Mifegyne - tablett (200mg)

ATC Kood: G03XB01
Toimeaine: mifepristoon
Tootja: Nordic Group BV

Artikli sisukord

MIFEGYNE
tablett (200mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Mifegyne, 200 mg tabletid

Mifepristoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Mifegyne ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Mifegyne võtmist
 3. Kuidas Mifegyne’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Mifegyne’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Mifegyne ja milleks seda kasutatakse

Mifegyne tabletid sisaldavad mifepristooni, mis on antihormoonne ühend, mis blokeerib hormoon progesterooni toimeid, mida on vaja raseduse jätkumiseks. Mifegyne võib seetõttu põhjustada raseduse katkemist. Seda saab kasutada ka emaka sissepääsu (emakakael) pehmendamiseks ja avamiseks.

Mifegyne’t on soovitatav kasutada:

1)Areneva raseduse medikamentoosseks katkestamiseks:

 • mitte hiljem kui 63 päeva pärast viimase menstruatsiooni alguskuupäeva;
 • kombinatsioonis teise ravimiga, prostaglandiiniga (aine, mis käivitab emaka kokkutõmbed ja pehmendab emakakaela), mida te manustate 36 kuni 48 tundi pärast Mifegyne võtmist.

2)Emakakaela pehmendamiseks ja laiendamiseks enne raseduse kirurgilist katkestamist raseduse esimesel trimestril.

3)Eeltöötlusena enne prostaglandiinide manustamist raseduse katkestamisel meditsiinilistel näidustustel pärast 3. raseduskuud.

4)Sünnituse esilekutsumiseks juhtudel, kus loode on üsasiseselt surnud ning kus ei ole võimalik kasutada teisi ravimeid (prostaglandiin või oksütotsiin).

Mida on vaja teada enne Mifegyne võtmist

Ärge võtke Mifegyne’t:

Kõikidel näidustustel

 • kui olete mifepristooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on neerupealiste puudulikkus;
 • kui teil on raske astma, mida ei ole ravimitega võimalik piisavalt hästi ravida;
 • kui teil on pärilik porfüüria.

Lisaks:

Raseduse katkestamiseks kuni menstruatsiooni puudumise 63. päevani:

 • kui teie rasedus ei ole bioloogilise testi või ultraheliuuringuga kinnitatud;
 • kui teie viimase menstruatsiooni alguskuupäev oli rohkem kui 63 päeva tagasi;
 • kui teie arst kahtlustab emakavälist rasedust (munarakk on pesastunud emakast väljapoole);
 • kui te ei saa kasutada valitud prostaglandiini analoogi.

Emakakaela pehmendamiseks ja laiendamiseks enne raseduse kirurgilist katkestamist:

 • kui rasedus ei ole bioloogilise testi või ultraheliuuringuga kinnitatud;
 • kui teie arst kahtlustab emakavälist rasedust;
 • kui teie viimase menstruatsiooni alguskuupäev oli 84 päeva või kauem aega tagasi.

Raseduse katkestamiseks pärast 3. raseduskuud:

 • kui te ei saa kasutada valitud prostaglandiini analoogi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Mifegyne võtmist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil on maksa või neeruhaigus;
 • kui teil on aneemia või alatoitumus;
 • kui teil on kardiovaskulaarne haigus (südame või vereringehaigus);
 • kui teil on suurenenud kardiovaskulaarse haiguse risk. Riskitegurid: olete üle 35aastane suitsetaja või teil on kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase või suhkurtõbi);
 • kui teil on haigus, mis mõjutab vere hüübivust;
 • kui teil on astma.

Kui te kasutate rasestumisvastast vahendit, tuleb see enne Mifegyne võtmist eemaldada.

Enne Mifegyne võtmist tehakse vereanalüüs reesusfaktori määramiseks. Kui tulemus on reesus- negatiivne, soovitab arst teile vajalikku tavapärast ravi.

Muud ravimid ja Mifegyne

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sh ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt teatage oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • kortikosteroidid (kasutatakse astma või teiste põletike raviks);
 • ketokonasool, itrakonasool (kasutatakse seenevastases ravis);
 • erütromütsiin, rifampitsiin (antibiootikumid);
 • lihtnaistepuna (kerge depressiooni ravis kasutatav looduslik ravim);
 • fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin (kasutatakse krampide, epilepsia ravis);
 • mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nt atsetüülsalitsüülhape või diklofenak.

Mifegyne koos toidu ja joogiga

Ravi ajal Mifegyne’ga ei tohi te juua greibimahla.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Raseduse katkestamise ebaõnnestumise korral (raseduse kestmajäämine) pärast ainult Mifegyne võtmist või koos prostaglandiiniga on esinenud laste sünnidefekte.

Ebaõnnestumise risk suureneb järgmistel juhtudel:

 • kui prostaglandiini ei manustatud nõuetekohaselt (vt lõik 3);
 • sõltuvalt raseduse kestusest;
 • sõltuvalt teie eelmiste raseduste arvust.

Kui raseduse katkestamine ebaõnnestub pärast selle ravimi või kombineeritud ravimite võtmist, on risk loote arengule teadmata. Kui te soovite rasedust jätkata, tuleb vastavas ravikeskuses teha põhjalik sünnieelne monitooring ning korduvad ultraheliuuringud, osutades erilist tähelepanu jäsemetele. Teie arst nõustab teid edasise suhtes.

Kui te otsustate jätkata raseduse katkestamist, kasutatakse selleks teist meetodit. Teie arst annab teile nõu valikute osas.

Imetamine

Rinnaga toitmise ajal pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Ärge imetage Mifegyne võtmise ajal, sest ravim eritub rinnapiima.

Viljakus

See ravim ei mõjuta viljakust. Te võite pärast raseduse katkestamist kiiresti uuesti rasestuda. Te peaksite hakkama kasutama rasestusvastaseid vahendeid kohe pärast seda, kui teie arst on kinnitanud, et rasedus on katkestatud.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Abordiga seoses võib kõrvaltoimena esineda pearinglus. Autojuhtimise või masinate käsitsemise ajal olge ettevaatlik, kuni teate, millist mõju Mifegyne teile avaldab.

Kuidas Mifegyne’t võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

1)Areneva emakasisese raseduse medikamentoosne katkestamine

Raseduse katkestamine kuni 49 päeva pärast viimast menstruatsiooni Annustamine täiskasvanutel

- Võtke suu kaudu 3 tabletti.

Tableti võtmine

 • Neelake tabletid alla tervelt koos klaasitäie veega arsti või mõne teise meditsiinitöötaja juuresolekul.
 • Manustage prostaglandiini analoog 36 kuni 48 tundi pärast Mifegyne võtmist. Prostaglandiin manustatakse kas tablettidena, mis tuleb alla neelata koos veega (400 mikrogrammi misoprostooli) või vaginaalse pessaarina (1 mg gemeprosti).
 • Kui te oksendate 45 minuti jooksul pärast mifepristooni tablettide võtmist, teatage sellest kohe oma arstile. Peate uuesti tablette võtma.

Raseduse katkestamine 50 kuni 63 päeva pärast viimast menstruatsiooni

Annustamine täiskasvanutel

 • Võtke suu kaudu 3 tabletti.

Tableti võtmine

 • Neelake tabletid alla tervelt koos klaasitäie veega arsti või mõne teise meditsiinitöötaja juuresolekul.
 • Manustage prostaglandiini analoog 36 kuni 48 tundi pärast Mifegyne võtmist. Prostaglandiin on vaginaalne pessaar (1 mg gemeprosti).
 • Kui te oksendate 45 minuti jooksul pärast mifepristooni tablettide võtmist, teatage sellest kohe oma arstile. Peate uuesti tablette võtma.

See meetod nõuab teie aktiivset osalemist ja seetõttu peate te teadma, et:

 • Ravi efektiivsuse tagamiseks peate te kasutama ka teist ravimit (mis sisaldab prostaglandiini).
 • Te peate käima kontrollvisiidil (3. visiit) 14. kuni 21. päeval pärast Mifegyne võtmist, et kontrollida, kas teie raseduse katkemine oli täielik ja te olete tervenenud.

Raseduse meditsiinilise katkestamise skeem on järgmine:

1)Teile antakse ravikeskuses Mifegyne’t, te peate seda võtma suu kaudu.

2)36 kuni 48 tundi pärast seda manustatakse prostaglandiini analoog. Pärast prostaglandiini analoogi manustamist peate te 3 tundi puhkama.

3)Rasedus võib katkeda mõne tunni jooksul pärast prostaglandiini analoogi võtmist või mõne päeva jooksul. Teil tekib tupeverejooks, mis kestab keskmiselt 12 päeva pärast Mifegyne võtmist ning veritsuse hulk väheneb aja jooksul.

4)Te peate pöörduma kontrollvisiidiks tagasi ravikeskusesse 14. kuni 21. päeval pärast Mifegyne võtmist, et veenduda, kas teie raseduse katkemine oli täielik.

Võtke ravikeskusega kohe ühendust:

 • kui tupeverejooks on püsinud rohkem kui 12 päeva ja/või on väga tugev (nt vajate rohkem kui 2 hügieenilist sidet tunnis 2 tunni jooksul);
 • kui teil on tugev kõhuvalu;
 • kui teil on palavik, külmatunne ja külmavärinad.

Muu oluline info, mida on vaja meeles pidada:

 • tupeverejooks ei tähenda, et raseduse katkemine oli täielik.

Emakaverejooks algab tavaliselt 1 kuni 2 päeva pärast Mifegyne võtmist.

Harvadel juhtudel võib loote väljutamine toimuda enne prostaglandiini manustamist. Hädavajalik on teid kontrollida, et kinnitada, et loode on täielikult eemaldunud. Selleks peate te pöörduma protseduuri läbiviinud keskusesse.

Kui rasedus püsib või väljutamine oli mittetäielik, pakutakse teile raseduse katkestamiseks teist võimalust.

Teil ei soovitata kuni kontrollvisiidi läbiviimiseni ravikeskusest väga kaugele sõita.

Eriolukorras või küsimuste korral võite helistada ravikeskusesse või pöörduda sinna tagasi. Te ei pea ära ootama järelkontrolli kuupäeva.

2)Emakakaela pehmendamiseks ja laiendamiseks enne raseduse kirurgilist katkestamist:

Annustamine täiskasvanutel

- Võtke suu kaudu 1 tablett.

Tableti võtmine

 • Neelake tablett tervelt alla koos klaasitäie veega.
 • Kui te oksendate 45 minuti jooksul pärast mifepristooni tableti võtmist, teatage sellest kohe oma arstile. Peate tableti uuesti võtma.

Raseduse meditsiinilise katkestamise skeem on järgmine:

1)Teile antakse ravikeskuses Mifegyne’t, te peate seda võtma suu kaudu.

2)36 kuni 48 tundi pärast seda peate tulema tagasi ravikeskusesse kirurgilise protseduuri läbiviimiseks.

Teie arst selgitab teile protseduuri. On võimalik, et pärast Mifegyne võtmist ja enne kirurgilist protseduuri tekib teil veritsus.

Harvadel juhtudel võib loote väljutamine toimuda enne kirurgilist protseduuri. Hädavajalik on pöörduda tagasi keskusesse, et kontrollida, kas raseduse katkemine oli täielik.

Te peate kirurgiliseks protseduuriks valitud keskusesse tagasi minema.

Eriolukorras või küsimuste korral võite helistada ravikeskusesse või pöörduda sinna tagasi. Te ei pea ära ootama järelkontrolli kuupäeva.

3)Raseduse katkestamiseks pärast esimest kolme raseduskuud:

Annustamine täiskasvanutel

- Võtke suu kaudu 3 tabletti.

Tableti võtmine

 • Neelake tabletid tervelt alla koos klaasitäie veega.
 • 36 kuni 48 tundi pärast selle ravimi manustamist manustage prostaglandiini analoogi, mida võite manustada regulaarselt mitu korda, kuni rasedus on katkestatud.
 • Kui te oksendate 45 minuti jooksul pärast mifepristooni tablettide võtmist, teatage sellest kohe oma arstile. Peate tablette uuesti võtma.

4)Sünnituse esilekutsumiseks raseduse peetumise korral (loote üsasisese surma korral): Annustamine täiskasvanutel

 • Võtke kahe päeva jooksul mõlemal päeval suu kaudu 3 tabletti.

Tableti võtmine

 • Neelake tabletid tervelt alla koos klaasitäie veega.
 • Kui te oksendate 45 minuti jooksul pärast mifepristooni tablettide võtmist, teatage sellest kohe oma arstile. Peate uuesti tablette võtma.

Kasutamine noorukitel

Mifegyne kasutamise kohta noorukitel on väga vähe andmeid.

Kui te võtate Mifegyne’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, teatage sellest kohe oma arstile või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Arst annab teile täpse koguse Mifegyne’t, seetõttu ei ole tõenäoline, et võtate liiga palju tablette. Liigsel hulgal tablettide kasutamine võib põhjustada neerupealiste puudulikkuse sümptomeid. Ägeda mürgistuse nähtude esinemisel võite vajada eriarstiabi, sh deksametasooni manustamist.

Kui te unustate Mifegyne’t võtta

Kui te unustasite läbimata mõne osa raviprotseduurist, siis on tõenäoline, et see meetod ei taga täit edu. Kui unustasite võtta Mifegynet või jäi läbimata mõni muu ravietapp, siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed:

 • Allergiline reaktsioon. Nahalööve, näo ja/või kõri lokaalsed tursed, mis võivad esineda koos nõgestõvega.

Muud tõsised kõrvaltoimed:

 • Tõsised või fataalsed toksilise või septilise šoki juhud. Palavik koos lihasvaluga, kiire südametöö, pearinglus, kõhulahtisus, oksendamine või nõrkustunne. See kõrvaltoime võib esineda, kui te ei võtnud teist ravimit misoprostooli tabletti suu kaudu.

Kui teil esineb ükskõik milline neist kõrvaltoimetest, pöörduge KOHE oma arsti poole või minge lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • emaka kokkutõmbed või krambid
 • kõhulahtisus
 • iiveldus või oksendamine

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • tugev veritsus
 • kerged või mõõdukad seedetrakti spasmid
 • emakainfektsioon (endometriit ja väikevaagnapõletik)

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • vererõhu langus

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • palavik
 • peavalu
 • üldine halb enesetunne või väsimus
 • uitnärvi sümptomid (kuumahood, pearinglus, külmavärinad)
 • nõgeslööve ja nahakahjustused, mis võivad olla tõsised
 • emakarebend pärast prostaglandiini manustamist raseduse teisel või kolmandal trimestril, eeskätt korduvalt sünnitanud naistel või keisrilõikearmiga naistel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Mifegyne’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et karp või blister on kahjustatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mifegyne sisaldab

 • Toimeaine on mifepristoon.

Üks Mifegyne tablett sisaldab 200 mg mifepristooni.

 • Teised koostisosad on veevaba kolloidne ränidioksiid, maisitärklis, povidoon, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos.

Kuidas Mifegyne välja näeb ja pakendi sisu

Mifegyne tabletid on kollased kaksikkumerad tabletid, mille diameeter on 11 mm ja mille ühele küljele on pressitud ,,167 B“.

1, 3 x 1, 15 x 1 või 30 x 1 tabletti üheannuselises perforeeritud blisterpakendis (PVC/alumiinium).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Nordic Group B.V. Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp Holland

Tootja:

Laboratoires Macors

89000 Auxerre

Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmise nimetusega: MIFEGYNE

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Mifegyne, 200 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 200 mg mifepristooni.

INN. Mifepristonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Helekollased silindrilise kujuga kaksikkumerad tabletid, mille diameeter on 11 mm ja mille ühele küljele on pressitud ,,167 B“.

KLIINILISED ANDMED

Raseduse katkestamiseks võib antiprogesteroon mifepristooni ja prostaglandiini analoogi määrata ja manustada vaid vastavalt riigis kehtivatele seadustele ja juhenditele.

Näidustused

Areneva emakasisese raseduse medikamentoosne katkestamine.

Järjestikuseks kasutamiseks prostaglandiini analoogidega kuni amenorröa 63. päevani (vt lõik 4.2).

 1. Emakakaela pehmendamine ja laiendamine enne raseduse kirurgilist katkestamist raseduse esimese trimestri jooksul.
 2. Ettevalmistamine prostaglandiini analoogide toimeks raseduse katkestamisel meditsiinilistel näidustustel (pärast raseduse esimest trimestrit).
 3. Sünnituse esilekutsumine loote üsasisese surma korral.

Patsientidel, kellel ei ole võimalik kasutada prostaglandiine või oksütotsiini.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Areneva emakasisese raseduse medikamentoosne katkestamine

Manustamisviis on järgmine:

 • Amenorröa kuni 49. päevani:

Mifepristoon manustatakse ühekordse 600 mg suukaudse annusena (st kolm 200 mg tabletti). Seejärel manustatakse 36 kuni 48 tundi hiljem prostaglandiini analoogi: 400 mikrogrammi misoprostooli suu kaudu või 1 mg gemeprosti vaginaalselt.

 • Amenorröa 50. kuni 63. päeval:

Mifepristoon manustatakse ühekordse 600 mg suukaudse annusena (st kolm 200 mg tabletti), millele 36 kuni 48 tundi hiljem järgneb prostaglandiini analoogi gemeprosti 1 mg annuse vaginaalne manustamine.

Alternatiivse võimalusena võib 200 mg mifepristooni (st üks 200 mg tablett) kasutada ka ühekordse suukaudse annusena, millele 36 kuni 48 tundi hiljem järgneb prostaglandiini analoogi gemeprosti 1 mg annuse vaginaalne manustamine (vt lõik 5.1 „Farmakodünaamilised omadused“).

Teavet misoprostooli või gemeprosti kasutamise kohta leiate vastavate ravimite infolehtedelt.

 1. Emakakaela pehmendamine ja laiendamine enne raseduse kirurgilist katkestamist raseduse esimese trimestri jooksul

Mifepristooni manustatakse ühekordse 200 mg suukaudse annusena (1 tablett), mille järel 36 kuni 48 tunni möödumisel (kuid mitte hiljem) katkestatakse rasedus kirurgiliselt.

Ettevalmistamine prostaglandiini analoogide toimeks raseduse katkestamisel meditsiinilistel näidustustel

Mifepristoon võetakse sisse ühekordse 600 mg suukaudse annusena (st kolm 200 mg tabletti) 36 kuni 48 tundi enne kavandatud prostaglandiini manustamist, mida korratakse nii sageli kui vaja.

Sünnituse esilekutsumine loote üsasisese surma korral

Mifepristoon manustatakse ühekordse ööpäevase 600 mg suukaudse annusena (st kolm 200 mg tabletti) kahel järjestikusel päeval.

Kui sünnitus ei ole alanud 72 tunni jooksul pärast mifepristooni esmast manustamist, tuleb sünnitus esile kutsuda tavapäraste meetoditega.

Oksendamine 45 minuti jooksul pärast mifepristooni võtmist võib vähendada ravimi tõhusust, sel juhul soovitatakse manustada suu kaudu uus mifepristooni 600 mg annus (st kolm 200 mg tabletti).

Lapsed

Ainult piiratud andmed on saadaval mifepristooni kasutamise kohta noorukitel.

Manustamisviis

Mifepristooni tabletid on ette nähtud ainult suukaudseks manustamiseks ja neid ei tohi manustada ühegi muu manustamistee kaudu.

Vastunäidustused

Seda ravimit EI TOHI MITTE KUNAGI määrata järgmistes olukordades.

KÕIKIDEL NÄIDUSTUSTEL

 • krooniline neerupealiste puudulikkus;
 • ülitundlikkus mifepristooni või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
 • ravile mittealluv raske astma;
 • pärilik porfüüria.

Näidustus: areneva raseduse medikamentoosne katkestamine

 • rasedus ei ole ultraheliuuringu või bioloogiliste testidega kinnitatud;
 • raseduse kestus on pikem kui amenorröa 63. päev;
 • emakavälise raseduse kahtlus;
 • vastunäidustus valitud prostaglandiini analoogi kasutamiseks.

Näidustus: emakakaela pehmendamine ja laiendamine enne raseduse kirurgilist katkestamist

 • rasedus ei ole ultraheliuuringu või bioloogiliste testidega kinnitatud;
 • raseduse kestus on 84 amenorröa päeva ja üle selle;
 • emakavälise raseduse kahtlus.

Näidustus: ettevalmistamine prostaglandiini analoogide toimeks raseduse katkestamisel meditsiinilistel näidustustel (pärast raseduse esimest trimestrit)

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • vastunäidustused valitud prostaglandiini analoogi kasutamiseks.

Hoiatused

Mifepristooni aborti esile kutsuvate omaduste tõttu ei tohi seda mitte kunagi manustada rasedale naisele, kes ei taha rasedust katkestada.

Raseduse vanus tuleb kindlaks teha küsimuste ja patsiendi arstliku kontrolli teel. Soovitatav on teha emaka ultraheliuuring.

Spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu ei ole mifepristooni soovitatav kasutada patsientidel, kellel esineb:

Areneva emakasisese raseduse medikamentoosne katkestamine

 • alatoitumus
 • maksapuudulikkus
 • neerupuudulikkus

See meetod eeldab naise aktiivset osalemist. Naist tuleb eelnevalt teavitada meetodi kasutamise tingimustest:

 • vajadus kombineerida ravi prostaglandiini analoogiga, mida manustatakse teisel visiidil 36 kuni 48 tundi pärast selle ravimi võtmist;
 • järelvisiidi (3. visiit) vajadus 14. kuni 21. päeval pärast mifepristooni võtmist, et kontrollida emaka täielikku tühjenemist;
 • meetodi võimalik ebaõnnestumine, mille korral on vajalik raseduse katkestamine teise meetodiga.

Kui rasestumine on toimunud emakasisese spiraali olemasolul, tuleb vahend eemaldada enne mifepristooni manustamist.

Meetodi kasutamisega seotud riskid

 • Ebaõnnestumine

Olulise ebaõnnestumise riski tõttu, mis esineb 1,3% kuni 7,5% juhtudest, on kontrollvisiit kohustuslik, et kontrollida, kas ekspulsioon oli täielik.

Mittetäieliku ekspulsiooni harvadel juhtudel võib olla vajalik kirurgiline korrektsioon. Meetodi efektiivsus langeb pariteediga (sünnituste arv) ja seega ka naise vanuse suurenedes.

 • Veritsus

Patsienti peab informeerima, et esineda võib pikaajaline veritsus tupest (keskmiselt ligikaudu 12 päeva või kauem pärast mifepristooni võtmist), mis võib olla tugev. Veritsus esineb peaaegu kõikidel juhtudel, kuid see ei ole mingil moel täieliku ekspulsiooni tõenduseks.

Veritsus võib esineda varsti pärast misoprostooli võtmist, aga mõnikord ka hiljem:

 • 60% patsientidest esineb ekspulsioon 4 tunni jooksul misoprostooli võtmisest
 • ülejäänud 40% juhtudest esineb ekspulsioon 24 kuni 72 tunni jooksul misoprostooli võtmisest.

Ekspulsioon võib harva esineda enne prostaglandiini analoogi manustamist (ligikaudu 3% juhtudest). See ei välista kontrollvisiiti, et kontrollida ekspulsiooni täielikkust ja emaka tühjenemist.

Patsienti tuleb informeerida, et ta ei sõidaks ravimit määravast keskusest väga kaugele kuni ekspulsiooni dokumenteerimiseni. Talle antakse täpsed juhised selle kohta, kelle poole ta peab pöörduma ja kuhu minema, kui tekivad mingid probleemid, eelkõige väga tugeva tupeverejooksu korral. Selline veritsus kestab rohkem kui 12 päeva ja/või on tugevam kui tavaline menstruaalverejooks.

Järelvisiit peab toimuma 14. kuni 21. päeval pärast mifepristooni manustamist, et sobivate vahenditega (kliiniline läbivaatus koos beeta-HCG määramise või ultraheliuuringuga) veenduda täielikus ekspulsioonis ja tupeveritsuse peatumises. Kui kontrollvisiidi järel püsib veritsus (isegi kerge), tuleb selle möödumist kontrollida paari päeva järel.

Kui kahtlustatakse raseduse kestmajäämist, võib olla vajalik täiendava ultraheliuuringu tegemine.

Tupeveritsuse püsimine sellel hetkel võib viidata mittetäielikule abordile või diagnoosimata jäänud emakavälisele rasedusele ning tuleb kaaluda sobiva ravi rakendamist.

Kuna hemostaatilist küretaaži vajav raske verejooks esineb 0% kuni 1,4% raseduse medikamentoosse katkestamise juhtudest, tuleb erilist ettevaatust rakendada patsientide puhul, kellel on hemostaasihäired koos hüpokoagulatsiooniga või aneemia. Medikamentoosse või kirurgilise meetodi kasutamise otsus tuleb teha konsulteerides spetsialistidega ning vastavalt hemostaasihäire tüübile ja aneemia sügavusele.

Kui pärast kontrollvisiiti on diagnoositud raseduse jätkumine, pakutakse naisele raseduse katkestamist mõne teise meetodiga.

 • Infektsioon

On teatatud tõsistest toksilise ja septilise šoki juhtudest (sh surmaga lõppenud), mille põhjustajaks on atüüpiliste patogeenide infektsioon (Clostridium sordellii või Escherichia coli) ja mis on tekkinud pärast meditsiinilise abordi tegemise eesmärgil 200 mg mifepristooni manustamist ning sellele järgnenud suukaudseks kasutamiseks mõeldud misoprostooli tablettide kasutamist registreerimata manustamisviisil tupesiseselt või bukaalselt.

Arstid peavad olema teadlikud sellest potentsiaalselt surmaga lõppevast tüsistusest.

Emakakaela pehmendamine ja laiendamine enne raseduse kirurgilist katkestamist

Täieliku ravitoime saamiseks peab Mifegyne kasutamisele järgnema 36 kuni 48 tunni pärast (kuid mitte hiljem) kirurgiline raseduse katkestamine.

Meetodi kasutamisega seotud riskid

 • Veritsus

Naist informeeritakse sellest, et pärast Mifegyne sissevõtmist esineb risk tupeveritsuseks, mis võib olla tugev. Teda peab teavitama raseduse katkemise ohust enne kirurgilist sekkumist (ehkki see on minimaalne). Teda informeeritakse, kuhu pöörduda ekspulsiooni täielikkuse kontrollimiseks või erakorralise olukorra tekkimisel.

Kuna ligikaudu 1% patsientidest tekib küretaaži vajav tugev veritsus, tuleb erilist ettevaatust rakendada patsientidel, kellel on hemostaasihäired, hüpokoagulatsioon või raske aneemia.

- Teised riskid Kirurgilise protseduuri riskid.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kõikidel juhtudel

Ägeda neerupealise puudulikkuse kahtlusel on soovitatav manustada deksametasooni. 1 mg deksametasoonil on antagonistlik toime 400 mg mifepristooni suhtes.

Mifepristooni antiglükokortikoidse toime tõttu võib pikaajalise kortikosteroidravi efektiivsus, sealhulgas inhaleeritavate kortikosteroidide efektiivsus astmaga patsientidel, olla Mifegyne manustamisele järgneva 3 kuni 4 päeva jooksul langenud. Ravi tuleb sellest lähtuvalt kohandada.

Reesusalloimmunisatsioon

Raseduse meditsiiniline katkestamine eeldab reesusgrupi määramist ja vajadusel ka reesusalloimmunisatsiooni ennetamist, samuti teiste üldiste meetmete rakendamist, mida raseduse katkestamise ajal tavaliselt kasutatakse.

Raseduse vältimine pärast raseduse meditsiinilist katkestamist

Kliinilistes uuringutes esines rasestumisi embrüo ekspulsiooni ja menstruatsiooni resumptsiooni vahelisel ajal. Seetõttu, kui raseduse katkestamine on meditsiinilise protseduuri abil kinnitatud, soovitatakse koheselt alustada rasestumisvastaste vahendite kasutamist.

Muu

Samuti tuleb järgida prostaglandiini analoogidega seotud ettevaatusabinõusid.

Areneva emakasisese raseduse medikamentoosne katkestamine

Prostaglandiini analoogide suurte annuste intravaginaalse ja lihasesisese manustamise järel on harva kirjeldatud kardiovaskulaarsete tüsistuste (müokardi infarkt ja/või koronaararterite spasm ja tugev hüpotensioon) teket, mis on olnud tõsised. Misoprostooli suukaudne manustamine võib samuti olla potentsiaalne riskifaktor ägedate kardiovaskulaarsete tüsistuste tekkeks. Seetõttu peab kardiovaskulaarse haiguse riskiteguritega (nt üle 35-aasta vanused kroonilised suitsetajad, hüperlipideemia, diabeet) või diagnoositud kardiovaskulaarse haigusega naiste ravimisel olema ettevaatlik.

Mifegyne – prostaglandiini järjestikune kasutamine, kõigil näidustustel

Vajadusel peab järgima prostaglandiini kasutamisega seotud ettevaatusabinõusid.

Prostaglandiini manustamisviis

Sissevõtmise ajal ja kolm tundi pärast sissevõtmist peab üldjuhul patsienti ravikeskuses jälgima, et prostaglandiini manustamise võimalikud ägedad toimed ei jääks märkamata. Ravikeskuses peavad olema selleks sobilikud meditsiinilised vahendid.

Ravikeskusest lahkumisel peab kõik naised varustama vajalike sobivate ravimitega ning neid peab põhjalikult nõustama seoses nende poolt tõenäoliselt kogetavate nähtude ja sümptomitega ning neil peab olema kohese kontakti saamise võimalus ravikeskusega kas telefoni teel või ise kohale tulles.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud. Arvestades ravimi metaboliseerumist CYP3A4 ensüümi kaudu, on võimalik, et ketokonasool, itrakonasool, erütromütsiin ja greibimahl inhibeerivad mifepristooni metabolismi (suurendavad mifepristooni kontsentratsiooni seerumis). Lisaks võivad mifepristooni metabolismi indutseerida (vähendada mifepristooni kontsentratsiooni seerumis) rifampitsiin, deksametasoon, naistepuna ja teatud antikonvulsandid (fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin).

Tuginedes in vitro teabele inhibeerimise kohta võib mifepristooni samaaegne manustamine koos teiste CYP3A4 substraadiks olevate ravimitega suurendada nende ravimite seerumikontsentratsiooni. Mifepristooni aeglase eliminatsiooni tõttu kehast võib neid koostoimeid esineda pikema aja jooksul pärast manustamist. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui mifepristooni manustatakse koos ravimitega, mis on CYP3A4 substraadid ja millel on kitsas terapeutiline vahemik, sealhulgas mõned üldanesteesia ajal kasutatavad ravimid.

Meetodi tõhususe vähenemine võib teoreetiliselt tekkida, seoses mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) antiprostaglandiinsete omadustega, k.a aspiriin (atsetüülsalitsüülhape). Piiratud andmete alusel ei mõjuta MSPVA-de manustamine prostaglandiini manustamise päeval ebasoodsalt mifepristooni või prostaglandiini toimet emakakaela avanemisele või emaka kontraktiilsusele ja ei vähenda raseduse meditsiinilise katkestamise tõhusust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Mifepristooni aborti esilekutsuv toime muudab võimatuks molekuli teratogeensete toimete õige hindamise loomadel (vt lõik 5.3).

Aborti mitte esilekutsuvates alalävistes annustes on väärarendite juhte täheldatud küülikutel, kuid mitte rottidel, hiirtel või ahvidel. Kliinilises praktikas on harva teatatud alajäsemete väärarenditest (nende puudumine, komppöid) seoses mifepristooni kui ainsa ravimi või mifepristooni ja prostaglandiini kombinatsiooni manustamisega. Üks võimalikest mehhanismidest võib olla amniootilise liite sündroom. Siiski on andmeid liiga vähe selleks, et selgitada, kas mifepristoon on inimesele teratogeense toimega.

Sellest lähtuvalt:

 • Naisi peab teavitama sellest, et järelvisiit on kohustuslik, sest on olemas risk raseduse medikamentoosse katkestamise meetodi ebaõnnestumiseks ning riskid lootele (vt lõik 4.4).
 • Kui järelvisiidil tuvastatakse meetodi ebaõnnestumine (elujõuline kestev rasedus) ja kui patsient soovib jätkuvalt rasedust katkestada, peab raseduse katkestamise lõpule viima teise meetodiga.
 • Kui patsient soovib rasedust jätkata, peab rakendama raseduse hoolikat ultraheliga jälgimist spetsialiseerunud keskuses, osutades erilist tähelepanu jäsemetele.

Imetamine

Mifepristoon eritub väikestes kogustes inimese rinnapiima. Seetõttu tuleb imetamise ajal vältida mifepristooni kasutamist.

Fertiilsus

Mifepristoon ei mõjuta fertiilsust. On võimalik, et naine rasestub koheselt pärast raseduse katkestamist. Seetõttu tuleb teavitada patsienti, et ta peab pärast raseduse katkemise kinnitamist kohe alustama rasestumisvastase vahendi kasutamist.

Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad andmed ravimi toime kohta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Abordiga seoses võib kõrvaltoimena esineda pearinglus. Autojuhtimise või masinate käsitsemise ajal tuleb arvestada selle võimaliku kõrvaltoimega.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedused on liigitatud järgmiselt:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage:

 • Abordijärgne infektsioon. Infektsiooni kahtlusest või kinnitatud infektsioonidest (endometriit, väikese vaagna põletik) on teatatud vähem kui 5% naistest.

Väga harv:

 • Väga harva on teatatud surmaga lõppenud või tõsise toksilise ja septilise šoki juhtudest (põhjustajaks Clostridium sordellii või Escherichia coli), mis võib esineda koos palavikuga või ilma või koos muude selgete infektsiooni sümptomiteta või ilma ning tekkis pärast meditsiinilise abordi tegemise eesmärgil manustatud suukaudseks kasutamiseks mõeldud misoprostooli tablettide kasutamist registreerimata manustamisviisil tupesiseselt või bukaalselt. Arstid peavad olema teadlikud sellest potentsiaalselt surmaga lõppevast tüsistusest (vt lõik 4.4 „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“).

Närvisüsteemi häired

Harv:

 • Peavalu

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt:

 • Hüpotensioon (0,25%)

Seedetrakti häired

Väga sage:

 • Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus (nendest prostaglandiiniga seotud seedetrakti

kõrvaltoimetest on teatatud sageli).

Sage:

 • Kerged või mõõdukad spasmid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt:

- Ülitundlikkus: aeg-ajalt nahalööbed (0,2%).

Harv:

 • Teatatud on ka üksikutest urtikaaria, erütroderma, nodoosse erüteemi ja toksilise epidermaalse nekrolüüsi juhtudest.

Väga harv:

 • Angioödeem.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Väga sage:

 • Väga sageli prostaglandiini manustamisele järgnevatel tundidel emaka kokkutõmbed või spasmid (10 kuni 45%).

Sage:

 • Tugev veritsus esineb ligikaudu 5% juhtudest, mis võib kuni 1,4% juhtudest vajada hemostaatilist küretaaži.

Harv:

 • Teise trimestri raseduse katkestamise sissejuhatamisel või sünnituse esilekutsumisel loote üsasisese surma korral kolmandal trimestril on aegajalt teatatud prostaglandiini võtmisele järgnevast emaka ruptuurist. Need juhud esinesid eelkõige varem sünnitanud naistel või naistel, kellel oli keisrilõike arm.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv:

Halb enesetunne, vagaalsed sümptomid (kuumahood, pearinglus, külmavärinad), palavik.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

Juhusliku massiivse sissevõtmise korral võivad tekkida neerupealiste puudulikkuse nähud. Ägeda intoksikatsiooni tunnuste korral võib olla vajalik spetsialiseeritud ravi, sealhulgas deksametasooni manustamine.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid/antigestageenid ATC-kood: G03XB01.

Mifepristoon on sünteetiline steroid, mille antiprogesteroonse toime põhjuseks on konkureerimine progesterooniga progesterooni retseptori tasemel.

Suukaudsetes annustes 3 mg kuni 10 mg kehakaalu kilogrammi kohta inhibeerib mifepristoon erinevatel loomaliikidel (rotid, hiired, küülikud ja ahvid) endogeense või eksogeense progesterooni toime. Närilistel ilmneb toime tiinuse katkemisena.

Naistel toimib mifepristoon annuses alates 1 mg kehakaalu kilogrammi kohta antagonistlikult progesterooni toimetesse endomeetriumis ja müomeetriumis. Raseduse ajal sensibiliseerib mifepristoon müomeetriumi prostaglandiinide kontraktsioone indutseeriva toime suhtes. Raseduse esimesel trimestril võimaldab eeltöötlus mifepristooniga emakakaela laiendada ja avada. Kuigi kliinilised andmed on näidanud, et mifepristoon kergendab emakakaela laiendamist, puuduvad andmed, mis näitaksid, et mifepristooni kasutamisel langeks laiendamisprotseduuri varaste või hiliste tüsistuste osakaal.

Raseduse varasel katkestamisel suurendab kombinatsioon, milles mifepristooni manustamise järel kasutatakse prostaglandiini analoogi, õnnestumise edukust ligikaudu 95 protsendini ja kiirendab embrüo väljutamist.

Sõltuvalt kasutatavast prostaglandiinist ja manustamisajast on kliinilistes uuringutes saadud tulemused vähesel määral varieeruvad.

Edukus on ligikaudu 95%, kui 600 mg mifepristooni kombineeritakse 400 mikrogrammi suukaudse misoprostooliga kuni amenorröa 49. päevani; koos tuppe manustatava gemeprostiga saavutatakse kuni amenorröa 49. päevani 98% õnnestumine ja kuni amenorröa 63. päevani 95% õnnestumine.

Vastavalt kliinilistele uuringutele ja kasutatava prostaglandiini tüübile on ebaõnnestumise osakaal erinev. Mifegyne’t ja seejärel prostaglandiini analoogi saanutel oli ebaõnnestumise osakaal 1,3% kuni 7,5% juhtudest, millest:

 • 0% kuni 1,5% olid kestvad rasedused
 • 1,3% kuni 4,6% olid osalised abordid koos mittetäieliku emaka tühjenemisega
 • 0% kuni 1,4% vajasid hemostaatilist küretaaži.

Kasutamisel raseduste puhul kestusega kuni 49 amenorröa päeva, ei saa võrdlusuuringute tulemuste põhjal, milles võrreldi 200 mg kuni 600 mg mifepristooni ja 400 mikrogrammi suukaudselt manustatava misoprostooli kombinatsiooni, välistada veidi suuremat raseduse jätkumise riski 200 mg annuse kasutamisel.

Kasutamisel raseduste puhul kestusega kuni 63 amenorröa päeva, leiti võrdlusuuringutes, milles võrreldi 200 mg kuni 600 mg mifepristooni ja 1 mg tupe kaudu manustatava gemeprosti kombinatsiooni, et 200 mg mifepristooni annus võib olla sama tõhus kui 600 mg mifepristooni annus:

 • Täieliku abordi määrad 200 mg ja 600 mg annuse korral olid <57 amenorröa päeva korral vastavalt 93,8% ja 94,3% (n = 777, WHO 1993) ning 57 kuni 63 amenorröa päeva korral vastavalt 92,4% ja 91,7% (n = 896, WHO 2001).
 • Raseduse jätkumise määrad 200 mg ja 600 mg annuse korral olid <57 amenorröa päeva korral vastavalt 0,5% ja 0,3% ning 57 kuni 63 amenorröa päeva korral vastavalt 1,3% ja 1,6%.

Mifepristooni kombinatsioone teiste prostaglandiini analoogidega peale misoprostooli ja gemeprosti ei ole uuritud.

Raseduse katkestamisel meditsiinilistel põhjustel pärast esimest trimestrit vähendab 600 mg annuse mifepristooni manustamine 36 kuni 48 tundi enne prostaglandiini esimest manustamist abordi esilekutsumise ja tekke vahelist aega ning vähendab ühtlasi ka loote väljutamiseks vajalikke prostaglandiini annuseid.

Kui mifepristooni kasutatakse sünnitustegevuse esilekutsumiseks loote üsasisese surma puhul ainsa ravimina, tekib ligikaudu 60% juhtudest loote väljutamine esimesele manustamisele järgneva 72 tunni jooksul. Sellisel juhul ei ole prostaglandiini ega oksütotsiini manustamine vajalik.

Mifepristoon seondub glükokortikoidide retseptoriga. Loomadel pärsib mifepristoon deksametasooni toimet annuses 10 mg kuni 25 mg kehakaalu kilogrammi kohta. Inimestel väljendub antiglükokortikoidne toime AKTH (adrenokortikotroopne hormoon) ja kortisooli kompensatoorse tõusuna annuste juures, mis on ekvivalentsed annusega 4,5 mg kehakaalu kilogrammi kohta või sellest suuremad. Raseduse katkestamiseks manustatud ühekordne mifepristooni 200 mg annus võib mitmeks päevaks pärssida glükokortikoidide bioaktiivsuse. Selle toime kliiniline mõju ei ole teada, kuid tundlikel naistel võib sageneda oksendamine ja iiveldus.

Mifepristoonil on nõrk antiandrogeenne toime, mis ilmneb loomadel alles pärast suurte annuste pikaajalist kasutamist.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast ühekordse 600 mg annuse suukaudset manustamist imendub mifepristoon kiiresti. Maksimaalne kontsentratsioon 1,98 mg/l saavutatakse 1,30 tunni järel (10 uuritava keskmised). Väikeste mifepristooni suukaudsete annuste (20 mg) manustamisel on absoluutne biosaadavus 69%.

Jaotumine

Plasmas seondub mifepristoon 98% ulatuses plasmaproteiinidega: albumiiniga ja peamiselt alfa-1 happelise glükoproteiiniga (AAG), millele seondumine on küllastatav. Selle spetsiifilise seondumise tõttu on mifepristooni jaotusruumala ja plasmakliirens pöördelises seoses AAG plasmakontsentratsiooniga.

Biotransformatsioon

Maksa oksüdatiivse metabolismi peamised metaboolsed rajad on 17-propünüülahela N-demetüülimine ja terminaalne hüdroksüülimine.

Eritumine

Annusele reageerimine on mittelineaarne. Jaotusfaasi järel on eliminatsioon esialgu aeglane, kontsentratsioon langeb poole võrra ligikaudu 12 kuni 72 tunniga ning seejärel tekib kiirem eliminatsioon, mille tõttu eliminatsiooni poolväärtusaeg on 18 tundi. Radioretseptoranalüüsi tehnikatega on leitud, et mifepristooni lõplik poolväärtusaeg on kuni 90 tundi, kui arvestada ka kõiki progesterooni retseptorile seondumise võimega mifepristooni metaboliite.

Mifepristoon eritub peamiselt roojaga. Pärast 600 mg radioaktiivsete märgistega annuse manustamist elimineerus 10% kogukiirgusest uriiniga ja 90% roojaga.

Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel ja ahvidel teostatud kuni 6 kuud kestnud toksikoloogilistes uuringutes esinesid mifepristooni kasutamisel ravimi antihormonaalse (progesteroonivastase, antiglükokortikoidse ja antiandrogeense) toimega seotud efektid.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes toimib mifepristoon tugeva aborti esilekutsuva ainena. Mifepristooniga looteeas kokkupuutunud ja mitteaborteerunud rottidel ja hiirtel mifepristooniga seotud teratogeenseid toimeid ei täheldatud. Looteea üleelanud mifepristoonile eksponeeritud küülikutel täheldati siiski väärarengute juhte (neuraaltoru, pea- ja seljaaju). Toime sõltus annusest. Ahvidel oli mifepristooni aborti indutseeriva toime üleelanud loodete arv lõplike järelduste tegemiseks liiga väike. Teratogeenseid toimeid ei täheldatud mifepristooniga in vitro kokkupuutunud postiimplantatsiooni faasis rottide ega ahvide embrüotes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Veevaba kolloidne ränidioksiid (E551)

Maisitärklis

Povidoon (E1201)

Magneesiumstearaat (E572)

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

4 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

1, 3 x 1, 15 x 1 või 30 x 1 tabletti üheannuselises perforeeritud blisterpakendis (PVC/alumiinium). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Nordic Group B.V.

Siriusdreef 22

2132 WT Hoofddorp

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 6.06.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2009

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2018