Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Methadone “DnE”

Methadone “DnE”

Methadone “DnE” 1 mg/ml suukaudne lahus. Methadone “DnE” 5 mg/ml suukaudne lahus.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

 


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

 

Methadone “DnE” 1 mg/ml suukaudne lahus. Methadone “DnE” 5 mg/ml suukaudne lahus.

 


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Methadone “DnE” 1 mg/ml lahus: 1 mg/ml metadoonvesinikkloriidi.
Methadone “DnE” 5 mg/ml lahus: 5 mg/ml metadoonvesinikkloriidi.
INN. Metadonum
Abiained vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Suukaudne lahus. 
Selge, värvitu, puuvilja lõhnaga vedelik.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Opioidsõltuvuse täiendav ravi. 

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Ainult suukaudseks manustamiseks. Kasutamiseks lahjendamata kujul.
Annus tuleb määrata ja kohandada patsientidele individuaalselt.

Opioidsõltuvuse ravi
Tavaliselt on algannus 10...20 mg. Juhtudel, kus opioidide taluvus on kõrge, on normaalseks algannuseks
25...40 mg. Säilitusravile üle minnes on soovitatav annust suurendada mitte rohkem kui 10 mg korraga.
Enamus patsiente vajab säilitusravis 60...120 mg päevas efektiivseks ja turvaliseks raviks, üksikjuhtudel
vajavad mõned suuremaid annuseid.
Annus tuleb määrata sõltuvalt kliinilisest hinnangust. Metadooni manustatakse üks kord ööpäevas.
Manustades sagedamini kui kord 24 tunni jooksul, tekib ravimi kuhjumise ja üleannustamise oht.

Annuse suurendamise alguses tuleks pärast ravimi manustamist patsienti jälgida, et saaks kontrollida soovimatuid reaktsioone. Patsiendi seerumi tase tõuseb kuni kaks tundi ja on oluline, et avastatakse üleannustamisest tingitud või muud ohtlikud/ebamugavad reaktsioonid.
Mõnel patsiendil areneb autoinduktsioon, mille tulemusena ainevahetus kiireneb. Sellistel juhtudel on optimaalse tulemuse saavutamiseks vajalik suurendada annust üks või rohkem kordi.
Ravi tuleb katkestada, kui ravi ei ole piisavalt tõhus või patsient ei ole raviga rahul. Ravi katkestamisel tuleb annust astmeliselt vähendada.
Metadooni ei tohi manustada lastele.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus metadooni või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Krooniline hingamispuudulikkus. Obstruktiivsed kopsuhaigused. Metadooni ei ole soovitatav kasutada
astmahoo ajal. Rahutusseisundid alkoholi või uinutite kuritarvitamise tagajärjel.
Metadooni ei tohi kasutada samaaegselt ega enne 14 ööpäeva möödumist ravist monoamiini oksüdaasi
(MAO) inhibiitoritega.


4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Methadone “DnE” on ainult suukaudseks manustamiseks. Preparaati ei tohi süstida. Metadoon võib esile kutsuda morfiini tüüpi ravimsõltuvust, kuigi metadooni abstinentsi sündroom erineb morfiini omast selle poolest, et saabumine on aeglasem, kestus pikem ja sümptomid vähem ägedad.
Äge astmahoog, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või cor pulmonale, vähenenud hingamismaht, hüpoksia või hüperkapnia on olulised vastunäidustused, individuaalsed juhud tuleb käsitleda eraldi.
Metadooni tuleb kasutada ettevaatusega ja väiksemate annustega nendel patsientidel, kes samaaegselt kasutavad teisi narkootilisi valuvaigisteid, üldanesteetikume, fenotiasiine, teisi trankvilisaatoreid, sedatiivseid uinuteid, tritsüklilisi antidepressante ja teisi KNS depressante (kaasa arvatud alkohol).
Metadooni tuleb kasutada ettevaatusega ja väiksemate annustega eakatel ja samuti patsientidel neerufunktsiooni kahjustusega, järskude muudatustega maksa seisundis, hüpotüreoidismiga, Addisoni tõvega, prostata hüpertroofiaga või ureetra ahendiga.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Kuna metadooni peamiseks metabolismi teeks on CYP3A4, esineb mõningaid koostoimeid teiste ravimitega. Seerumi metadooni taset võib vähendada samaaegne karbamasepiini, fenobarbitaali, fenütoiini, rifampitsiini, nevirapiini, ja kokaiini manustamine. Metadooni annust on vaja suurendada, et vältida ärajätunähtude tekkimist. Teised ravimid nagu ketokonasool, ritonaviir, zidovudiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, paroksetiin ja sertraliin inhibeerivad metadooni metabolismi. Selle tulemusena metadooni tase seerumis suureneb. Ritonaviiriga koos kasutamisel on näha metadooni AUC kahekordistumist ja fluvoksamiiniga koos kasutamisel 40...100% metadooni taseme/annuse suhte tõusu plasmas. Metadoon võib kahekordistada desipramiini taset seerumis ja vähendada didanosiini ja stavudiini AUC ja ravimi maksimaalset kontsentratsiooni (Cmax), peamiselt biosaadavuse vähendamise kaudu. Soovitav on suurendada didanosiini annust, kui kasutatakse seda koos metadooniga.
Metadooni tuleb kasutada ettevaatusega ja väiksemate annustega patsientidel,  kes kasutavad samaaegselt teisi narkootilisi valuvaigisteid, üldanesteetikume, fenotiasiine, teisi trankvilisaatoreid, sedatiivseid uinuteid, tritsüklilisi antidepressante ja teisi KNS depressante (kaasa arvatud alkohol), vastasel juhul võib olla tulemuseks hingamise depressioon, hüpotensioon ja sügav sedatsioon või kooma.
Ettevaatlik tuleb olla, kui kasutatakse samaaegselt MAO inhibiitoreid ja kaks nädalat pärast sellist ravi.

4.6 Rasedus ja imetamine
Rasedus: Opioidid läbivad platsentaarbarjääri. Isegi kui on kaalutud metadooni säilitusravi rasedale naisele, kes väärtarvitab opioide, ilmnevad probleemid ärajätunähtudega vastsündinul, alakaalulisusega ja teiste ebasoovitavate mõjudega lootel, esinevad need vähemal määral kui ravimata jätmisel. Enamus pikaajalisi uuringuid (2...5 aastat) lapse arengu kohta näitavad, et üleminek metadoonile raseduse ajal ei vii motoorse funktsiooni või kognitiivse funktsiooni häireteni, võrreldes kontrollgrupiga.
Imetamine: Metadoon eritub rinnapiima. Rinnaga toitmist võib kaaluda metadooni ravi saavatel emadel ka seetõttu, et metadoon jõuab lapseni väga väikeses annuses ja võib aidata vähendada ärajätunähtusid lapsel. Keskmine imiku annus, väljendatuna kui protsent emapoolsest annusest, oli 2,79 (2,07-3,51)%. Arvestades, et keskmine piima kogus on 0,15 l/kg päevas ja biosaadavus on 100%, jõuab imikuni metadooni 17,4 mcg/kg päevas. Imetamine kestusega 2,5 kuni 21 kuud ei andnud ebasoodsaid tulemusi imetamise ajal ega rinnaga toitmisest võõrutamisel. Seetõttu ei ole hädavajalik naistel, kes osalevad metadooni säilitusprogrammis, keelata rinnaga toitmist.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Metadoon mõjutab psühhomotoorseid funktsioone kuni patsient on sobival tasemel stabiliseerunud. Patsient ei tohiks seepärast juhtida ega kasutada masinaid kuni ta seisund on stabiilne ja opioidide väärtarvitamist ei ole esinenud 6 kuud. Millal patsient on võimeline juhtima ja kasutama masinaid, on väga individuaalne ja selle peab kindlaks tegema arst.

4.8 Kõrvaltoimed
Metadooni tähtsaim kõrvaltoime on hingamisdepressioon. See võib esineda stabilisatsioonifaasis. On
esinenud hingamise seiskumist, šokki ja südameseiskust.

Sagedamini esinevad kõrvaltoimetest kõhukinnisus, higistamine, kehakaalu tõus, veepeetus, peapööritus,
uimasus, sedatsioon, iiveldus, oksendamine ja mööduv nahalööve.

Ülejäänud ebasoovitavad toimed on järgmised:
Närvisüsteemi häired – eufooria, düsfooria, nõrkus, peavalu, unetus, erutus, desorientatsioon ja
nägemishäired. 
Seedetrakti häired – suukuivus, anoreksia, kõhukinnisus ja sapiteede spasm.
Südame ja vaskulaarsed häired – näopunetus, bradükardia, südamepekslemine, nõrkus.
Neerude ja kuseteede häired – uriinipeetus, antidiureetilised toimed, libiido ja/või potentsi vähenemine,
amenorröa.
Immuunsüsteemi häired – kihelus, urtikaaria, teised nahalööbed, ödeem ja harva hemorraagiline urtikaaria.

Metadooni pikaajalisel kasutamisel, nagu näiteks säilitusprogrammis, kaovad kõrvaltoimed pikkamisi
mõne nädala jooksul. Kõhukinnisus ja higistamine sageli jäävad. Ülevaatlikud uuringud on näidanud, et
metadooni säilitusravil on väga vähe kõrvaltoimeid, samuti on see mittesedatiivne.

Metadooni pikaajaline kasutamine võib viia morfiini tüüpi sõltuvuseni. Ärajätunähud on sarnased, aga
nõrgemad ja pikaajalisemad, kui morfiini või heroiini poolt põhjustatud.


4.9 Üleannustamine
Sümptomid: metadooni tõsist üleannustamist iseloomustab hingamisdepressioon, raske unisus kuni kooma, maksimaalselt ahenenud pupillid, skeletilihaste nõrkus, külm ja niiske nahk, mõnikord bradükardia ja hüpotensioon. Tõsise üleannustamise korral, eriti intravenoosse manustamise korral võib esineda apnoe, kardiovaskulaarne puudulikkus, südameseiskus ja surm. 
Ravi: Esmast tähelepanu tuleb pöörata hingamise taastamisele. Vajalikud on opioidide antagonistid, aga kuna metadoonil on pikk toime kestus, aga antagonistidel palju lühem, tuleb ravi antagonistidega vajadusel korrata. Antagonisti ei tule manustada, kui ei esine hingamise depressiooni või ohtu teadvusekaotuseks. Antagonistide manustamine patsiendile, kes on sõltuvuses narkootikumidest, põhjustab ägeda ärajätunähu. Selliste patsientide puhul on võimaluse korral soovitav antagoniste mitte manustada. Kui aga hingamisdepressiooni tõttu on antagonistide manustamine hädavajalik, tuleb seda teha suure ettevaatusega. Väga väike kogus metadooni eemaldub organismist peritoneaalse dialüüsi või hemodialüüsi kaudu.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: Opioidid, opioidsõltuvusvastased ained.
ATC-kood: N07BC02.

Metadoon on sünteetiline konkureeriv opioidretseptorite agonist. Ta toimib nagu morfiin ja heroiin
peamiselt μ-retseptoritesse, mida peetakse eriti oluliseks analgeesia, eufooria, hingamisdepressiooni,
taluvuse ja sõltuvuse suhtes. Teised toimemehhanismid on seotud autonoomse funktsiooniga nagu
seedekulgla liikuvus, köharefleksid, higistamine, silelihaste toonus. Põhilised terapeutilised toimed on
analgeesia, sedatsioon, detoksifikatsioon.
Kuna metadoon on konkureeriv antagonist ja suure afiinsusega μ-retseptorite suhtes, siis vähendab
metadooni manustamine teiste opioidide (heroiin) toimet.
Metadooni terapeutilised annused ei tekita eufooriat ega kliinilisi käitumise muutusi.


5.2 Farmakokineetilised omadused
Imendumine. Metadoon imendub suu kaudu manustamisel kiiresti. Metadooni võib leida plasmas 30
minuti jooksul pärast manustamist ja maksimaalne kontsentratsioon saabub 4 tunni pärast.
Jaotumine. Metadoon jaotub kiiresti kudedesse, läbib platsentaarbarjääri ja imendub rinnapiima.
Seotus proteiinidega: ligikaudu 90%.
Metabolism. Metadoon metaboliseerub maksas mitteaktiivseteks metaboliitideks mitme tsütokroom P-450
ensüümsüsteemi abil, kõige tähtsam on CYP 3A4. Põhiline metaboliit on 2etüülidiin-1,5-dimetüül-3,3difenüülpürrolidiin.
Eritumine. Metaboliidid erituvad uriini ja sappi. Uriini erituva metadooni hulk on suurenenud, kui uriin on
happelisem.
Metadooni poolväärtusaeg on eeldatavalt 24...36 tundi, märgatavate individuaalsete erinevustega (10...80
tundi). Naistel on poolväärtusaeg lühem kui meestel.


5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Metadoon andis spetsiifilise immuuntoksilise toime, mida kinnitas suurenenud IgG kontsentratsioon
loomade seerumis.
Metadoonil oli nõrk genotoksiline toime mutatsioonikatsetes. Ühtegi ravimiga seotud kasvajat ei leitud.
Suukaudsed annused 25 mg/kg iga 12 järel 10 järjestikusel päeval merisigadel ei andnud muid toksilisuse
nähte, kui kehatemperatuuri langus.
Metadooni tase fetaalses keskkonnas oli võrreldav tasemega ema vereringes.
Väike pesakonna suuruse vähenemine oli märgata pärast 9 mg/kg metadooni minipumbaga manustamist
tiinetele rottidele.
Metadooni suured annused (14 mg/kg...20 mg/kg) tiinetele rottidele suurendasid noorte isendite suremust.
Annused 5 mg/kg ei põhjustanud erinevusi rottide suremuses, võrreldes kontrollidega. Loote kasvu

aeglustumine oli märgatav annuste 5...25 mg/kg juures. 16 mg/kg tiinetele rottidele põhjustas pesakonna
vähenenud kehakaalu, võrreldes kontrollgrupiga.
Metadooni manustamine tiinuse ajal põhjustas järglastel esimese 3 elunädala jooksul ärajätunähtusid, mis
aga kadusid järgneva 4 nädala jooksul.

10 mg/kg tiinetele rottidele ei avaldanud mõju järglaste õppimisvõimele.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Metüülparahüdroksübensoaat  96% etanool Naatriumtsitraat Sidrunhape Naatriumsahhariin Maitseparandaja Mustsõstra/õuna maitseaine Puhastatud vesi

6.2 Sobimatus
Pole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Mitte hoida üle 25°C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
1 mg/ml lahus on pakendatud 50 ml, 100 ml või 150 ml pruuni plastikpudelisse.
Pakendite suurused: 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml, 55 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml,
75 ml, 80 ml, 85 ml, 90 ml, 95 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, 150 ml.

5 mg/ml lahus on pakendatud 50 ml pruuni plastikpudelisse.
Pakendite suurused: 14 ml, 16 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 24 ml, 26 ml, 28 ml, 30 ml, 32 ml, 34 ml, 36 ml,
38 ml, 40 ml, 42 ml, 44 ml, 48 ml, 50 ml.

Methadone “DnE” lahus on varustatud lastekindla keeratava korgiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.  


7. MÜÜGILOA HOIDJA

A/S Den norske Eterfabrikk Eterveien 12 Postboks 10 Boler 0620 Oslo Norra


8. MÜÜGILOA NUMBRID

Methadone “DnE” 1 mg/ml suukaudne lahus: 474405 Methadone “DnE” 5 mg/ml suukaudne lahus: 474305


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

17.06.2005/31.05.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2010