Rhesonativ - süstelahus (625rü 1ml)

ATC Kood: J06BB01
Toimeaine: anti-D humaanimmunoglobuliin
Tootja: Octapharma (IP) SPRL

Artikli sisukord

RHESONATIV
süstelahus (625RÜ 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rhesonativ, 625 RÜ/ml, süstelahus

Anti-D humaanimmunoglobuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekriga või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekriga või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rhesonativ ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rhesonativ’i kasutamist
 3. Kuidas Rhesonativ’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rhesonativ’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rhesonativ ja milleks seda kasutatakse

Rhesonativ on immunoglobuliin ja sisaldab antikehasid reesusfaktori vastu. Kui rasedal naisel puudub vere punaliblede pinnal asuv reesusfaktor (=Rh-negatiivne) ja lootel on reesusfaktor olemas (=Rh- positiivne), võib ema immuunsüsteem hakata tootma antikehi reesusfaktori vastu. Need antikehad võivad kahjustada loodet, eriti hilisemate raseduste korral.

Rhesonativ’i kasutatakse Rh-negatiivsete naiste reesusimmuniseerimise vältimiseks raseduse ja sünnituse ajal ning lootekahjustuse ärahoidmiseks.

Rhesonativ’i manustatakse Rh-negatiivsetele naistele järgmistel juhtudel:

 • antiD profülaktika Rhnegatiivsetele rasedatele,
 • sünnitamine, kui loode on Rhpositiivne,
 • abort/ähvardav abort (raseduse katkemine/ähvardav raseduse katkemine),
 • emakaväline rasedus, teatud tüüpi emakasisene kasvaja (põismool), loote vere sattumine ema vereringesse või loote surm raseduse lõppjärgus,
 • invasiivsed protseduurid raseduse ajal, nt süstla abil looteveest proovi võtmine (amniotsentees) või analüüsiks lootevere võtmine nabaveenist, biopsia (koeproovi võtmine) või manipulatiivsed sünnitusabi toimingud, nt loote pööramine käsitsi õigesse asendisse emaka sees, kõhutrauma või loote emakasisene kirurgiline ravi.

Rhesonativ’i võib samuti kasutada Rh-negatiivsetel isikutel, kellele on juhuslikult tehtud Rh-positiivne vereülekanne.

Mida on vaja teada enne Rhesonativ’i kasutamist

Ärge kasutage Rhesonativ’i:

 • kui olete inimese normaalimmunoglobuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rhesonativ’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Rääkige oma arstile, kui te põete mis tahes muud haigust.

Rhesonativ’i ei tohi manustada Rh(D)-positiivsetele isikutele ega isikutele, kes on juba immuniseerunud Rh(D) antigeeni suhtes.

Tõelised ülitundlikkusreaktsioonid (allergilised reaktsioonid) tekivad harva.

Allergia või tõsise allergilise reaktsiooni (anafülaktiline reaktsioon) kahtluse korral peate otsekohe informeerima arsti või meditsiiniõde. Sümptomid on nt pööritustunne, südamekloppimine, vererõhu langus, hingamis- ja neelamisraskused, pitsitustunne rindkeres, sügelus, kogu keha nõgestõbi (lööve), näo-, keele- või kõriturse, minestus ja nahalööve. Ükskõik milline neist seisunditest vajab kohest ravi.

Lapsed

Lastel kasutamise kohta andmed puuduvad.

Viirusohutus

Kui ravimid on valmistatud inimese verest või vereplasmast, rakendatakse teatud meetmeid kaitsmaks patsiente infektsioonide ülekandumise eest. Need on vere- ja plasmadoonorite hoolikas valik, välistamaks võimalikke nakkuskandjaid ning iga üksikannetus ja plasmakogum testitakse viiruste/nakkusetekitajate suhtes. Selliste ravimite tootjad lisavad samuti vere või plasma tootmisprotsessi viirusi inaktiveerivad või eemaldavad etapid. Hoolimata ettevaatusabinõudest, mida rakendatakse inimese verest või plasmast valmistatud ravimite kasutamisel, ei saa võimalikku nakkuste ülekandumist täielikult välistada. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja teiste nakkusetekitajate suhtes.

Rakendatud meetmeid loetakse efektiivseks kestaga viiruste, nt inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV), B- ja C-hepatiidi viiruse ning kestata A-hepatiidi viiruse suhtes.

Rakendatud meetmed ei ole nii efektiivsed kestata viiruste, nt parvoviirus B19 suhtes. Immunoglobuliinide ülekannete ja hepatiit A või parvoviirus B19 viirusega nakatumise vahel ei ole leitud seost, sest on võimalik, et ravimis sisalduvad nende nakkuste vastased antikehad on kaitsva toimega.

Igakordsel Rhesonativ’i manustamisel on tungivalt soovitatav talletada ravimi nimi ja partii number, et säilitada märge kasutatud ravimi partii kohta.

Muud ravimid ja Rhesonativ

 • Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.
 • Rhesonativ võib nõrgestada vaktsiinide, nt leetrite, punetiste, mumpsi ja tuulerõugete vastaste vaktsiinide toimet. Pärast Rhesonativ’i manustamist peab mööduma vähemalt kolm kuud enne vaktsineerimist loetletud vaktsiinidega, mistõttu on oluline, et teie arst teab, kui te saate või olete saanud ravi Rhesonativ´iga.
 • Kui te annate vereproovi, tuleb arsti informeerida oma ravist immunoglobuliiniga, sest see võib mõjutada proovi tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Rhesonativ on mõeldud kasutamiseks raseduse ajal ja seda võib kasutada imetamisperioodil.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele või masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Rhesonativ sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumit annuse kohta, st tegemist on sisuliselt naatriumivaba ravimiga.

Kuidas Rhesonativ’i kasutada

Teie arst otsustab, kas ja millises annuses te Rhesonativ’i vajate. Rhesonativ’i süstitakse lihasesse. Süsti teeb tervishoiutöötaja.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: peavalu, südamekloppimine, vererõhu langus, hingamisraskus, oksendamine, iiveldus, nahareaktsioonid, valu liigestes, palavik, halb enesetunne, k.a ebamugavustunne rindkeres, külmavärinad, paiksed reaktsioonid süstekohas (nt turse ja valu), punaste vererakkude lagunemine ja rasked allergilised reaktsioonid, k.a anafülaktiline šokk.

Kui te täheldate enesel anafülaktilise reaktsiooni mis tahes sümptomeid, nt pööritustunne, iiveldus, oksendamine, kramplik valu kõhus, köha, hingamis- ja neelamisraskus, naha sinetus, sügelus, nõgestõbi, nahalööve, südamekloppimine, madal vererõhk, näo-, keele- või kõriturse, minestus või valu rindkeres, teavitage sellest otsekohe oma arsti, sest ükskõik milline neist seisunditest vajab kohest ravi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rhesonativ’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Hoida ampullid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja etiketil pärast „Kõlblik kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rhesonativ sisaldab

 • Toimeaine on antiD humaanimmunoglobuliin. 1 milliliiter sisaldab 625 (rahvusvahelist ühikut) RÜ (125 mikrogrammi) antiD humaanimmunoglobuliini.

Üks 1 ml ampull sisaldab 625 RÜ (125 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini. Üks 2 ml ampull sisaldab 1250 RÜ (250 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini. Inimvalgu sisaldus on 165 mg/ml, millest immunoglobuliin G moodustab vähemalt 95%.

 • Abiained on glütsiin, naatriumkloriid, naatriumatsetaat, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Rhesonativ välja näeb ja pakendi sisu

Rhesonativ on süstelahus (625 RÜ/ml või 1250 RÜ/2 ml ampulli kohta).

Pakendi suurused: 1 x 1 ml, 1 x 2 ml, 10 x 2 ml.

Lahuse värvus võib varieeruda värvitust kahvatukollase kuni helepruunini.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht

Belgia

Tel: +32 2373 08 90

Tootja:

Octapharma AB

SE-112 75 Stockholm

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

COVALENT oü Lõõtsa 8, 11415 Tallinn

Tel: (+372) 6600945

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriigi nimi

Ravimi nimetus

Austria

Rhesonativ 625 I.E./ml Injektionslösung

Bulgaaria

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Eesti

Rhesonativ süstelahus 625TÜ 1ml

Holland

Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie

Island

Rhesonativ stungulyf, lausn 625 IU/ml

Itaalia

Rhesonativ 625 IU/ml Soluzione iniettabile

Küpros

Rhesonativ

Läti

Rhesonativ 625 SV/ml šķīdums injekcijām

Leedu

Rhesonativ 625 TV/ml injekcinis tirpalas

Iirimaa

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Luksembourg

Rhesonativ Sol. Inj. 625 UI/1 ml

Malta

Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

Norra

Rhesonativ, injeksjonsvæske, oppløsning, 625 IE/ml "Octapharma"

Poola

Rhesonativ

Portugal

Rhesonativ

Prantsusmaa

Rhesonativ 625 UI/ml, solution injectable

Rootsi

Rhesonativ, 625 IE/ml injektionsvätska, lösning

Rumeenia

Rhesonativ 625 UI/ml, solutie injectabila

Slovakkia

Rhesonativ

Sloveenia

Rhesonativ 625 i.e./ml, raztopina za injiciranje

Soome

Rhesonativ 625 IU/ml injektioneste, liuos

Taani

Rhesonativ, Octapharma AB, Injectionsvæske, opløsning, 625 IE/ml,

 

anti-D (rh) immunoglobulin, human

Tšehhi

Rhesonativ 625 IU/ml

Ungari

Rhesonativ 625 NE/ml oldatos injekció

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Enne manustamist peab ravim soojenema toa- või kehatemperatuurini.

Ei tohi kasutada lahust, mis on hägune või sisaldab osakesi.

Avatud ampulli sisu tuleb kasutada koheselt. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Rhesonativ’i peab süstima lihasesse. Enne süstimist tuleb süstlakolbi tagasi tõmmates hoolikalt kontrollida, et nõel ei ole sattunud veresoonde.

Kui lihasesse manustamine on vastunäidustatud (veritsushäired) ning veeni manustatavat ravimit ei ole saadaval, võib Rhesonativ’i manustada naha alla. Pärast süstimist on vajalik ettevaatlik manuaalne survekompress süstekohal.

Kui vajalik koguannus on suur (lastele >2 ml või täiskasvanutele >5 ml), on soovitatav manustada see osadeks jaotatuna eri süstekohtadesse.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rhesonativ, 625 RÜ/ml, süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Anti-D humaanimmunoglobuliin

 

1 ml sisaldab:

 

anti-D humaanimmunoglobuliin

625 RÜ (125 mikrogrammi)

inimvalk

165 mg

sellest immunoglobuliin G vähemalt

95%

IgA sisaldus ei ületa 0,05% valgu koguhulgast.

Üks 1 ml ampull sisaldab 625 rahvusvahelist ühikut, RÜ, (125 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini.

Üks 2 ml ampull sisaldab 1250 rahvusvahelist ühikut, RÜ, (250 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus

Lahuse värvus võib varieeruda värvitust kahvatukollase kuni helepruunini.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Rh(D) immuniseerumise profülaktika Rh(D)-negatiivsetel naistel

Antenataalne profülaktika

 • planeeritud antenataalne profülaktika
 • antenataalne profülaktika tüsistunud raseduse korral, kaasaarvatud abort/abordioht, emakaväline rasedus või põismool, loote emakasisene surm (IUFD), sünnituseelse hemorraagia (APH) tulemusel tekkinud transplatsentaarne hemorraagia (TPH), amniotsentees, koorioni biopsia, sünnitusabiga seotud manipulatsioonid (nt välimine

pööramine), invasiivsed ravitoimingud, kordotsentees, nüri kõhutrauma või ravitoiming lootel.

Postnataalne profülaktika

 • rasedus/sünnitamine, kui laps on Rh(D)positiivne (D, Dnõrk, Dosaline)

Rh(D)-negatiivsete isikute ravi pärast sobimatu Rh(D)-positiivse vere või teiste erütrotsüüte sisaldavate preparaatide ülekannet (nt trombotsüütide kontsentraat).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Anti-D humaanimmunoglobuliini annus määratakse organismi sattunud Rh(D)-positiivsete erütrotsüütide hulga alusel arvestusega, et ligikaudu 10 mikrogrammi (50 RÜ) anti-D

humaanimmunoglobuliini neutraliseeib ligikaudu 0,5 ml Rh(D)-positiivset erütrotsüütide massi või 1 ml Rh(D)-positiivset verd.

Rhesonativ’iga teostatud kliiniliste uuringute alusel on soovituslikud annused järgnevad:

Rh(D)-immuniseerimise profülaktika Rh(D)-negatiivsetel naistel

Sünnituseelne profülaktika. Vastavalt üldistele soovitustele on annus vahemikus 50...330 mikrogrammi ehk 250...1650 RÜ. Uuringu üksikasju vt lõik 5.1.

 • Planeeritud antenataalne profülaktika:

Üksikannus (nt 250 mikrogrammi ehk 1250 RÜ) 28...30. rasedusnädalal või kaks annust 28. ja 34.nädalal.

 • Antenataalne profülaktika tüsistunud raseduse korral:

Üksikannus (nt 125 mikrogrammi ehk 625 RÜ enne 12. rasedusnädalat või 250 mikrogrammi ehk 1250 RÜ pärast 12. rasedusnädalat) tuleb manustada esimesel võimalusel 72 tunni jooksul ning vajadusel korrata 6...12-nädalaste intervallidega kogu raseduse vältel.

Pärast amniotsenteesi ja koorioni biopsiat tuleb manustada üksikannus (nt 250 mikrogrammi ehk 1250 RÜ).

Sünnitusjärgne profülaktika. Vastavalt üldistele soovitustele on annus vahemikus

100...300 mikrogrammi ehk 500...1500 RÜ. Uuringu üksikasju vt lõik 5.1. Väiksema annuse (100 mikrogrammi ehk 500 RÜ) manustamisel tuleb laboratoorselt määrata ema vereringesse sattunud lootevere hulk.

Standardannus on 1250 RÜ (250 mikrogrammi).

Postnataalselt tuleb emale ravimit manustada esimesel võimalusel 72 tunni jooksul pärast Rh- positiivse (D, D-nõrk, D-osaline) lapse sündi. Kui möödunud on üle 72 tunni, ei tohi manustamisest loobuda, vaid manustada ravimit esimesel võimalusel.

Sünnitusjärgne annus tuleb manustada isegi siis, kui sünnituseelne profülaktiline annus on manustatud ja ema vereseerumis on tuvastatav jääkaktiivsus antenataalsest profülaktikast.

Kui on kahtlus suure hulga lootevere sattumisest ema vereringesse (>4 ml (0,7%...0,8% naistel), nt loote/vastsündinu aneemia või loote emakasisene surm, tuleb selle hulk määrata sobiva meetodiga, nt Kleihauer-Betke happeelueerimistest loote HbF määramiseks või Rh(D)-positiivsete rakkude spetsiaalne määramine voolutsütomeetriliselt. Vastavalt sellele tuleb manustada anti-D humaanimmunoglobuliini lisaannuseid (10 mikrogrammi ehk 50 RÜ 0,5 ml loote erütrotsüütide kohta).

Sobimatute erütrotsüütide (RBC) transfusioon

Anti-D humaanimmunoglobuliini soovitatav annus on 20 mikrogrammi (100 RÜ) 2 ml ülekantava Rh(D)-positiivse vere kohta või 1 ml erütrotsüütide kontsentraadi kohta. Sobiva annuse määramisel peab konsulteerima vereülekandespetsialistiga. Iga 48 tunni järel tuleb teha Rh(D)-positiivsete erütrotsüütide kontrollanalüüsid ja jätkata anti-D immunoglobuliini manustamist, kuni Rh(D)- positiivseid erütrotsüüte vereringest enam ei leita. Suuremahulise sobimatu ülekande korral on piisav maksimaalne annus 3000 mikrogrammi (15000 RÜ), vaatamata Rh(D)-positiivsete erütrotsüütide ülekande mahule üle 300 ml.

Soovitatakse alternatiivse intravenoosse ravimi kasutamist, kuna see saavutab koheselt vajaliku nivoo vereplasmas. Kui intravenoosset ravimit ei ole saada, peab korduvalt manustama suuri annuseid lihasesse.

Lapsed

Ohutus ja efektiivsus lastel on veel kindlaks tegemata.

Manustamisviis

Intramuskulaarne.

Kui vajalik koguannus on suur (lastele >2 ml või täiskasvanutele >5 ml), on soovitatav manustada see osa-annustena erinevatesse süstekohtadesse.

Kui intramuskulaarne manustamine on vastunäidustatud (veritsusoht) ja veeni manustatavat ravimit ei ole saada, võib Rhesonativ’i süstida naha alla. Pärast süstimist on vajalik ettevaatlik manuaalne survekompress süstekohal.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiaine suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Peab tagama, et Rhesonativ’i ei süstita veeni, sest on oht šoki tekkeks. Ravimit peab süstima lihasesse ja eelnevalt peab süstlakolbi tagasi tõmmates hoolikalt kontrollima, et nõel ei ole sattunud veresoonde. Sünnitusjärgsel kasutamisel manustatakse Rhesonativ’i emale. Vastsündinule ei tohi ravimit manustada.

Ravimit ei tohi manustada Rh(D)-positiivsetele isikutele ja Rh(D) antigeeni suhtes juba immuniseerunud isikutele.

Pärast ravimi manustamist peab patsienti jälgima vähemalt 20 minutit ja pärast juhuslikku intravenoosset manustamist vähemalt 1 tund.

Anti-D humaanimmunoglobuliin võib harva põhjustada vererõhu langust koos anafülaktilise reaktsiooniga, isegi patsientidel, kes on varem talunud ravi humaanimmunoglobuliiniga.

Allergilise või anafülaktilise reaktsiooni kahtluse korral tuleb manustamine otsekohe katkestada. Šoki korral peab rakendama tavapärast šokiravi.

Immunoglobuliine on seostatud arteriaalse ja venoosse tromboemboolia juhtudega, k.a müokardiinfarkt, insult, süvaveenitromboos ja kopsuarteri trombemboolia. Rhesonativ’iga ei ole trombembooliajuhte täheldatud, mis võib olla tingitud tavapäraselt kasutatavatest väikestest annustest. Kaasuvate tromboosi ohuteguritega (nt kõrge vanus, hüpertensioon, suhkurtõbi, varasem veresoonte haigus või tromboosiepisood, omandatud või pärilik trombofiilia, pikaajaline immobilisatsioon, raske hüpovoleemia, vere viskoossust suurendavad haigused) patsientide puhul peab olema ettevaatlik, eriti kui Rhesonativ’i määratakse suures annuses.

Tõelised ülitundlikkusreaktsioonid tekivad harva, kuid anti-D immunoglobuliini manustamisel võivad ilmneda allergilist tüüpi reaktsioonid. Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkusreaktsioonide varastest sümptomitest, sh nahalööve, generaliseerunud urtikaaria, pigistustunne rinnus, hingeldus, hüpotensioon ja anafülaksia. Vajalik ravi sõltub kõrvaltoime iseloomust ja tõsidusest.

Rhesonativ sisaldab väikeses koguses IgA-d. Kuigi anti-D immunoglobuliini on edukalt kasutatud teatud IgA puudulikkusega patsientide raviks, võivad IgA puudulikkusega isikutel tekkida IgA antikehad ja anafülaktilised reaktsioonid pärast IgA-d sisaldavate verepreparaatide manustamist. Arst peab seetõttu kaaluma ravist Rhesonativ’iga saadavat kasu ülitundlikkusrektsioonide võimaliku riski suhtes.

Sobimatu vereülekande saanud patsientidel, keda ravitakse anti-D immunoglobuliini väga suurte annustega, peab jälgima kliinilist seisundit ja bioloogilisi näitajaid hemolüütilise reaktsiooni ohu tõttu. Inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisega kaasneva infektsiooniohu preventsiooniks rakendatavate standardmeetmete hulka kuuluvad doonorite valik, üksikannetuste ja plasmakogumite sõeluuringud spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ja viiruste inaktivatsiooni/eemaldamise meetodite rakendamine tootmisprotsessis. Sellele vaatamata ei saa täielikult välistada haigusetekitajate võimalikku ülekannet inimverest valmistatud ravimitega. See hõlmab ka senitundmatuid või uusi viirusi ja teisi patogeene.

Rakendatud meetmeid loetakse efektiivseks kestaga viiruste, nt HIV, HBV ja HCV ning kestata HAV suhtes.

Rakendatavatel meetoditel võib olla piiratud efektiivsus ilma kestata viiruste, nt parvoviirus B19 suhtes.

Kliiniline kogemus kinnitab, et ei ole toimunud hepatiit A viiruse või parvoviirus B19 ülekannet immunoglobuliinidega, ning eeldatavalt aitab antikehade esinemine kaasa viirusohutusele. Igakordsel Rhesonativ’i manustatamisel on tungivalt soovitatav, et talletataks ravimi nimi ja partii number, säilitamaks seost patsiendi ja ravimi partii vahel.

Mõju seroloogilistele laborianalüüsidele

Pärast immunoglobuliini manustamist võib mitmesuguste passiivselt ülekantud antikehade sisalduse transitoorne tõus põhjustada seroloogiliste laborianalüüside valepositiivseid tulemusi.

Passiivselt ülekantud antikehad erütrotsüütide antigeenidele, nt A, B, D, võivad mõjutada erütrotsüütide antikehade laboratoorset määramist seroloogilisel meetodil, nt antiglobuliintesti (nn Coombs’i test), eriti Rh(D)-positiivsetel vastsündinutel, kelle emad on saanud sünnieelset profülaktikat.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nõrgestatud elusvaktsiinid

Kuna immunoglobuliin võib vähendada elusvaktsiinide toimet, tuleb vaktsineerimist elusviirusi sisaldavate vaktsiinidega (nt leetrid, mumps või punetised) edasi lükata seni, kuni on möödunud 3 kuud viimasest anti-D immunoglobuliini manustamisest.

Kui osutub vajalikuks anti-D immunoglobuliini manustamine 2…4 nädala vältel pärast elusvaktsiini manustamist, võib vaktsineerimise efekt olla puudulik.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

See ravim on ette nähtud kasutamiseks raseduse ajal.

Fertiilsus

Rhesonativ’iga ei ole tehtud fertiilsuse loomkatseid. Kliiniline kogemus anti-D humaanimmunoglobuliiniga viitab siiski sellele, et kahjulik toime fertiilsusele ei ole ootuspärane.

Imetamine

Seda ravimit võib kasutada imetamisperioodil.

Immunoglobuliinid erituvad rinnapiima. Üle 450 naise sünnitatud lastel ei teatatud ravimiga seotud kõrvaltoimetest seoses Rhesonativ’i manustamisega emale sünnitusjärgsel perioodil.

Toime reaktsioonikiirusele

Toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimed

On täheldatud süstekoha valulikkust ja hellust. Seda saab ennetada suuremate annuste jagamisega mitme manustamiskoha vahel.

Ülekantavate haigustekitajatega seotud ohutuse kohta vt lõik 4.4.

Kõrvaltoimete esinemise kohta puuduvad mahukad andmed kliinilistest uuringutest. Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

MedDRA organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Vere ja lümfisüsteemi häired

Hemolüütilised reaktsioonid

Immuunsüsteemi häired

Anafülaktiline šokk,

 

anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon,

 

ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Südame häired

Tahhükardia

MedDRA organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Vaskulaarsed häired

Hüpotensioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Hingamisraskus

Seedetrakti häired

Oksendamine,

 

iiveldus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Naharektsioon,

 

erüteem,

 

sügelus,

 

pruritus,

 

urtikaaria

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Artralgia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Püreksia,

 

ebamugavustunne rindkeres,

 

halb enesetunne,

 

külmavärinad,

 

süstekoha reaktsioon (st turse, valu, erüteem,

 

tihkestumine, kuumatunne, sügelus, lööve)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid ei ole teada. Sobimatu vereülekande saanud patsientidel, kellele manustatakse seetõttu anti-D immunoglobuliini väga suurtes annustes, tuleb hoolikalt jälgida kliinilisi ja bioloogilisi parameetreid hemolüütilise reaktsiooni ohu tõttu.

Rh(D)-negatiivsetel isikutel ei peaks üleannustamine põhjustama sagedasemaid või raskemaid kõrvaltoimeid kui tavalised annused.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: immuunseerumid ja immunoglobuliinid, anti-D (Rh) immunoglobuliin; ATC-kood: J06BB01

Anti-D (Rh) immunoglobuliin sisaldab spetsiifilisi inimese erütrotsüüdi D (Rh) antigeeni vastaseid antikehi (IgG).

Raseduse ja eriti sünnituse ajal võivad loote erütrotsüüdid siseneda ema vereringesse. Kui naine on Rh(D)-negatiivne ja loode Rh(D)-positiivne, võib naine immuniseeruda Rh(D)-antigeeni suhtes ning hakata tootma anti-Rh(D) antikehasid, mis läbivad platsenta ja võivad vastsündinul põhjustada hemolüütilise haiguse. Passiivne immuniseerimine anti-D immunoglobuliiniga hoiab ära Rh(D) immuniseerumise rohkem kui 99% juhtudest, eeldusel, et varakult pärast kokkupuudet loote Rh(D)- positiivsete erütrotsüütidega manustatakse piisav annus anti-D immunoglobuliini.

Anti-D immunoglobuliini supressiivse toime mehhanism immunisatsioonile Rh(D)-positiivsete erütrotsüütide vastu ei ole teada. Supressioon võib olla seotud erütrotsüütide kadumisega vereringest enne immuunreaktsiooni toimumise kohta jõudmist või olla keerukama tekkemehhanismiga, kaasa arvatud võõraste antigeenide või neid kandvate rakkude äratundmine immuunsüsteemi rakkude poolt antikeha olemasolul või ilma.

Sünnitusjärgse profülaktika uuringud (uuringud 1...6) ja antenataalse profülaktika uuringud (uuring 7) Kliiniliste uuringute eesmärk oli hinnata Rhesonativ’i efektiivsust ja ohutust. Järgnev tabel annab ülevaate olulisematest tulemustest efektiivsuse kohta:

Uuringu

Näidustus,

Rh staatus

Anti-D

Jälgimisperioodi

tähis

uuritavate arv

ema / laps

antikehade

kestus

 

 

 

tekkesagedus

 

PPP, n=1,937

negatiivne/positiivne

0,4%

6 kuud

PPP, n=2117

negatiivne/positiivne

0,1%

4…6 kuud;

 

PPP, n=723

järgnev positiivne laps

0,7%

järgmine rasedus

 

 

 

 

või sünnitus

PPP, n=917

negatiivne/positiivne

0,3%

6 kuud

PPP, n=665

negatiivne/positiivne

0,2%

6 kuud

PPP, n=608

negatiivne/positiivne

0,3%

6…8 kuud

 

ANP*, n=103

 

0%

8 kuud

PPP, n=475

negatiivne/positiivne

0%

ei ole teada

ANP* & PPP, n=529

negatiivne/positiivne

0,4%

8 kuud

PPP: sünnitusjärgne profülaktika; ANP: antenataalne profülaktika; * 6...8 nädalat enne sünnituse tähtaega.

Nimetatud uuringute põhjal võib järeldada, et ravi Rhesonativ’iga võimaldab efektiivset anti-D profülaktikat.

Rh-sobimatute verekomponentide ülekande uuring (uuring 8)

Uuringus 8 hinnati Rhesonativ’i toimet 21 Rh-negatiivsel vabatahtlikul, kellele süstiti Rh-positiivset, AB0-sobivusega loote erütrotsüüte koguses, mis vastas 10 ml nabaväädiverele (1 juht), 25 ml (10 juhtu) ja 50 ml (10 juhtu). Kaks kuni kolm päeva hiljem manustati intramuskulaarselt

260 mikrogrammi Rhesonativ’i. Kuus kuud (ühel juhul 9 kuud) pärast uuringu algust ei leitud ühelgi isikul Rh-immunisatsiooni seroloogilist tõendust. 6 kuud kuni 2,5 aastat hiljem manustati 8 isikule 25 ml-rühmast ja 10 isikule 50 ml-rühmast 5 ml Rh-positiivset, AB0-sobivusega nabaväädiverd. Kaks kuni kolm päeva hiljem süstiti Rhesonativ’i, vastavalt 260 mikrogrammi ja 333 mikrogrammi. Kuue kuu möödudes (ühel juhul pärast 8 kuud) ei täheldatud ühelgi isikul Rh-antikehasid.

Nende eksperimentaalsete andmete põhjal järeldati, et Rh-profülaktika on saavutav 10 mikrogrammi anti-D immunoglobuliiniga ml lootevere kohta. Järeldati, et seoses Rh-immuniseerumisega raseduse lõpus, tingituna ema vereringesse sattunud loote verest, hoiab Rhesonativ annuses 260 mikrogrammi ära seroloogiliselt määratava Rh-immuniseerumise vähemalt 998 Rh-negatiivsel emal 1000-st.

Rhesonativ’i farmakokineetika uuring

Rhesonativ’i farmakokineetika ja metabolismi aluseid uuriti 15 Rh-negatiivsel rasedal, kellele manustati Rhesonativ’i lihasesse 28. rasedusnädalal. 8 naisele manustati 125 mikrogrammi ja 7 naisele 250 mikrogrammi. Lisaks manustati väike annus Rhesonativ’i 3 Rh-negatiivsele naisele, kes ei olnud rasedad.

Anti-D immunoglobuliini bioloogiline poolväärtusaeg pärast 125 mikrogrammi süstimist lihasesse oli kooskõlas kirjanduses avaldatud andmetega (vt lõik 5.2).

Farmakokineetilised omadused

Antikehade mõõdetav tase ilmneb ligikaudu 20 minuti jooksul pärast süstimist lihasesse. Maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis saavutatakse tavaliselt 2…3 päeva möödudes.

Anti-D humaanimmunoglobuliini poolväärtusaeg on ligikaudu 3…4 nädalat. Poolväärtusaeg võib varieeruda patsienditi.

IgG ja IgG-kompleksid lõhutakse retikuloendoteliaalsüsteemi rakkude poolt.

Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliiniliste uuringute ohutusandmed anti-D humaanimmunoglobuliini kohta puuduvad.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Glütsiin

Naatriumkloriid

Naatriumatsetaat

Polüsorbaat 80

Süstevesi

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

30 kuud

Avatud ampulli sisu tuleb kasutada koheselt.

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Hoida ampull välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Süstelahus 1 ml ja 2 ml klaasampullis (I tüüp).

Pakendi suurused: 1x1 ml, 1x2 ml ja 10x2 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist tuleb ravim soojendada toa- või kehatemperatuurini.

Lahuse värvus võib varieeruda värvitust kahvatukollase kuni helepruunini. Hägust või sademega lahust mitte kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Octapharma (IP) SPRL Allée de la Recherche 65 1070 Anderlecht

Belgia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.12.2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.03.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2018