Linoladiol n - kreem (0,01% 1g)

ATC Kood: G03CA03
Toimeaine: östradiool
Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Artikli sisukord

LINOLADIOL N
kreem (0,01% 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Linoladiol® N

0,01033 g östradioolhemihüdraati (vastab 0,01 g östradioolile) 100 g kreemis Kasutamiseks täiskasvanutel

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Linoladiol N ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Linoladiol N’i kasutamist
 3. Kuidas Linoladiol N’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Linoladiol N’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Linoladiol N ja milleks seda kasutatakse

Linoladiol N on östradiooli sisaldav vaginaalne kreem.

Östradiool on naissuguhormoon.

See kuulub östrogeenideks nimetatavate hormoonide rühma.

See on täpselt sama kui naiste munasarjades tekkiv östradiool.

Linoladiol N kuulub ravimirühma, mida nimetatakse toopiliseks (paikseks) hormoonasendusraviks. Seda kasutatakse tupe menopausijärgsete sümptomite, näiteks kuivuse ja ärrituse leevendamiseks. Sellist seisundit nimetatakse tupe atroofiaks, mille põhjustab organismi östrogeenisisalduse vähenemine pärast menopausi.

Linoladiol N asendab naise munasarjades normaalselt tekkivat östrogeeni. Ravim sisestatakse tuppe, et hormoon vabaneks vajalikus kohas. See võib leevendada ebamugavustunnet tupes.

Mida on vaja teada enne Linoladiol N’i kasutamist

Linoladiol N-ravi ajal suureneb pärast ravimi iga manustamiskorda menopausijärgses eas naistel vereplasma östradioolisisaldus ajutiselt üle normaalvahemiku. Sel põhjusel ei tohi ohutuse tõttu Linoladiol N’i kasutada üle 4 nädala.

Ärge kasutage Linoladiol N’i, kui kasutate teisi hormoonasendusravimeid, näiteks östrogeenitablette, - plaastreid või -geele, et ravida kuumahooge või ennetada osteoporoosi.

Terviseandmed ja regulaarsed tervisekontrollid

Hormoonasendusraviga kaasnevad riskid, mida tuleb kaaluda enne Linoladiol N’i ravi alustamist või ravi jätkamisel.

Enne hormoonasendusravi alustamist (või jätkamist) küsib arst teie ja teie pere terviseandmed. Arst võib teid läbi vaadata, vajaduse korral kontrollides rindu ja/või teha günekoloogilise läbivaatuse.

Laske oma rindu regulaarselt kontrollida, nagu arst soovitab.

Ärge kasutage Linoladiol N’i:

 • kui olete östradiooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on või on olnud rinnanäärmevähk või selle kahtlus;
 • kui teil on või on olnud östrogeensõltuv vähk, näiteks endomeetriumi (emakalimaskesta) vähk või selle kahtlus;
 • kui teil on ebaselge põhjusega tupeverejooks;
 • kui teie emaka limaskest on liiga paks (endomeetriumi hüperplaasia) ja seda ei ole ravitud;
 • kui teil on või on olnud verehüüve veenis (tromboos), näiteks jalgades (süvaveenitromboos) või

kopsus (kopsuemboolia);

 • kui teil on vere hüübimishäire (näiteks proteiin C, proteiin Si või antitrombiini vaegus);
 • kui teil on või on hiljuti olnud haigus, mille põhjustas verehüüve arteris, näiteks südameinfarkt, insult või stenokardia;
 • kui teil on või on olnud maksahaigus ja maksafunktsiooni analüüsid ei ole normaliseerunud;
 • kui teil on pärilik harvaesinev verehaigus porfüüria.

Kui mõni ülalmainitud haigus tekib esimest korda Linoladiol N’i kasutamisel, peatage ravi kohe ja pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist teatage oma arstile, kui teil on või on olnud mis tahes järgmistest haigustest. Sellisel juhul peate käima arsti juures tervisekontrollis sagedamini. Linoladiol N on ette nähtud tupe lühiajaliseks (4 nädalat) toopiliseks (paikseks) raviks ja imendumine verre on aeglane. Seega on vähetõenäoline, et alljärgnevad haigused Linoladiol N’i ravi ajal süvenevad või korduvad.

 • Astma
 • Epilepsia
 • Diabeet
 • Sapikivid
 • Kõrge vererõhk
 • Migreen või tugevad peavalud
 • Maksahaigus, näiteks healoomuline maksakasvaja
 • Endometrioos (emaka limaskesta taolise limaskesta esinemine väljaspool emakat) või varasem emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia)
 • Kuulmekile ja kuulmist kahjustav teatud haigus (otoskleroos)
 • Immuunsüsteemi teatud haigus, mis kahjustab paljusid elundeid (süsteemne erütematoosne luupus)
 • Östrogeensõltuva vähi suurenenud tekkerisk (näiteks kui emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähk)
 • Suurenenud tromboosirisk (vt lõik „Veenitromboos”)
 • Emaka silelihaskasvajad
 • Triglütseriidide (teatud rasvad) väga suur sisaldus veres
 • Vedelikupeetus südame või neeruprobleemide tõttu

Ärge kasutage Linoladiol N’i, kui kasutate teisi hormoonasendusravimeid, näiteks östrogeenitablette, - plaastreid või -geele, et ravida kuumahooge või ennetada osteoporoosi.

Lõpetage Linoladiol N’i kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole

Kui täheldate hormoonasendusravi ajal mis tahes järgmist sümptomit:

 • migreenisarnased peavalud, mis esinevad esimest korda;
 • naha või silmavalgete kollasus (ikterus), mis võib viidata maksahaigusele;
 • vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomid võivad olla näiteks peavalu, väsimus ja peapööritus);
 • mis tahes haigused, mis on loetletud lõigus „Ärge kasutage [väljamõeldud nimetus] järgmistel juhtudel”.

Kui rasestute.

Kui täheldate tromboosi sümptomeid, näiteks:

 • jalgade valulik turse ja punetus,
 • äkiline valu rindkeres,
 • hingamisraskus.

Lisateave on lõigus „Veenitromboos”.

Järgmised riskid kehtivad süsteemsete hormoonasendusravimite kohta, mis toimivad vereringe kaudu. Ei ole teada, kas need riskid esinevad ka toopiliste (paikselt manustatavate) ravimite, nagu Linoladiol N korral.

Hormoonasendusravi ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk (endomeetriumi vähk)

Pikaajaline hormoonasendusravi ainult östrogeeni sisaldavate tablettidega võib suurendada endomeetriumi (emakalimaskesta) vähi tekkeriski. Ei ole teada, kas östrogeeni sisaldavate ravimite pikaajalise (üle aasta) või korduva toopilise (paikse) vaginaalse manustamisega kaasneb sarnane risk.

Kui teil tekib vaheveritsus või määrimine, ei viita see tavaliselt raskele seisundile, kuid pöörduge siiski arsti poole. Vaheveritsus või määrimine võib tähendada, et endomeetrium on paksenenud.

Rinnanäärmevähk

Uuringuandmete järgi suurendab östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga ning võib-olla ka ainult östrogeeniga toimuv hormoonasendusravi rinnanäärmevähi tekkeriski. Lisarisk sõltub hormoonasendusravi kestusest. Lisarisk selgub mõne aasta jooksul, kuid väheneb mõne (kuni 5) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist normaalsele tasemele.

Naistel, kelle emakas on eemaldatud ja kes saavad 5 aastat ainult östrogeeniga toimuvat hormoonasendusravi, suurenes uuringutes rinnanäärmevähi tekkerisk vähe või üldse mitte.

Võrdlus

50...79-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse keskmiselt 9...14 naisel 1000st

5 aasta jooksul rinnanäärmevähk. 50...79-aastastel naistel, kes saavad 5 aastat östrogeeni ja progestageeniga toimuvat hormoonasendusravi, esineb rinnanäärmevähki 13...20 naisel 1000 kasutaja kohta (st 4...6 lisajuhtu).

Kontrollige rindu regulaarselt. Pöörduge arsti poole, kui märkate järgmisi muutusi:

 • naha lohkuvajumine,
 • rinnanibu muutused,
 • nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva. Munasarjavähi veidi suuremat riskist on teatatud naistel, kes on hormoonasendusravi saanud vähemalt 5…10 aastat.

50...69-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse ligikaudu 2 naisel 1000st 5 aasta jooksul munasarjavähk. Naistel, kes on hormoonasendusravi saanud 5 aastat, esineb seda 2...3 juhtumit 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht).

Hormoonasendusravi mõju südamele ja vereringele Veenitromboos

Hormoonasendusravi saavatel patsientidel on eriti just esimesel aastal veenitrombide tekkerisk 1,3 kuni 3 korda suurem kui neil, kes ei saa hormoonasendusravi.

Trombid võivad tekitada raske seisundi ja kopsu liikumisel võivad põhjustada rindkerevalu, õhupuudustunnet, minestamist või isegi surma.

Trombi tekke tõenäosus suureneb vanusega ja järgmiste seisundite korral. Teatage oma arstile, kui teil esineb mis tahes järgmine seisund:

 • te ei saa raske operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikka aega kõndida;
 • olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m);
 • teil on vere hüübimishäire, mida peab pikalt ravima tromboosivastase (nn verd vedeldava) ravimiga;
 • kui teie lähisugulasel on olnud jalas, kopsus või mujal tromb;
 • teil on süsteemne erütematoosne luupus;
 • teil on vähk.

Tromboosi sümptomid on loetletud lõigus „Lõpetage Linoladiol N kasutamine järgmistel juhtudel ja pöörduge viivitamatult arsti poole”.

Võrdlus

50. eluaastates naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, tekib veenitromb 5 aasta jooksul keskmiselt 4...7 naisel 1000st.

50. eluaastates naistel, kes on üle 5 aasta saanud östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga toimuvat hormoonasendusravi, esineb tromboosi 9...12 naisel 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

50. eluaastates naistel, kellel on emakas eemaldatud ning kes on üle 5 aasta saanud ainult östrogeeniga toimuvat hormoonasendusravi, esineb tromboosi 5...8 juhtumit 1000 kasutaja kohta (st 1 lisajuht). Südamehaigus (südameinfarkt)

Puuduvad andmed, et hormoonasendusravi hoiaks ära südameinfarkti.

Üle 60-aastastel naistel, kes saavad östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga toimuvat hormoonasendusravi, on veidi suurem südamehaiguse tekketõenäosus kui neil, kes ei saa hormoonasendusravi.

Südamehaiguse tekkerisk ei ole suurem naistel, kellel on emakas eemaldatud ja keda ravitakse ainult östrogeeniga.

Insult

Hormoonasendusravi saajatel on insuldirisk 1,5 korda suurem kui mittesaajatel. Hormoonasendusraviga kaasuva insuldi lisajuhtumite arv suureneb koos vanusega.

Võrdlus

50. eluaastates naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, tekib 5 aasta jooksul insult keskmiselt 8 naisel 1000st. 50. eluaastates naistel, kes saavad hormoonasendusravi, esineb insulti 5 aasta jooksul 11 juhtumit

1000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

Hormoonasendusravi ei takista mäluhäirete teket. Naistel, kes alustavad hormoonasendusraviga üle 65 a vanuses, on andmeid suuremast mäluhäirete tekkeriskist. Pidage nõu oma arstiga.

Märkus

Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada paikset nahaärritust (nt kontaktdermatiiti).

Ärge kasutage ravimit Linoladiol N vahetult enne suguühet ega libestina, et ennetada võimalikke kõrvaltoimeid partneril.

Olge eriti ettevaatlik Linoladiol N kasutamisel koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid), sest ravim sisaldab abiaineid (eriti stearaate), mis võivad vähendada nende toodete toimet, st töökindlust.

Kui teil on tupe limaskest väga tundlik, sisestage aplikaator väga ettevaatlikult.

Lapsed

Ettevaatuse mõttes ei tohi kreemi Linoladiol N kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Linoladiol N

Linoladiol N’i koostoimet teiste ravimitega ei ole uuritud.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Linoladiol N on ette nähtud ainult menopausijärgses eas naistele. Kui rasestute, lõpetage Linoladiol N’i kasutamine ja pöörduge arsti poole. Linoladiol N’i ei tohi kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolev toime puudub.

Kuidas Linoladiol N’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamisjuhised, manustamisviis ja kestus

Kui arst ei ole Linoladiol N’i kasutamist määranud teisiti, kehtib järgmine teave. Järgige alati kasutusjuhiseid, muidu ei pruugi Linoladiol N korralikult mõjuda.

Kuidas ravimit Linoladiol N kasutada

Linoladiol N on vaginaalne kreem.

Teave üle 65-aastaste naiste ravi kohta on piiratud. Linoladiol N’i saate kasutama hakata endale sobival päeval. Linoladiol N’i tuleb manustada aplikaatoriga.

Manustage 1 täidetud aplikaatori sisu (= 2 g kreemi) enne magamaminekut. Esimesel ravinädalal tuleb Linoladiol N’i kasutada üle päeva, st iga 48 tunni järel, ja seejärel kaks korda nädalas (säilitusannus). Pärast igt kasutuskorda tuleb aplikaatorit pesta sooja veega. Ravi maksimaalne kestus on 4 nädalat. Kui pärast ravikuuri lõppu jääb ravimit järele, ärge kasutage seda ära.

Linoladiol N’i sisestatakse aplikaatori abil tuppe alljärgneval viisil.

A.Pärast tuubi avamist hoidke seda vertikaalselt avausega ülespoole. Teise käega kruvige aplikaator tuubile. Täitke aplikaator kreemiga, avaldades tuubile õrna, aga pidevat survet.

Annus on õige, kui kolb väljatungiva kreemiannuse tõttu enam kõrgemale ei tõuse.

B.Heitke lamavasse asendisse, sisestage aplikaator sügavale tuppe ja vajutage kolvile.

Kusiti, tupe sissepääs, pärak

Pärast kasutamist puhastage aplikaator.

Aplikaatori puhastamiseks tuleb kolb aplikaatorist välja suruda, vajutades selleks jõuliselt kuuljale otsale (vajadusel suruge vastu kindlat pinda). Kolvi ja aplikaatori otsiku saab seejärel sooja veega puhtaks pesta ning hiljem uuesti kokku panna.

Kui aplikaator on katki, ärge seda kasutage. Teatage tootjale.

Kui kaua tuleb Linoladiol N’i kasutada?

Linoladiol N’i ei tohi kasutada üle 4 nädala.

Ei ole teada, kas pikaajaline ravi või korduvad ravikuurid põhjustavad endomeetriumi hüperplaasiat (emakalimaskesta vohamist) ja endomeetriumivähki (emakalimaskesta vähki). Selle tõttu ei soovitata ravimit kasutada kauem kui 4 nädalat. Kui tupeatroofia sümptomid esinevad ka pärast 4 nädalat, tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi. Pidage nõu oma arstiga.

Lõpetage Linoladiol N’i kasutamine, kui teil tekib vaheveritsus või määrimine. Tavaliselt ei viita see raskele seisundile, kuid pöörduge siiski arsti poole.

Kui te kasutate Linoladiol N’i rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Linoladiol N’i ühe korra liiga palju, võivad tekkida kõrvaltoimed, näiteks iiveldus. Pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Linoladiol N’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui Linoladiol N jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavalise raviga.

Kui te lõpetate Linoladiol N’i kasutamise

Arst selgitab teile, kuidas ravi peatamine mõjub ja millal ravi lõpetada. Arst arutab teiega ka teisi ravivõimalusi.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Linoladiol N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissagedust kirjeldavad järgmised kategooriad.

Väga sage:

esineb rohkem kui 1 patsiendil 10st

Sage: esineb 1...10 patsiendil 100st

Aeg-ajalt:

esineb 1...10 patsiendil 1000st

Harv: esineb 1...10 patsiendil 10 000st

Väga harv:

esineb vähem kui 1 patsiendil 10 000st

Teadmata:

esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

:Aeg-ajalt ajutine mõõdukas paikne ärritus (nt kihelus, põletustunne) ja kerge voolus. Väga harv: allergilised reaktsioonid.

Suukaudse ja/või transdermaalse östrogeenravi korral võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

 • sapipõie häired;
 • mitmed nahahäired:

Onn raseduslaigud – naha värvimuutus, eriti näol ja kaelal (kloasmid);

Ovalulikud erepunased nahakühmud (nodoosne erüteem);

Omultiformne erüteem (rõngakujulise punetuse või haavadega lööve (multiformne erüteem).

Sage

Depressioon, juuste väljalangemine, liigesevalu, jalakrambid, ebanormaalne emakaverejooks, rindade valulikkus, rindade tundlikkus, rindade suurenemine, eritis rinnast, kehakaalu suurenemine või vähenemine, vere triglütseriidisisalduse (rasvasisalduse) suurenemine.

Aeg-ajalt

Vaginiit, sh suguelundite seeninfektsioon, libiido muutused, meeleoluhäired, peapööritus, peavalu, migreen, ärevus, kontaktläätsede talumatus, veenitromboos, iiveldus, gaaside kogunemine, kõhuvalu, hirsutism, kihelus, lööve, turse.

Suukaudse ja/või transdermaalse östrogeenraviga on seotud ka järgmised kõrvaltoimed:

 • rinnanäärmevähk;
 • endomeetriumi (emakalimaskesta) hüperplaasia ja kartsinoom;
 • munasarjavähk;
 • venoosne trombemboolia (jala või kopsuveenide trombid);
 • südameinfarkt;
 • insult;
 • võimalikud mäluhäired, kui hormoonasendusravi algab üle 65 aasta vanuses.

Kõrvaltoimete lisateave on lõigus 2.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kuidas Linoladiol N’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil.

Märkused kõlblikkusaja kohta pärast pakendi esmast avamist

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate olulisi muutusi kreemi omadustes (värv, lõhn, koostis). Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Linoladiol N sisaldab

 • Toimeaine on 0,01033 g östradioolhemihüdraati (vastab 0,01 g östradioolile) 100 g kreemis.
 • Teised koostisosad on bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat (Ph. Eur), tsetüülstearüülalkohol (Ph. Eur) [taimne], naatriumtsitraatdihüdraat (E331), oktüüldodekanool (Ph. Eur), polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat (E491), puhastatud vesi.

Kuidas Linoladiol N välja näeb ja pakendi sisu

Linoladiol N on valge ühtlane kreem.

Tuub on pakitud välispakendisse ja sisaldab 25 g kreemi vaginaalseks kasutamiseks. Pakend sisaldab aplikaatorit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa

Telefon: +49 (0)521 8808 05; faks: +49 (0)521 8808 334

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

AS Sirowa Tallinn, Salve 2C,

11612 Tallinn.

Tel: 6830 700

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Linoladiol N 0,1 mg/g kreem

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

100 g kreemi sisaldab 0,01033 g östradioolhemihüdraati vastab 0,01 g östradioolile. INN. Estradiolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: tsetüülstearüülalkohol

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Kreem vaginaalseks kasutamiseks.

Valge ühtlane kreem.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Östrogeenivaegusest tingitud tupeatroofia ravi menopausijärgses eas naistel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust lühima võimaliku aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Manustamisviis: vaginaalne kreem

Linoladiol N’i tuleb manustada aplikaatoriga.

Ühe täidetud aplikaatori annus (= 2 g kreemi) sisestatakse enne magamaminekut. Esimesel ravinädalal tuleb Linoladiol N’i kasutada üle päeva, st iga 48 tunni järel, ja seejärel kaks korda nädalas (säilitusannus). Pärast igat kasutuskorda tuleb aplikaatorit pesta sooja veega.

Ravi tohib alustada mis tahes sobival päeval.

Ravi maksimaalne kestus on 4 nädalat.

Pikaaegse ravi ja korduvate ravikuuride ohutus emaka limaskestale on teadmata. Arvestades, et Linoladiol N’i ravi ajal tekib süsteemne ekspositsioon, ei ole pikaaegne ravi üle 4 nädala soovitatav. Kui sümptomid püsivad 4 nädala järel, tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi.

Ootamatu verejooksu tekkimisel tuleb ravi Linoladiol N’iga katkestada, kuni verejooksu põhjus on selgunud (ohutus emaka limaskestale: vt lõik 4.4).

Kui annus unustatakse manustada, tuleb see manustada kohe, kui patsiendile meenub. Kahekordset annust tuleb vältida.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

Lapsed

Ettevaatuse mõttes ei tohi kreemi Linoladiol N kasutada lastel ja noorukitel.

Vastunäidustused

Linoladiol N’i ei tohi kasutada järgmiste haiguste korral:

 • Teadaolev, ravitud kahtlustatav rinnanäärmevähk;
 • teadaolev või kahtlustatav östrogeensõltuv halvaloomuline kasvaja (nt endomeetriumi vähk);
 • teadmata põhjusega genitaalne verejooks;
 • ravimata endomeetriumi hüperplaasia;
 • trombemboolia või selle esinemine anamneesis (süvaveenitromboos, kopsuemboolia);
 • teadaolevad trombofiilsed häired (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini vaegus, vt lõik

4.4);

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • äge või hiljutine arteriaalne trombemboolne seisund (nt stenokardia, müokardiinfarkt);
 • äge maksahaigus või maksahaigus anamneesis, kuni maksafunktsiooni analüüsid ei ole normaliseerunud;
 • teadaolev ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
 • porfüüria.

Hormoonasendusravi tohib menopausijärgsete sümptomite raviks alustada ainult juhul, kui need halvendavad elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt üks kord aastas hoolikalt kaaluda kasulikkuse ja riski suhet ning jätkata hormoonasendusravi ainult niikaua, kuni kasulikkus on suurem kui riskid. Linoladiol N’i ei tohi kasutada patsientidel, kes saavad süsteemset hormoonasendusravi. Linoladiol N-ravi ajal võib pärast ravimi iga manustamiskorda menopausijärgses eas naistel östradiooli kontsentratsioon plasmas ajutiselt tõusta üle füsioloogilise vahemiku. Seetõttu on ravi

maksimaalne kestus ohutuse kaalutlustel 4 nädalat. Võimalike süsteemsete nähtude suhtes tuleb olla tähelepanelik.

Arstlik läbivaatus / jälgimine

Enne hormoonravi alustamist või muutmist tuleb võtta patsiendi ja tema perekonna põhjalik anamnees. Selle ja vastunäidustuste ning kasutushoiatuste põhjal tuleb teha füüsiline läbivaatus (sh vaagen ja rinnad). Ravi ajal on soovitatav teha perioodiliselt, individuaalselt kohandatud ajavahemike järel patsienti uuesti kontrollida. Naisi tuleb nõustada, mis muutustest rinnas tuleb teatada arstile või meditsiiniõele. Tehtavad uuringud, sh asjakohased piltuuringud (nt mammograafia) tuleb teha tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja vastavalt patsiendi kliinilisele vajadusele.

Linoladiol N farmakokineetilise profiili järgi imendub östradiool ravi ajal süsteemselt kontsentratsioonides, mis ajutiselt ületavad menopausijärgseid kontsentratsioone (vt lõik 5.2). Ravim on hormoonasendusravim ja seepärast tuleb arvestada järgmist.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal on või on olnud üks järgmistest haigustest ja/või need on raseduse või varasema hormoonravi ajal ägenenud. Arvestada tuleb, et need seisundid võivad östrogeenravi ajal taastekkida või ägeneda, eelkõige järgmised seisundid:

 • leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos;
 • trombemboolia riskitegurid (vt allpool);
 • östrogeensõltuvate kasvajate riskitegurid, nt rinnanäärmevähk 1. astme sugulasel;
 • hüpertensioon;
 • maksahaigused (nt maksa adenoom);
 • diabeet koos vaskulaarse haaratusega või ilma;
 • kolelitiaas;
 • migreen või (tugev) peavalu;
 • süsteemne erütematoosne luupus;
 • varasem endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool);
 • epilepsia;
 • astma;
 • otoskleroos.

Linoladiol N-ravi ajal võib pärast ravimi iga manustamiskorda menopausijärgses eas naistel östradiooli kontsentratsioon plasmas ajutiselt tõusta üle füsioloogilise vahemiku. Seetõttu on ravi maksimaalne kestus ohutuse kaalutlustel 4 nädalat. Võimalike süsteemsete nähtude suhtes tuleb olla tähelepanelik.

Linoladiol N’i ei tohi kasutada patsientidel, kes saavad süsteemset hormoonasendusravi.

Ravi kohese lõpetamise põhjused

Ravi tuleb lõpetada vastunäidustuse tekkimisel ja järgmistel juhtudel:

 • ikterus või maksafunktsiooni halvenemine;
 • vererõhu oluline tõus;
 • migreenisarnase peavalu tekkimine;
 • rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Enne Linoladiol N-ravi alustamist tuleb endomeetriumi hüperstimulatsiooni/halvaloomulisuse välistamiseks eriti põhjalikult uurida intaktse emakaga naisi, kellel on teadmata põhjusega ebanormaalne verejooks või kes on varem saanud östrogeenravi.

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurem juhul, kui pikka aega manustatakse ainult östrogeeni. Ainult süsteemset östrogeeniravi saavatel naistel on endomeetriumivähi risk teadaolevalt 2…12 korda suurem kui seda ravi mittesaavatel naistel, olenevalt ravi kestusest ja östrogeeni annusest. Pärast ravi lõpetamist püsib suurem risk vähemalt 10 aastat.

Toopiliselt tuppe manustatava östrogeeni pikaajalise (üle aasta) või korduva kasutuse ohutus emaka limaskestale ei ole teada. Seega tuleb enne Linoladiol N’i 4-nädalase ravikuuri kordamist ravi üle vaadata ja arvestada endomeetriumi hüperplaasia või kartsinoomi sümptomeid.

Kui ravi ajal tekib verejooks või määrimine, tuleb kindlaks teha selle põhjus; vajaduse korral tuleb halvaloomulisuse välistamiseks teha ka endomeetriumi biopsia.

Naistele tuleb selgitada, et nad pöörduks oma arsti poole, kui Linoladiol N ravi ajal tekib verejooks või määrimine.

Ainult östrogeeni kasutamine võib põhjustada endometrioosi residuaalsetes kolletes premaliigseid või maliigseid muutusi. Seega peab olema ettevaatlik, kui ravimit kasutatakse naistel, kellel on endometrioosi tõttu emakas eemaldatud, eriti kui patsiendil on teadaolevaid residuaalseid endometrioosi koldeid.

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravil) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel on östrogeen-progestiini kombineeritud ravi ning võimalik, et ka ainult östrogeen-hormoonasendusravi saavatel naistel rinnanäärmevähi suurenenud tekkerisk, mis sõltub hormoonasendusravi kestusest.

WHI (Women’s Health Initiative) uuring ei suurenenud rinnanäärmevähi risk hüsterektomeeritud naistel, kes kasutasid hormoonasendusraviks ainult östrogeeni. Jälgimisuuringutes on teatatud rinnanäärmevähi diagnoosimise riski väikesest tõusust, mis on oluliselt väiksem kui östrogeeni ja progestageeni kombinatsioonide korral.

Lisanduv risk ilmneb mõneaastase kasutuse jooksul, aga see väheneb mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist normaalsele tasemele.

Rinnanäärmevähi riski ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel. Hormoonasendusravi, eriti östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga toimuv ravi suurendab mammogrammil kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist. Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravil) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

Munasarjavähk

Munasarjavähk esineb palju harvem kui rinnanäärmevähk. Pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) ainult östrogeeni sisaldavate hormoonasendusravimite kasutust on seostatud munasarjavähi riski väikese suurenemisega. Mõni, sh WHI uuring viitab, et kombineeritud hormoonasendusravimite pikaajalise kasutusega võib kaasneda sarnane või veidi väiksem risk (vt lõik 4.8).

Munasarjavähi riski ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

Venoosne trombemboolia

Hormoonasendusravi seostatakse venoosse trombemboolia (süvaveenitromboos või kopsuemboolia) tekke 1,3…3-kordse riskiga. Trombemboolia tekib tõenäolisemalt hormoonasendusravi esimese aasta jooksul.

Teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel on venoosse trombemboolia risk tavalisest suurem ja hormoonasendusravi võib seda riski suurendada. Seega on hormoonasendusravi nendel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Venoosse trombemboolia tavalised riskitegurid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur kirurgiline operatsioon, pikaaegne immobiliseeriv rasvumus (KMI > 30 kg/m), rasedus / sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta venoosse trombemboolia korral on vastuolulisi arvamusi.

Venoosse trombemboolia ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.

Nagu kõigi operatsioonijärgsete patsientide korral, tuleb pärast operatsiooni kaaluda venoosse trombemboolia ennetamiseks profülaktiliste meetmete kasutamist. Kui plaanilisele operatsioonile järgneb pikk liikumatuse periood, on soovitatav hormoonasendusravi 4…6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt peatada. Ravi tohib uuesti alustada alles siis, kui patsient on uuesti täiesti liikuv.

Naistele, kelle anamneesis puudub varasem venoosne trombemboolia, aga kelle esimese ringi sugulasel on varases nooruses esinenud trombe, võib pakkuda sõeluuringut, kui patsiendile on selle piiranguid põhjalikult selgitatud (sõeluuringul saab tuvastada ainult osa trombofiilsetest häiretest). Kui leitav trombofiilne häire on ilmnenud pereliikmetel tromboosina või see on raske (nt antitrombiini, proteiin S-i või proteiin C vaegus või häirete kombinatsioon), on hormoonasendusravi vastunäidustatud.

Pikaajalisel antikoagulantravil olevatel naistel tuleb hormoonasendusravi kasulikkust ja riski hoolikalt hinnata.

Kui venoosne trombemboolia tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad otsekohe pöörduma arsti poole, kui neil tekib võimalik trombemboolia sümptom (nt jala valulik turse, äkiline rindkerevalu, düspnoe).

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

Südamepärgarteritõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringutest ei ole andmeid müokardiinfarkti vastase kaitse kohta olemasoleva südamepärgarteritõvega või ilma selleta patsientidel, kes said kas kombineeritud östrogeeni ja progestageeni või ainult östrogeeni.

Randomiseeritud kontrollitud uuringute andmete põhjal ei ole südamepärgarteritõve risk ainult östrogeeniga ravitavatel naistel tavalisest suurem.

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

Isheemiline insult

Östrogeeni ja progestageeni kombineeritud ravi ning ainult östrogeeni ravi on seostatud isheemilise insuldi riski kuni 1,5-kordse tõusuga. Suhteline risk ei muutu vanuse ega menopausist möödunud ajaga. Kuivõrd üldine insuldirisk oleneb suuresti vanusest, suureneb üldine insuldirisk hormoonasendusravi saavatel naistel koos vanusega.

Isheemilise insuldi ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust ja seega tuleb südame- või neerufunktsiooni häiretega patsiente hoolikalt jälgida.

Eelneva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeenravi või hormoonasendusravi ajal tähelepanelikult jälgida, sest selle haiguse korral on seoses östrogeenraviga harvadel juhtudel teatatud triglütseriidide plasmakontsentratsiooni olulist suurenemisest, mis on põhjustanud pankreatiiti.

Eelneva hüpertriglütserideemia ja väikese annusega toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole teada.

 1. Östrogeenid suurendavad türoksiidi siduva globuliini (TBG) kontsentratsiooni, mis omakorda suurendab kilpnäärmehormoonide summaarset kontsentratsiooni veres (mõõdetuna valguga seotud joodi (PBI) järgi), samuti T4 (mõõdetuna kolonn- või radioimmuunanalüüsiga) või T3 (mõõdetuna radioimmuunanalüüsiga) kontsentratsiooni veres. T3 neeldumine väheneb, mis on seotud TBG suurema kontsentratsiooniga. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioon ei muutu. Suurenenud võivad olla ka teiste siduvate proteiinide kontsentratsioon seerumis, näiteks kortikoidi siduva globuliini (CBG) ja suguhormoone siduva globuliini (SHBG) kontsentratsioon, mis omakorda suurendavad vastavalt kortikosteroidide ja suguhormoonide kontsentratsiooni veres. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide kontsentratsioon ei muutu. Suureneda võivad ka teiste proteiinide (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) plasmakontsentratsioon. Hormoonasendusravi ei paranda kognitiivset funktsiooni. WHI uuringust on andmeid, et võimaliku dementsuse risk suureneb naistel, kes alustavad kombineeritud või ainult östrogeeniga hormoonasendusravi üle 65 aasta vanuses.

Pärast hormoonide (mida sisaldab ka ravim Linoladiol N) kasutamist võib harva esineda healoomulisi ja veelgi harvem halvaloomulisi maksakasvajaid, mis põhjustavad üksikjuhtudel kuni eluohtlikke kõhuõõnesiseseid verejookse. Tugevate ülakõhukaebuste, suurenenud maksa või kõhuõõnesisese verejooksu nähtude korral tuleb diferentsiaaldiagnostikas kaaluda ka maksakasvajat.

Märkus

Intravaginaalne aplikaator võib tekitada väikese kohaliku trauma, eelkõige raske tupeatroofiaga naistel. Linoladiol N ei tohi kasutada vahetult enne suguühet ega libestina, et ennetada võimalikke kõrvaltoimeid partneril.

Linoladiol N kasutamine koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid) võib vähendada nende toodete toimivust, sest Linoladiol N sisaldab abiaineid (eriti stearaate).

Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt kontaktdermatiit).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Östrogeenide metabolism võib siiski kiireneda, kui samal ajal kasutatakse aineid, mis teadaolevalt indutseerivad ravimit metaboliseerivaid ensüüme, eelkõige tsütokroom P450 ensüüme, nt antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Kuigi ritonaviir ja nelfinaviir on teadaolevalt tugevad inhibiitorid, toimivad need koos steroidhormoonidega kasutamisel indutseerivalt. Östrogeenide metabolismi võivad indutseerida taimsed ravimid, mis sisaldavad liht-naistepuna (Hypericum perforatum).

Kliinilisest aspektist võib östrogeenide kiirem metabolism mõju vähendada ja muuta emakaverejooksu profiili.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Linoladiol N’i kasutamine ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui patsient rasestub Linoladiol N-ravi ajal, tuleb ravi otsekohe lõpetada. Enamik epidemioloogilisi uuringuid, mis on seotud tahtmatu östrogeenide kasutamisega raseduse ajal, ei ole näidanud teratogeenset ega fetotoksilist toimet lootele.

Imetamine

Ravimit Linoladiol N’i ei tohi kasutada imetamise ajal.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravim Linoladiol N tõenäoliselt ei mõjuta tähelepanelikkust ega koordinatsiooni.

Kõrvaltoimed

Turuletulekujärgne kogemus

Linoladiol N’iga seoses on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Organsüsteemi

Aeg-ajalt

Väga harv (<1/10 000)

klass

(≥1/1000 kuni <1/100)

 

(MedDRA)

 

 

Üldised häired ja

Mööduv mõõdukas paikne

Naha ülitundlikkusreaktsioon

manustamiskoha

ärritus (nt kihelus,

(allergiline kontaktekseem)

reaktsioonid

põletustunne). Kerge

 

 

voolus

 

Suukaudse ja/või transdermaalse östrogeenraviga on seotud järgmised kõrvaltoimed (klassi toimed).

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

 

≥1/100 kuni <1/10 (≥1% ja

≥1/1000 kuni <1/100 (≥0,1% ja

 

<10%)

<1%)

 

 

 

Infektsioonid ja

 

Vaginiit, sh vaginaalne kandidiaas

infestatsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

Ülitundlikkus

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

Depressioon

Libiido muutused, meeleoluhäired

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

Peapööritus, peavalu, migreen,

 

 

 

ärevus

 

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

Kontaktläätsede talumatus

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Veenitromboos, kopsuemboolia

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

Iiveldus, gaaside kogunemine,

 

 

 

kõhuvalu

 

 

 

 

 

Maksa ja sapiteede

 

Sapipõie haigused

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Alopeetsia

Kloasm/melasm, hirsutism, kihelus,

 

kahjustused

 

lööve

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Artralgiad, jalakrambid

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi

Ebanormaalne

 

 

ja rinnanäärme häired

emakaverejooks

 

 

 

(vaheveritsus/määrimine),

 

 

 

rindade valulikkus, tundlikkus

 

 

 

ja suurenemine, eritis rinnast,

 

 

 

valgevoolus

 

 

Üldised häired ja

 

Turse

 

manustamiskoha

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

Kehakaalu muutus

 

 

 

(suurenemine või

 

 

 

vähenemine),

 

 

 

triglütseriidisisalduse

 

 

 

suurenemine

 

Rinnanäärmevähi risk

 

 

 

 

 

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

 • Naistel, kes kasutavad kombineeritud östrogeenprogestiini ravi kauem kui 5 aastat, on teatatud rinnanäärmevähi riski kuni 2kordsest suurenemisest.
 • Risk suureneb tunduvalt vähem ainult östrogeeni sisaldavat ravi saajatel võrreldes östrogeen progestiini kombinatsiooni kasutajatega.
 • Riskitase oleneb kasutuse kestusest (vt lõik 4.4).
 • Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima epidemoloogilise uuringu (MWS) tulemused on järgmised.

Uuring MWS (Million Women Study), rinnanäärmevähi hinnanguline lisarisk pärast 5-aastast kasutust

 

Vanusevahemik

Lisajuhud

 

Riskisuhe

Lisajuhud 5 aastat

 

(aastad)

hormoonasendusravi

 

 

kestnud

 

 

1000 kasutaja kohta

 

 

hormoonasendusravi

 

 

5 aasta jooksul*

 

 

1000 kasutaja kohta

 

 

 

 

 

 

(usaldusintervall

 

 

 

 

 

 

95%)

 

 

 

 

 

Ainult östrogeeniga hormoonasendusravi

 

50...65

9...12

 

 

1,2

1...2 (0...3)

 

 

 

 

 

Östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud ravi

 

50...65

9...12

 

 

1,7

6 (5...7)

 

* Lähteväärtuse esinemine arenenud riikides.

 

 

 

 

# Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole konstantne, vaid suureneb pikemal kasutamisel.

 

Märkus: et rinnanäärmevähi esinemissageduse baasteave on Euroopa Liidu eri liikmesriikides

 

erinev, muutub ka rinnanäärmevähi lisajuhtude arv proportsionaalselt.

 

 

 

 

USA WHI uuringud, rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutust

Vanusevahemik

Esinemus

 

Riskisuhe ja 95%

Lisajuhud 5 aastat

(aastad)

platseeborühma

 

usaldusintervall

kestnud

 

 

1000 naise kohta

 

 

 

hormoonasendusravi

 

 

5 aasta jooksul*

 

 

 

1000 kasutaja kohta

 

 

 

 

 

 

(usaldusintervall

 

 

 

 

 

 

95%)

 

 

 

 

Ainult CEE-östrogeen

 

50...79

 

0,8 (0,7...1,0)

–4 (–6…0)*

 

 

 

 

CEE- + MPA-östrogeen ja progestogeen $

50...79

 

1,2 (1,0...1,5)

+4 (0…9)

* WHI uuring eemaldatud emakaga naistel, mis ei näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist.

$ Kui analüüs piirdus naistega, kes ei olnud enne uuringut saanud hormoonasendusravi, ei täheldatud ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist: pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurem juhul, kui pikka aega manustatakse ainult östrogeeni. Vt lõigud 4.2 ja 4.4.

Munasarjavähk

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada. Ainult östrogeeniga ning östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud hormoonasendusravi pikaajalist kasutust on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga. Uuringus Million Women Study leiti, et 5 aastat hormoonasendusravi tekitas 1 lisajuhu 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia risk

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada. Hormoonasendusravi seostatakse venoosse trombemboolia (süvaveenitromboos või kopsuemboolia) tekke 1,3…3-kordse suhtelise riski suurenemisega. Trombemboolia tõenäosus on suurem hormoonravi esimese aasta jooksul (vt lõik 4.4).WHI uuringu tulemused on järgmised.

WHI uuringud, venoosse trombemboolia lisarisk 5-aastase kasutuse jooksul

Vanusevahemik

Esinemus

Riskisuhe ja 95%

Lisajuhud

(aastad)

platseeborühma

usaldusintervall

1000 kasutaja

 

1000 naise kohta

 

kohta

 

5 aasta jooksul

 

 

 

Ainult suukaudne östrogeen*

 

 

 

50...59

1,2 (0,6...2,4)

(–3…10)

Suukaudse östrogeeni ja progestogeeni kombinatsioon

 

 

50...59

2,3 (1,2...4,3)

(1…13)

* Uuringus osalesid emakata naised.

Südamepärgarteritõve risk

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada. Südamepärgarteritõve risk on veidi suurem üle 60-aastastel kasutajatel, kes saavad östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud hormoonasendusravi (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk

Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada. Ainult östrogeeniga ning östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud ravi seostatakse isheemilise insuldi kuni 1,5 korda suurema suhtelise riskiga. Hormoonasendusravi ei suurenda hemorraagilise insuldi riski.

See suhteline risk ei olene vanusest ega kasutuse kestusest, kuid taustarisk oleneb tugevalt vanusest. Insuldi üldrisk suureneb hormoonasendusravi saavatel naistel koos vanusega, vt lõik 4.4.

Kombineeritud WHI uuringud, isheemilise insuldi* lisarisk 5-aastase kasutuse jooksul

Vanusevahemik

Esinemus platseeborühma

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 kasutaja

(aastad)

1000 naise kohta 5 a

95%

kohta 5-aastase kasutuse

 

jooksul

usaldusintervall

jooksul

 

 

 

 

50...59

1,3 (1,1...1,6)

3 (1...5)

 

 

 

 

*Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Östrogeen-/progestogeenraviga seoses on teatatud muudest kõrvaltoimetest. Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.

 • Naha ja nahaaluskoe kahjustused: multiformne erüteem, nodoosne erüteem, vaskulaarne purpur
 • Dementsuse risk üle 65aastastel (vt lõik 4.4)
 • Sapipõie haigused

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Linoladiol N’i juhuslikul või sihilikul üleannustamisel võivad esineda kõrvaltoimed, näiteks seedimishäired, iiveldus jne. Ravi on sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid, tavalised. ATC-kood: G03CA03

Ravimi toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense östradiooliga.

Endogeenne 17β-östradiool tekitab ja säilitab naise esmaseid ning teiseseid sugutunnuseid. 17β- östradiooli bioloogiline mõju avaldub mitme spetsiifilise östrogeeniretseptori abil. Steroidi- retseptorikompleks seondub raku DNA-ga ja see indutseerib spetsiifiliste proteiinide sünteesi. Vaginaalse epiteelkoe küpsemine oleneb östrogeenidest. Östrogeenid kiirendavad pindmiste ja vahelmiste rakkude arvu ning vähendavad basaalrakkude arvu vaginaalses äiges.

Östrogeen hoiab tupe pH normaalvahemikus (4,5), mis soodustab normaalse bakteriaalfloora püsimist.

Farmakokineetilised omadused

Vaginaalsel manustamisel imendub östradiool tupe epiteelkoest ja jõuab vereringesse kontsentratsioonis, mis on menopausijärgsest väärtusest ajutiselt suurem.

Pärast Linoladiol N’i ühe 2 g annuse manustamist määrati järgmised väärtused, millele vastab

 1. µg E2: AUCδ0-∞ = 887,5 pg/ml · h; AUCδ0-tz = 799,5 pg/ml·h; Cδmax = 86,2 pg/ml. E2 geomeetriline keskmine poolväärtusaeg oli 5,05 h ja patsientidevaheline varieeruvus oli suur. Teises

uuringus oli östradiooli keskmine kontsentratsioon seerumis enne uuringut ja 31. päeval (ligikaudu 36 h pärast uuritava ravimi manustamist 29. päeval) vastavalt 6,4 pg/ml ja 15,1 pg/ml, Linoladiol N’i rühmas 4,4 pg/ml ja platseeborühmas 6,2 pg/ml.

Östradiool metaboliseerub maksas ja seedetraktis kiiresti östrooniks ning seejärel östriooliks. Östradiooli muundumine östriooliks on pöördumatu. Üle 95% östrioolist elimineerub uriiniga peamiselt glükuroniididena.

Prekliinilised ohutusandmed

17β-östradiool on hästi tuntud aine. Mittekliinilistes uuringutes ei leitud kliinilise ohutuse kohta asjakohaseid lisaandmeid peale nende, mis on juba olemas ravimi omaduste kokkuvõtte muudes lõikudes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat (Ph. Eur), tsetüülstearüülalkohol (Ph. Eur) [taimne], naatriumtsitraatdihüdraat (E331), oktüüldodekanool (Ph. Eur), polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat (E491), puhastatud vesi.

Sobimatus

Ei kohaldata .

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumtuub sisemise kaitselaki ja polüetüleenist otsikuga.

Tuub 25 g kreemi ja aplikaatoriga.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Dr August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa

Tel.: +49 (0)521 8808 05

Faks: +49 (0)521 8808 334

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25/02/2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/03/2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2015