Neiratax - süstelahus (50mg +50mg +0,5mg +10mg 1ml)

ATC Kood: A11DB85
Toimeaine: tiamiin +püridoksiin +tsüanokobalamiin +lidokaiin
Tootja: AS Kalceks

Artikli sisukord

NEIRATAX
süstelahus (50mg +50mg +0,5mg +10mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Neiratax, 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml süstelahus

Püridoksiinvesinikkloriid, tiamiinvesinikkloriid, tsüanokobalamiin, lidokaiin

(Pyridoxini hydrochloridum, Thiamini hydrochloridum, Cyanocobalaminum, Lidocaini hydrochloridum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Neiratax ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Neirataxi kasutamist
 3. Kuidas Neirataxi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Neirataxi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Neiratax ja milleks seda kasutatakse

Neirataxi toimeained on püridoksiinvesinikkloriid -vitamiin),(B tiamiinvesinikkloriid -vitamiin),(B tsüanokobalamiin -vitamiin),(B lidokaiinvesinikkloriid.

Neirataxi kasutatakse -,B B- ja -vitamiinideB pidevast vaegusest põhjustatud hematoloogiliste ning neuroloogiliste sümptomite raviks täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel.

Mida on vaja teada enne Neirataxi kasutamist

Ärge kasutage Neirataxi

 • kui olete püridoksiinvesinikkloriidi (Bvitamiin), tiamiinvesinikkloriidi (Bvitamiin), tsüanokobalamiini (Bvitamiin), lidokaiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on südame rasked juhtehäired ja äge dekompenseeritud südamepuudulikkus;
 • raseduse ja imetamise ajal.

Bensüülalkoholi sisalduse tõttu ei tohi ravimpreparaati manustada vastsündinutele, eriti enneaegsetele vastsündinutele.

Manustamispiir on 90 mg ja rohkem bensüülalkoholi päevas: alla 3-aastastel lastel võivad tekkida toksilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Seda ravimit tohib süstida ainult lihasesiseselt (i.m.), mitte veeni (i.v.). Juhuslikul veeni süstimisel jälgib teie arst teid või teid hospitaliseeritakse sõltuvalt sümptomite raskusest.

Muud ravimid ja Neiratax

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti olulised on järgmised ravimid:

 • sulfiteid sisaldavad lahused (Bvitamiin laguneb hapet sisaldavates sulfitite lahustes. Teised vitamiinid võivad inaktiveeruda Bvitamiini laguproduktide juuresolekul);
 • isoniasiid, tsükloseriin – kasutatakse tuberkuloosi ravis;
 • Dpenitsillamiin – kasutatakse reumatoidartriidi ravis;
 • epinefriin ehk adrenaliin – kasutatakse raskete allergiliste (anafülaktiliste) reaktsioonide ravis;
 • noradrenaliin – kasutatakse depressiooni ja madala vererõhu ravis;
 • sulfoonamiidid – antibiootikumid, mida kasutatakse ka põletikulise soolehaiguse ravis;
 • levodopa – kasutatakse Parkinsoni tõve ravis.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-vitamiiniB ohutu ööpäevane annus raseduse ja imetamise ajal on kuni 25 mg. Et käesoleva ravimpreparaadi -vitamiiniB sisaldus on 100 mg ühes 2 ml ampullis, ei tohi seda raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Neiratax sisaldab bensüülalkoholi

Üks Neirataxi ampull sisaldab 40 mg bensüülalkoholi.

Seda ei tohi manustada enneaegsetele lastele ega vastsündinutele.

Võib põhjustada toksilisi reaktsioone ja allergilisi reaktsioone imikutel ning kuni 3-aastastel lastel. See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, st on praktiliselt naatriumivaba.

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (39 mg) kaaliumi annuse kohta, st on praktiliselt kaaliumivaba.

Kuidas Neirataxi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Seda ravimit tohib süstida ainult lihasesiseselt (i.m.), mitte veeni (i.v.). Juhuslikul veeni süstimisel jälgib teie arst teid või teid hospitaliseeritakse sõltuvalt sümptomite raskusest.

Teie arst määrab sobiva annuse ja süstide sageduse.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Raskete ja ägedate sümptomite korral manustatakse tavaliselt üks süst (2 ml) üks kord ööpäevas toimeainete suure sisalduse saavutamiseks veres. Pärast ägeda faasi vaibumist ja vähem tõsiste sümptomite korral manustatakse üks süst 2…3 korda nädalas.

Eakad

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed

Neirataxi süstelahust ei tohi manustada alla 12-aastastele lastele.

Juhised ampulli avamiseks

1)Pöörake ampull värvilise otsaga üles. Kui ampulli ülaosas on lahust, koputage õrnalt sõrmega, et kogu lahus valguks ampulli alumisse ossa.

2)Kasutage avamiseks mõlemat kätt. Hoides ampulli ühes käes kasutage teist kätt ampulli ülemise osa äramurdmiseks suunaga värvipunktist eemale (vt alltoodud pilte).

Kui teile manustatakse Neirataxi rohkem kui ette nähtud

Et seda ravimit manustatakse teile meditsiinilise järelevalve all, ei ole tõenäoline, et te saate Neirataxi ettenähtust rohkem või liiga vähe.

Kui teil on tunne, et Neirataxi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid hinnatakse nende sageduse alusel järgmiselt.

Harv (esineb vähem kui 1 inimesel 1000-st)

 • Ülitundlikkusreaktsioonid (nt nahalööve, hingamise pärssimine, šokk, angioödeem). Bensüülalkohol: ülitundlikkusreaktsioonid.

Väga harv (esineb vähem kui 1 inimesel 10 000-st)

 • Palpitatsioonid (tahhükardia).
 • Tugev higistamine, akne, nahareaktsioonid sügeluse ja urtikaariaga.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Vertiigo, teadvuse hägustumine.
 • Aeglane südametöö (bradükardia), südame rütmihäired.
 • Oksendamine.
 • Krambihood.
 • Süsteemsed reaktsioonid, sealhulgas kesknärvisüsteemi erutus ja/või pidurdus (tasakaaluhäire, närvilisus, ohutunne, eufooria, segasus, pearinglus, teadvuse hämardumine, vilin kõrvades, nägemise hägustumine või kahelinägemine, oksendamine, külma või kuumatunne, tuimus), võivad esineda kiire süstimise (tahtmatu veenisisene süst, süstimine hea verevarustusega kudedesse) või üleannustamise tulemusel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Neirataxi säilitada

Hoida külmkapis (2 OC…8 OC). Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pärast ampulli avamist tuleb selle sisu kohe ära kasutada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neiratax sisaldab

- Toimeained on püridoksiinvesinikkloriid -vitamiin),(B tiamiinvesinikkloriid -vitamiin),(B tsüanokobalamiin -vitamiin),(B lidokaiinvesinikkloriid.

1 ml süstelahust sisaldab: 50 mg püridoksiinvesinikkloriidi, 50 mg tiamiinvesinikkloriidi, 0,5 mg tsüanokobalamiini, 10 mg lidokaiinvesinikkloriidi.

Üks ampull (2 ml) sisaldab: 100 mg püridoksiinvesinikkloriidi, 100 mg tiamiinvesinikkloriidi, 1 mg tsüanokobalamiini, 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi.

- Teised abiained on bensüülalkohol, naatriumtripolüfosfaat, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), kaaliumheksatsüanoferraat (III), süstevesi.

Kuidas Neiratax välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistev punane süstelahus (süst).

Neiratax on müügil 2 ml merevaiguvärvi klaasampullides. 5 ampulli PVC-kotis. 1, 2 või 5 kottis karbis.

Pakendi suurus: 5, 10 või 25 ampulli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel: +371 6708 3320

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

Neiratax

Läti

Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml šķīdums injekcijām

Leedu

Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml injekcinis tirpalas

Tšehhi Vabariik

Neiraxin

Ungari

Neiratax 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml oldatos injekció

Bulgaaria

Neiraxin B 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml разтвор инжекционен

Poola

Neiraxin B

Slovakkia

Neiraxin

Rumeenia

Neiraxin soluţie injectabilă

Madalmaad

Neiraxin 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml oplossing voor injectie

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neiratax, 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab 50 mg püridoksiinvesinikkloriidi -vitamiin),(B 50 mg tiamiinvesinikkloriidi -vitamiin),(B 0,5 mg tsüanokobalamiini -vitamiin),(B 10 mg lidokaiinvesinikkloriidi.

Üks ampull (2 ml) sisaldab: 100 mg püridoksiinvesinikkloriidi (B-vitamiin), 100 mg tiamiinvesinikkloriidi (B-vitamiin), 1 mg tsüanokobalamiini (B-vitamiin), 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi.

INN. Pyridoxinum, thiaminum, cyanocobalaminum, lidocainum.

Teadaolevat toimet omavad abiained: bensüülalkohol 40 mg (20 mg/ml);

naatrium

12 mg;

kaalium

0,07 mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus (süst).

Läbipaistev punane lahus, ei sisalda nähtavaid osakesi.

Lahuse pH on 4,4…4,8.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

-,B B- ja -vitamiinideB kestvast vaegusest põhjustatud hematoloogiliste ning neuroloogiliste sümptomite ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Raskete ja ägedate sümptomite korral manustatakse tavaliselt üks süst (2 ml) üks kord ööpäevas toimeainete suure sisalduse saavutamiseks veres. Pärast ägeda faasi vaibumist ja vähem tõsiste sümptomite korral manustatakse üks süst 2…3 korda nädalas.

Eakad

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed

Neirataxi süstelahust ei tohi manustada alla 12-aastastele lastele.

Manustamisviis Lihasesiseseks kasutamiseks.

Süstelahus süstitakse sügavale lihaskoesse kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete vältimiseks (vt lõigud

ja 4.8).

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Ravimpreparaadi kasutamine ei ole soovitatav südame raskete juhtehäirete ja ägeda dekompenseeritud südamepuudulikkuse korral.
 • Bensüülalkoholi sisalduse tõttu ei tohi ravimpreparaati manustada vastsündinutele, eriti enneaegsetele vastsündinutele (vt lõik 4.4).
 • Ravimpreparaati ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal (vt lõik 4.6).

Manustamispiir on 90 mg ja rohkem bensüülalkoholi ööpäevas: alla 3-aastastel lastel võivad tekkida toksilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid.

Süstelahust tohib süstida ainult lihasesiseselt (i.m.), mitte veenisiseselt (i.v.), et vältida kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid (vt lõik 4.8). Tahtmatu veeni süstimise korral tuleb jälgida patsiendi südametegevust (EKG) või tuleb patsient hospitaliseerida sõltuvalt kardiovaskulaarsete sümptomite (arütmiad, bradükardia) raskusest.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tiamiin laguneb sulfiteid sisaldavate lahuste toimel. Teised vitamiinid võivad inaktiveeruda B- vitamiini lagusaaduste juuresolekul. B6-vitamiini terapeutilised annused võivad nõrgendada L-dopa toimet. Koostoimed esinevad isoniasiidiga (ehk isonicotinylhydrazide, INH), D-penitsillamiini ja tsükloseriiniga.

Kardiaalsed kõrvaltoimed võivad tugevneda, kui parenteraalset lidokaiini manustatakse samal ajal adrenaliini või noradrenaliiniga. Samuti esinevad koostoimed sulfoonamiididega.

Lokaalanesteetikumide üleannustamise korral ei tohi samal ajal kasutada adrenaliini või noradrenaliini.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

-vitamiiniB ohutu ööpäevane annus raseduse ja imetamise ajal on kuni 25 mg. Et käesoleva ravimpreparaadi -vitamiiniB sisaldus on 100 mg ühes 2 ml ampullis, ei tohi seda raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Toime reaktsioonikiirusele

Neiratax ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud MedDRA organsüsteemide kaupa ja sageduse alusel järgmiselt. Väga sage: ≥ 1/10 (≥ 10%)

Sage: ≥ 1/100 kuni < 1/10 (≥ 1% kuni < 10%)

Aeg-ajalt: ≥ 1/1000 kuni < 1/100 (≥ 0,1% kuni < 1%)

Harv: ≥ 1/10 000 kuni < 1/1000 (≥ 0,01% kuni < 0,1%)

Väga harv: < 1/10 000 (< 0,01%), sealhulgas üksikjuhud

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid (nt nahalööve, hingamise pärssimine, šokk, angioödeem).

Bensüülalkohol: ülitundlikkusreaktsioonid.

Närvisüsteemi häired

Teadmata: vertiigo, teadvuse hägustumine.

Südame häired

Väga harv: tahhükardia.

Teadmata: bradükardia, arütmia.

Seedetrakti häired

Teadmata: oksendamine.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv: tugev higistamine, akne, nahareaktsioonid sügeluse ja urtikaariaga.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: krambihood.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: süsteemsed reaktsioonid, sealhulgas kesknärvisüsteemi erutus ja/või pidurdus (tasakaaluhäire, närvilisus, ohutunne, eufooria, segasus, pearinglus, teadvuse hämardumine, tinnitus, nägemise hägustumine või kahelinägemine, oksendamine, külma- või kuumatunne, tuimus), võivad esineda kiire süstimise (tahtmatu veenisisene süst, süstimine hea verevarustusega kudedesse) või üleannustamise tulemusel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Tiamiini, püridoksiini või tsüanokobalamiini toksilisust võib hinnata väga madalaks. Üleannustamisest põhjustatud raskemate kõrvaltoimete tekkimist võib oodata, kui manustatakse ligikaudu 1 g neid aineid. Lidokaiini üleannustamise (suur plasmasisaldus) põhjustatud reaktsioonid on süsteemsed ja haaravad kesknärvisüsteemi ning kardiovaskulaarset süsteemi. Kõrvaltoimete hulka kuuluvad luuüdi depressioon, toonilised ja kloonilised krambihood ning kardiovaskulaarne kollaps. Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

 1. Farmakoterapeutiline rühm: vitamiin B1 ja selle kombinatsioonid vitamiiniga B6 ja/või vitamiiniga B. ATC-kood: A11DB

B-kompleksi neurotroopsetel vitamiinidel on soodne toime närvide ja liikumisaparaadi põletikulistele ning degeneratiivsetele haigustele.

B1-vitamiini nimetatakse antineuriitiliseks vitamiiniks. Selle fosforüülitud vorm tiamiinpürofosfaat (TPP) reguleerib süsivesikute lõhustumist karboksülaasi kofaktorina ja seda kasutatakse metaboolse atsidoosi korral.

-vitamiinB reguleerib valkude, rasvade ja süsivesikute lõhustumist.

-vitamiinB on vajalik tsellulaarse metabolismi, erütrotsüütide arengu ja närvisüsteemi funktsiooni jaoks. -vitamiinB on nukleiinhapete sünteesi ja seega uute rakutuumade ehitamise katalüsaator. Lidokaiinvesinikkloriid on lisatud protseduurijärgse valu leevendamiseks.

Farmakokineetilised omadused

 1. Ööpäevane vajadus on ligikaudu 1 mg tiamiini. Liigne tiamiin eritatakse uriiniga. B1 staatuse määramiseks kasutatakse TPP-sõltuva ensüümi transketolaasi aktiivsuse määramist. Plasmakontsentratsioon on 2…4 µg/100 ml.
 2. Püridoksiin, püridoksaal ja püridoksamiin fosforüülitakse ja oksüdeeritakse püridoksaal-5-fosfaadiks (PALP). Peamine eritunud metaboliit on 4-püridokshape. B6 määramiseks sobib trüptofaanitest. Täiskasvanutel on seerumi keskmine PALP väärtus 1,2 µg/100 ml.

Ööpäevane -vitamiiniB vajadus on 1 µg. Toidust imendub keskmiselt 1,5…3,5 µg -vitamiini.B Normaalne -vitamiiniB plasmakontsentratsioon on 200…900 µg/ml, väärtust alla 200 µg/ml peetakse defitsiidiks. Tsirkuleeriv -vitamiinB vastab ligikaudu 0,1%-le kogu vitamiini kogusest.

200 mg 10% lidokaiini lihasesisene süst põhjustab teadete kohaselt seerumkontsentratsiooni 1,3…1,9 µg/ml.

Lidokaiin metaboliseerub maksas kiiresti ja metaboliidid ning muutumatu ravim erituvad neerude kaudu. Kuigi lidokaiin eritub muutumatul kujul uriiniga, on see väiksem eritumistee, mis moodustab vähem kui 11%. Lidokaiini algne poolväärtusaeg on 7…30 minutit ja terminaalne poolväärtusaeg 1,5…2 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Lidokaiini manustamisel rottidele võib tekkival ainevahetussaadusel 2,6-ksülidiinil olla mutageenne toime. Tulemused on saadud in vitro katsetest, kus seda metaboliiti kasutati väga suurtes, peaaegu toksilistes kontsentratsioonides. Seetõttu ei ole alust uskuda, et lähteaine lidokaiin oleks mutageenne.

Kartsinogeensuse uuringutes, kus rottidele manustati tiinuse ajal ja pärast sündi 2,6-ksülidiini enam kui 2 aasta jooksul, leiti kontrolle kasutades nii hea- kui ka pahaloomulisi kasvajaid, eriti ninaõõnes. Nende leidude tähtsust inimestele ei saa täielikult välistada. Seetõttu ei tohi suuri Neirataxi annuseid pikemate perioodide jooksul kasutada.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensüülalkohol

Naatriumtripolüfosfaat

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Kaaliumheksatsüanoferraat (III)

Süstevesi

Sobimatus

Tiamiin ei sobi oksüdeerivate ja redutseerivate ainete, elavhõbekloriidi, joodi, karbonaadi, atsetaadi, raudsulfaadi, tanniinhappe, raudammooniumtsitraadi, naatriumfenobarbitaali, riboflaviini, bensüülpenitsilliini, glükoosi ja metabisulfitiga. Vask kiirendab tiamiini lagunemist; lisaks kaotab tiamiin oma toime pH väärtuse suurenemisel (> pH 3).

-vitamiinB ei sobi oksüdeerivate ja redutseerivate ainete ega raskmetallide sooladega. Tiamiini sisaldavates lahustes hävitavad tiamiini lagusaadused -vitamiiniB ja teised B-kompleksi faktorid (rauaioonide väike kontsentratsioon võib seda takistada). Ka riboflaviinil (eriti koos samaaegse valguse toimega) on lagundav toime. Nikotiinamiid kiirendab fütolüüsi, samal ajal antioksüdantidel on inhibeeriv toime.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 OC…8 OC). Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Pärast ampulli avamist tuleb selle sisu kohe ära kasutada.

Pakendi iseloomustus ja sisu

I tüüpi merevaikkollasest klaasist 2 ml ampullid. 5 ampulli PVC-kotis. 1, 2 või 5 kottis karbis.

Pakendi suurus: 5, 10 või 25 ampulli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel: +371 6708 3320

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.09.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2017