Multimast dry cow - intramammaarsuspensioon (100mg +100mg +400mg 4.5g)

ATC Kood: QJ51RG80
Toimeaine: neomütsiin +penetamaathüdrojodiid +prokaiinbensüülpenitsilliin
Tootja: Bimeda Chemicals Export

Artikli sisukord

Multimast Dry Cow
intramammaarsuspensioon (100mg +100mg +400mg 4.5g)


B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Multimast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bimeda Chemicals Export,

Broomhill Road,Tallaght, Dublin 24

Iirimaa

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Cross Vetpharm Group Limited

Broomhill Road,Tallaght, Dublin 24

Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Multimast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

Üks süstal (4,5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:

Neomütsiinsulfaati

100 mg

Penetamaathüdrojodiidi

100 mg

Prokaiinbensüülpenitsilliini

400 mg

Abiained: alumiiniumstearaat, vedel parafiin.

NÄIDUSTUS(ED)

Subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

Mitte kasutada vähem kui 50 päeva jooksul enne poegimist.

KÕRVALTOIMED

Toimeainete madala toksilisuse ja preparaadi manustamisviisi tõttu ei ole teada teisi kõrvaltoimeid kui ülitundlikkusreaktsioonid.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vältida tuleb süstlaotsiku saastumist. Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada nisa puhastuslahust või -spreid.

KEELUAJAD

Lihale: 28 päeva pärast viimast ravimi manustamist. Piimale:

Üle 50-päeva pikkuse kinnisperioodiga lehmade piima võib inimtoiduks kasutada 4 päeva pärast poegimist.

Juhul kui lehm poegib varem kui 50 päeva pärast ravimi manustamist, ei tohi piima inimtoiduks kasutada enne 54 päeva möödumist ravimi manustamisest.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

ERIHOIATUSED

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja

kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe

Tuleb vältida kokkupuudet ravimiga, sest võib tekkida nahaallergia.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhaleerimise, sissevõtmise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkuse teket. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate, et teil esineb ülitundlikkus või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste preparaatidega.

Preparaadi käsitsemisel tuleb vältida sellega kokkupuudet ja järgida soovitatud ettevaatusabinõusid. Kui pärast ravimiga kokkupuudet tekib nahalööve, pöörduda arsti poole. Näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskus on rasked sümptomid, mis vajavad kohest arstiabi.

Vältida ravimi üleannustamist.

Üleannustamine võib pikendada piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluaegasid.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2011

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Telefon: 800 9000

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

[Version 7.3, 04/2010]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Multimast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks süstal (4,5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:

Toimeained:

 

Neomütsiinsulfaati

100 mg

Penetamaathüdrojodiidi

100 mg

Prokaiinbensüülpenitsilliini

400 mg

Abiained:

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

Valkjas, õline suspensioon.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Veis (kinnislehmad).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

Mitte kasutada vähem kui 50 päeva jooksul enne poegimist.

.Erihoiatused <iga loomaliigi kohta>

Ei ole.

. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Tuleb vältida kokkupuudet ravimiga, sest võib tekkida nahaallergia.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhaleerimise, sissevõtmise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkuse teket. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate, et teil esineb ülitundlikkus või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste preparaatidega.

Preparaadi käsitsemisel tuleb vältida sellega kokkupuudet ja järgida soovitatud ettevaatusabinõusid. Kui pärast ravimiga kokkupuudet tekib nahalööve, pöörduda arsti poole. Näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskus on rasked sümptomid, mis vajavad kohest arstiabi.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Toimeainete madala toksilisuse ja preparaadi manustamisviisi tõttu ei ole teada teisi kõrvaltoimeid kui ülitundlikkusreaktsioonid.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada vähem kui 50 päeva jooksul enne poegimist.

Preparaati ei või kasutada lakteerivatel lehmadel, välja arvatud kinnijätmisel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ravimi süsteemne imendumine udarast on minimaalne, seega on koostoimete tekkimise võimalus väike.

.Annustamine ja manustamisviis

Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist. Vältida tuleb süstlaotsiku saastumist. Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada nisa puhastuslahust või -spreid.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vältida ravimi üleannustamist.

Üleannustamine võib pikendada piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluaegasid.

. Keeluaeg (-ajad)

Lihale: 28 päeva pärast viimast ravimi manustamist. Piimale:

Üle 50-päeva pikkuse kinnisperioodiga lehmade piima võib inimtoiduks kasutada 4 päeva pärast poegimist.

Juhul kui lehm poegib varem kui 50 päeva pärast ravimi manustamist, ei tohi piima inimtoiduks kasutada enne 54 päeva möödumist ravimi manustamisest.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed aminoglükosiidid, kombinatsioonid. ATCvet kood: QJ51RG80

.Farmakodünaamilised omadused

Multimast Dry Cow on intramammaarne preparaat, mis on ette nähtud manustamiseks lehmadele nende kinnijätmisel subkliiniliste udarainfektsioonide raviks ja ennetamiseks.

Preparaat sisaldab aminoglükosiidi (neomütsiinsulfaati) ja kahte penitsilliini derivaati (prokaiinbensüülpenitsilliini ja penetamaathüdrojodiidi).

Aminoglükosiidid mõjutavad bakteriraku seina permeaablust toimides selle arenguperioodil. Pärast rakku sisenemist seondub aminoglükosiid retseptoritega ribosoomil, põhjustades geneetilise koodi valesti lugemist. Sarnaselt teiste aminoglükosiididega on neomütsiini toime suunatud valdavalt gram- negatiivsete mikroorganismide vastu.

Penitsilliinid mõjutavad bakteriraku seina sünteesi. Nad inhibeerivad transpeptidaas-ensüümide aktiivsust, mis katalüüsivad ristsidemeid glükopeptiidpolümeeride vahel, mis moodustavad rakuseina.

Prokaiinbensüülpenitsilliin on bensüülpenitsilliini vähelahustuv orgaaniline sool. Selle kasutamise eesmärk on aeglustada aktiivse penitsilliini vabanemist manustamiskohas ja tagada sel viisil pikem toimeaeg kui bensüülpenitsilliinil.

Penetamaathüdrojodiid on bensüülpenitsilliini ester, mis hüdrolüüsitakse pH 7,3 juures vabaks penitsilliiniks. Seetõttu on tal bensüülpenitsilliini toimemehhanism ja -spekter.

.Farmakokineetilised andmed

Multimast Dry Cow manustamise järel saabub penitsilliini ja neomütsiini kõige kõrgem vabanemise määr 3. manustamisjärgsel päeval - vastavalt >25 mikrogrammi/milliliitris/ravitavas udaraveerandis ja keskmiselt 6,07 mikrogrammi/milliliitris/ravitavas udaraveerandis. Penitsilliin püsib mastiidi patogeenide vastases efektiivses kontsentratsioonis udarasekreedis 14...16 päeva pärast manustamist ja neomütsiin kuni 39 päeva.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Alumiiniumstearaat, vedel parafiin.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Polüetüleensüstal, mis sisaldab 4,5 g intramammaarsuspensiooni.

Pakend: 1 süstal, 120 süstalt.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bimeda Chemicals Export,

Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24

Iirimaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09.2006/16.12.2011

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

September 2011

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim