Potassium chloride braun 7,45% - infusioonilahuse kontsentraat (7,45%)

ATC Kood: B05XA01
Toimeaine: kaaliumkloriid
Tootja: B. BRAUN MELSUNGEN AG

Artikli sisukord

POTASSIUM CHLORIDE BRAUN 7,45%
infusioonilahuse kontsentraat (7,45%)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Potassium Chloride Braun 7,45%, infusioonilahuse kontsentraat

Kaaliumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga..

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Potassium Chloride Braun 7,45 % ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Potassium Chloride Braun 7,45 % kasutamist
 3. Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Potassium Chloride Braun 7,45 % ja milleks seda kasutatakse

Potassium Chloride 7,45 % infusioonilahusekontsentraat on kaaliumkloriidi kontsentreeritud lahus.

Seda kasutatakse varustamaks teie organismi kaaliumiga

kui teil on kaaliumi puudujääk, iseäranis kui sellega kaasneb ülemäärane alkaloos ja vere ebanormaalselt madal kloriidisisaldus (hüpokloreemiline alkaloos)

parenteraalse toitmise osana, kui te pole võimeline normaalselt toituma

Mida on vaja teada enne Potassium Chloride Braun 7,45 kasutamist

Potassium Chloride Braun 7,45 % ei tohi kasutada:

 • kui teil on vere ebatavaliselt kõrge kaaliumi või kloriidisisaldus (hüperkaleemia,hüperkloreemia);

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Potassium Chloride Braun 7,45 %:

kui teil on südamehäired,

kui teil on haigus mille puhul kaaliumi eritumine uriiniga on sageli vähenenud, nagu näiteks neerutalitluse halvenemine, Addisoni’i tõbi (neerupealiste spetsiifiline haigus) või sirprakne aneemia (kaasasündinud punaste vereliblede haigus). Kui teie neerutalitlus on tugevasti häiritud või kui te saate dialüüsi, konsulteerib teie arst neeruhaiguste spetsialistiga enne teile selle ravimi andmist.

kui te võtate või kui teile antakse ravimeid, mis vähendavad kaaliumi eritumist uriiniga. Näiteks kui te võtate:

O uriini eritumist suurendavaid ravimeid (diureetikume)

Oteatud vererõhu ravimeid (angiotensiin II retseptorite anatagonistid, AKE inhibiitorid)

kui teil on šokk (äge haiguslik seisund, millega kaasnevad vererõhu langus, jahe nahk, kiire südame löögisagedus ja korrapäratu hingamine, mis järgneb, kui te kaotate palju verd, teil on olnud rasked põletused, teil on olnud allergiline reaktsioon)

ku teil on raske kudede kahjustus, näiteks põletused

kui teil on häire, mis põhjustab lihaste nõrkust ja mõnikord tavapärasest kõrgemat vere kaaliumisisaldust (perekondlik hüperkaleemiline peroodiline paralüüs)

Teie arst arvestab kõikide nende võimalustega enne ravi selle ravimiga ja ravi ajal.

Juhul, kui te saate seda ravimit kaaliumipuuduse tõttu, ei tehta teile eelnevalt glükoosi infusiooni, sest glükoos võib lisaks langetada teie kaaliumi taset.

Manustamise ajal kontrollitakse regulaarselt teie vere elektrolüütide taset ja happe-aluse tasakaalu, veendumaks, et need on normis. Lisaks võidakse monitoorida teie EKG-d.

Vältimaks koekahjustust, tehakse täiesti kindlaks, et lahust manustatakse teile veeni.

Kui te saate seda ravimit kaaliumipuuduse tõttu, manustab teie arst seda ravimit teile infusioonipumba abil.

Südamepuudulikkusele ja neerukahjustusele enam kalduvaid eakaid patsiente jälgitakse ravi ajal tähelepanelikult ja annust kohandadakse hoolikalt.

Kui te olete väga alatoidetud ehk te ei ole saanud piisavalt süüa, on võimalik, et teil võib tekkida seisund, mida nimetatakse „Taastoitmise sündroomiks“. Teie arst jälgib teid tähelepanelikult ja suurendab toitainete koguseid aeglaselt.

Muud ravimid ja Potassium Chloride 7,45%

Teatage oma arstile kui te kasutate,olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Eriti peaks teie arst pöörama tähelepanu:

Südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid (südameglükosiidid, näiteks digoksiin):

Nende ravimite toime muutub nõrgemaks kui vere kaaliumisisaldus suureneb ja tugevneb (harilikult koos ebaregulaarse südamerütmiga) kui kaaliumisisaldus veres langeb.

Ravimid, mis vähendavad kaaliumi eritumist uriiniga: See ravimgrupp sisaldab

 • mõningaid ravimeid, mis suurendavad uriinieritust (kaaliumi säästvad diureetikumid, näiteks triamtereen, amiloriid, spironolaktoon)
 • teatud ravimeid kõrge vererõhu raviks (angiotensiin II retseptorite anatagonistid või AKE inhibiitorid)
 • ravimid, mis teie imuunsüsteemi
 • teatud reavimid, mida kasutatakse valuvaigistitena või põletiku raviks (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid)
 • verd vedeldavad ravimid (hepariin)

Kaaliumi manustamine koos nende ravimitega võib tingida vere väga kõrge kaaliumisisalduse tekke. See võib mõjutada teie südame rütmi.

Ravimid, mis suurendavad kaaliumi eritumist uriiniga: Järgnevad ravimid võivad suurendada kaaliumi eirutmist uriiniga: -teatud hormoon (adenokortikotroopne hormoon [AKTH]) -teatud põletikuravi s kasutatavad ravimid (kortikosteroidid)

-mõned ravimid, mis suurendavad uriinivoolu (lingudiureetikumid)

Kaaliumi manustamisel nende ravimitega võib juhtuda, et et saate kaaliumi vale koguse, sest teile manustastatud kaalium väljub teie kehast kiiremini kui tavaliselt.

Suksametoonium (lihaseid lõdvestav aine, mida kasutatakse üldanesteesias): Kaaliumi manustamine koos selle ravimiga võib samuti tingida väga kõrge vere kaaliumisisalduse tekke.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda pidage enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedus

Praeguseks ei ole teateid kahjulike toimete või riskide kohta, mis seostuvad selle ravimi kasutamisega rasedatel või imetavatel naistel.

Teie arst manustab teile kaaliumkloriidi ettevaatusega ja ainult selgel vajadusel.

Imetamine

Kaaliumkloriidi infusioonilahuse kontsentraati tohib imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % kasutada

Potassium Chloride 7,45 % manustatakse teile pärast lahustamist sobivas lahuses. Seda manustatakse läbi kanüüli või väikese toru kaudu (veenisisene infusioon).

Annustamine

Teie arst arvutab teile manustatava annuse tuginedes teie vere elektrolüütide väärtustele, happe-aluse tasakaalule, teie vanule ja individuaalsetele vajadustele.

Kui te kasutate Potassium Chloride Braun 7,45 % rohkem kui ette nähtud

On ebatõenäone, et te saate seda ravimit liiga palju. Teie arst või tervishoiutöötaja jälgib manustamist.

Sümptomid

Üleannustamine võib viia ebanormaalselt kõrge kaaliumisisalduseni, millega kaasnevad alljärgnevad kõrvaltoimed. Kõrvaltoimete tekkimine on tõenäolisem ,kui teie veri kaldub happelisusele (atsidoos) või teil on neeruhaigus.

Süda ja vereringe:

aeglane südamerütm või isegi südameseiskumine

muutused elektrokardiogrammis

vererõhu langus

vereringe ümberjaotumine jäsemetest pähe ja kehatüve ossa.

Lihased ja närvisüsteem:

nõrkustunne,

väsimus

segasusseisundid

raskustunne jäsemetes

lihastõmblused

teadvusekadu

halvatus

Ravi:

Üleannustamise korral lõpetatakse infusioon koheselt ja teie arst määrab teiel vajaliku ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil tekib mõni järgevatest kõrvaltoimetest pöörduge koheselt oma arsti poole.

happeliste ainete kogunemine veres (atsidoos) (sagedus ei ole teada)

ebanormaalselt kõrge kloriidide tase veres (hüperkloreemia) (sagedus ei ole teada)

ebaregulaarne südame rütm (südame arütmia on ebanormaalselt kiirete manustamiskiiruste kasutamise tulemus) (sagedus ei ole teada)

Teised kõrvaltoimed

haiguslik enesetunne (sagedus ei ole teada)

süstekoha reaktsioonid, nagu lokaalne valu, veeniärritus või põletik (tromboflebiit) ja lahuse leke kudedesse (ekstravasatsioon) (sagedus ei ol eteada)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge, värvitu ning konteiner ja selle kork ei ole kahjustatud.

Ravimit tarnitakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud konteinerites. Pärast kasutamist visake konteiner ja kasutamata sisu ära.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Potassium Chloride Braun 7,45 % sisaldab:

 • Toimeaine on kaaliumkloriid.

Üks ml lahust sisaldab 74,5 mg kaaliumkloriidi, mis vastab 1 mmol kaaliumile ja 1 mmol kloriidile..

Üks 10 ml ampull sisaldab 745 mg kaaliumkloriidi.

 • Abiaine on süstevesi.

Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % välja näeb ja pakendi sisu

Potassium Chloride Braun 7,45 % on infusioonilahuse kontsentraat. See tähendab, et seda tuleb enne kasutamist lahjendada ning seda manustatakse veenisiseselt.

See on selge ja värvitu vesilahus.

Ravim on pakendatud 20 ml polüetüleenampullidesse 20 x 20 ml pakendites ja 100 ml klaasviaalis 20 x 100 ml pakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen,

Saksamaa

Postiaadress

34209 Melsungen, Saksamaa

Telefon: +49 5661 71 0

Fax: +49 5661 71 4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B.Braun Medical OÜ Pilvetee tn 8

12618 Tallinn

Infoleht viimati uuendatud juulis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Potassium Chloride Braun 7,45%, infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 74,5 mg kaaliumkloriidi, mis on vastavalt 1 mmol kaaliumi + 1 mmol kloriidi

20 ml ampull sisaldab 1,49 g kaaliumkloriidi, mis on vastavalt 20 mmol kaaliumi + 20 mmol kloriidi

100 ml viaal sisaldab 7,45 g kaaliumkloriidi, mis on vastavalt 100 mmol kaaliumi + 100 mmol kloriidi

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

 

Infusioonikontsentraat

 

Selge, värvitu vesilahus

 

Teoreetiline osmolaarsus

2000 mOsm/l

pH

 

4,5…7,5

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Hüpokaleemia, eriti koos hüpokloreemilise alkaloosiga.

Kaaliumi manustamine parenteraalsest toitmise osana.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annus tuleb kohandada vastavalt tegelikele seerumi elektrolüütide kontsentratsioonidele, happe-aluse tasakaalu väärtustele ja patsiendi individuaalsetele vajadustele. Enne manustamist tuleb kaaliumi infusioonilahuse kontsentraadid lahustada sobivas intravenoosse lahuses.

Täiskasvanud ja eakad

Mõõduka, asümptomaatilise kaaliumipuuduse ravi:

Kaaliumi defitsiit arvutatakse järgmise valemi abil:

 • mmol K+ vajalik = (BW*[kg] x 0,2)** x 2 x (seerumi K+soovitud*** – seerumi K+tegelik [mmol/l])

* BW = kehakaal

 • **väljendab ekstratsellulaarse vedeliku mahtu
 • ***K+soovitud peab olema 4,5 mmol liitris Maksimaalne infusioonikiirus:

Kuni 10 mmol kaaliumi tunnis (vastavalt 0,15 mmol kaaliumi/kg kehakaalu kohta tunnis).

Raske sümptomaatilise kaaliumipuudulikkuse (kaaliumi tase seerumis alla 2,5 mmol/l) ravi:

Maksimaalne ööpäevane annus:

Kuni 2...3 mmol/kg kehakaalu kohta/ööpäevas. Maksimaalne infusioonikiirus:

Kuni 20 mmol kaaliumi tunnis (vastavalt 0,3 mmol kaaliumi/kg kehakaalu kohta tunnis). Kui kaaliumi tasemed on alla 2 mmol liitris ning on tagatud kestev EKG monitooring, võib infusioonikiirus olla kuni 40 mmol tunnis.

Kaaliumi manustamine osana parentraalsest toitmisest:

Kaaliumi päevased vajadused on 1...1,5 mmol/kg kahakaalu kohta.

Manustamiskiirus ei tohi ületada 10 mmol kaaliumi tunnis (vastavalt kuni 0,15 mmol kaaliumi/kg kehakaalu kohta tunnis).

Lapsed

Kaaliumipuudulikkuse ravi:

Enne lastele manustamist tuleb lahus lahjendada kontsentratsioonini 20... 40 mmol KCl liitris. Maksimaalne ööpäevane annus:

Maksimaalne ööpäevane annus sõltub kaalimupuuduse raskusastmest ja patsiendi üldisest seisundist. Maksimaalne ööpäevane annus võib seejuures ületada parenteraalse toitmise osana manustatud kaaliumi kogust ( vt. lõik „Kaaliumi manustamine parenteraalse toitmise osana“).

Maksimaalne infusioonikiirus:

Sümptomaatilist hüpokaleemiat saab korrigeerida maksimaalse infusioonikiirusega 1 mmol/kg kehakaalu kohta tunnis maksimaalse infusioonikiirusega 20 mmol/tunnis.

Kaaliumi manustamine parenteraalse toitmise osana:

Parenteraalse toitmise osana manustatava kaaliumi maksimaalne ööpäevane annus (mmol/kg kehakaalu kohta):

Aeg

Ajalised

Enneagsed vastsündinud

 

 

vastsündinud

<1500 g

 

>1500 g

1ST postnataalne nädal

 

0…2,0

 

1. elukuu enne stabiilse

1,0…3,0

1,0 – 2,0

 

1,0…3,0

kasvu algust

 

 

 

 

1. stabiilse kasvuga

1,5…3,0

2,0… 5,0

 

elukuu

 

 

 

 

Pärast esimest elukuud ei tohi lastele ja imikutele manustada üle 3 mmol/kg kehakaalu kohta ööpäevas.

Teised patsientide erigrupid

Muutused happe-aluse tasukaalus mõjutavad plasma kontsentratsioone. Kaaliumi vajadus suureneb ketoatsidoosi kompenseerimisel glükoosi/insuliini saavatel diabeediga patsientidel.

Manustamisviis

Intravenoosne (vt lõik 4.4).

Kasutada infusiooniks ainult pärast lahjendamist sobivas infusioonilahuses. Kaaliumi kontsentratsioon infusioonilahuses ei tohi ületada 40 mmol/liitris. Informatsioon manustamiseelse lahustamise kohta vt lõik 4.4 ja 6.6.

Põhimõtteliselt peaks korrektsioonravi teostamisel kaaliumi manustamiseks kasutama infusioonipumpa.

Vastunäidustused

Kaaliumkloriid 7,45% ei tohi kasutada järgnevatel juhtudel:

hüperkaleemia;

hüperkloreemia;

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaaliumkloriidi 7,45% lahust tuleks eriti ettevaatlikult manustada järgnevatel juhtudel:

südamehaigus

häired, mis on seotud kaaliumi peetusega, nagu näiteks neerufunktsiooni halvenemine, Addison’i tõbi, sirprakuline aneemia. Raske neerupuudulikkusega-ja dialüüsipatsientide ravi tuleb konsulteerida nefroloogiga

samaaegne ravi kaaliumi säästvate diureetikumidega, angiotensiin II retseptori antagonistidega, AKE inhibiitoritega või potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega (nt mittesteroidsed põletikuvastased ravimid jne.), vt lõik 4.5.

šokk

laialdane kudede kahjustus (näiteks põletushaavad)

perekondlik hüperkaleemiline perioodiline paralüüs

Kaaliumi manustamise järsk lõpetamine võib põhjustada väljendunud hüpokaleemiat, mis võib viia samaaegselt manustatavate südameglükosiidide toksilisuse suurenemisele.

Esialgne kaaliumi asendusravi ei tohi sisaldada glükoosi infusioone, sest glükoos või põhjustada kaaliumi plasmakontsentratsioonide edasist langust.

EKG monitoorimine peab olema võimalik.

Kaaliumitasakaalu häired (hüper- või hüpokaleemia), põhjustavad tüüpilisi muutusi EKG-s. Siiski ei ole lineaarset seost EKG muutuste ja seerumi kaaliumikontsentratsiooni vahel.

Taastoitmise südroom

Tugevas alatoitumuses patsientide taastoitmine võib põhjustada taastoitmise sündroomi. Taastotimise sündroom väljendub hüpofosfateemiana, millega sageli kaasnevad hüpokaleemia, hüpomagneseemia, vedelikepeetus ja hüperglükeemia. Samuti võivad tekkida tiamiinipuudulikkus ja vedelikepeetus.

Nende komplikatsioonide vältimiseks tuleb tähelepanelikult monitoorides toitaineid manustada aeglaselt vältides ületoitmist.

Kliiniliselt tuleb monitoorida seerumi elektrolüütide taset ja happe-aluse tasakaalu.

Eriti hoolikalt tuleb jälgida, et infusioon on kindlalt intravenoosne, kuna paravenoosne manustamine võib põhjustada kudede nekroosi.

Eakad

Südamepuudulikkusele ja neerukahjustusele enam kalduvaid eakaid patsiente tuleb ravi ajal tähelepanelikult jälgida ja annust hoolikalt kohandada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Südameglükosiidid

Rakuvälise kaaliumi kontsentratsiooni suurenemine vähendab südameglükosiidide toimet, rakuvälise kaaliumi kontsentratsiooni vähenemine suurendab südameglükosiidide rütmihäireid tekitavat toimet.

Kaaliumi eritumist vähendavad ravimid

Need on:

 • kaaliumi säästvad diureetikumid (nt. triamtereen, amiloriid, spironolaktoon)
 • angiotensiin II retseptorite antagonistid
 • AKE inhibiitorid
 • takroliimus
 • tsüklosporiin
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
 • perifeersed analgeetikumid
 • hepariin

Kaaliumi koosmanustamine nende ravimitega võib põhjustada tõsist hüperkaleemiat, mõjutades ebasoodsalt südame rütmi.

Ravimid, mis suurendavad kaaliumi eritumist

AKTH, kortikosteroidid ja lingudiureetikumid võivad suurendada kaaliumi renaalset eritumist.

Suksametoonium

Märgatav hüperkaleemia, kaasuva negatiivse toimega südemele võib samuti tekkida kaaliumi ja suksametooniumi koosmanustamisel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine.

Rasedus

Andmed kaaliumkloriidi kontsentraatide kasutamise kohta rasedatel naistel puuduvad või on limiteeritud. Loomkatsete andmed reproduktiivtoksilisuse kohta on puudulikud (vt lõik 5.3). Lähtudes kaaliumi teadaolevast füsioloogilisest toimest ei ole tõenäolised vereseerumi ebanormaalse kaaliumisisalduse normaliseerimisega seotud kõrvaltoimed lootele. Liiga kõrge või liiga madal kaaliumi tase võib siiski kahjustada ema ja loote südametalitlust.

Seda ravimit kasutatakse ainult juhul, kui see on kindlalt vajalik ning pärast oodatava kasu ja võimalike riskide omavahelise suhte hoolikat kaalumist.

Imetamine

Kaaliumkloriid eritub rinnapiimaga. Vere kaaliumisisalduse normaliseerimine ei too siiski kõrvaltoimena kaasa rinnapiima kaaliumisisalduse muutust. Kasutades vastavalt juhistele, võib kaaliumkloriidi infusioonilahuse kontsentraati kautada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus

Andmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Kaaliumkloriidi kontsentraadid ei mõjuta või mõjutavad ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on järjestatud vastavalt nende esinemissagedusele järgmiselt:

Väga sage

(≥ 1/10)

Sage

(≥ 1/100 kuni < 1/10)

Aeg-ajalt

(≥ 1/1000 kuni < 1/100)

Harv

(≥ 1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv

(< 1/10 000)

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Ainevahetus-ja toitumishäired

Teadmata: Atsidoos, hüperkloreemia

Südame häired

Teadmata: Liiga kiire infusioon võib esile kutsuda südame rütmihäireid.

Seedetrakti häired

Teadmata: Iiveldus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: lokaalsed reaktsioonid manustamiskohal, nagu lokaalne valu, veeniärritus, tromboflebiit ja ekstravasatsioon.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid.

Üleannustamine võib viia hüperkaleemiani, eriti atsidoosi ja neerupuudulikkuse olemasolul. Hüperkaleemiale on peamiselt iseloomulikud kardiovaskulaarsed häired: bradükardia, AV blokaad, ventrikulaarne fibrillatsioon ja südame seiskumine diastolis. EKG-s on jälgitavad kõrged teravad sümmeetrilised T-sakid ja kui kaaliumikontsentratsioon seerumis on väga kõrge, siis QRS-i laienemine. Tsirkulatoorseteks häireteks on hüpotensioon ja vereringe tsentralisatsioon.

Neuromuskulaarsed häired hõlmavad nõrkust, segasusseisundeid, raskustunnet jäsemetes, lihastõmblusi, paresteesiaid, astsendeeruvat paralüüsi.

Kaaliumi plasmakontsentratsioonid 6,5 mmol/l või enam on ohtlikud, kontsentratsioonid üle 8 mmol/l sageli letaalsed.

Ravi.

Esmaseks abinõuks on infusiooni kohene peatamine.

Järgnevateks parandavateks meetmeteks on kaltsiumglükonaadi 10% lahuse või ioonvahetajate manustamine suukaudselt või rektaalselt, diureesi suurendamine, vajadusel atsidoosi korrigeerimine Rasketel juhtudel võib olla vajalik hemodialüüs.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoteraapeutiline grupp: Elektrolüütide lahused

ATC kood: B05XA01

Toimemehhanism

Kaalium on intratsellulaarse ruumi tähtsaim katioon, ligikaudu 98% organismi kaaliumist asub intratsellulaarselt. Intratsellulaarse kaaliumi kontsentratsioon on ligikaudu 140...150 mmol/l. Normaalne kaaliumi kontsentratsioon plasmas on 3,5...5 mmol/l.

Kaalium osaleb rakkude elektrokeemilistes protsessides ning süsivesikute ja valkude ainevahetuses.

Kaaliumi defitsiit võib olla põhjustatud suurenenud eritumisest neerude kaudu; suurenenud kadudest seedetrakti kaudu, näiteks oksendamise või kõhulahtisuse korral või fistulite kaudu; suurenenud haaramisest rakkudesse või ebapiisavast kaaliumi manustamisest.

Hüpokaleemiaga kaasub lihasnõrkus, seedetrakti silelihaste atoonia (kõhukinnisus kuni paralüütilise iileuseni), neerude uriini kontsentreerimisvõime kadu, EKG muutused ja südame rütmihäired.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Manustamisel intravenoosselt on biosaadavus 100%

Jaotumine

Kaaliumi jaotumine toimub järgides kaaliumi metabolismi füsioloogilisi teid.

Eritumine

Kaalium eritatakse peamiselt uriiniga (ligikaudu 90%) ja ligikaudu 10% eritatakse seedetrakti kaudu.

Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilised andmed on puudulikud. Toksilisi toimeid ei ole oodata kui elektrolüütide väärtusi hoitakse füsioloogilistes piirides.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Süstevesi.

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

Kõlblikkusaeg

Avamata müügipakendis 3 aastat.

Pärast esmast avamist

Ei ole kohaldatav, vt. Lõik 6.6.

Pärast lahjendamist

Mikrobioloogilisest seisukohast tuleb lahustatud ravim kasutada koheselt. Juhul kui seda ei tehta, vastutab säilitamisaegade ja tingimuste eest kasutaja. Kui lahustamist ei teostata kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimuste, ei tohiks need olla kauem kui 24 tundi temperatuuril 2...8° C.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Lahustatud ravimi säilitustingimusi vt.6.6.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Seda ravimpreparaati turustatakse:

Madala tihedusega polüetüleenist ampullides 20 ml, pakendis 20 x20 ml.

Värvitust klaasist, tüüp II (Ph.Eur.) viaalides100 ml, pakendis20 x 100 ml

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele. Kasutada tohib ainult lahust, mis on läbipaistev ja mille pakendil ei ole nähtavaid vigastusi. Ravim on üksikannust sisaldavas pakendis.

Kasutamata sisu tuleb ära visata.

Lahustamine

Sobivad kandjalahused on 5% või 10% glükoosilahused, isotooniline naatriumkloriidi lahus, ringerlaktaadi lahus või elektrolüütide lahused.

Kaaliumkloriidi 7,45% lahuse süstimisel (lisamisel) vastavasse infusioonilahusesse tuleb järgida kõiki steriilsuse nõudeid ja ravim soovitavalt lisada vahetult enne infusioonisüsteemi ülespanekut. Infusioonipudelit tuleks seejärel õrnalt loksutada.

MÜÜGILOA HOIDJA

B.Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1

34212 Melsungen

Saksamaa

Postiaadress

34209 Melsungen, Saksamaa

Tel: +49 5661 71 0

Fax: +49 5661 71 4567

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.1999/22.10.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Detsember 2017