Leponex - tablett (25mg)

ATC Kood: N05AH02
Toimeaine: klosapiin
Tootja: BGP Products SIA

Artikli sisukord

LEPONEX
tablett (25mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Leponex 25 mg tabletid

Leponex 100 mg tabletid

Klosapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Leponex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Leponex’i võtmist
 3. Kuidas Leponex’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Leponex’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Leponex ja milleks seda kasutatakse

Leponex’i toimeaine on klosapiin, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks ehk psühhoosivastasteks ravimiteks (ravimid, mida kasutatakse psühhoosiks nimetatud psüühikahäire raviks).

Leponex’i kasutatakse skisofreeniaga patsientidel, kellel teised ravimid ei ole olnud tõhusad. Skisofreenia on psüühikahäire, mis mõjutab mõtlemist, tundeelu ja käitumist. Leponex’i tohib kasutada ainult juhul, kui olete skisofreenia raviks juba proovinud vähemalt kahte teist psühhoosivastast ravimit, kaasa arvatud ühte uuematest atüüpilistest antipsühhootikumidest, ning need ravimid ei olnud tõhusad või põhjustasid tõsiseid kõrvaltoimeid, mida ei olnud võimalik ravida.

Leponex’i kasutatakse ka raskekujuliste mõtlemis-, emotsionaalsete ja käitumishäirete raviks Parkinsoni tõve haigetel, kellel teised ravimid ei ole olnud tõhusad.

Mida on vaja teada enne Leponex’i kasutamist

Ärge võtke Leponex’i:

 • kui te olete klosapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te ei saa regulaarselt anda vereanalüüse.
 • kui teile on kunagi öeldud, et teil on madal valgevereliblede arv (nt leukopeenia või agranulotsütoos), eriti kui see oli põhjustatud ravimitest. See ei kehti juhul, kui madala valgevereliblede arvu põhjuseks oli eelnev keemiaravi.
 • kui olete eelnevalt lõpetanud Leponex’i kasutamise raskete kõrvaltoimete tõttu (nt agranulotsütoos või südameprobleemid).
 • kui teid ravitakse või on ravitud psühhoosivastaste ravimite pikatoimeliste depoosüstidega.
 • kui teil esineb või on kunagi esinenud mõni luuüdi haigus.
 • kui teil esineb ravile allumatu epilepsia (krambid või hood).
 • kui teil on alkoholist või uimastitest (narkootikumidest) põhjustatud äge psüühikahäire.
 • kui teil esineb teadvuse hägustumine või tugev uimasus.
 • kui teil esineb vereringe kollaps, mis võib tekkida raske šoki tagajärjel.
 • kui teil esineb mõni raske neeruhaigus.
 • kui te põete müokardiiti (südamelihasepõletikku).
 • kui teil esineb mõni muu raske südamehaigus.
 • kui teil esinevad ägeda maksahaiguse sümptomid, nagu ikterus e kollasus (naha ja silmavalgete kollasus), iiveldus ja isutus.
 • kui teil esineb mõni muu raske maksahaigus.
 • kui teil esineb paralüütiline iileus (sool ei tööta korralikult ja teil on raske kõhukinnisus).
 • kui kasutate ravimeid, mis takistavad luuüdi normaalset talitlust.
 • kui kasutate ravimeid, mis põhjustavad valgevereliblede arvu vähenemist.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, rääkige sellest arstile ja ärge Leponex’i võtke.

Leponex’i ei tohi kasutada teadvuseta või koomas inimestel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Selles lõigus loetletud ohutusmeetmed on väga tähtsad. Te peate neid järgima, et viia miinimumini risk tõsiste eluohtlike kõrvaltoimete tekkeks.

Enne Leponex’i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teil esineb või on kunagi varem esinenud:

 • veresoonte ummistusi teil või teie perekonnas, sest seda tüüpi ravimeid on seostatud veresoonte ummistumisega (venoosne trombemboolia).
 • glaukoom (silmasisese rõhu tõus).
 • suhkurtõbi. Veresuhkru taseme (mõnikord märkimisväärne) tõusu on Leponex’i kasutamisel esinenud nii patsientidel, kellel on varasemalt olnud suhkurtõbi kui ka neil, kellel varasemalt suhkurtõbe ei ole olnud (vt lõik 4).
 • eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskus.
 • ükskõik milline südame, neeru või maksahaigus.
 • krooniline kõhukinnisus või kui te võtate kõhukinnisust põhjustavaid ravimeid (nt antikolinergilised ravimid).
 • galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosigalaktoosi imendumishäire.
 • ravile alluv epilepsia.
 • jämesoolehaigused.
 • teile on kunagi tehtud kõhuõõneoperatsioon.
 • teil või teie perekonnas on esinenud südamehaigusi või QTintervalli pikenemiseks nimetatud ebanormaalset südametegevust.
 • kõrgenenud risk insuldi tekkeks. Näiteks, kui teil on kõrge vererõhk, kardiovaskulaarsed probleemid või probleemid ajuveresoontega.

Enne järgmise Leponex’i tableti võtmist rääkige oma arstile otsekohe:

 • kui teil tekivad külmetuse nähud, palavik, gripitaolised sümptomid, kurguvalu või muud infektsiooninähud. Teile tuleb otsekohe teha vereanalüüs kontrollimaks, kas sümptomid on seotud ravimiga.
 • kui teil tekib kehatemperatuuri järsk kiire tõus, lihasjäikus, mis võib viia teadvuse kaotuseni (maliigne neuroleptiline sündroom). See on tõsine kõrvaltoime, mis vajab kohest ravi.
 • kui teil esineb kiire ja ebakorrapärane südametegevus, isegi puhkeolekus, südamepekslemine, hingamisprobleemid, valu rinnus või ebaselge põhjusega väsimus. Arst peab kontrollima teie südant ja vajadusel suunama teid otsekohe kardioloogi konsultatsioonile.
 • kui teil tekib iiveldus, oksendamine ja/või isutus. Arst peab kontrollima teie maksatalitlust.
 • kui teil on tõsine kõhukinnisus. Edasiste komplikatsioonide vältimiseks peab arst seda ravima.
 • kui teil on kõhukinnisus, kõhuvalu, katsumise korral valulikkus kõhus, palavik, kõhupuhitus ja/või verine kõhulahtisus. Teie arst peab teid läbi vaatama.

Meditsiiniline kontroll ja vereanalüüsid

Enne Leponex-ravi alustamist küsib arst teie varasema haigusloo kohta ja teeb vereanalüüsi kontrollimaks, kas valgevereliblede arv on normaalne. Seda on tähtis kontrollida, sest organism vajab valgevereliblesid infektsioonide vastu võitlemiseks.

Kui teie vere suhkrutase on kõrge (teil on diabeet), võib arst korrapäraselt määrata teie vere suhkrutaset.

Leponex võib mõjutada vere lipiidide taset. Leponex võib põhjustada kehakaalu tõusu. Arst võib jälgida teie kehakaalu ja vere lipiidide taset.

Kui teil juba esineb või Leponex põhjustab peapööritust, pearinglust või minestust, olge ettevaatlik istuvast või lamavast asendist püsti tõusmisel, kuna see võib suurendada kukkumise võimalust.

Kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa mis tahes põhjusel pikka aega ringi liikuda, rääkige arstiga Leponex-ravist. Võite olla ohustatud tromboosi (verehüüve veenis) tekkest.

Lapsed ja noorukid

Kui olete alla 16-aastane, ei tohi te Leponex’i kasutada, sest puuduvad piisavad andmed ravimi kasutamise kohta selles vanuserühmas.

Eakad (60aastased ja vanemad)

Eakatel patsientidel (60aastased ja vanemad) tekivad Leponex-ravi ajal suurema tõenäosusega järgmised kõrvaltoimed: minestus või peapööritus asendi muutmise järgselt, pearinglus, kiire südametegevus, raskendatud urineerimine ja kõhukinnisus.

Rääkige oma arstile kui teil esineb dementsuseks nimetatud haiguslik seisund.

Muud ravimid ja Leponex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või taimseid preparaate. Te võite vajada tavalisest erinevaid ravimiannuseid või peate ravimeid vahetama.

Ärge võtke Leponex’i koos ravimitega, mis mõjutavad luuüdi normaalset talitlust ja/või põhjustavad organismis toodetavate valgevereliblede arvu langust, nagu:

 • karbamasepiin (epilepsiaravim).
 • teatud antibiootikumid: klooramfenikool, sulfoonamiidid (nt kotrimoksasool).
 • teatud valuvaigistid: pürasolooni derivaadid, nt fenüülbutasoon.
 • penitsillamiin, mida kasutatakse reumaatilise liigesepõletiku raviks.
 • tsütotoksilised ravimid, mida kasutatakse keemiaravis.
 • psühhoosivastaste ravimite pikatoimelised depoosüstid.

Nende ravimite toimel suureneb risk agranulotsütoosi (valgevereliblede puudus) tekkeks.

Leponex’i võtmine võib mõjutada teiste ravimite toimet ja teised ravimid võivad mõjutada Leponex’i toimet. Teavitage oma arsti sellest, kui võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • depressiooniravimid, nagu liitium, fluvoksamiin, tritsüklilised antidepressandid, MAO inhibiitorid, tsitalopraam, paroksetiin, fluoksetiin ja sertraliin.
 • teised psühhoosivastased ravimid, mida kasutatakse psüühikahäirete raviks, nagu perasiin.
 • bensodiasepiinid ja teised ravimid, mida kasutatakse ärevuse või unehäirete raviks.
 • narkootilised ained ja teised ravimid, mis võivad mõjutada hingamist.
 • epilepsiaravimid, nagu fenütoiin ja valproehape.
 • kõrge või madala vererõhu ravimid, nagu adrenaliin ja noradrenaliin.
 • varfariin, mida kasutatakse verehüüvete tekke vältimiseks.
 • antihistamiinsed e allergiavastased ravimid, mida kasutatakse külmetushaiguste või allergiate korral (nagu heinapalavik).
 • antikolinergilised ravimid, mida kasutatakse kõhukrampide, spasmide ja merehaiguse leevendamiseks.
 • Parkinsoni tõve ravimid.
 • digoksiin, mida kasutatakse südameprobleemide raviks.
 • ravimid, mida kasutatakse kiire või ebakorrapärase südametegevuse raviks.
 • mõned ravimid, mida kasutatakse seedetrakti haavandite raviks, nagu omeprasool või tsimetidiin.
 • mõned antibiootikumid, nagu erütromütsiin ja rifampitsiin.
 • mõned ravimid, mida kasutatakse seennakkuste (nt ketokonasool) või viirusnakkuste raviks (nt proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIVnakkuse raviks).
 • atropiin, ravim, mis võib sisalduda mõnedes silmatilkades või köha ja külmetuseravimites.
 • adrenaliin, mida kasutatakse erakorralistes olukordades.
 • rasestumisvastased tabletid.

See loetelu ei ole täielik. Arstil ja apteekril on rohkem informatsiooni ravimite kohta, mille kasutamisel koos Leponex’iga peab olema ettevaatlik või mida ei tohi koos Leponex’iga kasutada. Samuti oskavad nad öelda, kas teie poolt kasutatavad ravimid kuuluvad loetletud rühmadesse. Rääkige nendega.

Leponex’i võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Leponex-ravi ajal ei tohi tarvitada alkoholi.

Rääkige arstile sellest, kui te suitsetate ning kui sageli joote kofeiini sisaldavaid jooke (kohv, tee, koola). Suitsetamisharjumuste või kofeiini tarbimisharjumuste järsk muutmine võib muuta ka Leponex’i toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Arst arutab teiega kasu ja võimalikke riske, mis on seotud selle ravimi kasutamisega raseduse ajal. Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui peaksite Leponex-ravi ajal rasestuma. Raseduse kolmandal trimestril antipsühhootikume võtvate emade vastsündinud lastel võib pärast sündi olla suurenenud risk jäsemete kanguse, värisemise, erutuse, lihasjäikuse, lihaste lõtvuse, uimasuse, lühikeste ja pindmiste hingetõmmete ning imemisraskuste tekkeks. Kui teie lapsel tekib mõni neist sümptomitest, siis võtke ühendust oma arstiga.

Mõnedel psüühikahäirete ravimeid võtvatel naistel võib menstruaaltsükkel olla ebakorrapärane, samuti võivad menstruatsioonid üldse puududa. Kui see kehtib ka teie puhul, võib pärast Leponex’ile üleminekut menstruaaltsükkel taastuda. See tähendab, et peate kasutama tõhusat rasestumisvastast kaitset.

Leponex-ravi ajal ei tohi last rinnaga toita. Leponex’is sisalduv toimeaine klosapiin võib imenduda rinnapiima ja mõjutada last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Leponex võib põhjustada väsimust, uimasust ja krampe, eriti ravi alguses. Nende sümptomite esinemise korral ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega.

Leponex sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, arutage seda arstiga enne Leponex’i võtmist.

Kuidas Leponex’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tähtis on mitte muuta ravimi annust ega lõpetada Leponex’i võtmist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Jätkate tablettide võtmist senikaua, kui arst soovitab. Kui olete üle 60-aastane või vanem, võib arst ravi alustada väiksema annusega ja suurendada seda aeglasemalt, sest teil võivad suurema tõenäosusega tekkida mõned kõrvaltoimed (vt lõik 2 „Mida on vaja teda enne Leponex’i võtmist“).

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Skisofreenia ravi

Tavaline algannus on 12,5 mg (pool 25 mg tabletti) üks või kaks korda esimesel päeval, millele järgneb 25 mg manustamine üks või kaks korda päevas teisel päeval. Neelake tablett koos veega. Kui ravim on hästi talutav, suurendab arst järgneva 2...3 nädala jooksul annust järk-järgult 25...50 mg kaupa annuseni kuni 300 mg päevas. Seejärel võib ööpäevast annust vajadusel suurendada 50...100 mg kaupa poolenädalaste või eelistatult nädalaste intervallidega.

Efektiivne ööpäevane annus jääb tavaliselt vahemikku 200...450 mg, mis manustatakse väiksemateks annusteks jaotatuna. Mõned inimesed võivad vajada suuremat annust. Ööpäevase annusena on lubatud kuni 900 mg. 450 mg ületavate ööpäevaste annuste puhul võivad sagedamini tekkida kõrvaltoimed (eriti krambid). Kasutage alati väikseimat toimivat annust. Enamik inimesi võtab osa annusest hommikul ja osa õhtul. Arst ütleb teile täpselt, kuidas ööpäevast annust jaotada. Kui ööpäevane annus on ainult 200 mg, võib selle võtta ühe annusena õhtul. Kui Leponex’i kasutamine teatud aja jooksul on andnud edukaid tulemusi, võib arst proovida väiksemat annust. Leponex’i peab võtma vähemalt

6 kuud.

Raskekujuliste mõtlemishäirete ravi Parkinsoni tõve haigetel

Tavaline algannus on 12,5 mg (pool 25 mg tabletti) õhtul. Neelake tablett koos veega. Seejärel suurendab arst annust järk-järgult 12,5 mg kaupa (mitte kiiremini kui kaks korda nädalas) kuni maksimaalse annuseni 50 mg teise nädala lõpuks. Annuse suurendamine tuleb peatada või edasi lükata juhul, kui teil tekib minestus, peapööritus või segasus. Nende sümptomite vältimiseks mõõdetakse esimestel ravinädalatel teie vererõhku.

Efektiivne ööpäevane annus jääb tavaliselt vahemikku 25...37,5 mg, mis manustatakse ühe annusena õhtul. 50 mg annuseid tohib ületada ainult erandjuhtudel. Maksimaalne ööpäevane annus on 100 mg. Kasutage alati väikseimat toimivat annust.

Kui te võtate Leponex’i rohkem kui ette nähtud

Kui arvate, et olete võtnud liiga palju tablette või kui keegi teine võtab teie tablette, võtke otsekohe ühendust arstiga või helistage kiirabisse.

Üleannustamise sümptomid on järgmised:

Uimasus, väsimus, energiapuudus, teadvusetus, kooma, segasus, hallutsinatsioonid, ärevus, seosetu kõne, jäsemete jäikus, käte värisemine, krambid (hood), suurenenud süljeeritus, silma tumeda osa (pupilli) laienemine, ähmane nägemine, madal vererõhk, kollaps, kiire või ebakorrapärane südametegevus, pindmine või raskendatud hingamine.

Kui te unustate Leponex’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, siis võtke see niipea kui meelde tuleb. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud tabletid võtmata ja võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te ei ole Leponex’i võtnud üle 48 tunni, võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga.

Kui te lõpetate Leponex’i võtmise

Ärge lõpetage Leponex’i võtmist ilma arstiga nõu pidamata, sest teil võivad tekkida võõrutusreaktsioonid. Nendeks reaktsioonideks on higistamine, peavalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Kui teil esineb mõni nimetatud nähtudest, rääkige sellest koheselt oma arstile. Kui te ei saa kohe ravi, võivad nendele nähtudele järgneda tõsisemad kõrvaltoimed. Tagasi võivad tulla esialgsed sümptomid. Ravi lõpetamisel on soovitatav annuse järk-järguline vähendamine 12,5 mg kaupa 1...2 nädala jooksul. Arst annab teile nõu, kuidas ööpäevast annust vähendada. Kui peate Leponex-ravi järsku lõpetama, vajate arstlikku kontrolli. Kui arst otsustab ravi Leponex’iga uuesti alustada ja te võtsite Leponex’i viimase annuse rohkem kui kaks päeva tagasi, on algannuseks

12,5 mg.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest arstiabi:

Enne Leponex’i järgmise tableti võtmist rääkige oma arstile otsekohe, kui teil esineb midagi järgnevast:

Väga sage (rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • tõsine kõhukinnisus. Edasiste komplikatsioonide vältimiseks peab arst seda ravima.
 • kiire südame löögisagedus.

Sage (kuni 1 inimesel 10-st):

 • külmetuse nähud, palavik, gripitaolised sümptomid, kurguvalu või muud infektsiooninähud. Teile tuleb otsekohe teha vereanalüüs kontrollimaks, kas sümptomid on seotud ravimiga.
 • krambid.
 • järsk minestamine või järsk teadvuskaotus koos lihasnõrkusega.

Aeg-ajalt (kuni 1 inimesel 100-st):

 • kehatemperatuuri järsk kiire tõus, lihasjäikus, mis võib viia teadvuse kaotuseni (maliigne neuroleptiline sündroom), see on tõsine kõrvaltoime, mis vajab kohest ravi.
 • joobnud tunne, pearinglus või minestamine istuvast või lamavast asendist püsti tõustes, kuna see võib suurendada kukkumise võimalust.

Harv (kuni 1 inimesel 1000-st):

 • hingamisteede infektsiooni või kopsupõletiku nähud, nagu palavik, köha, hingamisraskus, vilistav hingamine.
 • tugev põletav valu ülakõhus, mis kiirgub selga, koos iivelduse ja oksendamisega; see on tingitud kõhunäärme põletikust.
 • minestus ja lihasnõrkus, mis on tingitud järsust vererõhu langusest (vereringe kollaps).
 • neelamisraskus (mis võib põhjustada toidu hingamisteedesse tõmbamist).
 • iiveldus, oksendamine ja/või isutus. Arst peab kontrollima teie maksatalitlust.
 • rasvumise algusele viitavad nähud või rasvumise süvenemine.
 • hingamisseisak une ajal koos norskamisega või ilma.

Harv (kuni 1 inimesel 1000-st) või väga harv (kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • kiire ja ebakorrapärane südametegevus, isegi puhkeolekus, südamepekslemine, hingamisprobleemid, valu rinnus või ebaselge põhjusega väsimus. Arst peab kontrollima teie südant ja vajadusel suunama teid otsekohe kardioloogi konsultatsioonile.

Väga harv (kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • püsiv valulik peenise erektsioon, kui olete mees. Seda nimetatakse priapismiks. Kui teil on erektsioon, mis esineb kauem kui 4 tundi, on vajalik kohene ravi, et vältida edasisi tüsistusi.
 • iseeneslikud veritsused või verevalumite teke, mis võivad viidata vereliistakute hulga vähenemisele veres.
 • sümptomid, mis tekivad veresuhkru kontrollimatu tõusu korral (nt iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, suur janu, rohke urineerimine, desorienteeritus või segasus).
 • kõhuvalu, krambid, kõhuturse, oksendamine, kõhukinnisus ja gaaside peetus, mis võivad olla soolesulgusele viitavad nähud ja sümptomid.
 • isukaotus, kõhuturse, kõhuvalu, naha muutumine kollaseks, suur nõrkus ja haigusetunne. Need sümptomid võivad viidata sellele, et teil hakkab tekkima maksakahjustus, mis võib edasi areneda fulminantseks maksanekroosiks.
 • iiveldus, oksendamine, kurnatus, kehakaalu langus, mis võivad olla neerupõletiku sümptomid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • suruv valu rindkeres, pitsitus, surve või pigistustunne rinkeres (rindkere valu võib kiirguda vasakusse kätte, lõuga, kaela ja ülakõhtu), õhupuudus, higistamine, nõrkus, joobnud tunne,

iiveldus, oksendamine ja südamepekslemine (südameinfarkti sümptomid). Te peate koheselt saama erakorralist meditsiinilist abi.

 • rindkeres surve, raskus, pitsitus, pigistus, põletus või lämbumistunne (südamelihase puuduliku verevoolu ja hapnikuga varustatuse nähud). Teie arst peab kontrollima teie südametööd.
 • südamepekslemise või puperdamise hood (palpitatsioonid).
 • kiire ja ebaregulaarne südamerütm (kodade virvendus). Aegajalt võivad tekkida südamepekslemine, minestus, hingeldus või ebamugavustunne rindkeres. Arst peab kontrollima teie südant.
 • madala vererõhu sümptomid, nagu joobnud tunne, pearinglus, minestus, hägune nägemine, ebatavaline väsimus, külm ja niiske nahk või iiveldus.
 • veenide, eriti jalaveenide ummistuse tunnused (tunnusteks võivad olla turse, valu ja jala punetus), mis võib liikuda veresoonte kaudu kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskusi.
 • tõestatud või väga tõenäoline infektsioon koos palaviku või madala kehatemperatuuri, ebanormaalselt kiire hingamise, kiire südamerütmi, reaktsiooni ja teadvuse muutuste, vererõhu langusega (sepsis).
 • tugev higistamine, peavalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus (kolinergilise sündroomi sümptomid).
 • oluliselt vähenenud uriinieritus (neerupuudulikkuse tunnus).
 • allergianähud (peamiselt näo, suu ja kõriturse, aga ka keeleturse, mis võib olla sügelev ja valulik),
 • isukaotus, kõhuturse, kõhuvalu, naha muutumine kollaseks, suur väsimus ja haigusetunne. Need võivad viidata võimalikule maksahäirele, mille käigus võib normaalne maksakude hakata armistuma, mis viib maksafunktsiooni kaotuseni, sh maksahaigused, millel on eluohtlikud tagajärjed, nagu maksapuudulikkus (mis võib põhjustada surma), maksakahjustus (maksarakkude, maksasiseste sapiteede või mõlemate kahjustus) ja maksa siirdamine.
 • kõhukinnisus, kõhuvalu, katsumise korral valulikkus kõhus, palavik, kõhupuhitus, verine kõhulahtisus. See võib viidata megakoolonile (soole laienemine) või sooleinfarktile/isheemiale. Teie arst peab teid läbi vaatama.
 • terav valu rindkeres koos õhupuudusega ja koos köhimisega või ilma.
 • lihasnõrkuse teke või süvenemine, lihasspasmid, lihasvalu. See võib viidata võimalikule lihashaigusele (rabdomüolüüs). Teie arst peab teid läbi vaatama.
 • terav valu rindkeres või kõhus koos õhupuudusega ja koos köhimise või palavikuga või ilma.

Kui midagi ülaltoodust käib teie kohta ja enne kui te võtate järgmise Leponex’i tableti, palun rääkige sellest viivitamatult oma arstile.

Teised kõrvaltoimed:

Väga sage (rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Uimasus, pearinglus, suurenenud süljeeritus.

Sage (kuni 1 inimesel 10-st):

Kõrge valgevereliblede arv (leukotsütoos), teatud tüüpi valgevereliblede kõrge arv (eosinofiilia), kehakaalu suurenemine, ähmane nägemine, peavalu, värisemine, jäikus, rahutus, krambid, tõmblused, ebanormaalsed liigutused, võimetus liikuma hakata, võimetus liikumatuna püsida, südame EKG muutused, kõrge vererõhk, minestus või joobnud tunne pärast asendi muutmist, iiveldus, oksendamine, isutus, suukuivus, väikesed kõrvalekalded maksafunktsiooni testides, põiekontrolli kadumine, raskendatud urineerimine, väsimus, palavik, suurenenud higistamine, kehatemperatuuri tõus, kõnehäired (ebaselge kõne).

Aeg-ajalt (kuni 1 inimesel 100-st):

Valgevereliblede puudus (agranulotsütoos), kõnehäired (kokutamine).

Harv (kuni 1 inimesel 1000-st):

Madal punavereliblede arv (aneemia), rahutus, ärevus, segasus, deliirium, ebakorrapärane südametegevus, südamelihasepõletik või südamepaunapõletik, vedeliku kogunemine ümber südame,

kõrge veresuhkru tase, suhkurtõbi, verehüüve kopsudes, maksapõletik, maksahaigus, mis põhjustab naha kollasust/uriini tumenemist/sügelust, lihasensüümide taseme tõus veres.

Väga harv (kuni 1 inimesel 10 000-st):

Vereliistakute arvu suurenemine koos võimaliku verehüüvete tekkega veresoontes, suu/keele ja jäsemete kontrollimatud liigutused, sundmõtted ning korduv ja rituaalne käitumine (obsessiivkompulsiivsed sümptomid), nahareaktsioonid, süljenäärmete suurenemisest tingitud turse kõrva ees, hingamisraskus, väga kõrge triglütseriidide või kolesterooli sisaldus veres, südamelihase kahjustus, südametegevuse lakkamine (südameseiskus), ebaselge põhjusega äkksurm.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Muutused ajulainete mõõtmistulemustes (entsefalogramm/EEG), kõhulahtisus, ebamugavustunne kõhus, kõrvetised, ebamugavustunne kõhus pärast sööki, lihasnõrkus, lihaskrambid, lihasvalu, kinnine nina, öine märgamine, järsku alanud kontrollimatu vererõhu tõus, kontrollimatu keha paindumine ühele poole, meestel seemnepurske häire, mille korral läheb seemnevedelik põide, selle asemel et peenise kaudu väljuda (kuiv orgasm või retrograadne ejakulatsioon), nahalööve, lillakaspunased täpid, palavik või sügelus veresoontepõletiku tõttu, käärsoolepõletik, mille tagajärjel tekib kõhulahtisus, kõhuvalu ja palavik, nahavärvuse muutus, liblikakujuline lööve näol, liigesvalu, lihasvalu, palavik ja väsimus (erütematoosne luupus), rahutute jalgade sündroom (vastupandamatu tung liigutada jalgu või käsi, millega eeskätt õhtuti või öösel kaasneb ebamugavustunne tavaliselt puhkeolekus ning mis liigutamisel ajutiselt leeveneb).

Antipsühhootikume kasutavatel eakatel dementsetel patsientidel on täheldatud vähest suremuse suurenemist võrreldes antipsühhootikume mitte kasutavate patsientidega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Leponex’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Leponex sisaldab

 • Toimeaine on klosapiin. Iga tablett sisaldab 25 mg või 100 mg klosapiini.
 • Teised koostisosad on magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, povidoon K30, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Leponex välja näeb ja pakendi sisu

Leponex tabletid on PVC/PE/PVDC/alumiinium blisterpakendis või PVC/PVDC/alumiinium blisterpakendis, 50 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja:

BGP Products SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV 1004

Läti

Tootja:

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungari

või

McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Tel: +372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Klosapiin võib põhjustada agranulotsütoosi. Selle kasutamine peaks piirduma patsientidega:

 • kellel on skisofreenia, mis ei allu ravile antipsühhootikumiga või kui see ravi ei ole talutav, või kellel on Parkinsoni tõvega seotud psühhoos, mille korral muud ravimeetmed ei ole olnud tõhusad (vt lõik 4.1)
 • kellel on ravieelselt normaalne leukotsüütide arv (≥ 3500/mm) (≥ 3,5 x 10/l) ja neutrofiilide absoluutarv (ANC) (≥ 2000/mm) (≥ 2,0 x 10/l) ning
 • kellel saab leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvu (ANC) määrata regulaarselt: üks kord nädalas esimesel 18 ravinädalal ja seejärel kogu ravi vältel vähemalt iga 4 nädala järel. Kontroll peab jätkuma kogu ravi vältel ning 4 nädalat pärast klosapiinravi lõpetamist (vt lõik 4.4).

Raviarstid peavad täielikult järgima ettenähtud ohutusmeetmeid. Igal visiidil tuleb klosapiini saavale patsiendile meelde tuletada, et ta võtaks raviarstiga ühendust otsekohe, kui ilmnevad mis tahes tüüpi infektsiooninähud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata gripitaolistele sümptomitele, nagu palavik või kurguvalu, ning muudele infektsiooninähtudele, mis võivad viidata neutropeeniale (vt lõik 4.4).

Klosapiini tohib väljastada range meditsiinilise järelevalve all vastavalt ametlikele soovitustele (vt lõik 4.4).

Müokardiit

Klosapiini seostatakse suurenenud riskiga müokardiidi tekkeks, mis on harvadel juhtudel lõppenud surmaga. Müokardiidi tekkerisk on suurim esimesel kahel ravikuul. Harva on kirjeldatud ka surmaga lõppenud kardiomüopaatia juhtusid (vt lõik 4.4).

Müokardiiti või kardiomüopaatiat tuleb kahtlustada patsientidel, kellel tekib püsiv tahhükardia puhkeolekus, eriti kahel esimesel ravikuul, ja/või südamepekslemine, südame rütmihäired, rindkerevalu ja muud südamepuudulikkuse nähud ja sümptomid (nt ebaselge põhjusega väsimus, hingeldus, tahhüpnoe) või müokardiinfarkti meenutavad sümptomid (vt lõik 4.4).

Müokardiidi või kardiomüopaatia kahtluse korral tuleb klosapiinravi koheselt lõpetada ja suunata patsient otsekohe kardioloogi konsultatsioonile (vt lõik 4.4).

Patsiente, kellel tekib klosapiinist tingitud müokardiit või kardiomüopaatia, ei tohi klosapiiniga uuesti ravida (vt lõik 4.4).

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leponex, 25 mg tabletid

Leponex, 100 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

25 mg tablett: üks tablett sisaldab 25 mg klosapiini.

100 mg tablett: üks tablett sisaldab 100 mg klosapiini.

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks 25 mg tablett sisaldab ka 48,0 mg ja üks 100 mg tablett 192,0 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

25 mg: kollane ümmargune kaldservadega lame tablett. Ühel küljel on kood „L/O“ ja poolitusjoon ning teisel küljel „CLOZ“.

100 mg: kollane ümmargune kaldservadega lame tablett. Ühel küljel on kood „Z/A“ ja poolitusjoon ning teisel küljel „CLOZ“.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ravile resistentne skisofreenia

Klosapiin on näidustatud kasutamiseks ravile resistentse skisofreenia ravis ning skisofreeniaga patsientidel, kellel esinevad raskekujulised, ravimatud neuroloogilised kõrvaltoimed teiste antipsühhootikumide, kaasa arvatud atüüpiliste antipsühhootikumide suhtes.

Ravile resistentsust defineeritakse kui rahuldava kliinilise paranemise mittesaavutamist hoolimata sellest, et piisava aja jooksul kasutatakse piisavates annustes vähemalt kahte erinevat antipsühhootikumi, kaasa arvatud atüüpilist antipsühhootikumi.

Parkinsoni tõve käigus esinev psühhoos

Klosapiin on näidustatud ka Parkinsoni tõve käigus esinevate psühhootiliste häirete raviks juhtudel, kus standardravi ei ole olnud tõhus.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annustamine on individuaalne, kasutada tuleks minimaalset toimivat annust. Ettevaatlik annuse kohandamine ja jagatud annustega ravirežiim on vajalikud selleks, et minimeerida hüpotensiooni, krambihoogude ja sedatsiooni riski.

 1. Klosapiinravi tohib alustada patsientidel, kellel on leukotsüütide arv ≥ 3500/mm3 (3,5 x 10/l) ja neutrofiilide absoluutarv (ANC) ≥ 2000/mm3 (2,0 x 10/l) standardiseeritud normivahemiku piirides.

Annuse korrigeerimine on näidustatud patsientide puhul, kes saavad ka ravimeid, millel on klosapiiniga farmakodünaamilisi ja farmakokineetilisi koostoimeid, nagu bensodiasepiinid või selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (vt lõik 4.5).

Üleminek muult neuroleptikumilt klosapiini kasutamisele

Üldiselt ei soovitata kasutada klosapiini koos teiste neuroleptikumidega. Enne ravi alustamist klosapiiniga on soovitatav lõpetada teise neuroleptikumi kasutamine, vähendades annust kuni manustamise lõpetamiseni järk-järgult umbes ühe nädala vältel.

Soovitatavad annused on järgmised:

Ravile resistentse skisofreeniaga patsiendid

Ravi alustamine

Algannusena 12,5 mg (pool 25 mg tabletist) 1...2 korda esimesel ööpäeval ning 25 mg 1...2 korda teisel ööpäeval. Hea taluvuse korral võib annust suurendada aeglaselt, 25...50 mg võrra ööpäevas.

2...3 nädala vältel saavutatakse ööpäevane annus 300 mg, hiljem võib vajadusel ööpäevast annust suurendada 50...100 mg võrra kas poolenädalase või eelistatult nädalase intervalli järel.

Terapeutiline annusevahemik

Enamikul patsientidest on psühhoosivastast toimet oodata 200...450 mg ööpäevaste annuste kasutamisel, mis manustatakse väiksemateks annusteks jaotatuna. Ööpäevase koguannuse võib jaotada ebaühtlaselt, manustades suurema osa enne magamaminekut.

Maksimaalne annus

Annust võib ettevaatlikult ravile allumatul juhul suurendada (mitte üle 100 mg korraga), maksimaalne ööpäevane annus on 900 mg. Üle 450 mg ööpäevas manustamisel tuleb arvestada suurenenud kõrvaltoimete (eriti krampide) riskiga.

Säilitusannus

Maksimaalse toime saavutamise järel võib annust ettevaatlikult vähendada. Ravi tuleb jätkata vähemalt 6 kuud. Kui ööpäevane annus on kuni 200 mg, piisab ühest manustamiskorrast päevas (õhtul).

Ravi lõpetamine

Annust on soovitatav 1...2 nädala vältel järk-järgult vähendada. Kui vajalikuks osutub ravi järsk lõpetamine, tuleb patsienti hoolikalt jälgida võõrutusnähtude tekkimise suhtes (vt lõik 4.4).

Ravi taasalustamine

Haigel, kellel viimasest klosapiini annusest on möödunud üle 2 päeva, tuleb ravi uuesti alustada 12,5 mg-ga 1...2 korda esimesel ööpäeval. Kui taluvus on hea, võib annuseid suurendada kiiremini, kui seda tehti ravi alustamisel. Haigel, kellel varasema ravi alustamise korral tekkisid hingamis- või südamehäired (vt lõik 4.4), kuid kellel õnnestus seejärel annust edukalt tiitrida terapeutilise annuseni, peab annuse uuesti tiitrimisel olema äärmiselt ettevaatlik.

Parkinsoni tõve käigus esinevad psühhootilised häired juhtudel, kus standardravi ei ole olnud tõhus

Ravi alustamine

Algannus ei tohi ületada 12,5 mg ööpäevas, manustatuna õhtul. Järgnevalt tohib annust suurendada 12,5 mg kaupa, maksimaalselt kaks korda nädalas, kuni maksimaalse annuseni 50 mg, milleni ei jõuta enne teise nädala lõppu. Ööpäevane koguannus tuleks eelistatavalt manustada ühekordse annusena õhtul.

Terapeutiline annusevahemik

Keskmine efektiivne annus jääb tavaliselt vahemikku 25...37,5 mg ööpäevas. Kui 50 mg annuse kasutamisel vähemalt ühe nädala vältel ei saavutata rahuldavat ravivastust, võib annust ettevaatlikult suurendada 12,5 mg kaupa nädalas.

Maksimaalne annus

50 mg ööpäevast annust tohib ületada ainult erandjuhtudel ning mitte kunagi ei tohi ületada maksimaalset annust 100 mg ööpäevas.

Annuse suurendamisi tuleb piirata või edasi lükata juhul, kui tekib hüpotensioon, ülemäärane sedatsioon või segasus. Esimestel ravinädalatel tuleb kontrollida vererõhku.

Säilitusannus

Kui psühhootiliste sümptomite täielik remissioon on püsinud vähemalt 2 nädalat, on võimalik parkinsonismivastase ravimi annuse suurendamine juhul, kui see on näidustatud motoorse seisundi põhjal. Kui selle tagajärjel psühhoosinähud taastuvad, võib klosapiini annust suurendada 12,5 mg kaupa nädalas kuni maksimaalse annuseni 100 mg ööpäevas, manustatuna üheks või kaheks annuseks jaotatuna (vt eespool).

Ravi lõpetamine

Ravi lõpetamine: soovitatav on annuse järk-järguline vähendamine 12,5 mg kaupa vähemalt ühe (eelistatavalt kahe) nädala jooksul.

Neutropeenia või agranulotsütoosi tekkimisel tuleb ravi otsekohe lõpetada (vt lõik 4.4). Antud olukorras on vajalik patsiendi psühhiaatrilise seisundi hoolikas jälgimine, sest sümptomid võivad kiiresti taastekkida.

Patsientide erirühmad

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidele tuleb Leponex’i manustada ettevaatlikult ja samal ajal jälgida korrapäraste testidega maksafunktsiooni (vt lõik 4.4).

Lapsed ja noorukid

Puuduvad lastega läbi viidud uuringud. Puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmete alla 16 aasta lastel või noorukitel. Ravimit ei tohi antud vanuserühmas kasutada kuni täiendavate andmete selgumiseni.

Eakad (60-aastased ja vanemad)

60-aastastel ja vanematel patsientidel on soovitatav alustada ravi eriti väikese annusega (12,5 mg üks kord päevas esimesel päeval) ja edasi annust suurendada mitte rohkem kui 25 mg kaupa päevas.

Manustamisviis

Leponex’i manustatakse suukaudselt.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus klosapiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.
 • Patsientidel, kellele ei saa teha regulaarseid vereanalüüse.
 • Anamneesis granulotsütopeenia või agranulotsütoos (erandiks eelnevast kemoteraapiast põhjustatud granulotsütopeenia/agranulotsütoos).
 • Anamneesis klosapiinist tingitud agranulotsütoos.
 • Leponexravi ei tohi alustada koos ainetega, millega on teadaolevalt oluline risk agranulotsütoosi tekkeks; depooantipsühhootikumide samaaegsest kasutamisest tuleks hoiduda.
 • Luuüdi supressioon.
 • Ravile allumatu epilepsia.
 • Alkohoolne jt toksilised psühhoosid, ravimmürgistus, komatoosne seisund.
 • Tsirkulatoorne kollaps ja/või teadvushäire, sõltumata põhjusest.
 • Rasked neeru või südamehaigused (nt müokardiit).
 • Aktiivne maksahaigus, millega kaasnevad iiveldus, isutus või ikterus. Progresseeruv maksahaigus, maksapuudulikkus.
 • Paralüütiline iileus.

Agranulotsütoos

Klosapiin võib põhjustada agranulotsütoosi. Agranulotsütoosi esinemissagedus ja agranulotsütoosiga patsientide suremus on märkimisväärselt vähenenud pärast seda, kui võeti kasutusele leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvu jälgimine. Seetõttu on kohustuslik järgmiste ettevaatusabinõude järgimine vastavalt ametlikele soovitustele.

Klosapiiniga seotud riskide tõttu peab selle kasutamine piirduma patsientidega, kellele ravi on näidustatud vastavalt lõigus 4.1 loetletule ning:

 1. -kui ravieelne leukotsüütide arv (WBC ≥ 3500/mm3 (3,5 x 10/l)) ja neutrofiilide absoluutarv (ANC ≥ 2000/mm3 (2,0 x 10/l)) jäävad normiväärtuste vahemikku;
 • kui leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvu saab määrata kord nädalas esimese 18 ravinädala jooksul ning seejärel vähemalt iga 4 nädala järel kogu ravi vältel. Kontroll peab jätkuma kogu ravi kestel ning 4 nädala jooksul pärast klosapiinravi lõpetamist.

Enne klosapiinravi alustamist tuleb patsientidele teha vereanalüüs (vt „agranulotsütoos“), võtta anamnees ja teha arstlik läbivaatus. Patsiendid, kellel on anamneesis südamehaigus või arstlikul läbivaatusel ilmnevad südametegevuse häired, tuleb suunata spetsialisti juurde täiendavatele uuringutele, mis võivad sisaldada EKG-d, ning ravi tohib alustada ainult juhul, kui oodatav kasu ületab selgelt võimalikke riske (vt kõik 4.3). Raviarst peab kaaluma ravieelse EKG tegemist.

Raviarstid peavad täielikult järgima ettenähtud ohutusmeetmeid.

Enne ravi alustamist peavad arstid tagama, et nende teadmise ja parima arusaamise järgi ei ole patsiendil varem esinenud klosapiinist tingitud hematoloogilist kõrvaltoimet, mis vajas ravi katkestamist. Ravimit ei tohi väljastada kahe vereanalüüsi vahelisest intervallist pikemaks ajaks.

Klosapiini kasutamine tuleb otsekohe lõpetada juhul, kui leukotsüütide arv on alla 3000/mm

 1. (3,0 x 10/l) või ANC alla 1500/mm3 (1,5 x 10/l) mis tahes ajal klosapiinravi jooksul. Patsientidel, kellel on klosapiinravi lõpetatud leukotsüütide arvu või ANC languse tõttu, ei tohi ravimit uuesti kasutada.

Igal visiidil tuleb klosapiini saavale patsiendile meelde tuletada, et ta võtaks raviarstiga ühendust otsekohe, kui ilmnevad mis tahes tüüpi infektsiooninähud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata gripitaolistele sümptomitele, nagu palavik või kurguvalu, ning muudele infektsiooninähtudele, mis võivad viidata neutropeeniale. Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada sellest, et nimetatud sümptomite ilmnemise korral tuleb otsekohe teha vereanalüüs. Raviarstid peavad registreerima kõikide vereanalüüside tulemused ning rakendama vajalikke abinõusid, et nendel patsientidel ei kasutataks seda ravimit edaspidi uuesti.

Patsiente, kellel on anamneesis esmased luuüdi häired, tohib ravida ainult juhul, kui kasu ületab riski. Neid patsiente peab enne klosapiinravi alustamist kontrollima hematoloog.

Patsientidel, kellel on madal leukotsüütide arv healoomulise etnilise neutropeenia tõttu, tuleb ravi alustamist kaaluda erilise ettevaatusega ning klosapiini kasutamist tohib alustada ainult hematoloogi nõusolekul.

Leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvu (ANC) jälgimine

 1. Leukotsüütide arvu ja valemit tuleb kontrollida 10 päeva jooksul enne klosapiinravi alustamist tagamaks, et ravi saavad ainult normiväärtuste vahemikku jääva ravieelse leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvuga (WBC ≥ 3500/mm3 (≥ 3,5 x 10/l) ja ANC ≥ 2000/mm(≥ 2,0 x 10/l)) patsiendid. Pärast klosapiinravi alustamist tuleb leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvu kontrollida kord nädalas 18 nädala jooksul ning seejärel vähemalt iga nelja nädala järel kogu ravi kestel ja 4 nädala jooksul pärast klosapiinravi lõpetamist või kuni hematoloogiliste näitajate paranemiseni (vt „Madal leukotsüütide arv/ANC“ allpool).

Igal visiidil tuleb haigele meenutada, et ta pöörduks arsti poole mistahes tüüpi infektsiooninähtude, palaviku, kurguvalu või muude gripitaolistele sümptomitele ilmnemisel. Infektsiooni tekkimisel tuleb kontrollida haige leukotsüütide arvu ja diferentseeritud verepilti.

Madal leukotsüütide arv/ANC

 1. Kui klosapiinravi ajal väheneb leukotsüütide arv vahemikku 3500/mm3 (3,5 x 10/l) kuni 3000/mm3 (3,0 x 10/l) ja/või neutrofiilide absoluutarv vahemikku 2000/mm3 (2,0 x 10/l) kuni 1500/mm
 2. (1,5 x 10/l), tuleb verepilti kontrollida vähemalt kaks korda nädalas, kuni patsiendi leukotsüütide arv ja ANC stabiliseeruvad vahemikus vastavalt 3000...3500/mm3 (3,0...3,5 x 10/l) ja 1500...2000/mm3 (1,5...2,0 x 10/l) või on kõrgemad.
 3. Klosapiinravi tuleb otsekohe lõpetada juhul, kui leukotsüütide arv on alla 3000/mm3 (3,0 x 10/l) või neutrofiilide absoluutarv alla 1500/mm3 (1,5 x 10/l) klosapiinravi jooksul. Leukotsüütide arvu ja valemit tuleb seejärel määrata iga päev ning patsiente tuleb hoolega jälgida gripilaadsete sümptomite või muude infektsioonile viitavate sümptomite suhtes. Hematoloogiliste näitajate kinnitamiseks soovitatakse teha kaks vereanalüüsi kahel järjestikusel päeval; klosapiin tuleb siiski ära jätta pärast esimest vereanalüüsi.

Pärast klosapiinravi lõpetamist peab hematoloogiline kontroll jätkuma kuni verepildi normaliseerumiseni.

Tabel 1

Vererakkude arv

 

Vajalik tegevus

Leukotsüüdid/mm3 (/l)

ANC/mm3 (/l)

 

≥ 3500 (≥ 3,5 x 10)

≥ 2000 (≥ 2,0 x 10)

Jätkata klosapiinravi

≥ 3000 kuni < 3500

≥ 1500 kuni < 2000

Jätkata klosapiinravi, teha vereanalüüs kaks

(≥ 3,0 x 109 kuni

(≥ 1,5 x 109 kuni

korda nädalas kuni vererakkude arvu

< 3,5 x 10)

< 2,0 x 10)

stabiliseerumise või suurenemiseni

< 3000 (< 3,0 x 10)

< 1500 (< 1,5 x 10)

Lõpetada otsekohe klosapiinravi, teha

 

 

vereanalüüs iga päev kuni hematoloogiliste

 

 

kõrvalekallete taandumiseni, jälgida

 

 

infektsiooninähtude suhtes. Ravimit ei tohi

 

 

uuesti kasutada.

 1. Kui klosapiinravi on lõpetatud ja leukotsüütide arv väheneb sellele vaatamata alla 2000/mm3 (2,0 x 10/l) ja/või neutrofiilide absoluutarv alla 1000/mm3 (1,0 x 10/l), peab ravi juhtima kogenud hematoloog.

Ravi katkestamine hematoloogilistel põhjustel

Patsientidel, kellel on klosapiinravi lõpetatud leukotsüütide arvu või ANC languse tõttu (vt eespool), ei tohi ravimit uuesti kasutada.

Raviarstid peavad registreerima kõikide vereanalüüside tulemused ning rakendama vajalikke abinõusid, et patsiendil ei kasutataks seda ravimit edaspidi uuesti.

Ravi katkestamine muudel põhjustel

Patsientidel, kes on klosapiini saanud üle 18 nädala ning ravi katkestatakse rohkem kui 3 päevaks, kuid vähem kui 4 nädalaks, tuleb leukotsüütide arvu ja neutrofiilide absoluutarvu kontrollida kord nädalas veel 6 nädala jooksul. Kui hematoloogilised kõrvalekalded puuduvad, võib jätkata kontrolli intervallide järel, mis ei ületa 4 nädalat. Kui klosapiinravi katkestatakse 4 nädalaks või kauemaks, on järgneva 18 ravinädala jooksul vajalik iganädalane kontroll ning annust tuleb uuesti järk-järgult suurendada (vt lõik 4.2).

Muud ettevaatusabinõud

Eosinofiilia

 1. Eosinofiilia korral on soovitatav klosapiinravi katkestada juhul, kui eosinofiilide arv suureneb üle 3000/mm3 (3,0 x 10/l). Ravi tohib uuesti alustada alles pärast seda, kui eosinofiilide arv on langenud alla 1000/mm3 (1,0 x 10/l).

Trombotsütopeenia

 1. Trombotsütopeenia korral on soovitatav klosapiinravi katkestada juhul, kui trombotsüütide arv väheneb alla 50 000/mm3 (50 x 10/l).

Kardiovaskulaarsed häired

Klosapiinravi ajal võib tekkida ortostaatiline hüpotensioon koos minestusega või ilma. Harva võib kollaps olla sügav ning sellega võib kaasneda südame- ja/või hingamisseiskus. Need seisundid tekivad

suurema tõenäosusega bensodiasepiini või mõne muu psühhotroopse aine samaaegsel kasutamisel (vt lõik 4.5) ja esialgse tiitrimise ajal seoses annuse kiire suurendamisega; väga harvadel juhtudel võivad need tekkida isegi pärast esimest annust. Seetõttu vajavad klosapiinravi alustavad patsiendid hoolikat meditsiinilist jälgimist. Parkinsoni tõvega patsientidel tuleb esimestel ravinädalatel mõõta vererõhku nii seisvas kui lamavas asendis.

Ohutusandmebaaside analüüs näitab, et klosapiini kasutamine on seotud suurenenud riskiga müokardiidi tekkeks, eriti (kuid mitte ainult) esimesel kahel ravikuul. Mõned müokardiidijuhud on lõppenud surmaga. Seoses klosapiini kasutamisega on kirjeldatud ka perikardiidi/perikardi efusiooni ja kardiomüopaatia teket, mis hõlmab ka surmaga lõppenud juhtusid. Müokardiiti või kardiomüopaatiat tuleb kahtlustada patsientidel, kellel tekib püsiv tahhükardia puhkeolekus, eriti kahel esimesel ravikuul, ja/või südamepekslemine, südame rütmihäired, rindkerevalu ja muud südamepuudulikkuse nähud ja sümptomid (nt ebaselge põhjusega väsimus, hingeldus, tahhüpnoe) või müokardiinfarkti meenutavad sümptomid. Muud sümptomid, mis võivad esineda lisaks ülalmainitutele, on gripitaolised sümptomid. Müokardiidi või kardiomüopaatia kahtluse korral tuleb klosapiinravi koheselt lõpetada ja suunata patsient otsekohe kardioloogi konsultatsioonile.

Patsientidel, kellel on Leponex- ravi ajal diagnoositud kardiomüopaatia teke, on potentsiaal mitraalklapi puudulikkuse tekkeks. Leponex-raviga seotud kardiomüopaatia juhtudel on teatatud mitraalklapi puudulikkusest. Mitraalklapi puudulikkuse juhud, mille korral registreeriti kahedimensionaalse ehhokardiograafia (2DEcho) alusel kas kerge või mõõduka raskusastmega mitraalregurgitatsioon (vt lõik 4.8).

Patsiente, kellel tekib klosapiinist tingitud müokardiit või kardiomüopaatia, ei tohi klosapiiniga uuesti ravida.

Müokardi infarkt

Turuletulekujärgselt on teatatud müokardi infarkti esinemisest, kaasa arvatud surmaga lõppenud juhtumitest. Põhjusliku seose hindamine oli enamusel nimetatud juhtudest raske patsientidel esineva varasema raske südamehaiguse ja võimalike alternatiivsete põhjuste tõttu.

QTintervalli pikenemine

Nagu ka teiste antipsühhootikumide puhul, peab olema ettevaatlik patsientide ravimisel, kellel on teadaolev kardiovaskulaarne haigus või perekonnaanamneesis QTintervalli pikenemine.

Nagu ka teiste antipsühhootikumide puhul, peab olema ettevaatlik klosapiini määramisel koos ravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad QTcintervalli pikenemist.

Tserebrovaskulaarsed kõrvaltoimed

Dementsete patsientidega läbi viidud randomiseeritud platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes on mõnede atüüpiliste antipsühhootikumide puhul täheldatud tserebrovaskulaarsete kõrvaltoimete riski ligikaudu 3-kordset suurenemist. Riski suurenemise mehhanism on teadmata. Riski suurenemist ei saa välistada teiste antipsühhootikumide või teiste patsientide puhul. Klosapiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel esinevad insuldi riskifaktorid.

Trombemboolia risk

Klosapiinravi ajal on suurenenud trombemboolia oht, seetõttu tuleb vältida haigete immobiliseerimist.

Antipsühhootikumide kasutamisel on kirjeldatud venoosse trombemboolia juhtumeid. Kuna antipsühhootikumidega ravitavatel patsientil on venoosne trombemboolia sageli kaasuvaks riskifaktoriks, siis tuleb kõik venoosse trombemboolia riskifaktorid välja selgitada enne või Leponex- ravi jooksul ning vastavad ohutusabinõud kasutusele võtta.

Krambihood

Epilepsia anamneesiga patsiente tuleb klosapiinravi ajal hoolikalt jälgida, sest kirjeldatud on annusega seotud krampide teket. Sellistel juhtudel tuleb annust vähendada (vt lõik 4.2) ja vajadusel alustada krambivastast ravi.

Antikolinergilised toimed

Klosapiinil on kolinoblokeerv toime. Seetõttu tuleb hoolikalt jälgida haigeid, kellel esineb eesnäärme suurenemine (kusepeetus) või kinnisenurga glaukoom. Arvatavasti antikolinergiliste omaduste tõttu on klosapiini seostatud erineva raskusega sooleperistaltika häiretega, mis ulatuvad kõhukinnisusest kuni soolesulguse, roojapeetuse, paralüütilise iileuse, megakooloni ja sooleinfarkti/isheemiani (vt lõik 4.8). Harva on need juhud lõppenud surmaga. Eriline ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kes saavad samaaegselt kõhukinnisust põhjustavaid ravimeid (eriti antikolinergiliste omadustega ravimeid, nagu mõned antipsühhootikumid, antidepressandid ja parkinsonismiravimid), kellel on anamneesis jämesoolehaigus või kellele on tehtud kõhuõõneoperatsioon, kuna need seisundid võivad olukorda halvendada. Tähtis on kõhukinnisus avastada ja seda aktiivselt ravida.

Palavik

Ravi ajal võib haigel tekkida kehatemperatuuri mööduv tõus üle 38°C, mis on sagedamini ilmnenud ravi esimese 3 nädala vältel. Kehatemperatuuri tõus on enamasti healoomuline, kuid arvestada tuleb ka leukotsüütide arvu suurenemise või vähenemisega. Palavikuga patsiente tuleb hoolega uurida, et välistada infektsiooni võimalus või agranulotsütoosi teke. Kõrge palaviku esinemise korral tuleb arvestada maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) võimalusega. Kui kinnitatakse MNS diagnoos, tuleb Leponex’i manustamine koheselt lõpetada ja tarvitusele võtta nõuetekohased meditsiinilised meetmed.

Kukkumised

Leponex võib põhjustada krambihoogusid, somnolentsust, ortostaatilist hüpotensiooni, motoorset ja sensoorset ebastabiilsust, mis võib viia kukkumiste ja nende tagajärjel luumurdude või muude vigastusteni. Patsientide puhul, kelle haigused, seisundid või kasutatavad ravimid võivad neid mõjusid tugevdada, tuleb hinnata kukkumise riski antipsühhootikumiga ravi alustamisel ja pikaajalist antipsühhootikumravi saavate patsientide puhul perioodiliselt.

Metaboolsed muutused

Atüüpilisi antipsühhootilisi ravimeid, sealhulgas Leponex’i on seostatud metaboolsete muutustega, mis võivad suurendada kardiovaskulaarset/tserebrovaskulaarset riski. Nimetatud metaboolsed muutused on näiteks hüperglükeemia, düslipideemia ja kehakaalu tõus. Atüüpilised antipsühhootilised ravimid võivad küll põhjustada metaboolseid muutusi, aga igal sellesse klassi kuuluval ravimil on oma iseloomulik riskiprofiil.

Hüperglükeemia

Glükoositaluvuse häireid ja/või diabeedi teket või süvenemist on klosapiinravi ajal kirjeldatud harva. Selle võimaliku seose mehhanism ei ole veel kindlaks tehtud. Väga harva on eelneva hüperglükeemia anamneesita patsientidel kirjeldatud rasket hüperglükeemiat koos ketoatsidoosi või hüperosmolaarse koomaga, millest mõned juhud on lõppenud surmaga. Klosapiini ärajätmine viis enamasti glükoositaluvuse häirete taandumiseni ja ravi taasalustamisel tekkisid need uuesti.

Patsiente, kellel on diagnoositud diabeet, ja kellel alustatakse ravi atüüpiliste antipsühhootikumidega, tuleb glükoositaseme kontrolli halvenemise suhtes korrapäraselt jälgida. Patsientidel, kellel esinevad diabeedi riskitegurid (nt ülekaalulisus, diabeet perekonnas) ja kes alustavad ravi atüüpiliste antipsühhootikumidega, tuleb ravi alguses ja korrapäraselt ravi ajal määrata tühja kõhu vere glükoositase.

Patsientidel, kellel tekivad atüüpiliste antipsühhootikumide kasutamise ajal hüperglükeemia sümptomid, tuleb määrata tühja kõhu vere glükoositase. Osadel juhtudel hüperglükeemia pärast atüüpiliste antipsühhootikumide võtmise lõpetamist taandus; osad patsiendid vajasid aga, vaatamata põhjuseks oleva ravimi võtmise lõpetamist, jätkuvat diabeediravi. Klosapiini ärajätmist tuleb kaaluda patsientidel, kellel hüperglükeemia aktiivne meditsiiniline ravi ei ole olnud tõhus.

Düslipideemia

Patsientidel, keda ravitakse atüüpiliste antipsühhootikumidega, sealhulgas Leponex’i, on täheldatud kõrvalekaldeid lipiidide tasemes. Klosapiini kasutatavaid patsiente on soovitatav kliiniliselt jälgida, sealhulgas hinnata nende lipiidide taset ravi alguses ja korrapäraselt pärast seda.

Kehakaalu suurenemine

Atüüpiliste antipsühhootikumide, sealhulgas Leponex’i kasutamisel on täheldatud kehakaalu suurenemist. Soovitatav on kehakaalu kliiniline jälgimine.

Tagasilöögiefekt ja ärajäämanähud

Kui ravi Leponex’iga on vaja järsult lõpetada (nt leukopeenia tõttu), tuleb patsienti tähelepanelikult jälgida psühhootiliste sümptomite kordumise ja koliinergilise tagasilöögiga seotud sümptomite suhtes, nagu profuusne higistamine, peavalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Patsientide erirühmad

Maksafunktsiooni häired

Stabiilsete olemasolevate maksatalitluse häiretega patsiendid võivad klosapiini kasutada, kuid neile tuleb regulaarselt teha maksafunktsiooni testid. Maksafunktsiooni testid tuleb teha patsientidele, kellel tekivad klosapiinravi ajal võimaliku maksafunktsiooni häire sümptomid, nagu iiveldus, oksendamine ja/või isutus. Kui näitajate tõus on kliiniliselt oluline (üle 3 korra kõrgem normivahemiku ülempiirist) või tekivad ikteruse sümptomid, tuleb ravi klosapiiniga katkestada. Seda tohib uuesti alustada (vt „Ravi taasalustamine“ lõigus 4.2) ainult juhul, kui maksafunktsiooni testide tulemused on normaalsed. Sellistel juhtudel tuleb pärast klosapiini uuesti kasutusele võtmist hoolikalt kontrollida maksafunktsiooni.

Eakad (patsiendid vanuses 60 aastat ja enam)

Eakatel patsientidel soovitatakse ravi alustada väiksema annusega (vt lõik 4.2).

Klosapiinravi ajal võib tekkida ortostaatiline hüpotensioon ning kirjeldatud on tahhükardiat, mis võib olla püsiv. Patsiendid vanuses 60 aastat ja vanemad, eriti kardiovaskulaarse funktsiooni langusega patsiendid võivad olla nende toimete suhtes tundlikumad.

Patsiendid vanuses 60 aastat ja vanemad võivad olla eriti tundlikud ka klosapiini antikolinergiliste toimete suhtes, nagu uriinipeetus ja kõhukinnisus.

Eakad dementsed patsiendid

Kaks ulatuslikku vaatlusuuringut näitavad, et antipsühhootikume kasutavatel eakatel dementsetel patsientidel on täheldatud vähest suremuse suurenemist võrreldes antipsühhootikume mitte kasutavate patsientidega. Ei ole piisavalt andmeid, et täpselt hinnata ohu suurust ja suremuse suurenemise põhjus ei ole teada.

Leponex ei ole näidustatud dementsusega seotud käitumishäirete raviks.

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati.

Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Samaaegne kasutamine vastunäidustatud

Ravimid, mis pärsivad luuüdi funktsiooni, ei tohi kasutada samaaegselt klosapiiniga (vt lõik 4.3).

Pikatoimelisi depooantipsühhootikume (millel on müelosupressiivne toime) ei tohi kasutada koos klosapiiniga, sest need ei ole vajadusel (nt neutropeenia tekkimisel) organismist kiiresti eemaldatavad (vt lõik 4.3).

Koos klosapiiniga ei tohi kasutada alkoholi sedatsiooni võimaliku tugevnemise tõttu.

Ettevaatusabinõud, kaasa arvatud annuse kohandamine

Klosapiin võib tugevdada kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite (nt narkootiliste ainete, antihistamiinikumide ja bensodiasepiinide) tsentraalseid toimeid. Eriline ettevaatus on vajalik juhul,

kui klosapiinravi alustatakse patsientidel, kes saavad bensodiasepiini või mõnda teist psühhotroopset ravimit. Nendel patsientidel võib olla suurem risk tsirkulatoorse kollapsi tekkeks, mis võib harvadel juhtudel olla sügav ning viia südame- ja/või hingamisseiskuse tekkimiseni. Ei ole selge, kas annuse kohandamine võib ära hoida südame- või hingamisseiskuse.

Aditiivse toime võimaluse tõttu peab olema ettevaatlik antikolinergilise, hüpotensiivse või hingamist pärssiva toimega ainete samaaegsel manustamisel.

Anti-alfa-adrenergiliste omaduste tõttu võib klosapiin vähendada noradrenaliini või teiste peamiselt alfa-adrenergiliste ainete vererõhku tõstvat toimet ja pärssida adrenaliini pressoorset toimet.

Klosapiini sisaldus võib suureneda mõnede tsütokroom P450 isoensüümide aktiivsust pärssiva toimega ainete samaaegsel manustamisel ning kõrvaltoimete vältimiseks võib olla vaja klosapiini annust vähendada. See on tähtsam CYP1A2 inhibiitorite nagu kofeiini (vt allpool), selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori fluvoksamiini, perasiini ja suukaudsete kontratseptiivide (CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19) puhul. Mõned teised serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, nagu fluoksetiin, paroksetiin ja vähemal määral sertraliin on CYP2D6 inhibiitorid ning seetõttu on olulised farmakokineetilised koostoimed klosapiiniga vähem tõenäolised. Sarnaselt ei ole tõenäolised farmakokineetilised koostoimeid CYP3A4 inhibiitoritega, nagu asooli tüüpi seentevastased ravimid, tsimetidiin, erütromütsiin ja proteaasi inhibiitorid, kuigi mõningaid koostoimeid on kirjeldatud. Kuna klosapiini plasmakontsentratsioon suureneb kofeiini manustamisel ja väheneb peaaegu 50% pärast 5päevast kofeiinivaba perioodi, võib olla vaja muuta klosapiini annust, kui muudetakse kofeiini tarbimisharjumusi. Järsu suitsetamisest loobumise korral võib klosapiini plasmakontsentratsioon suureneda, põhjustades kõrvaltoimete sagenemist.

Kirjeldatud on koostoimet tsitalopraami ja klosapiini vahel, mille tagajärjel võib suureneda risk klosapiiniga seotud kõrvaltoimete tekkeks. Selle koostoime olemust ei ole täielikult selgeks tehtud.

Tsütokroom P450 ensüüme indutseerivate ainete samaaegsel manustamisel võib väheneda klosapiini sisaldus plasmas, põhjustades toime nõrgenemist. Ained, mis teadaolevalt indutseerivad tsütokroom P450 ensüümide aktiivsust ja mille puhul on kirjeldatud koostoimeid klosapiiniga, on näiteks karbamasepiin (müelosupressiivse toime tõttu ei tohi kasutada koos klosapiiniga), fenütoiin ja rifampitsiin. CYP1A2 teadaolevalt indutseerivad ravimid (nagu omeprasool) võivad viia klosapiini sisalduse vähenemiseni. Klosapiini toime võimaliku nõrgenemisega tuleb arvestada juhul, kui seda kasutatakse kombinatsioonis nimetatud ainetega.

Muud

Liitiumi või teiste kesknärvisüsteemi mõjutavate ainete samaaegsel kasutamisel võib suureneda risk maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) tekkeks.

Harva on kirjeldatud tõsiseid krampe, kaasa arvatud krampide teket mitte-epileptikutel ja üksikutel juhtudel deliiriumit, kui klosapiini manustati koos valproehappega. Need toimed võivad olla tingitud farmakodünaamilisest koostoimest, mille mehhanism ei ole kindlaks tehtud.

Ettevaatlik peab olema patsientide puhul, kes saavad samaaegset ravi teiste ainetega, mis on tsütokroom P450 isoensüümide inhibiitorid või indutseerijad. Seni ei ole täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid tritsükliliste antidepressantide, fenotiasiinide ja Ic klassi antiarütmikumidega, mis teadaolevalt seonduvad tsütokroom P450 2D6ga.

Sarnaselt teiste antipsühhootikumidega peab olema ettevaatlik klosapiini määramisel koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QTcintervalli või põhjustavad elektrolüütide tasakaalu häireid.

Tabelis 2 on toodud kõige tähtsamad koostoimed klosapiiniga. Loetelu ei ole lõplik.

Tabel 2: Kõige sagedasemad koostoimed klosapiiniga.

Ravim

Koostoimed

Märkused

Luuüdi pärssivad ravimid (nt

Suureneb luuüdi

Klosapiini ei tohi kasutada koos

karbamasepiin, klooramfenikool),

supressiooni risk ja/või

teiste ainetega, millel on hästi

sulfoonamiidid (nt

raskus.

teada luuüdi funktsiooni pärssiv

kotrimoksasool), pürasolooni

 

toime (vt lõik 4.3).

derivaadid (nt fenüülbutasoon),

 

 

penitsillamiin, tsütotoksilised ained

 

 

ja antipsühhootikumide

 

 

pikatoimelised depoosüstid

 

 

Bensodiasepiinid

Samaaegsel kasutamisel

Kuigi seda esineb harva, peab

 

võib suureneda risk

nende ravimite kooskasutamisel

 

tsirkulatoorse kollapsi

olema ettevaatlik. Andmed

 

tekkeks, mis võib viia

näitavad, et hingamisdepressioon

 

südame- ja/või

ja kollaps tekivad suurema

 

hingamisseiskuseni.

tõenäosusega selle kombinatsiooni

 

 

kasutamise alguses või kui

 

 

klosapiin lisatakse bensodiasepiini

 

 

sisaldavale raviskeemile.

Antikolinergilised ravimid

Klosapiin põhjustab

Jälgida patsiente antikolinergiliste

 

nende ravimite toime

kõrvaltoimete suhtes nagu

 

tugevnemist aditiivse

kõhukinnisus, eriti kui kasutatakse

 

antikolinergilise toime

hüpersalivatsiooni pidurdamiseks.

 

kaudu.

 

Antihüpertensiivsed ravimid

Klosapiin võib tugevdada

Klosapiini kasutamisel koos

 

nende ravimite

antihüpertensiivsete ravimitega

 

hüpotensiivset toimet

peab olema ettevaatlik. Patsiente

 

sümpatomimeetilise

tuleb teavitada hüpotensiooni

 

antagonistliku toime

ohust, eriti annuse esialgse

 

kaudu.

tiitrimise perioodil.

Alkohol, MAO inhibiitorid,

Tsentraalsete toimete

Ettevaatlik peab olema klosapiini

kesknärvisüsteemi (KNS)

tugevnemine. Aditiivne

kasutamisel koos teiste KNS’i

pärssivad ravimid, sh narkootilised

KNS depressioon ning

mõjutavate ravimitega. Teavitada

ained ja bensodiasepiinid

kognitiivsed ja motoorsed

patsiente võimalikust aditiivsest

 

häired kasutamisel

sedatiivsest toimest ja hoiatada

 

kombinatsioonis nende

neid, et nad ei juhiks autot ega

 

ainetega.

töötaks masinatega.

Ulatuslikult valkudega seonduvad

Klosapiin võib

Patsiente tuleb jälgida nende

ravimid (nt varfariin ja digoksiin)

põhjustada nende

ravimitega seotud kõrvaltoimete

 

ravimite

suhtes ning vajadusel korrigeerida

 

plasmakontsentratsiooni

valkudega seondunud ravimi

 

suurenemist, tõrjudes nad

annust.

 

välja seosest

 

 

plasmavalkudega.

 

Fenütoiin

Fenütoiini lisamine

Kui on vaja kasutada fenütoiini,

 

klosapiini sisaldavale

tuleb patsienti hoolikalt jälgida

 

raviskeemile võib

psühhoosinähtude süvenemise või

 

põhjustada klosapiini

taastekke suhtes.

 

plasmakontsentratsiooni

 

 

langust.

 

Liitium

Samaaegsel kasutamisel

Jälgida MNS’i nähtude ja

 

võib suureneda risk

sümptomite suhtes.

 

maliigse neuroleptilise

 

 

sündroomi (MNS)

 

 

tekkeks.

 

CYP1A2 indutseerivad ravimit (nt

Samaaegsel kasutamisel

Arvestada klosapiini toime

omeprasool)

võib väheneda klosapiini

võimaliku nõrgenemisega.

 

sisaldus.

 

CYP1A2 inhibeerivad ravimit, nt

Samaaegsel kasutamisel

Kõrvaltoimete sagenemise

fluvoksamiin, kofeiin,

võib suureneda klosapiini

võimalus. Ettevaatlik peab olema

tsiprofloksatsiin, perasiin või

sisaldus.

ka CYP1A2 inhibeerivate ravimite

suukaudsed kontratseptiivid

 

samaaegse kasutamise lõpetamisel,

(CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19)

 

sest klosapiini sisaldus väheneb.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Klosapiini kasutamise kohta raseduse ajal on vähe kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Seetõttu tuleb Leponex’i raseduse ajal kasutada ainult siis, kui oodatav kasu kaalub selgelt üles võimaliku riski.

Raseduse kolmanda trimestri ajal antipsühhootikume (kaasaarvatud klosapiini) saanud vastsündinul on risk kõrvaltoimete tekkeks, sh ekstrapüramidaalsed reaktsioonid ja/või ärajätunähud, mis võivad varieeruda raskuse ja kestvuse poolest pärast sünnitust. Teatatud on agiteeritusest, hüpertooniast, hüpotooniast, treemorist, unisusest, respiratoorsest distressist või söömishäiretest. Sellest tulenevalt on vaja vastsündinuid hoolikalt jälgida.

Rinnaga toitmine

Loomkatsed näitavad, et klosapiin eritub rinnapiima ja mõjutab rinnapiimatoidul imikut; seetõttu ei tohi klosapiini kasutamise ajal last rinnaga toita.

Fertiilsus

Klosapiini toime kohta inimeste viljakusele on andmed piiratud.

Fertiilses eas naised

Teistelt antipsühhootikumidelt klosapiinile ülemineku järgselt võib taastuda normaalne menstruaaltsükkel. Seetõttu peavad fertiilses eas naised kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Toime reaktsioonikiirusele

Klosapiin võib põhjustada sedatsiooni ja alandab krambiläve, seetõttu tuleb vältida sõidukijuhtimist ja tehniliste aparaatide käsitsemist (eriti ravi esimestel nädalatel).

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Klosapiini kõrvaltoimed on enamasti prognoositavad ravimi farmakoloogiliste omaduste põhjal, välja arvatud agranulotsütoos (vt lõik 4.4). Selle ohu tõttu piirdub ravimi kasutamine ravile resistentse skisofreenia ja Parkinsoni tõve käigus ilmneva psühhoosi raviga juhtudel, kus standardravi ei ole olnud tõhus. Kuigi verepildi jälgimine on tähtis osa klosapiini saavate patsientide ravist, peab arst olema teadlik teistest harva esinevatest, kuid tõsistest kõrvaltoimetest, mida saab varajastes staadiumides diagnoosida ainult hoolika jälgimise ja patsiendi küsitlemise teel, et vältida haigestumust ja suremust.

Kõige tõsisemad klosapiini manustamisega kaasnevad kõrvaltoimed on agranulotsütoos, krambid, kardiovaskulaarsed tüsistused ja palavik (vt lõik 6 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel). Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on unisus/sedatsioon, pearinglus, tahhükardia, kõhukinnisus ja hüpersalivatsioon.

Kliiniliste uuringute andmed näitasid, et erinev hulk klosapiiniga ravitud patsiente (7,1...15,6%) katkestas ravi kõrvaltoimete tõttu, kusjuures arvesse võeti ainult need kõrvaltoimed, mida oli võimalik põhjendatult omistada klosapiinile. Sagedamini esinevad kõrvaltoimed, mida peetakse ravi katkestamise põhjusteks, on leukopeenia, unisus, pearinglus (välja arvatud vertiigo) ja psühhootiline häire.

Vere- ja lümfisüsteemi häired

Klosapiinravile omaseks riskiks on granulotsütopeenia ja agranulotsütoosi teke. Kuigi agranulotsütoos on ravi lõpetamise järgselt üldjuhul pöörduv, võib see viia sepsise tekkeni ja lõppeda surmaga. Kuna ravi kohene lõpetamine on vajalik eluohtliku agranulotsütoosi tekke vältimiseks, on kohustuslik leukotsüütide arvu jälgimine (vt lõik 4.4). Tabelis 3 on esitatud agranulotsütoosi hinnanguline esinemissagedus iga klosapiini raviperioodi kohta.

Tabel 3: Agranulotsütoosi hinnanguline esinemissagedus

Raviperiood

Agranulotsütoosi esinemissagedus

 

vaatluse 100 000 isikunädala2 kohta

 

 

Nädalad 0...18

32,0

Nädalad 19...52

2,3

Nädal 53 ja edasi

1,8

Allikas: Ühendkuningriigi Clozaril’i patsiendi jälgimise talituse (UK Clozaril Patient Monitoring Service) pikaajalise registri andmed vahemikus 1989...2001.

Isikuaeg on individuaalsete ajaühikute summa, mille jooksul registrisse kaasatud patsiendid puutusid kokku klosapiiniga enne agranulotsütoosi tekkimist. Näiteks 100000 isikunädalat saab vaadelda kui 1000 patsienti, kes kaasati registrisse 100 nädalaks (100 * 1000 = 100 000) või 200 patsienti, kes kaasati registrisse 500 nädalaks (200 * 500 = 100 000) enne agranulotsütoosi tekkimist.

Ühendkuningriigi Clozaril’i patsiendi jälgimise talituse pikaajalise registri andmetel on agranulotsütoosi kumulatiivne esinemissagedus (0...11,6 aastat vahemikus 1989...2001) 0,78%. Enamik juhtudest (ligikaudu 70%) ilmneb esimesel 18 ravikuul.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Klosapiinravi ajal on harva kirjeldatud glükoositaluvuse häireid ja/või diabeedi teket või süvenemist. Väga harva on eelneva hüperglükeemia anamneesita patsientidel klosapiinravi ajal kirjeldatud rasket hüperglükeemiat, mis mõnikord viis ketoatsidoosi/hüperosmolaarse kooma tekkeni. Glükoositase normaliseerus enamikul patsientidest pärast klosapiini ärajätmist ning üksikutel juhtudel hüperglükeemia taastekkis ravi uuesti alustamise järgselt. Kuigi enamikul patsientidest esinesid insuliinsõltumatu diabeedi riskifaktorid, on hüperglükeemiat dokumenteeritud ka teadaolevate riskifaktoriteta patsientidel (vt lõik 4.4).

Närvisüsteemi häired

Väga sageli täheldatud kõrvaltoimed on uimasus/sedatsioon ja pearinglus.

Klosapiin võib põhjustada EEG muutusi, kaasa arvatud terava/aeglase laine komplekside teket. Ravim alandab annusest sõltuvalt krambiläve ja võib esile kutsuda müokloonilisi tõmblusi või generaliseerunud hoogusid. Need sümptomid tekivad suurema tõenäosusega annuse kiire suurendamise korral ja olemasoleva epilepsiaga patsientidel. Sellistel juhtudel tuleb annust vähendada ja vajadusel alustada krambivastast ravi. Karbamasepiinist tuleb hoiduda tema võimaliku luuüdi funktsiooni pärssiva toime tõttu ning teiste antikonvulsantide puhul tuleb arvestada farmakokineetilise koostoime võimalusega. Harvadel juhtudel võib klosapiiniga ravitud patsientidel tekkida deliirium.

Väga harva on klosapiini saavatel, eelnevalt teiste antipsühhootikumidega ravitud patsientidel kirjeldatud tardiivset düskineesiat. Patsiendid, kellel tardiivne düskineesia tekkis teiste antipsühhootikumide kasutamisel, on klosapiini kasutamise ajal paranenud.

Südame häired

Tekkida võib tahhükardia või posturaalne hüpotensioon koos minestusega või ilma, eriti esimestel ravinädalatel. Hüpotensiooni esinemissagedust ja raskust mõjutab annuse tiitrimise kiirus ja ulatus. klosapiini kasutamisel on kirjeldatud sügava hüpotensiooni tagajärjel tekkinud tsirkulatoorset

kollapsit, eriti seoses agressiivse tiitrimisega, mille võimalikeks tõsisteks tagajärgedeks on südame- või hingamisseiskus.

Vähemusel Leponex’iga ravitud patsientidest tekivad teiste antipsühhootikumide puhul täheldatuga sarnased EKG muutused, sealhulgas ST-segmendi depressioon ning T-saki lamenemine või inversioon, mis normaliseeruvad pärast Leponex’i ärajätmist. Nende muutuste kliiniline tähtsus ei ole selge. Kuid selliseid kõrvalekaldeid on täheldatud müokardiidiga patsientidel, mida tuleb seetõttu arvesse võtta.

Üksikjuhtudel on kirjeldatud südame rütmihäireid, perikardiiti/perikardi efusiooni ja müokardiiti, millest mõned juhud on lõppenud surmaga. Enamik müokardiidi juhtudest ilmnes esimese 2 kuu jooksul pärast Leponex-ravi alustamist. Kardiomüopaatia tekkis üldjuhul hiljem ravi käigus.

Mõnede müokardiidi (ligikaudu 14%) ja perikardiidi/perikardi efusiooni juhtudega samaaegselt on kirjeldatud eosinofiiliat; siiski ei ole teada, kas eosinofiilia on kardiidi usaldusväärne prognostiline näitaja.

Müokardiidi või kardiomüopaatia tunnusteks ja sümptomiteks on püsiv tahhükardia puhkeolekus, südamepekslemine, südame rütmihäired, rindkerevalu ning muud südamepuudulikkuse nähud ja sümptomid (nt ebaselge põhjusega väsimus, hingeldus, tahhüpnoe) või müokardiinfarkti meenutavad sümptomid. Muud sümptomid, mis võivad esineda lisaks ülalmainitutele, on gripitaolised sümptomid.

Ebaselge põhjusega äkksurma juhtusid on teadaolevalt esinenud konventsionaalseid antipsühhootikume saavate psühhiaatriliste patsientide seas, aga ka ravi mittesaanud psühhiaatrilistel patsientidel. Leponex’iga ravitud patsientidel on selliseid surmajuhtumeid esinenud väga harva.

Vaskulaarsed häired

Harva on kirjeldatud trombemboolia juhtusid.

Respiratoorsed häired

Väga harva on tekkinud hingamisdepressioon või hingamisseiskus koos tsirkulatoorse kollapsiga või ilma (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Seedetrakti häired

Väga sageli on täheldatud kõhukinnisust ja hüpersalivatsiooni ning sageli iiveldust ja oksendamist. Väga harva võib tekkida iileus (vt lõik 4.4). Harva võib Leponex-ravi olla seotud düsfaagiaga. Düsfaagiaga patsientidel või ägeda üleannustamise tagajärjel võib tekkida söödud toidu aspiratsioon.

Maksa ja sapiteede häired

Tekkida võib maksa aminotransferaaside aktiivsuse mööduv, asümptomaatiline suurenemine ning harva hepatiit ja kolestaatiline ikterus. Väga harva on kirjeldatud fulminantset maksanekroosi. Ikteruse tekkimisel tuleb Leponex-ravi lõpetada (vt lõik 4.4). Harvadel juhtudel on kirjeldatud ägedat pankreatiiti.

Neerude häired

Üksikjuhtudel on seoses Leponex-raviga kirjeldatud ägedat interstitsiaalset nefriiti.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Väga harva on kirjeldatud priapismi.

Üldised häired

Leponex’i üksinda või kombinatsioonis liitiumi või teiste kesknärvisüsteemi mõjutavate ainetega saavatel patsientidel on kirjeldatud maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) juhtusid.

Kirjeldatud on ägedaid võõrutusreaktsioone (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimete ülevaade tabelis

Järgnevas tabelis (tabel 4) on toodud kokkuvõte spontaanselt ja kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimetest.

Tabel 4: Ravist tingitud kõrvaltoimete esinemissageduse andmed spontaansete ja kliinilistest uuringutest saadud teadete põhjal

Kõrvaltoimed on jaotatud esinemissageduse järgi järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Teadmata:

Sepsis*

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage:

Leukopeenia/leukotsüütide arvu langus/neutropeenia, eosinofiilia,

 

leukotsütoos

Aeg-ajalt:

Agranulotsütoos

Harv:

Aneemia

Väga harv:

Trombotsütopeenia, trombotsüteemia

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata:

Pseudofeokromotsütoom*

Immuunsüsteemi häired

 

Teadmata:

Angioödeem*, leukotsütoklastiline vaskuliit*

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage:

Kehakaalu suurenemine

Harv:

Suhkurtõbi, glükoositaluvuse häired, rasvumine*

Väga harv:

Hüperosmolaarne kooma, ketoatsidoos, raske hüperglükeemia,

 

hüperkolesteroleemia, hüpertriglütserideemia,

Psühhiaatrilised häired

 

Sage:

Düsartria

Aeg-ajalt:

Düsfeemia (kogelemine)

Harv:

Ärevus, rahutus

Närvisüsteemi häired

 

Väga sage:

Uimasus/sedatsioon, pearinglus

Sage:

Hood/krambid/müokloonilised tõmblused,

 

ekstrapürimidaalsümptomid, akatiisia, treemor, rigiidsus, peavalu

Aeg-ajalt:

Maliigne neuroleptiline sündroom

Harv:

Segasus, deliirium

Väga harv:

Tardiivne düskineesia, obsessiiv-kompulsiivsed sümptomid

Teadmata:

Koliinergiline sündroom*, EEG muutused*, pleurototoonus*,

 

rahutute jalgade sündroom*

Silma kahjustused

 

Sage:

Ähmane nägemine

Südame häired

 

Väga sage:

Tahhükardia

Sage:

EKG muutused

Harv:

Tsirkulatoorne kollaps, arütmiad, müokardiit, perikardiit/perikardi

 

efusioon

Väga harv:

Kardiomüopaatia, südameseiskus

Teadmata:

Müokardi infarkt, mis mõnikord lõppeb surmaga*, müokardiit, mis

 

mõnikord lõppeb surmaga, valu rinnus/stenokardia*, kodade

 

virvendus*, palpitatsioonid*, klosapiin-ravist tingitud

 

kardiomüopaatiaga seotud mitraalklapi puudulikkus*

Vaskulaarsed häired

 

Sage:

Minestus, posturaalne hüpotensioon, hüpertensioon

Harv:

Trombemboolia

Teadmata:

Hüpotensioon*, venoosne trombemboolia

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv:

Toidu aspiratsioon, pneumoonia ja alumiste hingamisteede

 

infektsioon, mis võib lõppeda surmaga, uneapnoe sündroom*

Väga harv:

Hingamisdepressioon/-seiskus

Teadmata:

Pleuraefusioon*, ninakinnisus*

Seedetrakti häired

 

Väga sage

Kõhukinnisus, hüpersalivatsioon

Sage:

Iiveldus, oksendamine, isutus, suukuivus

Harv:

Düsfaagia

Väga harv:

Soolesulgus/paralüütiline iileus/roojapeetus, kõrvalsüljenäärme

 

suurenemine

Teadmata:

Megakoolon, mis mõnikord lõppeb surmaga*, sooleinfarkt/isheemia,

 

mis mõnikord lõppeb surmaga*, kõhulahtisus*, ebamugavustunne

 

kõhus/kõrvetised/düspepsia*, koliit*

Maksa ja sapiteede häired

Sage:

Maksa aminotransferaaside aktiivsuse suurenemine

Harv:

Pankreatiit, hepatiit, kolestaatiline ikterus

Väga harv:

Fulminantne maksanekroos

Teadmata:

Maksasteatoos*, maksanekroos*, maksatoksilisus*, maksafibroos*,

 

makstatsirroos*, maksahäired, sealhulgas need, mis viivad

 

eluohtlike tagajärgedeni, näiteks maksakahjustus (hepaatiline,

 

kolestaatiline ja kombineeritud), maksapuudulikkus, mis võib olla

 

eluohtlik ja maksasiirdamine*

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv:

Nahareaktsioonid

Teadmata:

Pigmentatsiooni häired*

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata:

Rabdomüolüüs*, lihasnõrkus*, lihasspasmid*, lihasvalu*, süsteemne

 

erütematoosne luupus*

Neerude ja kuseteede häired

Sage:

Uriinipeetus, uriinipidamatus

Väga harv:

Interstitsiaalne nefriit

Teadmata:

Neerupuudulikkus*, öine enurees*

Rasedus, sünnitusjärgsed ja perinataalsed seisundid

Väga harv:

Priapism

Teadmata:

Ravimi ärajätusündroom vastsündinul (vt lõik 4.6)

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Väga harv:

Priapism

Teadmata:

Retrograadne ejakulatsioon

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage:

Healoomuline hüpertermia, higistamise/temperatuuriregulatsiooni

 

häired, palavik, väsimus

Väga harv:

Ebaselge põhjusega äkksurm

Teadmata:

Polüserosiit*

Uuringud

 

Harv:

Kreatiinfosfokinaasi (KFK) aktiivsuse suurenemine

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Aeg-ajalt:

Kukkumised (mis on seotud klosapiini poolt põhjustatud

 

krambihoogude, somnolentsuse, ortostaatilise hüpotensiooni,

 

motoorse ja sensoorse ebastabiilsusega)*

* Turuletulekujärgsel kogemusel (kiirteatised ja kirjandus) põhinevad kõrvaltoimed.

Väga harva on täheldatud ventrikulaarset tahhükardiat ja QT-intervalli pikenemist, mis võib olla seotud torsades de pointes’i tekkega, kuigi puudub lõplik põhjuslik seos selle ravimi kasutamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Ägedate Leponex’i mürgistusjuhtude puhul on letaalsus olnud ligikaudu 12%. Enamasti on surma põhjuseks kardiaalne puudulikkus või aspiratsioonipneumoonia ning annus ületanud 2000 mg. Teatatud on patsientidest, kes on paranenud 10000 mg ületavast üleannusest. Mõnedel täiskasvanul, kes enne ei olnud Leponex’i kasutanud, põhjustas 400 mg annus eluohtlikku koomat ja ühel juhul ka surma. Lastel on 50...200 mg annus põhjustanud sügavat sedatsiooni või koomat, kuid ei lõppenud surmaga.

Tunnused ja sümptomid

Uimasus, letargia, arefleksia, kooma, segasus, hallutsinatsioonid, ärevus, deliirium, ekstrapüramidaalsümptomid, hüperrefleksia, krambid; hüpersalivatsioon, müdriaas, ähmane nägemine, termolabiilsus; hüpotensioon, kollaps, tahhükardia, südame rütmihäired; aspiratsioonipneumoonia, hingeldus, hingamisdepressioon või -puudulikkus.

Ravi

Leponex’i üleannustamise korral puudub kindel antidoot.

Maoloputus ja/või aktiivsöe manustamine esimese 6 tunni vältel pärast ravimi sissevõtmist. Peritoneaal- ja hemodialüüs ei ole tõenäoliselt efektiivsed. Jälgida tuleb südametegevust ja hingamist, määrata happe-aluse tasakaalu, vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi. Vältida adrenaliini ja selle derivaatide kasutamist hüpotoonia ravimisel võimaliku vastupidise toime tõttu!

Haige jälgimine on vajalik vähemalt 5 päeva jooksul, et vältida võimalikke hilisreaktsioone.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antipsühhootilised ained. ATC-kood: N05AH02

Toimemehhanism

Klosapiin on psühhoosivastase toimega ravim, mis erineb klassikalistest antipsühhootikumidest.

 1. Loomkatsete andmetel ei põhjusta klosapiin katalepsiat ega väldi apomorfiini või amfetamiini poolt põhjustatud stereotüüpset käitumist. See on nõrk D-, D-, D, ja D5 dopamiiniretseptorite blokaator.

Farmakodünaamilised toimed

Klosapiinil on tugev adreno-, kolino- ja histaminoblokeeriv ning ärritusreaktsiooni pidurdav toime. Täheldatud on ka antiserotoniinergilisi omadusi.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliiniliselt avaldab klosapiin kiiret ja tugevat sedatiivset ning tugevat psühhoosivastast toimet (skisofreeniahaigetel, kes on resistentsed teiste ravimite suhtes). Klosapiin leevendab nii positiivseid kui ka negatiivseid skisofreeniasümptome. Avatud kliinilises uuringus, kus osalenud 319 ravile resistentset patsienti said ravi 12 kuu vältel, täheldati kliiniliselt olulist paranemist 37% patsientidest esimesel ravinädalal ja veel 44% 12. kuu lõpuks. Paranemist defineeriti kui lühikese psühhiaatrilise hindamisskaala skoori umbes 20% vähenemist algväärtusest. Lisaks on kirjeldatud kognitiivse düsfunktsiooni mõningate aspektide paranemist.

Võrreldes klassikaliste antipsühhootikumidega põhjustab klosapiin vähem väljendunud ekstrapüramidaalreaktsioone, nagu äge düstoonia, parkinsonismi sarnased kõrvaltoimed ja akatiisia. Erinevalt klassikalistest antipsühhootikumidest põhjustab klosapiin vähe või ei põhjusta üldse prolaktiinitaseme tõusu, hoides seeläbi ära kõrvaltoimed nagu günekomastia, amenorröa, galaktorröa ja impotentsus.

Klosapiinravist tingitud potentsiaalselt tõsised kõrvaltoimed on granulotsütopeenia ja agranulotsütoos, mille hinnanguline esinemissagedus on vastavalt 3% ja 0,7%. Seda riski silmas pidades peab klosapiini kasutamine piirduma patsientidega, kes on ravile resistentsed või Parkinsoni tõve korral esineva psühhoosiga patsientidega, kui muud ravivõimalused ei ole olnud tõhusad (vt lõik 4.1) ja kellele saab regulaarselt teha hematoloogilised uuringud (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suu kaudu manustatud ravimist imendub 90...95%. Toit ei mõjuta imendumise kiirust ega ulatust. Klosapiini biosaadavus on 50...60%.

Jaotumine

Säilitusravi korral (manustamisel 2 korda ööpäevas) saabub ravimi maksimaalne kontsentratsioon plasmas 2,1 (0,4...4,2) tunni jooksul. Suhteline jaotuvusruumala on 1,6 l/kg. Plasmavalkudega seondub 95% ravimist.

Biotransformatsioon/metabolism

Klosapiin metaboliseerub peaaegu täielikult CYP1A2 ja CYP3A4 vahendusel, ja mingil määral CYP2C19 ja CYP2D6 vahendusel. Ainult üks põhimetaboliitidest (desmetüülklosapiin) on aktiivne - farmakoloogiline toime sarnaneb klosapiiniga, kuid on tunduvalt nõrgem ja lühiajalisem.

Eritumine

Leponex’i eritumine on kahefaasiline keskmise lõpliku poolväärtusajaga 12 tundi (vahemik: 6 kuni 26 tundi). Pärast ühekordse 75 mg annuse manustamist oli keskmine lõplik poolväärtusaeg 7,9 tundi; see tõusis 14,2 tunnini kui jõuti stabiilse seisundini manustades 75 mg päevas vähemalt 7 päeva. Uriinis ja roojas on märgatavad ainult väga väikesed kogused muutumatut ravimit, hinnanguliselt 50% manustatud annusest eritub metaboliitidena uriiniga ja 30% roojaga.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Stabiilses seisundis viib annuse suurendamine 37,5 mg-lt kuni 75 ja 150 mg-ni kaks korda ööpäevas plasmakontsentratsiooni/aja kõveraaluse ala (AUC) ning plasma kõrgeima ja madalaima kontsentratsiooni lineaarsele annusest sõltuvale suurenemisele.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele (reproduktsioonitoksilisus vt lõik 4.6).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Povidoon K30

Talk

Maisitärklis

Laktoosmonohüdraat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PE/PVDC/alumiinium blister

PVC/PVDC/alumiinium blister

Pakendi suurus: 50 tabletti.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

BGP Products SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV 1004

Läti

MÜÜGILOA NUMBRID

25 mg tabletid: 216398

100 mg tabletid: 216298

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.09.1998

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018