Latira - silmatilgad, lahus (5mg +50mcg 1ml)

ATC Kood: S01ED84
Toimeaine: timolool +latanoprost
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

LATIRA
silmatilgad, lahus (5mg +50mcg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Latira, 50 mikrogrammi/5 mg/ml silmatilgad, lahus

Latanoprost, timolool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Latira ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Latira kasutamist
 3. Kuidas Latirat kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Latirat säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Latira ja milleks seda kasutatakse

Latira on ravim, mida kasutatakse okulaarse hüpertensiooni (kõrgenenud silmasisene rõhk) raviks.

Latira on kombineeritud ravim, mis sisaldab kahte toimeainet: latanoprost (prostaglandiini derivaat) ja timoloolmaleaat (beetablokaator).

Vedelikku, mida teatakse vesivedelikuna, toodetakse silma sees. Vesivedelik imendub tagasi vereringesse, seeläbi säilitades vajaliku silmasisese rõhu. Kui selline väljavool on takistatud, tõuseb silmasisene rõhk.

Muuhulgas langetavad beetablokaatorid silmasisest rõhku vesivedeliku tekke vähendamise teel. Prostaglandiinid suurendavad silma vesivedeliku väljavoolu.

Latirat kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Latira kasutamist

 • kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks patsientidel avatudnurga glaukoomi (nägemisnärvi kahjustus, mis on põhjustatud liigsest silmasisesest rõhust) korral;
 • kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks patsientidel, kellel beetablokaatorid või prostaglandiini derivaadid eraldi manustatuna ei ole piisava toimega.

Ärge kasutage Latirat:

 • kui olete latanoprosti või timolooli, beetablokaatorite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on või on kunagi olnud hingamisteede haigusi, nagu näiteks astma, raske krooniline obstruktiivne bronhiit (raske kopsuhaigus, mis võib põhjustada vilistavat hingamist, hingamisraskust ja/või pikaajalist köha).
 • kui teil on madal südame löögisagedus, südamepuudulikkus või südame rütmihäired (ebaregulaarsed südamelöögid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Latira kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga, eriti juhul, kui teil on praegu või on varem olnud:

 • südamepärgarteritõbi (haigusnähtudeks võivad olla rindkerevalu või pigistustunne, hingeldus või lämbumistunne), südamepuudulikkus, madal vererõhk;
 • südame löögisageduse häired, nagu südame aeglane löögisagedus;
 • hingamisprobleemid, astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus;
 • vereringehäired (nagu Raynaud’ tõbi või Raynaud’ sündroom);
 • diabeet, kuna timolool võib maskeerida madala veresuhku taseme nähtusid ja sümptomeid;
 • kilpnäärme ületalitlus, kuna timolool võib maskeerida selle nähtusid ja sümptomeid;
 • mistahes silmaoperatsioon (sealhulgas kae operatsioon);
 • probleeme silmadega (nagu silmavalu, silma ärritus, silmapõletik või ähmane nägemine);
 • silmade kuivus;
 • kannate kontaktläätsi. Latira kasutamise ajal võib jätkata kontaktläätsede kasutamist, kuid tuleb järgida juhiseid kontaktläätsede kandjatele lõigus “Oluline teave Latira mõningate koostisainete suhtes”;
 • stenokardia (iseäranis teatud kui Prinzmetali stenokardia);
 • rasked allergilised reaktsioonid, mis tavaliselt vajavad haiglaravi;
 • kui teil on esinenud või põete hetkel silma viirusnakkust, mida põhjustab Herpessimplex viirus (HSV).

Lapsed ja noorukid

Latirat ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel.

Eakad patsiendid

Latira on sobiv ka eakate patsientide raviks.

Informeerige oma arsti enne operatsiooni, et kasutate Latirat, kuna latanoprost/timolool võib mõjutada mõnede anesteesia ajal kasutatavate ravimite toimet.

Muud ravimid ja Latira

Latira võib mõjutada või olla mõjutatud teiste ravimite poolt, mida te kasutate, sealhulgas muud glaukoomi raviks kasutatavad silmatilgad. Rääkige oma arstile, kui kasutate või plaanite kasutama hakata vererõhku alandavaid ravimeid, südameravimeid või diabeediravimeid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ravimid võivad mõjutada üksteise toimet ning esineda võivad koostoimed. Seda tuleb meeles pidada, kui kasutate või võtate mõnda järgnevat tüüpi ravimitest:

Kaltsiumi antagonistid (nt südamekoronaartõve või kõrgvererõhutõve raviks); Guanetidiin (kõrgvererõhutõve raviks);

Beetablokaatorid (kõrgvererõhutõve raviks);

Antiarütmikumid (ravimid südame löögisageduse normaliseerimiseks); Südameglükosiidid (südamepuudulikkuse raviks);

Parasümpatomimeetilised ained (nt glaukoomi raviks).

Kasutades Latirat koos ülalmainitud ravimitega võib see põhjustada vererõhu langust ja/või südame löögisageduse alanemist.

Ravimid, mis toimivad sarnaselt Latirale

Latiraga sarnase toimega ravimite samaaegsel kasutamisel võib suureneda teiste ravimite toime. Seetõttu ei ole soovitatav kahe beetablokaatori või kahe prostaglandiini derivaadi silmasisene kasutamine.

Klonidiin

Kui kasutatate koos Latiraga toimeainet klonidiin, et vähendada vererõhku ja lõpetate järsult klonidiini kasutamise, võib teie vererõhk tõusta. Kui kasutate samaaegselt ka beetablokaatoreid, et alandada vererõhku, võib vastupidise toime tõttu vererõhk veelgi tõusta.

Kinidiin (kasutatakse südamefunktsiooni ja malaaria mõne tüübi raviks).

Antidepressandid nagu fluoksetiin ja paroksetiin.

Prostaglandiinid, prostaglandiini analoogid või prostaglandiini derivaadid (kasutatakse

silmasisese rõhu vähendamiseks, vereringe häirete või valu raviks, verehüüvete ennetamiseks). Teie silmasisene rõhk võib edaspidi suureneda.

Adrenaliin (epinefriin) (kasutatakse vererõhu tõstmiseks või alandamiseks; esmaabi ravi vereringe seiskumise, südamepuudulikkuse või allergiliste reaktsioonide korral).

Teie pupillid võivad laieneda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kui arst ei pea Latira kasutamist äärmiselt hädavajalikuks, ärge kasutage Latirat, kui olete rase.

Imetamine

Ärge kasutage Latirat, kui imetate. Timolool ja latanoprost võivad imenduda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast Latira silmatilkade panemist silma võib teie nägemine saada ajutiselt kahjustatud. Kui teil tekib hägune nägemine, eriti kohe pärast ravimi silma tilgutamist, siis

 • ärge juhtige autot;
 • ärge kasutage masinaid või mehhanisme.

Latira sisaldab bensalkooniumkloriidi

Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silma ärritust. Vältige ravimi kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega. Enne silmatilkade tilgutamist eemaldage kontaktläätsed ja oodake vähemalt 15 minutit enne nende tagasi panemist. Bensalkooniumkloriid põhjustab teadaolevalt pehmete kontaktläätsede värvuse muutust.

Kuidas Latirat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arsti poolt ei ole teisiti määratud, on soovitatav annus:

Täiskasvanud, sealhulgas eakad patsiendid: tilgutada üks tilk üks kord ööpäevas haigesse silma.

Kui kasutate lisaks Latirale teisi silmatilku, peab neid kasutama vähemalt 5minutilise vahega.

Kasutamisjuhend

 1. Peske käed ja istuge või seiske mugavas asendis.
 2. Eemaldage pudelilt välimine kaitsekork.
 3. Tõmmake nimetissõrmega õrnalt haige silma alalaugu kergelt allapoole.
 4. Asetage pudeli otsik silmale lähedale, kuid ärge silma puudutage. Ettevaatlikult pigistage kergelt pudelit, nii et üks tilk ravimit kukuks silma. Palun veenduge, et te ei pigista pudelit liiga tugevasti, et rohkem kui üks tilk ei kukuks haigesse silma.
 5. Laske silmalaug lahti.
 6. Pärast Latira kasutamist suruge sõrm vastu haige silma ninapoolset nurka 2 minutiks. See aitab välistada latanoprosti/timolooli imendumise kehasse.

Kui teie arst on nii määranud, korrake sama protseduuri teise silmaga. Kui ravimitilk peaks silmast mööda minema, tilgutage teine tilk.

Sulgege pudel korgiga.

Kui te kasutate Latirat rohkem kui ette nähtud

Kui silma on sattunud liiga palju tilkasid ravimit, võib esineda ärritust ja punetust.

Rääkige koheselt arstile, kui teie või keegi teine on kogemata silmatilku alla neelanud või kui olete kasutanud ravimit tihedamini kui teile määratud.

Hoidke ravimipakend käepärast, et arst saaks lisainfot selle ravimi kohta. Siis arst otsustab edasise tegutsemise osas.

Kui te unustate Latirat kasutada

Kui olete unustanud oma silmatilku kasutada, jätkake raviga tavapäraselt järgmise manustamiskorra ajal. Ööpäevast annust üks tilk haigesse silma ei tohi ületada.

Ärge kasutage kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Latira kasutamise

Ärge katkestage või lõpetage ravi Latiraga iseseisvalt ilma oma arstiga eelnevalt rääkimata.

Kui te ei kasuta Latirat regulaarselt või tihtipeale unustate seda kasutada, võib ravi tulemuslikkus väheneda.

Suurenenud intraokulaarne rõhk (silmasisene rõhk) võib kahjustada nägemisnärvi ning halvendada teie silmanägemist. Esineda võib pimedaks jäämist. Silmasisese rõhu tõus on tavaliselt vaevumärgatav. Seda häiret võib diagnoosida vaid silmaspetsialisti poolt läbiviidava vaatlusega. Kui teil esineb silmasisese rõhu tõus, on vajalikud regulaarsed silmakontrollid koos silmasisese rõhu mõõtmistega. Silmasisese rõhu mõõtmine peaks toimuma vähemalt iga 3 kuu järel. Nägemisvälja mõõtmist ja nägemisnärvi kontrolli tuleks läbi viia vähemalt kord aastas.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Alljärgnevalt on välja toodud teadaolevad kõrvaltoimed, mis on tekkinud toimeaineid latanoprosti ja timolooli sisaldavate silmatilkade kasutamisel. Kõige olulisem kõrvaltoime on järk-järguliselt tekkida võiv püsiv muutus silmavärvis. Samuti on võimalik, et toimeained latanoprost ja timolool võivad põhjustada tõsiseid muutusi südametegevuses. Kui täheldate muutusi südamerütmi kiiruses või südametegevuses, tuleks rääkida arstiga ning öelda, et olete kasutanud Latirat.

Kui kõrvaltoimed ei ole tõsised, võite tavaliselt silmatilkade kasutamist jätkata. Kui olete mures, rääkige oma arsti või apteekriga. Ärge lõpetage Latira kasutamist enne, kui olete oma arstiga nõu pidanud.

Allpool välja toodud võimalike kõrvaltoimete sagedus on defineeritud, kasutades järgnevat hindamist:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1-l kasutajal 10-st):

 • Silmavärvi järkjärguline muutus pruuni pigmendi suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida teatakse iirisena. Kui teil on segavärvilised silmad (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), on teil suurem tõenäosus sellise muutuse tekkeks kui ühevärviliste silmadega

(sinised, hallid, rohelised või pruunid) inimestel. Silmavärvi ükskõik millise muutuse tekkimine võib võtta aastaid väljendumiseni. Silmavärvi muutus võib olla püsiv ning olla märgatavam, kui kasutada Latirat vaid ühes silmas. Muid häireid silmavärvi muutusega ei ole seostatud. Silmavärvi muutumine ei jätku pärast Latiraga ravi lõpetamist.

Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st):

 • Silma(de) ärritus (põletustunne, karedus, sügelus, torkimine või tunne, nagu võõrkeha oleks silmas) ja silma valulikkus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st):

 • Peavalu.
 • Silma(de) punetus, silma(de) infektsioon (konjunktiviit), hägune nägemine, vesised silmad, silmalaugude põletik, silma väliskesta ärritus või irdumine.
 • Nahalööve või sügelus (pruritus).

Teised kõrvaltoimed

Latanoprostiga on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid:

- Silma viirusnakkuse kujunemine Herpes-simplex viiruse (HVS) tõttu.

Närvisüsteemi häired:

 • Pearinglus.

Silma kahjustused:

 • Ripsmete ja silmaümbruse siidkarvade muutused (suurenenud arv, pikkus, paksus ja tumedus), ripsmete kasvusuuna muutused, ärritus või silma pindmise kihi kahjustus, silmaümbruse turse, silma värvilise osa turse (iriit/uveiit), silma tagumise osa turse (makulaarne ödeem), silma pindmise kihi põletik/ärritus (keratiit), silmade kuivus, silmamuna eesmise kihi turse ja kahjustus (sarvkesta turse ja erosioon), vedelikuga täidetud tsüst silma värvilises osas (iirise tsüst), valgustundlikkus (fotofoobia), silma sissevajunud välimus (silmalau vao süvenemine).

Südame häired:

 • Stenokardia ägenemine, südamerütmi tunnetamine (palpitatsioonid).

Respiratoorsed häired:

 • Astma, astma halvenemine, hingeldus.

Naha kahjustused:

 • Silmaümbruse naha tumenemine.

Lihaste ja skeleti kahjustused:

 • Liigesvalu, lihasvalu.

Üldised häired:

 • Rindkerevalu.

Timolooliga on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Nagu teised silma manustatavad ravimid, imendub timolool verre. See võib põhjustada sarnaseid kõrvaltoimeid nagu esinevad “intravenoossete” ja/või “oraalsete” beetablokaatoritega. Kõrvaltoimete esinemine paikse silmasisese manustamise korral on väiksem kui ravimite puhul, mida näiteks võetakse suu kaudu või süstitakse. Loetletud kõrvaltoimed sisaldavad reaktsioone, mida on täheldatud silmahaiguste raviks kasutatavate beetablokaatorite rühmas.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired:

 • Generaliseerunud allergilised reaktsioonid koos nahaaluste tursetega, mis võivad esineda sellistes piirkondades nagu nägu ja jäsemed ning võib kitsendada hingamisteid, mis põhjustab raskusi neelamisel või hingamisel, nõgestõbi või sügelev lööve, paikne või generaliseerunud lööve, sügelus,

äkki tekkinud raske eluohtlik allergiline reaktsioon.

Ainevahetus- ja toitumishäired

- Madal veresuhkru tase.

Psühhiaatrilised häired

 • Magamisraskused (unetus), depressioon, õudusunenäod, mälukaotus.

Närvisüsteemi häired

 • Minestus, insult, ajuverevarustuse vähenemine, myasthenia gravis’e (lihashaigus) nähtude ja

sümptomite süvenemine, pearinglus, ebaharilik nõeltega torkimise tunne, peavalu.

Silma kahjustused

 • Silmaärrituse nähud ja sümptomid (nt põletustunne, torkimistunne, sügelus, pisaravool, punetus), silmalaupõletik, sarvkestapõletik, ähmane nägemine ja nägemishäireid põhjustada võiv filtratsiooni operatsiooni järgselt tekkinud veresooni sisaldava võrkkesta irdumine, sarvkesta vähenenud

tundlikkus, silmade kuivus, silmamuna eesmise kihi kahjustus (sarvkesta erosioon), ülemise silmalau allavaje (muudab silma poolsuletuks), topeltnägemine.

Kõrva kahjustused:

 • Vilistamine/ kohin kõrvus (tinnitus)

Südame häired:

 • Südame aeglane löögisagedus, rindkerevalu, südamepekslemine, ödeem (vedeliku kuhjumine), südamerütmi või löögisageduse muutused, südame paispuudulikkus (südamehaigus koos hingelduse ja tursunud jalgade ning jalalabadega vedeliku kuhjumise tõttu), teatud tüüpi südame rütmihäire

(atrioventrikulaarne blokaad), südameatakk, südamepuudulikkus.

Vaskulaarsed häired:

 • Madal vererõhk, sõrmede ja varvaste värvimuutus/külmus (Raynaud’ sündroom), käte ja jalgade külmus.

Respiratoorsed häired:

 • Kopsudes hingamisteede kitsenemine (enamasti patsientidel, kellel juba varem haigus esinenud), hingamisraskus, köha.

Seedetrakti häired:

 • Maitsetundlikkuse häired, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine.

Naha kahjustused

 • Juuste väljalangemine, nahalööve koos hõbevalge ketuga (psoriasiformne nahalööve) või psoriaasi ägenemine, nahalööve.

Lihaste ja skeleti kahjustused

 • Lihasvalu ,mis ei ole põhjustatud koormusest.

Reproduktiivse süsteemi häired

 • Seksuaalfunktsiooni häire, vähenenud sugutung.

Üldised häired

 • Lihasnõrkus/väsimus.

Latira sisaldab fosfaate. Väga harvadel juhtudel on silma esiosa läbipaistva kihi (sarvkest) tugevate kahjustustega patsientidel tekkinud sarvkestale udused laigud, mis on tingitud ravi käigus tekkivatest kaltsiumiladestustest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Latirat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ning karbil pärast märgistust ”EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Palun pange tähele järgnevaid säilitusjuhendeid:

Avamata pudelid: Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Pärast pudeli esmast avamist on kõblikkusaeg 28 päeva. Hoida temperatuuril kuni 25 °C

Avatud pudelid tuleb ära visata, koos allesjäänud sisuga, pärast 4 nädala möödumist. Vastasel juhul on risk silmapõletiku tekkeks.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Latira sisaldab

 • Toimeained on: latanoprost ja timoloolmaleaat.

Üks ml silmatilkade lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti ja 6,8 mg timoloolmaleaati, mis vastab 5 mg timoloolile.

 • Teised koostisosad on:

naatriumkloriid, bensalkooniumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat, puhastatud vesi, naatriumhüdroksiid pH reguleerimiseks ja vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks.

Kuidas Latira välja näeb ja pakendi sisu

Latira on selge, värvusetu lahus, pakendatud läbipaistvasse tilgutusotsikuga keeratava korgiga pudelisse.

Latira on saadaval järgnevates pakendi suurustes: 1 pudel, mis sisaldab 2,5 ml silmatilku.

3 pudelit, igas pudelis 2,5 ml silmatilku.

6 pudelit, igas pudelis 2,5 ml silmatilku.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Saksamaa

Tootja

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Eroilor Street, no. 1A

Otopeni 075100, Ilfov district

Rumeenia

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren-Weiler

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn, Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latira, 50 mikrogrammi/5 mg/ml silmatilgad, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti ja 6,8 mg timoloolmaleaati, mis vastab 5 mg timoloolile.

INN. Latanoprostum, timololum.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

1 ml lahust sisaldab 0,2 mg bensalkooniumkloriidi

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

Lahus on läbipaistev värvusetu vedelik.

pH 5,5...6,5, osmolaalsus 270...330 mOsmol/kg

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine avatudnurga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooniga patsientidel, kui haigus ei allu piisavalt ravile lokaalse beetablokaatoriga või prostaglandiini analoogidega.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud (kaasa arvatud eakad)

Soovitatav annus on üks tilk haigestunud silma(desse) üks kord ööpäevas.

Kui üks annus jääb vahele, tuleb ravi jätkata järgmise ettenähtud annusega. Annus ei tohi ületada ühte tilka haigestunud silma(desse) ööpäevas.

Lapsed

Ravimi ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Manustamisviis

Enne silmatilkade tilgutamist tuleb kontaktläätsed eemaldada ja need võib tagasi panna 15 minuti pärast (vt lõik 4.4).

Kui kasutatakse rohkem kui ühte paikse toimega silma tilgutatavat ravimit, peab erinevate ravimite manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit.

Kasutades nasolakrimaalset survet või sulgedes silmad kaheks minutiks, saab vähendada süsteemset imendumist. See võib vähendada süsteemseid kõrvaltoimeid ja suurendada paikset toimet.

Vastunäidustused

Latira on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või anamneesis bronhiaalastma, raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.
 • Siinusbradükardia, siinussõlme nõrkuse sündroomi sinuatriaalne blokaad, II või III astme AVblokaad, mis ei ole kardiostimulaatoriga kontrollitud, väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk.

Süsteemsed toimed

Samamoodi nagu teised paikselt manustatavad silmaravimid, imendub latanoprost/timolool süsteemselt. Timolooli beetaadrenergilise toime tõttu võivad ilmneda sarnased südame- veresoonkonna, pulmonaalsed ja teised kõrvaltoimed, kui süsteemsete beeta-adrenoblokaatorite kasutamise korral. Pärast paikse silmaravimi manustamist on süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus väiksem kui süsteemse manustamise puhul. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Südame häired

Kardiovaskulaarse haiguse (nt südamepärgarteritõbi, Prinzmetali stenokardia ja südamepuudulikkus) ning hüpotensiooniga patsientidel tuleb ravi beetablokaatoritega kriitiliselt hinnata ja kaaluda ravi mõne teise toimeainega. Kardiovaskulaarse haigusega patsiente tuleb jälgida nende haiguse süvenemise nähtude ja kõrvaltoimete suhtes.

Esimese astme südameblokaadiga patsientidele tohib beetablokaatoreid nende negatiivse toime tõttu juhteajale manustada ainult ettevaatusega.

Timolooli manustamise järgselt on teatatud kardiaalsetest reaktsioonidest ning harva ka surmajuhtudest südamepuudulikkuse tõttu.

Vaskulaarsed häired

Raskete perfireersete vereringehäirete/kahjustustega (nt Raynaud’ tõve või Raynaud’ sündroomi rasked vormid) patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Hingamisteede häired

Mõnede silmasiseste beetablokaatorite manustamise järgselt on teatatud respiratoorsetest reaktsioonidest, sealhulgas surmajuhtumitest astmat põdevatel patsientidel bronhospasmi tõttu. Kerge/keskmise raskusega kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel tuleb Latirat kasutada ettevaatusega ning vaid juhul, kui võimalik kasu ületab võimaliku riski.

Hüpoglükeemia/diabeet

Beetablokaatoreid tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel esineb spontaanne hüpoglükeemia või labiilne diabeet, sest beetablokaatorid võivad varjata ägeda hüpoglükeemia nähtusid ja sümptomeid. Beetablokaatorid võivad varjata ka hüpertüreoidismi sümptomeid.

Sarvkesta haigused

Silmasisesed beetablokaatrid võivad põhjustada silmade kuivust. Sarvkesta haigustega patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Teised beetablokaatorid

Kui timolooli manustatakse patsientidele, kes juba kasutavad süsteemseid beetablokaatoreid, võib tugevneda toime silmasisesele rõhule või teadaolevad beetablokaatorite süsteemsed toimed. Nende patsientide ravivastust tuleb tähelepanelikult jälgida. Kahe paikse beeta-adrenergilise blokaatori kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Anafülaktilised reaktsioonid

Beetablokaatorite kasutamise ajal võivad patsiendid, kellel on anamneesis atoopia või mitmesugustest allergeenidest põhjustatud raske anafülaktiline reaktsioon, reageerida tugevamalt nende allergeenidega korduval kokkupuutel ja ei pruugi reageerida anafülaktilise reaktsiooni ravis kasutatavatele adrenaliini tavalistele annustele.

Soonkesta irdumine

Soonkesta irdumisest on teatatud vesivedeliku supressioonravimite (nt timolool, atsetasoolamiid) manustamisel pärast filtreerimisprotseduure.

Kirurgiline anesteesia

Beetablokaatoritest silmasisesed preparaadid võivad blokeerida süsteemse beetaagonisti, näiteks adrenaliin, toime. Anestesioloogi tuleb teavitada, kui patsient saab timolooli.

Toimed silmadele

Latanoprost võib järk-järgult muuta silma värvi, suurendades pruuni pigmendi kogust vikerkestas. Samamoodi nagu latanoprosti sisaldavate silmatilkade puhul, täheldati (fotodel põhinevalt) vikerkesta suurenenud pigmentatsiooni 16…20% kõikidel kuni ühe aasta jooksul latanoprosti/timolooliga ravitud patsientidel. Sellist toimet on enamasti täheldatud patsientidel, kelle vikerkestad on segavärvilised, nt rohekaspruunid, kollakaspruunid või sinakas/hallikaspruunid ja on põhjustatud melaniini sisalduse suurenemisest vikerkesta strooma melanotsüütides. Tüüpiliselt hakkab pruun pigmentatsioon haaratud silmas laienema kontsentriliselt pupilli ümbrusest perifeeria suunas, ent pruunimaks võib muutuda kogu vikerkest või teatud osa sellest. Latanoprosti kliinilistes uuringutes on ühtlaselt siniste, hallide, roheliste või pruunide silmadega patsientidel muutusi kaheaastase raviperioodi jooksul tuvastatud harva.

Vikerkesta värvi muutus kujuneb välja aeglaselt ega pruugi olla mitme kuu või aasta jooksul üldse märgatav ning ei ole täheldatud seost mingite sümptomite ega patoloogiliste muutustega.

Pärast ravi lõppu ei ole täheldatud vikerkesta pruuni pigmentatsiooni edasist intensiivistumist, kuid toimunud värvimuutus võib olla jääv.

Ravi ei ole mõjutanud vikerkesta pigmendilaike ega tähne.

Pigmendi kogunemist trabekulaarsesse võrgustikku või mujale eeskambrisse ei ole täheldatud, kuid patsiente tuleb regulaarselt kontrollida ja sõltuvalt kliinilisest seisundist vajadusel lõpetada ravi vikerkesta pigmenteerumise süvenemisel.

Enne ravimi määramist tuleb patsiente informeerida, et nende silmavärv võib muutuda. Unilateraalset ravi saavatel patsientidel võib tekkida heterokroomia.

Latanoprosti kasutamise kohta põletikulise, neovaskulaarse, kroonilise suletudnurga või kongenitaalse glaukoomi, samuti avatudnurga glaukoomi korral pseudofaakiaga patsientidel ning pigmentglaukoomi korral dokumenteeritud kogemused puuduvad.

Latanoprostil ei ole pupillile mingit toimet või on see vähene, kuid ägeda suletudnurga glaukoomi kohta dokumenteeritud kogemused puuduvad. Seetõttu on soovitatav nende haigusseisundite puhul latanoprosti/timolooli kasutada ettevaatusega, kuni saadakse rohkem kogemusi.

Latanoprosti tuleb kasutada ettevaatusega Herpes-viiruse keratiidi anamneesiga patsientidel ja tuleb vältida aktiivse Herpes simplex-keratiidi juhtudel ning patsientidel, kellel on varem kordunud Herpes- viiruse keratiidi taasteke, eelkõige seoses prostaglandiini analoogidega.

Ravi ajal latanoprostiga on teatatud makula tursest, sealhulgas makula tsüstoidse turse tekkest. Need on peamiselt esinenud afaakiaga patsientidel, pseudofaakiaga patsientidel, kellel on tagumise läätsekihnu rebend või patsientidel, kellel on teadaolevad riskifaktorid makula turse esinemiseks. Nendel patsientidel tuleb latanoprosti/timolooli kasutada ettevaatusega.

Samal ajal kasutatavad ravimid

Timoloolil võivad esineda koostoimed teiste ravimitega (vt lõik 4.5).

Kahe lokaalse beetablokaatori või kahe lokaalse prostaglandiini kasutamine ei ole soovitatav.

Kasutamine kontaktläätsedega

Latira sisaldab bensalkooniumkloriidi, mida silmaravimites kasutatakse tavaliselt konservandina. On täheldatud, et bensalkooniumkloriid põhjustab punktjat keratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat, võib tekitada silmaärritust ja muuta pehmed kontaktläätsed värvituks. Hoolikas jälgimine on vajalik Latira sagedasel või pikaajalisel kasutamisel kuiva silma sündroomiga patsientidel või tingimustes, kus sarvkest on kahjustatud. Kontaktläätsed võivad absorbeerida bensalkooniumkloriidi ja need tuleb enne Latira silma tilgutamist eemaldada ning need võib tagasi panna 15 minuti pärast (vt lõik 4.2).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi ravimi koostoimeuuringuid Latiraga ei ole läbi viidud.

Kahe prostaglandiini analoogi samaaegsel silma manustamisel on teatatud silmasisese rõhu paradoksaalsetest tõusudest. Seetõttu ei ole kahe või enama prostaglandiini, prostaglandiini analoogi või prostaglandiini derivaadi kasutamine soovitav.

Latanoprosti/timolooli silmatilkade kasutamine suukaudselt beetaadrenoblokaatorit võtval patsiendil võib tugevdada silmasisest rõhku langetavat toimet või süsteemset beetaadrenoblokeerivat toimet. Kahe või enama paikse beetaadrenoblokaatori kasutamine ei ole soovitatav.

Silmasiseste beetablokaatorite ja adrenaliini (epinefriin) samaaegse kasutamise tõttu tekkinud müdriaasist on aeg-ajalt teatatud.

Esineb aditiivsete toimete võimalus, mille tulemuseks on hüpotensioon ja/või väljendunud bradükardia, kui beetablokeeriva toimega silmalahust manustatakse samaaegselt suukaudsete kaltsiumikanalite blokaatorite, beetaadrenergiliste blokaatorite, antiarütmikumide (sh amiodaroon), digitaalise glükosiidide, parasümpatomimeetikumide või guanetidiiniga.

Beetablokaatorite kasutamise ajal on klonidiinravi äkilisel lõpetamisel võimalik hüpertensiivse reaktsiooni tugevnemine.

Beetaadrenoblokaatorid võivad suurendada antidiabeetiliste ravimite hüpoglükeemilist toimet. Beetaadrenoblokaatorid võivad varjata hüpoglükeemia nähtusid ja sümptomeid (vt lõik 4.4).

Teatatud on potentseeritud süsteemsest beetablokaadist (nt aeglustunud südamerütm, depressioon) CYP2D6 inhibiitorite (nt kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) ja timolooli kombinatsioonravi korral.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Latanoprost

Puuduvad piisavad andmed latanoprosti kasutamise kohta rasedatel naistel.

Loomkatsed on näidatud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Timolool

Puuduvad piisavad andmed timolooli kasutamise kohta rasedatel. Timolooli ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui see on kindlasti hädavajalik. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Epidemioloogilised uuringud ei ole ilmsiks toonud väärarengute esinemist, kuid on näidanud emakasisese kasvupeetuse riski, kui beetablokaatoreid on manustatud suu kaudu. Lisaks on täheldatud beetablokaadi nähtusid ja sümptomeid (nt bradükardia, hüpotensioon, respiratoorne distress ja hüpoglükeemia) vastsündinutel, kui beetablokaatoreid on manustatud kuni sünnituseni. Kui Latirat kasutatakse kuni sünnituseni, tuleb vastsündinut esimeste elupäevade jooksul hoolikalt jälgida.

Seetõttu ei tohi Latirat kasutada raseduse ajal (vt lõik 5.3).

Imetamine

Beetablokaatorid erituvad rinnapiima. Siiski, silmatilkades sisalduva timolooli raviannuse puhul on vähetõenäoline, et rinnapiima eritunud kogus oleks piisav, et põhjustada imikul beetablokaadi kliinilisi sümptomeid. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Latanoprost ja selle metaboliidid võivad erituda rinnapiima.

Seetõttu ei tohi Latirat kasutada imetavad naised.

Fertiilsus

Vt lõik 5.3

Toime reaktsioonikiirusele

Silmatilkade manustamine võib põhjustada mööduvat nägemise hägustumist. Patsiendid ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega, kuni see on möödunud.

Kõrvaltoimed

Enamik latanoprosti kõrvaltoimetest on seotud silmadega. Latanoprosti/timolooli pöörduuringu pikendusfaasist saadud andmete kohaselt kujunes 16…20% patsientidest välja vikerkesta pigmentatsioon, mis võib olla jääv. Viis aastat kestnud latanoprosti ohutusuuringus kujunes vikerkesta pigmentatsioon välja 33% patsientidest (vt lõik 4.4). Teised silmadega seotud kõrvaltoimed on tavaliselt ajutised ja ilmnevad ravimi manustamisel.

Timolooli manustamisel on kõige tõsisemad kõrvaltoimed süsteemse iseloomuga, kaasa arvatud bradükardia, rütmihäired, südame paispuudulikkus, bronhospasm ja allergilised reaktsioonid. Nagu teised paikselt manustatavad silmaravimid, imendub timolool süsteemsesse vereringesse. See võib põhjustada sarnaseid soovimatuid kõrvaltoimeid nagu esineb süsteemsete beetablokaatoritega. Pärast paikse silmaravimi manustamist on süsteemsete kõrvaltoimete juhud harvemad kui süsteemse manustamise puhul. Lisatud kõrvaltoimed sisaldavad reaktsioone, mida on täheldatud silmasiseste beetablokaatorite rühmas.

Kliinilistes uuringutes latanoprosti ja timolooliga ravitud patsientidel on täheldatud alljärgnevaid raviga seotud kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimed liigitatakse esinemissageduse alusel järgnevalt:

Väga sage

 

Sage

 

Aeg-ajalt

Teadmata

(≥ 1/10)

 

(≥ 1/100 kuni

 

(≥ 1/1000

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 

 

 

< 1/10)

 

kuni < 1/100)

 

Infektsioonid ja infestatsioonid:

 

 

 

 

 

 

 

 

Latanoprost 1): Herpes-viiruse keratiit

Immuunsüsteemi häired:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Süsteemsed allergilised reaktsioonid,

 

 

 

 

 

 

sh angioödeem, urtikaaria, paikne ja

 

 

 

 

 

 

generaliseerunud nahalööve, sügelus,

 

 

 

 

 

 

anafülaktiline reaktsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Hüpoglükeemia

Psühhiaatrilised häired:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Unetus, depressioon, õudusunenäod,

 

 

 

 

 

 

mälukaotus

Närvisüsteemi häired:

 

 

 

 

 

 

 

Peavalu

Latanoprost 1): Pearinglus

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Minestus, tserebrovaskulaarne

 

 

 

 

 

 

sündroom, ajuisheemia, myasthenia gravis’e

 

 

 

 

 

 

nähtude ja sümptomite süvenemine, pearinglus,

 

 

 

 

 

 

paresteesia, peavalu

Silma kahjustused:

 

 

Vikerkesta

 

Silmaärritus

 

Silma

Latanoprost 1): Ripsmete ja siidkarvade muutused

suurenenud

 

(sh kipitus,

 

hüpereemia,

(suurenenud pikkus, paksus, pigmentatsioon ja

pigmentat-

 

põletustunne

 

konjunktiviit,

arv), epiteeli punkterosioonid, periorbitaalne turse,

sioon

 

ja

 

nägemise

iriit/uveiit, makula turse*, silmade kuivus, keratiit,

 

 

 

sügelemine),

 

ähmastumine,

sarvkesta turse ja erosioonid, vales suunas

 

 

 

silmavalu

 

suurenenud

kasvavad ripsmed, mis vahel põhjustavad silma

 

 

 

 

 

pisaravool,

ärritust, iirise tsüstide teke, fotofoobia,

 

 

 

 

 

blefariit,

periorbitaalsed ja silmalau muutused, mis

 

 

 

 

 

sarvkesta

põhjustavad silmalau vao süvenemist.

 

 

 

 

 

häired

Timolool 2): Silmaärrituse nähud ja sümptomid (nt

 

 

 

 

 

 

põletustunne, torkimistunne, sügelus, pisaravool,

 

 

 

 

 

 

punetus), blefariit, keratiit, hägune nägemine ja

 

 

 

 

 

 

soonkesta irdumine pärast filtratsiooni

 

 

 

 

 

 

operatsiooni (vt lõik 4.4), sarvkesta tundlikkuse

 

 

 

 

 

 

vähenemine, silmade kuivus, sarvkesta erosioon,

 

 

 

 

 

 

ptoos, diploopia

Kõrva ja labürindi kahjustused:

 

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Tinnitus

Südame häired:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latanoprost 1): Olemasoleva stenokardia

 

 

 

 

 

 

ägenemine, palpitatsioonid

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Bradükardia, rindkerevalu,

 

 

 

 

 

 

palpitatsioonid, tursed, arütmia, südame

 

 

 

 

 

 

paispuudulikkus, atrioventrikulaarne blokaad,

 

 

 

 

 

 

südame seiskumine, südamepuudulikkus

Vaskulaarsed häired:

 

 

 

 

 

 

 

 

Timolool 2): Hüpotensioon, Raynaud’ sündroom,

külmad käed ja jalad

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Latanoprost 1): Astma, astma ägenemine, düspnoe Timolool 2): Bronhospasm (peamiselt olemasoleva bronhospastilise haigusega patsientidel), düspnoe, köha

Seedetrakti häired:

Timolool 2): Düsgeusia, iiveldus, düspepsia, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Nahalööve, Latanoprost 1): Silmalaugude naha tumenemine kihelus Timolool 2): Alopeetsia, psoriasiformne lööve või psoriaasi ägenemine, nahalööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Latanoprost 1): Liigesvalu, lihasvalu

Timolool 2): Müalgia

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:

Timolool 2): seksuaalfunktsiooni häire, libiido langus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Latanoprost 1): Rindkerevalu

Timolool 2): Asteenia/väsimus

1)Täiendavaid kõrvaltoimeid on teatatud latanoprosti kasutamisest kas kliinilistes uuringutes, spontaansetes teatistes või kirjanduses.

2)Täiendavaid kõrvaltoimeid on täheldatud silmasiseste beetablokaatorite kasutamisel ja need võivad potentsiaalselt ilmneda timolooli kasutamisel.

 • *Afaakiaga ja pseudofaakiaga patsientidel, kellel on tagumise läätsekihnu rebend või patsientidel, kellel on teadaolevad riskitegurid makula turse esinemiseks

Väga harva on mõnedel tugevalt kahjustatud sarvkestaga patsientidel teatatud sarvkesta kaltsifitseerumise juhtudest seoses fosfaati sisaldavate silmatilkade kasutamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Andmed latanoprosti/timolooli üleannustamise kohta inimestel puuduvad.

Süsteemsed toimed timolooli üleannustamisel on: bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm ja südameseiskus. Selliste sümptomite tekkel tuleb rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi. Uuringute andmetel ei ole timolool hästi dialüüsitav.

Peale silmaärrituse ja sidekesta hüpereemia ei ole latanoprosti üleannustamisel teada teisi silma või süsteemseid kõrvaltoimeid.

Kui latanoprosti kogemata alla neelatakse, võib osutuda kasulikuks järgmine teave: Ravi: vajaduse korral maoloputus. Sümptomaatiline ravi.

Latanoprost on esmasel maksapassaažil laialdaselt metaboliseeritav. Intravenoosne infusioon annuses 3 mikrogrammi/kg tervetele vabatahtlikele ei põhjustanud mingeid sümptomeid, kuid annus 5,5...10 mikrogrammi/kg põhjustas iiveldust, kõhuvalu, pearinglust, väsimust, kuumahooge ja higistamist.

Need nähud olid kerge kuni keskmise raskusega ja möödusid ilma ravita 4 tunni jooksul pärast infusiooni lõpetamist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Oftalmoloogias kasutatavad ained, beetablokaatorid, timolooli kombinatsioonid

ATC-kood: S01ED84

Toimemehhanism

Latira sisaldab kahte toimeainet, latanoprosti ja timoloolmaleaati. Need toimeained alandavad silmasisest rõhku erinevate toimemehhanismide abil ning toimeainete kombinatsiooni kasutamisel alaneb silmasisene rõhk enam kui mõlema toimeaine eraldi manustamisel.

Latanoprost on prostaglandiini F2alpha analoog, mis toimib selektiivselt prostanoid FP retseptorite agonistina ja langetab silmasisest rõhku silma vesivedeliku väljavoolu suurendamise kaudu. Peamiseks toimemehhanismiks on uveoskleraalse väljavoolu suurendamine. Lisaks on leitud väljavoolu mahu teatavat kasvu inimestel (trabekulaarse väljavoolu vastupanu vähenemine). Latanoprost ei avalda märkimisväärset toimet vesivedeliku produktsioonile, veri-vesivedelik barjäärile ega silmasisesele vereringlusele. Latanoprosti pikaajalisel manustamisel ekstrakapsulaarse läätsekeha ekstraktsiooniga ahvidele ei leitud fluorestseiin-angiograafia käigus toimet võrkkesta veresoontele. Latanoprosti lühiajaline ravi ei põhjustanud inimese silmas fluorestseiini leket tagumisest segmendist pseudofaakia korral.

Timolool on mitteselektiivne beeta-1- ja beeta-2-adrenoblokaator, millel ei ole olulist sümpatomimeetilist, otsest müokardi pärssivat ega membraane stabiliseerivat toimet. Timolool langetab silmasisest rõhku vesivedeliku tekke vähendamise teel tsiliaarses epiteelis. Timolooli täpset toimemehhanismi ei ole kindlaks tehtud, tõenäoline on endogeense beetaadrenergilise stimulatsiooni tõttu suurenenud tsükliline AMP sünteesi inhibeerimine. Timoloolil ei ole leitud märkimisväärset toimet vere-vesivedeliku barjääri permeaablusele vereseerumi valkude suhtes. Timolool ei ole pikaajalisel kasutamisel avaldanud toimet küülikute silma regionaalsele verevarustusele.

Farmakodünaamilised toimed

Kliinilised toimed

Annustamisuuringutes alandas latanoprosti ja timolooli kombinatsioon silmasisest rõhku märkimisväärselt enam kui monoteraapiana 1 kord ööpäevas manustatud latanoprost ja timolool. Kahes topeltpimedas hästi kontrollitud kliinilises uuringus vaadeldi silmasisese rõhu alanemist 6 kuu vältel, võrreldi latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni toimet latanoprosti ning timolooli monoteraapiaga patsientidel, kellel silma siserõhk oli 25 mmHg või enam. 2…4 nädalase timoloolravi järgselt (keskmiselt langes silmasisene rõhk selle aja vältel 5 mmHg) saavutati silmasisese rõhu täiendav langus pärast 6-kuulist ravi keskmiselt vastavalt 3,1 mmHg latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni manustavate patsientide rühmas; 2,0 mmHg latanoprosti rühmas ja 0,6 mmHg timolooli (manustatuna 2 korda ööpäevas) rühmas. Kliinilistele uuringutele järgnenud 6 kuud kestnud avatud jätku-uuringu vältel püsis latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni silmasisest rõhku langetav toime.

Olemasolevad andmed näitavad, et õhtune annustamine võib silmasisese rõhu alandamisel olla efektiivsem kui hommikune manustamine. Siiski, enne kui soovitada patsiendil ravimit manustada kas hommikul või õhtul, tuleb arvesse võtta tema eluviisi ja raviga nõustumist.

Tuleb meeles pidada, et fikseeritud kombinatsiooni ebapiisava efektiivsuse puhul on uuringute tulemused näidanud, et timolooli ja latanoprosti fikseerimata kombinatsiooni manustamine üks kord ööpäevas võib siiski olla tõhus.

Latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni toime algab 1 tunni jooksul, maksimaalne toime saabub 6...8 tunni vältel pärast manustamist. Korduva ravi korral kestab silmasisest rõhku langetav toime manustamise järgselt kuni 24 tundi.

Farmakokineetilised omadused

Latanoprost

Latanoprost on isopropüülestri inaktiivne eelvorm, kuid hüdrolüüsub silma sarvkestas esteraasi toimel bioloogiliselt aktiivseks latanoprosthappeks. Eelvorm imendub läbi sarvkesta hästi ja sarvkesta läbimise käigus hüdrolüüsub vesivedelikku jõudnud latanoprost täies mahus. Inimestel läbi viidud uuringud näitavad, et maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus, ligikaudu 15…30 nanogrammi/ml, saabub keskmiselt kahe tunni jooksul pärast latanoprosti lokaalset manustamist. Latanoprosti lokaalsel manustamisel ahvile toimus jaotumine peamiselt eesmises segmendis, konjunktiivis ja silmalaugudes.

Latanoprosthappe vereseerumi kliirens on 0,40 l/tunnis/kg kehakaalu kohta ja jaotusruumala on väike

– 0,16 l/kg – väljendudes vereseerumi lühikeses poolväärtusajas, 17 minutit. Lokaalsel manustamisel silma on latanoprosthappe süsteemne biosaadavus 45% ja seonduvus vereseerumi valkudega 87%.

Silmas latanoprosthape praktiliselt ei metaboliseeru. Peamine metabolism toimub maksas. Peamistel metaboliitidel (1,2-dinor- ja 1,2,3,4-tetranor-metaboliidid) on loomkatsetes bioloogiline aktiivsus kas puudunud või olnud nõrk ning metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga.

Timolool

Timolooli maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus saabub ligikaudu 1 tund pärast silmatilkade paikset manustamist. Osa manustatud annusest imendub süsteemsesse vereringesse ja maksimaalne kontsentratsioon (1 nanogramm/ml) saabub 10...20 minuti jooksul pärast ühe tilga lokaalset manustamist kummassegi silma üks kord ööpäevas (300 mikrogrammi/ööpäevas). Timolooli poolväärtusaeg plasmas on ligikaudu 6 tundi. Timolool metaboliseeritakse ulatuslikult maksas. Metaboliidid koos osa muutumatul kujul timolooliga erituvad uriiniga.

Latanoprosti ja timolooli kombinatsioon

Latanoprosti ja timolooli vahel ei ole leitud farmakoloogiliste koostoimete teket, ehkki võrreldes latanoprosti monoteraapiaga tõusis latanoprost/timolool manustamise järgselt latanoprosthappe kontsentratsioon vesivedelikus 1...4 tundi pärast ravimi manustamist ligikaudu kahekordseks.

Prekliinilised ohutusandmed

Üksikute koostisosade ohutusprofiil silmale ja süsteemselt on hästi teada. Kõrvaltoimeid silmale ega süsteemseid kõrvaltoimeid ei täheldatud küülikutel, keda raviti paikselt fikseeritud kombinatsiooniga või samaaegselt eraldi manustatavate latanoprosti ja timolooli silmalahustega. Kummagi koostisosa farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Latanoprost ei mõjutanud sarvkesta haava paranemist küüliku silmas, kuid timolool pärssis protsessi küüliku ja ahvi silmas, kui seda manustati sagedamini kui üks kord ööpäevas.

Latanoprostil ei ole loomuuringutes täheldatud mingeid toimeid isaste või emaste rottide fertiilsusele ega võimalikku teratogeensust rottidel ja küülikutel. Embrüotoksilist toimet ei täheldatud rottidel pärast intravenoossete annuste manustamist kuni 250 mikrogarmmi/kg ööpäevas. Siiski põhjustas latanoprost embrüofetaalset toksilisust, mida iseloomustab hiliste resorptsioonide ja abortide esinemise suurenemine ja loote kehamassi vähenemine küülikutel, kui ravimit manustati intravenoosselt annustes 5 mikrogrammi/kg ööpäevas (ligikaudu 100 korda suurem kui kliiniline

annus) ja rohkem. Timolool ei ole näidanud mingeid toimeid isaste või emaste rottide fertiilsusele ega teratogeenset toimet hiirtel, rottidel ja küülikutel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Bensalkooniumkloriid

Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat

Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat

Puhastatud vesi

Naatriumhüdroksiid pH reguleerimiseks

Vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks

Sobimatus

In vitro uuringutes on ilmnenud sadestumist, kui tiomersaali sisaldavaid silmatilku manustatakse koos Latiraga. Kui selliseid ravimeid kasutatakse samaaegselt Latiraga, peab ravimite manustamise vahel olema vähemalt 5-minutiline intervall.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast pudeli esmast avamist: 28 päeva. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Säilitamistingimused pärast pudeli esmast avamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvad LDPE pudelid koos läbipaistva LDPE tilgutusotsikuga ja valge HDPE keeratava korgiga.

Pakendi suurused on:

1 pudel, mis sisaldab 2,5 ml silmatilku.

3 pudelit, igas pudelis 2,5 ml silmatilku.

6 pudelit, igas pudelis 2,5 ml silmatilku.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm,

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.03.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13.01.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2016