainega raske maksatsirroosiga patsientidel.

Manustamisviis

Juhised Symbicort Turbuhaleri õigeks kasutamiseks:

Inhalaator töötab sissehingatava õhuvoo toimel: kui patsient hingab huuliku kaudu sisse, satub aine koos sissehingatava õhuga hingamisteedesse.

Tähelepanu! Patsiendile tuleb selgitada, et ta:

 • loeks tähelepanelikult kasutusjuhendit patsiendi infolehelt, mis on kaasas iga inhalaatoriga;
 • hingaks huuliku kaudu tugevalt ja sügavalt sisse, et tagada optimaalse annuse jõudmine kopsudesse;
 • ei hingaks kunagi huuliku kaudu välja;
 • sulgeks Symbicort Turbuhaleri pärast kasutamist kattega;
 • loputaks suud veega pärast säilitusannuse inhaleerimist, et vähendada suu ja neelu kandidiaasi teket. Kui suu ja neelukandidiaas on juba tekkinud, tuleb patsiendil loputada suud veega ka pärast ravimi vajadusel inhaleerimist.

Symbicort Turbuhaleri kasutamisel ei pruugi patsiendid tunda ravimit ega selle maitset, sest pihustatava ravimi kogus on väike.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes (laktoos, mis sisaldab väikest kogust piimavalke).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi lõpetamisel on soovitatav vähendada annust järk-järgult, ravi ei tohi järsult lõpetada.

Kui patsiendi arvates on ravi ebaefektiivne või kui ta ületab suurimat lubatud Symbicort Turbuhaleri annust, tuleb pöörduda arsti poole (vt lõik 4.2). Äkiline ja progresseeruv seisundi halvenemine kontrolli all oleva astma või KOKi korral on potentsiaalselt eluohtlik ning patsient vajab erakorralist meditsiinilist abi. Selles olukorras tuleb arvestada vajadusega suurendada kortikosteroidravi, nt alustada ravikuuri suukaudsete kortikosteroididega, või antibiootikumravi vajadusega, infektsiooni korral.

Patsiendile tuleb selgitada, et neil peab alati vajadusel kasutamiseks olema käepärast kas Symbicort Turbuhaler (patsientidel, kes kasutavad Symbicort Turbuhalerit nii säilitus- kui ka haigushoo ravimina) või säilitusravimist eraldi kasutatav kiiretoimeline bronhilõõgasti (patsientidel, kes kasutavad Symbicort Turbuhalerit ainult säilitusraviks).

Patsientidele tuleb korduvalt selgitada, et nad võtaksid Symbicort Turbuhalerit määratud annuses, ka siis kui sümptomeid ei esine. Symbicort Turbuhaleri kasutamist sümptomite ennetamiseks, nt enne füüsilist koormust, ei ole uuritud. Vajadusel Symbicort Turbuhaleri inhaleerimine on mõeldud äkki tekkinud astma sümptomite pärssimiseks, mitte regulaarseks sümptomite tekkimise ennetuseks, nt enne füüsilist koormust kasutamiseks. Sel juhul tuleb kaaluda eraldi kiiretoimelise bronhilõõgasti kasutamise vajadust.

Kui astma sümptomid on saadud kontrolli alla, siis võib mõelda Symbicort Turbuhaleri annuse järg- järgulisele vähendamisele. Raviannuse vähendamisel on oluline regulaarne patsientide seisundi jälgimine. Tuleb kasutada vähimat efektiivset Symbicort Turbuhaleri annust (vt lõik 4.2).

Ravi Symbicort Turbuhaleriga ei tohi alustada astma ägenemise ajal või kui patsiendi astma kulg on oluliselt või äkiliselt halvenenud.

Ravi ajal Symbicort Turbuhaleriga võivad tekkida astmaga seotud tõsised kõrvalnähud ja seisundi ägenemine. Patsiendile tuleb selgitada, et ta jätkaks ravi, kuid pöörduks arsti poole, kui astma sümptomid ei taandu või kui need süvenevad pärast ravi alustamist Symbicort Turbuhaleriga.

 1. Symbicort Turbuhaleri kohta ei ole saadaval andmeid kliinilistest uuringutest KOKiga patsientidel, kelle bronhilõõgasti-eelne FEV1 >50% eeldatavast väärtusest ja bronhilõõgasti-järgne FEV1 >70% eeldatavast väärtusest (vt lõik 5.1).

Nagu teistegi inhaleeritavate ravimite korral, võib tekkida ootamatu bronhospasm, millega kaasneb vilistava hingamise suurenemine ning õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Sel juhul tuleb ravi Symbicort Turbuhaleriga kohe lõpetada, hinnata patsiendi seisundit ja vajadusel alustada ravi teiste ravimitega. Paradoksaalne bronhospasm laheneb kiiretoimelise bronhilõõgasti toimel ning seda tuleb koheselt ravida (vt lõik 4.8).

Süsteemsed toimed võivad avalduda mistahes inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamisel, eriti aga suures annuses ja pikaks perioodiks määratud kortikosteroidide korral. Süsteemne toime on siiski palju vähem tõenäoline inhaleeritavate kui suukaudsete kortikosteroididega. Võimalik süsteemne toime võib avalduda Cushingi sündroomi, Cushingi-laadsete tunnuste, neerupealiste pärsituse, laste ja noorukite kasvupeetusena, luu mineraalse tiheduse vähenemise, katarakti ja glaukoomina ning harvem erinevate psühholoogiliste või käitumishäiretena, nagu psühhomotoorne hüperaktiivsus, unehäired, ärevus, depressioon või agressiivsus (eriti lastel) (vt lõik 4.8).

Võimalikku mõju luutihedusele tuleb arvestada, eriti suurtes annustes pikaajaliselt ravimit saavatel patsientidel, kel esineb kaasuvalt osteoporoosi riskifaktoreid. Pikaajalistes uuringutes inhaleeritava

budesoniidi kasutamisest lastel annuses 400 mikrogrammi ööpäevas (mõõdetud annus) või täiskasvanutel annuses 800 mikrogrammi ööpäevas (mõõdetud annus) ei ole tuvastatud selle olulist mõju luu mineraalsele tihedusele. Andmed Symbicort Turbuhaleri suuremate annuste toime kohta puuduvad.

Kui esineb kahtlus, et neerupealiste talitlushäire on tekkinud varasema steroidravi tõttu, tuleb olla ettevaatlik patsiendi üleviimisel ravile Symbicort Turbuhaleriga.

Inhaleeritava budesoniidravi kasulik toime võimaldab tavaliselt vähendada vajadust suukaudsete steroidide järele, kuid patsiendi suukaudse steroidravi lõpetamisel võib jääda pikaks ajaks risk neerupealiste talitlushäire tekkeks. Suukaudse steroidravi lõpetamise järel võib taastumine kesta pikka aega, mistõttu inhaleeritavale budesoniidravile üleviidud patsientidel võib säiluda risk neerupealiste funktsiooni häirele pika aja jooksul. Sellisel juhul tuleb hüpofüüs-hüpotaalamuse telje funktsiooni regulaarselt jälgida.

Pikaajaline ravi suurtes annustes inhaleeritavate kortikosteroididega, eriti soovitatud annustest kõrgemates annustes, võib tulemuseks anda ka kliiniliselt olulise neerupealiste funktsiooni pärssumise. Seetõttu tuleb arvestada täiendava süsteemse kortikosteroidravi vajadusega stressi perioodidel, nagu raske infektsioon või plaaniline operatsioon. Steroidiannuse kiire vähendamine võib vallandada ägeda neerupealiste puudulikkuse. Ägeda neerupealiste puudulikkuse sümptomid ja nähud võivad olla ebaselged, kuid võivad hõlmata söögiisu puudumist, kõhuvalu, kehakaalu langust, väsimust, peavalu, iiveldust, oksendamist, teadvuse hägunemist, krampe, hüpotensiooni ja hüpoglükeemiat.

Täiendavat ravi süsteemsete steroidhormoonide või inhaleeritava budesoniidiga ei tohi järsult katkestada.

Patsiendi üleviimisel suukaudselt steroidravilt Symbicort Turbuhalerile, ilmneb süsteemset steroidi toimet vähem, mistõttu võib tekkida allergia või artriidi sümptomeid, nagu nohu, ekseem ja lihas- ning liigesvalu. Nende seisundite raviks tuleb kasutada vastavat ravi. Glükokortikoidide toime puudulikkust tuleb kahtlustada nendel harvadel juhtudel, kui tekivad sümptomid, nagu väsimus, peavalu, iiveldus ja oksendamine. Nendel juhtudel võib osutuda vajalikuks suukaudse glükokortikosteroidi annuse ajutine tõstmine.

Suu- ja neelukandidiaasi tekkeriski vähendamiseks (vt lõik 4.8) tuleb patsiendile selgitada, et ta loputaks suud veega pärast säilitusannuse inhaleerimist. Kui suu- ja neelukandidiaas on juba tekkinud, siis tuleb patsiendil loputada suud veega ka pärast ravimi vajadusel inhaleerimist.

Samaaegset ravi itrakonasooli, ritonaviiri või teiste tugevatoimeliste CYP3A4 inhibiitoritega tuleb vältida (vt lõik 4.5). Kui see ei ole võimalik, peab koostoimet omavate ravimite manustamise vaheline aeg olema nii pikk kui võimalik. Tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid kasutavatel patsientidel ei ole säilitus- ega hooravi Symbicort Turbuhaleriga soovitatav.

Symbicort Turbuhalerit tuleb ettevaatusega manustada türeotoksikoosi, feokromotsütoomi, suhkurtõve, ravimata hüpokaleemia, hüpertroofilise obstruktiivse kardiomüopaatia, idiopaatilise subvalvulaarse aordistenoosi, raske hüpertensiooni, aneurüsmi või muude raskete kardiovaskulaarsete häiretega, nagu südame isheemiatõbi, tahhüarütmia või raske südamepuudulikkus, patsientidele.

Ettevaatlik tuleb olla pikenenud QTc-intervalliga patsientide ravi korral. Formoterool ise võib põhjustada QTc-intervalli pikenemist.

Vajadust inhaleeritavate kortikosteroidide järele ning nende annust tuleb ümber hinnata aktiivse või latentse kopsutuberkuloosi ning hingamisteede seen- või viirusinfektsiooniga patsientidel.

Potentsiaalselt tõsine hüpokaleemia võib tekkida suurtes annustes beeta2-agonistide manustamisel. Samaaegne ravi beeta2-agonistide ja hüpokaleemiat tekitavate või hüpokaleemilist toimet tugevdavate ravimitega (nt ksantiini derivaadid, steroidid ja diureetikumid), võib beeta2-agonistide võimalikku hüpokaleemilist toimet süvendada. Eriline ettevaatus on soovitatav ebastabiilse astma korral, kui vajadusel võetavate bronhilõõgastite kasutus on muutlik; ägeda raske astmahoo korral, kui hüpokaleemiaga seotud riski võib suurendada hüpoksia; ning muude seisundite korral, kui on suurenenud hüpokaleemia tekkimise tõenäosus. Sellistel seisundite ajal on soovitatav seirata kaaliumi sisaldust seerumis.

Nagu kõigi beeta2-agonistide kasutamisel, tuleb diabeediga patsientidel glükoosisisaldust veres täiendavalt kontrollida.

Kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaalutleda patsiendi suunamist silmaarsti juurde, et uurida võimalikke põhjusi, milleks võivad olla kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia, mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel.

Symbicort Turbuhaler sisaldab laktoosmonohüdraati (< 1 mg/annuses). See kogus ei põhjusta tavaliselt probleeme laktoositalumatusega patsientidel. Abiaine laktoos sisaldab väikest kogust piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Lapsed

Inhaleeritavate kortikosteroididega pikaajalist ravi saavate laste pikkust on soovitatav regulaarselt mõõta. Kui kasv on aeglustunud, tuleb raviskeem ümber hinnata eesmärgiga vähendada inhaleeritava kortikosteroidi annust võimalusel väikseima efektiivse annuseni kontrolli säilitamiseks astma sümptomite üle. Tuleb hoolikalt kaaluda kortikosteroidravi kasulikkust ning kasvu pärssimise võimalikke riske. Lisaks tuleb kaaluda vajadust suunata patsient laste pulmonoloogi vastuvõtule.

Piiratud hulk pikaajaliste uuringute andmeid viitab sellele, et enamik inhaleeritud budesoniidiga ravitud lastest ja noorukitest saavutavad lõpuks neile omase täiskasvanuea pikkuse. Ravi alguses on siiski täheldatud väikest ent mööduvat kasvu pidurdumist (ligikaudu 1 cm). Tavaliselt avaldub see ravi esimesel aastal.

Pneumoonia KOKiga patsientidel

Inhaleeritavate kortikosteroididega ravitud KOKiga patsientidel on täheldatud pneumoonia, sealhulgas haiglaravi vajava pneumoonia esinemissageduse suurenemist. Leitud on mõningaid tõendeid pneumoonia tekkeriski suurenemise kohta steroidide annuse suurendamisel, aga seda ei ole kõigi uuringute lõikes lõplikult tõestatud.

Puuduvad veenvad kliinilised tõendid inhaleeritavate kortikosteroidpreparaatide klassisiseste erinevuste kohta seoses pneumoonia tekkeriski raskusastmega.

Arstid peavad jääma valvsaks võimaliku pneumoonia tekkimise suhtes KOKiga patsientidel, sest selliste infektsioonide kliinilised tunnused kattuvad KOKi ägenemise sümptomitega.

KOKiga patsientide pneumoonia tekkeriski tegurite hulka kuuluvad suitsetamine, kõrgem iga, madal kehamassiindeks (KMI) ja raske KOK.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakokineetilised koostoimed

Tugevatoimelised CYP3A4 inhibiitorid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool, klaritromütsiin, telitromütsiin, nefasodoon ja HIV-proteaasi inhibiitorid) võivad tõenäoliselt suurendada budesoniidi sisaldust plasmas, mistõttu tuleb vältida nende ravimite samaaegset kasutamist. Kui see ei ole võimalik, peab inhibiitori ja budesoniidi manustamise vahele jääv aeg olema nii pikk kui võimalik (vt lõik

4.4). Tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid kasutavatel patsientidel ei ole säilitus- ega hooravi Symbicort Turbuhaleriga soovitatav.

Tugevatoimelise CYP3A4 inhibiitori ketokonasooli manustamisel annuses 200 mg üks kord ööpäevas tõusis samaaegselt oraalselt manustatud budesoniidi (3 mg üksikannuses) plasmatase keskmiselt kuuekordselt. Kui ketokonasooli manustati 12 tundi pärast budesoniidi, tõusis kontsentratsioon keskmiselt kolmekordselt, viidates sellele, et manustamisaegade eraldamine vähendab plasmataseme tõusu. Piiratud andmed suures annuses inhaleeritava budesoniidi koostoime kohta näitavad, et plasmatase võib tõusta oluliselt (keskmiselt neljakordselt), kui itrakonasooli annuses 200 mg üks kord ööpäevas manustatakse samaaegselt inhaleeritava budesoniidiga (1000 mikrogrammi üksikannuses).

Farmakodünaamilised koostoimed

Beetaadrenoblokaatorid võivad nõrgendada või pärssida formoterooli toimet. Sellepärast ei tohi Symbicort Turbuhalerit manustada koos teiste beetaadrenoblokaatoritega (sh silmatilgad), kui selleks ei ole vältimatuid põhjusi.

Samaaegne ravi kinidiini, disopüramiidi, prokainamiidi, fenotiasiini, antihistamiinikumide (terfenadiin) ja tritsükliliste antidepressantidega võib pikendada QTc-intervalli ja suurendada ventrikulaarsete rütmihäirete riski.

Peale selle võivad veel levodopa, levotüroksiin, oksütotsiin ja alkohol halvendada südame taluvust beeta2-sümpatomimeetikumide suhtes.

Samaaegne ravi monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega sh ainetega, millel on sarnased omadused, nagu furasolidoon ja prokarbasiin, võib põhjustada vererõhu äkilist tõusu.

Samaaegne anesteesia halogeenitud süsivesinikega suurendab patsientidel rütmihäirete riski.

Samaaegne teiste beetaadrenergiliste või antikolinergiliste ravimite kasutamine võib potentsiaalselt bronhodilateerivat toimet tugevdada.

Hüpokaleemia võib suurendada digitaalise glükosiididega ravitud patsientidel rütmihäirete tekkeriski.

Ravi beeta2-agonistiga võib põhjustada hüpokaleemiat, mida võib süvendada samaaegne ravi ksantiini derivaatide, kortikosteroidide ja diureetikumidega (vt lõik 4.4).

Budesoniidil ja formoteroolil ei ole täheldatud koostoimeid teiste astmaravimitega.

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilised andmed Symbicort Turbuhaleri või formoterooli ja budesoniidi samaaegse kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad. Rottidel tehtud embrüofetaalse arengu uuringutes ei tuvastatud kombineeritud ravi kasutamisel mingeid täiendavaid toimeid.

Formoterooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsetes põhjustas väga suurtes annustes süsteemselt manustatud formoterool kõrvaltoimeid reproduktsioonile (vt lõik 5.3).

Ligikaudu 2000 ravi saanud raseda andmed osutavad, et suurenenud teratogeenset riski inhaleeritava budesoniidi kasutamisega ei kaasnenud. Loomkatsetes on tõendatud, et glükokortikosteroidid tekitavad väärarendeid (vt lõik 5.3). See ei ole tõenäoliselt oluline inimestele soovitatud annuste kohta.

Samuti on loomkatsetes tõendatud, et glükokortikosteroidide liiasus sünnieelses perioodis võib suurendada emakasisese kasvupeetuse, täiskasvanueas avalduva südameveresoonkonna haiguse, glükokortikoidide retseptorite tiheduse ja närvikoe virgatsainete ringluse püsivate muutuste ning käitumishäirete riski ka teratogeensest annusest väiksemate annuste korral.

Raseduse ajal võib Symbicort Turbuhalerit kasutada ainult siis, kui selle potentsiaalne kasu on võimalikust riskist suurem. Piisava kontrolli säilitamiseks astma üle tuleb kasutada budesoniidi väikseimat efektiivset annust.

Imetamine

Budesoniid eritub rinnapiima. Terapeutilistes annustes ei ole siiski ette näha mingit mõju rinnapiima saavatele imikutele. Ei ole teada, kas formoterool eritub rinnapiima. Rottidel tehtud katsetes on kindlaks tehtud formoterooli väikese koguse eritumine emapiima. Symbicort Turbuhaleri määramist imetavatele emadele võib kaaluda ainult siis, kui ravi eeldatav kasu emale on suurem mistahes võimalikust ohust lapsele.

Fertiilsus

Budesoniidi võimaliku toime osas fertiilsusele andmed puuduvad. Loomade reproduktsiooniuuringutes on täheldatud süsteemselt suures annuses formoterooli manustamisel mõningast fertiilsuse langust isastel rottidel (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Symbicort Turbuhaler ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kuna Symbicort Turbuhaler sisaldab nii budesoniidi kui ka formoterooli, võivad tekkida mõlemale ainele iseloomulikud teadaolevad kõrvaltoimed. Kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist ei ole täheldatud mõlema toimeaine koosmanustamisel. Kõige tavalisemad ravimiga seotud kõrvaltoimed on farmakoloogiliselt prognoositavad beeta2-agonistide raviga seotud kõrvaltoimed, nagu treemor ja südamepekslemine. Need on enamasti kerged ja kaovad tavaliselt mõne päeva järel ravi algusest.

Kõrvaltoimed, mida seostatakse budesoniidi või formoterooliga, on toodud allolevas tabelis vastavalt organsüsteemide klassidele ja esinemissagedustele. Sagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000) ja väga harv (<1/10 000).

Tabel 1

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage

Suu- ja neelukandidiaas

 

 

Kopsupõletik (KOKiga patsientidel)

Immuunsüsteemi häired

Harv

Kiiret ja aeglast tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid,

 

 

nt eksanteem, urtikaaria, sügelus, dermatiit,

 

 

angioödeem ja anafülaktiline reaktsioon

Endokriinsüsteemi häired

Väga harv

Cushingi sündroom, neerupealiste talitluse

 

 

pärssimine, kasvupeetus, luu mineraalse tiheduse

 

 

vähenemine

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv

Hüpokaleemia

 

Väga harv

Hüperglükeemia

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt

Agressiivsus, psühhomotoorne hüperaktiivsus,

 

 

ärevus, unehäired

 

Väga harv

Depressioon, muutused käitumises (peamiselt

 

 

lastel)

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, treemor

 

Aeg-ajalt

Pearinglus

 

Väga harv

Maitsetundlikkuse häired

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Nägemise ähmastumine (vt lõik 4.4)

 

Väga harv

Kae ja glaukoom

Südame häired

Sage

Südamepekslemine

 

Aeg-ajalt

Tahhükardia

 

Harv

Südame rütmihäired, nt kodade virvendus,

 

 

supraventrikulaarne tahhükardia, ekstrasüstolid

 

Väga harv

Stenokardia. QTc-intervalli pikenemine

Vaskulaarsed häired

Väga harv

Vererõhu muutused

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Kerge kõriärritus, köha, hääle kähedus

mediastiinumi häired

Harv

Bronhospasm

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Iiveldus

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Verevalumid

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Lihaskrambid

kahjustused

 

 

Suu- ja neelukandidiaas võib tekkida ravimi sadestumisest. Riski vähendamiseks tuleb patsiendile soovitada loputada suud iga säilitusannuse manustamise järel. Suu- ja neelukandidiaas allub tavaliselt paiksele seenevastasele ravile, ilma et tekiks vajadust katkestada inhaleeritav steroidravi. Suu- ja neelukandidiaasi tekkimisel peavad patsiendid suud loputama ka iga vajadusel võetud annuse manustamise järel.

Nagu ka muu inhalatsioonravi korral võib väga harvadel juhtudel, vähem kui ühel juhul 10000 inimese kohta, tekkida paradoksaalne bronhospasm, millega kaasneb vilistava hingamise suurenemine ja õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. Paradoksaalne bronhospasm laheneb kiiretoimelise bronhilõõgasti toimel ning seda tuleb koheselt ravida. Ravi Symbicort Turbuhaleriga tuleb koheselt katkestada, patsienti tuleb hinnata ning vajadusel alustada alternatiivse raviga (vt lõik 4.4).

Võivad avalduda inhaleeritavate kortikosteroidide süsteemsed toimed, eriti suurte annuste pikaajalise kasutamise korral. Süsteemne toime on siiski palju vähem tõenäoline inhaleeritavate kui suukaudsete kortikosteroididega. Võimalik süsteemne toime võib avalduda Cushingi sündroomi, Cushingi-laadsete tunnuste, neerupealiste pärsituse, lastel ja noorukitel kasvupeetuse, luu mineraalse tiheduse vähenemise, katarakti ja glaukoomina. Lisaks võib esineda suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele ja võimetus kohaneda stressiga. Toimed sõltuvad tõenäoliselt annusest, ekspositsiooniajast, käesolevast ja varasemast steroidi annusest ning individuaalsest tundlikkusest.

Ravi beeta2-agonistidega võib põhjustada veres insuliini, vabade rasvhapete, glütserooli ja ketokehade sisalduse suurenemist.

Lapsed

Soovitav on regulaarselt jälgida pikaajaliselt inhaleeritavaid glükokortikosteroide saavate laste pikkuskasvu (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Formoterooli üleannustamisel tekivad tõenäoliselt beeta2-agonistidele omased toimed: treemor, peavalu, südamepekslemine. Üksikjuhtudel on teatatud tahhükardia, hüperglükeemia, hüpokaleemia, QTc- intervalli pikenemise, südame rütmihäirete, iivelduse ja oksendamise esinemisest. Vajadusel võib määrata toetava ja sümptomaatilise ravi. Kolme tunni jooksul 90 mikrogrammi annuse manustamine ägeda bronhiaalse obstruktsiooniga patsientidele ei põhjustanud terviseprobleeme.

Budesoniidi ägeda, isegi ülisuurtes annustes, üleannustamise korral ei teki teadaolevalt kliinilisi probleeme. Kui ravimit üleannustatakse pikaajaliselt, võivad avalduda glükokortikoidide süsteemsed toimed, nagu hüperkortitsism ja neerupealiste talitluse pärssimine.

Kui ravi Symbicort Turbuhaleriga tuleb lõpetada formoterooli üleannustamise tõttu, tuleb kaaluda ravi jätkamist asjakohase inhaleeritava kortikosteroidiga.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained; inhaleeritavad adrenergilised ained.

ATC-kood: R03AK07

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Symbicort Turbuhaler sisaldab formoterooli ja budesoniidi, millel on erinevad toimemehhanismid, kuid mõlemad vähendavad astma ägenemisi. Budesoniidi ja formoterooli eriomadused võimaldavad nende kombinatsiooni kasutada korraga nii säilitus- kui ka hooraviks või ainult säilitusraviks.

Budesoniid

Budesoniid on glükokortikosteroid, mis inhaleeritult omab annusest sõltuvat hingamisteede põletikuvastast toimet, mis põhjustab sümptomite pärssimist ja vähendab astma ägenemisi. Inhaleeritaval budesoniidil on vähem raskeid kõrvaltoimeid kui süsteemsetel kortikosteroididel. Glükokortikoidide põletikuvastase toime täpne mehhanism ei ole teada.

Formoterool

Formoterool on selektiivne beeta2-agonist, mis inhaleerituna põhjustab kiiret ja pikatoimelist bronhide silelihaste lõõgastumist hingamisteede mööduva sulguse korral. Bronhe laiendav toime sõltub annusest ning algab 1…3 minuti jooksul. Mõju kestab vähemalt 12 tundi pärast ühekordset inhaleerimist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Astma

Kliiniline efektiivsus budesoniidi/formoterooli säilitusravi korral

Täiskasvanutel tehtud kliinilistes uuringutes on tuvastatud, et formoterooli lisamine budesoniidile leevendas astma sümptomeid ja parandas kopsufunktsiooni ning vähendas astma ägenemisi. Kahes 12-

nädala pikkuses uuringus oli budesoniidi/formoterooli toime kopsufunktsioonile võrdne budesoniidi ja formoterooli eraldi manustamisel saavutatuga ning ületas üksikravimina võetud budesoniidi toimet. Kõigis uuringurühmades kasutati vajadusel lühitoimelist beeta2-agonisti. Astmavastase toime nõrgenemist aja jooksul ei täheldatud.

Kahes laste 12-nädala pikkuses uuringus raviti 265 last vanuses 6…11 aastat budesoniidi/formoterooli säilitusannusega (2 inhalatsiooni 80 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi annuses kaks korda ööpäevas) ning vajadusel manustati lühitoimelist beeta2-agonisti. Mõlemas uuringus paranes kopsufunktsioon ning lapsed talusid ravi hästi, võrreldes vastava budesoniidi üksikannusega.

Kliiniline efektiivsus budesoniidi/formoterooli säilitus- ja hooravi korral

12076 astma patsienti (nendest 4447 kasutasid budesoniidi/formoterooli säilitus- ja hooravimina) osales kokku viies topeltpimedas kliinilises uuringus 6...12 kuud. Kaasati vaid patsiendid, kelle sümptomid ei taandunud vaatamata ravile inhaleeritavate glükokortikosteroididega.

Budesoniidi/formoterooli säilitus- ja hooravi tagas statistiliselt olulise ning kliiniliselt tähendusliku raskete ägenemiste vähenemise kõigi 5 uuringu kõigis võrdlusrühmades. See hõlmas suuremas säilitusannuses budesoniidi/formoterooli ja vajadusel võetava terbutaliini (uuring 735) ning samas säilitusannuses budesoniidi/formoterooli ja vajadusel võetava formoterooli või terbutaliini (uuring 734) võrdlust (tabel 2). Uuringus 735 olid kopsufunktsioon, kontroll sümptomite üle ja ravimi kasutamine vastavalt vajadusele ühesugused kõigis uuringurühmades. Uuringus 734 vähenesid sümptomid ja vajadusel kasutamine ning paranes kopsufunktsioon võrreldes võrdlusravimitega ravimisel. Viie uuringu tulemuste kombineerimisel ilmnes, et budesoniidi/formoterooli säilitus- ja hooravina saavad patsiendid ei vajanud keskmiselt 57% ravipäevadest hooravi. Ravimresistentsust aja jooksul ei tekkinud.

Tabel 2

Ülevaade rasketest ägenemistest kliinilistes uuringutes

 

 

 

Uuringu nr

Ravirühmad

 

N

Rasked ägenemisedA

Kestus

 

 

 

Ägenemiste

Ägenemised

 

 

 

 

 

 

 

 

arv

patsient-

 

 

 

 

 

aasta kohta

 

 

 

 

 

 

Uuring 735

Budesoniid/formoterool 160/4,5 mikrogrammi 2 korda

 

0,23B

6 kuud

päevas + vajadusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budesoniid/formoterool 320/9 mikrogrammi 2 korda päevas

 

0.32

 

+ terbutaliin 0,4 mg vajadusel

 

 

 

 

 

Salmeterool/flutikasoon 2 × 25/125 mikrogrammi 2 korda

 

0.38

 

päevas + terbutaliin 0,4 mg vajadusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuring 734

Budesoniid/formoterool 160/4,5 mikrogrammi 2 korda

 

0,19B

12 kuud

päevas + vajadusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budesoniid/formoterool 160/4,5 mikrogrammi 2 korda

 

0.29

 

päevas + formoterool 4,5 mikrogrammi vajadusel

 

 

 

 

 

Budesoniid/formoterool 160/4.5 mikrogrammi 2 korda

 

0.37

 

päevas + terbutaliin 0,4 mg vajadusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHospitaliseerimine/ravi erakorralise meditsiini osakonnas või ravi suukaudsete kortikosteroididega

BÄgenemiste määra vähenemine on statistiliselt oluline (p-väärtus < 0,01) mõlema võrdlusuuringu korral

6 topeltpimedas kliinilises uuringus, 5 ülalnimetatud uuringut ja üks lisauuring, kus kasutati kõrgemat säilitusannust 160/4,5 mikrogrammi/annuses kaks inhalatsiooni kaks korda ööpäevas, ilmnes, et noorukite ja täiskasvanute efektiivsus- ja ohutusandmed on võrreldavad. Hinnang põhines kokku 14385 astmapatsiendil, kellest 1847 olid noorukid. Noorukitest patsientide hulk, kes kasutasid enam kui 8 inhalatsiooni vähemalt ühel päeval SMART (Symbicort maintenance and reliever therapy) raviskeemi osana, oli piiratud. Selline kasutus ei olnud sage.

Teises kahes uuringus, kus patsiendid pöördusid astma tõttu meditsiiniabi saamiseks arsti poole, osutus budesoniid/formoterool kiireks ja efektiivseks bronhilõõgastiks, millel oli sarnane toime salbutamooli ja formoterooliga.

KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus)

 1. Kahes 12-kuulises uuringus hinnati kopsufunktsiooni ja ägenemiste määra (määratleti kui ravikuur suukaudsete steroidide ja/või antibiootikumidega ja/või hospitaliseerimisvajadus) keskmise raskusega ja rasketel KOKiga patsientidel. Mõlemas uuringus oli uuringusse kaasamise kriteeriumiks bronhilõõgasti- eelne FEV1 <50% eeldatavast väärtusest. Keskmine bronhilõõgasti-järgne FEV1 oli uuringusse kaasamisel 42% eeldatavast väärtusest.

Keskmine ägenemiste arv aastas (eelpool nimetatud määratluse järgi) vähenes oluliselt budesoniidi/formoterooli ravi korral võrreldes ainult formoteroolravi või platseeboga (keskmine määr 1,4, võrreldes 1,8...1,9 platseebo/formoterooli rühmas). Keskmine suukaudsete kortikosteroididega ravipäevade arv patsiendi kohta 12 kuu jooksul vähenes budesoniidi/formoterooli rühmas (7...8 päeva/patsient/aasta, võrreldes vastavalt 11…12 ja 9…12 päeva platseebo- ja formoterooli rühmas). Kopsufunktsiooni näitajate, selliste nagu FEV, suhtes ei olnud budesoniidil/formoteroolil eeliseid ainult formoterooli kasutamisega võrreldes.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Budesoniidi ja formoterooli fikseeritud annuses kombinatsioon ja vastavad üksikult manustatavad ravimid on süsteemsel kokkupuutel tõendatult bioekvivalentsed budesoniidi ja formoterooliga. Vaatamata sellele täheldati budesoniidi ja formoterooli fikseeritud annuses kombinatsiooni kasutamisel kortisooli pärssimise vähest suurenemist võrreldes üksikult kasutatavate ravimitega. Seda toime erinevust ei peeta kliiniliselt oluliseks.

Budesoniidi ja formoterooli farmakokineetilise koostoime kohta tõendeid ei olnud.

Vastavate ainete farmakokineetilised näitajad olid võrreldavad budesoniidi ja formoterooli eraldi manustamisel ning fikseeritud annuses kombinatsiooni kasutamisel. Budesoniidi plasmakontsentratsiooni kõveraalune pindala (AUC) oli mõnevõrra suurem, imendumine kiirem ja manustamisjärgne maksimaalne plasmakontsentratsioon suurem kui kombineeritud ravimil. Formoterooli maksimaalne plasmakontsentratsioon oli samasugune kui pärast kombineeritud ravimi manustamist. Inhaleeritud budesoniid imendub kiiresti ja selle maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 30 minutit pärast inhalatsiooni. Uuringutes tuvastati, et pärast inhaleerimist inhalaatoriga ladestus budesoniidist kopsudes keskmiselt 32%...44% manustatud annusest. Süsteemne biosaadavus oli ligikaudu 49% manustatud annusest. 6...16-aastastel lastel oli kopsudes ladestunud ravimi määr sama annuse korral samasugune kui täiskasvanutel, vastavaid plasmakontsentratsioone ei määratud.

Inhaleeritud formoterool imendub kiiresti ja selle maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 10 minutit pärast inhalatsiooni. Uuringutes tuvastati, et pärast inhaleerimist inhalaatoriga ladestus formoteroolist kopsudes keskmiselt 28%...49% manustatud annusest. Süsteemne biosaadavus oli ligikaudu 61% manustatud annusest.

Jaotumine ja biotransformatsioon

Plasmavalkudega seondub ligikaudu 50% formoteroolist ja 90% budesoniidist. Jaotusruumala on ligikaudu 4 l/kg formoterooli ja 3 l/kg budesoniidi korral. Formoterool inaktiveeritakse konjugeerimise teel (moodustuvad aktiivsed O-demetüülitud ja deformüülitud metaboliidid, kuid need esinevad enamasti inaktiivsetena konjugaatides). Budesoniidi biotransformatsioon vähese glükokortikosteroidse aktiivsusega

metaboliitideks on maksa esmasel läbimisel suur (ligikaudu 90%). Peamiste metaboliitide, 6-beeta- hüdroksübudesoniidi ja 16-alfa-hüdroksüprednisolooni, glükokortikosteroidne aktiivsus on väiksem kui 1% budesoniidi omast. Puuduvad tõendid mistahes ainevahetuslike koostoimete või omavaheliste asendusreaktsioonide kohta formoterooli ja budesoniidi vahel.

Eritumine

Enamik formoteroolist metaboliseerub maksas ja eritub neerude kaudu. Pärast inhalatsiooni eritub 8%...to13% manustatud formoteroolist muutumatult uriiniga. Formoterooli süsteemne kliirens on kiire (ligikaudu 1,4 l/min) ja lõplik elimineerimise poolväärtusaeg keskmiselt 17 tundi.

Budesoniid elimineeritakse ainevahetusreaktsioonide kaudu, mida katalüüsib peamiselt ensüüm CYP3A4. Budesoniidi metaboliidid erituvad uriiniga muutumatult või konjugeeritult. Uriinist on määratud muutumatul kujul vaid tühiseid koguseid budesoniidi. Budesoniidi süsteemne kliirens on kiire (ligikaudu 1,2 l/min) ja lõplik elimineerimise poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist on keskmiselt 4 tundi.

Budesoniidi või formoterooli farmakokineetika lastel ja neerupuudulikkusega patsientidel ei ole teada. Kokkupuude budesoniidi ja formoterooliga võib olla suurem maksahaigusega patsientidel.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Nii budesoniidi kui formoterooli süsteemne saadavus on lineaarses seoses manustatud annusega.

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes täheldatud budesoniidi ja formoterooli, nii kombinatsioonis kui ka eraldi manustatuna, toksilisus oli seotud farmakoloogilisest aktiivsusest tingitud toimetega.

Reproduktsiooniuuringutel loomadel on kortikosteroidid, nagu budesoniid, tõendatult indutseerinud väärarendeid (suulaelõhe, skeleti väärarendid). Nende loomkatsete tulemused ei ole tõenäoliselt asjakohased inimesel kliiniliselt soovitatud annuste kasutamisel. Loomade reproduktsiooniuuringutes on täheldatud süsteemselt suures annuses formoterooli manustamisel mõningast fertiilsuse langust isastel rottidel ning viljastatud munaraku implanteerumise häireid, samuti varajase postnataalse elulemuse vähenemist ja loote kaalu langust märkimisväärselt suuremate süsteemsete annuste kasutamisel, kui ravimi kliinilisel kasutamisel. Nimetatud loomkatsete tulemused ei näi siiski olevat olulised inimeste jaoks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat (sisaldab piimavalke).

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Symbicort Turbuhaler on sissehingatava õhuvoo toimel töötav paljuannuseline pulberinhalaator. Inhalaator on valge korpusega ja punase keeratava käepidemega. Inhalaator on valmistatud erinevatest plastmaterjalidest (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). Iga inhalaator sisaldab 60 (või 120) annust. Pakendis on 1, 2, 3, 10 või 18 inhalaatorit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

Rootsi

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.04.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2018