Ravimid "o"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Omeprazole uqfar 20mg - gastroresistentne kapsel 20mg n7; n14; n28; n30; n60; n500 A02BC01 Omeprazole
Ozurdex S01BA01 dexamethasone
Optison V08DA01 perflutren
Optisulin A10AE04 insulin glargine
Oxaliplatin hospira 5 mgml - inf lahuse pulber 5mg / ml 50mg n1; 100mg n1 L01XA03 Oxaliplatin
Olazax - -
Olazax Disperzi N05AH03 olanzapine
Olanzapine Glenmark Europe N05AH03 olanzapine
Oslif Breezhaler R03AC18 indacaterol maleate
Onbrez Breezhaler R03AC18 indacaterol maleate