Lenzetto - transdermaalne sprei, lahus (1,53mg 1annust)

ATC Kood: G03CA03
Toimeaine: östradiool
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

LENZETTO
transdermaalne sprei, lahus (1,53mg 1annust)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lenzetto 1,53 mg/annuses, transdermaalne sprei, lahus

Östradiool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lenzetto ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lenzetto kasutamist
 3. Kuidas Lenzetto´t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lenzetto´t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lenzetto ja milleks seda kasutatakse

Lenzetto on hormoonasendusravi (HAR) preparaat. See sisaldab naissuguhormooni, mis kuulub östrogeenide rühma. Lenzetto’t kasutatakse postmenopausis naistel, kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud vähemalt 6 kuud.

Lenzetto´t võib kasutada ka naistel, kellel on teostatud munasarjade eemaldamise operatsioon, kuna see põhjustab kohese menopausi.

Lenzetto on sprei, lahus, mis sisaldab väheses koguses ravimit nimega östradiool. Sihipärasel nahale pihustamisel jõuab see läbi naha teie vereringesse.

Lenzetto´t kasutatakse:

Menopausi sümptomite leevendamine

Menopausi ajal langeb naise organismis toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada näo, kaela ja rindkere kuumatunnet (kuumahood). Lenzetto leevendab neid menopausijärgseid sümptomeid. Arst kirjutab teile Lenzetto´t vaid juhul, kui need sümptomid segavad tõsiselt teie igapäevaelu.

Lenzetto on mõeldud östrogeenipuuduse sümptomaatiliseks raviks menopausijärgselt, kui menstruatsioonid on lakanud. Östrogeenipuuduse sümptomiteks on kuumahood (äkilised kuuma- ja higistamise lained üle kogu keha), uneprobleemid, ärrituvus ja tupekuivus.

Üle 65-aasta vanuste naiste ravimise kogemus on piiratud.

Lenzetto ei ole rasestumisvastane vahend.

Mida on vaja teada enne Lenzetto kasutamist

Meditsiiniline anamnees ja regulaarne kontroll

HAR kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on kasutamise kogemus piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HAR riskid olla erinevad. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne HAR alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonnas põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib hõlmata vajadusel ka rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Lenzetto kasutamist, peaksite käima regulaarselt (vähemalt kord aastas) oma arsti juures kontrollis. Nendel visiitidel arutage oma arstiga Lenzetto-raviga jätkamise kasu- ja riskitegureid.

Käige vastavalt arsti soovitusele regulaarselt oma rindu kontrollimas.

Ärge kasutage Lenzetto´t

kui mõni allpool toodud seisunditest kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Lenzetto võtmist oma arstiga.

Ärge kasutage Lenzetto’t:

 • kui teil on, teil on varem esinenud või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki;
 • kui teil on või teil kahtlustatakse östrogeensõltuvat kasvajat nagu emaka limaskesta (endomeetriumi) vähk;
 • kui teil esineb ebaselge põhjusega vereeritus tupest;
 • kui teie emaka limaskest on liiga paks (emakalimaskesta hüperplaasia) ja seda ei ole ravitud;
 • kui teil on varem esinenud või esineb verehüübeid veenides (tromboos), nt jala (süvaveenitromboos) või kopsuveresoontes (kopsuarteri trombemboolia);
 • kui teil on vere hüübimishäired (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus);
 • kui teil on või on hiljuti olnud haigus, mille põhjuseks on verehüüve arterites, nt südameinfarkt, insult või stenokardia;
 • kui teil on või on varem olnud maksahaigus ja teie maksafunktsiooni näitajad ei ole veel normaliseerunud;
 • kui teil on harvaesinev verehaigus porfüüria, mis kandub edasi perekonnas (pärilik);
 • kui te olete östradiooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisundeist tekib teil esmakordselt Lenzetto kasutamise ajal, lõpetage kohe selle kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lenzetto kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga.

Enne ravi algust öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud allpool loetletud probleeme, kuna need võivad Lenzetto-ravi ajal korduda või ägeneda. Sellisel juhul peate käima tihedamini arsti juures kontrollis:

 • fibroidid emakas;
 • emaka limaskesta kasv väljaspool emakat (endometrioos) või varasem liigne emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia);
 • kõrgenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenis (tromboos)”);
 • suurenenud risk östrogeensõltuva kasvaja tekkeks (nt teie emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähk);
 • kõrge vererõhk;
 • maksahaigused, nt healoomuline maksakasvaja;
 • suhkurtõbi;
 • sapikivitõbi;
 • migreen või tugevad peavalud;
 • immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab mitmeid organeid (süsteemne erütematoosne luupus);
 • epilepsia;
 • astma;
 • kuulmekilet ja kuulmist kahjustav haigus (otoskleroos)
 • väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres;
 • südame või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus;

Lõpetage Lenzetto kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole

Kui te märkate midagi järgnevast HAR ajal:

 • ükskõik milline lõigus „Ärge kasutage Lenzetto´t“ nimetatud seisunditest;
 • naha või silmavalgete kollasus (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse tunnused;
 • märkimisväärne vererõhu tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);
 • esimest korda migreenitaoline peavalu;
 • kui te rasestute;
 • kui te märkate verehüübele viitavaid sümptomeid nagu:
 • jalgade valulik paistetus ja punetus;
 • järsku tekkiv valu rinnus;
 • hingamisraskused;

Lisateavet vt lõigust „Verehüübed veenis (tromboos)“.

Märkus:

Lenzetto ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, võib osutuda vajalikuks täiendav rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Hormoonasendusravi ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk (endomeetriumi vähk).

Emaka limaskesta liigse paksenemise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta (endomeetriumi) vähi tekkerisk suureneb, kui kasutada ainult östrogeene sisaldavat HAR.

Võttes lisaks progestageeni vähemalt 12 päeva iga 28-päevase tsükli jooksul, kaitseb see teid lisandunud riski eest. Kui teil on emakas alles, määrab arst teile eraldi progestageeni. Kui teie emakas on eemaldatud (hüsterektoomia), siis arutage oma arstiga, kas teil on ohutu kasutada seda ravimit ilma progestageenita.

50...65-aastastel emakaga naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 5-l naisel 1000-st endomeetriumi vähk.

Ainult östrogeeni sisaldavat HARi kasutavate 50...65-aastaste emakaga naistel võib endomeetriumi vähki esineda 10...60-l 1000-st (st 5...55 lisajuhtu), sõltuvalt östrogeeni annusest ja kasutamise kestusest.

Lenzetto sisaldab suuremas annuses östrogeeni kui teised vaid östrogeeni sisaldavad hormoonasendusraviks kasutatavad ravimid. Endomeetriumi vähi risk Lenzetto kasutamisel koos progestageeniga ei ole teada.

Ootamatu veritsus

Kui te kasutate Lenzetto´t kombinatsioonis progestageeni sisaldava ravimiga, esineb teil veritsus (nn ärajätuveritsus) üks kord kuus. Kuid kui teil esineb ootamatu veritsus või vähene veritsus (määrimine) lisaks teie igakuisele veritsusele, mis:

 • kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
 • tekib pärast 6 kuud kestnud Lenzetto kasutamist;
 • jätkub ka peale Lenzetto kasutamise lõpetamist; minge võimalikult ruttu arsti juurde.

Rinnanäärmevähk

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et rinnanäärmevähi tekkerisk suureneb kombineeritud östrogeen-progestageenravi ja võimalik, et ka ainult östrogeen-HAR korral. Lisarisk sõltub HAR

kasutamise kestusest. See ilmneb mõne aasta jooksul, kuid langeb tavapärasele tasemele mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Eemaldatud emakaga naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat HAR 5 aasta jooksul, suureneb rinnanäärmevähi risk vähesel määral või üldse mitte.

Võrdlus

1000-st 50...79-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse rinnanäärmevähk 5 aasta jooksul keskmiselt 9...17-l. 1000-st 50...79-aastasest naisest, kes saavad östrogeen-progestageen HAR, diagnoositakse rinnanäärmevähk 5-aasta jooksul 13...23-l kasutajal (st 4...6 lisajuhtu).

Kontrollige oma rindu regulaarselt. Kui te märkate mõnda järgmistest muutustest, minge arsti vastuvõtule:

 • naha sissetõmbumine;
 • rinnanibude välimuse muutumine;
 • nähtavad või tuntavad tükid rinnas.

Lisaks soovitatakse osa võtta mammograafia sõeluuringust, kui teile seda pakutakse. Mammograafilise uuringu teostamisel on oluline, et te informeeriksite õde/tervishoiutöötajat, kes teile röntgenuuringut teostab, et te kasutate HAR, kuna see ravim võib suurendada teie rindade tihedust, mis omakorda võib mõjutada mammogrammi tulemust. Kohtades, kus rinna tihedus on suurenenud, ei pruugi tuvastada kõiki sõlmekesi.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva- palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni või östrogeen- progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga. Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 50–54 aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse umbes kahel naisel 2000st 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk. Naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, esineb umbes 3 munasarjavähijuhtu 2000 kasutaja kohta (st umbes 1 lisajuht).

HAR toime südamele ja vereringele

Verehüübed veenis (tromboos)

Hormoonasendusravi ajal, eriti esimesel raviaastal, suureneb risk verehüüvete tekkeks veenides ligikaudu 1,3...3 korda, võrrelduna HAR mittekasutajatega.

Sellised verehüübed võivad olla tõsised ning põhjustada kopsudesse jõudes valu rinnus, hingeldust, minestust või isegi surma.

Verehüüvete tekkimise tõenäosus suureneb vanuse tõustes, samuti juhul, kui teil esineb mõni allpool toodud seisunditest. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, rääkige sellest oma arstile:

 • te ei saa pikka aega käia suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tagajärjel (vt ka lõik 3 „Kui teid on vaja opereerida“);
 • te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m²);
 • teil on vere hüübimise häired, mis vajavad pikaajalist hüübimisvastast ravi;
 • kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromb jalgades, kopsus või mõnes muus organis;
 • teil on süsteemne erütematoosne luupus;
 • te põete vähktõbe.

Trombide sümptomeid on kirjeldatud lõigus „Lõpetage Lenzetto kasutamine ja pöörduge arsti poole“.

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt 5 aasta jooksul veenitrombi keskmiselt 4...7 naist.

1000-st 50-ndates aastates naisest, kes võtavad östrogeen-progestageen HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 9...12-l kasutajal (st 5 lisajuhtu).

1000-st 50-ndates aastates naisest, kellel on emakas eemaldatud ja kes saavad östrogeen-progestageen

HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 5...8-l kasutajal (st 1 lisajuht).

Südamehaigused (infarkt)

HAR ei hoia ära südameinfarkti tekkimist.

Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeen-progestageen HAR, on veidi suurem tõenäosus südamehaiguste tekkeks, kui neil, kes ei saa mingit HAR.

Eemaldatud emakaga naistel, kes saavad raviks ainult östrogeeni, ei suurene südamehaiguste tekkerisk.

Insult

HAR kasutajatel on insuldi tekkerisk võrrelduna HAR mittekasutajatega ligikaudu 1,5 korda suurem. HAR kasutavate naiste lisarisk insuldi tekkeks suureneb vanuse tõustes.

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt insuldi 5 aasta jooksul keskmiselt 8 naist. 1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad HAR, diagnoositakse insulti 5-aasta jooksul keskmiselt 11-l kasutajal (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei hoia ära mälu halvenemist. On mõningaid andmeid selle kohta, et mälu halvenemine on suurem naistel, kes hakkasid HAR kasutama pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Lapsed

Juhul, kui pärast sprei kuivamist võib keegi selle piirkonnaga kokku puutuda, tuleb manustamiskoht katta riidega. Lenzetto spreis sisalduv östrogeen võib kogemata manustamiskohast üle kanduda teistele inimestele. Ärge laske teistel inimestel, eriti lastel, puutuda kokku vastava piirkonnaga. Kui laps satub kontakti käe piirkonnaga, kuhu Lenzetto´t manustati, peske lapse nahka seebi ja veega nii kiiresti kui võimalik. Noortel lastel, kes kogemata sattusid kontakti nahapiirkonnaga, kuhu Lenzetto´t manustati, võivad tekkida puberteedi ilmingud oodatust varem (nt rindade suurenemine). Võtke kohe ühendust oma arstiga, kuid te täheldate lapsel nähtusid ja sümptomeid (rindade areng või seksuaalsed muutused), mis võivad olla tekkinud juhuslikust kokkupuutest Lenzetto´ga. Kui kokkupuudet Lenzetto´ga enam ei ole, muutuvad enamusel lastel rinnad tagasi normaalseks.

Lemmikloomad

Ärge laske lemmikloomal lakkuda või puudutada käe piirkonda, kuhu Lenzetto´t manustati. Väiksed loomad võivad eriti tundlikud olla Lenzetto´s sisalduva östrogeeni suhtes. Juhul, kui teie loomal ilmneb rinnanibude/rindade suurenemine ja/või häbeme turse või ilmnevad muud sümptomid, võtke ühendust loomaarstiga.

Muud ravimid ja Lenzetto

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Lenzetto toimet, mille tulemusel võib tekkida ebaregulaarne veritsus. See kehtib järgmiste ravimite kohta:

 • Epilepsiaravimid (nt fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin);
 • Tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin);
 • HIV ravimid (nt nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir);
 • Ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid sealhulgas ilma retseptita ravimeid, taimseid ravimeid või muid looduslikke tooteid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile tehakse vereanalüüse, siis informeerige arsti või labori töötajaid sellest, et kasutate Lenzetto’t, kuna see ravim võib mõjutada osade laboratoorsete analüüside tulemusi.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Lenzetto on mõeldud kasutamiseks vaid postmenopausis naistele. Kui te rasestute, katkestage Lenzetto kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.

Ärge kasutage Lenzetto´t kui te imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lenzetto ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Lenzetto sisaldab alkoholi

Alkoholil põhinevad tooted on tuleohtlikud. Vältige sprei manustamisel tuld, leeke või suitsetamist kuni sprei on kuivanud.

Kuidas Lenzetto´t kasutada

Kasutage Lenzetto´t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile sümptomite leevendamiseks madalaima efektiivse annuse võimalikult lühikeseks ajaks. Ravi ajal võib arst annust kohandada vastavalt teie individuaalsetele vajadustele. Rääkige oma arstiga, kui te arvate, et see annus on liiga tugev või nõrk teie jaoks.

Kui teile ei ole teostatud hüsterektoomiat (emaka eemaldamise operatsioon), määrab arst teile lisaks tablette, mis sisaldavad teist hormooni, mida nimetatakse progestageeniks, et kompenseerida östrogeenide toimet emaka limaskestale. Teie arst selgitab, kuidas neid tablette võtta. Ärajätuveritsus võib esineda progestageen-ravi lõpus (vt lõik “Ootamatu veritsus”).

Kui te peate minema operatsioonile

Kui te peate minema operatsioonile, öelge oma arstile, et te kasutate Lenzetto´t. Lenzetto manustamise katkestamine võib olla vajalik 4…6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada verehüüvete tekkeriski (vt lõik 2, Verehüübed veenis). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti Lenzetto´t kasutama hakata.

Kuhu Lenzetto´t manustada

Sprei tuleb manustada kuivale ja tervele nahale käsivarre siseküljel. Kui see ei ole võimalik, tuleb seda manustada reie siseküljele.

Ärge manustage Lenzetto´t rindadele või rindade lähedal asuvasse piirkonda.

Kuidas Lenzetto´t manustada

Enne uuest pakendist esimese annuse pihustamist, tuleb pump aktiveerida pihustades kolm korda, nii et kork on peal.

Konteinerit tuleb hoida püstises asendis nagu on näidatud joonisel 1. Vajutage nuppu pöidla või nimetissõrmega otse alla kolm korda, nii et kork on peal.

Ravim on nüüd valmis kasutamiseks.

ÄRGE valmistage aplikaatorit ette enne iga manustamist; seda on vaja teha vaid siis, kui te alustate uue konteineri kasutamist. Kui teil jääb üks või mitu annust vahele, valmistage aplikaator ette vastavalt juhendile, mis on toodud lõigus „Kui te unustate Lenzetto’t kasutada“.

Veenduge, et nahk, kuhu te soovite ravimit manustada on terve, puhas ja kuiv.

Kuidas päevast annust manustada.

Oma ööpäevase annuse manustamiseks võtke ära plastikkork, hoidke pudelit püstises asendis ja asetage plastikust koonus tihedalt nahale (Joonis 2).

Teil võib olla vaja liigutada oma kätt või koonuse asukohta käel nii, et koonus oleks tihedalt vastu nahka ning koonuse ja teie naha vahel ei oleks mingeid vahesid.

Vajutage pihusti nupp ühe korra otse alla. See tuleb alati vajutada lõpuni alla ning hoida all enne vabastamist.

Kui on vaja manustada ka teine annus, liigutage koonust oma käel nii, et see asuks juba manustatud piirkonna kõrval. Vajutage nupp ühe korra otse alla.

Kui on vaja manustada kolmas annus, liigutage koonust uuesti edasi ja vajutage nupp ühe korra otse alla.

Kui teine või kolmas annus ei mahu enam sama käsivarre siseküljele, siis te võite manustada oma teise käsivarre siseküljele. Kui teil on raske asetada koonus oma käsivarre siseküljele nii nagu on näidatud joonisel 3 või kui teil on seda raske manustada käsivartele, võite te annuse manustada oma reie siseküljele.

Kui te olete lõpetanud Lenzetto kasutamise, pange kork alati pudelile tagasi (joonis 4).

Ravimi manustamisel vastavalt juhendile, vabastab iga pihustus hoolimata erinevast pihustuse kujust või mustrist nahale sama koguse toimeainet.

Enne riietumist laske pihustusel kuivada vähemalt 2 minutit ning vähemalt 60 minutit enne vanni või pesemist. Kui Lenzetto’t satub teie keha muule piirkonnale, nt kätele, peske seda piirkonda kohe seebi ja veega.

Lenzetto´t ei tohi kasutada vigastatud või kahjustatud nahal.

Ärge masseerige või hõõruge Lenzetto´t nahka.

Pärast manustamist ärge laske teisel inimesel või lemmikloomal puudutada vähemalt 60 minuti jooksul naha piirkonda, kuhu spreid manustati. Kui teine inimene (eriti laps) puudutab teie käe osa, kuhu Lenzetto´t manustati, öelge talle, et ta otsekohe peseks oma nahka seebi ja veega. Seetõttu tuleb sprei manustamiskoht katta riidega 2 minutit pärast manustamist.

Kui palju Lenzetto´t kasutada

Teie arst alustab teie ravi tõenäoliselt madalaima annusega (1 pihustus ööpäevas) ning te peate oma arstiga arutama, kui hästi ravim teile toimib. Vajadusel võib arst annust suurendada kuni 2 pihustuseni ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 3 pihustust.

Kui tihti te peate Lenzetto´t kasutama

Teile arsti poolt määratud pihustused tuleb manustada iga päev samal ajal.

Lenzetto manustamise perioodi pikkus

Rääkige oma arstiga iga 3…6 kuu tagant, kui kaua te peaksite Lenzetto´t kasutama. Te peate kasutama Lenzetto´t vaid niikaua, kui on vajalik menopausiga seotud kuumahoogude leevendamiseks.

Muu vajalik teave

Päikesekaitsekreem võib mõjutada östrogeeni imendumist Lenzetto´st. Vältige päikesekaitsekreemi kasutamist nahapiirkonnal, kus te plaanite kasutada Lenzetto´t. Juhul, kui teil on vajalik kasutada päikesekaitsekreemi, tuleb seda teha vähemalt 1 tund enne Lenzetto manustamist.

Lenzetto´t tuleb kasutada ettevaatusega ekstreemsetes temperatuuritingimustes nagu saun või päevitamine.

On olemas piiratud hulgal andmeid, et Lenzetto imendumise kiirus ja määr võib ülekaalulistel ja rasvunud naistel olla vähenenud. Palun rääkige oma arstiga. Ravi ajal võib olla vajalik Lenzetto annust kohandada.

Kui te kasutate Lenzetto´t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Lenzetto´t rohkem kui ette nähtud või kui lapsed on seda ravimit kogemata kasutanud, võtke ühendust oma arsti või haiglaga, et saada nõu võimalikke riskide osas ja kuidas edasi käituda.

Kui te kasutate Lenzetto´t rohkem kui ette nähtud, võivad teil esineda iiveldus, oksendamine või läbimurdeveritsus (ebatavaline verejooks tupest).

Kui te unustate Lenzetto´t kasutada

Kui te unustate kasutada Lenzetto’t kasutamata tavapärasel ajal, manustage ravimit kohe, kui see teile meelde tuleb ning jätkake tavapäraselt järgmisel päeval. Kui on juba peaaegu käes uue annuse manustamise aeg, oodake ja manustage annus tavalisel ajal. Kui te unustate manustada ühe või mitu annust, tuleb pump aktiveerida pihustades ühe korra, nii et kork on peal. Ärge kasutage kahekordset annust vahelejäänud annuse kompenseerimiseks. Kui te unustate annuse manustada võib see suurendada tõenäosust läbimurdeveritsuse või määrimise tekkeks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Lenzetto kasutamise

Teie arst selgitab teile, kuidas selle ravimi kasutamist lõpetada, kui teie ravi saab läbi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest haigustest on teatatud rohkem HAR kasutavatel naistel, võrreldes HAR mittekasutajatega:

 • rinnanäärmevähk;
 • emaka limaskesta ülemäärane vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk);
 • munasarjavähk;
 • verehüübed jala või kopsuveenides (venoosne trombemboolia);
 • südameinfarkt;
 • insult;
 • sapipõie haigus;
 • kõrge vererõhk;
 • maksaprobleemid;
 • kõrge veresuhkur;
 • tõenäoline mälu nõrgenemine, kui HARiga alustatakse peale 65ndat eluaastat.

Lisateavet nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Järgmised sümptomid vajavad otsekohest meditsiinilist sekkumist:

 • äkiline valu rinnus;
 • valu rinnus, mis levib kätte või kaela;
 • hingamisraskused;
 • jalgade valulik turse ja punetus;
 • silmade ja naha kollasus (ikterus);
 • ootamatu veritsus tupest (läbimurdeveritsus) või määrimine kui Lenzetto’t on kasutatud mõnda aega või peale ravi lõpetamist;
 • muutused rinnanäärmes sh naha sissetõmbumine, nibude välimuse muutus, kühmud, mida te näete või tunnete;
 • valulik menstruatsioon;
 • pearinglus või minestamine;
 • muutused kõnes;
 • muutused nägemises;
 • seletamatu põhjusega migreeni sarnased peavalud.

Kui mõni kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või te märkate kõrvaltoimet, mis ei ole nimetatud selles infolehes, palun rääkige oma arsti või apteekriga.

Seoses Lenzetto kasutamisega on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

Peavalu, kõhuvalu, iiveldus, lööve, sügelus, ebaregulaarne emaka verejooks või vaginaalne verejooks sealhulgas määrimine, rindade hellus, rindade valu, kaalutõus või kaalulangus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Ülitundlikkusreaktsioonid, depressiivne meeleolu, unetus (unehäired), pearinglus, vertiigo (pearinglus või “keerlemise” tunne), nägemishäired, palpitatsioonid (südamelöökide tundmine), kõhulahtisus, düspepsia (seedehäired), vererõhu tõus, nodoosne erüteem (iseloomulikud on valulikud punetavad sõlmed nahal), villid (üldine või piirdunud lööve või sõlmed), nahaärritus, turse vedelikupeetuse tõttu (ödeem), lihasvalu, rindade värvuse muutused, rindade tühjenemine, polüübid (väiksed kasvajad) emakas või emakakaelas, endomeetriumi hüperplaasia, munasarjatsüst, suguelundite põletik (vaginiit), maksaensüümide aktiivsuse ja kolesterooli taseme suurenemine, käealune valu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Ärevus, seksuaaltungi vähenemine või suurenemine, migreen kontaktläätsede talumatus, puhitised, oksendamine, karvakasvu suurenemine kehal, akne, lihaskrambid, valulik menstruatsioon, premenstruatsioonilaadne sündroom, rindade suurenemine, väsimus.

Muud kõrvaltoimed, mille sagedus on teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete

alusel) ja millest on teatatud Lenzetto turuletulekujärgse jälgimise käigus: juustekadu (alopeetsia), kloasm (kuldpruunid pigmendilaigud, nn “raseduselaigud”, eriti näol) nahavärvuse muutused.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud muu HAR käigus:

rasked allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo ja kõri paistetust (angiödeem), anafülaktoidsed/anafülaktilised reaktsioonid (rasked allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad hingamisraskusi või pearinglust), glükoositalumatus, depressioon, tujumuutused, ärrituvus, korea süvenemine (Sydenham’i korea), epilepsia süvenemine, dementsus, astma süvenemine, sapipõie haigus, naha kollasus (ikterus), pankreasepõletik, emaka silelihase healoomuline kasvaja, erinevad naha kahjustused: naha värvuse muutused, eriti näol ja kaelal, tuntud kui “raseduslaigud” (“kloasm”), valulikud punetavad sõlmekesed nahal (nodoosne erüteem); lööve, millele on iseloomulikud piiritletud punetavad laigud või haavandid (multiformne erüteem), hemorraagiline lööve, juustekadu, liigesevalu, piima aritumine rindadest, tükid rindades, emaka silelihase healoomulise kasvaja suurenemine, muutused emakakaela sekreedis ja sisekestas, tupepõletik, tupe seeninfektsioonid (vaginaalne kandidiaas), ebanormaalselt madal kaltsiumitase veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lenzetto´t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kasutada ära 56 päeva jooksul pärast esmast avamist.

Mitte hoida külmkapis ja lasta külmuda. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Sisaldab etanooli, mis on tuleohtlik. Hoida eemal kuumaallikatest, lahtisest leegist ja teistest süttivatest allikatest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lenzetto sisaldab

 • Toimeaine on östradiool (östradioolhemihüdraadina). Iga spreipihustus sisaldab 1,53 mg östradiooli (vastab 1,58 mgle östradioolhemihüdraadile).
 • Teised koostisosad on oktisalaat ja 96%line etanool.

Kuidas Lenzetto välja näeb ja pakendi sisu

Lenzetto on transdermaalne sprei, lahus, mis sisaldab östradiooli ja oktisalaati etanoolis. See on saadaval mahutis, millel on annustav pump.

Lenzetto on saadaval plastikkorgiga plastikkonteineris. Selle sees asub klaasviaal, mis sisaldab 8,1 ml lahust, mis on mõeldud 90 mikroliitrit sisaldava 56 annuse väljastamiseks pärast aktiveerimist. Märkige väljutatud pihustuste arv karbil olevasse tabelisse. Iga pihustus sisaldab 1,53 mg östradiooli.

Ärge kasutage Lenzetto´t rohkem, kui on ettenähtud pihustuste arv, isegi kui pudel ei ole täiesti tühi.

Pakendi suurused:

1 plastikkonteriner 8,1 ml (56 annust).

3 plastikkonterinerit 3x8,1 ml (3x56 annust).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Ungari

Tootjad:

Gedeon Richter România S.A.

Cuza Vodă street 99-105

Târgu-Mureş

Rumeenia - 540306

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21,

H-1103 Budapest

Ungari

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

HU

Lenzetto

BE

Lenzetto

BG

Lenzetto

CY

Lenzetto

CZ

Lenzetto

DE

Lenzetto

DK

Lenzetto

EE

Lenzetto

EL

Lenzetto

ES

Lenzetto

FI

Lenzetto

HR

Lenzetto

IE

Lenzetto

IS

Lenzetto

IT

Lenzetto

LT

LENZETTO

LU

Lenzetto

LV

Lenzetto

MT

Lenzetto

NL

Lenzetto

NO

Lenzetto

PL

Lenzetto

RO

Lenzetto

SE

Lenzetto

SI

Lenzetto

SK

Lenzetto

UK

Lenzetto

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel: 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lenzetto 1,53 mg/annuses, transdermaalne sprei, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga pihustusega vabaneb 90 mikroliitrit transdermaalset sprei, lahust, mis sisaldab 1,53 mg östradiooli (vastab 1,58 mg-le östradioolhemihüdraadile).

INN. Estradiolum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Transdermaalne sprei, lahus.

Lahus on selge, värvitu kuni kahvatukollane.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel (kellel on viimasest menstruatsioonist või kirurgilisest menopausist emaka eemaldamisega või ilma möödunud vähemalt 6 kuud).

Üle 65-aasta vanuste naiste ravimise kogemus on piiratud.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Lenzetto´t manustatakse üks kord päevas kas monoteraapiana või pideva järjestikuse ravina (kui on kombineeritud progestageeniga). Algannusena manustatakse üks mõõdetud annus üks kord päevas kuivale ja tervele nahale küünarvarrel. Vastavalt ravivastusele võib annust suurendada kahe mõõdetud annuseni küünarvarrele. Annuse suurendamise otsus sõltub naise menopausist tingitud sümptomite raskusastmest ning seda tohib teha alles pärast vähemalt 4-nädalast ravi Lenzetto´ga. Maksimaalne ööpäevane annus on 3 mõõdetud annust (4,59 mg/päevas) küünarvarrele. Annuse suurendamise osas tuleb nõu pidada arstiga. Patsientidel, kellel on raskusi määratud annuse manustamisega sama küünarvarre erinevatesse kohtadesse, võib Lenzetto´t manustada teisele küünarvarrele või reie siseküljele.

Menopausist tingitud sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Kui pärast annuse suurendamist menopausist tingitud sümptomite raskusaste ei vähene, tuleb patsient tagasi tiitrida eelmisele annusele.

Vastavalt kliinilisele vajadusele, tuleb patsiendi seisundit regulaarselt kontrollida (nt 3- või 6-kuuliste intervallidega), et hinnata ravi jätkamise vajadust (vt lõik 4.4).

Kui östrogeeni määratakse menopausis naisele, kellel on emakas alles, tuleb lisaks östrogeen-ravile alustada ravi ka sobiva progestageeniga, et vähendada emakavähi riski. Manustada tohib vaid progestageeni, mis on näidustatud östrogeenide lisaraviks.

Naised, kellel on emakas alles

Naistel, kellel on emakas alles, tuleb seda ravimit pideva järjestikuse ravina kombineerida progestageeniga, mis on näidustatud östrogeenide lisaraviks, östrogeeni tuleb manustada pidevalt. Progestageeni tuleb juurde manustada vähemalt 12…14 järjestikust päeva iga 28-päevase tsükli jooksul.

Esmakordselt ravi saavaid patsiente ning patsiente, kes lähevad üle teiselt hormoonasendusravilt (tsükliline, järjestikune või pidev) tuleb nõustada, kuidas ravi alustada.

Ajal, mis östrogeeni kombineeritakse progestageeniga, võib ilmneda läbimurdeveritsus. Uut, 28- päevast ravitsüklit tuleb alustada ilma pausita.

Naised, kellel on emakas eemaldatud

Naistel, kellel on emakas eemaldatud, ei soovitata progestageeni raviskeemi lisada, välja arvatud juhul, kui neil on eelnevalt diagnoositud endometrioos.

Ülekaalulised või rasvunud naised

Piiratud hulgal andmed on näidanud, et Lenzetto imendumise kiirus ja määr võib ülekaalulistel ja rasvunud naistel olla vähenenud. Ravi ajal võib olla vajalik Lenzetto annust kohandada. Annuse kohandamist tuleb arutada arstiga.

Lapsed

Lenzetto´l puudub asjakohane näidustus lastel kasutamiseks.

Vahelejäänud annus

Kui annus jääb võtmata, peab patsient vahelejäänud annuse manustama niipea, kui see meenub ning manustama järgmise annuse tavapärasel ajal. Kui on juba käes järgmise annuse manustamise aeg, tuleb unustatud annus vahele jätta ning võtta järgmine annus tavapärasel ajal. Annuse unustamine võib suurendada läbimurdeveritsuste ja määrimise tekkeriski.

Manustamisviis

Konteinerit tuleb pihustamise ajal hoida püstises asendis vertikaalselt. Enne aplikaatori esmakordset kasutamist tuleb pump aktiveerida pihustades kolm korda korgi sisse.

 1. Ööpäevane annus on üks mõõdetud annus küünarvarre siseküljele. Kui päevaseks annuseks on määratud kaks või kolm pihustust, tuleb need manustada erinevatesse kõrvuti asuvatesse 20 cm2 suurustesse kohtadesse käsivarre sisepinnal küünarnuki ja randme vahel, lastes kuivada ligikaudu 2 minutit. Juhul, kui pärast sprei kuivamist võib keegi selle piirkonnaga kokku puutuda, tuleb manustamiskoht katta riidega. Manustamiskohta ei tohi pesta 60 minuti jooksul pärast manustamist. Manustamiskohta ei tohi teine inimene 60 minuti jooksul pärast manustamist puudutada.

Ärge laske lastel kokku puutuda selle käepiirkonnaga, kuhu Lenzetto´t manustati. Kui laps puutub kokku käe osaga, kuhu Lenzetto´t manustati, peske lapse nahka seebi ja veega nii kiiresti kui võimalik.

Ärge laske lemmikloomal lakkuda või puudutada käe piirkonda, kuhu Lenzetto´t manustati. Väiksed loomad võivad eriti tundlikud olla Lenzetto´s sisalduva östrogeeni suhtes. Juhul, kui teie loomal ilmneb rindade/rinnanibude suurenemist ja/või häbeme turset või ilmnevad muud sümptomid, võtke ühendust loomaarstiga.

Uuringud näitavad, et võrreldes manustamisega küünarvarre siseküljele on östradiooli imendumine sarnane, kui Lenzetto’t manustatakse reie nahale, kuid on väiksem, kui manustada kõhunahale.

Ravimi manustamisel vastavalt juhendile, vabastab iga pihustus hoolimata erinevast pihustuse kujust või mustrist nahale sama koguse toimeainet.

Nahatemperatuuri tõus

Temperatuurimuutuse toimet Lenzetto manustamisele on uuritud, kuid kliiniliselt olulist erinevust Lenzetto imendumisele ei täheldatud. Siiski tuleb Lenzetto´t ekstreemsetes temperatuuritingimustes nagu päevitamine või saun, kasutada ettevaatusega

Päikesekaitsekreemi manustamine

Kui päikesekaitsekreemi manustatakse umbkaudu 1 tunni jooksul pärast Lenzetto´t, võib östradiooli imendumine väheneda 10% võrra. Kui naine kasutab päikesekaitsekreemi 1 tund pärast Lenzetto kasutamist, võib see vähendada Lenzetto läbi naha imenduvat kogust.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Rinnanäärmevähk, selle esinemine anamneesis või selle kahtlus;
 • Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt endomeetriumi vähk) või nende kahtlus;
 • Ebaselge põhjusega vereeritus tupest;
 • Ravimata endomeetriumi hüperplaasia;
 • Esinev või varem esinenud venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri trombemboolia);
 • Teadaolevad trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4);
 • Aktiivne või hiljuti esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt);
 • Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud;
 • Porfüüria;
 • Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise lõigus 6.1 loetletud abiaine suhtes.

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning hormoonasendusravi jätkata vaid senikaua, kuni kasu ületab ohud.

Tõendid hormoonasendusravi riskide kohta enneaegse menopausi ravis on piiratud.

Kuna absoluutne risk noorematel naistel on madal, siis kasuliku ja kahjuliku toime tasakaal võib nende naiste puhul olla soodsam võrreldes eakate naistega.

Arstlik läbivaatus/ jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka tema perekonna põhjalik anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma rindades nad peaksid arstile või õele teatama (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased uuringud ja protseduurid, sealhulgas mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need haigused võivad Lenzetto-ravi ajal korduda või ägeneda:

 • Leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos
 • Trombembooliliste haiguste riskifaktorite esinemine (vt allpool)
 • Östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnavähi esinemine lähisugulastel
 • Hüpertensioon
 • Maksahaigused (nt maksaadenoom)
 • Diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
 • Sapikivitõbi
 • Migreen või (tugev) peavalu
 • Süsteemne erütematoosne luupus
 • Endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool)
 • Epilepsia
 • Astma
 • Otoskleroos

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks

Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:

 • Ikterus või maksafunktsiooni häired
 • Märkimisväärne vererõhu tõus
 • Migreenitaolise peavalu esmakordne teke
 • Rasedus

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui pika aja jooksul manustatakse üksnes östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult süsteemse östrogeeni kasutajate seas on 2...12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega, sõltudes ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib suurem risk püsida vähemalt 10 aastat.

Progestageeni lisamine intaktse emakaga naiste raviskeemi vähemalt 12. päeval kuus iga 28. päevase tsükli kohta või pidev östrogeen-progestageenravi ennetab liigset riski, mis on seotud vaid östrogeeni sisaldava HARiga.

Lenzetto puhul ei ole lisatud progestageenidest tulenevat endomeetriumi ohutust uuritud.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset vereeritust ja määrimist. Kui vereeritus või määrimine tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus; pahaloomulise protsessi välistamiseks võib vajalikuks osutuda endomeetriumi biopsia.

Ainult östrogeeni kasutamine võib põhjustada endometrioosikollete pahaloomulisi muutusi või selle eelset seisundit. Seetõttu tuleks kaaluda progestageeni lisamist östrogeeni sisaldava hormoonasendusravi skeemi, kui emakas on eemaldatud endometrioosi tõttu; seda juhul, kui on teada endometrioosikollete jäämist organismi.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen- progestageen ravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HARi, sõltub suurenenud rinnanäärmevähi tekkerisk HARi kasutamise kestusest.

Östrogeeni- progestageeni kombineeritud ravi

 • Randomiseeritud platseebokontrolliga uuring (naise tervise uuring; Women’s Health Initiative (WHI) study) ja epidemioloogilised andmed kinnitavad rinnanäärmevähi riski suurenemist naistel, kes on kasutanud hormoonasendusraviks östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooni; see ilmneb ligikaudu 3 aastat pärast ravi (vt lõik 4.8).

Östrogeenravi

 • WHI ei näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist hüsterektomeeritud naistel, kes saavad hormoonasendusraviks ainult östrogeene. Jälgimisuuringud on enamasti näidanud väikest

rinnanäärmevähi riski suurenemist, mis on oluliselt väiksem kui östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni saanutel (vt lõik 4.8).

Täiendav risk ilmneb mõneaastase kasutamise järel, kuid langeb ravieelsele tasemele mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõppu.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeeni-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammograafilise kujundi tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki. Ulatuslikust metaanalüüsist saadud epidemioloogilised andmed näitavad veidi suuremat riski naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravimit; see risk suureneb pärast 5-aastast kasutamist ning väheneb aja jooksul pärast ravi lõpetamist.

Mõned teised uuringud, sh WHI-uuring, viitavad, et kombineeritud hormoonasendusravimite kasutamine võib olla seotud sarnase või veidi väiksema riskiga (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

 • Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh. süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia riski 1,3 ... 3kordse suurenemisega. Sellised juhud tekivad suurema tõenäosusega esimesel raviaastal (vt lõik 4.8).
 • VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).
 • VTE teadaolevad riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur operatsioon, pikaajaline liikumatus, rasvumine (kehamassiindeks > 30 kg/m), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene seisukoht puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust, tuleks hormoonasendusravi võimaluse korral 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi tohib alustada, kui liikuvus on täielikult taastunud.

 • Naistele, kellel anamneesis ei ole VTEd esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud noores eas tromboos, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus). Kui avastatakse perekondlikust tromboosist eraldiseisev trombofiilne defekt või defekt on raskekujuline (nt antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on hormoonasendusravi vastunäidustatud.
 • Naistel, kes juba saavad hüübimisvastast ravi, tuleb hoolikalt kaaluda hormoonasendusravi kasu/riski suhet.
 • Kui VTE ilmneb pärast ravi alustamist, tuleb ravi katkestada. Patsiente tuleb juhendada, et nad võtaksid otsekohe ühendust oma arstiga, kui nad avastavad potentsiaalse trombemboolilise sümptomi (nt valulik jalaturse, äkiline valu rinnus, düspnoe).

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageeni või ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel esineb või ei esine südame isheemiatõbe.

Östrogeeni- progestageeni kombineeritud ravi

Südame isheemiatõve risk on östrogeeni ja progestageeni kombineeritud HAR-i korral vähesel määral suurenenud. Kuna südame isheemiatõve absoluutse riski algväärtus sõltub suurel määral vanusest, on südame isheemiatõve lisajuhtude arv östrogeeni ja progestageeni kasutavatel tervetel menopausieelses eas olevatel naistel väga madal, kuid see suureneb koos vanusega.

Östrogeen

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole näidanud südame isheemiatõve riski suurenemist ainult östrogeenravi saanud hüsterektomeeritud naistel.

Isheemiline insult

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi riski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu seoses vanusega ega menopausist möödunud ajaga. Kuna aga insuldi tekkerisk sõltub tugevalt vanusest, siis HARi kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb (vt lõik 4.8).

Nägemishäired

Östrogeene saavatel naistel on teatatud reetina vaskulaarsest tromboosist. Juhul kui tekib äkiline osaline nägemise kaotus, või äkiline proptoos, diplopia või migreen, tuleb ravi kohe katkestada kuni vastavate uuringuteni. Juhul kui uuringud näitavad papilli ödeemi või reetina veresoonte kahjustust, tuleb östrogeenide võtmine alatiseks lõpetada.

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või neerufunktsiooni häiretega patsiente.

Eelneva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeeni sisaldava või kombineeritud hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide tõusu, mis põhjustas pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (thyroid binding globulin, TBG) hulka, mis viib tsirkuleerivate kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valguga seotud joodina), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3 resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (corticoid binding globulin, CBG) ja suguhormoone siduva globuliini (sex-hormone- binding globulin SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja suguhormoonide koguse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Tõusta võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeene sisaldava HARi kasutamist pärast 65. eluaastat.

Alkoholil põhinevad tooted on tuleohtlikud

Vältige tuld, leeke või suitsetamist kuni sprei on kuivanud.

Päikesekaitsekreemi manustamine

Kui päikesekaitsekreemi manustatakse umbkaudu 1 tunni jooksul pärast Lenzetto´t, võib östradiooli imendumine väheneda 10% võrra. Kui päikesekaitsekreemi manustati 1 tund enne Lenzetto kasutamist, ei täheldatud mõju imendumisele (vt lõik 5.2).

Nahatemperatuuri tõus

Temperatuurimuutuse toimet Lenzetto manustamisele on uuritud, mille käigus täheldati ligikaudu 10%-list erinevust Lenzetto imendumises. See toime ei oma tõenäoliselt kliiniliselt olulist erinevust Lenzetto igapäevases kasutamises (vt lõik 5.2). Siiski tuleb Lenzetto´t ekstreemsetes temperatuuritingimustes nagu päevitamine või saun, kasutada ettevaatusega.

Lapsed

Turuletulekujärgsete kogemuste käigus on teatatud rindade suurenemisest ja rinnakoe tihenemisest eelpuberteediealistel tüdrukutel ning varasest puberteedist, günekomastiast ja rindade suurenemisest poistel, juhul kui on esinenud tahtmatu kokkupuude Lenzetto´ga. Enamikel juhtudel seisund lahenes pärast Lenzetto´ga kokkupuute lõppemist.

Arsti tähelepanu tuleb juhtida võimalikule tahtmatule Lenzetto manustamisele. Arst peab selgitama lapse ebatavalise seksuaalse arengu põhjuse. Juhul kui ootamatu rindade areng või muutused on Lenzetto tahtmatu manustamise tulemus, peab arst naist nõustama kuidas ravimit korrektselt kasutada laste juuresolekul.

Naine peab katma Lenzetto manustamiskoha riidega, kui on võimalik, et keegi (eriti laps) võib selle piirkonnaga kokku puutuda. Kui ohutu kasutamise tingimusi ei ole võimalik täita, tuleb kaaluda Lenzetto kasutamise katkestamist.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate ensüümide (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid, nt. antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Teadaolevalt tugevate inhibiitorite ritonaviiri ja nelfinaviiri steroidhormoonidega samaaegsel kasutamisel ilmnevad vastupidiselt indutseerivad omadused. Naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavate (traditsiooniliste) taimsete preparaatide manustamine võib aktiveerida östrogeenide metabolismi.

Transdermaalsel manustamisel puudub esmane maksapassaaž ja seetõttu võib ensüümide indutseerjate toime transdermaalselt manustatavatele östrogeenidele (ja progestageenidele) olla väiksem kui suukaudselt manustatavatele hormoonidele.

Kliiniliselt võib östrogeenide ainevahetuse aktiveerimine põhjustada toime vähenemist ja menstruatsioonitsükli muutusi.

Koostoimete uuringuid Lenzetto´ga ei ole teostatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lenzetto ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui rasestumine toimub ravi ajal, tuleb Lenzetto-ravi kohe lõpetada. Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või fetotoksilist toimet, kui östrogeene manustati tahtmatult raseduse ajal.

Imetamine

Lenzetto ei ole imetamise ajal näidustatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole teostatud.

Kõrvaltoimed

12- nädalases randomiseeritud platseebokontrolliga Lenzetto uuringus, millesse kaasati 454 naist, randomiseeriti 80…90% naistest aktiivse toimeaine rühma ja 75…85% platseeborühma, mida manustati vähemalt 70 päeva jooksul.

Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klasside ja sageduse alusel vastavalt MedDRA sageduse konventsioonile: sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000).

Tabel 1. Teatatud kõrvaltoimed

Organsüsteem

Sage

Aeg-ajalt

Harv

(MedDRA 12.0)

(≥1/100 kuni <1/10)

(≥1/1000 kuni <1/100)

(≥1/10 000 kuni <1/1000)

Immuunsüsteemi

 

Ülitundlikkusreaktsioon

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Depressiivne tuju,

Ärevus,

häired

 

unetus

libiido vähenemine,

 

 

 

libiido suurenemine

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Pearinglus

Migreen

 

 

 

 

Organsüsteem

Sage

Aeg-ajalt

Harv

(MedDRA 12.0)

(≥1/100 kuni <1/10)

(≥1/1000 kuni <1/100)

(≥1/10 000 kuni <1/1000)

Silma kahjustused

 

Nägemishäired

Kontaktläätsede talumatus

 

 

 

 

Kõrva ja labürindi

 

Vertiigo

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

Palpitatsioonid

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Hüpertensioon

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Kõhuvalu, iiveldus

Kõhulahtisus,

Kõhupuhitus,

 

 

düspepsia

oksendamine

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Lööve, sügelus

Nodoosne erüteem,

Hirsutism,

kahjustused

 

urtikaaria,

akne

 

 

nahaärritus

 

Lihaste, luustiku ja

 

Müalgia

Lihasspasmid

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktiivse

Rindade valu

Rindade värvimuutus,

Düsmenorröa,

süsteemi ja

rindade hellus,

eritis rindadest,

premenstuatsioonilaadne

rinnanäärme häired

emaka/vaginaalne

tservikaalne polüüp,

verejooks,

 

verejooks, sealhulgas

endometriaalne

rindade suurenemine

 

vaheveritsus,

hüperplaasia,

 

 

metrorraagia

munasarja tsüst,

 

 

 

vaginiit

 

Üldised häired ja

 

Turse,

Väsimus

manustamiskoha

 

õlavarrevalu

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

Kehakaalu tõus,

Suurenenud gamma-

 

 

kehakaalu langus

glutamüültransferaas,

 

 

 

vere kolesterooli

 

 

 

sisalduse suurenemine

 

Lisaks turuletulekujärgsetele uuringutele on teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest:

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 • Alopeetsia
 • Kloasm
 • Nahavärvuse muutus

Rinnanäärmevähi risk

 • Naistel, kes on võtnud östrogeeni ja progestageeni kombineeritud ravi rohkem kui 5 aastat, on teatatud kuni 2 korda suuremat rinnanäärmevähi riski.
 • Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen progestageeni kombinatsiooni kasutajatel.
 • Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4)
 • Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise uuringu (Million women study, MWS) tulemused on esitatud allpool.

Uuring MWS– eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus

Riskisuhe ja

 

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja kohta 5

(aastad)

95% CI #

 

aasta jooksul (95%CI)

 

HAR

 

 

 

 

mittekasutaja

 

 

 

 

kohta

 

 

 

 

5 aasta jooksul*

 

 

 

 

 

 

Ainult östrogeeni sisaldav HAR

50…65

9…12

1,2

 

1…2 (0…3)

 

 

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon

50…65

9…12

1,7

 

6 (5…7)

 

 

 

 

 

*1 Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides

# Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega. Märkus: Kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, muutub rinnanäärmevähi lisajuhtude arv samuti proportsionaalselt.

US WHI uuringud – rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

naise kohta

95% CI #

kasutaja kohta 5 aasta

 

platseeborühmas 5 aasta

 

jooksul (95%CI)

 

jooksul*

 

 

 

 

CEE ainult östrogeen

50…79

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6…0)*

 

 

CEE+MPA östrogeen-progestageen

50…79

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0…9)

*2 WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.

‡ Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR’i kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

CEE- konjugeeritud hobuse östrogeen MPA- medroksüprogesteroonatsetaat

Endomeetriumivähk

Emakaga postmenopausis naised

Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HARi mittekasutaval emakaga naisel 1000-st. Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HARi, kuna see suurendab endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50...65.

Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib ennetada riski suurenemist. MWS uuringus ei esinenud kombineeritud HARi (järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0 (0,8...1,2)).

Munasarjavähi risk

Ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi diagnoosimise riski vähese suurenemisega (vt lõik 4.4). Metaanalüüs, mis hõlmas 52 epidemioloogilist uuringut, näitas munasarjavähi suuremat riski käesoleval ajal hormoonasendusravi saavatel naistel võrreldes naistega, kes ei ole kunagi hormoonasendusravi saanud (RR 1,43; 95% usaldusvahemik 1,31–1,56). 50–54-aastastel naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, tähendab see umbes üht munasarjavähi lisajuhtu 2000 kasutaja kohta. 50–54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk umbes kahel naisel 2000st.

Venoosse trombemboolia risk

HARi seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR’i kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud – VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

naise kohta

95% CI #

kasutaja kohta 5 aasta

 

platseeborühmas 5

 

jooksul

 

aasta jooksul*

 

 

 

Vaid suukaudne östrogeen

 

50…59

1,2 (0,6…2,4)

1 (-3…10)

 

Suukaudne östrogeeni- progestageeni kombinatsioon

50…59

2,3 (1,2…4,3)

5 (1…13)

3 Uuring emakata

naistel

 

 

Südame isheemiatõve risk

 • Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen progestageen HARi kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

naise kohta

95% CI #

kasutaja kohta 5 aasta

 

platseeborühmas 5 aasta

 

jooksul

 

jooksul*

 

 

50…59

1,3 (1,1…1,6)

3 (1…5)

 1. WHI kombineeritud uuringud – isheemilise insuldi 4 lisarisk 5 aastase kasutamise jooksul
 2. Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.
 • Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeenprogestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi suhtelise riski 1,5kordse suurenemisega. HARi kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole suurenenud.
 • Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on selgelt vanusest sõltuv. HARi kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk vanuse suurenedes, vt lõik 4.4.

Östrogeen ja/või progestageenravi korral on teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest: angioödeem, anafülaktoidsed/anafülaktilised reaktsioonid, glükoosi talumatus, depressioon, tujumuutused, ärrituvus, korea süvenemine, epilepsia süvenemine, dementsus (vt lõik 4.4), astma süvenemine, kolestaatiline ikterus, suurenenud risk sapipõie haiguse tekkeks, pankreatiit, maksa hemangioomide suurenemine, kloasm või melasm, mis võib püsima jääda ka peale ravimi katkestamist; multiformne erüteem, hemorraagiline lööve, juustekadu, artralgiad, galaktorröa, fibrotsüstilised muutused rinnas, emaka leiomüoomi suurenemine, muutused emakakaela sekreedis, emakakaela ektroopium, vaginaalne kandidiaas, hüpokaltseemia (eelnev seisund).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Östrogeeni sisaldavate ravimite suurte annuste manustamise järgselt ei ole teatatud mingitest toimetest. Ösrogeeni üleannustamise järgselt võib naistel esineda iiveldus, oksendamine, rindade hellus, pearinglus, kõhuvalu, uimasus/väsimus ja läbimurdeveritsus. Üleannustamise ravi on Lenzetto kasutamise lõpetamine koos sobiva sümptomaatilise raviga.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid, Östrogeenid, Looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid; östradiool.

ATC-kood: G03CA03

Lenzetto tagab süsteemse östrogeenasendusravi vabastades östradiooli, mis on peamine munasarjade poolt toodetav östrogeenne hormoon.

Toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense östradiooliga. See kompenseerib östrogeenide sekretsiooni menopausiaegset vähenemist ja leevendab sellest tingitud sümptomeid.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lenzetto manustamisel nahale on keskmine kuivamisaeg 90 sekundit (median= 67 sekundit). Mitmekordse annustamise uuringus raviti postmenopausis naisi 14 päeva jooksul ühe,- kahe või kolme 90 mikroliitri pihustusega käsivarre siseküljele. Östradiooli tasakaalukontsentratsion saavutati pärast 7…8- päevast Lenzetto manustamist.

Hommikuse manustamise järgse 24- tunnise perioodi jooksul püsis tase veres üldiselt stabiilne ning terapeutilises vahemikus ja maksimaalne kontsentratsioon tekkis kella 2 ja 6 vahel hommikul.

Kliinilises uuringus raviti postmenopausis naisi 12 nädala jooksul ühe,- kahe või kolme 90 mikroliitri pihustusega käsivarre siseküljele ning östradiooli taste veres määrati 4., 8. ja 12. nädalal. Östradiooli tase suurenes sõltuvalt annuse suurenemisest (vastavalt üks, kaks või kolm pihustust), kuid suurenemine ei olnud annusega päris proportsionaalne.

Östradiooli ja östrooni farmakokineetilisi parameetreid ühe,- kahe või kolme 90 mikroliitri Lenzetto pihustuse manustamisel uuriti edasi kliinilises uuringus ning selle tulemused on kirjeldatud tabelis 2.

Tabel 2. Farmakokineetilised parameetrid 14. päeval (ei ole kohandatud algväärtusega)

 

Lenzetto päevast annuste arv

 

FK Parameeter

 

 

 

 

1 pihustus

2 pihustus

 

3 sprei

 

 

 

(N = 24)

(N = 23)

 

(N = 24)

Östradiool (pg/ml)

 

 

 

 

Cmax

31,2

46,1

 

48,4

Cmin

10,3

16,4

 

18,9

Cavg

17,8

28,2

 

29,5

Östroon (pg/ml)

 

 

 

 

Cmax

47,1

58,4

 

67,4

Cmin

29,0

39,0

 

44,1

Cavg

35,5

48,7

 

54,8

kõik väärtused on geomeetrilised keskmised

Teises farmakokineetilises uuringus hinnati östradiooli kontsentratsiooni plasmas 20 postmenopausis naisel, keda raviti 18 päeva Lenzetto kolme 90 mikroliitri pihustusega käsivarre siseküljele. Selles uuringus ei täheldatud erinevusi östradiooli imendumises, kui 1 tund enne Lenzetto manustamist kasutati päikesekaitsekreemi. Kui päikesekaitsekreemi kasutati 1 tund pärast Lenzetto manustamist, ilmnes östradiooli imendumises ligikaudu 10%-line vähenemine (vt lõik 4.4).

Uuringud näitavad, et võrreldes manustamisega küünarvarre siseküljele, on östradiooli imendumine võrreldav, kui Lenzetto´t manustatakse reiele, kuid on väiksem, kui manustatakse kõhunahale.

Östradiooli ülekandumine Lenzetto manustamise ajal

Kliinilises uuringus 20-l postmenopausis naisel, keda raviti kolme 90 µl östradiooli transdermaalse pihustusega (1,53 mg/pihustus) käsivarre siseküljele üks kord päevas, hinnati ülekandumisriski hoides käsivart 1 tund pärast manustamist 5 minuti jooksul meesterahva käsivarre siseküljel. Kliinilise uuringu käigus ei täheldatud östradiooli ülekandumist olulisel määral. Teave ülekandumise kohta 1 tunni jooksul pärast manustamist ei ole saadaval (vt lõik 4.4).

Nahatemperatuuri tõus

Biosaadavusuuringus hinnati ümbritseva õhu kõrgema temperatuuri mõju 24-l tervel postmenopausis naisel manustades 2 pihustust käsivarrele. Selle uuringu käigus täheldati, et temperatuuri muutus 35°C-ni 4 tunni jooksul, põhjustas võrreldavat muutust imendumismääras, erinevus oli ligikaudu 10% võrreldes andmetega, mis saadi toatemperatuuril.

Ülekaalulised ja rasvunud naised

Et hinnata rasvumuse mõju imendumisele, viidi läbi üksikannuse võrdlev biosaadavuse uuring. Uuringus võrreldi östradiooli 1,53 mg/pihustus (90 mikroliitrit) imendumist rasvunud ning normaalkaaluga naistel normaalse temperatuuri tingimustes pärast kahe annuse manustamist käsivarrele. Vastavalt konjugeerimata östradiooli ja östrooni korrigeeritud algväärtusele, oli imendumismäär ligikaudu 33…38% ja 15…17% madalam, samas kui maksimaalse imendumise mediaani täheldati 12…14 tundi varem. Algväärtuse suhtes korrigeeritud kogu östrooni imendumismäär- ja kiirus on rasvunud postmenopausis naistel vastavalt ligikaudu 7% madalam ja 22% kõrgem. TMAX on rasvunud postmenopausis naistel edasi lükkunud ligikaudu 6 tundi.

Jaotumine

Veres ringlevad östrogeenid on suurel määral seotuna suguhormooni siduva globuliini (SHBG) ja albumiiniga.

Biotransformatsioon

Östradiool konverteeritakse tagasi östrooniks ning mõlemad võivad konverteeruda östriooliks, mis on peamine uriiniga väljutatav metaboliit. Östrogeenid läbivad ka enterohepaatilise retsirkulatsiooni läbides sulfaat- ja glükuroniidkonjugatsiooni maksas, konjugaatide sapiga soolde eritumise ja hüdrolüüsi maos, millele järgneb uuesti imendumine. Postmenopausis naistel on suur hulk ringlevast östrogeenist sulfaatkonjugaatidena, eriti östroonsulfaadina, mis toimib aktiivsete östrogeenide moodustumise tsirkuleeriva reservuaarina.

Eritumine

Östradiool, östroon ja östriool eritatakse esmaselt uriini glükuroniidide ja sulfaatidena. Kui tasakaalukontsentratsioon oli saavutatud, taastus östradiooli, östrooni ja östriooli plasmakontsentratsioonide algväärtus rohkem kui 1 nädala jooksul pärast ravi katkestamist.

Prekliinilised ohutusandmed

Konventsionaalsed uuringud üldise toksilisuse kohta ei näidanud täiendavaid riske lisaks sellele, mis on antud ravimi omaduste kokkuvõttes juba kirjeldatud. Looduslike ja sünteetiliste östrogeenide pikaajaline pidev kasutamine teatud loomaliikidel suurendab rinna,- emaka,- emakakaela,- vagiina,- tupe ja maksakarstinoomide tekkesagedust (vt lõik 4.4).

Loomkatsed östradiooli või östradioolvaleraadiga on näidanud embrüoletaalset toimet isegi suhteliselt madalates annustes. Täheldati kuse- ja suguteede väärarenguid ning meessoost loodetel naissoo tunnuste arengut.

Oktisalaat on ravimi koostisesse lisatud abiainena naha läbitavuse parandamiseks. Oktisalaati on aastaid laialt kasutatud kaubanduslikes nahale manustatavates toodetes. Kuigi puuduvad vormikohased toksilisuse uuringud, ei kujuta oktisalaat tõenäoliselt mingit ohtu inimesele, kuna nii suukaudne äge toksilisus kui ka subkrooniline nahale või suukaudse manustamise järgne toksilisus on oksisalaadil madal. Fototoksilisuse ja fotokontaktallergia testid inimesel olid negatiivsed. Samuti olid negatiivsed mutageensuse, klastogeensuse, fotomutageensuse ja foto-klastogeensuse testid, mis teostati kasutades bakteriaalseid ja koekultuuride teste.

Põhinedes hormoonaktiivsuse ja genotoksilisuse uuringutele ja võttes arvesse oktisalaadi piiratud imendumist läbi naha, oktisalaadi suhteliselt väikest annust tootes (8,5%), ning et vaatamata laialdasele kasutamiselet päikesekaitsekreemides ja kosmeetikumides ei ole kõrvaltoimetest teavitatud, on oktisalaadi toime inimese reproduktsioonitoksilisusele ja kartsinogeenne toime ebatõenäoline.

Keskkonnariski hindamise uuringud on näidanud, et toimeaine östradioolhemihüdraat võib kujutada ohtu veekeskkonnale, eriti kaladele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Oktisalaat

Etanool 96%

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Kasutada ära 56 päeva jooksul pärast esmast avamist.

Säilitamise eritingimused

Mitte hoida külmkapis ja lasta külmuda. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Sisaldab etanooli, mis on tuleohtlik. Hoida eemal kuumaallikatest, lahtisest leegist ja teistest süttivatest allikatest.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Lahus on pakendatud klaasviaali, millel on mõõtepump. Sisu ümbritseb plastikkate, millel on koonusekujuline otsik, mis aitab kontrollida mõõdetud annuse kaugust, nurka ja manustamispiirkonda.

Üks konteiner sisaldab 8,1 ml transdermaalse sprei lahust ning pärast aktiveerimist on see mõeldud 56 annuse väljastamiseks.

Pakendi suurused:

1 plastikkonteiner 8,1 ml (56 annust).

3 plastikkonteinerit 3x8,1 ml (3x56 annust).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Pärast 56 spreipihustuse manustamist tuleb konteiner ära visata, isegi kui see sisaldab veel lahuse jääke. Väljutatud pihustuste arv tuleb märkida karbil olevasse tabelisse.

Ravimijäägid võivad jääda kasutatud konteineritesse, mistõttu neid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Tühjad konteinerid tuleb tagastada apteeki hävitamiseks.

See ravimpreparaat võib kujutada ohtu keskkonnale (vt lõik 5.3)

MÜÜGILOA HOIDJA

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ungari

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2018