Linezolid norameda - infusioonilahus (2mg 1ml)

ATC Kood: J01XX08
Toimeaine: linesoliid
Tootja: UAB Norameda

Artikli sisukord

LINEZOLID NORAMEDA
infusioonilahus (2mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Linezolid Norameda 2 mg/ml infusioonilahus

Linesoliid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Linezolid Norameda ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Linezolid Norameda kasutamist
 3. Kuidas Linezolid Norameda’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Linezolid Norameda’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Linezolid Norameda ja milleks seda kasutatakse

Linezolid Norameda toimeaine on linesoliid. Linezolid Norameda on oksasolidinoonide rühma kuuluv antibiootikum, mis peatab teatud infektsioone põhjustavate bakterite (pisikute) kasvu. Seda kasutatakse kopsupõletiku ja mõnede nahal või naha all olevate nakkuste raviks. Teie arst otsustab, kas Linezolid Norameda sobib teie nakkuse raviks.

Mida on vaja teada enne Linezolid Norameda kasutamist Ärge kasutage Linezolid Norameda’t:

 • kui olete linesoliidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate või olete viimase 2 nädala jooksul võtnud ravimeid, mida tuntakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoritena ( MAOId, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks;
 • kui te imetate last. Linezolid Norameda eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Linezolid Norameda kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Linezolid Norameda ei pruugi teile sobida, kui te vastate mõnele järgmistest küsimustest „jah“. Sellisel juhul rääkige sellest oma arstile, sest ta peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku või otsustama, kas mõni teine raviviis on teile sobivam.

Küsige oma arstilt, kui te ei ole kindel, kas alljärgnevast kehtib midagi teie kohta.

Kas teil on kõrge vererõhk, ükskõik, kas te võtate selle vastu ravimeid või mitte?

Kas teil on diagnoositud kilpnäärme ületalitlus?

Kas teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) või kartsinoidsündroom (põhjustatud hormoonisüsteemi kasvajast, sümptomiteks on kõhulahtisus, naha õhetus, hingeldamine)?

Kas teil on maniakaalne depressioon, skisoafektiivne häire, vaimne segasus või muud psüühilised probleemid?

Eriline ettevaatus on Linezolid Norameda’ga vajalik

Enne Linezolid Norameda kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil tekivad kergesti verevalumid ja verejooksud;

kui te olete aneemiline (punaste vereliblede väike hulk veres);

kui te olete vastuvõtlik infektsioonidele;

kui teil on esinenud krambihoogusid;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid, eriti kui saate dialüüsi;

kui teil on kõhulahtisus.

Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekivad ravi ajal

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine, värvinägemise muutused, probleemid pisiasjade nägemisega või kui teie vaateväli aheneb;

tundlikkuse kadu kätest või jalgadest või kihelus- või torkimistunne kätes või jalgades;

antibiootikumide, sealhulgas Linezolid Norameda kasutamise ajal või pärast seda võib teil tekkida kõhulahtisus. Kui see muutub tõsiseks või püsib või te märkate väljaheites verd või lima, lõpetage kohe Linezolid Norameda kasutamine ja pidage nõu arstiga. Sellises olukorras ei tohi te võtta ravimeid, mis peatavad või aeglustavad sooletegevust;

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga kiire hingamine.

Muud ravimid ja Linezolid Norameda

Linezolid Norameda’l võib mõnikord olla koostoimeid mõnede teiste ravimitega ja ta võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu vererõhu, kehatemperatuuri või südame löögisageduse muutused.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete viimase 2 nädala jooksul kasutanud järgmisi ravimeid, sest Linezolid Norameda’t ei tohi kasutada, kui te juba kasutate neid ravimeid või olete neid hiljuti kasutanud (vaadake ka lõik 2 ülalpool „Ärge kasutage Linezolid Norameda’t“):

• monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOId, näiteks fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid). Neid ravimeid võidakse kasutada depressiooni või Parkinsoni tõve raviks.

Teavitage oma arsti, kui te kasutate allpool loetletud ravimeid. Teie arst võib siiski määrata teile Linezolid Norameda’t, kuid peab enne ravi alustamist ja ravi ajal kontrollima teie üldist tervist ning vererõhku. Teise võimalusena võib teie arst otsustada, et mõni muu raviviis on teie jaoks parem.

Ninakinnisust leevendavad külmetuse või gripiravimid, mis sisaldavad pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini;

mõned astmaravimid, nagu salbutamool, terbutaliin, fenoterool;

teatud antidepressandid, mida tuntakse tritsükliliste antidepressantide või SSRI-dena (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Neid on palju, sealhulgas amitriptüliin, tsitalopraam, klomipramiin, dosulepiin, doksepiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, imipramiin, lofepramiin, paroksetiin, sertraliin;

migreeni raviks kasutatavad ravimid, nagu sumatriptaan ja zolmitriptaan;

ootamatute, raskete allergiliste reaktsioonide ravis kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin (epinefriin);

vererõhku tõstvad ravimid, nagu noradrenaliin (norepinefriin), dopamiin ja dobutamiin;

mõõduka kuni tugeva valu ravimid, nagu petidiin;

ärevushäirete ravimid, nagu buspiroon;

vere hüübimist vältivad ravimid, nagu varfariin;

antibiootikum rifampitsiin.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Linezolid Norameda koos toidu, joogi ja alkoholiga

Linezolid Norameda’t võib kasutada enne sööki, söögi ajal või pärast seda.

Vältige laagerdunud juustu, pärmiekstrakti ja sojaoaekstrakti (nt sojakastme) suurte koguste söömist ning alkoholi, eriti vaadiõlut ja veini. Seda seetõttu, et Linezolid Norameda võib reageerida türamiiniks nimetatava ainega ja tõsta teie vererõhku. Türamiini esineb looduslikult mõnedes toiduainetes.

Kui teil tekib pärast söömist või joomist tuikav peavalu, võtke kohe ühendust arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Linezolid Norameda toime rasedatele ei ole teada. Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda soovitanud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te ei tohi Linezolid Norameda kasutamise ajal last imetada, sest see eritub rinnapiima ja võib last kahjustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Linezolid Norameda võib põhjustada pearinglust või probleeme nägemisega. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega töötage masinatega. Pidage meeles, et haigus võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Linezolid Norameda sisaldab

Kuidas Linezolid Norameda’t kasutada

 • 45,67 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina) ühes mls või 13700 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina) annuses (300 ml). Öelge oma arstile või meditsiiniõele, kui te põete suhkurtõbe.
 • 0,38 mg naatriumi ühes mls või 114 mg naatriumi annuses (300 ml). Öelge oma arstile või meditsiiniõele, kui te olete madala naatriumisisaldusega dieedil.

Täiskasvanud

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Seda ravimit manustab teile arst või tervishoiutöötaja tilkinfusioonina (veeniinfusioonina). Tavaline annus täiskasvanutele (18-aastased ja vanemad) on 300 ml (600 mg linesoliidi) kaks korda ööpäevas, manustatuna otse vereringesse (intravenoosselt) 30...120-minutilise tilkinfusioonina.

Kui te saate neerudialüüsi, tuleb teile Linezolid Norameda’t manustada pärast dialüüsi.

Ravikuur kestab tavaliselt 10...14 päeva, kuid võib kesta kuni 28 päeva. Selle ravimi ohutust ja efektiivsust ei ole kindlaks tehtud pikema kui 28-päevase raviperioodi jooksul. Teie arst otsustab, kui kaua teid tuleb ravida.

Linezolid Norameda kasutamise ajal teeb arst teile regulaarselt vereanalüüse, et jälgida teie vererakkude arvu.

Kui te saate Linezolid Norameda’t üle 28 päeva, peab arst kontrollima teie nägemist.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Linezolid Norameda’t ei kasutata tavaliselt laste ja noorukite (alla 18-aastased) raviks.

Kui te saate Linezolid Norameda’t rohkem kui ette nähtud

Kui tunnete muret, et teile on antud liiga palju Linezolid Norameda’t, rääkige sellest kohe oma arstile või meditsiiniõele.

Kui te unustate Linezolid Norameda’t kasutada

Seda ravimit manustatakse teile tähelepaneliku jälgimise all, seega on annuse vahelejäämine väga ebatõenäoline. Kui te arvate, et teil on ravimi annus jäänud saamata, rääkige kohe arstile või meditsiiniõele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate ravi ajal Linezolid Norameda’ga mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, teavitage kohe oma arsti, meditsiiniõde või apteekrit:

Rasked kõrvaltoimed on (sagedus sulgudes):

rasked nahaprobleemid (teadmata) turse, eriti näo- ja kaelapiirkonnas (teadmata), hingeldus ja/või hingamisraskused (teadmata). See võib olla allergilise reaktsiooni tundemärk ja vajalikuks võib osutuda Linezolid Norameda kasutamise lõpetamine. Nahareaktsioonid nagu punetav valulik nahk ja ketendus (dermatiit) (aeg-ajalt), nahalööve (sage), sügelus (sage).

nägemisprobleemid, nagu nägemise hägustumine (aeg-ajalt), värvinägemise muutused (teadmata), probleemid pisiasjade nägemisega (teadmata) või kui teie vaateväli aheneb (harv);

raske kõhulahtisus vere ja/või limaga väljaheites (antibiootikumidega seotud jämesoolepõletik, sealhulgas pseudomembranoosne jämesoolepõletik), mis võib harvadel juhtudel areneda eluohtlikeks tüsistusteks (harv);

korduv iiveldus või oksendamine, kõhuvalu või liiga kiire hingamine (teadmata);

Linezolid Norameda kasutamisel on kirjeldatud krampe või krambihoogusid (harv). Rääkige oma arstile, kui teil esineb erutust, segasust, deliiriumi, rigiidsust, värisemist, koordinatsioonihäireid ja krampe, kui te võtate samal ajal ka SSRI-dena tuntud antidepressante (vt lõik 2) (teadmata);

selatamatud verejooksud või verevalumid, mis võivad tekkida mõnede vererakkude hulga muutuste tõttu ja see võib mõjutada verehüübivust või põhjustada aneemiat (sage);

mõnede vererakkude arvu muutused, mis võivad mõjutada nakkuste vastu võitlemise võimet (sage), infektsiooninähtudeks võivad olla: mistahes palavik (sage), kähe kurk (aeg-ajalt), suuhaavandid (aeg-ajalt) ja väsimus (aeg-ajalt);

pankrease põletik (aeg-ajalt);

krambihood (aeg-ajalt);

transitoorsed isheemilised hood (mööduvad aju verevooluhäired, mis põhjustavad lühiajalisi sümptomeid, nagu nägemisekaotus, jala ja käe nõrkus, ebaselge kõne ja teadvusekaotus) (aeg- ajalt);

“helin” kõrvus (tinnitus) (aeg-ajalt).

Patsiendid, kellele on manustatud Linezolid Norameda’t üle 28 päeva, on kirjeldanud tuimust, surinat või nägemise hägustumist. Kui teil esineb nägemisraskusi, võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Teised kõrvaltoimed on järgmised:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

seennakkused, eriti tupe või suu soor;

peavalu;

metallimaitse suus;

kõhulahtisus, iiveldus või oksendamine;

mõnede vereanalüüside, sealhulgas neeru- ja maksatalitlust või vere suhkrusisaldust mõõtvate analüüside tulemuste muutused;

unehäired;

vererõhu tõus;

aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine);

pearinglus;

paikne või üldine kõhuvalu;

kõhukinnisus;

seedehäired;

paikne valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

tupe või suguelundite piirkonna põletik naistel;

torkimis- või tuimustunne;

paistes, valulik või muutunud värvusega keel;

valu infusiooni manustamise kohal ja selle ümber;

veenipõletik (sealhulgas infusiooni manustamise kohal);

vajadus sagedamini urineerida;

külmavärinad;

janutunne;

liighigistamine;

vere valkude, soolade või ensüümide muutused, mis mõõdavad neeru- või maksatalitlust;

hüponatreemia (vere madal naatriumisisaldus);

neerupuudulikkus;

trombotsüütide hulga vähenemine;

kõhupuhitus;

süstekoha valu;

kreatiniinisisalduse suurenemine;

kõhuvalu;

südame löögisageduse muutused (nt löögisageduse suurenemine).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

pindmine hamba värvuse muutus, mis on professionaalse hambapuhastusega eemaldatav (hambakivi käsitsi eemaldamine).

Veel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest (Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

alopeetsia (juuste kaotus);

vererakkude arvu vähenemine;

nõrkus ja/või sensoorsed muutused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Linezolid Norameda’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, kottidel ja välispakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Enne kasutamist hoida originaalpakendis (välispakendis ja karbis), valguse eest kaitstult.

Pärast avamist: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C ja temperatuuril 2…8°C.

Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/ lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Kasutaja peab lahust enne manustamist visuaalselt kontrollima ning manustama ainult selget, osakestevaba lahust. Kasutaja peab veenduma, et enne kasutamist on ravimit hoitud korrektselt välispakendis ja karbis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Linezolid Norameda sisaldab

 • Toimeaine on linesoliid. 1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg linesoliidi. 300 ml infusioonikott sisaldab 600 mg linesoliidi.
 • Abiained on: glükoos (glükoosmonohüdraadina, teatud tüüpi suhkur, vt lõik 2), naatriumtsitraat (E331, vt lõik 2), sidrunhape (E330), naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) (E524), vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) (E507), süstevesi.

Kuidas Linezolid Norameda välja näeb ja pakendi sisu

Linezolid Norameda on selge, värvitu kuni kollakas osakestevaba lahus 300 ml (600 mg linesoliidi)

infusioonikotis. Kotid on saadaval karpides 5 või 30 kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

UAB Norameda

Meistru 8A

Vilnius

LT-02189

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Norameda Eesti filiaal,

Akadeemia 21/3, 12618 Tallinn,

Harjumaa

Tel +372 585 54393

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

-------------------------ÄRAREBITAV LÕIK ALLPOOL -----------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Linezolid Norameda 2 mg/ml infusioonilahus

Linesoliid

OLULINE: Tutvuge enne väljakirjutamist ravimi omaduste kokkuvõttega.

Linesoliid ei ole aktiivne gramnegatiivsete patogeenide tekitatud infektsioonide vastu. Spetsiifilist gramnegatiivsete bakterite vastast ravi tuleb alustada samal ajal, kui samaaegne infektsioon gramnegatiivse patogeeniga dokumenteeritakse või seda kahtlustatakse.

Kirjeldus

Ühekordseks kasutamiseks ette nähtud kasutusvalmis, lateksivabad, mitmekihilised, polüolefiinkilest infusioonikotid (PVC-vabad), mis on suletud alumiiniumist välispakendisse. Kott sisaldab 300 ml lahust ja on pakendatud karpi. Iga karp sisaldab 5 või 30 infusioonikotti.

Märkus: Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Linezolid Norameda 2 mg/ml infusioonilahus sisaldab 2 mg/ml linesoliidi osakestevabas, isotoonilises, selges, värvitus kuni kollases infusioonilahuses. Abiained on glükoos (glükoosmonohüdraadina, teatud tüüpi suhkur, vt lõik 2), naatriumtsitraat (E331, vt lõik 2), sidrunhape (E330), naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) (E524), vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) (E507) ja süstevesi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ravi alustamisel võib kasutada linesoliidi infusioonilahust, tablette või suukaudset suspensiooni. Patsiendid, kes alustavad ravi parenteraalselt manustatava preparaadiga, võib hiljem üle viia ka suukaudsele manustamisele, kui see on kliiniliselt näidustatud. Sel juhul ei vaja annus kohandamist, kuna linesoliidi biosaadavus peroraalsel manustamisel on ligikaudu 100%.

Täiskasvanutele soovitatavad annused ja ravi kestus:

Ravikuuri kestus sõltub haiguse tekitajast, infektsioonikohast ja -raskusest ning patsiendi ravivastusest. Järgnevad soovitused ravi kestuse suhtes kajastavad kliiniliste ravimuuringute andmeid. Mõnede infektsioonide korral võib osutuda võimalikuks ka lühem ravikuur, kuid selle kohta puuduvad kliiniliste uuringute andmed.

Maksimaalne ravi kestus on 28 päeva. Linesoliidi ohutust ja tõhusust ei ole hinnatud üle 28 päeva kestva manustamise korral.

Infektsioonide korral, millega kaasneb baktereemia, pole vajalik soovitatavat raviannust ja -kestust muuta.

Raviannused infusioonilahuse ja tablettide/suukaudse suspensiooni graanulite kasutamisel on samad ning on toodud alljärgnevas tabelis:

Infektsioonid

Annus

Ravi kestus

 

 

 

Haiglatekkene pneumoonia

600 mg kaks korda ööpäevas

10…14 järjestikust päeva

 

 

 

Olmetekkene pneumoonia

 

 

 

 

 

Naha ja pehmete kudede

600 mg kaks korda ööpäevas

 

tüsistunud infektsioonid

 

 

 

 

 

Lapsed:

Linesoliidi ohutus ja efektiivsus lastel (<18-aastased) ei ole veel tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed on kirjeldatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2, kuid soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Eakad:

Annus ei vaja kohandamist.

Neerukahjustus:

Annus ei vaja kohandamist.

Raske neerupuudulikkus (st CLCR< 30 ml/min):

Annust ei ole vaja muuta. Kuna linesoliidi kahe esmase metaboliidi hulk organismis tõuseb raske neerupuudulikkuse korral oluliselt (kuni 10-kordselt), kuid selle kliinilist tähendust ei ole veel kindlaks tehtud, tuleb raske neerupuudulikkusega patsientidel linesoliidi kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski. 3-tunnise hemodialüüsi vältel eemaldatakse ligikaudu 30% linesoliidi annusest, mistõttu tuleb vastavat ravi saavatel patsientidel manustada linesoliidi pärast hemodialüüsi. Hemodialüüsi korral eemaldatakse linesoliidi esmased metaboliidid organismist mõningal määral, kuid nende kontsentratsioon jääb siiski märkimisväärselt kõrgemaks kui normaalse neerufunktsiooniga või kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel. Seetõttu tuleb raske neerupuudulikkusega patsientidel, kellele teostatakse hemodialüüsi, linesoliidi kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski. Siiani puuduvad kogemused linesoliidi kasutamisest patsientidel, kellel teostatakse pidevat ambulatoorset peritoneaaldialüüsi (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) või mõnda muud alternatiivset neerupuudulikkuse ravimeetodit (muu kui hemodialüüs).

Maksakahjustus:

Annus ei vaja kohandamist. Andmed on piiratud, mistõttu tuleb linesoliidi nendel patsientidel kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski.

Manustamisviis:

Soovitatatv linesoliidi annus manustatakse intravenoosselt 2 korda ööpäevas.

Manustamisviis: intravenoosne.

Infusioonilahus tuleb manustada 30 kuni 120 minuti jooksul.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus linesoliidi või mis tahes abiainete suhtes.

Linesoliidi ei tohi kasutada patsiendid, kes tarvitavad monoaminooksüdaas A või B inhibiitoreid (nt fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid) või on nimetatud ravimeid tarvitanud viimase 2 nädala jooksul.

Juhul, kui puuduvad vahendid vererõhu püsivaks jälgimiseks, ei tohi linesoliidi manustada patsientidele, kellel on alljärgnev kliiniline seisund või kes saavad järgnevat kaasnevat ravi:

 1. -patsiendid, kes võtavad järgmisi ravimeid: serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, tritsüklilised antidepressandid, serotoniin 5-HT -retseptori agonistid (trüptaanid), otsese- ja kaudse sümpatomimeetilise toimega ained (sh adrenergilised bronhodilataatorid, pseudoefedriin ja fenüülpropanoolamiin), vasopressiivsed ained (nt epinefriin, norepinefriin), dopaminergilised ained (nt dopamiin, dobutamiin), petidiin või buspiroon.
 • patsiendid, kellel on ravile allumatu hüpertensioon, feokromotsüstoom, kartsinoid, türeotoksikoos, bipolaarne depressioon, skisoafektiivne häire, äge segasusseisund.

Enne ravi ja selle ajal tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Müelosupressioon

Linesoliidi saanud patsientidel on teatatud müelosupressiooni (sh aneemia, leukopeenia, pantsütopeenia ja trombotsütopeenia) tekkest. Teadaolevatel juhtudel on pärast linesoliidravi lõpetamist hematoloogilised näitajad saavutanud ravimi manustamiseelse taseme. Sellise toime ilmnemine näib olevat seotud ravi kestusega. Eakatel linesoliidiga ravitavatel patsientidel võib olla nooremate patsientidega võrreldes suurem risk vere düskraasiate tekkeks. Trombotsütopeenia võib sagedamini ilmneda raske neerupuudulikkusega haigetel, seoses dialüüsiga või ka ilma. Seetõttu tuleb trombotsüütide arvu jälgida patsientidel, kellel esineb eelnevalt aneemia, granulotsütopeenia või trombotsütopeenia; kes saavad kaasnevat ravi, mis võib langetada vere hemoglobiini taset, vähendada trombotsüütide arvu või omada kõrvaltoimena mõju vererakkude hulgale või funktsioonile; samuti ka patsientidel, kellel on raske neerupuudulikkus ja kes kasutavad linesoliidi kauem kui 10...14 päeva. Sellistele haigetele tohib linesoliidi manustada ainult juhul, kui on võimalik hemoglobiini taseme, vererakkude ja trombotsüütide hulga pidev jälgimine. Kui linesoliidravi ajal ilmneb märkimisväärne müelosupressioon, tuleb ravikuur katkestada, va juhul, kui jätkamist peetakse absoluutselt vajalikuks. Ravi jätkamise korral tuleb kohaldada patsiendi vererakkude hulga intensiivset jälgimist ja teisi

vajalikke meetmeid. Samuti on soovitatav linesoliidi saavatel patsientidel iganädalaselt jälgida patsiendi täielikku verepilti (sh hemoglobiin, trombotsüüdid, leukotsüütide koguhulk ja erivormid) sõltumata sellest, millised olid algnäidud. Ravimi tasuta kättesaadavuse programmiga kaasnevates uuringutes täheldati tõsise aneemia suuremat esinemissagedust patsientidel, kes said linesoliidi kauem kui soovitatud maksimaalne 28-päevane ravi kestus. Nendel patsientidel oli sagedamini vaja teha vereülekannet. Vereülekannet vajavatest aneemiajuhtudest on teatatud ka turuletulekujärgselt, kusjuures sagedamini esines see patsientidel, kes said linesoliidi kauem kui soovitatud maksimaalne 28-päevane ravi kestus.

Turuletulekujärgselt on teatatud sideroblastilise aneemia juhtudest. Enamik patsientidest, kelle kohta oli teada aneemia tekke aeg, olid linesoliidi kasutanud enam kui 28 päeva vältel. Enamus patsiente paranes aneemiast pärast ravi lõpetamist linesoliidiga täielikult või osaliselt olenemata sellest, kas nad said aneemia ravi või mitte.

Suremuse erinevus veenikateetriga seotud grampositiivsete bakterite poolt põhjustatud vereringeinfektsioonidega patsientide kliinilises uuringus

Avatud uuringus täheldati raskete, kateetriga seotud intravaskulaarsete infektsioonidega ja linesoliidravi saavate patsientide suurenenud suremust võrreldes patsientidega, kellele manustati vankomütsiini/dikloksatsilliini/oksatsilliini [78/363 (21,5%) vs 58/363 (16,0%)]. Peamiseks suremust mõjutavaks teguriks oli grampositiivse infektsiooni raskusaste enne ravi algust. Ainult grampositiivse tekitaja poolt põhjustatud infektsioonide puhul (šansside suhe 0,96; 95%; usaldusintervall 0,58...1,59) olid suremusmäärad sarnased, kuid osutusid linesoliidi manustavate patsientide hulgas märkimisväärselt suuremateks (p=0,0162) teiste patogeenide puhul või juhul, kui patogeene algselt ei olnudki (šansside suhe 2,48; 95% usaldusintervall 1,38...4,46). Suurim erinevus esines ravi ajal ja 7 päeva jooksul pärast ravi katkestamist uuritava ravimiga. Uuringu käigus tekkis linesoliidi saavate patsientide hulgas rohkem gramnegatiivseid infektsioone ja sagenes surm gramnegatiivsete ning segainfektsioonide tagajärjel. Linesoliidi võib seega kasutada ainult juhul, kui tüsistustega kulgevate naha- ja pehmete kudede infektsioonidega patsientidel on teada või kahtlustatakse samaaegset gramnegatiivsete mikroorganismide poolt põhjustatud infektsiooni ja ainult siis, kui puuduvad teised alternatiivsed ravivõimalused. Viimasel juhul peab samaaegselt rakendama ka gramnegatiivsete mikroorganismide vastast ravi.

Antibiootikumraviga seotud kõhulahtisus ja koliit

Peaaegu kõigi antibiootikumide, sealhulgas ka linesoliidi kasutamisel on täheldatud antibiootikumidest tingitud kõhulahtisust ja koliiti, sealhulgas ka pseudomembranoosset koliiti ja Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisust, kusjuures nende raskusaste on kõikunud kergest kõhulahtisusest kuni surmaga lõppenud koliidijuhtudeni. Seetõttu tuleb haigete puhul, kellel tekib ravi ajal või pärast ravi linesoliidiga tõsine kõhulahtisus, arvestada eelpool nimetatud diagnoosiga. Kui haigel kahtlustatakse antibiootikumidest tingitud kõhulahtisust või koliiti või kui see leiab kinnitust, tuleb ravi

antibakteriaalse ravimiga, sealhulgas ka linesoliidiga, lõpetada ning alustada vastavate ravimeetmetega. Seedetrakti peristaltikat pärssivate ravimite kasutamine on sellises olukorras vastunäidustatud.

Laktatsidoos

Linesoliidi kasutamisel on teatatud laktatsidoosi juhtudest. Patsientide puhul, kellel tekivad metaboolse atsidoosi nähud ja sümptomid, nt püsiv iiveldus ja korduv oksendamine, kõhuvalu, madal bikarbonaatide sisaldus veres või hüperventilatsioon, tuleb kohe võtta kasutusele vastavad ravimeetmed. Laktatsidoosi tekkimisel tuleb kaaluda linesoliidravi jätkamisest oodatava kasu ja atsidoosiga seotud võimalike riskide suhet.

Mitokondrite düsfunktsioon

Linesoliid inhibeerib valkude sünteesi mitokondrites. Antud inhibeerimise tulemusel võivad tekkida sellised kõrvaltoimed nagu laktatsidoos, aneemia ja neuropaatia (nägemisnärvi ja perifeerne). Nimetatud kõrvaltoimeid täheldati sagedamini patsientidel, kes olid linesoliidi kasutanud kauem kui 28 päeva vältel.

Serotoniini sündroom

Linesoliidi samaaegsel kasutamisel koos serotonergiliste ravimite, näiteks serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluvate antidepressantidega, on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest. Seetõttu on linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegne kasutamine vastunäidustatud, välja arvatud juhtudel, kui seda peetakse hädavajalikuks. Sellisel juhul tuleb patsiente hoolikalt jälgida serotoniinisündroomi nähtude ja sümptomite suhtes, nagu kognitiivne düsfunktsioon, hüperpüreksia, hüperrefleksia ja koordinatsioonihäired. Serotoniinisündroomi nähtude või sümptomite tekkimisel, peab arst otsustama ühe või mõlema ravimi kasutamine lõpetada; serotonergilise ravi lõpetamisel, võivad ilmneda võõrutusnähud.

Perifeerne ja nägemisnärvi neuropaatia

Linesoliidiga ravitud patsientidel on teatatud perifeersest neuropaatiast ja nägemisnärvi neuropaatiast ning neuriidist, mis mõnedel juhtudel on progresseerunud kuni nägemise kaotuseni. Nimetatud teated pärinevad eelkõige patsientidelt, keda on linesoliidiga ravitud kauem kui maksimaalne soovitatav 28- päevane raviperiood. Kõiki patsiente tuleb nõustada teatama nägemise halvenemise sümptomitest, nagu nägemisteravuse või värvide nägemise muutused, ähmane nägemine või nägemisvälja defektid. Sellistel juhtudel on vajalik viivitamatu seisundi hindamine ja vajadusel suunamine silmaarstile. Kui patsiendid võtavad linesoliidi kauem, kui soovitatava 28-päevase raviperioodi, tuleb nende nägemisfunktsiooni regulaarselt hinnata. Perifeerse või nägemisnärvi neuropaatia tekkimisel tuleb kaaluda linesoliidiga ravi jätkamisest saadava kasu ja võimalike riskide vahekorda. Neuropaatia

tekkerisk võib olla suurem linesoliidi kasutamisel patsientidel, kes võtavad või on hiljuti võtnud mükobakterite vastaseid ravimeid tuberkuloosi raviks.

Krambihood

Linesoliidiga ravitud patsientidel on teatatud krambihoogudest. Enamikul nendest juhtudest on ka anamneesis teatud krambihoogudest või vastavatest riskiteguritest. Patsientidele tuleb öelda, et nad teavitaksid oma arsti, kui neil on varem esinenud krambihooge.

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid

Linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne monoaminooksüdaasi inhibiitor (MAOI), kuid antibakteriaalses ravis kasutatavad annused ei avalda antidepressiivset toimet. Piiratud andmeid on ravimi koostoimete ja ohutuse kohta patsientidel, kellel võib esineda MAO inhibeerimise seisund ja/või kaasub ravi MAO inhibiitoritega. Seetõttu soovitatakse linesoliidi kasutada ainult juhul, kui on võimalikud täpsemad uuringud ja jälgimine.

Kasutamine koos türamiinirikaste toitudega

Patsiendid peavad vältima türamiinirikka toidu suurte koguste söömist.

Superinfektsioon

Linesoliidravi mõju normaalsele mikrofloorale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Antibiootikumide kasutamine võib mõningatel juhtudel põhjustada mittetundlike mikroobide vohamise. Näiteks koges kliiniliste uuringute käigus ligikaudu 3% linesoliidi soovitatavates annustes saanud patsientidest raviga seotud kandidiaasi. Kui ravi ajal tekib superinfektsioon, tuleb kasutusele võtta vastavad ravimeetmed.

Patsientide erirühmad

Linesoliidi kasutamisel raske neerupuudulikkusega patsientidel tuleb olla eriti ettevaatlik ja seda võib teha üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimalikud riskid. Raske maksapuudulikkusega patsientidel võib linesoliidi kasutada üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimalikud riskid.

Viljakuse vähenemine

Täiskasvanud isasrottidel mõjutas linesoliid pöörduvalt fertiilsust ning põhjustas sperma arenguhäireid annuses, mis on võrreldav inimeste annustega; linesoliidi toime meeste reproduktiivsele süsteemile on teadmata.

Kliinilised uuringud

Linesoliidi ohutus ja efektiivsus enam kui 28-päevase kasutamisperioodi korral ei ole tõestatud. Kontrollitud kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kellel esinesid diabeetilised jalakahjustused, lamatised või isheemilised kahjustused, rasked põletused või gangreen. Seetõttu onlinesoliidi kasutamise kogemus nende seisundite ravis piiratud.

Abiained

1 ml infusioonilahust sisaldab 45,67 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina) või 13700 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina) annuses (300 ml). Sellega tuleb arvestada suhkurtõvega patsientidel või mõne muu seisundi korral, millega on seotud glükoosi talumatus. 1 ml lahust sisaldab samuti 0,38 mg (114 mg/300 ml) naatriumi. Naatriumisisaldust tuleb arvesse võtta piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid

Linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne monoaminooksüdaasi inhibiitor. Andmed linesoliidi koostoimete ja ohutuse kohta patsientidel, kellel teostatakse kaasnevat ravi ainetega, mis võivad põhjustada MAO inhibeerimise, on piiratud. Seetõttu ei ole linesoliidi kasutamine nendel juhtudel soovitatav, välja arvatud juhul, kui on võimalikud patsiendi täpsemad uuringud ja jälgimine.

Võimalikud koostoimed, mis tõstavad vererõhku

Normaalse vererõhuga tervetel vabatahtlikel suurendas linesoliid pseudoefedriini ja fenüülpropanoolamiinvesinikkloriidi poolt indutseeritud vererõhu tõusu. Linesoliidi samaaegsel manustamisel koos pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiiniga tõusis süstoolne rõhk aga 30...40 mmHg võrra, linesoliidi manustamisel 11...15 mmHg võrra, ainult pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini manustamisel 14...18 mmHg ning platseebo manustamisel 8...11 mmHg. Hüpertensiivsete patsientidega pole sarnaseid uuringuid teostatud. Seega koos linesoliidiga manustamisel, on soovitatav vasopressiivse toimega ravimite, sealhulgas dopamiinergiliste ainete annused hoolikalt tiitrida, et saavutada soovitud ravivastust.

Võimalikud serotonergilised koostoimed

Tervetel vabatahtlikel uuriti võimalikke koostoimeid dekstrometorfaaniga. Isikutele manustati dekstrometorfaani (kaks 20 mg annust neljatunnise vahega) koos linesoliidiga või ilma. Tervetel vabatahtlikel ei ole linesoliidi ja dekstrometorfaani samaaegsel kasutamisel täheldatud serotoniini- sündroomi tunnuseid (segasusseisund, deliirium, rahutus, treemor, punetus, diaforees ja hüperpüreksia).

Turuletulekujärgne kogemus: on teatatud ühest patsiendist, kellel tekkis linesoliidi ja dekstrometorfaani kooskasutamisel serotoniinisündroomi taoline toime, mis aga lahenes, kui mõlema ravimi kasutamine katkestati.

Linesoliidi kliinilisel kasutamisel koos serotonergiliste ravimite, näiteks serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluvate antidepressantidega, on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest. Seetõttu on samaaegne kasutamine vastunäidustatud; patsientide jälgimist, kelle huvides linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegset kasutamist peetakse hädavajalikuks, on kirjeldatud lõigus „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Kasutamine koos türamiinirikaste toitudega

Isikutel, kes said linesoliidi ja vähem kui 100 mg türamiini koos linesoliidiga, ei tekkinud märkimisväärset vererõhu tõusu. See viitab, et soovitatavalt tuleb vältida suure türamiinisisaldusega toiduainete ja jookide ohtrat kasutamist (nt laagerdunud juust, pärmiekstraktid, mittedestilleeritud alkohoolsed joogid ja fermenteeritud tooted sojaubadest, nt sojakaste).

Tsütokroom P450 poolt metaboliseeritavad ravimid

Linesoliid ei metaboliseeru tsütokroom P450 (CYP) ensüümsüsteemi vahendusel märkimisväärsel hulgal ja ta ei inhibeeri inimese kliiniliselt oluliste CYP- isovormide (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) aktiivsust. Samuti ei indutseeri linesoliid P450 isoensüüme ka rottidel. Seetõttu ei ole linesoliidi kasutamisel koos CYP450 poolt indutseeritud ravimitega koostoimeid oodata.

Rifampitsiin

Rifampitsiini mõju linesoliidi farmakokineetikale uuriti 16 tervel täiskasvanul meessoost vabatahtlikul, kellele manustati 2,5 päeva vältel linesoliidi annuses 600 mg kaks korda ööpäevas koos rifampitsiiniga või ilma annuses 600 mg üks kord ööpäevas 8 päeva vältel. Rifampitsiin vähendas linesoliidi keskmist CMAX ja AUC vastavalt 21% [90% usaldusvahemik: 15; 27] ja 32% [90% usaldusvahemik: 27; 37]. Selle koostoime tekkepõhjus ja kliiniline tähendus ei ole selged.

Varfariin

Kui püsikontsentratsiooni tingimustes lisati linesoliidile varfariin, langes maksimaalne INR keskmiselt 10%, AUC INR vähenes koosmanustamisel 5%. Ei ole piisavalt andmeid nende patsientide kohta, kes on saanud linesoliidi ja varfariini koos, et hinnata nende andmete kliinilist tähendust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Linesoliidi kasutamisest rasedatel naistel on vähe andmeid. Loomkatsetes on ilmnenud toksiline toime reproduktiivsusele. Sarnane risk esineb ka inimestel.

Linesoliidi ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu patsiendile ületab võimaliku ohu.

Imetamine

Loomkatsed on näidanud, et linesoliid ja tema metaboliidid võivad erituda rinnapiima ja seetõttu tuleb enne ravi alustamist ja selle ajal rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus

Loomkatsetes on linesoliid põhjustanud fertiilsuse vähenemist.

Toime reaktsioonikiirusele

Patsiente tuleb hoiatada pearingluse ja nägemise halvenemise sümptomite suhtes, mis võivad linesoliidravi ajal tekkida. Neile tuleb soovitada mõne nimetatud sümptomi esinemise korral mitte juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis on loetletud kõigis kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid enam kui 2000 täiskasvanud patsienti ja milles linesoliidi kasutati soovitavates annustes kuni 28 päeva vältel, täheldatud kõrvaltoimed koos sagedustega. Kõige sagedamini oli teatatud diarröast (8,4%), peavalust (6,5%), iiveldusest (6,3%) ja oksendamisest (4,0%). Ravi katkestamist nõudnud kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid peavalu, diarröa, iiveldus ja oksendamine. Kõrvaltoimete tõttu katkestas ravi 3% patsientidest. Ravimi turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimed on tabelis esitatud esinemissageduse kategooria alla “teadmata”, sest olemasolevate andmete alusel ei ole võimalik nende tegelikku esinemissagedust hinnata.

Alljärgnevaid kõrvaltoimeid linesoliidiga on täheldatud ja teatatud järgneva esinemissagedusega: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

 

 

 

Infektsioonid ja

Sage

Kandidiaas, suu kandidiaas, tupe kandidiaas,

infestatsioonid

 

seeninfektsioonid

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Vaginiit

 

 

 

 

Harv

Antibiootikumidest tingitud koliit, pseudo-

 

 

membranoosne koliit*

 

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage

Aneemia*†

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Leukopeenia*, neutropeenia, trombotsütopeenia*,

 

 

eosinofiilia

 

 

 

 

Harv

Pantsütopeenia*

 

 

 

 

Teadmata

Müelosupressioon*, sideroblastiline aneemia*

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Anafülaksia

 

 

 

Ainevahetus- ja

Aeg-ajalt

Hüponatreemia

toitumishäired

 

 

Teadmata

Laktatsidoos*

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

Sage

Unetus

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, maitsetundlikkuse häired (metalli maitse

 

 

suus), pearinglus

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Krambid*, hüpesteesia, paresteesia

 

 

 

 

Teadmata

Serotoniinisündroom**, perifeerne neuropaatia*

 

 

 

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Nägemise hägustumine*

 

 

 

 

Harv

Nägemisvälja defekti muutus*

 

 

 

 

Teadmata

Nägemisnärvi neuropaatia*, nägemisnärvi neuriit*,

 

 

nägemise

 

 

kaotus*, nägemisteravuse muutus*, värvinägemise

 

 

muutus*

 

 

 

Kõrva ja labürindi

Aeg-ajalt

Tinnitus

kahjustused

 

 

 

 

 

Südame häired

Aeg-ajalt

Arütmia (tahhükardia)

 

 

 

Vaskulaarsed häired

Sage

Hüpertensioon

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Transitoorne isheemiline atakk, flebiit, tromboflebiit

 

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, lokaliseeritud

 

 

või üldine kõhuvalu, kõhukinnisus, düspepsia

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Pankreatiit, gastriit, kõhupuhitus, suukuivus,

 

 

glossiit, vedel väljaheide, stomatiit, keele värvuse

 

 

muutus või muud häired

 

 

 

 

Harv

Hammaste pindmine värvimuutus

 

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Sage

Kõrvalekalded maksafunktsiooni testide tulemustes,

 

 

aspartaadi aminotransferaasi (ASAT), alaniini

 

 

aminotransferaasi (ALAT) või alkaalse fosfataasi

 

 

aktiivsuse suurenemine

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Üldbilirubiini sisalduse suurenemine

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Nahasügelus, nahalööve

kahjustused

 

 

Aeg-ajalt

Urtikaaria, dermatiit, diaforees

 

 

 

 

Teadmata

Villilised nahalööbed nagu näiteks Stevensi-

 

 

Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise

 

 

nekrolüüs, angioödeem, alopeetsia

 

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Sage

Jääklämmastiku sisalduse suurenemine

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Neerupuudulikkus, kreatiniinisisalduse

 

 

suurenemine, polüuuria

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt

Vulvovaginaalsed häired

rinnanäärme häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Sage

Palavik, lokaalne valu

 

 

 

 

 

manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt

Külmavärinad, väsimus, süstekoha valu, suurenenud

 

 

janutunne

 

 

 

Uuringud

Sage

Keemilised

 

 

Laktaatdehüdrogenaasi (LDH), kreatiniinkinaasi,

 

 

lipaasi, amülaasi või vere glükoosisisalduse

 

 

suurenemine täiskõhu tingimustes. Üldvalgu-,

 

 

albumiini-, naatriumi- või kaltsiumi-sisalduse

 

 

vähenemine. Kaaliumi- või bikarbonaatide sisalduse

 

 

suurenemine või vähenemine.

 

 

Hematoloogilised muutused

 

 

Neutrofiilide või eosinofiilide sisalduse

 

 

suurenemine. Hemoglobiini, hematokriti või

 

 

erütrotsüütide hulga vähenemine. Trombotsüütide

 

 

või leukotsüütide hulga suurenemine või

 

 

vähenemine.

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Keemilised

 

 

Naatriumi- või kaltsiumisisalduse suurenemine.

 

 

Glükoosisisalduse vähenemine täiskõhu

 

 

tingimustes.

 

 

Kloriidide sisalduse suurenemine või vähenemine

 

 

Hematoloogilised muutused

 

 

Retikulotsüütide arvu suurenemine. Neutrofiilide

 

 

arvu vähenemine.

 

 

 

* Vt lõik 4.4.

 

 

** Vt lõigud 4.3 ja 4.5

 

 

† Vt allpool

 

 

Tõsisteks tuleb lugeda järgmisi harvaesinevaid kõrvaltoimeid: lokaliseeritud kõhuvalu, transitoorne isheemiline atakk ja hüpertensioon.

†Kontrollitud kliinilistes uuringutes, kus linesoliidi manustati kuni 28 päeva, täheldati aneemiat vähem kui 2,0% patsientidest. Ravimi tasuta kasutamise programmis eluohtlike nakkuste ja kaasuvate haigustega patsientidele, tekkis aneemia 2,5% (33/1326) patsiendil, kes said linesoliidi ≤28 päeva võrreldes 12,3%-ga (53/430) patsientidel, keda raviti >28 päeva. Vereülekannet vajava ravimiga seotud tõsise aneemia juhtude proportsioon patsientidel, keda raviti ≤28 päeva oli 9% (3/33), kuid patsientidel, keda raviti >28 päeva, esines juhtusid 15% (8/53).

Lapsed

Enam kui 500 lapsel (vastsündinutest kuni 17. eluaastani) läbi viidud kliiniliste uuringute ohutusandmed näitavad, et linesoliidi ohutusprofiil lastel ei erine täiskasvanute omast.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Spetsiifilist antidooti pole teada.

Teatatud ei ole ühestki üleannustamisjuhust. Siiski tuleb silmas pidada järgnevat: soovitatav on toetav ravi koos glomerulaarse filtratsiooni säilitamisega; 3 tunnise hemodialüüsi jooksul eemaldatakse ligikaudu 30% linesoliidist, kuid puuduvad andmed peritoneaaldialüüsi ja hemoperfusiooni kohta. Linesoliidi kaks esmast metaboliiti eemalduvad hemodialüüsil organismist mõningasel määral. Rottidel, kes said linesoliidi annuses 3000 mg/kg/ööpäevas, tekkisid toksilisuse tunnused, nagu aktiivsuse vähenemine ja ataksia, samas kui koertel, keda raviti linesoliidiga annuses 2000 mg/kg/ööpäevas, tekkisid oksendamine ja treemor.

Sobimatus

Lisandeid ei tohi lahusesse lisada. Kui linesoliidi on vaja manustada koos teiste ravimitega, tuleb iga ravim manustada eraldi, vastavalt teiste ravimite manustamisreeglitele. Kui sama infusioonisüsteemi tuleb kasutada mitme ravimi järjestikuseks infusiooniks, tuleb süsteem enne ja pärast linesoliidi manustamist läbi voolutada sobiva infusioonilahusega.

Linesoliidi infusioonilahusel esineb teadaolevalt füüsikaline sobimatus järgnevate ühenditega: amfoteritsiin B, kloorpromasiinvesinikkloriid, diasepaam, pentamidiinisetionaat, erütromütsiinlaktobionaat, fenütoiinnaatrium ja sulfametoksasool/trimetoprim. Keemiline sobimatus esineb tseftriaksoonnaatriumiga.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ühekordseks kasutamiseks. Eemaldage välispakend vahetult enne kasutamist, seejärel kontrollige koti hermeetilisust, pigistades ühe minuti vältel tugevalt kotti. Kui kott laseb läbi, ärge seda kasutage steriilsuse võimaliku puudumise tõttu. Lahust tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida ning manustada tohib ainult selget, osakestevaba lahust. Ärge kasutage kotte järjest ühendatuna. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada. Erinõuded hävitamiseks puuduvad. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Ärge kasutage uuesti osaliselt kasutatud kotte.

Linesoliidi infusioonilahust tohib kasutada koos järgmiste lahustega: 5% glükoosi infusioonilahus, 0,9% naatriumkloriidi infusioonilahus, Ringerlaktaadi süstelahus (Hartmanni süstelahus) 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C või 2…8°C.

Säilitamise eritingimused

Enne kasutamist hoida originaalpakendis (välispakendis ja karbis), valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg

Enne avamist: 24 kuud.

Pärast avamist / lahjendamist: ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C ja 24 tunni jooksul temperatuuril 2…8°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutajatavaliselt ei ole see kauem kui 24 tundi temperatuuril 2…8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/ manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Linezolid Norameda 2 mg/ml infusioonilahus.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg linesoliidi.

300 ml infusioonikott sisaldab 600 mg linesoliidi. INN. Linezolidum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks ml lahust sisaldab 0,38 mg naatriumi ja 45,67 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina). 300 ml lahust sisaldab 114 mg naatriumi ja 13700 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahus, osakestevaba.

Isotooniline, selge, värvitu kuni kollakas lahus.

Osmolaarsus: 285 mOsmol/l kuni 330 mOsmol/l. pH vahemikus 4,50 ja 5,10.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Haiglatekkene pneumoonia. Olmetekkene pneumoonia.

Linesoliid on näidustatud olmetekkese pneumoonia ja haiglatekkese pneumoonia raviks täiskasvanutel, mida põhjustavad või arvatakse, et põhjustavad linesoliidile tundlikud grampositiivsed mikroorganismid. Linesoliidi sobivuse määramisel tuleb arvesse võtta mikrobioloogiliste testide tulemusi või teavet antibakteriaalsete ainete suhtes resistentsuse esinemise kohta grampositiivsete mikroorganismide hulgas (vastavate mikroorganismide kohta vt lõik 5.1).

Gramnegatiivsete patogeenide poolt põhjustatud infektsioonide korral linesoliid ei toimi. Gramnegatiivse infektsiooni avastamisel või selle kahtlusel tuleb alustada samaaegselt spetsiifilist ravi gramnegatiivsete organismide vastu.

Naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid (vt lõik 4.4)

Linesoliid on näidustatud naha- ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonide raviks täiskasvanutel ainult juhul, kui mikrobioloogiliste testidega on kindlaks tehtud, et infektsiooni põhjustajaks on grampositiivne mikroorganism.

Gramnegatiivsete patogeenide poolt põhjustatud infektsioonide korral linesoliid ei toimi. Teadaolevate või võimalike samaaegsete gramnegatiivsete mikroorganismide poolt põhjustatud naha- ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonide puhul tohib linesoliidi kasutada ainult siis, kui puuduvad teised ravivõimalused (vt lõik 4.4) ja samaaegselt rakendatakse ka gramnegatiivsete mikroorganismide vastast ravi.

Linesoliidi tohib määrata ainult haiglatingimustes ja pärast vastava eriala spetsialistiga (nt mikrobioloog või infektsionist) konsulteerimist.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ravi alustamisel võib kasutada linesoliidi infusioonilahust, tablette või suukaudset suspensiooni. Patsiendid, kes alustavad ravi parenteraalselt manustatava preparaadiga, võib hiljem üle viia suukaudsele manustamisele, kui see on kliiniliselt näidustatud. Sel juhul ei vaja annus kohandamist, kuna linesoliidi biosaadavus suukaudsel manustamisel on ligikaudu 100%.

Täiskasvanutele soovitatavad annused ja ravi kestus:

Ravikuuri kestus sõltub haiguse tekitajast, infektsioonikohast ja -raskusest ning patsiendi ravivastusest. Järgnevad soovitused ravi kestuse suhtes kajastavad kliiniliste ravimiuuringute andmeid. Mõnede infektsioonide korral võib osutuda võimalikuks ka lühem ravikuur, kuid selle kohta puuduvad kliiniliste uuringute andmed. Maksimaalne ravi kestus on 28 päeva. Linesoliidi ohutust ja tõhusust ei ole hinnatud üle 28 päeva kestva manustamise korral (vt lõik 4.4). Infektsioonide korral, millega kaasneb baktereemia, pole vajalik soovitatavat raviannust ja -kestust muuta. Raviannused infusioonilahuse ja tablettide/suukaudse suspensiooni graanulite kasutamisel on samad ning on toodud alljärgnevas tabelis:

Infektsioonid

Annus

Ravi kestus

 

 

 

Haiglatekkene pneumoonia

600 mg kaks korda ööpäevas

10…14 järjestikust päeva

 

 

 

Olmetekkene pneumoonia

 

 

 

 

 

Naha ja pehmete kudede

600 mg kaks korda ööpäevas

 

tüsistunud infektsioonid

 

 

 

 

 

Lapsed:

Linesoliidi ohutus ja efektiivsus lastel (<18-aastased) ei ole tõestatud. Antud hetkel

teadaolevad andmed on kirjeldatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2, kuid soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Eakad:

Annus ei vaja kohandamist.

Neerukahjustus:

Annus ei vaja kohandamist (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Raske neerupuudulikkus (st CLCR< 30 ml/min):

Annust ei ole vaja kohandada. Linesoliidi kahe esmase metaboliidi hulk organismis tõuseb raske neerupuudulikkuse korral oluliselt (kuni 10-kordselt) ja selle kliinilist tähendust ei ole veel kindlaks

tehtud. Seetõttu tuleb raske neerupuudulikkusega patsientidel linesoliidi kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski. 3-tunnise hemodialüüsi vältel eemaldatakse ligikaudu 30% linesoliidi annusest, mistõttu tuleb vastavat ravi saavatel patsientidel manustada linesoliidi pärast hemodialüüsi. Hemodialüüsi korral eemaldatakse linesoliidi primaarsed metaboliidid organismist mõningal määral, kuid nende tase jääb siiski märkimisväärselt kõrgemaks kui normaalse neerufunktsiooniga või kerge- kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel. Seetõttu tuleb raske neerupuudulikkusega patsientidel, kellele teostatakse hemodialüüsi, linesoliidi kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski. Siiani puuduvad kogemused linesoliidi kasutamisest patsientidel, kellel teostatakse pidevat ambulatoorset peritoneaaldialüüsi (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) või mõnda muud alternatiivset neerupuudulikkuse ravimeetodit (muu kui hemodialüüs).

Maksakahjustus:

Annus ei vaja kohandamist. Andmed on piiratud, mistõttu tuleb linesoliidi nendel patsientidel kasutada ettevaatusega ning ainult juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab riski (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Manustamisviis:

Soovitatav linesoliidi annus manustatakse intravenoosselt 2 korda ööpäevas.

Manustamisviis: intravenoosne.

Infusioonilahus tuleb manustada 30 kuni 120 minuti jooksul.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus linesoliidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Linesoliidi ei tohi kasutada patsiendid, kes tarvitavad monoaminooksüdaas A või B inhibiitoreid (nt fenelsiin, isokarboksasiid, selegiliin, moklobemiid) või on nimetatud ravimeid tarvitanud viimase 2 nädala jooksul.

Juhul, kui puuduvad vahendid vererõhu püsivaks jälgimiseks, ei tohi linesoliidi manustada patsientidele, kellel on alljärgnev kliiniline seisund või kes saavad järgnevat kaasnevat ravi:

 • patsiendid, kellel on ravile allumatu hüpertensioon, feokromotsüstoom, kartsinoid, türeotoksikoos, bipolaarne depressioon, skisoafektiivne häire, äge segasusseisund.
 • patsiendid, kes võtavad järgmisi ravimeid: serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (vt lõik 4.4), tritsüklilised antidepressandid, serotoniin 5HTretseptori agonistid (trüptaanid), otsese ja kaudse sümpatomimeetilise toimega ained (sh adrenergilised bronhodilataatorid, pseudoefedriin ja fenüülpropanoolamiin), vasopressiivsed ained (nt epinefriin, norepinefriin), dopaminergilised ained (nt dopamiin, dobutamiin), petidiin või buspiroon.

Loomkatsed viitavad, et linesoliid ja tema metaboliidid võivad erituda rinnapiima ning seetõttu tuleb enne ravi ja selle ajal rinnaga toitmine lõpetada (vt lõik 4.6).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Müelosupressioon

Linesoliidi saanud patsientidel on teatatud müelosupressiooni (sh aneemia, leukopeenia, pantsütopeenia ja trombotsütopeenia) tekkest. Teadaolevatel juhtudel on pärast linesoliidravi lõpetamist hematoloogilised näitajad saavutanud ravimi manustamiseelse taseme. Sellise toime ilmnemine näib olevat seotud ravi kestusega. Eakatel linesoliidiga ravitavatel patsientidel võib olla nooremate patsientidega võrreldes suurem risk vere düskraasiate tekkeks. Trombotsütopeenia võib sagedamini ilmneda raske neerupuudulikkusega haigetel, seoses dialüüsiga või ka ilma. Seetõttu tuleb trombotsüütide arvu jälgida patsientidel, kellel esineb eelnevalt aneemia, granulotsütopeenia või trombotsütopeenia; kes saavad kaasnevat ravi, mis võib langetada vere hemoglobiini taset, vähendada trombotsüütide arvu või omada kõrvaltoimena mõju vererakkude hulgale või funktsioonile; samuti ka patsientidel, kellel on raske neerupuudulikkus ja kes kasutavad linesoliidi kauem kui 10...14 päeva. Sellistele haigetele tohib linesoliidi manustada ainult juhul, kui on võimalik hemoglobiini taseme, vererakkude ja trombotsüütide hulga pidev jälgimine. Kui linesoliidravi ajal ilmneb märkimisväärne müelosupressioon, tuleb ravikuur katkestada, v.a juhul, kui jätkamist peetakse absoluutselt vajalikuks. Ravi jätkamise korral tuleb kohaldada patsiendi vererakkude hulga intensiivset jälgimist ja teisi vajalikke meetmeid. Samuti on soovitatav linesoliidi saavatel patsientidel iganädalaselt jälgida patsiendi täielikku verepilti (sh hemoglobiin, trombotsüüdid, leukotsüütide koguhulk ja erivormid) sõltumata sellest, millised olid algnäidud. Ravimi tasuta kättesaadavuse programmiga kaasnevates uuringutes täheldati tõsise aneemia suuremat esinemissagedust patsientidel, kes said linesoliidi kauem kui soovitatud maksimaalne 28-päevane ravi kestus. Nendel patsientidel oli sagedamini vaja teha vereülekannet. Vereülekannet vajavatest aneemiajuhtudest on teatatud ka turuletulekujärgselt, kusjuures sagedamini esines see patsientidel, kes said linesoliidi kauem kui soovitatud maksimaalne 28-päevane ravi kestus.

Turuletulekujärgselt on teatatud sideroblastilise aneemia juhtudest. Enamik patsientidest, kelle kohta oli teada aneemia tekke aeg, olid linesoliidi kasutanud enam kui 28 päeva vältel. Enamus patsiente paranes aneemiast pärast ravi lõpetamist linesoliidiga täielikult või osaliselt olenemata sellest, kas nad said aneemia ravi või mitte.

Suremuse erinevus veenikateetriga seotud grampositiivsete bakterite poolt põhjustatud vereringeinfektsioonidega patsientide kliinilises uuringus

Avatud uuringus täheldati raskete, kateetriga seotud intravaskulaarsete infektsioonidega ja linesoliidravi saavate patsientide suurenenud suremust võrreldes patsientidega, kellele manustati vankomütsiini/dikloksatsilliini/oksatsilliini [78/363 (21,5%) vs 58/363 (16,0%)]. Peamiseks suremust mõjutavaks teguriks oli grampositiivse infektsiooni raskusaste enne ravi algust. Ainult grampositiivse

tekitaja poolt põhjustatud infektsioonide puhul (šansside suhe 0,96; 95%; usaldusintervall 0,58...1,59) olid suremusmäärad sarnased, kuid osutusid linesoliidi manustavate patsientide hulgas märkimisväärselt suuremateks (p=0,0162) teiste patogeenide puhul või juhul, kui patogeene algselt ei olnudki (šansside suhe 2,48; 95% usaldusintervall 1,38...4,46). Suurim erinevus esines ravi ajal ja 7 päeva jooksul pärast ravi katkestamist uuritava ravimiga. Uuringu käigus tekkis linesoliidi saavate patsientide hulgas rohkem gramnegatiivseid infektsioone ja sagenes surm gramnegatiivsete ning segainfektsioonide tagajärjel. Linesoliidi võib seega kasutada ainult juhul, kui tüsistustega kulgevate naha- ja pehmete kudede infektsioonidega patsientidel on teada või kahtlustatakse samaaegset gramnegatiivsete mikroorganismide poolt põhjustatud infektsiooni ja ainult siis, kui puuduvad teised ravivõimalused (vt lõik 4.1). Viimasel juhul peab samaaegselt rakendama ka gramnegatiivsete mikroorganismide vastast ravi.

Antibiootikumraviga seotud kõhulahtisus ja koliit

Peaaegu kõigi antibiootikumide, sealhulgas ka linesoliidi kasutamisel on täheldatud antibiootikumidest tingitud kõhulahtisust ja koliiti, sealhulgas ka pseudomembranoosset koliiti ja Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisust, kusjuures nende raskusaste on kõikunud kergest kõhulahtisusest kuni surmaga lõppenud koliidijuhtudeni. Seetõttu tuleb haigete puhul, kellel tekib ravi ajal või pärast ravi linesoliidiga tõsine kõhulahtisus, arvestada eelpool nimetatud diagnoosiga. Kui haigel kahtlustatakse antibiootikumidest tingitud kõhulahtisust või koliiti või kui see leiab kinnitust, tuleb ravi antibakteriaalse ravimiga, sealhulgas ka linesoliidiga, lõpetada ning alustada vastavate ravimeetmetega. Seedetrakti peristaltikat pärssivate ravimite kasutamine on sellises olukorras vastunäidustatud.

Laktatsidoos

Linesoliidi kasutamisel on teatatud laktatsidoosi juhtudest. Patsientide puhul, kellel tekivad metaboolse atsidoosi nähud ja sümptomid, nt püsiv iiveldus ja korduv oksendamine, kõhuvalu, madal bikarbonaatide sisaldus veres või hüperventilatsioon, tuleb kohe võtta kasutusele vastavad ravimeetmed. Laktatsidoosi tekkimisel tuleb kaaluda linesoliidravi jätkamisest oodatava kasu ja atsidoosiga seotud võimalike riskide suhet.

Mitokondrite düsfunktsioon

Linesoliid inhibeerib valkude sünteesi mitokondrites. Antud inhibeerimise tulemusel võivad tekkida sellised kõrvaltoimed nagu laktatsidoos, aneemia ja neuropaatia (nägemisnärvi ja perifeerne). Nimetatud kõrvaltoimeid täheldati sagedamini patsientidel, kes olid linesoliidi kasutanud kauem kui 28 päeva vältel.

Serotoniini sündroom

Linesoliidi samaaegsel kasutamisel koos serotonergiliste ravimite, näiteks serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluvate antidepressantidega, on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest. Seetõttu on linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegne kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3), välja arvatud juhtudel, kui seda peetakse hädavajalikuks. Sellisel juhul tuleb patsiente hoolikalt jälgida serotoniinisündroomi nähtude ja sümptomite suhtes, nagu kognitiivne düsfunktsioon, hüperpüreksia, hüperrefleksia ja koordinatsioonihäired. Serotoniinisündroomi nähtude või sümptomite tekkimisel, peab arst otsustama ühe või mõlema ravimi kasutamine lõpetada; serotonergilise ravi lõpetamisel, võivad ilmneda võõrutusnähud.

Perifeerne ja nägemisnärvi neuropaatia

Linesoliidiga ravitud patsientidel on teatatud perifeersest neuropaatiast ja nägemisnärvi neuropaatiast ning neuriidist, mis mõnedel juhtudel on progresseerunud kuni nägemise kaotuseni. Nimetatud teated pärinevad eelkõige patsientidelt, keda on linesoliidiga ravitud kauem kui maksimaalne soovitatav 28- päevane raviperiood. Kõiki patsiente tuleb nõustada teatama nägemise halvenemise sümptomitest, nagu nägemisteravuse või värvide nägemise muutused, ähmane nägemine või nägemisvälja defektid. Sellistel juhtudel on vajalik viivitamatu seisundi hindamine ja vajadusel suunamine silmaarstile. Kui patsiendid võtavad linesoliidi kauem, kui soovitatava 28-päevase raviperioodi, tuleb nende nägemisfunktsiooni regulaarselt hinnata. Perifeerse või nägemisnärvi neuropaatia tekkimisel tuleb kaaluda linesoliidiga ravi jätkamisest saadava kasu ja võimalike riskide vahekorda. Neuropaatia tekkerisk võib olla suurem linesoliidi kasutamisel patsientidel, kes võtavad või on hiljuti võtnud mükobakterite vastaseid ravimeid tuberkuloosi raviks.

Krambihood

Linesoliidiga ravitud patsientidel on teatatud krambihoogudest. Enamikul nendest juhtudest on ka anamneesis teatud krambihoogudest või vastavatest riskiteguritest. Patsientidele tuleb öelda, et nad teavitaksid oma arsti, kui neil on varem esinenud krambihooge.

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid

Linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne monoaminooksüdaasi inhibiitor (MAOI), kuid antibakteriaalses ravis kasutatavad annused ei avalda antidepressiivset toimet. Piiratud andmeid on ravimi koostoimete ja ohutuse kohta patsientidel, kellel võib esineda MAO inhibeerimise seisund ja/või kaasub ravi MAO inhibiitoritega. Seetõttu soovitatakse linesoliidi kasutada ainult juhul, kui on võimalikud täpsemad uuringud ja jälgimine (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Kasutamine koos türamiinirikaste toitudega

Patsiendid peavad vältima türamiinirikka toidu suurte koguste söömist (vt lõik 4.5).

Superinfektsioon

Linesoliidravi mõju normaalsele mikrofloorale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Antibiootikumide kasutamine võib mõningatel juhtudel põhjustada mittetundlike mikroobide vohamise. Näiteks koges kliiniliste uuringute käigus ligikaudu 3% linesoliidi soovitatavates annustes saanud patsientidest raviga seotud kandidiaasi. Kui ravi ajal tekib superinfektsioon, tuleb kasutusele võtta vastavad ravimeetmed.

Patsientide erirühmad

Linesoliidi kasutamisel raske neerupuudulikkusega patsientidel tuleb olla eriti ettevaatlik ja seda võib teha üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimalikud riskid (vt lõigud 4.2 ja 5.2). Raske maksapuudulikkusega patsientidel võib linesoliidi kasutada üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu kaalub üles võimalikud riskid (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Viljakuse vähenemine

Täiskasvanud isasrottidel mõjutas linesoliid pöörduvalt fertiilsust ning põhjustas sperma arenguhäireid annuses, mis on võrreldav inimeste annustega; linesoliidi toime meeste reproduktiivsele süsteemile on teadmata (vt lõik 5.3).

Kliinilised uuringud

Linesoliidi ohutus ja efektiivsus enam kui 28-päevase kasutamisperioodi korral ei ole tõestatud. Kontrollitud kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kellel esinesid diabeetilised jalakahjustused, lamatised või isheemilised kahjustused, rasked põletused või gangreen. Seetõttu on linesoliidi kasutamise kogemus nende seisundite ravis piiratud.

Abiained

1 ml infusioonilahust sisaldab 45,67 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina) või 13700 mg glükoosi (glükoosmonohüdraadina) annuses (300 ml). Sellega tuleb arvestada suhkurtõvega patsientidel või mõne muu seisundi korral, millega on seotud glükoosi talumatus. 1 ml lahust sisaldab samuti 0,38 mg (114 mg/300 ml) naatriumi. Naatriumisisaldust tuleb arvesse võtta piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid

Linesoliid on pöörduva toimega mitteselektiivne monoaminooksüdaasi inhibiitor. Andmed linesoliidi koostoimete ja ohutuse kohta patsientidel, kellel teostatakse kaasnevat ravi ainetega, mis võivad põhjustada MAO inhibeerimise, on piiratud. Seetõttu ei ole linesoliidi kasutamine nendel juhtudel soovitatav, välja arvatud juhul, kui on võimalikud patsiendi täpsemad uuringud ja jälgimine (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Võimalikud koostoimed, mis tõstavad vererõhku

Normaalse vererõhuga tervetel vabatahtlikel suurendas linesoliid pseudoefedriini ja fenüülpropanoolamiinvesinikkloriidi poolt indutseeritud vererõhu tõusu. Linesoliidi samaaegsel manustamisel koos pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiiniga tõusis süstoolne rõhk aga 30...40 mmHg võrra, linesoliidi manustamisel 11...15 mmHg võrra, ainult pseudoefedriini või fenüülpropanoolamiini manustamisel 14...18 mmHg ning platseebo manustamisel 8...11 mmHg. Hüpertensiivsete patsientidega pole sarnaseid uuringuid teostatud. Seega koos linesoliidiga manustamisel on soovitatav vasopressiivse toimega ravimite, sealhulgas dopamiinergiliste ainete annused hoolikalt tiitrida, et saavutada soovitud ravivastust.

Võimalikud serotonergilised koostoimed

Tervetel vabatahtlikel uuriti võimalikke koostoimeid dekstrometorfaaniga. Isikutele manustati dekstrometorfaani (kaks 20 mg annust neljatunnise vahega) koos linesoliidiga või ilma. Tervetel vabatahtlikel ei ole linesoliidi ja dekstrometorfaani samaaegsel kasutamisel täheldatud serotoniini- sündroomi tunnuseid (segasusseisund, deliirium, rahutus, treemor, punetus, diaforees ja hüperpüreksia).

Turuletulekujärgne kogemus: on teatatud ühest patsiendist, kellel tekkis linesoliidi ja dekstrometorfaani kooskasutamisel serotoniinisündroomi taoline toime, mis aga lahenes, kui mõlema ravimi kasutamine katkestati.

Linesoliidi kliinilisel kasutamisel koos serotonergiliste ravimite, näiteks serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluvate antidepressantidega, on teatatud serotoniinisündroomi juhtudest. Seetõttu on samaaegne kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3); patsientide jälgimist, kelle huvides linesoliidi ja serotonergiliste ravimite samaaegset kasutamist peetakse hädavajalikuks, on kirjeldatud lõigus 4.4.

Kasutamine koos türamiinirikaste toitudega

Isikutel, kes said linesoliidi ja vähem kui 100 mg türamiini koos linesoliidiga, ei tekkinud märkimisväärset vererõhu tõusu. See viitab, et soovitatavalt tuleb vältida suure türamiinisisaldusega toiduainete ja jookide ohtrat kasutamist (nt laagerdunud juust, pärmiekstraktid, mittedestilleeritud alkohoolsed joogid ja fermenteeritud tooted sojaubadest, nt sojakaste).

Tsütokroom P450 poolt metaboliseeritavad ravimid

Linesoliid ei metaboliseeru tsütokroom P450 (CYP) ensüümsüsteemi vahendusel märkimisväärsel hulgal ja ta ei inhibeeri inimese kliiniliselt oluliste CYP- isovormide (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) aktiivsust. Samuti ei indutseeri linesoliid P450 isoensüüme ka rottidel. Seetõttu ei ole linesoliidi kasutamisel koos CYP450 poolt indutseeritud ravimitega koostoimeid oodata.

Rifampitsiin

Rifampitsiini mõju linesoliidi farmakokineetikale uuriti 16 tervel täiskasvanul meessoost vabatahtlikul, kellele manustati 2,5 päeva vältel linesoliidi annuses 600 mg kaks korda ööpäevas koos rifampitsiiniga või ilma annuses 600 mg üks kord ööpäevas 8 päeva vältel. Rifampitsiin vähendas linesoliidi keskmist CMAX ja AUC vastavalt 21% [90% usaldusvahemik: 15; 27] ja 32% [90% usaldusvahemik: 27; 37]. Selle koostoime tekkepõhjus ja kliiniline tähendus ei ole selged.

Varfariin

Kui püsikontsentratsiooni tingimustes lisati linesoliidile varfariin, langes maksimaalne INR keskmiselt 10%, AUC INR vähenes koosmanustamisel 5%. Ei ole piisavalt andmeid nende patsientide kohta, kes on saanud linesoliidi ja varfariini koos, et hinnata nende andmete kliinilist tähendust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Linesoliidi kasutamisest rasedatel naistel on vähe andmeid. Loomkatsetes on ilmnenud toksiline toime reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Sarnane risk esineb ka inimestel.

Linesoliidi ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu patsiendile ületab võimaliku ohu.

Imetamine

Loomkatsed on näidanud, et linesoliid ja tema metaboliidid võivad erituda rinnapiima ja seetõttu tuleb enne ravi alustamist ja selle ajal rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus

Loomkatsetes on linesoliid põhjustanud fertiilsuse vähenemist (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Patsiente tuleb hoiatada pearingluse ja nägemise halvenemise sümptomite suhtes (kirjeldatud lõikudes 4.4 ja 4.8), mis võivad linesoliidravi ajal tekkida. Neile tuleb soovitada mõne nimetatud sümptomi esinemise korral mitte juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis on loetletud kõigis kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid enam kui 2000 täiskasvanud patsienti ja milles linesoliidi kasutati soovitavates annustes kuni 28 päeva vältel, täheldatud kõrvaltoimed koos sagedustega. Kõige sagedamini oli teatatud diarröast (8,4%), peavalust (6,5%), iiveldusest (6,3%) ja oksendamisest (4,0%). Ravi katkestamist nõudnud kõige sagedasemad

kõrvaltoimed olid peavalu, diarröa, iiveldus ja oksendamine. Kõrvaltoimete tõttu katkestas ravi 3% patsientidest. Ravimi turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimed on tabelis esitatud esinemissageduse kategooria alla “teadmata”, sest olemasolevate andmete alusel ei ole võimalik nende tegelikku esinemissagedust hinnata.

Alljärgnevaid kõrvaltoimeid linesoliidiga on täheldatud ja teatatud järgneva esinemissagedusega: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

 

 

 

Infektsioonid ja

Sage

Kandidiaas, suu kandidiaas, tupe kandidiaas,

infestatsioonid

 

seeninfektsioonid

 

Aeg-ajalt

Vaginiit

 

 

 

 

Harv

Antibiootikumidest tingitud koliit, pseudo-

 

 

membranoosne koliit*

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage

Aneemia*†

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Leukopeenia*, neutropeenia, trombotsütopeenia*,

 

 

eosinofiilia

 

Harv

Pantsütopeenia*

 

 

 

 

Teadmata

Müelosupressioon*, sideroblastiline aneemia*

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Anafülaksia

 

 

 

Ainevahetus- ja

Aeg-ajalt

Hüponatreemia

toitumishäired

 

 

Teadmata

Laktatsidoos*

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

Sage

Unetus

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, maitsetundlikkuse häired (metalli maitse

 

 

suus), pearinglus

 

Aeg-ajalt

Krambid*, hüpesteesia, paresteesia

 

 

 

 

Teadmata

Serotoniinisündroom**, perifeerne neuropaatia*

 

 

 

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Nägemise hägustumine*

 

 

 

 

Harv

Nägemisvälja defekti muutus*

 

 

 

 

Teadmata

Nägemisnärvi neuropaatia*, nägemisnärvi neuriit*,

 

 

nägemise

 

 

kaotus*, nägemisteravuse muutus*, värvinägemise

 

 

muutus*

Kõrva ja labürindi

Aeg-ajalt

Tinnitus

kahjustused

 

 

Südame häired

Aeg-ajalt

Arütmia (tahhükardia)

 

 

 

Vaskulaarsed häired

Sage

Hüpertensioon

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Transitoorne isheemiline atakk, flebiit, tromboflebiit

 

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, lokaliseeritud

 

 

või üldine kõhuvalu, kõhukinnisus, düspepsia

 

Aeg-ajalt

Pankreatiit, gastriit, kõhupuhitus, suukuivus,

 

 

glossiit, vedel väljaheide, stomatiit, keele värvuse

 

 

muutus või muud häired

 

Harv

Hammaste pindmine värvimuutus

 

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Sage

Kõrvalekalded maksafunktsiooni testide tulemustes,

 

 

aspartaadi aminotransferaasi (ASAT), alaniini

 

 

aminotransferaasi (ALAT) või alkaalse fosfataasi

 

 

aktiivsuse suurenemine

 

Aeg-ajalt

Üldbilirubiini sisalduse suurenemine

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Nahasügelus, nahalööve

kahjustused

 

 

Aeg-ajalt

Urtikaaria, dermatiit, diaforees

 

 

 

 

 

Teadmata

Villilised nahalööbed nagu näiteks Stevensi-

 

 

Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise

 

 

nekrolüüs, angioödeem, alopeetsia

Neerude ja kuseteede häired

Sage

Jääklämmastiku sisalduse suurenemine

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Neerupuudulikkus, kreatiniinisisalduse

 

 

suurenemine, polüuuria

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt

Vulvovaginaalsed häired

rinnanäärme häired

 

 

Üldised häired ja

Sage

Palavik, lokaalne valu

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Aeg-ajalt

Külmavärinad, väsimus, süstekoha valu, suurenenud

 

 

janutunne

Uuringud

Sage

Keemilised

 

 

Laktaatdehüdrogenaasi (LDH), kreatiniinkinaasi,

 

 

lipaasi, amülaasi või vere glükoosisisalduse

 

 

suurenemine täiskõhu tingimustes. Üldvalgu-,

 

 

albumiini-, naatriumi- või kaltsiumi-sisalduse

 

 

vähenemine. Kaaliumi- või bikarbonaatide sisalduse

 

 

suurenemine või vähenemine.

 

 

Hematoloogilised muutused

 

 

Neutrofiilide või eosinofiilide sisalduse

 

 

suurenemine. Hemoglobiini, hematokriti või

 

 

erütrotsüütide hulga vähenemine. Trombotsüütide

 

 

või leukotsüütide hulga suurenemine või

 

 

vähenemine.

 

Aeg-ajalt

Keemilised

 

 

Naatriumi- või kaltsiumisisalduse suurenemine.

 

 

Glükoosisisalduse vähenemine täiskõhu

 

 

tingimustes.

 

 

Kloriidide sisalduse suurenemine või vähenemine

 

 

Hematoloogilised muutused

 

 

Retikulotsüütide arvu suurenemine. Neutrofiilide

 

 

arvu vähenemine.

 

 

 

* Vt lõik 4.4.

 

 

** Vt lõigud 4.3 ja 4.5

 

 

† Vt allpool

 

 

Tõsisteks tuleb lugeda järgmisi harvaesinevaid kõrvaltoimeid: lokaliseeritud kõhuvalu, transitoorne isheemiline atakk ja hüpertensioon.

†Kontrollitud kliinilistes uuringutes, kus linesoliidi manustati kuni 28 päeva, täheldati aneemiat vähem kui 2,0% patsientidest. Ravimi tasuta kasutamise programmis eluohtlike nakkuste ja kaasuvate haigustega patsientidele, tekkis aneemia 2,5% (33/1326) patsiendil, kes said linesoliidi ≤28 päeva võrreldes 12,3%-ga (53/430) patsientidel, keda raviti >28 päeva. Vereülekannet vajava ravimiga

seotud tõsise aneemia juhtude proportsioon patsientidel, keda raviti ≤28 päeva oli 9% (3/33), kuid patsientidel, keda raviti >28 päeva, esines juhtusid 15% (8/53).

Lapsed

Enam kui 500 lapsel (vastsündinutest kuni 17. eluaastani) läbi viidud kliiniliste uuringute ohutusandmed näitavad, et linesoliidi ohutusprofiil lastel ei erine täiskasvanute omast.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Spetsiifilist antidooti pole teada.

Teatatud ei ole ühestki üleannustamisjuhust. Siiski tuleb silmas pidada järgnevat: soovitatav on toetav ravi koos glomerulaarse filtratsiooni säilitamisega; 3 tunnise hemodialüüsi jooksul eemaldatakse ligikaudu 30% linesoliidist, kuid puuduvad andmed peritoneaaldialüüsi ja hemoperfusiooni kohta. Linesoliidi kaks esmast metaboliiti eemalduvad hemodialüüsil organismist mõningasel määral.

Rottidel, kes said linesoliidi annuses 3000 mg/kg/ööpäevas, tekkisid toksilisuse tunnused, nagu aktiivsuse vähenemine ja ataksia, samas kui koertel, keda raviti linesoliidiga annuses 2000 mg/kg/ööpäevas, tekkisid oksendamine ja treemor.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, teised antibakteriaalsed ained, ATC-kood: J01XX08.

Üldised omadused

Linesoliid on sünteetiline antibiootikum, mis kuulub uude, oksasolidinoon-antibiootikumide gruppi. See grupp on in vitro aktiivne aeroobsete grampositiivsete bakterite ja anaeroobsete mikroobide suhtes, inhibeerides ainulaadse mehhanismi abil selektiivselt bakterite valgusünteesi. Linesoliid seondub bakteri ribosoomides (23S alaühikus 50S) ja pidurdab translatsiooniprotsessi olulise komponendi, funktsionaalse 70S algkompleksi teket.

Linesoliidi postantibiootiline toime Staphylococcus aureus’e suhtes oli in vitro u 2 tundi. Postantibiootiline toime in vivo loomkatsetes Staphylococcus aureus’e ja Streptococcus pneumoniae suhtes oli vastavalt 3,6 tundi ja 3,9 tundi. Loomkatsetes oli farmakodünaamika efektiivsuse peamine

näitaja aeg, mille jooksul linesoliidi plasmakontsentratsioon ületas mikroobi jaoks minimaalset inhibeerivat kontsentratsiooni (MIK).

Antibakteriaalse aktiivsuse toimespekter:

Euroopa antimikrobiaalse tundlikkuse testimise komitee (EUCAST) poolt kindlaks määratud minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) murdepunktid on toodud allpool.

EUCAST Soovitused (2017-03-10, v 7.1)

 

Tundlik

Resistentne

Staphylococcus spp.

≤ 4 mg/l

>4 mg/l

Enterococcus spp.

≤ 4 mg/l

>4 mg/l

A-, B-, C- ja G-rühma streptokokid*

≤ 2 mg/l

>4 mg/l

Streptococcus pneumoniae

≤ 2 mg/l

>4 mg/l

Liikidega mitteseotud murdepunktid

≤ 2 mg/l

>4 mg/l

*Mittetundlikke isolaate esineb harva või neist pole teatatud. Sellise isolaadi identifitseerimine ja antibakteriaalse tundlikkuse testi tulemused peavad leidma kinnitust ja isolaat tuleb saata võrdluslaborisse.

Neid murdepunkte kasutatakse juhul, kui puuduvad liigispetsiifilised murdepunktid või teised soovitused liigispetsiifilises tabelis (kriips või vastav märge).

Tundlikkus

Omandatud resistentsuse esinemine võib varieeruda geograafiliselt ja ajaliselt valitud liigi jaoks.;

kohalikud andmed resistentsuse kohta on soovitatavad, eriti raskete nakkushaiguste ravimisel.

Vajadusel tuleb otsida ekspertabi, kui kohalik resistentsuse esinemissagedus on selline, et ravimi

kasutamine vähemalt teatud tüüpi nakkuste puhul on küsitav.

Liik

Tundlikud mikroorganismid

Grampositiivsed aeroobid:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus*

Koagulaasnegatiivsed stafülokokid

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

C-rühma sterptokokid

G-rühma streptokokid

Grampositiivsed anaeroobid:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptococcus species

Resistentsed mikroorganismid

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria species

Enterobacteriaceae

Pseudomonas species

* Kliiniline tõhusus on näidatud tundlikel isolaatidel kinnitatud kliinilistes näidustustes. Kuigi linesoliid on in vitro näidanud aktiivsust Legionella, Chlamydia pneumoniae ja Mycoplasma pneumoniae suhtes, on kliinilise efektiivsuse tõestamiseks andmed ebapiisavad.

Resistentsus

Ristresistentsus

Linesoliidi toimemehhanism erineb teiste antibiootikumigruppide omast. In vitro uuringud kliiniliste isolaatidega (ka metitsilliinresistentsed stafülokokid, vankomütsiinresistentsed enterokokid, penitsilliin- ja erütromütsiinresistentsed streptokokid) on näidanud, et linesoliid on tavaliselt aktiivne mikroorganismide suhtes, mis on resistentsed ühele või enamale antibiootikumide klassile. Resistentsus linesoliidi suhtes on seotud 23S ribosomaalse RNA paljuastmelise mutatsiooniga. Nagu dokumenteeritud teiste antibiootikumide puhul, mida kasutatakse raskesti ravitavate nakkushaigustega patsientidel ja/või pikemate perioodide vältel, on linesoliidi puhul täheldatud tekkivat tundlikkuse vähenemist. Resistentsust linesoliidi suhtes on täheldatud enterokokkidel, Staphylococcus aureus’el ja koagulaasnegatiivsetel stafülokokkidel. Seda on tavaliselt seostatud pikaajaliste ravikuuride ja proteesimaterjalide või dreenimata abstsesside olemasoluga. Kui haiglas puututakse kokku antibiootikumide suhtes resistentsete organismidega, on oluline rõhutada nakkuste järelevalvepoliitikat.

Teave kliinilistest uuringutest

Uuringud lastel:

Vastsündinutel ja kuni 11-aastastel lastel võrreldi linesoliidi (annuses 10 mg/kg iga 8 tunni järel) tõhusust avatud uuringus vankomütsiiniga (annuses 10...15 mg/kg iga 6...24 tunni järel) nakkuste ravis, mille tekitajad olid kahtlustatavalt või tõestatult resistensted grampositiivsed mikroobid (näiteks nosokomiaalne pneumoonia, tüsistunud naha- ja nahastruktuuride nakkused, kateetrist tingitud baktereemia, teadmata põhjusega baktereemia ja teised nakkused). Kliinilise tervistumise määr kliiniliselt hinnatavas populatsioonis oli linesoliidi- ja vankomütsiinirühmas vastavalt 89,3% (134/150) ja 84,5% (60/71) [95% usaldusvahemik: –4,9; 14,6].

Farmakokineetilised omadused

Linesoliid koosneb peamiselt bioloogiliselt aktiivsest (S)-linesoliidist, mille metabolismi käigus tekivad inaktiivsed derivaadid.

Imendumine

Linesoliid imendub suukaudsel manustamisel kiiresti ja ulatuslikult. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 2 tunni jooksul. Linesoliidi absoluutne suukaudne biosaadavus (suukaudne ja veenisisene manustamine ristuvas uuringus) on täielik (ligikaudu 100%). Toit ei mõjuta imendumist olulisel määral ja imendumine suukaudse suspensiooni manustamisel on sarnane tablettide

biosaadavusega. Vereseerumi CMAX ja CMIN (keskmine ja [SD] on intravenoossel annustamisel 2 korda ööpäevas annuses 600 mg piiritletud vastavalt 15,1 (2,5) mg/l ja 3,68 (2,68) mg/l.

Teises uuringus peroraalse manustamise korral 600 mg 2 korda ööpäevas oli CMAX ja CMIN vastavalt 21,2 (5,8) mg/l ja 6,15 (2,94) mg/l. Tasakaalukontsentratsioon saabub teisel päeval pärast linesoliidi manustamise algust.

Jaotumine

Jaotusruumala tervel täiskasvanul tasakaalukontsentratsiooni seisundis on ligikaudu 40...50 l ja on ligilähedane keha üldisele vedelikukogusele. Linesoliid seondub plasmavalkudega ligikaudu 31% ulatuses ja seondumine ei sõltu kontsentratsioonist. Linesoliidi sisaldust erinevates kehavedelikes pärast ravimi mitmekordset manustamist on määratud piiratud arvu vabatahtlikega sooritatud uuringutes. Linesoliidi sisaldus süljes ja higis võrreldes vereplasmaga oli vastavalt 1,2 :1,0 ja 0,55 :1,0. Sisaldus kopsu epiteelkoes ja alveolaarrakkudes oli vastavalt 4,5 :1,0 ja 0,15 :1,0;

mõõdetuna tasakaalukontsentratsiooni CMAX staadiumis. Ventrikulaar-/peritoneaalšundi ja essentsiaalse mittepõletikulise meningiidi väiksemahulises uuringus oli mitmekordse manustamise järgselt linesoliidi sisaldus tserebrospinaalvedelikus plasma suhtes CMAX korral 0,7:1,0.

Biotransformatsioon

Linesoliid metaboliseeritakse peamiselt morfoliintsükli oksüdatsiooni teel, mille tulemusena moodustub kaks inaktiivset avatud ahelaga karboksüülhappe derivaati: aminoetoksüäädikhappe metaboliit (PNU-142300) ja hüdroksüetüülglütsiini metaboliit (PNU-142586). Hüdroksüetüülglütsiini metaboliit (PNU-142586) on peamine inimesel esinev metaboliit ja arvatakse, et see tekib mitteensümaatilise protsessiga. Vähemal määral esineb aminoetüüläädikhappe metaboliiti (PNU- 142300). Kirjeldatud on ka teisi, vähem levinud inaktiivseid metaboliite.

Eritumine

Tasakaalukontsentratsiooni seisundis eritub linesoliid normaalse neerufunktsiooniga patsientidel või kerge kuni mõõduka neerupuudulikkusega patsientidel peamiselt uriiniga PNU-1422586 metaboliidina (40%), muutumatul kujul (30%) ja PNU-142300 metaboliidina (10%). Väljaheites ei ole linesoliidi muutumatut vormi leitud, samas aga esineb ligikaudu 6% metaboliidi PNU-1422586 ja 3% metaboliidi PNU-142300. Eritumise poolväärtusaeg on ligikaudu 5...7 tundi. Mitterenaalset kliirensit esineb ligikaudu 65% linesoliidi kogukliirensist. Annuse suurendamisel esineb vähesel määral mittelineaarset kliirensit. Selle põhjuseks on madal renaalne ja mitterenaalne kliirens suuremate linesoliidi annuste juures. Siiski on kliirensi erinevus väike ega kajastu eliminatsiooni poolväärtusajas.

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus

Pärast ühekordset annust 600 mg tõusis raskekujulise neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens <30 ml/min) haigetel kahe peamise linesoliidi metaboliidi sisaldus vereseerumis 7...8 korda. AUC siiski ei tõusnud. Kuigi hemodialüüsi käigus peamised metaboliidid osaliselt eemaldusid, jäi nende sisaldus pärast ühekordset 600 mg annust siiski märkimisväärselt kõrgemaks kui normaalse neerufunktsiooniga või kergekujulise kuni mõõduka neerupuudulikkusega haigetel. 24-st raske neerupuudulikkusega patsiendist 21-l oli pärast mõnepäevast linesoliidi manustamist kahe peamise metaboliidi sisaldus organismis 10 korda kõrgem kui normaalse neerufunktsiooniga haigetel. Linesoliidi maksimaalne sisaldus vereseerumis ei muutunud. Nende ilmingute kliiniline tähendus pole veel kindlaks tehtud, kuna saadaolevad ohutusandmed on piiratud (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Maksakahjustus

Piiratud kliiniliste andmete põhjal võib väita, et kerge ja mõõduka maksapuudulikkuse (Child-Pugh klass A ja B) korral linesoliidi, PNU-142300 ja PNU-142586 farmakokineetika ei muutu. Linesoliidi farmakokineetikat raske maksapuudulikkusega (Child-Pugh klass C) patsientidel ei ole uuritud. Kuna linesoliid metaboliseerub mitteensümaatilisel teel, ei mõjuta maksafunktsiooni kahjustus märkimisväärselt selle metabolismi (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed ja noorukid (<18-aastased)

Linesoliidi ohutuse ja tõhususe kohta lastel ning noorukitel (<18-aastased) ei ole piisavalt andmeid ja seetõttu ei soovitata sellel vanusegrupil linesoliidi kasutada (vt lõik 4.2). Ohutu ja tõhusa annuse kindlaks tegemiseks on vaja teha täiendavad uuringud. Farmakokineetilised uuringud näitavad, et pärast ühekordset ja korduvat manustamist lastele (1 nädala kuni 12-aastastele lastele) oli linesoliidi kliirens (põhinedes kilogrammil kehakaalu kohta) lastel suurem kui täiskasvanutel, kuid vanuse suurenedes see vähenes. Lastel vanuses 1 nädal kuni 12 aastat andis manustamine annuses 10 mg/kg ööpäevas iga 8 tunni järel ligikaudu samasuguse eksponeerituse kui 600 mg kaks korda ööpäevas manustamine täiskasvanutele. Kuni ühenädalastel vastsündinutel suurenes linesoliidi süsteemne kliirens (põhinedes kilogrammil kehamassi kohta) esimestel elunädalatel kiiresti. Seetõttu on vastsündinutel, kes saavad esimesel päeval pärast sündimist 10 mg/kg iga 8 tunni järel, suurim süsteemne eksponeeritus. Kuid ravimi liigset kuhjumist organismis ei ole selle annustamisskeemi puhul esimesel elunädalal oodata, sest kliirens järjest suureneb.

Noorukitel (12...17-aastastel) oli linesoliidi farmakokineetika pärast 600 mg annuse manustamist samasugune kui täiskasvanutel. Niisiis oli noorukitel, kellele manustati linesoliidi 600 mg ööpäevas iga 12 tunni järelt, samasugune ravimile eksponeeritus kui täiskasvanutel, kellele manustati samasugune annus. Ventrikuloperitoneaalse šundiga lastel, kellele manustati linesoliidi annuses 10 mg/kg iga 12 või 8 tunni järel, täheldati nii ühekordse kui ka korduva manustamise järel tserebrospinaalvedelikus väga erinevaid linesoliidi kontsentratsioone. Tserebrospinaalvedelikus ei saavutatud alati terapeutilisi kontsentratsioone või need püsisid väga lühikest aega. Seetõttu ei ole linesoliidi empiiriline kasutamine kesknärvisüsteemi nakkusega laste raviks soovitatav.

Eakad

65-aastastel ja vanematel patsientidel ei muutu linesoliidi farmakokineetika märkimisväärselt.

Naispatsiendid

Jaotusruumala on naistel mõnevõrra väiksem kui meestel ja keskmine kliirens on ligikaudu 20% väiksem arvestatuna kehakaalu suhtes. Plasmakontsentratsioon on naistel mõnevõrra kõrgem, mille põhjuseks võib osaliselt olla kehakaalu erinevus. Kuna linesoliidi peamine poolväärtusaeg naistel ja meestel siiski oluliselt ei erine, ei ole linesoliidi plasmakontsentratsiooni suurenemine naistel üle teadaoleva ja hästi talutava piiri tõenäoline; seetõttu ei ole naistel vaja annust korrigeerida.

Prekliinilised ohutusandmed

Linesoliid vähendas isaste rottide fertiilsust ja reproduktiivset võimet samal määral, kui inimesel. Suguküpsetel loomadel oli see toime pöörduv. Toime ei olnud pöörduv juveniilsetel loomadel, kellele manustati linesoliidi suguküpsemise perioodil. Isasrottidel leiti sperma morfoloogia muutusi testistes ja epiteelirakkude hüpertroofiat ning hüperplaasiat epididüümises. Linesoliid näib mõjutavat rottide spermatosoidide küpsemist. Testosterooni lisamine ei omanud siinkohal positiivset efekti. Koertel, keda raviti 1 kuu vältel, ei esinenud epididümaalset hüpertroofiat, ehkki ilmnes samuti muutusi prostata kaalus, testistes ja epididüümises.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes hiirtel ja rottidel ei leitud teratogeenset toimet annustes, mis on 4 korda suuremad või võrdsed inimese vastava annusega. Samasugused linesoliidi kontsentratsioonid põhjustasid hiirtel toksilisust emasloomadel ja see oli seotud loodete suurenenud suremuse, sealhulgas tiinuse täieliku katkemise, loote kehakaalu vähenemise ja normaalse geneetilise predispositsiooni halvenemisega sternaalsete variatsioonide tekkele. Rottidel täheldati kerget toksilisust emasloomadel annustega, mis olid väiksemad kui kliiniliselt kasutatavad annused. Leiti ka mõningast lootetoksilisust, mis avaldus loote kehakaalu vähenemises, rinnaluulülide luustumishäirete, poegade elulemuse vähenemise ja tiinuse aja kerge pikenemisena. Samade rotipoegade tiinuse ajal manustatud linesoliid põhjustas annusest sõltuvaid, pöörduvaid preimplantatsioonihäireid. Väikestes annustes (0,06-kordse inimestel oodatava ekspositsiooni korral – lähtudes AUC-dest) vähendas ravim küülikutel sünnikaalu ainult siis, kui toksilised toimed ilmnesid ka emasloomal (kliinilised sümptomid, kehakaalu ja toidutarbimise vähenemine). On teada, et see loomaliik on antibiootikumide suhtes tundlik.

Linesoliid ja selle metaboliidid erituvad imetavate rottide piima ja täheldatud kontsentratsioonid olid kõrgemad kui emaslooma vereplasma kontsentratsioonid.

Linesoliid põhjustas rottidel ja koertel mööduvat müelosupressiooni.

Rottidel täheldati pärast 6-kuulist linesoliidi suukaudset manustamist annustes 80 mg/kg ööpäevas pöördumatut ja minimaalset kuni kerget istmikunärvi aksonite degeneratsiooni; minimaalset istmikunärvi degeneratsiooni täheldati selliste annuste puhul ühel isasloomal ka kolmandal kuul toimunud lahangul. Nägemisnärvi degeneratsiooni hindamiseks viidi läbi perfusioonil fikseeritud

kudede õrn morfoloogiline hindamine. Pärast 6-kuulist ravimi kasutamist täheldati minimaalset kuni mõõdukat nägemisnärvi degeneratsiooni kahel isasel rotil kolmest, kuid et leid oli akuutse iseloomuga ja asümmeetriline, oli selle otsene seos ravimi kasutamisega ebaselge. Täheldatud nägemisnärvi degeneratsioon oli mikroskoopiliselt võrreldav spontaanse unilateraalse nägemisnärvi degeneratsiooniga, mida täheldati vananevatel rottidel ja seda võis süvendada tavapärase keskkonna muutus.

Prekliinilised andmed, mis põhinevad tavalistel korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse uuringutel, ei sisalda lisaks andmeid, mida poleks juba käsitletud ravimi omaduste kokkuvõtte erinevates peatükkides. Kartsinogeensust/onkogeensust pole seni uuritud, arvestades lühiajalist manustamist ja genotoksilisuse puudumist.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Glükoos (glükoosmonohüdraadina)

Naatriumtsitraat (E331)

Sidrunhape (E330)

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) (E524)

Vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) (E507)

Süstevesi.

Sobimatus

Lisandeid ei tohi lahusesse lisada. Kui linesoliidi on vaja manustada koos teiste ravimitega, tuleb iga ravim manustada eraldi, vastavalt teiste ravimite manustamisreeglitele. Kui sama infusioonisüsteemi tuleb kasutada mitme ravimi järjestikuseks infusiooniks, tuleb süsteem enne ja pärast linesoliidi manustamist läbi voolutada sobiva infusioonilahusega (vt lõik 6.6).

Linesoliidi infusioonilahusel esineb teadaolevalt füüsikaline sobimatus järgnevate ühenditega: amfoteritsiin B, kloorpromasiinvesinikkloriid, diasepaam, pentamidiinisetionaat, erütromütsiinlaktobionaat, fenütoiinnaatrium ja sulfametoksasool/trimetoprim. Keemiline sobimatus esineb tseftriaksoonnaatriumiga.

Sobilikkuse uuringute puudumisel, ei tohi seda ravimit segada teiste ravimitega.

Kõlblikkusaeg

Enne avamist: 24 kuud.

Pärast avamist / lahjendamist: ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C ja temperatuuril 2…8°C.

Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/ lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Enne kasutamist hoida originaalpakendis (välispakendis ja karbis), valguse eest kaitstult. Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

300 ml polüolefiinkilest infusioonikott (PVC-vaba), millel on ärakeeratav adapter ja eraldi ravimi manustamise adapter, on pakendatud alumiiniumist välispakendisse. Iga karp sisaldab 5 või 30 kotti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ühekordseks kasutamiseks.

Eemaldage välispakend vahetult enne kasutamist, seejärel kontrollige koti hermeetilisust, pigistades ühe minuti vältel tugevalt kotti. Kui kott laseb läbi, ärge seda kasutage steriilsuse võimaliku puudumise tõttu. Lahust tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida ning manustada tohib ainult selget, osakestevaba lahust. Ärge kasutage kotte järjest ühendatuna. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada. Erinõuded hävitamiseks puuduvad. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Ärge kasutage uuesti osaliselt kasutatud kotte.

Linesoliidi infusioonilahust tohib kasutada koos järgmiste lahustega: 5% glükoosi infusioonilahus, 0,9% naatriumkloriidi infusioonilahus, Ringerlaktaadi süstelahus (Hartmanni süstelahus) 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C või 2…8°C.

MÜÜGILOA HOIDJA

UAB Norameda

Meistru 8A

Vilnius

LT-02189

Leedu

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.11.2017.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

november 2017