Oftagel - silmageel (2,5mg 1g)

ATC Kood: S01XA81
Toimeaine: karbomeer
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

OFTAGEL
silmageel (2,5mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Oftagel 2,5 mg/g silmageel

Karbomeer 974P

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehes antakse ülevaade

 1. Mis ravim on Oftagel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Oftagel’i kasutamist
 3. Kuidas Oftagel’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Oftagel’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Oftagel ja milleks seda kasutatakse

Oftagel silmageeli kasutatakse silma sarvkesta kuivamisest põhjustatud vaevuste leevendamiseks.

Kuivast silmast põhjustatud vaevuste leevendamiseks mõeldud silmatilkade tähtsamad omadused on silma pinda kaitsva pisarakile terviklikkust säilitav toime ja hea niisutusvõime. Nende omaduste saavutamiseks on Oftagel silmageelis kasutatud karbomeeri, mis on uus, suuremolekuline, ristseoseid omav polümeer. Karbomeer tõstab silmatilkade viskoossust ja kontakti aega silma pinnaga ning vähendab ärritusnähte silmas.

Mida on vaja teada enne Oftagel’i kasutamist

Ärge kasutage Oftagel’i

 • kui kannate pehmeid kontaktläätsi
 • kui olete karbomeer 974Ple või selle ravimi mõne koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oftagel’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Kõvad kontaktläätsed tuleb enne ravimi manustamist silmast ära võtta ja need võib tagasi asetada tilgutamisest 15 minuti möödumisel.
 • Kui kasutate erinevaid silmatilkasid, siis tuleb tilkade manustamisel hoida vahet 15 minutit Oftagel’i tuleb manustada viimasena.

Lapsed ja noorukid

Oftagel silmageeli ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel täiskasvanutele soovitatud annustamise korral on kliiniliste kogemustega tõestatud, kuid kliiniliste uuringute andmed ei ole saadaval.

Muud ravimid ja Oftagel

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Oftagel silmageeli kasutamist raseduse või rinnaga toitmise ajal pole uuritud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vahetult pärast geeli manustamist ei ole soovitatav juhtida autot ja kasutada täpset nägemist nõudvaid mehhanisme seni, kuni ähmasus möödub.

Oftagel sisaldab bensalkooniumkloriidi

Oftagel silmageel sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Seetõttu peate silmageeli kokkupuutumist pehmete kontaktläätsedega vältima. Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust.

Kuidas Oftagel’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oftagel silmageeli soovitatav annus on 1 tilk 1…4 korda ööpäevas silma vastavalt vajadusele.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Oftagel silmageeli ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel täiskasvanutele soovitatud annustamise korral on kliiniliste kogemustega tõestatud, kuid kliiniliste uuringute andmed ei ole saadaval.

Enne silmageeli manustamist:

 • peske käed
 • valige silmageeli manustamiseks teile kõige sobivam asend (võiksite kas istuda, heita selili, seista või istuda peegli ees)

Geeli manustamine:

 1. Avage pudel. Hoidmaks geeli saastumise eest, ärge puudutage tilguti otsaga mingeid pindu.
 2. Kallutage pea kuklasse ja asetage

pudel kohakuti silmaga.

 1. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole ja vaadake üles. Pigistage pudelit külgedelt, kuni tilk langeb silma.
 2. Pilgutage mõned korrad, et geel jaotuks ühtlaselt üle silma. Sulgege pudel.
 3. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftagel silmageeli kasutamise ajal võib lühiaegselt esineda mööduvat nägemise ähmasust, kerget kipitust ja paikset ärritust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Oftagel’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. Hoidke pudelit välispakendis alaspidi – nii on silmageeli lihtsam tilgutada.

Mitte kasutada seda ravimit pärast etiketil ja välispakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Pärast esmast avamist on pudel kõlblik 28 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oftagel sisaldab

 • Toimeaine on karbomeer 974P. 1 gramm Oftagel silmageeli sisaldab 2,5 mg karbomeer 974P.
 • Teised koostisained on bensalkooniumkloriid, sorbitool, lüsiini monohüdraat, naatriumatsetaat trihüdraat, polüvinüülalkohol ja süstevesi.

Kuidas Oftagel välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistev või veidi luminestseeruv viskoosne lahus.

Valge keeratava plastkorgiga (HDPE) läbipaistev plastpudel (LDPE) sisaldab 10 g silmageeli.

Müügiloa hoidja ja tootja

SANTEN OY

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Pärnu mnt 501

76401 Laagri, Harjumaa tel 6503 680

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oftagel 2,5 mg/g silmageel

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Silmageeli 1 g sisaldab 2,5 mg karbomeer 974P.

Teadaolevat toimet omav abiaine: bensalkooniumkloriid

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmageel.

Selge või kergelt opalestsentne, viskoosne lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Keratoconjunctivitis sicca. Kuiva silma sündroom.

Annustamine ja manustamisviis

1 tilk silma 1…4 korda päevas.

Lapsed

Oftagel silmageeli ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel täiskasvanutele soovitatud annustamise korral on kliiniliste kogemustega tõestatud, kuid kliiniliste uuringute andmed ei ole saadaval.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud ükskõik millise abiaine suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Oftagel silmageel sisaldab säilitusainet bensalkooniumkloriid, mis võib sadestuda pehmesse kontaktläätse. Tuleks hoiduda pehmete kontaktläätsede kandmisest preparaadi kasutamise ajal. Kõvad kontaktläätsed tuleb enne ravimi manustamist silmast ära võtta ja need võib tagasi asetada tilgutamisest 15 minuti möödumisel.

Koostoimed teisteravimitega ja muud koostoimed

Kui patsient kasutab erinevaid silmaravimeid, peab ta pidama vähemalt 15 minutit vahet erinevate tilkade tilgutamisel ja Oftagel silmageeli kasutama viimasena.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Oftageliga ei ole teostatud kontrollitud uuringuid. Toodet võib kasutada raseduse ja imetamise ajal vaid siis, kui ema ravimisel saavutatav raviefekt kaalub üle riski kahjustada loodet vôi rinnalast.

Toime reaktsioonikiirusele

Oftagel silmageel võib ajutiselt muuta nägemisteravust. Vahetult pärast manustamist võib esineda hägusat nägemist, mistõttu ei soovitata autot juhtida ja käsitseda täpset nägemist nõudvaid masinaid, kuni nägemisteravus on taastunud.

Kõrvaltoimed

Silma kahjustused

Sage (1/100 kuni <1/10): mööduv hägune nägemine, kerge kipitustunne või ärritusnähud silmas.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisest põhjustatud ebasoovitavaid toimeid ei ole esinenud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised oftalmoloogias kasutatavad ained, kunstlikud pisarad ja muud indiferentsed preparaadid, ATC-kood S01XA20

Kuiva silma sündroomist põhjustatud vaevuste leevendamiseks mõeldud silmatilkade tähtsaimaks omaduseks on pikaajaline kontakt sarvkestaga ja hea niisutusvõime. Kõrgmolekulaarne karboksüvinüülpolümeer suurendab tilkade viskoossust. Silmatilk moodustab sarvkestale kaitsva ja niisutava kile.

Farmakokineetilised omadused

Karbomeeri sarvkestaga kontaktaega pikendav toime on tõestatud kliinilises (faas I) uuringus. Kontakti aeg sarvkestaga oli 12,5... 45 minutit. Karbomeeri suurest molekulist ja ristsidemetega polümeerstruktuurist tingituna on ebatõenäoline, et karbomeer penetreeruks vôi kumuleeruks silma kudedes.

Prekliinilised ohutuse-andmed

Oftageli paikset taluvust ja ohutust on uuritud küülikutel pärast Oftageli ühekordset manustamist ja pärast 4 nädalast 4 korda päevas manustamist. Preparaat oli nii lokaalselt kui süsteemselt hästi talutav.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid, sorbitool, lüsiinmonohüdraat, naatriumatsetaat trihüdraat, polüvinüülalkohol ja süstevesi.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Avamata tilgapudelis on ravim kõlblik 30 kuud.

Avatud silmatilgapudelit võib kasutada 28 päeva jooksul.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuurilkuni 25 °C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kasutamise järgselt asetatakse geelipudel pakendisse alaspidi, nii on edaspidi geeli kergem kasutada.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Valge keeratava plast (HDPE) korgiga läbipaistev plast (LDPE) pudel 10 g.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Üksikasjalik kasutamisjuhend pakendi infolehel.

MÜÜGILOA HOIDJA

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.04.2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2017