Nebivolol actavis - tablett (5mg)

ATC Kood: C07AB12
Toimeaine: nebivolool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

NEBIVOLOL ACTAVIS
tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nebivolol Actavis, 5 mg tabletid

Nebivolool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üknes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Nebivolol Actavis ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Nebivolol Actavis’e võtmist
 3. Kuidas Nebivolol Actavis’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Nebivolol Actavis’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Nebivolol Actavis ja milleks seda kasutatakse

Nebivolol Actavis on ravim, mis mõjutab peamiselt teie südame funktsiooni (ta on beetablokaator). Ravim langetab vererõhku ja suurendab südame jõudlust.

Nebivolol Actavis’t kasutatakse

Mida on vaja teada enne Nebivolol Actavis`e võtmist

 • Kõrge vererõhu raviks (essentsiaalne hüpertensioon).
 • Stabiilse kerge või mõõduka kroonilise südamepuudulikkuse raviks lisaks standardravile (nt koos diureetikumide, digoksiini, AKEinhibiitorite, angiotensiin II antagonistidega) 70aastastel või vanematel patsientidel.

Ärge võtke Nebivolol Actavis’t:

 • kui olete toimeaine nebivoloolvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on maksafunktsiooni häired või maksapuudulikkus,
 • kui te olete rase või imetate last,
 • kui teil on äge südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk või südamepuudulikkuse süvenemine (dekompenseerumine), mis nõuab intravenoosset ravi inotroopse toimega ravimitega,
 • kui teil on siinussõlme nõrkuse sündroom (see on teatud tüüpi südamerütmi häire) k.a sinuatriaalne blokaad (SAblokaad),
 • kui teil on südame teatud ülejuhtehäired (2. ja 3. astme südameblokaad – AV blokaad (ilma südamestimulaatorita),
 • kui teil on varem olnud bronhospasmi või bronhiaalastmat,
 • kui teil on väljaravimata neerupealisekasvaja (feokromotsütoom),
 • kui teil on vere happesus liiga kõrge (metaboolne atsidoos),
 • kui teie pulsikiirus enne ravi rahuolekus on alla 60 löögi minutis (bradükardia),
 • kui teil on haiglaslikult madal vererõhk (süstoolne vererõhk < 90 mmHg),
 • kui teil tõsised jäsemete verevarustuse häired.

Kui te ei ole mõnes asjas kindel, küsige nõu oma arstilt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nebivolol Actavis`e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

 • kui ravi ajal nebivolooliga on teie pulsisagedus ebatavaliselt aeglane (alla 50...55 löögi minutis puhkeolekus ja/või tekivad sellised sümptomid nagu pearinglus, nõrkus ja vaaruv kõnnak),
 • kui teil on südamehaigused (nt stenokardia, südame isheemiatõbi, südamerütmi häired); südame isheemiatõvega patsientidel tuleb ravi lõpetada järkjärgult, nt 1…2 nädala jooksul, vajadusel tuleb samal ajal alustada asendusraviga,
 • kui teil on vereringe häired kätes või jalgades,
 • kui teil on pidevad hingamisprobleemid, eriti krooniline obstruktiivne hingamisteede haigus,
 • kui teil on suhkurtõbi. Nebivolol Actavis ei mõjuta küll veresuhkru taset, aga võib varjata madalast veresuhkrust tingitud sümptomeid (närvilisus, värinad, kiire pulss). Higistamine, mis on samuti madala veresuhkru sümptom, siiski tekib, seda Nebivolol Actavis ei varja,
 • kui teil on kilpnäärme ületalitlus: ravim võib varjata ka selle seisundi tõttu tekkivat kiiret pulssi (tahhükardia) kui selle haiguse sümptomit; Nebivolol Actavis’e ravi järsk lõpetamine võib tekitada pulsisageduse kiirenemise,
 • kui te olete allergiline. Nebivolol Actavis võib tugevdada reaktsioone õietolmule või teistele ärritajatele, mille suhtes te allergiline olete,
 • kui teil on psoriaas: olemasoleva psoriaasiga või haiguse varasemal esinemisel tohib Nebivolol Actavis’t võtta ainult pärast kasuriski suhte hoolikat kaalumist,
 • Nebivolol Actavis võib vähendada pisaravoolu (infoks, kui te kasutate kontaktläätsesid).

Lapsed ja noorukid

Ravimi uuringuid lastel ja noorukitel ei ole läbi viidud. Seetõttu kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Eakad patsiendid

Üle 65-aastastel patsientidel on soovitatav alustada väiksema algannusega (vt lõik “Kuidas võtta Nebivolol Actavis’t”).

Üle 75-aastastel patsientidel tuleb rakendada erilist ettevaatust ja arst peab patsienti ravi ajal hoolikalt jälgima.

Muud ravimid ja Nebivolol Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

See kehtib eriti järgmistel juhtudel:

 • mõned ravimid, mida kasutatakse südame rütmihäirete ravis (I klassi antiarütmikumid, nt kinidiin, hüdrokinidiin, tsibensoliin, flekainiid, disopüramiid, meksiletiin, propafenoon ja lidokaiin aga ka amiodaroon) võivad samaaegsel võtmisel nebivolooliga suurendada nebivolooli pärssivaid toimeid südamele.
 • teatud kõrgvererõhutõve vastased ja südame veresoonte spasmide vastased ravimid (nn kaltsiumi antagonistid) võivad tugevdada Nebivolol Actavis’e toimet (nt verapamiil ja diltiaseem või amlodipiin, felodipiin, latsidipiin, nifedipiin, nikardipiin, nimodipiin ja nitrendipiin).
 • teised tsentraalse toimega vererõhku langetavad ravimid (klonidiin, guanfatsiin, moksonidiin, metüüldopa, rilmenidiin) võivad suurendada riski ülemääraseks vererõhu tõusuks (“tagasilöögi hüpertensioon”) – eriti nende ravimite järsul ärajätmisel pärast kauaaegset ravi. Ravi nendega tohib lõpetada ainult juhul, kui ravi beetablokaatoriga (nt nebivolool) on lõpetatud mõned päevad varem.
 • kui beetaadrenoretseptorite blokaatoreid ja digitaalise glükosiide kasutatakse samal ajal, võib tekkida teatud tüüpi südametöö häire (pikenenud ülejuhteaeg).

Kuigi nebivolooli kliiniliste uuringute tulemused seda koostoimet ei kinnita. Nebivolool ei mõjuta digoksiini sisaldust vereplasmas.

 • teatud astmaravimid, kinnise nina või teatud silmahaiguste ravimid (nn sümpatomimeetikumid) võivad vähendada Nebivolol Actavis’e toimet (nt dopamiin, efedriin).
 • suhkurtõvevastased ravimid (insuliin ja suukaudsed ravimid). Vt ka „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nebivolol Actavis”.
 • baklofeen (kasutatakse lihaskrampide raviks ) ja amifostiin (kasutatakse kemoteraapias): võivad suurendada vererõhu langust. Arst võib kohandada teie Nebivolol Actavis’e annust.
 • üldanesteetikumid: informeerige anestesioloogi alati enne narkoosi, et te võtate Nebivolol Actavis’t.
 • teatud antipsühhootikumid võivad suurendada Nebivolol Actavis’e toimet. Samaaegne ravi depressiooniravimitega (tritsüklilised antidepressandid, paroksetiin),

barbituraatidega (nt epilepsia ravimisel), rahustitega (fenotiasiinid, nt tioridasiin), orgaaniliste nitraatidega (stenokardia ja südamepuudulikkuse ravimisel) ja teiste kõrge vererõhu vastaste ravimitega võib tekitada järsu vererõhu languse.

 • kui samal ajal Nebivolol Actavis’ega võetakse serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (teatud tüüpi antidepressandid, nagu paroksetiin ja fluoksetiin) peaks arst ravimite annuseid kohandama.
 • teatud ravimid, mida lammutatakse organismis sarnaselt nebivolooliga, võivad suurendada nebivolooli sisaldust organismis, millega kaasneb kõrvaltoimete tugevnemine. Mõned nendest on nt: bupropioon (antidepressant), klorokviin (kasutatakse malaaria vältimiseks ja autoimmuunhaiguste, nagu reumatoidartriit, raviks), levomepromasiin (neuroleptline ravim) ja terbinafiin (seenevastane ravim).

Kui te lisaks Nebivolol Actavis’ele võtate ka antatsiide mao ülihappesuse vastu, peate te võtma Nebivolol Actavis’t koos söögiga ja antatsiide söögikordade vahepeal.

Nebivolol Actavis koos toidu ja joogiga

Te võite võtta Nebivolol Actavis’t koos söögi ja joogiga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

On lootekahjustuse risk. Seetõttu ärge kasutage Nebivolol Actavis’t raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas Nebivolol Actavis eritub rinnapiima. Seetõttu ärge kasutage Nebivolol Actavis’t imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Üksikjuhtudel võib Nebivolol Actavis’e kõrvaltoimena esineda pearinglust või väsimust. Arvestage sellega, kui lähete autoga sõitma või käsitsete masinaid (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

Nebivolol Actavis sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Nebivolol Actavis`t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hüpertensioon

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 1 tablett ööpäevas (5 mg nebivolooli). Maksimaalne Nebivolol Actavis’e raviefekt saavutatakse 1…2-nädalase ravi järel.

Kombineerimine teiste vererõhuvastaste ravimitega

Beeta-adrenoretseptorite blokaatoreid võib kasutada üksi või koos teiste vererõhku langetavate ravimitega.

Praeguseks on summeeruvat antihüpertensiivset toimet täheldatud 5 mg nebivolooli kombineerimisel 12,5…25 mg hüdroklorotiasiidiga.

Neerufunktsiooonihäirega patsiendid (neerupuudulikkus)

Neerupuudulikkusega patsientidel on soovitatav algannus ½ tabletti (2,5 mg nebivolooli) ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust suurendada 1 tabletini (5 mg nebivolooli).

Maksafunktsiooonihäirega patsiendid (maksapuudulikkus)

Maksafunktsiooni häiretega või maksapuudulikkusega patsientidel ei ole Nebivolol Actavis’e kasutamise kohta veel kogutud piisavalt kogemusi. Seetõttu Nebivolol Actavis’t ei tohi nendel patsientidel kasutada (vt “ Ärge võtke Nebivolol Actavis’t”).

Eakad patsiendid

65-aastastel ja vanematel patsientidel on soovitatav algannus ½ a tabletti (2,5 mg nebivolooli) ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust suurendada 1 tabletini (5 mg nebivolooli). Igal juhul tuleb rakendada ettevaatust ning ravi ajal üle 75-aastaseid patsient hoolikalt jälgida, sest nende raviks puudub piisav kliiniline kogemus.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimi uuringuid lastel ja noorukitel ei ole läbi viidud. Seetõttu kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Krooniline südamepuudulikkus

Stabiilse kroonilise südamepuudulikkuse ravi tuleb alustada annust järk-järgult suurendades, kuni saavutatakse sobivaim individuaalne säilitusannus.

Kui patsient saab teisi kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid, nt diureetikume, digoksiini, AKE inhibiitoreid või angiotensiin II antagoniste, tuleb enne ravi algust Nebivolol Actavis’ega nende ravimite annused stabiliseerida.

Annuste järk-järgulist suurendamist tuleb alustada 1...2-nädalase intervalliga, lähtudes patsiendi taluvusest:

 • ¼ tabletti (1,25 mg nebivolooli) üks kord ööpäevas,
 • suurendatakse ½ tabletini (2,5 mg nebivolooli) üks kord ööpäevas,
 • seejärel kuni 1 tabletini (5 mg nebivolooli) üks kord ööpäevas ja
 • siis kuni 2 tabletini (10 mg nebivolooli) üks kord ööpäevas.

Maksimaalne soovitatav annus on 2 tabletti (10 mg nebivolooli) üks kord ööpäevas.

Esimese annuse võtmisel ja annuse suurendamisel peab patsient olema kogenud raviarsti järelvalve all vähemalt kaks tundi, et veenduda patsiendi seisundi stabiilsuses.

Neerufunktsiooonihäirega patsiendid (neerupuudulikkus)

Kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel pole annust vaja kohandada, sest maksimaalne talutav annus kohandatakse individuaalselt. Raske neerupuudulikkusega patsientide kohta andmed puuduvad, seetõttu pole nebivolooli kasutamine nendel patsientidel soovitatav.

Maksafunktsiooonihäirega patsiendid (maksapuudulikkus)

Andmed maksapuudulikkusega patsientide kohta on piiratud. Seetõttu on Nebivolol Actavis’e kasutamine nendel patsientidel vastnäidustatud (vt “ Ärge võtke Nebivolol Actavis’t”).

Eakad patsiendid

Annust ei ole vajalik kohandada, sest maksimaalne talutav annus kohandatakse individuaalselt.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimi uuringuid lastel ja noorukitel ei ole läbi viidud. Seetõttu kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Manustamisviis

Määratud päevaannus tuleb eelistatavalt võtta iga päev alati ühel ja samal ajal.

Tabletid neelatakse alla piisava vedeliku koguse (nt üks klaasitäis vett) abil. Tablette võib võtta sõltumata söögikordadest.

Kui teil on tunne, et Nebivolol Actavis’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Nebivolol Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomid on: aeglane südamerütm, madal vererõhk, hingamisraskused ja järsud (akuutsed) südameprobleemid.

Võtke oma arstiga ühendust kui te olete Nebivolol Actavis’t võtnud rohkem kui ette nähtud. Te peaksite heitma pikali ja tõstma jalad kõrgemale.

Kui te unustate Nebivolol Actavis’t võtta

Kui te unustasite oma ravimi võtmata ühel päeval, jätkake järgmisel päeval ravimi võtmist õigel ajal nagu tavaliselt.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Nebivolol Actavis’e võtmise

Ärge lõpetage ravimi kasutamist enne, kui arst seda teile ütleb, isegi kui te tunnete ennast hästi.

Kui ravi katkestatakse või lõpetatakse enneaegselt võib teie vererõhk jälle tõusta või südamehaigus süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esitatud allpool vastavalt esinemissagedusele.

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda:

Kõrge vererõhuga patsientidel

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st)

Peavalu, pearinglus, nahakipitus, hingamisraskused, kõhukinnisus, iiveldus, kõhulahtisus, väsimus, veepeetusest tekkivad tursed (ödeem).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st)

Hirmuunenäod, depressioon, nägemishäired, ebatavaliselt madala südametöö (aeglane pulss), südametöö nõrkus, südame ülejuhte häired, madal vererõhk (hüpotensioon), kõndimisel valu teke või tugevnemine jalgades, arterite ahenemise tõttu ja verevarustuse häirete tõttu (vahelduv lonkamine), vilistav hingamine või õhupuudus (bronhospasm), seedehäired, kõhugaasid, oksendamine, sügelus, nahalööve, impotentsus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st)

Minestamine (sünkoop), psoriaasi ägenemine.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Näo, huulte, neelu või keele turse (angioneurootiline turse), allergia (ülitundlikkus), sügelev nahalööve (nõgestõbi).

Nebivolooli sarnaste ravimite puhul on teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest: hallutsinatsioonid, psühhootilised reaktsioonid (psühhoosid), segasus, käte ja jalgade külmus/sinakas-punane nahavärvus, valu sõrmedes ja varvastes, mis muutuvad kõigepealt sinakaks, siis valgeks ja lõpuks punaseks (Raynaud’ tõbi), kuivad silmad ja samuti uue sidekoe moodustumine silmadesse ja diafragmale (praktolooltüüpi okulo-mukokutaanne toksilisus).

Kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

Pearinglus, ebatavaliselt madala südametöö (aeglane pulss).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st)

Peavalu, südamepuudulikkuse süvenemine, südame rütmihäired (esimese astme AV-blokaad), vererõhu langus püstitõusmisel (posturaalne hüpotensioon), väsimus/nõrkus, ravimi talumatus, veepeetusest tekkivad tursed jalgades (ödeem), pulsi aeglustumine, vererõhu langus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Nebivolol Actavis`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, tabletipurgil või blistril pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nebivolol Actavis sisaldab

 • Toimeaine on nebivolool.

Üks tablett sisaldab 5 mg nebivolooli, mis vastab 5,45 mg nebivoloolvesinikkloriidile.

 • Abiained on kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, kroskarmelloosnaatrium, makrogool 6000 ja laktoosmonohüdraat

Kuidas Nebivolol Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargune, valge, kumer 9 mm tablett, ristpoolitusjoonega ühel küljel, märgistusega „N 5” teisel küljel.

Tableti saab jagada kaheks ja neljaks võrdseks annuseks.

Blister, milles on 7, 10 või 15 tabletti ja HDPE-purk LDPE-korgiga.

Pakendi suurused:

Blister: 7, 14 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 500 ja haiglapakend 500 (10x50) tabletiga. HDPE-purk: 7, 14 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 500 ja haiglapakend 500 (10x50) tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjørður, Island

Tootjad

Actavis ehf.,

Reykjavikurvegi 78,

IS-220 Hafnarfjørður,

Island

Actavis Ltd.,

BLB016 Bulebel Industrial Estate,

Zejtun ZTN 3000,

Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD,

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn

Tel: +372 661 0801

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nebivolol Actavis, 5 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 5 mg nebivolooli, mis vastab 5,45 mg nebivoloolvesinikkloriidile. INN. Nebivololum

Teadaolevat toimet omav abiaine: 194,2 mg laktoosmonohüdraati tabletis

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Ümmargune, valge, kumer 9 mm tablett ristpoolitusjoonega ühel küljel , märgistusega „N 5” teisel küljel.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Essentsiaalne hüpertensioon.

Kroonilise südamepuudulikkuse kompleksravis 70-aastastel ja vanematel patsientidel.

Annustamine ja manustamisviis

Manustamisviis

Tabletid neelatakse alla piisava vedeliku koguse (nt üks klaasitäis vett) abil. Tablette võib võtta sõltumata söögikordadest.

Hüpertensioon

Täiskasvanud

Tavaannus on üks tablett (5 mg) ööpäevas, mida on soovitav võtta alati samal kellaajal. Tableti võib võtta söögi ajal.

Vererõhku alandav toime ilmneb 1...2 nädala möödudes ravi algusest. Mõnikord saavutatakse optimaalne toime alles nelja nädala pärast.

Kombinatsioon teiste vererõhku alandavate ravimitega

Beetablokaatoreid võib kasutada eraldi või kombinatsioonis teiste antihüpertensiivsete ravimitega. Praeguseni on vererõhku alandava toime suurenemist täheldatud vaid nebivolooli kombineerimisel 12,5...25 mg hüdroklorotiasiidiga.

Neerupuudulikkusega patsiendid

Neerupuudulikkusega patsientide soovituslik algannus on 2,5 mg ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust suurendada 5 mg-ni.

Maksapuudulikkusega patsiendid

Maksapuudulikkusega või maksafunktsiooni häirega patsientide kohta piisavad andmed puuduvad. Seetõttu on Nebivolol Actavis’e kasutamine nendel patsientidel vastunäidustatud.

Eakad patsiendid

Üle 65-aastaste patsientide soovituslik algannus on 2,5 mg ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust suurendada 5 mg-ni. Üle 75-aastaste patsientide kohta piisavad andmed siiski puuduvad, mistõttu tuleb neile patsientidele ravimit manustada ettevaatusega ja hoolikal jälgimisel.

Lapsed ja noorukid

Ravimi uuringuid lastel ja noorukitel ei ole läbi viidud. Seetõttu kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Krooniline südamepuudulikkus (KSP)

Stabiilse kroonilise südamepuudulikkuse ravi tuleb alustada annust järk-järgult suurendades, kuni saavutatakse sobivaim individuaalne säilitusannus.

Eelneva kuue nädala jooksul peab patsiendi krooniline südamepuudulikkus olema stabiilne, patsiendil ei tohi olla ägedaid südamepuudulikkuse episoode. Soovitatavalt võiks raviarst omada kogemusi kroonilise südamepuudulikkuse ravis.

Kui patsient saab kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid, k.a diureetikume ja/või digoksiini ja/või AKE inhibiitoreid ja/või angiotensiin II antagoniste, tuleb enne ravi algust nebivolooliga nende ravimite annused kahe nädala jooksul stabiliseerida.

Annuste järk-järgulist suurendamist tuleb alustada 1...2-nädalase intervalliga, lähtudes patsiendi taluvusest:

1,25 mg nebivolooli annust suurendatakse 2,5 mg-ni nebivoloolini üks kord ööpäevas, järgnevalt 5 mg-ni üks kord ööpäevas ja seejärel 10 mg-ni üks kord ööpäevas. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg nebivolooli üks kord ööpäevas.

Esimese annuse võtmisel ja annuse suurendamisel peab patsient olema kogenud raviarsti järelvalve all vähemalt kaks tundi, et veenduda seisundi stabiilsuses (eriti mis puudutab vererõhku, südame löögisagedust, ülejuhtehäireid, südamepuudulikkuse süvenemise märke).

Kõrvaltoimete teke võib takistada kõigil patsientidel maksimaalse soovitatud annuse kasutamist. Vajadusel võib annust järk-järgult vähendada ja vajadusel alustada taas annuse suurendamist.

Kui annuse tiitrimise faasis südamepuudulikkus süveneb või ravim pole talutav, on soovitatav nebivolooli annust vähendada või vajadusel kasutamine kohe lõpetada (kui tekib raske hüpotensioon, südamepuudulikkuse süvenemine koos ägeda kopsutursega, kardiogenne šokk, sümptomaatiline bradükardia või AV-blokaad).

Stabiilse kroonilise südamepuudulikkuse ravi nebivolooliga on üldjuhul pikaajaline.

Ravi nebivolooliga ei ole soovitav katkestada järsku, sest see võib viia südamepuudulikkuse ajutise süvenemiseni. Kui ravi katkestamine on vajalik, tuleb seda teha järk-järgult, vähendades nädalaannust poole võrra.

Neerupuudulikkusega patsiendid

Kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel pole annust vaja kohandada, sest maksimaalne talutav annus kohandatakse individuaalselt. Raske neerupuudulikkusega patsientide (seerumi kreatiniini sisaldus ≥250 mikromol/l) kohta andmed puuduvad. Seetõttu pole nebivolooli kasutamine nendel patsientidel soovitatav.

Maksapuudulikkusega patsiendid

Andmed maksapuudulikkusega patsientide kohta on piiratud. Seetõttu on Nebivolol Actavis’e kasutamine nendel patsientidel vastnäidustatud.

Eakad patsiendid

Annust ei ole vajalik kohandada, sest maksimaalne talutav annus kohandatakse individuaalselt.

Lapsed ja noorukid

Ravimi uuringuid lastel ja noorukitel ei ole läbi viidud. Seetõttu kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Vastunäidustused

 • Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
 • Maksapuudulikkus või maksatalitluse häire.
 • Äge südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk või südamepuudulikkuse dekompenseerumine, mis vajab intravenoosset inotroopset ravi.

Nagu teisedki beetablokaatorid, on Nebivolol Actavis’e kasutamine vastunäidustatud, kui esineb:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • siinussõlme nõrkuse sündroom, kaasa arvatud sinuatriaalne blokaad.
 • teise ja kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad (ilma südamestimulaatorita).
 • bronhospasm ja bronhiaalastma anamneesis.
 • ravimata feokromotsütoom.
 • metaboolne atsidoos.
 • bradükardia (südame löögisagedus < 60 lööki/min enne ravi algust).
 • hüpotensioon (süstoolne vererõhk < 90 mmHg).
 • rasked perifeerse verevarustuse häired.

Vt ka lõik 4.8 Võimalikud kõrvaltoimed.

Järgnevad hoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad kõigi beetaadrenergiliste antagonistide kohta üldiselt.

Anesteesia

Beetablokaator-ravi foonil väheneb rütmihäirete tekke oht anesteesia sissejuhatamisel ning intubatsioonil. Kui beetablokaad operatsiooni ettevalmistamisel katkestatakse, peab beetaadrenergilise antagonisti manustamise lõpetama vähemalt 24 tundi enne operatsiooni.

Ettevaatus on vajalik teatud anesteetikumide kasutamisel, mis põhjustavad müokardi depressiooni. Vagusreaktsiooni eest saab patsienti kaitsta atropiini intravenoosse manustamisega.

Kardiovaskulaarsed toimed

Üldiselt ei tohi ravimata südame paispuudulikkusega haigetele beetaadrenblokaatoreid manustada enne, kui seisund on stabiliseerunud.

Südame isheemiatõvega haigetel peab beetaadrenoblokaatoritega ravi lõpetama järk-järgult, nt 1…2 nädala jooksul. Vajadusel tuleb samal ajal alustada asendusraviga, et vältida stenokardia süvenemist.

Beetaadrenoblokaatorid võivad indutseerida bradükardiat: kui pulss rahuolekus on vähem kui 50…55 lööki/min ja/või patsiendil tekivad bradükardiale viitavad sümptomid, tuleb annust vähendada.

Beetaadrenoblokaatoreid tuleb ettevaatusega manustada järgmistel juhtudel:

 • patsiendid, kellel on perifeerse verevarustuse häired (Raynaud’ tõbi või sündroom, claudicatio intermittens), sest nende haiguste sümptomaatika võib süveneda;
 • patsiendid, kellel on esimese astme atrioventrikulaarne blokaad, sest beetablokaatorid pikendavad ülejuhteaega;
 • patsiendid, kellel on Prinzmetali stenokardia tingituna beetaretseptorite vahendatud takistamatust koronaararterite vasokonstriktsioonist: beetaadrenoblokaatorid võivad muuta stenokardiahood sagedasemaks ja kestvamaks.

Nebivolooli kombineerimine verapamiili ning diltiaseemi tüüpi kaltsiumikanalite blokaatoritega,

I klassi antiarütmikumide ja tsentraalselt toimivate hüpertensioonivastaste ravimitega pole üldjuhul soovitatav; täpsemalt vt lõik 4.5.

Ainevahetus/endokriinsüsteemi toimed

Nebivolool ei mõjuta diabeetikutel vere glükoositaset. Sellest hoolimata peab diabeetikute korral olema ettevaatlik, sest nebivolool võib maskeerida hüpoglükeemia mõningaid sümptomeid (tahhükardia, palpitatsioonid).

Beetaadrenoblokaatorid võivad hüpertüreoidismi korral varjata tahhükardiat. Ravi järsk katkestamine võib neid sümptomeid tugevdada.

Hingamisteede toimed

Kroonilise obstruktiivse hingamisteede haigusega patsientidele peab beetaadrenoblokaatoreid manustama ettevaatlikult, sest bronhospasmid võivad ägeneda.

Muud toimed

Patsientidel, kellel on olnud psoriaas, peab beetablokaatoreid kasutama pärast hoolikat kaalutlemist. Beetaadrenoblokaatorid võivad suurendada tundlikkust allergeenide suhtes ja muuta anafülaktilisi reaktsioone raskemaks.

Beetablokaatorid võivad põhjustada vähendatud lakrimatsiooni (informatsioon kontaktläätsede kandjatele).

Kroonilise südamepuudulikkuse ravi alustamine nebivolooliga vajab regulaarset järelevalvet. Annustamise ja manustamisviisi osas vt lõik 4.2. Ravi katkestamine ei tohi toimuda järsku, kui see pole selgelt näidustatud. Täiendavat infot vt ka lõik 4.2.

Ravim sisaldab laktoosi. Patsientidel, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäired, ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Alljärgnevad koostoimed kehtivad beetaadrenoblokaatorite suhtes üldiselt.

Mittesoovitatavad kombinatsioonid

I klassi antiarütmikumid (kinidiin, hüdrokinidiin, tsibensoliin, flekainiid, disopüramiid, lidokaiin, meksiletiin, propafenoon): toime AV ülejuhteajale võib võimenduda ja negatiivne inotroopne toime tugevneda (vt lõik 4.4).

Verapamiili/diltiaseemi tüüpi kaltsiumkanalite blokaatorid: negatiivne mõju kontraktiilsusele ja AV ülejuhtele. Verapamiili intravenoosne manustamine patsientidele, kes samaaegselt saavad ravi beetablokaatoritega võib viia tõsise hüpotensiooni ja AV-blokaadini (vt lõik 4.4).

Tsentraalselt toimivad antihüpertensiivsed ained (klonidiin, guanfatsiin, moksonidiin, metüüldopa, rilmenidiin): samaaegne kasutamine koos tsentraalselt toimivate hüpertensiooni ravimitega võib tsentraalset sümpaatilist toonust vähendades süvendada südamepuudulikkust (südame löögisageduse ja minutimahu langus, vasodilatatsioon) (vt lõik 4.4). Ravimi järsk lõpetamine võib suurendada tagasilöögi efektina vererõhu kõrgenemise riski, eriti enne beetablokaatori lõpetamist.

Kombinatsioonid, mida tuleb kasutada ettevaatusega

Klass III antiarütmikumid (amiodaroon): toime AV ülejuhteajale võib tugevneda.

Anesteetikumid – lenduvad, halogeniseeritud: beetaadrenoblokaatorite ja anesteetikumide samaaegne kasutamine võib pärssida reflekstahhükardiat ja suurendada hüpotoonia tekkimise ohtu (vt lõik 4.4). Üldjuhul tuleb vältida beetablokaatorite ravi järsku lõpetamist. Kui kasutatakse nebivolooli, tuleb sellest teavitada anestesioloogi.

Insuliin ja suukaudsed antidiabeetikumid: kuigi nebivolool ei mõjuta glükoosi sisaldust veres, võib samaaegne kasutamine maskeerida hüpoglükeemia mõningaid sümptome (südamekloppimine, tahhükardia).

Baklofeen (antispastiline aine), amifostiin (antineoplastiline aine): samaaegne kasutamine antihüpertensiivsete ravimitega suurendab tõenäoliselt vererõhu langust, seega tuleb antihüpertensiivsete ravimite annust vastavalt kohandada.

Kombinatsioonid, mille kasutamisel tuleb olla tähelepanelik

Südameglükosiidid: samaaegne kasutamine võib pikendada AV ülejuhteaega. Nebivolooliga tehtud kliinilistel uuringutel siiski niisugust koostoimet ei täheldatud. Nebivolool ei mõjuta digoksiini kineetikat.

Dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumkanalite blokaatorid (amlodipiin, felodipiin, latsidipiin, nifedipiin, nikardipiin, nimodipiin, nitrendipiin): samaaegne kasutamine võib suurendada hüpotensiooni ohtu. Südamepuudulikkusega patsientidel ei saa välistada vatsakese pumba funktsiooni edasist halvenemist.

Antipsühhootikumid, antidepressandid (tritsüklilised antidepressandid, barbituraadid ja fenotiasiinid): samaaegne kasutamine võib tugevdada beetablokaatorite hüpotensiivset toimet (aditiivne efekt).

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d): ei mõjuta nebivolooli vererõhku langetavat toimet.

Sümpatomimeetilised ained: samaaegne kasutamine võib toimida vastupidiselt beetaadrenoblokaatorite toimele. Beetaadrenergilised ained võivad viia takistamatu alfaadrenergilise aktiivsuse tõttu sümpatomimeetiliste ainete nii alfa- kui ka beetaadrenergiliste toimeteni (hüpertensiooni risk, raske bradükardia ja südame blokaad).

Farmakokineetilised koostoimed

Kuna nebivolooli metabolismi on kaasatud CYP2D6 isoensüüm, võib samaaegne manustamine koos ainetega, mis inhibeerivad seda ensüümi (eriti bupropioon, paroksetiin, fluoksetiin, tioridasiin, kinidiin, klorokiniin, levomepromasiin ja terbinafiin), viia nebivolooli suurenenud plasmasisaldusele, põhjustades rasket bradükardiat ja kõrvaltoimeid.

Koosmanustamine tsimetidiiniga suurendab nebivolooli sisaldust plasmas, kuid ei mõjuta selle kliinilist toimet. Ranitidiini samaaegne kasutamine ei mõjuta nebivolooli farmakokineetikat. Kui Nebivolol Actavis’t võetakse söögi ajal ja antatsiide söögiaegade vahel, võib mõlemaid ravimeid kasutada koos.

Kombineerides nebivolooli nikardipiiniga suureneb veidi mõlema aine sisaldus plasmas, ilma et kliiniline toime muutuks. Alkoholi, furosemiidi või hüdroklorotiasiidi samaaegne manustamine ei mõjuta nebivolooli farmakokineetikat. Nebivolool ei mõjuta varfariini farmakokineetikat ja farmakodünaamikat.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Nebivoloolil on farmakoloogiline toime, mis võib kahjustada rasedust ja/või loodet/vastsündinut. Üldiselt vähendavad beetaadrenoblokaatorid platsenta verevoolu, mida on seostatud kasvu pidurdumise, intrauteriinse surma, raseduse katkemise või enneaegse sünnitusega. Lootel ja vastsündinul võivad ilmneda kõrvaltoimed (nt hüpoglükeemia ja bradükardia). Kui ravi beetaadrenoblokaatriga on vajalik, on soovitatav eelistatult kasutada -selektiivseidbeeta adrenoretseptori blokaatoreid.

Nebivolooli ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui see on selgelt näidustatud. Kui ravi nebivolooliga on vajalik, tuleb jälgida uteroplatsentaarset verevarustust ja loote kasvu. Rasedusele või lootele kahjulike toimete ilmnemisel tuleb kaaluda alternatiivset ravi. Vastsündinut tuleb hoolikalt jälgida. Hüpoglükeemia ja bradükardia sümptomid tekivad tavaliselt esimese 3 päeva jooksul.

Imetamine

Loomkatsed on näidanud, et nebivolool eritub emapiima. Ei ole teada, kas nebivolool eritub ka inimese rinnapiima. Enamus beetablokaatoritest, eriti lipofiilsed ained nagu nebivolool ja tema aktiivsed metaboliidid, erituvad erinevas hulgas rinnapiima. Seetõttu ei ole soovitatav rinnaga toita nebivolooli kasutamise ajal.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Farmakodünaamilised uuringud on näidanud, et nebivolool ei mõjuta psühhomotoorset talitlust. Sõidukite juhtimisel või masinate käsitsemisel peab arvestama, et mõnikord võib tekkida pearinglus ja väsimus (vt lõik 4.8).

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on põhihaiguste erinevusest tulenevalt esitatud eraldi hüpertensiooni ja kroonilist südamepuudlikkust põdevatel patsientidel.

Hüpertensioon

Teatatud kõrvaltoimed, mis enamasti kerge kuni keskmise tugevusega, on esitatud tabelis organsüsteemide kaupa vastavalt esinemissagedusele:

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt (>1/1000

Väga harv

Teadmata (ei saa

klass

(>1/100 kuni

kuni <1/100)

(<1/10000)

hinnata

 

<1/10)

 

 

olemasolevate

 

 

 

 

andmete alusel)

Immuunsüsteemi

 

 

 

Angioneurootiline

häired

 

 

 

turse,

 

 

 

 

ülitundlikkus

Psühhiaatrilised

 

Hirmuunenäod,

 

 

häired

 

depressioon

 

 

Närvisüsteemi

Peavalu,

 

Minestamine

 

häired

pearinglus,

 

 

 

 

paresteesiad

 

 

 

Silma kahjustused

 

Halvenenud

 

 

 

 

nägemine

 

 

Südame häired

 

Bradükardia,

 

 

 

 

südamepuudulikkus,

 

 

 

 

aeglustunud AV

 

 

 

 

ülejuhtimine/AV

 

 

 

 

blokaad

 

 

Vaskulaarsed

 

Hüpotensioon

 

 

häired

 

claudicatio

 

 

 

 

intermittens (selle

 

 

 

 

süvenemine)

 

 

Respiratoorsed,

Düspnoe

Bronhospasm

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Kõhukinnisus,

Düspepsia,

 

 

 

iiveldus, diarröa

meteorism,

 

 

 

 

oksendamine

 

 

Naha ja

 

Sügelemine,

Psoriaasi

Urtikaaria

nahaaluskoe

 

erütematoosne

ägenemine

 

kahjustused

 

lööve

 

 

Reproduktiivse

 

Impotentsus

 

 

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme häired

 

 

 

 

Üldised häired ja

Väsimus, tursed

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Lisaks on mõnede beetaadrenergiliste antagonistide puhul täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid: hallutsinatsioonid, psühhoosid, segasus, külmad/tsüanootilised jäsemed, Raynaud’ sündroom, kuivad silmad ja praktolooltüüpi okulo-mukokutaanne toksilisus.

Krooniline südamepuudulikkus

Andmed kõrvaltoimete kohta südamepuudulikkusega patsientidel põhinevad ühe platseebokontrolliga uuringu tulemustel, milles osales 1067 nebivolooli saanud patsienti ja 1061 platseebot saanud patsienti. Nimetatud uuringus oli vähemalt võimaliku põhjusliku seosega kõrvaltoimeid 449-l (42,1%) nebivolooli kasutanud patsiendil võrreldes 334 (31,5%) platseebot kasutanud patsiendiga. Nebivolooli kasutanud patsientidel olid sagedasemad kõrvaltoimed bradükardia ja pearinglus, mõlemaid tekkis ligikaudu 11%-l patsientidest. Vastavad esinemissagedused platseebogrupis olid 2% ja 7%.

Alljärgnevalt on toodud kõik sellised kõrvaltoimed, mis olid vähemalt võimalikus põhjuslikus seoses nebivolooli kasutamisega ja mis on olulised kroonilise südamepuudulikkuse ravis:

 • südamepuudulikkuse süvenemine 5,8% nebivolooli saanud patsientidest, võrreldes 5,2% platseebot saanud patsientidega;
 • posturaalsest hüpotensioonist teatati 2,1% nebivolooli saanud patsientidest, võrreldes 1,0% platseebot saanud patsientidega;
 • ravimi talumatust esines 1,6% nebivolooli saanud patsientidest, võrreldes 0,8% platseebot saanud patsientidega;
 • esimese astme AV blokaad esines 1,4% nebivolooli saanud patsientidest, võrreldes 0,9% platseebot kasutanud patsientidega;
 • alajäseme tursetest teatati 1,0% nebivolooli saanud patsientidest, võrreldes 0,2% platseebot kasutanud patsientidega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Nebivolooli üleannustamisest ei ole teatatud.

Sümptomid

Beetablokaatorite üleannustamise sümptomid on: bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm ja äge südamepuudulikkus.

Ravi

Üleannustamise või ülitundlikkusreaktsiooni korral peab haiget pidevalt jälgima ja rakendama intensiivravi. Vajalik on vere glükoositaseme kontroll. Seedetraktis oleva toimeaine imendumist saab takistada maoloputuse ning aktiivsöe ja lahtistite manustamisega. Vajaduse korral rakendada kunstlikku hingamist. Bradükardia või kõrgenenud vagotoonia ravimiseks võib kasutada atropiini või metüülatropiini manustamist. Hüpotoonia ja šoki ravimiseks manustada plasmat/plasmaasendajaid ning vajaduse korral katehhoolamiine. Beetaadrenoblokaatorite toimet saab nõrgendada, süstides aeglaselt veeni isoprenaliinvesinikkloriidi, alates annusest ligikaudu 5 mikrogrammi/min või dobutamiini, alates annusest 2,5 mikrogrammi/min, kuni on saavutatud soovitud efekt. Refraktaarsetel

juhtudel võib kasutada isoprenaliini koos dopamiiniga. Kui need meetmed ei anna soovitud tulemusi, võib kaaluda intravenoosselt glükagooni 50…100 mikrogrammi/kg manustamist. Vajaduse korral võib süstimist tunni möödumisel korrata ja kui vaja, järgnevalt teha glükagooni infusioon annuses

70 mikrogrammi/kg/tunnis. Ekstreemsetel juhtudel raviresistentse bradükardia korral tuleb haigele paigaldada südamestimulaator.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: selektiivsed beetablokaatorid.

ATC-kood: C07AB12

Nebivolool on kahe enantiomeeri, SRRR-nebivolooli (ehk d-nebivolool) ja RSSS-nebivolooli (ehk l-nebivolool) ratseemiline segu. Ravimil on kaks farmakoloogilist toimet:

 • nebivolool on konkureeriv ja selektiivne beetaretseptori antagonist: see toime omistatakse SRRRenantiomeerile (denantiomeer);
 • nebivoloolil on nõrk veresooni laiendav toime, arvatavasti koostoime tõttu Larginiini/lämmastikoksiidi ainevahetusega.

Nebivolooli ühekordsel ja korduval manustamisel väheneb südame löögisagedus ja alaneb vererõhk puhkeolekus ja füüsilise koormuse korral, seda nii normaalse kui ka kõrgenenud vererõhuga patsientidel. Antihüpertensiivne toime säilib ka pikaajalise ravi korral.

Nebivoloolil puudub terapeutilises annuses alfaadrenergiline antagonism.

Hüpertensiivsete patsientide lühiajalisel või kauakestval ravil nebivolooliga süsteemne vaskulaarne resistentsus väheneb. Vaatamata südame löögisageduse vähenemisele ei vähene südame minutimaht oluliselt ei rahuolekus ega füüsilisel koormusel tänu samaaegsele löögimahu suurenemisele. Selliste hemodünaamiliste erinevuste kliiniline olulisus, võrreldes teiste beeta1-retseptorite antagonistidega, pole veel täielikult selge.

Nebivolool suurendab hüpertensiivsetel patsientidel NO-vahendatud vaskulaarset vastust atsetüülkoliinile (Ach), mis on endoteeli funktsioonihäirega patsientidel vähenenud.

2128 stabiilse kroonilise südamepuudulikkusega (normipärase või häiritud vasaku vatsakese väljutusfraktsiooniga - keskmine LVEF: 36± 12,3%,jaotunudjärgmiselt:LVEFvähemkui35% 56%-stpatsientidest,LVEFvahemikus35%ja45%25%-stpatsientidest,ningLVEFsuuremkui45% 19%-lpatsientidest)patsientidega≥70eluaasta(keskminevanus75,2aastat)läbiviidud suremuse-haigestumuseplatseebokontrolligauuringus,kuspatsiendidsaidlisaksstandardravile

20kuujooksulnebivolooli,pikendasnebivoloolstandardravigavõrreldesoluliseltsurmlõppetekkeja kardiovaskulaarsetelpõhjustelhospitaliseerimiseaega(efektiivsuseesmanetulemusnäitaja)ning vähendassuhtelistriski14%võrravõrreldesplatseeboga(absoluutnevähenemine:4,2%). Nimetatudriskiväheneminesaavutati6kuudkestnudravijäreljakestiskoguravivältel(keskmine kestus18kuud).Nebivoloolitoimeeisõltunuduuritudpopulatsiooniseivanusest,soostegavasaku vatsakeseväljutusfraktsioonist.Üldsuremuseiolnudstatistiliselterinevvõrreldesplatseeboga (absoluutnevähenemine:2,3%).

Nebivolooligaravitudpatsientideltäheldatiäkksurmadevähenemist(4,1%vs6,6%,suhteline vähenemine38%).

In vitro jain vivo loomkatsetepõhjaleiolenebivoloolilsisemistsümpatomimeetilistaktiivsust. In vitro jain vivo loomkatsetepõhjaleiolenebivoloolilfarmakoloogilistesannustesmembraane stabiliseerivattoimet.

Tervetelvabatahtlikeleimõjutanudnebivoloolmärkimisväärseltmaksimaalsetkoormustaluvustega vastupidavust.

Farmakokineetilised omadused

Pärastsuukaudsetmanustamistimenduvadmõlemadnebivoloolienantiomeeridkiiresti.Toiteimõjuta nebivolooliimendumist;nebivoloolivõibvõttakoossöögigavõiilma.

Nebivoloolmetaboliseerubulatuslikult,osaliselttekibaktiivseidhüdroksümetaboliite.Nebivolool metaboliseerubalitsüklilisejaaromaatsehüdroksüleerimise,N-dealküleerimisejaglükuronideerimise

kaudu.Lisaksmoodustuvadhüdroksümetaboliitideglükuroniidid.Nebivoloolimetabolism hüdroksüleerimiseteelonsõltuvCYP2D6geneetilisestoksüdatiivsestpolümorfismist.Suukaudu manustatavanebivoloolibiosaadavusonkiirestimetaboliseerivatelisikutelkeskmiselt12%ja aeglaseltmetaboliseerivatelinimestelpeaaegutäielik.Tasakaalukontsentratsioonitingimustesjasama annusekorralonmuutumatunebivoloolimaksimaalnekontsentratsioonplasmasaeglaselt metaboliseerijatelligikaudu23kordasuuremkuikiirestimetaboliseerijatel.Võrreldesmuutumatuaine jaaktiivsetemetaboliitidesummaarsethulka,onmaksimaalseteplasmakontsentratsioonideerinevus 1,3kuni1,4-kordne.Metaboliseerimisekiiruseerinevusetõttupeabnebivolooliannustamaalati vastavalthaigeindividuaalselevajadusele:aeglaseltmetaboliseerijadvõivadvajadaväiksemaid annuseid.

Kiirestimetaboliseerijatelonnebivoloolienantiomeerideeliminatsioonipoolväärtusaegkeskmiselt10 tundi.Aeglaseltmetaboliseerijatelonsee3…5kordapikem.Kiirestimetaboliseerijatelonplasmas RSSS-enantiomeerisisaldusveidikõrgemkuiSRRR-enantiomeeril.Aeglaseltmetaboliseerijatelon seeerinevussuurem.Kiirestimetaboliseerijatelonmõlemaenantiomeerihüdroksümetaboliitide elimineerimisepoolväärtusaegkeskmiselt24tundijaaeglaseltmetaboliseerijatelligikaudukakskorda pikem.

Nebivoloolitasakaalukontsentratsioonplasmassaabubenamuselpatsientidest(kiiresti metaboliseerijatel)24tunnijooksul,hüdroksümetaboliitidelmitmepäevajooksul.

1kuni30mgnebivolooliannustepuhulonplasmakontsentratsioonlineaarsessõltuvusesannusest. Vanuseimõjutanebivoloolifarmakokineetikat.

Mõlemadenantiomeeridonplasmasseotudpeamiseltalbumiinidega. Plasmavalkudegaonseotud98,1%SRRR-nebivoloolistja97,9%RSSS-nebivoloolist.

Nädalpärastmanustamistonannusest38%eritunuduriinigaja48%väljaheitega.Neerudekaudu erituburiinigamuutumatultvähemkui0,5%annusest.

Prekliinilised ohutusandmed

Genotoksilisusejakartsinogeensuseprekliiniliseduuringudeiolenäidanudkahjulikkutoimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Kolloidneveevabaränidioksiid

Magneesiumstearaat

Kroskarmelloosnaatrium

Makrogool6000

Laktoosmonohüdraat

Sobimatus

Eikohaldata.

Kõlblikkusaeg

3aastat.

Säilitamise eritingimused

Seeravimpreparaateivajasäilitamiseleritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiinium-(lakitud)-PVC/PE/PVDC-blister,milleson7,10või15tablettijaHDPE-purkLDPE- korgiga.

Pakendisuurused:

Blisterigakarp:7,1420,28,30,50,56,60,90,100,500jahaiglapakend500(10x50)tabletiga.

HDPE-purk:7,1420,28,30,50,56,60,90,100,500jahaiglapakend500(10x50)tabletiga.

Kõikpakendisuurusedeipruugiollamüügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõudedpuuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

ActavisGroupPTC ehf., Reykjavíkurvegi76-78 220Hafnarfjørður, Island

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloaesmaseväljastamisekuupäev:22.08.2008

Müügiloaviimaseuuendamisekuupäev:10.02.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

veebruar2016