Oxaliplatin kabi 5mgml - infusioonilahuse kontsentraat (5mg 1ml)

ATC Kood: L01XA03
Toimeaine: oksaliplatiin
Tootja: Fresenius Kabi Oncology Plc.

Artikli sisukord

OXALIPLATIN KABI 5MGML
infusioonilahuse kontsentraat (5mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Oksaliplatiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Oxaliplatin Kabi ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Oxaliplatin Kabi kasutamist
 3. Kuidas Oxaliplatin Kabi’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Oxaliplatin Kabi’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Oxaliplatin Kabi ja milleks seda kasutatakse

Oksaliplatiini infusioonilahuse kontsentraat sisaldab toimeainet oksaliplatiini.

Oksaliplatiin on vähivastane ravim, mida kasutatakse käärsoole (jämesoole) või rektumi (pärasoole) metastaatilise (kaugelearenenud) vähi raviks või lisaravina pärast tuumori (kasvaja) kirurgilist eemaldamist jämesoolest. Seda kasutatakse kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ravimitega, mida nimetatakse 5-fluorouratsiiliks (5-FU) ja foliinhappeks (FA).

Mida on vaja teada enne Oxaliplatin Kabi kasutamist

Ärge kasutage Oxaliplatin Kabi’t:

 • kui olete oksaliplatiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te toidate last rinnaga;
 • kui teie vererakkude hulk on juba vähenenud;
 • kui teil esineb eelnevalt sõrmedes ja/või varvastes surinaid ja tuimust ning kui teil on raskusi täpsete liigutuste sooritamisel, nt kui te ei suuda riideid nööpida;
 • kui teil on raske neeruprobleem.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oxaliplatin Kabi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

 • kui teil on kerged või mõõdukad probleemid neerudega;
 • kui teil on kunagi esinenud allergilist reaktsiooni plaatinat sisaldavate ravimite, nt karboplatiini, tsisplatiini suhtes;
 • kui teil esineb pärast eelnevat oksaliplatiinravi närvikahjustuse sümptomeid, nt nõrkus, tuimus, tundlikkuse häired. Need nähud vallanduvad sageli kokkupuutel külmaga. Kui te märkate selliseid sümptomeid, rääkige sellest oma arstile, eriti kui need on häirivad ja/või kestavad kauem kui 7 päeva. Teie arst teeb teile regulaarselt (enne ravi ja perioodiliselt ravi jooksul) neuroloogilisi läbivaatusi, eriti kui teile manustatakse teisi ravimeid, mis võivad põhjustada närvikahjustust;
 • kui teil on mõni maksaprobleem;
 • kui teil on pärast eelmist oksaliplatiini infusiooni vererakkude hulk liiga väike. Teie arst teeb teile regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida, kas teil on piisavalt vererakke.

Enne ravi ja/või ravi ajal oksaliplatiiniga võidakse teile anda spetsiaalseid ravimeid oksendamise ärahoidmiseks ja/või ravimiseks.

Lapsed

Oksaliplatiini ei tohi lastele manustada.

Muud ravimid ja Oxaliplatin Kabi

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te ei tohi rasestuda oksaliplatiinravi ajal ning peate kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit. Kui te rasestute ravi ajal, peate te otsekohe sellest oma arsti teavitama. Ravi ajal ja pärast ravi lõppu (naised 4 kuu ja mehed 6 kuu jooksul) peate te kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Sel ajal kui te saate ravi oksaliplatiiniga, ei tohi te last rinnaga toita.

Viljakus

Oksaliplatiin võib põhjustada viljatust, mis võib olla pöördumatu. Meessoost patsientidel on seetõttu soovitav ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi last mitte eostada ning küsida enne ravi konsultatsiooni sperma säilitamise suhtes. Meessoost patsiendid peavad kasutama tõhusaid kontratseptiivseid vahendeid ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oksaliplatiinravi võib põhjustada suurenenud riski pearingluse, iivelduse ja oksendamise ning muude neuroloogiliste sümptomite tekkeks, mis võivad mõjutada kõnnakut ja tasakaalu. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige sõidukeid ega käsitsege masinaid.

Oxaliplatin Kabi sisaldab naatriumi

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (0,002 mg) naatriumi ühes milliliitris, st on praktiliselt naatriumivaba.

Kuidas Oxaliplatin Kabi’t kasutada

Oksaliplatiin on ette nähtud ainult täiskasvanutele.

Annustamine

 1. Oksaliplatiini annus määratakse vastavalt teie kehapindalale (arvestatakse välja m2 alusel). See arvestatatakse välja teie kehapikkuse, kaalu ja terviseseisundi järgi. See sõltub ka teistest ravimitest, mida kasutatakse teie vähi raviks.
 2. Tavaline täiskasvanute, sh eakate annus on 85 mg/m2 kehapindala kohta üks kord iga 2 nädala järel, enne teiste vähivastaste ravimite infusiooni.

Annus, mida saate, sõltub ka vereanalüüside tulemustest ja sellest, kas teil on varem oksaliplatiini kasutamisel tekkinud kõrvaltoimeid.

Manustamisviis ja manustamistee

 • Oksaliplatiini määrab teile vähiravile spetsialiseerunud arst.
 • Ravimit manustab teile tervishoiutöötaja, kes on ettevalmistanud vajaliku oksaliplatiini annuse.
 • Oksaliplatiin lahustatakse enne aeglase süstena ühte teie veeni manustamist (intravenoosne infusioon), mida tehakse 2 kuni 6 tunni jooksul.
 • Nõel peab jääma kogu manustamise ajaks veeni. Kui nõel tuleb veenist välja või tuleb lahti või kui lahus imbub veeni ümbritsevatesse kudedesse (te võite tunda ebamugavust või valu) – öelge seda otsekohe arstile või meditsiiniõele.

Manustamise sagedus

Tavaliselt peab teie infusioon toimuma iga 2 nädala järel.

Ravi kestus

Ravi kestuse määrab teie arst. Kui teie ravi toimub pärast kasvaja täielikku kirurgilist eemaldamist, kestab see maksimaalselt 6 kuud.

Kui teile manustatakse Oxaliplatin Kabi’t rohkem kui ette nähtud

Kuna seda ravimit manustab teile tervishoiutöötaja, on ebatõenäoline, et seda manustatakse teile liiga vähe või liiga palju. Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed tugevneda. Teie arst määrab teile nende kõrvaltoimete raviks sobiva ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal mõnda kõrvaltoimet, on oluline, et teavitaksite sellest oma arsti enne järgmist ravitsüklit.

Allpool on kirjeldatud kõrvaltoimeid, mis teil võivad esineda.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui märkate midagi järgnevast:

Allergilise või anafülaktilise reaktsiooni sümptomid, mis avalduvad järsku tekkinud nähtudena, nagu lööve, nahasügelus või nõgestõbi, neelamisraskused, näo, huulte, keele või muude kehaosade turse, hingeldus, vilistav hingamine või hingamisraskused, äärmine väsimus (teil võib tekkida minestustunne). Enamikul juhtudest tekkisid need sümptomid infusiooni ajal või vahetult pärast infusiooni, kuid on esinenud ka hilisreaktsioone, mis algasid tunde või isegi päevi pärast infusiooni lõpetamist.

 • ebaharilikud verevalumid, veritsus või infektsiooni nähud, nagu valus kurk või kõrge kehatemperatuur;
 • püsiv või raskekujuline kõhulahtisus või oksendamine;
 • stomatiit/mukosiit (valusad huuled või haavandid suus);
 • seletamatud hingamisteede sümptomid, nagu kuiv köha, hingamisraskused või raginad;
 • sümptomite rühm, nagu äärmine väsimus, vähene või ebaregulaarne urineerimine ning ebaharilikud veritsused või sinikad (hemolüütilisureemilise sündroomi nähud).

Muud oksaliplatiini teadaolevad kõrvaltoimed:

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

 • närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, torkimist või tuimust sõrmedes, varvastes, suuümbruses või kurgus ning see võib vahel esineda koos krampidega. See kõrvaltoime vallandub sageli külmaga kokkupuutel, nt külmkapi avamisel või külma joogi hoidmisel. Samuti võib teil esineda probleeme täpsust nõudvate ülesannete sooritamisel, nt riiete nööpimisel. Kuigi enamasti kaovad need sümptomid täielikult, on võimalus, et perifeersete tundlikkushäirete sümptomid jäävad püsima pärast ravi lõppu;
 • oksaliplatiin võib vahel põhjustada ebameeldivat tunnet kurgus, eriti neelatades ning põhjustada õhupuuduse tunnet. Kui see tunne avaldub, siis tavaliselt infusiooni ajal või mõne tunni jooksul pärast infusiooni ning vallandajaks võib olla külmaga kokkupuude. Kuigi see on ebameeldiv tunne, ei kesta see kaua ning möödub ilma ravita. Teie arst võib otsustada muuta selle tõttu teie ravi;
 • infektsiooni tunnused, nt kurguvalu ja kõrge kehatemperatuur;
 • vere valgeliblede arvu langus, mis muudab teid vastuvõtlikumaks infektsioonidele;
 • trombotsüütide arvu langus, mis suurendab veritsuste või sinikate tekke võimalust;
 • vere punaliblede arvu langus, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust. Arst teeb enne ravi alustamist ja enne iga uut ravitsüklit vereanalüüsi, et kontrollida, kas teil on piisavalt vererakke;
 • allergilised reaktsioonid – nahalööve, sh punetav sügelev nahalööve, käte, jalalabade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu turse (mis võib põhjustada raskusi neelamisel või hingamisel) ja te võite tunda, et hakkate minestama;
 • söögiisu vähenemine või kaotus;
 • liiga kõrge veresuhkru sisaldus, mis võib põhjustada liigset janu, suukuivust või sagedast urineerimist;
 • madal kaaliumisisaldus veres, mis võib tekitada südamerütmi häireid;
 • madal naatriumisisaldus, mis võib põhjustada väsimust ja segasust, lihastõmblusi, krampe või koomat;
 • maitsetundlikkuse häired;
 • peavalu;
 • ninaverejooks;
 • hingeldus;
 • köha;
 • iiveldus, oksendamine – arst annab teile tavaliselt enne ravi algust iivelduse vältimiseks vastavat ravimit ja võib seda soovitada teil võtta ka pärast ravi;
 • kõhulahtisus: kui teil on püsiv või raskekujuline kõhulahtisus või oksendamine, võtke otsekohe abi saamiseks oma arstiga ühendust;
 • valulik suu või huuled, suu haavandid;
 • kõhuvalu, kõhukinnisus;
 • nahahäired;
 • juuste väljalangemine;
 • seljavalu;
 • väsimus, jõu kadu/nõrkus, kehatüve valu;
 • valu või punetus infusiooni ajal süstekoha läheduses või süstekohas;
 • palavik, millega võivad kaasneda värinad;
 • muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa töös;
 • kehakaalu tõus (kui oksaliplatiini kasutatakse pärast kasvaja eemaldamise operatsiooni).

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

 • vesine sekreet ninast;
 • nina ja neelu infektsioonid;
 • organismi vedelikuvaegus;
 • pearinglus;
 • närvipõletik, millega kaasuvad valu, tundlikkuse häired, närviülekande nõrgenemine. Teised närvikahjustuse nähud, millest on teatatud, on lõualuude või lihaste spasm, tõmblused, lihaste kokkutõmbed, koordinatsiooni ja tasakaalu häired, jalgadel vaarumine, topeltnägemine või muutunud/vähenenud nägemine, silmalaugude allavaje, hääle probleemid (kähe hääl või hääle kadu), kõneraskused, ebanormaalne tunne keelel, näo või silmavalu;
 • kaela jäikus, ereda valguse talumatus ja peavalu;
 • konjunktiviit, nägemisprobleemid;
 • ebatavalised verejooksud, veri uriinis, roojas või okses;
 • verehüübed, tavaliselt jalgades, mis põhjustavad valu, turseid või punetust;
 • verehüübed kopsudes, mis põhjustavad valu rinnus ja hingeldust;
 • nahaõhetus;
 • valu rinnus;
 • luksumine;
 • seedehäired ja kõrvetised;
 • naha ketendus, nahalööve, suurenenud higistamine ja küünte probleemid;
 • liigeste ja luude valu;
 • valu urineerimisel või urineerimissageduse muutus;
 • muutused vereanalüüsides, mis näitavad neerude töö halvenemist;
 • kehakaalu langus (kui oksaliplatiini kasutatakse siirete raviks, mis on soolest läinud edasi teistesse kudedesse);
 • depressioon;
 • unehäired;
 • teatud tüüpi valgevereliblede arvu vähenemine, millega kaasneb palavik ja/või üldine infektsioon;
 • pitsitustunne kurgus või rinnus.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

 • soolte ummistus või turse;
 • ärevuse või närvilisuse tunne;
 • kuulmisprobleemid;
 • muutused vereanalüüsides, mis näitavad happesuse tõusu organismis;
 • ajutine nägemiskaotus.

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

 • kurtus;
 • segane kõne;
 • räginad kopsudes, mis võivad põhjustadavad hingeldust ja/või köha;
 • soolepõletik, mis põhjustab kõhuvalu ja/või kõhulahtisust, mis võib olla ka verine;
 • silmanärvipõletik, nägemisvälja häired;
 • rakkude lagunemisest tingitud punavereliblede arvu vähenemine ning allergilisest reaktsioonist tingitud vereliistakute arvu langus;
 • kõhunäärmepõletik;
 • sümptomite rühm, nagu peavalu, pearinglus, tõmblused, kõrge vererõhk ja nägemishäired (pöörduva posterioorse leukoentsefalopaatilise sündroomi nähud).

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

 • maksahaigus;
 • neerupõletik ja neerupuudulikkus.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • allergiline vaskuliit (veresoonte põletik);
 • autoimmuunreaktsioon, mis viib kõigi vererakkude arvude vähenemiseni (autoimmuunne pantsütopeenia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Oxaliplatin Kabi’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Oxaliplatin Fresenius 5mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml KOHųeHTpaT зa инфyзионен paзвop Oxaliplatin Kabi 5 mg/mlOxaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpaluiOxaliplatin Kabi 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Oxaliplatin Kabi 5mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Oksaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus ei ole selge või sisaldab osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oxaliplatin Kabi sisaldab

 • Toimeaine on oksaliplatiin.

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

10 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg oksaliplatiini.

20 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg oksaliplatiini.

40 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 200 mg oksaliplatiini.

 • Teised koostisosad on suktsiinhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

See ravimpreparaat on infusioonilahuse kontsentraat. See on läbipaistev, värvitu infusioonilahuse kontsentraat, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

Ühes viaalis on 50 mg, 100 mg või 200 mg oksaliplatiini. Kontsentraat on saadaval 10 ml, 20 ml või 40 ml kontsentraati sisaldavates I tüüpi läbipaistvates klaasviaalides, millel on klorobutüülelastomeerist kork ja alumiiniumist äratõmmatav kaas (roheline (50 mg/10 ml), sinine (100 mg/20 ml) ja punane (200 mg/40 ml)). Iga viaal on vaakumpakendatud ja võib/ei pruugi olla pakitud plastkonteinerisse.

Viaalid on ühekaupa karpides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court

Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Belgia Bulgaaria Eesti Läti Leedu

Luksemburg

Rumeenia

Sloveenia

Rootsi

Oxaliplatin Fresenius Kabi 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ühendkuningriik

Oxaliplatin 5 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

ERIHOIATUSED RAVIMI HÄVITAMISEKS JA KÄSITLEMISEKS

Sarnaselt teistele potentsiaalselt toksilistele ainetele tuleb oksaliplatiini lahuste käsitlemisel ja valmistamisel rakendada ettevaatust.

Käsitlemisjuhend

Kindlustamaks ravimikäitleja ja teda ümbritseva keskkonna kaitset, nõuab selle tsütotoksilise aine käitlemine tervishoiutöötajatelt kõigi ettevaatusabinõude rakendamist.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad ettevalmistada vaid vastava koolitusega spetsialistid, kes omavad teadmisi kasutatavate ravimite kohta, sellistes tingimustes, mis tagavad ravimi terviklikkuse, keskkonnakaitse ning eelkõige ravimiga kokkupuutuva personali kaitse vastavalt haigla eeskirjale.

Selleks on vaja ravimi valmistamiseks mõeldud spetsiaalset piirkonda. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Personal tuleb varustada vastavate käitlemiseks vajalike vahenditega nagu pikkade käistega kitlid, kaitsemaskid, mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted, prügi jaoks kogumiskotid ja -kastid.

Väljaheidete ja oksemassidega tuleb ümber käia ettevaatusega.

Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.

Iga katkise mahuti käsitlemisel tuleb kasutada samu ettevaatusabinõusid kui saastunud jäätmete korral. Saastunud jäätmed tuleb nõuetele vastavate siltidega varustatud tugevates konteinerites põletada, vt allpool lõik „Jäätmekäitlus“.

Kui oksaliplatiini infusioonilahuse kontsentraat või valmistatud infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka otsekohe põhjalikult rohke veega.

Kui oksaliplatiini infusioonilahuse kontsentraat või valmistatud infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske neid otsekohe põhjalikult rohke veega.

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud manustamisel

 • ÄRGE kasutage alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.
 • ÄRGE manustage ilma lahjendamata.
 • Kasutage lahustina ainult 5%list glükoosilahust. ÄRGE kasutage infusiooniks lahjendamisel naatriumkloriidi või kloriidioone sisaldavaid lahuseid.
 • ÄRGE segage samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustage samas infusioonivoolikus koos teiste ravimitega.
 • ÄRGE segage aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe preparaatide ja teiste ravimite toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised kasutamiseks koos foliinhappega (FA) (nagu kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat)

 1. Oksaliplatiini 85 mg/m2 intravenoosne infusioon 250 kuni 500 ml 5%-lises glükoosilahuses manustatakse samal ajal foliinhappe (FA) intravenoosse infusiooniga 5%-lises glükoosilahuses

2...6 tunni jooksul, kasutades selleks vahetult süstekoha ette paigutatud Y-toru. Neid kahte ravimit ei tohi segada samas infusioonikotis. Foliinhape (FA) ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ja seda

tohib lahjendada ainult kasutades isotoonilist 5%-list glükoosilahust, kuid mitte kunagi aluseliste lahuste ega naatriumkloriidi või kloriidi sisaldavate lahustega.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks koos 5-fluorouratsiiliga (5-FU)

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st 5-fluorouratsiili (5-FU). Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut loputada ja alles siis võib manustada 5- fluorouratsiili (5-FU).

Täiendava info saamiseks ravimite kohta, mida kombineeritakse oksaliplatiiniga, vt vastava preparaadi ravimi omaduste kokkuvõtet.

 • KASUTAGE AINULT soovitatavaid lahusteid (vt allpool).
 • Kui kontsentraadis esineb sadet, siis ei tohi seda kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt ohtlike jäätmete hävitamise kohta kehtivatele kohalikele nõuetele (vt allpool).

Infusioonilahuse kontsentraat

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ilma osakesteta lahuseid. Ravim on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud kontsentraat tuleb ära visata.

Lahjendamine enne intravenoosset infusiooni

Tõmmake vajalik kogus kontsentraati viaali(de)st välja ning lahjendage see 250 ml kuni 500 ml 5%- lise glükoosilahusega, et saavutada oksaliplatiini lahuse kontsentratsioon vahemikus 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml. Oksaliplatiini füüsikalis-keemiline stabiilsus on tõestatud kontsentratsioonivahemikus 0,2 mg/ml kuni 2,0 mg/ml.

Manustada intravenoosse infusioonina.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C...8°C ning 6 tunni jooksul temperatuuril 15°C …25°C. Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -–tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C või 6 tundi temperatuuril 15°C …25°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid lahuseid, milles ei ole osakesi. Ravim on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud infusioonilahus tuleb ära visata.

MITTE KUNAGI ärge kasutage lahjendamisel naatriumkloriidi või kloriide sisaldavaid lahuseid.

Oksaliplatiini infusioonilahuse sobivust on testitud tüüpiliste PVC-põhiste manustamissüsteemidega.

Infusioon

Oksaliplatiini manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.

Oksaliplatiin tuleb infundeerida tsentraalsesse või perifeersesse veeni 2 kuni 6 tunni jooksul, lahjendatuna 250...500 ml 5% glükoosilahuses, et saavutada oksaliplatiini kontsentratsioon, mis ei oleks väiksem kui 0,2 mg/ml. Kui oksaliplatiini manustatakse koos 5-fluorouratsiiliga, peab oksaliplatiini infusioon alati eelnema 5-fluorouratsiili infusioonile.

Jäätmekäitlus

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

10 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg oksaliplatiini.

20 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg oksaliplatiini.

40 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 200 mg oksaliplatiini.

INN. Oxaliplatinum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks ml lahust sisaldab 0,00008 millimooli naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Läbipaistev värvitu vedelik, milles ei ole nähtavaid osakesi.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Oksaliplatiin kombinatsioonis 5-fluorouratsiili (5FU) ja foliinhappega (FA) on näidustatud:

Annustamine ja manustamisviis

 • III (Dukes’i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravis pärast primaarse tuumori täielikku eemaldamist;
 • metastaatilise kolorektaalvähi ravi.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohib valmistada vastava ettevalmistuse saanud personal, kellel on teadmised kasutatavast ravimist. Valmistamine peab toimuma tingimustest, mis tagavad ravimi terviklikkuse, keskkonna kaitse ja eriti ravimit käsitleva personali kaitse vastavalt haigla eeskirjadele. Selleks on vaja spetsiaalset ettevalmistusala. Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa või juua (vt

lõik 6.6).

Annustamine

AINULT TÄISKASVANUTELE

Oksaliplatiini soovitatav annus adjuvantravis on 85 mg/m² intravenoosselt manustatuna, korratuna iga kahe nädala tagant 12 tsüklina (6 kuu jooksul).

Soovitatav oksaliplatiini annus metastaatilise kolorektaalvähi ravis on 85 mg/m² veenisiseselt, korratuna iga 2 nädala järel.

Manustatav annus tuleks kohandada vastavalt patsiendi taluvusele (vt lõik 4.4).

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st 5-fluorouratsiili.

Oksaliplatiini manustatakse 2...6-tunnise veenisisese infusioonina, lahustatuna 250...500 ml 5% glükoosilahuses, et saavutada oksaliplatiini kontsentratsioon 0,2 mg/ml kuni 0,7 mg/ml; 0,70 mg/ml on kliinilises praktikas kõrgeim kontsentratsioon oksaliplatiini annuse 85 mg/m² saavutamiseks.

Oksaliplatiini on põhiliselt kasutatud kombinatsioonis pideva infusioonina manustatava 5-fluorouratsiilil põhinevate skeemidega. Kahenädalase ravitsükli jooksul kasutati 5-fluorouratsiili kombinatsioone, kombineerides boolus- ja püsiinfusiooni.

Eripopulatsioonid

 • Neerukahjustus:

Oksaliplatiini kasutamist raske neerukahjustusega patsientidel ei ole uuritud (vt lõik 4.3). Mõõduka neerukahjustusega patsientidel võib ravi alustada tavalise soovitusliku annusega (vt lõik 4.4). Kerge neerufunktsiooni häirega patsientidel ei ole vaja annust korrigeerida.

 • Maksakahjustus:

I faasi uuringus maksakahjustuse erinevate astmetega patsientidel olid maksa-sapiteede kahjustuste esinemissagedus ja raskus ilmselt seotud haiguse progresseerumisega ja kõrvalekalletega maksafunktsioonide laboratoorsetes näitajates enne ravi. Kliinilise väljatöötamise käigus ei kohandatud annuseid patsientidel, kellel esines kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates.

 • Lapsed:

Puudub asjakohane näidustus oksaliplatiini kasutamiseks lastel. Oksaliplatiini efektiivsus üksikravimina soliidtuumoriga pediaatrilises populatsioonis ei ole tõestatud (vt lõik 5.1).

 • Eakad patsiendid:

Raske toksilisuse suurenemist ei täheldatud, kui üle 65-aastastel patsientidel kasutati oksaliplatiini üksikravimina või kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga. Seetõttu ei ole eakatel patsientidel annuse kohandamine vajalik.

Manustamisviis

Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina.

Oksaliplatiini manustamine ei nõua hüperhüdratsiooni.

250...500 ml 5% glükoosilahuses lahjendatud oksaliplatiin (saavutamaks kontsentratsiooni, mis ei oleks väiksem kui 0,2 mg/ml) tuleb infundeerida tsentraalsesse või perifeersesse veeni 2...6 tunni jooksul. Oksaliplatiini infusioon peab alati eelnema 5-fluorouratsiili manustamisele.

Ekstravasatsiooni korral tuleb manustamine otsekohe lõpetada.

Kasutamisjuhend:

Enne kasutamist tuleb oksaliplatiin lahjendada. Infusioonilahuse kontsentraadi preparaadi lahjendamiseks tohib kasutada ainult 5% glükoosilahust (vt lõik 6.6).

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus oksaliplatiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Imetamine.
 • Müelosupressioon enne esimest ravikuuri, mida näitab ravieelne neutrofiilide arv < 2 x 10/l ja/või trombotsüütide arv < 100 x 10/l.
 • Perifeerne sensoorne neuropaatia koos funktsioonikahjustusega enne esimest ravikuuri.
 • Raske neerufunktsiooni kahjustus (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) (vt lõik 5.2).

Oksaliplatiini tuleb kasutada vaid spetsialiseerunud onkoloogiaosakondades ning seda tohib manustada vaid kogenud onkoloogi järelevalve all.

Neerukahjustus

Ohutu kasutamise kohta mõõduka neerukahjustusega patsientidel on vähe teavet, mistõttu tuleb manustamist kaaluda vaid pärast ravist oodatava kasu ja võimaliku riski piisavat hindamist. Sellises olukorras tuleb hoolikalt jälgida neerufunktsiooni ning korrigeerida annust vastavalt toksilisusele.

Allergilised reaktsioonid anamneesis

Patsiente, kellel on esinenud allergilisi reaktsioone plaatinaühendite suhtes, tuleb jälgida allergiasümptomite suhtes. Kui oksaliplatiini suhtes tekib anafülaktilisele reaktsioonile sarnane reaktsioon, tuleb infusioon kohe katkestada ja alustada sobivat sümptomaatilist ravi. Ravi jätkamine oksaliplatiiniga on vastunäidustatud.

Ekstravasatsioon

Oksaliplatiini ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon otsekohe peatada ning rakendada tavapärast lokaalset sümptomaatilist ravi.

Neurotoksilisus

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida neurotoksilisuse suhtes, eriti kui oksaliplatiini manustatakse koos teiste neurotoksiliste ravimitega. Patsiendile tuleb teha neuroloogiline läbivaatus enne iga manustamist ning edaspidi perioodiliselt.

Larüngofarüngeaalne düsesteesia

Patsientide puhul, kellel 2-tunnise infusiooni ajal või tundide jooksul pärast seda tekib äge larüngofarüngeaalne düsesteesia (vt lõik 4.8), peab järgmine oksaliplatiini manustamine kestma 6 tundi.

Neuroloogilised sümptomid

Kui tekivad neuroloogilised sümptomid (paresteesia, düsesteesia), on soovitatav kohandada oksaliplatiini annust vastavalt nende sümptomite kestusele ja raskusastmele järgnevalt:

 • Kui sümptomid kestavad kauem kui 7 päeva ning on häirivad, peab oksaliplatiini järgnevat annust vähendama 85 mg/mlt 65 mg/mni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/mni (adjuvantravi).
 • Kui paresteesia ilma funktsioonihäireta püsib järgmise tsüklini, peab oksaliplatiini järgmist annust vähendama 85 mg/mlt 65 mg/mni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/mni (adjuvantravi).
 • Kui paresteesia koos funktsionaalse häirega püsib järgmise tsüklini, peab oksaliplatiinravi katkestama.
 • Kui need sümptomid paranevad pärast oksaliplatiinravi lõppu, võib kaaluda ravi taasalustamist.

Perifeerne sensoorne neuropaatia

Patsiente tuleb teavitada võimalikust perifeerse sensoorse neuropaatia sümptomite püsimajäämisest ka pärast ravi lõppu. Lokaalne mõõdukas paresteesia või funktsionaalsust häiriv paresteesia võib püsida kuni 3 aastat pärast adjuvantravi lõppu.

Posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom (RPLS, Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome)

Kombineeritud keemiaravi osana oksaliplatiini saavatel patsientidel on mõnel juhul teatatud posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroomi (RPLS, teatud ka kui PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) tekkest. PRES on harvaesinev, pöörduv, kiiresti eskaleeruv neuroloogiline seisund, mille korral võivad esineda krambid, hüpertensioon, peavalu, segasus, nägemiskaotus ning muud nägemis- ja neuroloogilised häired (vt lõik 4.8). PRES diagnoosi aluseks on kinnitus ajuuuringu abil, eelistatult MRI (Magnetic Resonance Imaging, magnetresonantsuuring).

Seedetrakti toksilisus

Seedetrakti toksilisus, mille ilmingud on iiveldus ja oksendamine, nõuab profülaktilise ja/või terapeutilise antiemeetilise ravi kasutamist (vt lõik 4.8).

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga võib põhjustada rasket kõhulahtisust/oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust.

Hematoloogiline toksilisus

Hematoloogilise toksilisuse ilmnemisel (neutrofiile < 1,5 x 10/l või trombotsüüte < 50 x 10/l) tuleb järgmine ravitsükkel edasi lükata, kuni hematoloogilised väärtused on taas lubatud tasemel. Enne ravi algust ja enne iga järgnevat ravikuuri tuleb teostada täielik vereanalüüs koos valgete vererakkude eristusega.

Patsienti tuleb adekvaatselt teavitada oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili kombinatsiooni manustamise järgsest kõhulahtisuse/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia tekke riskist, et nad teaksid kiiresti ühendust võtta oma arstiga saamaks vajalikku ravi.

Kui tekib mukosiit/stomatiit koos neutropeeniaga või ilma, tuleb järgmine ravikuur edasi lükata, kuni mukosiit/stomatiit on taandunud 1. raskusastmeni või veelgi madalamaks ja/või kuni neutrofiilide arv on ≥ 1,5 x 10/l.

Kui oksaliplatiini kombineeritakse 5-fluorouratsiiliga (koos foliinhappega või ilma), kehtivad tavalised 5-fluorouratsiili toksilisusega seotud annuste kohandamisskeemid.

Kui tekivad 4. astme kõhulahtisus, 3. kuni 4. astme neutropeenia (neutrofiile < 1,0 x 10/l) või 3. kuni 4. astme trombotsütopeenia (trombotsüüte < 50 x 10/l), tuleb oksaliplatiini annust vähendada

85 -ltmg/m 65 -nimg/m (metastaatilise vähi ravi) või 75 -nimg/m (adjuvantravi), lisaks on vajalik vähendada 5-fluorouratsiili annust.

Respiratoorsed sümptomid

Ebaselge etioloogiaga respiratoorsete sümptomite puhul, nagu mitteproduktiivne köha, düspnoe, räginad või radioloogiliselt diagnoositavad infiltraadid kopsudes, tuleb oksaliplatiinravi katkestada, kuni uuringute abil on välistatud interstitsiaalne kopsuhaigus või kopsufibroos (vt lõik 4.8).

Maksatoksilisus

Kui esineb kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates või portaalhüpertensioon, mis ei ole selgelt tingitud maksa metastaasidest, tuleb kaaluda ravimist tingitud, väga harva esinevate maksa vaskulaarsete häirete võimalust.

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (0,002 mg) naatriumi ühes milliliitris, st on praktiliselt naatriumivaba.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 1. Patsientidel, kes on vahetult enne 5-fluorouratsiili manustamist saanud üksikannuse 85 mg/m2 oksaliplatiini, ei ole täheldatud 5-fluorouratsiili ekspositsiooni taseme muutust.

In vitro on kindlaks tehtud, et järgmised ravimid ei tõrju oksaliplatiini plasmaproteiinidelt välja: erütromütsiin, salitsülaadid, granisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Siiani puuduvad andmed oksaliplatiini kasutamise ohutuse kohta rasedatel. Loomkatsetes leiti reproduktsioonitoksilisust. Seetõttu ei ole soovitatav kasutada oksaliplatiini raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Oksaliplatiini kasutamist võib kaaluda alles pärast kasu/riski suhte hindamist lootele ja patsiendi eelneval nõusolekul.

Naised ei tohi oksaliplatiini-ravi ajal rasestuda ning peavad kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit. Prekliinilistes uuringutes tuvastati oksaliplatiinil genotoksiline toime. Seetõttu ei soovitata meessoost patsientidel eostada last ravi ajal ning kuni 6 kuud pärast ravi ja soovitav on otsida nõustamist sperma kogumise ja sälitamise suhtes enne ravi alustamist.

Fertiilses eas naised/Kontratseptsioon meestel ja naistel

Ravi jooksul ja pärast ravi lõppu (naised 4 kuu ja mehed 6 kuu jooksul) tuleb kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Ravimi eritumist rinnapiima ei ole uuritud. Oksaliplatiinravi ajal on imetamine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Oksaliplatiin võib põhjustada viljatust, mis võib olla pöördumatu (vt lõik 4.4).

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Oksaliplatiinravi tagajärjel suurenenud risk pearingluse, iivelduse ja oksendamise ning muude neuroloogiliste sümptomite tekkeks, mis võivad mõjutada kõnnakut ja tasakaalu, võib siiski viia kerge või mõõduka toimeni autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsioonravi kõrvaltoimed olid gastrointestinaalsed (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja mukosiit), hematoloogilised (neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja kumulatiivsest annusest sõltuv perifeerne sensoorne neuropaatia). Need kõrvaltoimed esinesid üldiselt sagedamini ja olid raskemad oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombineerimisel, võrrelduna 5-FU/FA monoteraapiaga.

Allpool olevas tabelis toodud esinemissagedused on saadud metastaatilise vähi raviskeemi ja adjuvantravi kliinilistest uuringutest (millesse oli vastavalt kaasatud 416 ja 1108 patsienti oksaliplatiini + 5-FU/FA raviharudes) ning turuletulekujärgsetest kogemustest.

Selles tabelis on esinemissagedused defineeritud järgmise konventsiooni alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Täpsem teave on toodud tabeli järel.

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

organsüsteemi

 

 

 

 

 

klassid

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Infektsioon

Riniit

 

 

 

infestatsioonid*

 

Ülemiste

 

 

 

 

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

infektsioon

 

 

 

 

 

Neutropeeniline

 

 

 

 

 

sepsis

 

 

 

Vere ja

Aneemia

Febriilne

 

Auto-

Auto-

lümfisüsteemi

Neutropeenia

neutropeenia

 

immuunne

immuunne

häired*

Trombotsüto-

 

 

trombotsüto-

pantsüto-

 

peenia

 

 

peenia

peenia

 

Leukopeenia

 

 

Hemolüütiline

 

 

Lümfopeenia

 

 

aneemia

 

Immuun-

Allergia/

 

 

 

 

süsteemi häired*

allergiline

 

 

 

 

 

reaktsioon+

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

Isutus

Dehüdratsioon

Metaboolne

 

 

toitumishäired

Hüpokaleemia

 

atsidoos

 

 

 

Vereglükoosi

 

 

 

 

 

muutused

 

 

 

 

 

Naatriumi

 

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

 

muutused

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Depressioon

Närvilisus

 

 

häired

 

Unetus

 

 

 

Närvisüsteemi

Sensoorne

Pearinglus

 

Düsartria

 

häired*

perifeerne

Motoorne

 

Posterioorse

 

 

neuropaatia

neuriit

 

reversiibelse

 

 

Tundlikkus-

Meningism

 

entsefalopaatia

 

 

häired

 

 

sündroom

 

 

Düsgeusia

 

 

(RPLS või

 

 

Peavalu

 

 

PRES)**

 

 

 

 

 

(vt lõik 4.4)

 

Silma

 

Konjunktiviit

Mööduv

Nägemis-

 

kahjustused

 

Nägemishäired

nägemise

teravuse

 

 

 

 

kaotus

mööduv

 

 

 

 

(pöörduv

langus

 

 

 

 

pärast ravi

Nägemisvälja

 

 

 

 

lõpetamist)

häired

 

 

 

 

 

Optiline

 

 

 

 

 

neuriit

 

Kõrva ja

 

 

Ototoksilisus

Kurtus

 

labürindi

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

Ninaverejooks

Verejooks

 

 

 

häired

 

Nahaõhetus

 

 

 

 

 

Süvaveenide

 

 

 

 

 

tromboos

 

 

 

 

 

Kopsuemboolia

 

 

 

Respiratoorsed,

Düspnoe

Luksumine

 

Interstitsiaalne

 

rindkere ja

Köhimine

 

 

kopsuhaigus

 

mediastiinumi

 

 

 

Kopsu-

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

fibroos**

 

Seedetrakti

Iiveldus

Düspepsia

Iileus

Koliit, sh

 

häired

Kõhulahtisus

Gastroösofage-

Soole

Clostridium

 

 

Oksendamine

aalne refluks

obstruktsioon

difficile

 

 

Stomatiit/

Seedetrakti

 

kõhulahtisus

 

 

mukosiit

verejooks

 

Pankreatiit

 

 

Kõhuvalu

Pärasoole

 

 

 

 

Kõhukinnisus

verejooks

 

 

 

Naha ja

Naha

Naha

 

 

Allergiline

nahaaluskoe

kahjustused

ketendamine (st

 

 

vaskuliit

kahjustused

Alopeetsia

käte ja jalgade

 

 

 

 

 

sündroom)

 

 

 

 

 

Erütematoosne

 

 

 

 

 

lööve

 

 

 

 

 

Lööve

 

 

 

 

 

Hüperhidroos

 

 

 

 

 

Küünte

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

Lihas-skeleti ja

Seljavalu

Liigesevalu

 

 

 

sidekoe

 

Luuvalu

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

Hematuuria

 

 

 

kuseteede häired

 

Düsuuria

 

 

 

 

 

Urineerimis-

 

 

 

 

 

sageduse

 

 

 

 

 

kõrvalekalded

 

 

 

 

 

Vere kreatiniini

 

 

 

 

 

sisalduse tõus

 

 

 

Üldised häired ja

Väsimus

 

 

 

 

manustamiskoha

Palavik++

 

 

 

 

reaktsioonid

Asteenia

 

 

 

 

 

Valu

 

 

 

 

 

Reaktsioon

 

 

 

 

 

süstekohas+++

 

 

 

 

 

Värinad

 

 

 

 

Maksa ja

Maksa-

 

 

 

 

sapiteede häired

ensüümide

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

 

 

Vere bilirubiini

 

 

 

 

 

sisalduse tõus

 

 

 

 

Uuringud

Alkaalse

Kehakaalu

 

 

 

 

fosfataasi

vähenemine

 

 

 

 

taseme tõus

(metastaatilise

 

 

 

 

veres

vähi raviskeem)

 

 

 

 

Laktaatdehüdro-

 

 

 

 

 

genaasi taseme

 

 

 

 

 

tõus veres

 

 

 

 

 

Kehakaalu

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

 

(adjuvantravi)

 

 

 

 

* Vt täpsem lõik allpool ** Vt lõik 4.4.

+ Väga sageli allergiad/allergilised reaktsioonid, mis esinevad peamiselt infusiooni ajal, mõnikord surmaga lõppevad. Sageli sellised allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve, eeskätt urtikaaria, konjunktiviit, riniit. Sageli anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid, sh bronhospasm,

angioödeem, madal vererõhk, valutunne rinnus ja anafülaktiline šokk. Oksaliplatiini kasutamisel on teatatud ka allergilistest hilisreaktsioonidest, mis esinesid tunde või isegi päevi pärast infusiooni lõpetamist.

++ Väga sageli palavik, külmavärinad (treemor), kas koos infektsiooniga (koos febriilse neutropeeniaga või ilma) või ka võimaliku immunoloogilise etioloogiaga.

+++ Teatatud on süstekoha reaktsioonidest, sh süstekoha valu, punetus, turse ja tromboos. Ka ekstravasatsioon võib põhjustada lokaalset valu ja põletikku, mis võivad olla rasked ja viia tüsistusteni, sh nekroos, eriti juhul kui oksaliplatiini on infundeeritud perifeersesse veeni (vt lõik 4.4).

Hematoloogiline toksilisus

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), staadiumite järgi

Oksaliplatiin 85 mg/m2 ja

Metastaatilise vähi ravi

 

Adjuvantravi

 

5-FU/FA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iga 2 nädala järel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik

III st.

 

IV st.

Kõik

 

III st.

 

IV st.

 

staadiumid

 

 

 

staadiumid

 

 

 

Aneemia

82,2

 

<1

75,6

 

0,7

 

0,1

Neutropeenia

71,4

 

78,9

 

28,8

 

12,3

Trombotsütopeenia

71,6

 

<1

77,4

 

1,5

 

0,2

Febriilne neutropeenia

5,0

3,6

 

1,4

0,7

 

0,7

 

0,0

Neutropeeniline sepsis

1,1

0,7

 

0,4

1,1

 

0,6

 

0,4

Turuletulekujärgne kogemus, esinemissagedus teadmata

 

 

 

 

 

 

Hemolüütilis-ureemiline sündroom

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergilised reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), staadiumite järgi

 

 

 

 

 

Oksaliplatiin 85 mg/m2 ja

Metastaatilise vähi ravi

 

Adjuvantravi

 

5-FU/FA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iga 2 nädala järel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik

III st.

 

IV st.

Kõik

 

III st.

 

IV st.

 

staadiumid

 

 

 

staadiumid

 

 

 

Allergilised

9,1

 

<1

10,3

 

2,3

 

0,6

reaktsioonid/allergia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteem

Oksaliplatiini annust piirav toksilisus on neuroloogiline. Selleks on perifeerne sensoorne neuropaatia, millele on iseloomulikud jäsemete düsesteesia ja/või paresteesia koos krampidega või ilma, mis sageli vallandub külma toimel. Need sümptomid esinevad kuni 95% ravi saanud patsientidest. Need sümptomid enamasti taanduvad ravikuuride vaheajal, kuid kestus pikeneb tavaliselt koos ravitsüklite arvuga.

Valu ja/või funktsioonihäire avaldumine on näidustuseks (sõltuvalt sümptomite kestusest) kohandada annust või isegi lõpetada ravi (vt lõik 4.4).

 1. Funktsioonihäire tähendab raskusi peenmotoorsete liigutuste sooritamisel ja see on sensoorse neuropaatia võimalik tagajärg. Risk persisteerivate sümptomite kujunemiseks on kumulatiivse annusega 850 mg/m2 (10 ravitsüklit) ligikaudu 10% ja kumulatiivse annusega 1020 mg/m2 (12 ravitsüklit) ligikaudu 20%.

Enamikul juhtudest neuroloogilised nähud ja sümptomid leevenevad või paranevad täielikult pärast ravi lõpetamist. Käärsoolevähi adjuvantravi korral oli 87% patsientidest 6 kuud pärast ravi lõpetamist sümptomid kerged või kadunud. 3-aastase jälgimisperioodi lõpuks esines ligikaudu 3% patsientidest

kas mõõduka intensiivsusega persisteerivaid lokaliseerunud paresteesiaid (2,3%) või paresteesiaid, mis häirisid funktsionaalseid tegevusi (0,5%).

On teatatud akuutsetest neurosensoorsetest nähtudest (vt lõik 5.3). Need avalduvad loetud tundide jooksul pärast ravimi manustamist, tihti kokkupuutel külmaga. Tavaliselt on tegemist mööduva paresteesia, düsesteesia või hüpoesteesiaga. Akuutne farüngolarüngeaalse düsesteesia sündroom esineb 1%...2% patsientidest ja sellele on iseloomulikud subjektiivne düsfaagia või düspnoe/lämbumistunne, ilma et kaasneks objektiivseid respiratoorse distressi tunnuseid (hüpoksiat ega tsüanoosi ei esine), larüngospasmi või bronhospasmi (striidorit ega vilisevat hingamist ei esine). Ehkki sellistel juhtudel on manustatud antihistamiinikume ja bronhodilataatoreid, leevenevad need sümptomid kiiresti ka ilma ravita. Selle sündroomi esinemissagedust aitab vähendada infusiooniaja pikendamine (vt lõik 4.4). Aeg-ajalt on täheldatud teisi sümptomeid, nt lõualuu spasm/lihasspasmid/lihaskontraktuurid - tahtele allumatud/lihastõmblused/müokloonus, koordinatsioonihäired/kõnnakuhäired/ataksia/tasakaaluhäired, kurgus või rinnus pigistus/surve/ebamugavustunne/valu. Lisaks võivad mainitud nähtudega kaasneda või ka iseseisvalt esineda kraniaalnärvide funktsioonihäired, nt ptoos, diploopia, afoonia/düsfoonia/hääle kähedus, mida mõnikord on kirjeldatud häälepaelte paralüüsina, keele sensoorsed häired või düsartria, mida mõnikord on kirjeldatud afaasiana, kolmiknärvi neuralgia/näovalu/silmavalu, nägemisteravuse vähenemine, nägemisvälja kahjustused.

Oksaliplatiinravi ajal on lisaks teatatud teistest neuroloogilistest sümptomitest, nagu düsartria, süvakõõlusreflekside kadumine ja Lhermitti sümptom. Üksikjuhtudel on teatatud nägemisnärvi neuriidist.

Seedetrakti toksilisus

Esinemissagedus patsiendi kohta (%), staadiumite järgi

Oksaliplatiin 85 mg/m2 ja

Metastaatilise vähi ravi

 

Adjuvantravi

 

5-FU/FA

 

 

 

 

 

 

 

 

iga 2 nädala järel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik

III st.

IV st.

Kõik

 

III st.

 

IV st.

 

staadiumid

 

 

staadiumid

 

 

 

Iiveldus

69,9

<1

73,7

 

4,8

 

0,3

Kõhulahtisus

60,8

56,3

 

8,3

 

2,5

Oksendamine

49,0

47,2

 

5,3

 

0,5

Mukosiit/stomatiit

39,9

<1

42,1

 

2,8

 

0,1

Näidustatud on profülaktika ja/või ravi tugevatoimeliste antiemeetikumidega.

Oksaliplatiin ja eelkõige tema kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada rasket kõhulahtisust/oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, soole obstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust (vt lõik 4.4).

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv (≤ 1/10 000)

Maksa sinusoidaalse obstruktsiooni sündroom, mida nimetatakse ka venooklusiivseks maksahaiguseks või seda tüüpi maksakahjustusega seotud patoloogilised nähud, sh maksaveritähnsus, nodulaarne regeneratiivne hüperplaasia, perisinusoidaalne fibroos. Kliiniliselt võib see avalduda portaalhüpertensioonina ja/või transaminaaside aktiivsuse tõusuna.

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv (≤ 1/10 000)

Äge tubulaarnekroos, äge interstitsiaalne nefriit ja äge neerupuudulikkus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Oksaliplatiini jaoks puudub teadaolev antidoot.

Sümptomid

Üleannustamise korral võib oodata kõrvaltoimete tugevnemist.

Ravi

Alustada tuleb hematoloogiliste parameetrite seiret ning sümptomaatilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid, ATC-kood: L01XA03

Oksaliplatiin on kasvajavastane aine, mis kuulub uude plaatinal põhinevate ühendite klassi, milles plaatina-aatom on ühendatud 1,2-diaminotsükloheksaani (DACH) ja oksalaadigrupiga.

Oksaliplatiin on üksik enantiomeer, cis-[oksalaat (trans-l-1,2- DACH) plaatina].

Oksaliplatiinil on nii laia spektriga in vitro tsütotoksilisus kui ka in vivo kasvajavastane aktiivsus mitmete kasvajate mudelsüsteemidel, sh inimese kolorektaalvähi mudelis. Oksaliplatiinil on leitud nii in vitro kui ka in vivo aktiivsust mitmetel tsisplatiin-resistentsetel mudelitel.

Kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga on leitud sünergistlikku tsütotoksilisust nii in vitro kui in vivo.

Toimemehhanism

Oksaliplatiini toimemehhanismi kohta tehtud uuringud, mis ei ole veel lõpuni lahti seletatud, on näidanud, et oksaliplatiini biotransformatsioonist tulenevad vee-derivaadid toimivad DNA-sse, moodustades nii ahelatevahelisi kui ka ahelatesiseseid ristühendusi, mille tulemuseks on DNA sünteesihäire, mis viib tsütotoksilise ja kasvajatevastase toimeni.

 1. Metastaatilist kolorektaalvähki põdevatel patsientidel on oksaliplatiini (85 mg/m2 iga kahe nädala tagant) ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsiooni efektiivsust näidatud kolmes kliinilises uuringus:
 • Esmase ravitsükli käigus viidi läbi 2suunaline III faasi võrdlusuuring EFC2962, milles 420 patsienti randomiseeriti saama kas 5FU/FA üksi (LV5FU2, N= 210) või oksaliplatiini kombinatsiooni 5FU/FAga (FOLFOX4, N = 210).
 • Eelnevalt ravitud patsientide puhul teostati kolmesuunaline III faasi võrdlusuuring EFC4584, milles 821 patsienti, kes ei reageerinud ravile irinotekaani (CPT11) + 5FU/FA kombinatsiooniga, randomiseeriti saama kas 5FU/FA üksi (LV5FU2, N = 275), oksaliplatiini üksikravimina (N = 275) või oksaliplatiini kombinatsiooni 5FU/FAga (FOLFOX4, N = 271).
 • Viimasesse, kontrollimata II faasi uuringusse EFC2964 võeti patsiendid, kes ei allunud 5FU/FA monoteraapiale ning keda nüüd raviti oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsiooniga (FOLFOX4, N = 57).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kaks randomiseeritud kliinilist uuringut, EFC2962 esmase ravi kohta ja EFC4584 eelnevalt ravitud patsientide kohta näitasid märkimisväärselt suuremat ravivastust ning pikemat haiguse progresseerumiseta elulemust (progression free survival, PFS)/ pikemat aega haiguse progresseerumiseni (time to progression, TTP) kui 5-FU/FA monoteraapia korral. Uuringus EFC4584, milles uuriti eelnevalt ravitud ravile raskesti allunud patsiente, ei paranenud üldine elulemus (overall survival, OS) oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi korral statistiliselt olulisel määral.

Ravivastuse määr FOLFOX4 versus LV5FU2

Ravivastuse määr, % (95% CI)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiini

sõltumatu radioloogilise ülevaatuse ITT

 

 

monoteraapia

analüüs

 

 

 

Esmane ravi

NA*

EFC2962

(16…27)

(42…46)

 

Ravivastuse hindamine iga 8 nädala järel

P väärtus = 0,0001

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

0,7

11,1

1,1

EFC4584

(0,0…2,7)

(7,6…15,5)

(0,2…3,2)

(resistentsed CPT-11 + 5-FU/FA-le)

P väärtus < 0,0001

 

Ravivastuse hindamine iga 6 nädala järel

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

NA*

NA*

EFC2964

 

(13…36)

 

(resistentsed 5-FU/FA-le)

 

 

 

Ravivastuse hindamine iga 12 nädala järel

 

 

 

* NA: Ei ole kohaldatav

 

 

 

Keskmine haiguse progresseerumiseta elulemus (PFS)/keskmine aeg progresseerumiseni (TTP)

FOLFOX4 versus LV5FU2

Keskmine PFS/TTP, kuudes (95% CI)

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiini

ITT analüüs koos sõltumatu radioloogilise

 

 

monoteraapia

läbivaatusega

 

 

 

Esmane ravi

6,0

8,2

NA*

EFC2962 (PFS)

(5,5…6.5)

(7,2…8,8)

 

 

Log rank p väärtus = 0,0003

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

2,6

5,3

2,1

EFC4584 (TTP)

(1,8…2,9)

(4,7…6,1)

(1,6…2,7)

(resistentsed CPT-11 + 5-FU/FA-le)

Log rank p väärtus < 0,0001

 

 

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

NA*

5,1 (3,1…5,7)

NA*

EFC2964

 

 

 

(resistentsed 5-FU/FA-le)

 

 

 

* NA: Ei ole kohaldatav

 

 

 

Keskmine üldine elulemus (OS) FOLFOX4 versus LV5FU2

 

 

Keskmine OS, kuudes (95% CI) ITT-

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiini

analüüs

 

 

monoteraapia

Esmane ravi

14,7

16,2

NA*

EFC2962

(13,0…18,2)

(14,7…18,2)

 

 

Log rank p väärtus = 0,12

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

8,8

9,9

8,1

EFC4584*

(7,3…9,3)

(9,1…10,5)

(7,2…8,7)

(resistentsed CPT-11 + 5-FU/FA-le)

Log rank p väärtus = 0,09

 

 

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

NA*

10,8

NA*

 

 

 

EFC2964

(9,3…12,8)

(resistentsed 5-FU/FA-le)

* NA: Ei ole kohaldatav

Eelnevalt ravitud patsientide puhul (EFC4584), kellel sümptomid esinesid enne ravi algust, täheldati märkimisväärset paranemist haigusega seotud sümptomite osas oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi grupis, võrreldes patsientidega 5-FU/FA monoteraapia grupist (27,7% vs. 14,6%, p = 0,0033).

Eelnevalt mitteravitud patsientide (EFC2962) puhul ei leitud kahe ravigrupi vahel statistiliselt olulist erinevust elukvaliteedi osas. Elukvaliteedi skoor oli kontrollgrupis üldise tervise ja valu osas siiski üldiselt kõrgem ning oksaliplatiini grupis madalam oksendamise ja iivelduse tõttu.

Adjuvantravi puhul randomiseeriti III faasi võrdlusuuringus MOSAIC (EFC3313) 2246 patsienti (899 II staadium/Dukes’i B2 ja 1347 III staadium/Dukes’i C) gruppidesse: käärsoolevähi primaarse tuumori täielik resektsioon 5-FU/FA monoteraapia foonil (LV5FU2, N = 1123 (B2/C = 448/675) või oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi foonil (FOLFOX4, N = 1123 (B2/C) = 451/672).

EFC 3313 3-aastane haigusevaba elulemus (ITT-analüüs)* üldpopulatsiooni kohta

Ravigrupp

LV5FU2

 

FOLFOX4

3-aastane haigusevaba elulemus, %

73,3

 

78,7

(95% CI)

(70,6…75,9)

 

(76,2…81,1)

Riskisuhe (95% CI)

 

0,76 (0,64…0,89)

Stratifitseeritud log rank-test

 

P = 0,0008

* järelkontrolli aja mediaanväärtus kuni 44,2 kuud (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring näitas 3 aasta lõikes haigusevaba elulemuse üldist märkimisväärset paranemist oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi puhul (FOLFOX4) võrreldes 5-FU/FA monoteraapiaga (LV5FU2).

EFC 3313 3-aastane haigusevaba elulemus (ITT-analüüs)* vastavalt haigusestaadiumile

Haiguse staadium

II staadium

III staadium

 

(Dukes’i B2)

(Dukes’i C)

Ravigrupp

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

3-aastane haigusevaba elulemus,

84,3

87,4

65,8

72,8

% (95% CI)

(80,9…87,7)

(84,3…90,5)

(62,2…69,5)

(69,4…76,2)

Riskisuhe (95% CI)

0,79 (0,57…1,09)

0,75 (0,62…0,90)

Log rank-test

P = 0,151

P = 0,002

* järelkontrolli aja mediaanväärtus kuni 44,2 kuud (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Üldine elulemus (ITT-analüüs)

3-aastase haigusevaba elulemuse analüüsi ajal, mis oli MOSAIC-uuringu esmane tulemusnäitaja, olid 85,1% FOLFOX4 grupi patsiente endiselt elus, võrreldes 83,8%-ga LV5FU2 grupist. Üldine suremus vähenes 10% FOLFOX4 kasuks, mis ei olnud statistiliselt oluline (riskisuhe = 0,90). FOLFOX4 ja LV5FU2 gruppide II staadiumi (Dukes’i B2) grupis olid näitajad vastavalt 92,2% ja 92,4% (riskisuhe = 1,01) ja III staadiumi (Dukes’i C) grupis vastavalt 80,4% ja 78,1% (riskisuhe = 0,87).

Oksaliplatiini monoteraapiat hinnati laste populatsioonis kahes I faasi (69 patsienti) ja kahes II faasi (166 patsienti) uuringus. Kokku sai ravi 235 soliidtuumoriga lapspatsienti (vanuses 7 kuud kuni

22 aastat). Oksaliplatiini monoteraapia efektiivsus ravitud pediaatrilises populatsioonis ei ole tõestatud.

Mõlemas II faasi uuringus peatati uute patsientide värbamine kasvaja ravivastuse puudumise tõttu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Annus

CMAX

0-48AUC

AUC

T1/2α

T1/2β

T1/2γ

VSS

CL

 

µg/ml

µg.h/ml

µg.h/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

 1. Toimeainete farmakokineetikat ei ole individuaalselt määratud. Oksaliplatiini 2-tunnise infusiooni järgselt annuses 130 mg/m2 iga kolme nädala järel 1 kuni 5 tsükli jooksul ja oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala järel 1 kuni 3 tsükli jooksul on ultrafiltreeritava plaatina farmakokineetika (vastab kõikidele sidumata, aktiivsete ja mitteaktiivsetele plaatinaosakeste segule) järgmine:
 2. Kokkuvõte plaatina farmakokineetiliste parameetrite väärtustest ultrafiltraadi puhul oksaliplatiini korduva manustamise järgselt annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel
 3. Keskmised AUC0-48 ja CMAX väärtused määrati tsüklis 3 (85 mg/m) või tsüklis 5 (130 mg/m).
 4. Keskmised AUC, VSS, CL ja CLR0-48 väärtused määrati tsüklis 1.

CEND, CMAX, AUC, ,0-48AUC VSS ja CL väärtused määrati mitte-kompartmentanalüüsi abil.

T1/2α, t1/2β, t1/2γ määrati kompartmentanalüüsi abil (kombineeriti tsüklid 1…3).

Jaotumine

 1. -tunnise infusiooni lõpus on 15% manustatud plaatinast vereringes, ülejäänud 85% jaguneb kiiresti kudedesse või eritub uriiniga. See seondub pöördumatult erütrotsüütide ja plasmaga, millest tulenevalt on nende ainete poolväärtusajad võrdsed erütrotsüütide loomuliku eluea ja seerumi albumiini elueaga. Pärast annuste 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel manustamist ei leitud plasma ultrafiltraadis akumulatsiooni, selles maatriksis saavutati püsiv kontsentratsioon esimese tsükliga. Varieeruvus isikute vahel ja sama isiku puhul on üldiselt madal.

Biotransformatsioon

In vitro biotransformatsioon arvatakse olevat mitteensümaatilise lagunemise tulemus ning puuduvad tõendid diaminotsükloheksaanrõnga (DACH) metabolismist tsütokroom P450 vahendusel. Oksaliplatiin läbib patsiendi organismis ulatusliku biotransformatsiooni ning 2-tunnise infusiooni lõpus ei tuvastatud plasma ultrafiltraadis ravimit muutumatul kujul. Süsteemsest vereringest on hiljem leitud mitmeid tsütotoksilisi biotransformatsiooni produkte, sh monokloro-, dikloro- ja diakvo-DACH plaatinaühendeid koos mitmete inaktiivsete konjugaatidega.

Eritumine

Plaatina eritub peamiselt uriiniga, kliirens toimub ligikaudu 48 tunni jooksul pärast manustamist.

päevaks on uriiniga eritunud ligikaudu 54% koguannusest ning < 3% on eritunud roojaga.

Neerukahjustuse mõju oksaliplatiini jaotumisele on uuritud erinevas astmes neerufunktsiooniga patsientidel.

 1. Oksaliplatiini manustati annuses 85 mg/m2 normaalse neerufunktsiooniga (CLCR > 80 ml/min, n = 12) kontrollrühma patsientidele ja kerge (CLCR 50 kuni 80 ml/min, n = 13) ning mõõduka (CLCR 30 kuni 49 ml/min, n = 11) neerukahjustusega patsientidele ja annuses 65 mg/m2 raske neerukahjustusega (CLCR < 30 ml/min, n = 5) patsientidele. Ekspositsiooni mediaanväärtus oli vastavalt 9, 4, 6 ja

3 tsüklit ning pärast 1. tsüklit saadi FK andmed vastavalt 11, 13, 10 ja 4 patsiendilt.

Plasma ultrafiltraadis (PUF) suurenesid plaatina AUC, AUC/annus ja vähenesid üld- ning renaalne CL ja VSS, kusjuures neerukahjustus süvenes eeskätt (väikesel) rühmal raske neerukahjustusega patsientidel. Hinnangupunktiks (90% CI) olid keskmised renaalse staatuse väärtused versus normaalne neerufunktsioon AUC/annus - kerge, mõõduka ja raske neerupuudulikkusega patsientidel vastavalt 1,36 (1,08; 1,71), 2,34 (1,82; 3,01) ja 4,81 (3,49; 6,64).

Oksaliplatiini eritumine on märkimisväärselt seotud kreatiniini kliirensiga. PUF plaatina kogukliirens oli kerge, mõõduka ja raske neerupuudulikkusega patsientidel vastavalt 0,74 (0,59; 0,92), 0,43 (0,33; 0,55) ja 0,21 (0,15; 0,29) ja Vss väärtused vastavalt 0,52 (0,41; 0,65), 0,73 (0,59; 0,91) ja 0,27 (0,20; 0,36). Organismi PUF plaatina kogukliirens oli seetõttu normaalse neerufunktsiooniga patsientidega võrreldes vähenenud, vastavalt 26% kerge, 57% mõõduka ja 79% raske neerukahjustusega patsientidel.

Normaalse neerufunktsiooniga võrreldes vähenes PUF plaatina renaalne kliirens 30% võrra kerge, 65% võrra mõõduka ja 84% võrra raske neerukahjustusega patsientidel.

PUF plaatina beeta poolväärtusaja tõus, mis suurenes koos neerukahjustuse astmega, esines peamiselt raske neerukahjustuse rühmas. Vaatamata sellele, et raske neerukahjustusega patsientide arv oli väike, on need andmed piisavalt murettekitavad raske neerupuudulikkusega patsientide jaoks ning sellega tuleb arvestada oksaliplatiini määramisel neerukahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.4).

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistel liikidel (hiired, rotid, koerad ja/või ahvid) olid ühekordsete ja korduvate annuste puhul sihtorganiteks luuüdi, seedetrakt, neerud, munandid, närvisüsteem ja süda. Loomadel uuritud toksilisus sihtorganite suhtes ühtib teiste plaatinat sisaldavate ja DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste, inimese vähiravis kasutatavate ravimite toksilisusega, v.a toksilisus südamele. Toimet südamele leiti vaid koertel ning nende hulka kuulusid elektrofüsioloogilised häired koos letaalse ventrikulaarse fibrillatsiooniga. Kardiotoksilisust peetakse spetsiifiliseks koertele mitte ainult seetõttu, et seda leiti vaid koertel, vaid ka seetõttu, et annused, mis avaldasid koertele letaalset kardiotoksilist toimet (150 mg/m), olid inimesele hästi talutavad. Prekliinilised uuringud, milles uuriti roti sensoorseid neuroneid, näitavad, et oksaliplatiini tekitatud ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad olla tingitud toimest voltaaž-tundlikele -kanalitele.+Na

Oksaliplatiin osutus imetajate testsüsteemides mutageenseks ja klastogeenseks ning põhjustas rottidel embrüofetaalset toksilisust. Oksaliplatiini peetakse tõenäoliseks kantserogeeniks, ehkki kantserogeensusuuringuid ei ole läbi viidud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Suktsiinhape

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Lahjendatud ravimit ei tohi segada samas infusioonikotis või -voolikus teiste ravimitega. Oksaliplatiini võib Y-toru kaudu manustada samaaegselt foliinhappega (FA), järgides lõigus 6.6 toodud kasutamisjuhiseid.

Kõlblikkusaeg

 • MITTE segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe preparaatide ja teiste ravimite toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust (vt lõik 6.6).
 • MITTE lahjendada oksaliplatiini infusiooniks füsioloogilise või muu kloriidioone sisaldava lahusega (sh kaltsium, kaalium või naatriumkloriid).
 • MITTE segada samas infusioonikotis või voolikus teiste ravimitega (juhiseid samaaegseks manustamiseks koos foliinhappega vt lõik 6.6).
 • MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

2 aastat

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C…8°C ning 6 tunni jooksul temperatuuril 15°C…25°C. Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada.

Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C või 6 tundi temperatuuril 15°C…25°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 ml kontsentraati viaalis (tüüp I läbipaistev klaas), millel on klorobutüülist elastomeerkork ja alumiiniumist äratõmmatav sulgur (roheline). Iga viaal võib olla termokahanevas plastpakendis, mis võib, kuid ei pruugi olla pakitud plastkonteinerisse.

20 ml kontsentraati viaalis (tüüp I läbipaistev klaas), millel on klorobutüülist elastomeerkork ja alumiiniumist äratõmmatav sulgur (sinine). Iga viaal võib olla termokahanevas plastpakendis, mis võib, kuid ei pruugi olla pakitud plastkonteinerisse.

40 ml kontsentraati viaalis (tüüp I läbipaistev klaas), millel on klorobutüülist elastomeerkork ja alumiiniumist äratõmmatav sulgur (punane). Iga viaal võib olla termokahanevas plastpakendis, mis võib, kuid ei pruugi olla pakitud plastkonteinerisse.

Pakendi suurus: 1 viaal üksikannuse karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Sarnaselt teistele potentsiaalselt toksilistele ainetele tuleb oksaliplatiini lahuse käsitlemisel ja valmistamisel rakendada ettevaatust.

Käsitlemisjuhend

Kindlustamaks ravimikäitleja ja teda ümbritseva keskkonna kaitset, nõuab selle tsütotoksilise aine käitlemine hooldus- ja meditsiinipersonalilt kõigi ettevaatusabinõude rakendamist.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada vaid vastava koolitusega spetsialistid, kes omavad teadmisi kasutatavate ravimite kohta, sellistes tingimustes, mis tagavad ravimi terviklikkuse, keskkonnakaitse ning eelkõige ravimiga kokkupuutuva personali kaitse vastavalt haigla reeglitele. Selleks on vaja spetsiaalselt ravimi valmistamiseks mõeldud piirkonda. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Personal tuleb varustada vastavate käitlemiseks vajalike vahenditega, nagu pikkade käistega kitlid, kaitsemaskid, mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted, prügi jaoks kogumiskotid ja -kastid.

Väljaheidete ja oksemassidega tuleb ümber käia ettevaatusega.

Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.

Iga katkise mahuti käsitlemisel tuleb kasutada samu ettevaatusabinõusid kui saastunud jäätmete korral. Saastunud jäätmed tuleb vastavate siltidega tugevates konteinerites põletada, vt allpool lõik „Jäätmekäitlus“.

Kui oksaliplatiini kontsentraat või infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka otsekohe põhjalikult veega.

Kui oksaliplatiini kontsentraat või infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske neid otsekohe põhjalikult veega.

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud manustamisel

 • ÄRGE kasutage alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.
 • ÄRGE manustage ilma lahjendamata.
 • Kasutage lahustina ainult 5%list glükoosilahust. ÄRGE kasutage infusiooniks lahjendamisel naatriumkloriidi või kloriidioone sisaldavaid lahuseid.
 • ÄRGE segage samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustage samas infusioonivoolikus koos teiste ravimitega.
 • ÄRGE segage aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe preparaatide ja teiste ravimite toimeainete trometamoolsooladega. Aluselised ravimid või lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised kasutamiseks koos foliinhappega (nagu kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat) Oksaliplatiini 85 mg/m² intravenoosne infusioon 250 kuni 500 ml 5%-lises glükoosilahuses manustatakse samal ajal foliinhappe intravenoosse infusiooniga 5%-lises glükoosilahuses 2...6 tunni jooksul, kasutades selleks vahetult süstekoha ette paigutatud Y-toru.

Neid kahte ravimit ei tohi segada samas infusioonikotis. Foliinhape ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ja seda tohib lahjendada ainult kasutades isotoonilist 5%-list glükoosilahust, kuid mitte kunagi aluseliste lahuste ega naatriumkloriidi või kloriidi sisaldavate lahustega.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks koos 5-fluorouratsiiliga

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine, st 5-fluorouratsiili.

Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut loputada ja alles siis võib manustada 5-fluorouratsiili.

Täiendava info saamiseks ravimite kohta, mida kombineeritakse oksaliplatiiniga, vt vastava preparaadi ravimi omaduste kokkuvõtet.

Infusioonilahuse kontsentraat

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid ilma osakesteta lahuseid.

Ravim on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud kontsentraat tuleb ära visata (vt lõik „Jäätmekäitlus“ allpool).

Lahjendamine enne intravenoosset infusiooni

Tõmmake vajalik kogus kontsentraati viaali(de)st välja ning lahjendage see 250 ml kuni 500 ml 5%- lise glükoosilahusega, et saavutada oksaliplatiini lahuse kontsentratsioon vahemikus 0,2 mg/ml kuni 0,70 mg/ml. Oksaliplatiini füüsikalis-keemiline stabiilsus on tõestatud kontsentratsioonivahemikus 0,2 mg/ml kuni 2,0 mg/ml.

Manustada intravenoosse infusioonina.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C...8°C ning 6 tunni jooksul temperatuuril 15°C …25°C. Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada.

Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -–tingimuste eest kasutaja Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C või 6 tundi temperatuuril 15°C …25°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Enne kasutamist kontrollige lahust visuaalselt. Kasutada tohib ainult selgeid lahuseid, milles ei ole osakesi.

Ravim on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud infusioonilahus tuleb ära visata.

MITTE KUNAGI ärge kasutage lahjendamisel naatriumkloriidi või kloriide sisaldavaid lahuseid.

Oksaliplatiini infusioonilahuse sobivust on testitud tüüpiliste PVC-põhiste manustamissüsteemidega.

Infusioon

Oksaliplatiini manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.

Oksaliplatiin tuleb infundeerida tsentraalsesse või perifeersesse veeni 2 kuni 6 tunni jooksul, lahjendatuna 250...500 ml 5% glükoosilahuses, et saavutada oksaliplatiini kontsentratsioon, mis ei oleks väiksem kui 0,2 mg/ml. Kui oksaliplatiini manustatakse koos 5-fluorouratsiiliga, peab oksaliplatiini infusioon alati eelnema 5-fluorouratsiili infusioonile.

Jäätmekäitlus

Ravimi jäägid, samuti kõik lahjendamisel ning manustamisel kasutatud materjalid tuleb hävitada vastavalt haigla standardsetele protseduurireeglitele, mis kehtivad tsütotoksiliste ainete puhul ning mis vastavad kohalikele ohtlike jäätmete hävitamist puudutavatele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court, Farnham Road Bordon Hampshire GU35 0NF, Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.02.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 09.05.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2017