Lamictal 100mg - närimis-/dispergeeruv tablett (100mg)

ATC Kood: N03AX09
Toimeaine: lamotrigiin
Tootja: Glaxo Group Ltd.

Artikli sisukord

LAMICTAL 100MG
närimis-/dispergeeruv tablett (100mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lamictal, 2 mg närimis/dispergeeruvad tabletid

Lamictal 5 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid

Lamictal 25 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid

Lamictal 50 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid

Lamictal 100 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid

Lamotrigiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lamictal ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lamictal’i võtmist
 3. Kuidas Lamictal’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Lamictal’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Lamictal ja milleks seda kasutatakse

Lamictal kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse epilepsiavastasteks ravimiteks. Seda kasutatakse kahe haiguse – epilepsia ja bipolaarse häire – raviks.

Lamictal ravib epilepsiat, blokeerides epilepsiahoogusid (krampe) vallandavad signaalid ajus.

 • Täiskasvanutel ja lastel alates 13. eluaastast võib Lamictal’i kasutada eraldi või koos teiste ravimitega epilepsia raviks. Lamictal’i võib koos teiste ravimitega kasutada ka LennoxGastaut’ sündroomiks nimetatud haigusseisundiga seotud krampide raviks.
 • 2...12aastastel lastel võib Lamictal’i kasutada koos teiste ravimitega nimetatud haiguste raviks. Ravimit võib kasutada eraldi sellist tüüpi epilepsia raviks, mida nimetatakse tüüpilisteks absansideks.

Lamictal ravib ka bipolaarset häiret.

Bipolaarse häirega (mõnikord nimetatakse ka maniakaal-depressiivseks häireks) inimestel esinevad väljendunud meeleolu kõikumised, kus mania (erutuse või eufooria) perioodid vahelduvad depressiooni (sügava kurbuse või meeleheite) perioodidega. Täiskasvanutel alates 18. eluaastast võib Lamictal’i kasutada eraldi või koos teiste ravimitega, et vältida bipolaarse häire korral esinevate depressiooni perioodide teket. Veel ei ole teada, kuidas toimib Lamictal ajus selle toime saavutamiseks.

Mida on vaja teada enne Lamictal’i võtmist

Ärge võtke Lamictal’i:

 • kui olete lamotrigiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Kui see kehtib teie kohta:

Informeerige oma arsti ning ärge Lamictal’i võtke.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lamictal

Enne Lamictal’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on ükskõik milliseid probleeme neerudega;
 • kui teil on kunagi tekkinud nahalööve pärast lamotrigiini või teiste bipolaarse häire või epilepsia ravimite võtmist;
 • kui teil on kunagi pärast lamotrigiini võtmist tekkinud meningiit (nende sümptomite kirjeldust lugege käesoleva infolehe lõigust 4: „Harva esinevad kõrvaltoimed“);
 • kui te juba võtate lamotrigiini sisaldavat ravimit.

Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta:

Informeerige oma arsti, kes võib otsustada, et on vaja vähendada annust või et Lamictal ei ole teile sobiv ravim.

Oluline teave potentsiaalselt eluohtlike reaktsioonide suhtes

Väikesel arvul Lamictal’i võtvatest inimestest tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt eluohtlik nahareaktsioon, mis ravita jätmisel võib areneda tõsisemateks probleemideks. Need võivad olla Stevensi–Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermise nekrolüüs (TEN) ja reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (ingl. keeles Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS). Te peate teadma, milliste sümptomite suhtes Lamictal’i võtmise ajal valvel olla.

Lugege nende sümptomite kirjeldust käesoleva infolehe punktis 4 „Potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid: te vajate kohest arstiabi“ alt.

Enesevigastamise või enesetapumõtted

Epilepsiavastaseid ravimeid kasutatakse mitmete seisundite, sealhulgas epilepsia ja bipolaarse häire raviks. Bipolaarse häirega inimestel võivad mõnikord tekkida enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil on bipolaarne häire, võivad need mõtted suurema tõenäosusega tekkida:

 • ravi alustamisel,
 • kui teil on varem esinenud enesevigastamise või enesetapumõtteid,
 • kui te olete alla 25aastane.

Kui teil esinevad piinavad mõtted ja tunded või kui te märkate, et te tunnete ennast Lamictal’i võtmise ajal halvemini või teil tekivad uued sümptomid:

Pöörduge abi saamiseks niipea kui võimalik arsti poole või lähimasse haiglasse.

Abiks võib olla see, kui ütlete pereliikmele, hooldajale või lähedasele sõbrale, et teil võib tekkida depressioon või märkimisväärne meeleolu muutus ja palute neil läbi lugeda käesoleva infolehe. Võite paluda, et nad ütleksid teile, kui nad on mures teie depressiooni või muude käitumise muutuste pärast.

Vähestel epilepsiavastaseid ravimeid (nagu näiteks Lamictal) kasutanud inimestel on tekkinud enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil mingil ajal peaksid sellised mõtted tekkima, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui te võtate Lamictal’i epilepsia raviks

Mõnede epilepsia vormide korral esinevad krambid võivad mõnikord Lamictal’i võtmise ajal halveneda või tekkida sagedamini. Mõnel patsiendil võivad tekkida raskekujulised krambid, mis võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Kui krampe esineb sagedamini või kui teil tekib Lamictal’i võtmise ajal raskekujuline krambihoog:

Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.

Bipolaarse häire raviks ei tohi Lamictal’i kasutada alla 18-aastastel inimestel. Depressiooni ja teiste vaimse tervise probleemide raviks mõeldud ravimid suurendavad riski enesetapumõtete ja suitsidaalse käitumise tekkeks alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Lamictal

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid preparaate või ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arst peab teadma, kui te võtate muid ravimeid epilepsia või vaimse tervise probleemide raviks. See on vajalik Lamictal’i õige annuse määramiseks. Nende ravimite hulka kuuluvad:

 • okskarbasepiin, felbamaat, gabapentiin, levetiratsetaam, pregabaliin, topiramaat või zonisamiid, mida kasutatakse epilepsia raviks;
 • liitium, olansapiin või aripiprasool, mida kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks;
 • bupropioon, mida kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks või abivahendina

suitsetamisest loobumisel.

Informeerige oma arsti, kui te võtate mõnda neist ravimitest.

Mõnedel ravimitel on koostoimeid Lamictal’iga või nende toimel tekivad patsientidel suurema tõenäosusega kõrvaltoimed. Nendeks ravimiteks on:

 • valproaat, mida kasutatakse epilepsia ja vaimse tervise probleemide raviks;
 • karbamasepiin, mida kasutatakse epilepsia ja vaimse tervise probleemide raviks;
 • fenütoiin, primidoon või fenobarbitaal, mida kasutatakse epilepsia raviks;
 • risperidoon, mida kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks;
 • rifampitsiin, mis on antibiootikum;
 • ravimid, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) nakkuse raviks (lopinaviiri ja ritonaviiri või atasanaviiri ja ritonaviiri kombinatsioon);
 • hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid, nt antibeebipillid (vt allpool).

Informeerige oma arsti, kui te võtate ükskõik millist neist ravimitest või alustate või lõpetate nende võtmist.

Hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid (nt antibeebipillid) võivad mõjutada Lamictal’i toimet

Arst võib soovitada, et te kasutaksite mingit kindlat tüüpi hormonaalset rasestumisvastast meetodit või mõnda teist rasestumisvastast meetodit (nt kondoomid, diafragma või spiraal). Kui te võtate hormonaalset rasestumisvastast preparaati, nagu antibeebipillid, võib arst võtta vereproovid Lamictal’i sisalduse kontrollimiseks. Kui te kasutate või plaanite kasutada hormonaalset rasestumisvastast preparaati:

Informeerige oma arsti, kes arutab teiega sobivaid rasestumisvastaseid meetodeid.

Lamictal võib samuti mõjutada hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide toimet, kuigi ei ole tõenäoline, et nende toimivus väheneks. Kui te kasutate hormonaalset rasestumisvastast preparaati ning märkate menstruaaltsükli muutusi, näiteks veritsust või määrimist menstruatsioonide vahepeal:

Rääkige oma arstiga. Need ilmingud võivad viidata sellele, et Lamictal mõjutab rasestumisvastase preparaadi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

 • Ilma arsti teadmiseta ei tohi ravi lõpetada. Eriti oluline on see juhul, kui teil on epilepsia.
 • Rasedus võib muuta Lamictal’i toimivust, mistõttu võib osutuda vajalikuks vereanalüüside andmine ja Lamictal’i annuse vastav reguleerimine.
 • Kui Lamictal’i kasutatakse raseduse 3 esimese kuu ajal, on pisut suurenenud risk sünnidefektide tekkeks, sh huule või suulaelõhed.
 • Arst võib teile soovitada, et võtaksite raseduse planeerimise ja raseduse ajal lisaks foolhappe preparaati.

Kui te imetate või kavatsete imetada, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Lamictal’is sisalduv toimeaine eritub rinnapiima ja võib mõjutada teie last. Arst arutab teiega Lamictal’i võtmise ajal rinnaga toitmisest saadavat kasu ja sellega seotud riske ning kui te otsustate rinnaga toita, kontrollib arst aeg-ajalt teie lapse seisundit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lamictal võib põhjustada pearinglust ja kahelinägemist.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui te olete kindel, et teil ei esine neid kõrvaltoimeid.

Kui teil on epilepsia, arutage oma arstiga autojuhtimise ja masinatega töötamisega seotud küsimusi.

Kuidas Lamictal’i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju Lamictal’i võtta

Lamictal’i sobivaima annuse leidmine võib võtta aega. Teie annus sõltub järgnevast:

 • teie vanusest,
 • kas te võtate Lamictal’i koos teiste ravimitega,
 • kas teil esineb ükskõik milliseid neeru või maksatalitluse häireid.

Teie arst kirjutab teile alustuseks väikese annuse ja suurendab annust järk-järgult mõne nädala jooksul kuni toimiva annuse saavutamiseni (seda nimetatakse efektiivseks annuseks). Ärge kunagi võtke rohkem Lamictal’i, kui teie arst on määranud.

Lamictal’i tavaline efektiivne annus täiskasvanutele ja üle 13-aastastele lastele on 100...400 mg päevas.

2...12-aastastel lastel sõltub efektiivne annus kehakaalust – tavaliselt jääb see vahemikku 1...15 mg kilogrammi lapse kehakaalu kohta, maksimaalne säilitusannus 200 mg ööpäevas.

Lamictal’i ei soovitata alla 2-aastastele lastele.

Kuidas Lamictal’i annust võtta

Võtke Lamictal’i annus üks või kaks korda päevas, nagu arst on soovitanud. Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Võtke alati täisannus, nagu arst on määranud. Ärge kunagi võtke ainult osa tabletist.

Samuti võib arst soovitada, et te alustaksite või lõpetaksite teiste ravimite võtmise, sõltuvalt sellest, millist haigust teil ravitakse ning kuidas te ravile reageerite.

Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid võib neelata kas tervelt koos vähese veega, närida või segada veega vedela ravimi valmistamiseks.

Tableti närimiseks:

Samaaegselt võib olla vajalik juua veidi vett, mis aitab tabletil suus lahustuda. Seejärel jooge veel natuke vett, veendumaks, et kogu ravim on alla neelatud.

Vedela ravimi valmistamine:

 • Pange tablett klaasi, kus on vähemalt nii palju vett, mis katab terve tableti.
 • Lahustamiseks segage või oodake, kuni tablett on täielikult lahustunud.
 • Jooge ära kogu vedelik.
 • Lisage klaasi veel natuke vett ja jooge see ära, kindlustamaks, et klaasi ei jääks ravimit.

Kui te võtate Lamictal’i rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimalusel näidake neile Lamictal’i pakendit.

Kui te võtate liiga palju Lamictal’i, võivad suurema tõenäosusega tekkida tõsised kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga. Kui Lamictal’i on võetud liiga palju, võivad tekkida järgmised sümptomid:

 • kiired, kontrollimatud silmaliigutused (nüstagm),
 • kohmakus ja koordinatsioonihäired, mis mõjutavad tasakaalu (ataksia),
 • südame rütmihäired (mida tavaliselt näitab EKG),
 • teadvuse kadu, krambid (hood) või kooma.

Kui te unustate Lamictal’i ühe annuse võtta

Ärge võtke lisatablette, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine

annus tavalisel ajal.

Kui te unustate Lamictal’i mitu annust võtta

Küsige oma arstilt nõu selle kohta, kuidas alustada uuesti ravimi võtmist. Seda on tähtis teha.

Ärge lõpetage Lamictal’i võtmist ilma soovituseta

Lamictal’i tuleb võtta nii kaua, kui arst soovitab. Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui võtate Lamictal’i epilepsia raviks

Kui te lõpetate Lamictal’i võtmise, on tähtis vähendada järk-järgult ravimi annust, ligikaudu 2 nädala jooksul. Kui te lõpetate järsku Lamictal’i võtmise, võib epilepsia taastuda või süveneda.

Kui võtate Lamictal’i bipolaarse häire raviks

Lamictal’i toime avaldumiseks võib kuluda natuke aega, seega ei ole tõenäoline, et te tunnete ennast otsekohe paremini. Kui te lõpetate Lamictal’i võtmise, ei ole vaja annust järk-järgult vähendada. Ent kui te soovite Lamictal’i võtmist lõpetada, pidage siiski kõigepealt nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid: te vajate kohest arstiabi

Väikesel arvul Lamictal’i võtvatest inimestest tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt eluohtlik nahareaktsioon, mis ravita jätmisel võib areneda tõsisemateks probleemideks

Taolised sümptomid võivad kõige tõenäolisemalt ilmneda Lamictal’i ravi esimeste kuude kestel, eriti kui ravi alustamise annus on liialt suur või suurendatakse annust liiga kiiresti või kui Lamictal’i võetakse samaaegselt teise ravimiga, mille nimi on valproaat. Mõningad neist sümptomitest ilmnevad sagedamini laste puhul, seega peaksid vanemad eriti hoolikalt nende suhtes valvel olema.

Nende reaktsioonide sümptomid on järgmised:

 • nahalööbed või –punetus, mis võivad areneda eluohtlikeks nahareaktsioonideks, kaasa arvatud massiline nahalööve koos villide ja nahakihi irdumisega, mis ilmneb eriti just suu, nina, silmade ja genitaalide piirkonnas (StevensiJohnsoni sündroom), ulatuslik nahakihi irdumine (enam kui 30% kehapinnal – toksiline epidermaalne nekrolüüs) või ulatuslik nahalööve koos maksa, vere ja teiste organite haaratusega (reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, mida teatakse ka kui DRESS ülitundlikkuse sündroomina),
 • haavandid suus, kõris, ninas või suguelunditel,
 • kurguvalu või punased või turses silmad (konjunktiviit),
 • kõrge kehatemperatuur (palavik), gripitaolised sümptomid või uimasus,
 • näo turse või lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenlaalustes või kubemes,
 • ootamatu verejooks või verevalumite teke või sõrmede tõmbumine siniseks,

kurguvalu või nakkuste (nt külmetushaiguste) tavalisest sagedasem esinemine,

maksaensüümide aktiivsuse tõus, mida saab tuvastada vereanalüüsiga,

teatud tüüpi valgevererakkude (eosinofiilid) arvu tõus,

lümfisõlmede suurenemine,

organite haaratus, sh maks ja neerud.

Paljudel juhtudel on need sümptomid vähemtõsiste kõrvaltoimete ilmingud. Kuid te peate olema teadlik, et need on potentsiaalselt eluohtlikud ja võivad areneda tõsisemateks probleemideks, nagu organpuudulikkus, kui need ravita jätta. Kui te täheldate ükskõik millist neist sümptomitest:

Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole. Arst võib otsustada teha analüüsid maksa-, neeru- või verenäitajate kontrollimiseks ning öelda teile, et lõpetaksite Lamictal’i võtmise. Kui teil tekib Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs, ütleb arst teile, et te ei tohi enam kunagi lamotrigiini võtta.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

 • peavalu,
 • nahalööve.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

 • agressiivsus või ärrituvus,
 • unisus või uimasus,
 • pearinglus,
 • värisemine ehk treemor,
 • unehäired (unetus),
 • ärevus,
 • kõhulahtisus,
 • suukuivus,
 • iiveldus või oksendamine,
 • väsimus,
 • selja, liigese või muu valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

 • kohmakus ja koordinatsioonihäired (ataksia),
 • kahelinägemine või ähmane nägemine,
 • ebaharilik juuste väljalangemine või hõrenemine (alopeetsia).

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

 • eluohtlik nahareaktsioon (StevensiJohnsoni sündroom) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
 • üheskoos esinev sümptomite grupp, sh:

palavik, iiveldus, oksendamine, peavalu, kaelakangestus ja äärmiselt suur tundlikkus ereda valguse suhtes.

See võib olla põhjustatud aju- ja seljaaju ümbritsevate kelmete põletikust (meningiit). Need sümptomid tavaliselt kaovad pärast ravi katkestamist, kuid kui sümptomid püsivad või süvenevad, siis võtke ühendust oma arstiga,

 • kiired, kontrollimatud silmaliigutused (nüstagm),
 • silmade sügelus koos eritusega silmadest ja koorikute tekkega silmalaugudel (konjunktiviit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st:

 • eluohtlik nahareaktsioon (toksiline epidermaalne nekrolüüs) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
 • reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
 • kõrge kehatemperatuur (palavik) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
 • näo turse (ödeem) või lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenlaalustes või kubemes

(lümfadenopaatia) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),

 • maksatalitluse muutused, mida näitavad vereanalüüsid, või maksapuudulikkus (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),
 • tõsine vere hüübimishäire, mis võib põhjustada ootamatut verejooksu või verevalumite teket

(dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet),

 • muutused vereanalüüsides – sealhulgas punavereliblede arvu langus (aneemia), valgevereliblede arvu langus (leukopeenia, neutropeenia, agranulotsütoos), vereliistakute arvu langus (trombotsütopeenia), kõikide vererakkude arvu langus (pantsütopeenia) ja luuüdi haigus, mida nimetatakse aplastiliseks aneemiaks,
 • hallutsinatsioonid (asjade „nägemine” või „kuulmine”, mida ei ole tegelikult olemas),
 • segasus,
 • vankumise või ebakindluse tunne ringi liikudes,
 • kontrollimatud kehaliigutused (tikid), kontrollimatud lihasspasmid silmades, peas ja keres (koreoatetoos) või muud ebatavalised liigutused, nagu tõmblused, värisemine või jäikus,
 • epilepsiaga inimestel hoogude sagenemine,
 • olemasoleva Parkinsoni tõvega patsientidel haigusnähtude süvenemine,
 • luupusetaoline reaktsioon (sümptomid võivad olla järgmised: selja või liigesvalu, millega mõnikord kaasnevad palavik ja/või üldine haiglane enesetunne).

Muud kõrvaltoimed

Muud kõrvaltoimed on ilmnenud väikesel arvul inimestel, aga nende täpne sagedus on teadmata:

 • Teatatud on luuhäiretest, sh osteopeeniast ja osteoporoosist (luuhõrenemine) ning luumurdudest. Kui te saate krambivastast ravi pikka aega, teil on olnud luuhõrenemine või te kasutate steroide, pidage oma arsti või apteekriga nõu.
 • Õudusunenäod

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lamictal’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistritel, karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Lamictal ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid sisaldavad

 • Toimeaine on lamotrigiin. Iga närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg või 100 mg lamotrigiini.
 • Abiained on: kaltsiumkarbonaat, madalasendatud hüdroksüpropüültselluloos, alumiiniummagneesiumsilikaat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon K30, naatriumsahhariin, magneesiumstearaat, mustsõstramaitseaine.

Kuidas Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid (kõik tugevused) on valged kuni tuhmvalged tabletid, mis võivad olla natuke laigulised. Tabletid on mustsõstralõhnalised. Kõik loetletud pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.

Lamictal 2 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümmargused. Nende ühel küljel on kiri „LTG” numbri „2” kohal ning teisel küljel kaks parema nurga alt osaliselt kattuvat ovaali. Igas pudelis on 30 tabletti.

Lamictal 5 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on pikendatud kaksikkumerad tabletid. Nende ühel küljel on kiri „GS CL2” ja teisel „5”. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 28, 30, 42, 50 või 56 tabletiga või pudel 14, 28, 30, 42, 56 või 60 tabletiga.

Lamictal 25 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümarate servadega nelinurksed tabletid. Nende ühel küljel on kiri „GSCL5” ja teisel „25”. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 või 60 tabletiga. Stardipakendid 21 või 42 tabletiga on samuti saadaval kasutamiseks esimestel ravinädalatel, mil annust aeglaselt suurendatakse.

Lamictal 50 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümarate servadega nelinurksed tabletid. Nende ühel küljel on kiri „GSCX7” ja teisel „50”. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 või 200 tabletiga. Stardipakendid 42 tabletiga on samuti saadaval kasutamiseks esimestel ravinädalatel, mil annust aeglaselt suurendatakse.

Lamictal 100 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümarate servadega nelinurksed tabletid. Nende ühel küljel on kiri „GSCL7” ja teisel „100”. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 või 200 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Lamictal 2 mg

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations 980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS Ühendkuningriik

Lamictal 5 mg, 25 mg, 50 mg ja 100 mg Glaxo Group Ltd.

980 Great West Road Brentford

Middlesex TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poola.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Telefon: +372 6676 900

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Lamictal

Belgia

Lamictal

Bulgaaria

Lamictal

Horvaatia

Lamictal

Küpros

Lamictal

Tšehhi Vabariik

Lamictal

Taani

Lamictal

Eesti

Lamictal

Soome

Lamictal

Prantsusmaa

Lamictal

Saksamaa

Lamictal

Kreeka

Lamictal

Ungari

Lamictal

Island

Lamictal

Iirimaa

Lamictal

Itaalia

Lamictal

Läti

Lamictal

Leedu

Lamictal

Luksemburg

Lamictal

Malta

Lamictal

Holland

Lamictal

Norra

Lamictal

Poola

Lamitrin

Portugal

Lamictal

 

 

 

Lamitrin S

 

 

Rumeenia

Lamictal

Slovakkia

Lamictal

Sloveenia

Lamictal

Hispaania

Lamictal

Rootsi

Lamictal

Ühendkuningriik

Lamictal

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lamictal, 2 mg närimis/dispergeeruvad tabletid.

Lamictal 5 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid.

Lamictal 25 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid.

Lamictal 50 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid.

Lamictal 100 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga Lamictal 2 mg närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 2 mg lamotrigiini. Iga Lamictal 5 mg närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg lamotrigiini. Iga Lamictal 25 mg närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 25 mg lamotrigiini. Iga Lamictal 50 mg närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 50 mg lamotrigiini.

Iga Lamictal 100 mg närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 100 mg lamotrigiini.

INN. Lamotriginum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Närimis/dispergeeruv tablett.

2 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

Mustsõstra lõhnaga valge kuni tuhmvalge ümmargune 4,8 mm tablett. Üks külg on kaldservaga ja sellele on märgitud „LTG” numbri 2 kohal. Teisel küljel on kaks parema nurga alt osaliselt kattuvat superellipsit. Tabletid võivad olla veidi laigulised.

5 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

Mustsõstra lõhnaga valge kuni tuhmvalge pikendatud kaksikkumer tablett (pikem külg 8,0 mm; lühem külg 4,0 mm), mille ühele küljele on märgitud „GS CL2” ja teisele „5”. Tabletid võivad olla veidi laigulised.

25 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

Mustsõstra lõhnaga valge kuni tuhmvalge mitmetahuline superellipsi kujuga pikkusega 5,2 mm tablett, mille ühele küljele on märgitud „GSCL5” ja teisele „25”. Tabletid võivad olla veidi laigulised.

50 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

Mustsõstra lõhnaga valge kuni tuhmvalge mitmetahuline superellipsi kujuga tablett, pikkusega 6,6 mm mille ühele küljele on märgitud „GSCX7” ja teisele „50”. Tabletid võivad olla veidi laigulised.

100 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

Mustsõstra lõhnaga valge kuni tuhmvalge mitmetahuline superellipsi kujuga tablett, pikkusega 8,3 mm, mille ühele küljele on märgitud „GSCL7” ja teisele „100”. Tabletid võivad olla veidi laigulised.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Epilepsia

Täiskasvanud ning 13-aastased ja vanemad noorukid

 • Täiendav ravi või monoteraapia partsiaalsete ja generaliseerunud epilepsiahoogude, sh toonilisklooniliste krampide korral.
 • LennoxGastaut’ sündroomiga seotud krambid. Lamictal’i kasutatakse täiendava ravimina, kuid LennoxGastaut’ sündroomi korral ravi alustamisel võib seda kasutada esmase epilepsiavastase ravimina.

2...12-aastased lapsed ja noorukid

 • Täiendav ravi partsiaalsete ja generaliseerunud epilepsiahoogude, sh toonilisklooniliste krampide ja LennoxGastaut’ sündroomiga seotud krampide korral.
 • Monoteraapia tüüpiliste absanside korral.

Bipolaarne häire

Täiskasvanud alates 18. eluaastast

 • Depressiivsete episoodide profülaktika bipolaarse meeleoluhäirega patsientidel, kellel esinevad valdavalt depressiivsed episoodid (vt lõik 5.1).

Lamictal ei ole näidustatud maniakaalsete või depressiivsete episoodide akuutraviks.

Annustamine ja manustamisviis

Lamictal närimis/dispergeeruvaid tablette võib närida, lahustada väikeses koguses vees (minimaalne kogus peab katma terve tableti) või neelata tervelt koos vähese veega.

Kui lamotrigiini arvutatud annust (nt kasutamisel epilepsiaga lastel või maksakahjustusega patsientidel) ei ole võimalik manustada tervete tablettidena, tuleb manustada kõige väiksemale tervete tablettide arvule vastav annus.

Ravi uuesti alustamine

Lamictal-ravi uuesti alustamisel patsientidel, kes on ravi mis tahes põhjusel katkestanud, tuleb hinnata annuse järk-järgulise suurendamise vajadust säilitusannuseni, kuna lamotrigiini suurte algannuste ja annuse soovitatust kiirema suurendamisega on seotud raskekujulise lööbe oht (vt lõik 4.4). Mida pikem aeg on möödunud eelmise annuse manustamisest, seda enam peab kaaluma tiitrimist säilitusannuseni. Kui aeg lamotrigiini ärajätmisest ületab viiekordset poolväärtusaega (vt lõik 5.2), on üldjuhul vajalik Lamictal’i annuse suurendamine säilitusannuseni vastavalt ettenähtud skeemile.

Lamictal-ravi ei soovitata uuesti alustada patsientidel, kes on ravi katkestanud eelneva lamotrigiinraviga seotud lööbe tõttu, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu ületab märgatavalt võimalikud ohud.

Epilepsia

Järgnevalt on toodud annuse suurendamise soovitused ja säilitusannused täiskasvanutele ja üle 13-aastastele noorukitele (tabel 1) ning 2...12-aastastele lastele ja noorukitele (tabel 2). Lööbe tekkimise ohu tõttu ei tohi algannust ületada ning edasist annust suurendada kiiremini kui soovitatud (vt lõik 4.4).

Kui samaaegselt kasutatavad epilepsiavastased ravimid jäetakse ära või teised epilepsiavastased ravimid lisatakse lamotrigiini sisaldavatele raviskeemidele, tuleb arvestada selle võimaliku mõjuga lamotrigiini farmakokineetikale (vt lõik 4.5).

Tabel 1: Täiskasvanud ja noorukid alates 13. eluaastast – soovitatav raviskeem epilepsia korral

Raviskeem

Nädalad 1 + 2

Nädalad 3 + 4

Tavaline säilitusannus

 

 

 

 

Monoteraapia:

25 mg ööpäevas

50 mg

100...200 mg ööpäevas

 

(üks kord

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

 

ööpäevas)

(üks kord

annusena)

 

 

ööpäevas)

 

 

 

 

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

 

 

 

annust suurendada maksimaalselt

 

 

 

50…100 mg kaupa iga 1…2 nädala

 

 

 

tagant kuni optimaalse ravivastuse

 

 

 

saavutamiseni

 

 

 

Soovitud ravivastuse saavutamiseks on

 

 

 

mõned patsiendid vajanud 500 mg

 

 

 

ööpäevas

Täiendav ravi KOOS valproaadiga (lamotrigiini glükuronidatsiooni inhibiitor – vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

12,5 mg

25 mg

100...200 mg ööpäevas

kasutada koos valproaadiga

ööpäevas

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

hoolimata teiste ravimite

(manustades

(üks kord

annusena)

samaaegsest kasutamisest

25 mg

ööpäevas)

 

 

ülepäeviti)

 

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

 

 

 

annust suurendada maksimaalselt

 

 

 

25...50 mg kaupa iga 1…2 nädala tagant

 

 

 

kuni optimaalse ravivastuse

 

 

 

saavutamiseni

Täiendav ravi ILMA valproaadita ja KOOS lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimitega

(vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

50 mg ööpäevas

100 mg

200...400 mg ööpäevas

kasutada ilma valproaadita,

(üks kord

ööpäevas

(kahe eraldi annusena)

kuid koos järgmiste

ööpäevas)

(kahe eraldi

 

ravimitega:

 

annusena)

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

 

 

 

annust suurendada maksimaalselt

fenütoiin

 

 

100 mg kaupa iga 1…2 nädala tagant

karbamasepiin

 

 

kuni optimaalse ravivastuse

fenobarbitaal

 

 

saavutamiseni

primidoon

 

 

 

rifampitsiin

 

 

Soovitud ravivastuse saavutamiseks on

lopinaviir/ritonaviir

 

 

mõned patsiendid vajanud 700 mg

 

 

 

ööpäevas

Täiendav ravi ILMA valproaadi ja ILMA lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimiteta

(vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

25 mg ööpäevas

50 mg

100...200 mg ööpäevas

kasutada koos teiste

(üks kord

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

ravimitega, mis ei inhibeeri

ööpäevas)

(üks kord

annusena)

ega indutseeri oluliselt

 

ööpäevas)

 

lamotrigiini

 

 

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

glükuronidatsiooni

 

 

annust suurendada maksimaalselt

 

 

 

50…100 mg kaupa iga 1…2 nädala

 

 

 

tagant kuni optimaalse ravivastuse

 

 

 

saavutamiseni

Patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mille farmakokineetilised koostoimed lamotrigiiniga on siiani teadmata (vt lõik 4.5), on soovitatav kasutada koos valproaadiga annustamise skeemi.

Tabel 2: 2...12-aastased lapsed ja noorukid – soovitatav raviskeem epilepsia korral (ööpäevane koguannus mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas)

Raviskeem

Nädalad 1 + 2

Nädalad 3 + 4

Tavaline säilitusannus

 

 

 

 

Monoteraapia tüüpiliste

0,3 mg/kg

0,6 mg/kg

1...15 mg/kg ööpäevas

absanside korral:

ööpäevas

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

 

(üks kord

(üks kord

annusena)

 

ööpäevas või

ööpäevas või

 

 

kahe eraldi

kahe eraldi

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

 

annusena)

annusena)

annust suurendada maksimaalselt

 

 

 

0,6 mg/kg ööpäevas kaupa iga 1…2

 

 

 

nädala tagant kuni optimaalse

 

 

 

ravivastuse saavutamiseni, maksimaalne

 

 

 

säilitusannus on 200 mg ööpäevas

Täiendav ravi KOOS valproaadiga (lamotrigiini glükuronidatsiooni inhibiitor – vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

0,15 mg/kg

0,3 mg/kg

1...5 mg/kg ööpäevas

kasutada koos valproaadiga

ööpäevas*

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

hoolimata teiste ravimite

(üks kord

(üks kord

annusena)

samaaegsest kasutamisest

ööpäevas

ööpäevas)

 

 

 

 

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

 

 

 

annust suurendada maksimaalselt

 

 

 

0,3 mg/kg ööpäevas kaupa iga 1…2

 

 

 

nädala tagant kuni optimaalse

 

 

 

ravivastuse saavutamiseni; maksimaalne

 

 

 

säilitusannus on 200 mg ööpäevas

Täiendav ravi ILMA valproaadita ja KOOS lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimitega

(vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

0,6 mg/kg

1,2 mg/kg

5...15 mg/kg ööpäevas

kasutada ilma valproaadita,

ööpäevas

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

kuid koos järgmiste

(kahe eraldi

(kahe eraldi

annusena)

ravimitega:

annusena)

annusena)

 

 

 

 

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

fenütoiin

 

 

annust suurendada maksimaalselt

karbamasepiin

 

 

1,2 mg/kg ööpäevas kaupa iga 1…2

fenobarbitaal

 

 

nädala tagant kuni optimaalse

primidoon

 

 

ravivastuse saavutamiseni; maksimaalne

rifampitsiin

 

 

säilitusannus on 400 mg ööpäevas

lopinaviir/ritonaviir

 

 

 

 

 

 

 

Täiendav ravi ILMA valproaadi ja ILMA lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimiteta

(vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

0,3 mg/kg

0,6 mg/kg

1...10 mg/kg ööpäevas

kasutada koos teiste

ööpäevas

ööpäevas

(üks kord ööpäevas või kahe eraldi

ravimitega, mis ei inhibeeri

(üks kord

(üks kord

annusena)

ega indutseeri oluliselt

ööpäevas või

ööpäevas või

 

lamotrigiini

kahe eraldi

kahe eraldi

Soovitud tulemuse saavutamiseks võib

glükuronidatsiooni

annusena)

annusena)

annust suurendada maksimaalselt

 

 

 

0,6 mg/kg ööpäevas kaupa iga 1…2

 

 

 

nädala tagant kuni optimaalse

 

 

 

ravivastuse saavutamiseni; maksimaalne

 

 

 

säilitusannus on 200 mg ööpäevas

Patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mille farmakokineetilised koostoimed lamotrigiiniga on siiani teadmata (vt lõik 4.5), on soovitatav kasutada koos valproaadiga annustamise skeemi.

* Kui arvutatud ööpäevane annus valproaati saavatel patsientidel on 1 mg või rohkem, kuid alla 2 mg, võib Lamictal 2 mg närimis/dispergeeruvaid tablette manustada ülepäeviti esimesel kahel nädalal. Kui arvutatud ööpäevane annus valproaati saavatel patsientidel on alla 1 mg, ei tohi Lamictal’i manustada.

Et tagada terapeutilise annuse jätkuv kasutamine, tuleb kontrollida lapse kehakaalu ning kehakaalu suurenemisel annust muuta. On tõenäoline, et 2...6-aastased patsiendid vajavad soovitatava annusevahemiku suurimat säilitusannust.

Kui täiendava raviga saavutatakse kontroll epilepsiahoogude üle, võib samaaegselt kasutatavad epilepsiavastased ravimid ära jätta ja jätkata Lamictal’i kasutamist monoteraapiana.

Alla 2-aastased lapsed

Vähe on andmeid lamotrigiini efektiivsuse ja ohutuse kohta täiendava ravimina 1 kuu kuni 2 aasta vanustel partsiaalsete hoogudega lastel (vt lõik 4.4). Puuduvad andmed alla 1 kuu vanuste laste kohta. Seetõttu ei soovitata Lamictal’i kasutada alla 2 aasta vanustel lastel. Kui kliinilise vajaduse korral raviotsus siiski tehakse, vt lõigud 4.4, 5.1 ja 5.2.

Bipolaarne häire

Järgnevates tabelites on toodud annuse suurendamise soovitused ja säilitusannused täiskasvanutele alates 18. eluaastast. Üleminekuskeem sisaldab lamotrigiini annuse järk-järgulist suurendamist stabiilse säilitusannuseni kuue nädala jooksul (tabel 3), misjärel võib teiste psühhotroopsete ja/või epilepsiavastaste ravimite kasutamise lõpetada, kui see on kliiniliselt näidustatud (tabel 4). Järgnevalt on toodud ka annuse kohandamise soovitused pärast teiste psühhotroopsete ja/või epilepsiavastaste ravimite lisamist (tabel 5). Lööbe tekkimise ohu tõttu ei tohi algannust ületada ning edasist annust suurendada kiiremini kui soovitatud (vt lõik 4.4).

Tabel 3: Täiskasvanud alates 18. eluaastast – annuse suurendamise soovitused stabiilse ööpäevase säilitusannuseni bipolaarse häire ravis

Raviskeem

Nädalad 1 + 2

Nädalad 3 +4

Nädal 5

Stabiilne sihtannus

 

 

 

 

(Nädal 6)*

Lamotrigiini monoteraapia VÕI täiendav ravi ILMA valproaadi ja ILMA lamotrigiini

glükuronidatsiooni indutseerivate ravimiteta (vt lõik 4.5):

 

 

Seda raviskeemi tuleb

25 mg

50 mg

100 mg

200 mg ööpäevas –

kasutada koos teiste

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

tavaline sihtannus

ravimitega, mis ei inhibeeri

(üks kord

(üks kord

(üks kord

optimaalse ravivastuse

ega indutseeri oluliselt

ööpäevas)

ööpäevas või

ööpäevas või

saavutamiseks

lamotrigiini

 

kahe eraldi

kahe eraldi

(üks kord ööpäevas või

glükuronidatsiooni

 

annusena)

annusena)

kahe eraldi annusena)

 

 

 

 

Kliinilistes uuringutes on

 

 

 

 

kasutatud annuseid

 

 

 

 

vahemikus 100...400 mg

 

 

 

 

ööpäevas

 

 

 

 

 

Täiendav ravi KOOS valproaadiga (lamotrigiini glükuronidatsiooni inhibiitor – vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

12,5 mg

25 mg

50 mg

100 mg ööpäevas –

kasutada koos valproaadiga

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

tavaline sihtannus

hoolimata teiste ravimite

(manustades

(üks kord

(üks kord

optimaalse ravivastuse

samaaegsest kasutamisest

25 mg

ööpäevas)

ööpäevas või

saavutamiseks

 

ülepäeviti)

 

kahe eraldi

(üks kord ööpäevas või

 

 

 

annusena)

kahe eraldi annusena)

 

 

 

 

Sõltuvalt kliinilisest

 

 

 

 

ravivastusest võib kasutada

 

 

 

 

maksimaalset annust

 

 

 

 

200 mg ööpäevas

 

 

 

 

 

Täiendav ravi ILMA valproaadita ja KOOS lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimitega

(vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb

50 mg

100 mg

200 mg

300 mg ööpäevas

kasutada ilma valproaadita,

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

6. nädalal, mida vajadusel

kuid koos järgmiste

(üks kord

(kahe eraldi

(kahe eraldi

suurendatakse tavalise

ravimitega:

ööpäevas)

annusena)

annusena)

sihtannuseni 400 mg

 

 

 

 

ööpäevas 7. nädalal, et

fenütoiin

 

 

 

saavutada optimaalne

karbamasepiin

 

 

 

ravivastus

fenobarbitaal

 

 

 

(kahe eraldi annusena)

primidoon

 

 

 

 

rifampitsiin

 

 

 

 

lopinaviir/ritonaviir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mille farmakokineetilised koostoimed lamotrigiiniga on siiani teadmata (vt lõik 4.5), on soovitatav kasutada koos valproaadiga annustamise skeemi.

* Stabiilne sihtannus muutub sõltuvalt kliinilisest ravivastusest

Tabel 4: Täiskasvanud alates 18. eluaastast – stabiilne ööpäevane säilitusannus pärast samaaegselt kasutatud ravimite ärajätmist bipolaarse häire ravis

Kui stabiilne ööpäevane säilitusravi sihtannus on saavutatud, võib teised ravimid ära jätta vastavalt alljärgnevatele juhistele.

Raviskeem

Praegu kasutatav

1. nädal

2. nädal

Alates

 

lamotrigiini stabiilne

(alates

 

3. nädalast *

 

annus (enne

ärajätmisest)

 

 

 

ärajätmist)

 

 

 

Valproaadi ärajätmine (lamotrigiini glükuronidatsiooni inhibiitor – vt lõik 4.5), sõltuvalt lamotrigiini algannusest:

Valproaadi ärajätmisel

100 mg ööpäevas

200 mg

Jätkata selle annuse

kahekordistada stabiilne annus,

 

ööpäevas

kasutamist (200 mg

mitte suurendades annust kiiremini

 

 

ööpäevas)

 

kui 100 mg/nädalas

 

 

(kahe eraldi annusena)

 

 

 

 

 

 

200 mg ööpäevas

300 mg

400 mg

Jätkata selle

 

 

ööpäevas

ööpäevas

annuse

 

 

 

 

kasutamist

 

 

 

 

(400 mg

 

 

 

 

ööpäevas)

 

 

 

 

 

Lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimite ärajätmine (vt lõik 4.5), sõltuvalt lamotrigiini algannusest:

Seda raviskeemi tuleb kasutada

400 mg ööpäevas

400 mg

300 mg

200 mg

järgmiste ravimite ärajätmise

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

korral:

300 mg ööpäevas

300 mg

225 mg

150 mg

 

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

fenütoiin

200 mg ööpäevas

200 mg

150 mg

100 mg

karbamasepiin

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

fenobarbitaal

 

 

 

 

primidoon

 

 

 

 

rifampitsiin

 

 

 

 

lopinaviir/ritonaviir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimite ärajätmine, mis EI inhibeeri ega indutseeri oluliselt lamotrigiini glükuronidatsiooni (vt lõik 4.5):

Seda raviskeemi tuleb kasutada siis, kui ära jäetakse teised ravimid, mis ei inhibeeri ega indutseeri oluliselt lamotrigiini glükuronidatsiooni

Jätkata annuse järk-järgulise suurendamise tulemusena saavutatud sihtannuse kasutamist (200 mg ööpäevas; kahe eraldi annusena) (annusevahemik 100...400 mg ööpäevas)

Patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mille farmakokineetilised koostoimed lamotrigiiniga on siiani teadmata (vt lõik 4.5), on soovitatav alguses jätkata lamotrigiini manustamist seni kasutatud annuses ja kohandada lamotrigiinravi kliinilise ravivastuse alusel.

* Vajadusel võib annust suurendada 400 mg-ni ööpäevas

Tabel 5: Täiskasvanud alates 18. eluaastast – lamotrigiini ööpäevase annuse korrigeerimine pärast teiste ravimite lisamist bipolaarse häire ravis

Puudub lamotrigiini ööpäevase annuse korrigeerimise kliiniline kogemus teiste ravimite lisamise järgselt. Kuid koostoimeuuringute põhjal võib anda järgmised soovitused:

Raviskeem

Praegu kasutatav

1. nädal

2. nädal

Alates

 

lamotrigiini stabiilne

(alates

 

3. nädalast *

 

annus (enne lisamist)

lisamisest)

 

 

 

 

 

 

 

Valproaadi lisamine (lamotrigiini glükuronidatsiooni inhibiitor – vt lõik 4.5), sõltuvalt lamotrigiini

algannusest:

 

 

 

 

Seda raviskeemi tuleb kasutada

200 mg ööpäevas

100 mg

Jätkata selle annuse kasutamist

valproaadi lisamisel hoolimata

 

ööpäevas

(100 mg ööpäevas)

teiste ravimite samaaegsest

300 mg ööpäevas

150 mg

Jätkata selle annuse kasutamist

kasutamisest

 

ööpäevas

(150 mg ööpäevas)

 

400 mg ööpäevas

200 mg

Jätkata selle annuse kasutamist

 

 

ööpäevas

(200 mg ööpäevas)

Lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimite lisamine patsientidel, kes EI kasuta

valproaati (vt lõik 4.5), sõltuvalt lamotrigiini algannusest:

 

 

 

Seda raviskeemi tuleb kasutada

200 mg ööpäevas

200 mg

300 mg

400 mg

järgmiste ravimite lisamisel, ilma

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

valproaadita:

150 mg ööpäevas

150 mg

225 mg

300 mg

 

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

fenütoiin

100 mg ööpäevas

100 mg

150 mg

200 mg

karbamasepiin

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

fenobarbitaal

 

 

 

 

primidoon

 

 

 

 

rifampitsiin

 

 

 

 

lopinaviir/ritonaviir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimite lisamine, mis EI inhibeeri ega indutseeri oluliselt lamotrigiini glükuronidatsiooni (vt

lõik 4.5):

 

 

 

 

Seda raviskeemi tuleb kasutada siis,

Jätkata annuse järk-järgulise suurendamise tulemusena saavutatud

kui lisatakse teised ravimid, mis ei

sihtannuse kasutamist (200 mg ööpäevas; annusevahemik

inhibeeri ega indutseeri oluliselt

100...400 mg ööpäevas)

 

 

lamotrigiini glükuronidatsiooni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mille farmakokineetilised koostoimed lamotrigiiniga on siiani teadmata (vt lõik 4.5), on soovitatav kasutada koos valproaadiga annustamise skeemi.

Lamictal’i ärajätmine bipolaarse häirega patsientidel

Kliiniliste uuringute käigus ei suurenenud lamotrigiini manustamise järsul lõpetamisel kõrvaltoimete esinemissagedus, raskusaste ega tüüp võrreldes platseeboga. Seetõttu ei tule lamotrigiini manustamist lõpetada järk-järgult.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Lamictal’i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 aasta, sest randomiseeritud uuringus ei ilmnenud olulist efektiivsust ja suurenes teatamine suitsidaalsest käitumisest (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Üldised annustamissoovitused patsientide erirühmades

Naised, kes kasutavad hormonaalseid kontratseptiive

Etinüülöstradiooli/levonorgestreeli (30 mikrog/150 mikrog) kombinatsiooni kasutamisel suureneb lamotrigiini kliirens ligikaudu kaks korda, mille tagajärjel väheneb lamotrigiini kontsentratsioon. Tiitrimise järgselt võidakse vajada lamotrigiini (kuni kaks korda) suuremaid säilitusannuseid, et saavutada maksimaalne ravivastus. Tabletivaba nädala jooksul on täheldatud lamotrigiini kontsentratsiooni kahekordistumist. Ei saa välistada annusega seotud kõrvaltoimete teket. Seetõttu tuleb kaaluda esimese valikuna kontratseptsiooni kasutamist, mille puhul ei ole tabletivaba nädalat (näiteks pidevalt kasutatavad hormonaalsed kontratseptiivid või mittehormonaalsed meetodid; vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Hormonaalsete kontratseptiivide kasutuselevõtmine patsientidel, kes juba saavad lamotrigiini säilitusannuseid ning EI kasuta lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivaid ravimeid

Lamotrigiini säilitusannust on vaja enamikel juhtudel suurendada kuni kaks korda (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Soovitatav on alates hormonaalse kontratseptiivi kasutuselevõtmisest suurendada lamotrigiini annust 50...100 mg/nädalas igal nädalal vastavalt individuaalsele kliinilisele ravivastusele. Annust ei tohi suurendada kiiremini, välja arvatud juhul, kui seda toetab kliiniline ravivastus.

Kaaluda võib lamotrigiini kontsentratsiooni määramist seerumis enne ja pärast hormonaalsete kontratseptiivide kasutuselevõtmist, kinnitamaks lamotrigiini algkontsentratsiooni püsimist. Vajadusel tuleb annust kohandada. Naistel, kes kasutavad hormonaalseid rasestumisvastaseid meetodeid, mis sisaldavad ühte inaktiivse ravi („tabletivaba”) nädalat, tuleb lamotrigiini kontsentratsiooni seerumis määrata aktiivse ravi 3. nädalal, st tabletitsükli päevadel 15...21. Seetõttu tuleb kaaluda esimese valikuna kontratseptsiooni kasutamist, mille puhul ei ole tabletivaba nädalat (näiteks pidevalt kasutatavad hormonaalsed kontratseptiivid või mittehormonaalsed meetodid; vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise lõpetamine patsientidel, kes juba saavad lamotrigiini säilitusannuseid ning EI kasuta lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivaid ravimeid

Lamotrigiini säilitusannust on vaja enamikel juhtudel vähendada kuni 50% (vt lõigud 4.4 ja 4.5). Soovitatav on lamotrigiini ööpäevast annust järk-järgult vähendada 50...100 mg kaupa nädalas (kiirusega, mis ei ületa 25% ööpäevasest koguannusest nädalas) 3 nädala jooksul, kui kliinilise ravivastuse põhjal ei ole vajalik teisiti. Kaaluda võib lamotrigiini kontsentratsiooni määramist seerumis enne ja pärast hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise lõpetamist, kinnitamaks lamotrigiini algkontsentratsiooni püsimist. Naistel, kes soovivad lõpetada hormonaalsete rasestumisvastaste meetodite kasutamist, mis sisaldavad ühte inaktiivse ravi („tabletivaba”) nädalat, tuleb lamotrigiini kontsentratsiooni seerumis määrata aktiivse ravi 3. nädalal, st tabletitsükli päevadel 15...21. Proove lamotrigiini sisalduse määramiseks pärast rasestumisvastaste tablettide püsivat ärajätmist ei tohi võtta esimesel nädalal pärast tablettide kasutamise lõpetamist.

Lamotrigiinravi alustamine patsientidel, kes juba kasutavad hormonaalseid kontratseptiive

Annuse suurendamisel peab järgima tavalisi tabelites toodud soovitusi.

Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise alustamine ja lõpetamine patsientidel, kes juba saavad lamotrigiini säilitusannuseid ja KASUTAVAD lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivaid ravimeid

Lamotrigiini soovitatava säilitusannuse kohandamine ei pruugi olla vajalik.

Kasutamine koos atasanaviiri/ritonaviiriga

Kui lamotrigiin lisatakse juba kasutatavale ravile atasanaviiri/ritonaviiriga, ei peaks olema vajadust muuta lamotrigiini annuse järk-järgulise suurendamise soovitusi.

Patsientidel, kes juba võtavad lamotrigiini säilitusannuseid ning ei võta glükuronidatsiooni indutseerijaid, võib atasanaviiri/ritonaviiri lisamisel olla vajalik lamotrigiini annust suurendada või atasanaviiri/ritonaviiri ärajätmise korral annust vähendada. Enne ning 2 nädala jooksul pärast

atasanaviiri/ritonaviiriga ravi alustamist või lõpetamist tuleb jälgida lamotrigiini plasmakontsentratsiooni, et hinnata, kas on vaja kohandada lamotrigiini annust (vt lõik 4.5).

Kasutamine koos lopinaviiri/ritonaviiriga

Kui lamotrigiin lisatakse juba kasutatavale ravile lopinaviiri/ritonaviiriga, ei peaks olema vajadust muuta lamotrigiini annuse järk-järgulise suurendamise soovitusi.

Patsientidel, kes juba võtavad lamotrigiini säilitusannuseid ning ei võta glükuronidatsiooni indutseerijaid, võib lopinaviiri/ritonaviiri lisamisel olla vajalik lamotrigiini annust suurendada või lopinaviiri/ritonaviiri ärajätmise korral annust vähendada. Enne ning 2 nädala jooksul pärast lopinaviiri/ritonaviiriga ravi alustamist või lõpetamist tuleb jälgida lamotrigiini plasmakontsentratsiooni, et hinnata, kas on vaja kohandada lamotrigiini annust (vt lõik 4.5).

Eakad (üle 65-aastased) patsiendid

Soovitatud annuseid ei ole vaja muuta. Lamotrigiini farmakokineetika ei ole selles vanuserühmas oluliselt erinev mitte-eakate täiskasvanute omast (vt lõik 5.2).

Neerukahjustus

Neerupuudulikkusega patsientidele tuleb Lamictal’i manustada ettevaatusega. Lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientide puhul sõltub lamotrigiini algannus samaaegselt kasutatavatest ravimitest; oluliselt langenud neerufunktsiooni korral võivad efektiivselt toimida ka väiksemad säilitusannused (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus

Algannuseid, vahepealseid ja säilitusannuseid tuleb üldjuhul vähendada ligikaudu 50% mõõduka (Child-Pugh aste B) ja 75% raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh aste C). Vahepealseid ja säilitusannuseid tuleb kohaldada vastavalt kliinilisele ravivastusele (vt lõik 5.2).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nahalööve

Kirjeldatud on nahareaktsioone, mis on üldjuhul tekkinud esimese kaheksa nädala jooksul pärast lamotrigiinravi alustamist. Enamik nahalööbeid on kerged ja taanduvad iseeneslikult, kuid täheldatud on ka raskeid nahalööbeid, mis vajasid hospitaliseerimist ja lamotrigiini ärajätmist. Nendeks on olnud potentsiaalselt eluohtlikud lööbed, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS), mida teatakse ka kui ülitundlikkuse sündroomi (hypersensitivity syndrome, HSS) (vt lõik 4.8).

Uuringutes osalenud täiskasvanud epilepsiaga patsientidel, kes kasutasid lamotrigiini soovitatavates annustes, on raskete nahalöövete esinemissagedus olnud ligikaudu 1:500. Ligikaudu pooled neist on olnud Stevensi-Johnsoni sündroomi juhud (1:1000). Kliinilistes uuringutes on bipolaarse häirega patsientidel raskeid nahalööbeid tekkinud sagedusega 1:1000.

Lastel on raskete nahalöövete tekkerisk suurem kui täiskasvanutel. Olemasolevad andmed mitmetest uuringutest näitavad, et lastel on hospitaliseerimist nõudvate löövete esinemissagedus 1:300 kuni 1:100.

Lastel võib lööbe algstaadium sarnaneda infektsiooniga. Arst peab arvestama võimaliku reaktsiooniga lamotrigiini suhtes lastel, kellel tekib nahalööve koos palavikuga esimese kaheksa ravinädala jooksul.

Lisaks on nahalööbe tekkimise üldine risk tugevalt seotud järgnevaga:

 • lamotrigiini algannus on liiga suur või suurendatakse annust liiga kiiresti (vt lõik 4.2).
 • valproaadi samaaegne kasutamine (vt lõik 4.2).

Ettevaatlik peab olema ka ravimi manustamisel patsientidele, kellel on anamneesis teiste epilepsiavastaste ravimite suhtes tekkinud allergiline reaktsioon või lööve, kuna nendel patsientidel oli mittetõsise lööbe esinemissagedus pärast lamotrigiini manustamist ligikaudu kolm korda suurem võrreldes teiste patsientidega.

Kõikidel lööbega patsientidel (lapsed ja täiskasvanud) tuleb kohe teha läbivaatus ning Lamictal-ravi lõpetada, välja arvatud juhul, kui lööve ei ole selgelt ravimiga seotud. Lamictal-ravi ei soovitata uuesti alustada patsientidel, kes on ravi katkestanud eelneva lamotrigiinraviga seotud lööbe tõttu, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu ületab selgelt võimalikud ohud. Kui patsiendil tekib seoses lamotrigiinraviga SJS, TEN või DRESS, ei tohi sellel patsiendil enam kunagi lamotrigiini uuesti kasutada.

Lööve võib olla ka ülitundlikkusreaktsiooni üks sümptomeid. Teised kaasuvad sümptomid võivad olla palavik, lümfadenopaatia, näo turse, vere- ja maksanäitajate kõrvalekalded ja aseptiline meningiit (vt lõik 4.8). Sündroom võib olla erineva kliinilise raskusega ning võib harva lõppeda dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni ja hulgiorganpuudulikkusega. Tähtis on märkida, et varajased ülitundlikkuse ilmingud (nt palavik ja lümfadenopaatia) võivad esineda ka ilma lööbeta. Selliste sümptomite tekkimisel peab patsiendi kohe läbi vaatama ning kuni etioloogia on ebaselge, tuleb Lamictal-ravi katkestada.

Aseptiline meningiit oli ravimi katkestamisel enamikul juhtudest pöörduv, kuid tekkis teatud juhtudel lamotrigiini reekspositsiooni korral uuesti. Reekspositsioon põhjustas sümptomite kiire taastekke ning sageli olid sümptomid raskemad. Lamotrigiini kasutamist ei tohi uuesti alustada patsientidel, kellel ravi on katkestatud varasema lamotrigiinraviga seotud aseptilise meningiidi tõttu.

Kliiniline halvenemine ja suitsiidirisk

Suitsiidimõtteid ja suitsidaalset käitumist on kirjeldatud patsientidel, keda on epilepsiavastaste ravimitega ravitud erinevatel näidustustustel. Epilepsiavastaste ravimitega läbi viidud randomiseeritud platseebokontrollitud uuringute metaanalüüs näitas väikest suitsidaalsete mõtete ja käitumise riski suurenemist. Sellise riski mehhanismid ei ole teada ja olemasolevad andmed ei välista suurenenud riskivõimalust ka lamotrigiini kasutamisel.

Seetõttu tuleb patsiente jälgida suitsidaalsete mõtete ja käitumise ilmingute suhtes ja rakendada vastavat ravi. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest pöörduda arsti poole, kui peaksid tekkima suitsidaalsed mõtted või käitumine.

Bipolaarse häirega patsientidel võivad depressiivsed sümptomid süveneda ja/või suitsidaalsus ilmneda vaatamata sellele, kas nad võtavad ravimeid (sealhulgas Lamictal’i) bipolaarse häire raviks. Seetõttu tuleb bipolaarse häire raviks Lamictal’i saavaid patsiente hoolega jälgida kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite tekke) ja suitsidaalsuse suhtes, eriti ravi alguses või annuse muutmisel. Teatud patsientidel (sh varem esinenud suitsidaalse käitumise või suitsiidimõtetega patsiendid, noored täiskasvanud ja enne ravi alustamist märkimisväärsete suitsiidimõtetega patsiendid) võib olla suurem risk suitsiidimõtete või –katsete tekkeks ning neid tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida.

Raviskeemi muutmist, sh ravimi võimalikku ärajätmist tuleb kaaluda patsientidel, kellel ilmneb kliiniline halvenemine (kaasa arvatud uute sümptomite teke) ja/või suitsiidimõtted/suitsidaalne käitumine, eriti kui need sümptomid on tõsised, tekivad järsku või ei olnud osa patsiendil varem esinenud sümptomitest.

Hormonaalsed kontratseptiivid

Hormonaalsete kontratseptiivide toime lamotrigiini efektiivsusele

Etinüülöstradiooli/levonorgestreeli (30 mikrog/150 mikrog) kombinatsiooni kasutamisel suureneb lamotrigiini kliirens ligikaudu kaks korda, mille tagajärjel väheneb lamotrigiini kontsentratsioon (vt

lõik 4.5). Lamotrigiini kontsentratsiooni langust on seostatud kontrolli kadumisega krambihoogude üle. Tiitrimise järgselt vajatakse enamikel juhtudel lamotrigiini (kuni kaks korda) suuremaid säilitusannuseid, et saavutada maksimaalne ravivastus. Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise lõpetamisel võib lamotrigiini kliirens poole võrra väheneda. Lamotrigiini kontsentratsiooni suurenemisega võivad kaasneda annusega seotud kõrvaltoimed. Patsiente tuleb selles suhtes jälgida.

Naistel, kes ei kasuta lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivat ravimit ja kasutavad hormonaalset rasestumisvastast meetodit, mille kasutamisel on üks inaktiivse ravi (nt „tabletivaba”) nädal, leiab selle nädala jooksul aset lamotrigiini kontsentratsiooni järk-järguline mööduv suurenemine (vt lõik 4.2). Sellised lamotrigiini kontsentratsiooni muutused võivad olla seotud kõrvaltoimetega. Seetõttu tuleb kaaluda esimese valikuna kontratseptsiooni kasutamist, mille puhul ei ole tabletivaba nädalat (näiteks pidevalt kasutatavad hormonaalsed kontratseptiivid või mittehormonaalsed meetodid).

Koostoimeid teiste suukaudsete kontratseptiivide või hormoonasendusravi ja lamotrigiini vahel ei ole uuritud, kuigi need võivad sarnaselt mõjutada lamotrigiini farmakokineetilisi näitajaid.

Lamotrigiini toime hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsusele

16 terve vabatahtliku osalusega koostoimeuuring on näidanud, et lamotrigiini ja hormonaalse kontratseptiivi (etinüülöstradiooli/levonorgestreeli kombinatsiooni) kooskasutamisel tekib levonorgestreeli kliirensi mõõdukas suurenemine ning muutub FSH ja LH sisaldus seerumis (vt lõik 4.5). Nende muutuste mõju munasarjade ovulatoorsele aktiivsusele on teadmata. Samas ei saa välistada, et need muutused võivad põhjustada rasestumisvastase meetodi efektiivsuse vähenemist mõnedel patsientidel, kes saavad hormoonpreparaate koos lamotrigiiniga. Seetõttu palutakse patsientidel koheselt teatada menstruaaltsükli muutustest, kaasa arvatud tsüklivälistest verejooksudest.

Dihüdrofolaadi reduktaas

Lamotrigiin on nõrk dihüdrofoolhappe reduktaasi inhibiitor, seepärast peab pikaajalise ravi korral arvestama selle võimaliku sekkumisega folaadi ainevahetusse (vt lõik 4.6). Siiski ei ole lamotrigiini pikaajaline manustamine inimesele kuni ühe aasta jooksul põhjustanud olulisi muutusi hemoglobiini sisalduses, erütrotsüütide keskmise mahu osas või seerumi ja erütrotsüütide folaadi sisalduses. Punaste vereliblede folaadi kontsentratsioon ei muutunud ka kuni 5-aastase manustamise jooksul.

Neerupuudulikus

Lamotrigiini plasmakontsentratsioon ei muutunud märkimisväärselt ühe annuse manustamisel lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidele. Siiski võib oodata glükuroniidmetaboliidi kumulatsiooni ning seetõttu tuleb neerupuudulikkusega patsiente ravida ettevaatusega.

Patsiendid, kes kasutavad teisi lamotrigiini sisaldavaid ravimeid

Lamictal’i ei tohi määrata ilma arstiga konsulteerimata patsiendile, kes juba kasutab mõnda teist lamotrigiini sisaldavat ravimit.

Laste areng

Puuduvad andmed lamotrigiini mõju kohta laste kasvule, sugulisele küpsemisele ning kognitiivsele, emotsionaalsele ja käitumise arengule.

Epilepsiaga seotud ettevaatusabinõud

Nagu ka teiste epilepsiavastaste ravimite puhul, võib Lamictal-ravi järsk katkestamine esile kutsuda krampide taastumise. Kui ravimi manustamist ei ole vaja tekkinud kõrvaltoime (nt nahalööbe) tõttu järsku lõpetada, tuleb seda teha annust järk-järgult kahe nädala jooksul vähendades.

Kirjanduses on teateid selle kohta, et rasked krambihood, sh epileptiline staatus, võivad põhjustada rabdomüolüüsi, mitmete organite funktsioonihäireid ja dissemineeritud intravaskulaarset

kogulatsiooni, mis võib mõnikord lõppeda surmaga. Sarnaseid juhte on esinenud seoses lamotrigiini kasutamisega.

Tekkida võib krambihoogude sageduse kliiniliselt oluline halvenemine paranemise asemel. Patsientidel, kelle esineb rohkem kui ühte tüüpi krambihoogusid, tuleb ühte tüüpi hoogudele täheldatud kasu kaaluda teist tüüpi hoogude halvenemise vastu.

Müokloonilised krambid võivad lamotrigiini toimel halveneda.

On saadud viiteid selle kohta, et ravivastus kombinatsioonis ensüüme indutseerivate ravimitega on väiksem kui kombinatsioonis ensüüme mitteindutseerivate epilepsiavastaste ravimitega. Selle põhjus on ebaselge.

Lastel, kes saavad lamotrigiini tüüpiliste absanside raviks, ei pruugi efektiivsus püsida kõikidel patsientidel.

Bipolaarse häirega seotud ettevaatusabinõud

Alla 18-aastased lapsed ja noorukid

Ravi antidepressantidega seostatakse suurenenud riskiga suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise tekkeks depressiooni ja teiste psühhiaatriliste häiretega lastel ja noorukitel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Lamotrigiini metabolismis osalevad ensüümid on UDP-glükuronüültransferaasid. Puuduvad tõendid, et lamotrigiin põhjustaks kliiniliselt olulist maksaensüümide induktsiooni või inhibeerimist, samuti ei ole tõenäolised koostoimed lamotrigiini ja ravimite vahel, mis metaboliseeruvad tsütokroom P450 ensüümide vahendusel. Lamotrigiin võib indutseerida iseenda metabolismi, kuid see toime on tagasihoidlik ning tõenäoliselt ei oma olulist kliinilist mõju.

Tabel 6: Teiste ravimite toime lamotrigiini glükuronidatsioonile

Ravimid, mis inhibeerivad

 

Ravimid, mis indutseerivad

Ravimid, mis ei indutseeri

oluliselt lamotrigiini

 

oluliselt lamotrigiini

ega inhibeeri oluliselt

glükuronidatsiooni

 

glükuronidatsiooni

lamotrigiini

 

 

 

glükuronidatsiooni

Valproaat

 

Fenütoiin

Okskarbasepiin

 

 

Karbamasepiin

Felbamaat

 

 

Fenobarbitaal

Gabapentiin

 

 

Primidoon

Levetiratsetaam

 

 

Rifampitsiin

Pregabaliin

 

 

Lopinaviir/ritonaviir

Topiramaat

 

 

Etinüülöstradiooli/

Zonisamiid

 

 

levonorgestreeli

 

 

 

kombinatsioon**

 

 

 

Atasanaviir/ritonaviir*

Liitium

 

 

 

Bupropioon

 

 

 

Olansapiin

 

 

 

Aripiprasool

*Annustamisjuhised (vt lõik 4.2)

 

 

**Teisi suukaudseid kontratseptiive ja hormoonasendusravi ei ole uuritud, kuigi neil võib olla sarnane toime lamotrigiini farmakokineetilistele näitajatele (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Koostoimed epilepsiavastaste ravimitega

Valproaat, mis inhibeerib lamotrigiini glükuronidatsiooni, aeglustab lamotrigiini metabolismi ning pikendab lamotrigiini poolväärtusaega ligikaudu kaks korda. Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi valproaadiga, tuleb kasutada sobivat raviskeemi (vt lõik 4.2).

Maksaensüümide aktiivsust suurendavad antiepileptilised ravimid (nt fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal ja primidoon) indutseerivad lamotrigiini glükuronidatsiooni ja kiirendavad lamotrigiini metabolismi. Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi fenütoiini, karbamasepiini, fenobarbitaali või primidooniga, tuleb kasutada sobivat raviskeemi (vt lõik 4.2).

Karbamasepiini kasutavatel haigetel on lamotrigiinravi alustamise järgselt tekkinud kesknärvisüsteemi sümptomid, sh pearinglus, ataksia, diploopia, ähmane nägemine ja iiveldus. Need kõrvaltoimed taanduvad enamasti karbamasepiini annuse vähendamisel. Sarnast toimet täheldati ka tervetel täiskasvanud vabatahtlikel lamotrigiini ja okskarbasepiini kasutamisel, kuid annuse vähendamise mõju ei ole uuritud.

Kirjanduses on teateid lamotrigiini kontsentratsiooni vähenemise kohta selle manustamisel koos okskarbasepiiniga. Kuid prospektiivses uuringus tervete täiskasvanud vabatahtlikega, kes manustasid 200 mg lamotrigiini ja 1200 mg okskarbasepiini, ei mõjutanud okskarbasepiin lamotrigiini metabolismi ning vastupidi. Seetõttu tuleb patsientidel, kes saavad samaaegset ravi okskarbasepiiniga, kasutada raviskeemi, kus lamotrigiini manustatakse täiendava ravimina ilma valproaadi ja ilma lamotrigiini glükuronidatsiooni indutseerivate ravimiteta (vt lõik 4.2).

Tervete vabatahtlikega läbi viidud uuringus ei avaldanud felbamaadi (1200 mg kaks korda päevas) ja lamotrigiini (100 mg kaks korda päevas 10 päeva jooksul) koosmanustamine kliiniliselt olulist toimet lamotrigiini farmakokineetikale.

Lamotrigiini ja gabapentiini kombinatsiooni või lamotrigiini eraldi manustamisel saadud plasmakontsentratsioonide retrospektiivse analüüsi põhjal ei mõjuta gabapentiin lamotrigiini kliirensit.

Levetiratsetaami ja lamotrigiini võimalikke koostoimeid hinnati platseebokontrollitud kliinilistes uuringutes läbi viidud plasmakontsentratsioonide määramise põhjal. Vastavalt saadud andmetele ei mõjuta lamotrigiin levetiratsetaami farmakokineetikat ning vastupidi.

Pregabaliini (200 mg 3 korda päevas) samaaegne manustamine ei mõjutanud lamotrigiini püsikontsentratsiooni seisundi minimaalset plasmakontsentratsiooni. Lamotrigiini ja pregabaliini vahel ei esine farmakokineetilisi koostoimeid.

Topiramaadi manustamine ei mõjutanud lamotrigiini plasmakontsentratsiooni. Lamotrigiini manustamine põhjustas topiramaadi plasmakontsentratsiooni 15% suurenemist.

Epilepsiaga patsientide uuringus ei esinenud zonisamiidi (200...400 mg päevas) ja lamotrigiini (150...500 mg päevas) 35-päevase koosmanustamise ajal olulisi muutusi lamotrigiini farmakokineetikas.

Kuigi on kirjeldatud teiste epilepsiavastaste ravimite plasmakontsentratsiooni muutusi, ei ole kontrollitud uuringud tõestanud, et lamotrigiin mõjutaks samaaegselt manustatavate epilepsiavastaste ravimite plasmakontsentratsiooni. In vitro uuringud näitavad, et lamotrigiin ei takista teiste epilepsiavastaste ravimite seondumist valkudega.

Koostoimed teiste psühhotroopsete ravimitega

2 g veevaba liitiumglükonaadi manustamisel kaks korda päevas kuue päeva jooksul 20 tervele isikule ei mõjutanud 100 mg lamotrigiini samaaegne manustamine päevas liitiumi farmakokineetikat.

Bupropiooni korduvatel suukaudsetel annustel puudus statistiliselt oluline mõju lamotrigiini ühekordse annuse farmakokineetikale 12 uuritud isikul ning täheldati vaid vähest lamotrigiinglükuroniidi AUC suurenemist.

Uuringus tervete täiskasvanud vabatahtlikega vähenesid 15 mg olansapiini toimel lamotrigiini AUC ja CMAX keskmiselt vastavalt 24% ja 20%. Sellise ulatusega toime ei ole üldjuhul kliiniliselt oluline.

200 mg lamotrigiini ei mõjutanud olansapiini farmakokineetikat.

14 tervel täiskasvanud vabatahtlikul puudus lamotrigiini 400 mg korduvatel suukaudsetel ööpäevastel annustel kliiniliselt oluline mõju 2 mg risperidooni ühekordse annuse farmakokineetikale. Risperidooni (2 mg) ja lamotrigiini koosmanustamise järgselt kirjeldas 14st vabatahtlikust 12 somnolentsuse esinemist. Risperidooni monoteraapia rühmas (n=20) esines üks juhtum ning lamotrigiini monoteraapia rühmas mitte ühtegi.

Uuringus, kus 18 esimest tüüpi bipolaarse häirega täiskasvanud patsienti said püsiannuses lamotrigiini (100...400 mg ööpäevas), suurendati aripiprasooli annuseid 7 päeva jooksul 10 mg-st ööpäevas sihtannuseni 30 mg ööpäevas, mille kasutamist üks kord ööpäevas jätkati veel 7 päeva jooksul. Täheldati lamotrigiini maksimaalse plasmakontsentratsiooni (CMAX) ja AUC keskmist vähenemist ligikaudu 10% võrra. Sellise ulatusega toimel ei arvata olevat kliinilist tähtsust.

In vitro uuringud näitasid, et lamotrigiini esmase metaboliidi, 2-N-glükuroniidi, moodustumist inhibeerisid vaid vähesel määral amitriptüliin, bupropioon, klonasepaam, haloperidool või lorasepaam. Samuti näitasid need uuringud, et lamotrigiini metabolismi ei inhibeeri tõenäoliselt klosapiin, fluoksetiin, fenelsiin, risperidoon, sertraliin või trasodoon. Lisaks näitas bufuralooli metabolismi uuring inimese maksa mikrosoomidega, et lamotrigiin ei vähenda nende ravimite kliirensit, mis metaboliseeruvad peamiselt CYP2D6 vahendusel.

Koostoimed hormonaalsete kontratseptiividega

Hormonaalsete kontratseptiivide toime lamotrigiini farmakokineetikale

Uuringus 16 vabatahtliku naisega, kes manustasid 30 mikrogrammi

etinüülöstradiooli/150 mikrogrammi levonorgestreeli kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettidena, täheldati lamotrigiini suukaudse kliirensi ligikaudu 2-kordset suurenemist, mille tagajärjel vähenesid lamotrigiini AUC ja CMAX vastavalt 52% ja 39%. Lamotrigiini kontsentratsioon seerumis suurenes inaktiivse ravi (sh „tabletivaba”) nädala jooksul ligikaudu 2-kordseks võrreldes samaaegse hormoonraviga (vt lõik 4.4). Üksnes hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise tõttu ei ole vaja lamotrigiini soovitatavaid annuse suurendamise juhiseid vaja muuta, kuid enamikel juhtudel on vaja lamotrigiini säilitusannust suurendada või vähendada hormonaalsete kontratseptiivide kasutuselevõtmisel või ärajätmisel (vt lõik 4.2).

Lamotrigiini toime hormonaalsete kontratseptiivide farmakokineetikale

Uuringus 16 vabatahtliku naisega, kes manustasid püsivalt 300 mg lamotrigiini, ei täheldatud muutusi etinüülöstradiooli (kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide komponent) farmakokineetikas. Täheldati levonorgestreeli suukaudse kliirensi tagasihoidlikku suurenemist, mille tagajärjel vähenesid levonorgestreeli AUC ja CMAX vastavalt 19% ja 12%. Seerumi FSH, LH ja östradiooli sisalduse mõõtmine uuringu ajal näitas mõningat munasarjade hormonaalse aktiivsuse suurenemist üksikutel naistel, kuigi seerumi progesteroonisisalduse mõõtmine näitas, et ühelgi 16-st naisest ei toimunud ovulatsiooni. Teadmata on mõju, mida avaldavad levonorgestreeli kliirensi vähene suurenemine ning FSH ja LH sisalduse muutused seerumis munasarjade ovulatoorsele aktiivsusele (vt lõik 4.4). Ei ole uuritud lamotrigiini muude kui 300 mg ööpäevaste annuste toimet ning teiste naissuguhormoonide preparaatidega ei ole uuringuid läbi viidud.

Koostoimed teiste ravimitega

Uuringus kümne meessoost vabatahtlikuga leiti, et rifampitsiin suurendab lamotrigiini kliirensit ja vähendab poolväärtusaega, sest indutseerib glükuronidatsioonis osalevaid maksaensüüme. Samaaegset rifampitsiinravi saavatel patsientidel tuleb kasutada sobivat raviskeemi (vt lõik 4.2).

Tervete vabatahtlikega läbi viidud uuringus vähendas lopinaviiri/ritonaviiri manustamine glükuronidatsiooni indutseerimise tõttu lamotrigiini plasmakontsentratsiooni poole võrra. Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi lopinaviiri/ritonaviiri kombinatsiooniga, tuleb kasutada sobivat raviskeemi (vt lõik 4.2).

Tervete täiskasvanud vabatahtlikega läbi viidud uuringus viis atasanaviiri/ritonaviiri (300 mg/100 mg) manustamine 9 päeva vältel lamotrigiini (ühekordne 100 mg annus) plasma AUC ja Cmax väärtuste vähenemiseni keskmiselt vastavalt 32% ja 6% võrra. Patsientidel, kes saavad samaaegset ravi atasanaviiri/ritonaviiriga, tuleb kasutada sobivat raviskeemi (vt lõik 4.2).

Andmed in vitro uuringust näitavad, et potentsiaalselt kliiniliselt olulistes kontsentratsioonides on lamotrigiin, kuid mitte N(2)-glükuroniidmetaboliit, orgaanilise transportsüsteemi 2 (OCT 2) inhibiitor. Need andmed näitavad, et lamotrigiin on OCT 2 inhibiitor, IC50 väärtus on 53,8 µM. Lamotrigiini koosmanustamine neerude kaudu erituvate ravimitega, mis on OCT 2 substraadid (nt metformiin, gabapentiin ja varenikliin), võib viia nende ravimite plasmakontsentratsioonide suurenemiseni.

Selle leiu kliiniline tähtsus ei ole veel täpselt kindlaks määratud, kuid ettevaatus on vajalik neid ravimeid samaaegselt manustavate patsientide puhul.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Epilepsiavastaste ravimitega seotud riskid üldiselt

Fertiilses eas naised peavad saama nõuandeid spetsialistilt. Kui naine planeerib rasedust, tuleb üle vaadata tema epilepsiavastane ravi. Epilepsiavastast ravi saavatel naistel tuleb vältida ravi järsku katkestamist, kuna see võib viia krampide taastumiseni, mis võib põhjustada tõsiseid tagajärgi naisele ja sündimata lapsele. Igal võimalikul juhul tuleb eelistada monoteraapiat, sest ravi mitme epilepsiavastase ravimiga võib võrreldes monoteraapiaga olla seotud suurema riskiga kaasasündinud väärarengute tekkeks, sõltuvalt samaaegselt kasutatavatest epilepsiavastastest ravimitest.

Lamotrigiiniga seotud riskid

Rasedus

Suur hulk andmeid rasedate naiste kohta, kes said raseduse esimesel trimestril lamotrigiini monoteraapiat (üle 8700 naise), ei näita suurte kaasasündinud väärarengute, kaasa arvatud suulaelõhede, riski olulist suurenemist. Loomkatsetes on ilmnenud arengutoksilisus (vt lõik 5.3).

Kui Lamictal’i kasutamine raseduse ajal on vajalik, soovitatakse kasutada väikseimat võimalikku raviannust.

Lamotrigiinil on vähene dihüdrofoolhappe reduktaasi inhibeeriv toime, mistõttu võib foolhappe sisalduse vähenemise tagajärjel teoreetiliselt suureneda risk embrüo/loote kahjustuse tekkeks. Kaaluda võib foolhappe manustamist raseduse planeerimise ajal ja raseduse alguses.

Raseduse ajal toimuvad füsioloogilised muutused võivad mõjutada lamotrigiini kontsentratsiooni ja/või ravitoimet. Kirjeldatud on lamotrigiini plasmakontsentratsiooni vähenemist raseduse ajal, millega kaasneb võimalik risk krambihoogude tekkeks. Pärast sünnitust võib lamotrigiini kontsentratsioon kiiresti suureneda, millega kaasneb risk annusega seotud kõrvaltoimete tekkeks. Seetõttu tuleb lamotrigiini kontsentratsiooni seerumis kontrollida enne rasedust, selle ajal ja pärast seda, samuti vahetult pärast sünnitust. Vajadusel tuleb annust korrigeerida, et säilitada lamotrigiini samasugune kontsentratsioon seerumis nagu enne rasedust, või korrigeerida annust kliinilise ravivastuse järgi. Lisaks tuleb pärast sünnitust jälgida annusega seotud kõrvaltoimete teket.

Imetamine

Kirjeldatud on lamotrigiini eritumist rinnapiima väga erinevates kontsentratsioonides, mille tulemusena on lamotrigiini sisaldus imiku veres moodustanud kuni ligikaudu 50% ravimi sisaldusest ema veres. Seetõttu võib mõnede rinnapiimatoidul imikute seerumis lamotrigiini kontsentratsioon

saavutada taseme, mille juures ilmnevad farmakoloogilised toimed. Piiratud arvul ravimiga kokku puutunud imikutel ei täheldatud soovimatuid toimeid.

Kaaluda tuleb rinnaga toitmisest saadavat potentsiaalset kasu ja kõrvaltoimete võimalikku riski lapsel. Kui naine otsustab lamotrigiinravi ajal last rinnaga toita, tuleb last jälgida kõrvaltoimete suhtes.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei mõjutanud lamotrigiin loomade fertiilsust (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Kuna kõikidele epilepsiavastastele ravimitele reageerimine on individuaalselt erinev, peavad epilepsia raviks Lamictal’i kasutavad patsiendid autojuhtimise ja epilepsiaga seotud küsimustes nõu pidama oma arstiga.

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kaks vabatahtlikega läbi viidud uuringut on näidanud, et lamotrigiini toime sensomotoorsele koordinatsioonile, silmaliigutustele ja tasakaalule ning subjektiivsed sedatiivsed toimed ei olnud erinevad platseebost. Lamotrigiini kliinilistes uuringutes on teatatud neuroloogilistest kõrvaltoimetest, nagu pearinglus ja kahelinägemine. Seetõttu peavad patsiendid enne autojuhtimist või masinatega töötamist hindama, kuidas Lamictal-ravi neile mõjub.

Kõrvaltoimed

Epilepsia ja bipolaarse häire näidustusega seotud kõrvaltoimed tuginevad olemasolevatele kontrollitud kliinilistest uuringutest ja muu kliinilise kasutamiskogemuse käigus saadud andmetele ning on loetletud alltoodud tabelis. Esinemissageduse kategooriad on saadud kontrollitud kliinilistest uuringutest (epilepsia monoteraapia (tähistatud märgiga ) ja bipolaarne häire (tähistatud märgiga §)). Kui esinemissageduse kategooriad erinevad epilepsia ja bipolaarse häire kliiniliste uuringute andmete vahel, esitatakse kõige konservatiivsem esinemissagedus. Ent kui puuduvad kontrollitud kliiniliste uuringute andmed, tuginevad esinemissageduse kategooriad muu kliinilise kasutamiskogemuse käigus saadud andmetele.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Kõrvaltoime

Sagedus

klass

 

 

Vere ja

hematoloogilised muutused, sh neutropeenia, leukopeenia,

väga harv

lümfisüsteemi häired

aneemia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, aplastiline

 

 

aneemia, agranulotsütoos

 

 

lümfadenopaatia

teadmata

Immuunsüsteemi

ülitundlikkussündroom2 (sh sellised sümptomid nagu palavik,

väga harv

häired

lümfadenopaatia, näo turse, vere- ja maksanäitajate

 

 

kõrvalekalded, dissemineeritud intravaskulaarne

 

 

koagulatsioon, hulgiorganpuudulikkus)

 

Psühhiaatrilised

agressiivsus, ärrituvus

sage

häired

 

 

 

segasus, hallutsinatsioonid, tikid

väga harv

 

õudusunenäod

teadmata

Närvisüsteemi

peavalu†§

väga sage

häired

 

 

 

somnolentsus†§, pearinglus†§, treemor, unetus, agiteeritus§

sage

 

ataksia

aeg-ajalt

Organsüsteemi

Kõrvaltoime

Sagedus

klass

 

 

 

nüstagmid

harv

 

tasakaaluhäired, liikumishäirete süvenemine, Parkinsoni tõve

väga harv

 

süvenemine, ekstrapüramidaalnähud, koreoatetoos,

 

 

krambihoogude sagenemine

 

 

aseptiline meningiit (vt lõik 4.4)

harv

Silma kahjustused

kahelinägemine, ähmane nägemine

aeg-ajalt

 

konjunktiviit

harv

Seedetrakti häired

iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus§

sage

Maksa ja sapiteede

maksapuudulikkus, maksafunktsiooni häired,

väga harv

häired

maksafunktsiooni näitajate tõus

 

Naha ja nahaaluskoe

nahalööve§

väga sage

kahjustused

 

 

 

alopeetsia

aeg-ajalt

 

Stevensi-Johnsoni sündroom§

harv

 

toksiline epidermaalne nekrolüüs

väga harv

 

reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete

väga harv

 

sümptomitega

 

Lihas-skeleti ja

artralgia§

sage

sidekoe kahjustused

 

 

 

luupusetaolised reaktsioonid

väga harv

Üldised häired ja

väsimus, valu§, seljavalu§

sage

manustamiskoha

 

 

reaktsioonid

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

 1. Hematoloogilised muutused ja lümfadenopaatia võivad olla seotud ülitundlikkussündroomiga või mitte (vt Immuunsüsteemi häired).
 2. Nahalöövet on kirjeldatud ka osana ülitundlikkuse sündroomist, mille sümptomitena võivad tekkida palavik, lümfadenopaatia, näo turse ning vere- ja maksanäitajate kõrvalekalded. Sündroom võib olla erineva kliinilise raskusega ning väga harva lõppeda dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni ja hulgiorganpuudulikkusega. Tähtis on märkida, et ülitundlikkuse varajased ilmingud (nt palavik ja lümfadenopaatia) võivad esineda ka ilma lööbeta. Selliste sümptomite tekkimisel peab patsiendi kohe läbi vaatama ning kuni etioloogia on ebaselge, tuleb Lamictal-ravi katkestada.
 3. Neid toimeid on kirjeldatud muu kliinilise kogemuse käigus. On kirjeldatud, et lamotrigiin võib olemasoleva Parkinsoni tõvega patsientidel põhjustada parkinsonismi sümptomite süvenemist, ning üksikjuhtudel ekstrapüramidaalnähtusid ja koreoatetoosi patsientidel, kellel nimetatud haigust ei esine.
 4. Maksafunktsiooni häired esinevad tavaliselt seoses ülitundlikkusreaktsioonidega, kuid üksikjuhtudel on neid kirjeldatud ilma väljendunud ülitundlikkusnähtudeta.
 5. Täiskasvanutega läbi viidud kliinilistes uuringutes tekkisid nahalööbed 8...12% lamotrigiini võtnud patsientidest ja 5...6% platseebot võtnutest. Nahalööbe tõttu tuli lamotrigiinravi katkestada 2% patsientidest. Lööve, mis on tavaliselt makulopapuloosne, tekib üldjuhul kaheksa nädala jooksul pärast ravi alustamist ja taandub Lamictal-ravi ärajätmisel (vt lõik 4.4).

Kirjeldatud on tõsiseid potentsiaalselt eluohtlikke nahalööbeid, sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilist epidermaalset nekrolüüsi (Lyell’i sündroom) ning reaktsiooni ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS). Kuigi enamik kõrvaltoimeid taandub lamotrigiinravi lõpetamise järgselt, tekib osadel patsientidel pöördumatu armistumine ning kirjeldatud on üksikuid sellega seotud surmajuhtusid (vt lõik 4.4).

Nahalööbe tekkimise üldine risk on tugevalt seotud järgnevaga:

 • lamotrigiini algannus on liiga suur või suurendatakse annust liiga kiiresti (vt lõik 4.2).
 • valproaadi samaaegne kasutamine (vt lõik 4.2).

Lööve võib olla ka ülitundlikkuse sündroomi üks sümptomeid (vt Immuunsüsteemi häired).

Pikk aega lamotrigiin-ravi saanud patsientide kohta on teateid luu mineraalse tiheduse vähenemise, osteopeenia, osteoporoosi ja luumurdude esinemisest. Toimemehhanism, mille kaudu lamotrigiin luu ainevahetust mõjutab, ei ole välja selgitatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Teatatud on lamotrigiini ägedast üleannustamisest (sh surmaga lõppenud juhtudest), kus manustati maksimaalsest terapeutilisest annusest 10...20 korda suurem annus. Üleannustamise korral on tekkinud nüstagm, ataksia, teadvushäired, grand mal tüüpi krambid ja kooma. Üleannustamise järgselt on täheldatud ka QRS-kompleksi laienemist (intraventrikulaarse ülejuhte aeglustumine). QRS-kompleksi kestuse pikenemist üle 100 msek võib seostada raskema mürgistusega.

Ravi

Üleannustamise korral tuleb haige hospitaliseerida ning tagada vajalik toetav ravi. Vajadusel rakendada meetmeid ravimi imendumise vähendamiseks (aktiivsöe manustamine). Edasine ravi sõltub kliinilisest näidustusest. Puudub hemodialüüsi kasutamise kogemus üleannustamise ravis. Kuuel neerupuudulikkusega vabatahtlikul eemaldati 4 tundi kestva hemodialüüsi käigus organismist 20% lamotrigiinist (vt lõik 5.2).

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised epilepsiavastased ained,

ATC-kood: N03AX09.

Toimemehhanism

Farmakoloogiliste uuringute tulemused näitavad, et lamotrigiin toimib voltaažist sõltuvatele naatriumikanalitele. Ravim pärsib neuronite püsivat korduvat stimulatsiooni ja takistab glutamaadi (neuromediaator, millel on tähtis roll epilepsiahoogude tekkes) vabanemist. Need toimed aitavad tõenäoliselt kaasa lamotrigiini krambivastasele toimele.

Lamotrigiini terapeutilise toime mehhanism bipolaarse häire korral ei ole kindlaks tehtud, kuigi toime voltaažist sõltuvatele naatriumikanalitele on tõenäoliselt tähtis.

Farmakodünaamilised toimed

Ravimite toimete hindamiseks kesknärvisüsteemile läbi viidud uuringute käigus manustasid terved vabatahtlikud 240 mg lamotrigiini. Tulemused ei erinenud platseebost, kuid nii 1000 mg fenütoiini kui ka 10 mg diasepaami manustamine kahjustasid oluliselt sensomotoorset koordinatsiooni ja silmaliigutusi, põhjustasid tasakaaluhäireid ja subjektiivseid sedatiivseid toimeid.

Teises uuringus kahjustas ühekordne karbamasepiini suukaudne annus 600 mg oluliselt sensomotoorset koordinatsiooni ja silmaliigutusi, samuti vähendas keha valitsemist ja tõstis südame löögisagedust. 150 mg ja 300 mg lamotrigiini manustamisel saadud tulemused ei erinenud platseebo puhul täheldatust.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus 1...24 kuu vanustel lastel

Täiendava ravi efektiivsust ja ohutust partsiaalsete krambihoogude korral 1...24 kuu vanustel patsientidel on hinnatud väikeses topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus. Ravi alustati 177 lapsel, kellel kasutati 2...12-aastastele lastele soovitatavaga sarnast annuse suurendamise skeemi. Lamotrigiini 2 mg tabletid on väikseim saadaolev tugevus, seetõttu kohandati tavalist annustamisskeemi mõnel juhul tiitrimisfaasi käigus (näiteks manustades 2 mg tableti ülepäeviti, kui arvutatud annus oli alla 2 mg). Ravimi sisaldust seerumis mõõdeti teise annuse suurendamise nädala lõpus ning seejärel annust kas vähendati või ei suurendatud, kui kontsentratsioon ületas

0,41 mikrog/ml, mis on täiskasvanutel sellel ajahetkel oodatav kontsentratsioon. 2. nädala lõpus vajasid mõned patsiendid annuse vähendamist kuni 90%. 38 ravile reageerinud patsienti (krampide sageduse >40% vähenemine) randomiseeriti saama platseebot või jätkama lamotrigiini kasutamist. Ravi ebaõnnestumise sagedus platseeborühmas oli 84% (16/19) ja lamotrigiini rühmas 58% (11/19). Erinevus ei olnud statistiliselt oluline: 26,3%, CI95% -2,6% <> 50,2%, p=0,07.

Kokku 256 last vanuses 1...24 kuud on saanud lamotrigiini annusevahemikus 1...15 mg/kg ööpäevas kuni 72 nädala jooksul. 1 kuu kuni 2 aasta vanustel lastel oli lamotrigiini ohutusprofiil sarnane vanemate laste omale, välja arvatud see, et krambihoogude kliiniliselt olulist halvenemist (>=50%) kirjeldati sagedamini alla 2-aastastel lastel (26%) vanemate lastega võrreldes (14%).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus Lennox-Gastaut’ sündroomi korral

Puuduvad andmed monoteraapia kohta Lennox-Gastaut’ sündroomiga seotud krampide korral.

Kliiniline efektiivsus meeleoluepisoodide vältimisel bipolaarse häirega patsientidel

Lamotrigiini efektiivsust meeleoluepisoodide vältimisel bipolaarse häirega patsientidel on hinnatud kahes uuringus.

Uuring SCAB2003 oli mitmekeskuseline, topeltpime, topelt-imiteeritud, platseebo ja liitiumiga kontrollitud randomiseeritud uuring, kus hinnati fikseeritud annuste kasutamist depressiooni ja/või mania kordumise pikaajaliseks vältimiseks bipolaarse häirega patsientidel, kellel oli hiljuti olnud või esines praegu depressiivne episood. Pärast seisundi stabiliseerimist lamotrigiini monoteraapia või täiendava raviga randomiseeriti patsiendid ühte viiest ravirühmast: lamotrigiin (50, 200, 400 mg päevas), liitium (kontsentratsioon seerumis 0,8...1,1 mmol/l) või platseebo maksimaalselt 76 nädala (18 kuu) jooksul. Esmane tulemusnäitaja oli „aeg sekkumiseni meeleoluepisoodi tõttu”, kus sekkumisteks olid täiendav farmakoteraapia või elekterkrampravi (EKR). Uuring SCAB2006 oli sarnase ülesehitusega nagu uuring SCAB2003, kuid erines uuringust SCAB2003 selle poolest, et hinnati lamotrigiini erinevaid annuseid (100...400 mg ööpäevas) ning see uuring hõlmas bipolaarse häirega patsiente, kellel oli hiljuti olnud või esines praegu maniakaalne episood. Tulemused on toodud tabelis 7.

Tabel 7: Kokkuvõte uuringute tulemustest, mis hindasid lamotrigiini efektiivsust meeleoluepisoodide vältimisel bipolaarse häirega patsientidel

Episoodita patsientide „osakaal” 76. nädalal

 

Uuring SCAB2003

Uuring SCAB2006

 

 

Bipolaarne I

 

 

Bipolaarne I

 

Kaasamise

Depressiivne episood

Maniakaalne episood

kriteeriumid

 

 

 

 

 

 

 

Lamotrigiin

Liitium

Platseebo

Lamotrigiin

Liitium

Platseebo

Ilma sekkumiseta

0,22

0,21

0,12

0,17

0,24

0,04

p-väärtus

0,004

0,006

-

0,023

0,006

-

logaritmiline

 

 

 

 

 

 

astaktest

 

 

 

 

 

 

Ilma depressioonita

0,51

0,46

0,41

0,82

0,71

0,40

p-väärtus

0,047

0,209

-

0,015

0,167

-

logaritmiline

 

 

 

 

 

 

astaktest

 

 

 

 

 

 

Ilma maniata

0,70

0,86

0,67

0,53

0,64

0,37

p-väärtus

0,339

0,026

-

0,280

0,006

-

logaritmiline

 

 

 

 

 

 

astaktest

 

 

 

 

 

 

Esimese depressiivse episoodi tekkimiseni kulunud aja ja esimese mania/hüpomania või segatüüpi episoodi tekkimiseni kulunud aja toetavas analüüsis oli lamotrigiiniga ravitud patsientidel oluliselt pikem aeg esimese depressiivse episoodi tekkimiseni kui platseebot saanud patsientidel ning ravi erinevus mania/hüpomania või segatüüpi episoodi tekkimiseni kulunud aja suhtes ei olnud statistiliselt oluline.

Lamotrigiini efektiivsust kombinatsioonis meeleolu stabiliseerivate ravimitega ei ole piisavalt uuritud.

Lapsed (vanuses 10...12 aastat) ja noorukid (vanuses 13...17 aastat)

Mitmekeskuselises paralleelsete rühmadega platseebokontrolliga topeltpimedas randomiseeritud uuringus hinnati lamotrigiini toimeainet kiiresti vabastava ravimvormi efektiivsust ja ohutust selle kasutamisel täiendava säilitusravina, et edasi lükata meeleoluhäire episoode mees- ja naissoost lastel ning noorukitel (vanuses 10...17 aastat), kellel oli diagnoositud I tüüpi bipolaarne häire ja kes olid saavutanud remissiooni või paranenud bipolaarsest episoodist ravi ajal lamotrigiiniga kombinatsioonis samaaegselt kasutatava antipsühhootikumi või teiste meeleolu stabiliseerivate ravimitega. Esmase efektiivsuse analüüsi tulemus (aeg bipolaarse episoodi tekkeni) ei saavutanud statistilist olulisust (p=0,0717), seega efektiivsust ei tõestatud. Lisaks näitasid ohutustulemused suitsidaalsest käitumisest teatamise suurenemist lamotrigiiniga ravitud patsientide seas: 5% (4 patsienti) lamotrigiini rühmas ja 0 platseeborühmas (vt lõik 4.2).

Lamotrigiini toime uuring südame erutusjuhtele

Tervete täiskasvanud vabatahtlikega läbi viidud uuringus hinnati lamotrigiini korduvate annuste (kuni 400 mg päevas) toimet südame erutusjuhtele 12 lülitusega EKG abil. Lamotrigiinil ei olnud kliiniliselt olulist mõju QT-intervallile platseeboga võrreldes.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lamotrigiin imendub seedetraktist kiiresti ja täielikult, läbimata oluliselt esmast maksapassaaži. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub ligikaudu 2,5 tundi pärast lamotrigiini suu kaudu

manustamist. Lamotrigiini manustamisel koos toiduga pikeneb vähesel määral maksimaalse kontsentratsiooni saabumise aeg, kuid imendumise ulatus ei muutu. Maksimaalne stabiilne plasmakontsentratsioon varieerub indiviiditi, kuid ühe isiku kontsentratsioonid üldjuhul ei erine.

Jaotumine

Lamotrigiin seondub plasmavalkudega ligikaudu 55% ulatuses, kuid on vähetõenäoline, et plasmavalkudest vabanemine põhjustaks toksilisi toimeid.

Jaotusruumala on 0,92...1,22 l/kg.

Biotransformatsioon

On kindlaks tehtud, et lamotrigiini metabolismi eest vastutavad ensüümid on

UDP-glükuronüültransferaasid.

Lamotrigiin indutseerib vähesel määral (sõltuvalt annusest) iseenda metabolismi. Puuduvad andmed, et lamotrigiin mõjutaks teiste epilepsiavastaste ravimite farmakokineetikat, samuti ei ole tõenäolised koostoimed lamotrigiini ja ravimite vahel, mis metaboliseeruvad tsütokroom P450 ensüümide vahendusel.

Eritumine

Lamotrigiini plasmakliirens tervetel isikutel on ligikaudu 30 ml/min. Lamotrigiini kliirens on peamiselt metaboolne, millele järgneb glükuroniidiga konjugeeritud materjali eritumine uriiniga. Alla 10% eritub muutumatul kujul uriiniga. Ainult ligikaudu 2% lamotrigiiniga seotud materjalist eritub roojaga. Kliirens ja poolväärtusaeg ei sõltu manustatud annuse suurusest. Plasma poolväärtusaeg tervel isikul on ligikaudu 33 tundi (vahemik 14...103 tundi). Uuringus Gilbert’i sündroomiga patsientidel vähenes lamotrigiini keskmine kliirens 32% võrreldes tervete kontrollrühmaga, kuid väärtused jäävad vahemikku, mida esineb populatsioonis üldiselt.

Lamotrigiini poolväärtusaeg sõltub suurel määral samaaegselt kasutatavatest ravimitest. Keskmine poolväärtusaeg väheneb ligikaudu 14 tunnini, kui lisaks manustatakse glükuronidatsiooni indutseerivaid ravimeid, nt karbamasepiini või fenütoiini, ning pikeneb ligikaudu 70 tunnini, kui lisaks manustatakse ainult valproaati (vt lõik 4.2).

Lineaarsus

Lamotrigiini farmakokineetika on lineaarne kuni suurima ühekordse uuritud annuseni 450 mg.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Kehakaalu järgi kohandatud kliirens on lastel suurem kui täiskasvanutel, saavutades kõrgeimad väärtused alla 5-aastastel lastel. Lamotrigiini poolväärtusaeg on lastel harilikult lühem (ligikaudu 7 tundi), kui ravile lisatakse ensüüme indutseerivad ravimid, nagu karbamasepiin või fenütoiin, ning pikeneb keskmiselt 45…50 tunnini, kui lisatakse ainult valproaat (vt lõik 4.2).

Lapsed vanuses 2...26 kuud

143 lapsel vanuses 2...26 kuud (kehakaal 3...16 kg) vähenes kliirens sama kehakaaluga suuremate lastega võrreldes, kes said sarnaseid suukaudseid annuseid kehakaalu kg kohta kui üle 2-aastased lapsed. Keskmine poolväärtusaeg oli 23 tundi ensüüme indutseerivat ravi saavatel alla 26 kuu vanustel lastel, 136 tundi koos valproaadiga manustamisel ja 38 tundi ensüüme indutseerivaid/inhibeerivaid ravimeid mitte saanud lastel. 2...26 kuu vanuste laste rühmas oli suukaudse kliirensi individuaalne varieeruvus suur (47%). Kontsentratsioon seerumis jäi 2...26 kuu vanustel lastel üldiselt samasse vahemikku nagu suurematel lastel, kuigi kõrgemaid CMAX väärtusi täheldatakse tõenäoliselt mõnedel lastel, kelle kehakaal on alla 10 kg.

Eakad

Populatsioonipõhise (samades uuringutes osalenud vanu ja noori epilepsiahaigeid hõlmava) farmakokineetilise analüüsi tulemused näitasid, et lamotrigiini kliirens ei muutunud kliiniliselt olulisel määral. Pärast ühekordsete annuste manustamist vähenes kliirens 12% väärtusest 35 ml/min 20-aastastel väärtuseni 31 ml/min 70-aastastel. Kliirensi langus pärast 48 ravinädalat oli 10%, vahe noorte ja eakate rühmade vahel oli 41…37 ml/min. Lisaks uuriti 12-l tervel eakal lamotrigiini farmakokineetikat pärast ühekordse 150 mg annuse manustamist. Keskmine kliirensi väärtus eakatel (0,39 ml/min/kg) jääb keskmiste kliirensi väärtuste vähemikku (0,31…0,65 ml/min/kg), mis saadi üheksa uuringu põhjal mitte-eakate täiskasvanutega, kellele manustati ühekordne annus (30…450 mg) lamotrigiini.

Neerukahjustus

12-le kroonilise neerupuudulikkusega vabatahtlikule ja 6-le hemodialüüsi saavale isikule manustati ühekordse annusena 100 mg lamotrigiini. Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel oli keskmine kliirens 0,42 ml/min/kg, hemodialüüsitavatel patsientidel oli kahe hemodialüüsi vahel 0,33 ml/min/kg ja hemodialüüsi ajal 1,57 ml/min/kg, samal ajal kui tervetel vabatahtlikel oli see näitaja

0,58 ml/min/kg. Keskmine plasma poolväärtusaeg oli 42,9 tundi (krooniline neerupuudulikkus), 57,4 tundi (hemodialüüside vahel) ja 13,0 tundi (hemodialüüsi ajal) ning 26,2 tundi tervetel vabatahtlikel. Keskmiselt ligikaudu 20% (vahemik = 5,6…35,1) organismis esinevast lamotrigiinist elimineeriti 4-tunnise hemodialüüsi jooksul. Sellel patsiendirühmal sõltub lamotrigiini algannus samaaegselt kasutatavatest ravimitest; oluliselt langenud neerufunktsiooni korral tuleb vähendada lamotrigiini säilitusannust (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Maksakahjustus

Lamotrigiini ühekordse annuse farmakokineetilises uuringus osales 24 erineva raskusastmega maksakahjustusega patsienti ja 12 tervet isikut kontrollrühmas. Lamotrigiini keskmine kliirens oli 0,31, 0,24 või 0,10 ml/min/kg vastavalt A, B või C raskusastmega (Child-Pugh klassifikatsiooni järgi) maksakahjustuse korral, võrreldes 0,34 ml/min/kg tervetel kontrollrühma isikutel. Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel peab lamotrigiini alg-, vahepealset ja säilitusannust üldjuhul vähendama (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuseja kartsinogeensuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringutes närilistel ja küülikutel ei täheldatud kliinilise ekspositsiooniga sarnaste või väiksemate ekspositsiooni väärtuste puhul ravimi teratogeenset toimet, kuid ilmnes loote kehakaalu vähenemine ja skeleti aeglustunud luustumine. Kuna suuremaid ekspositsiooni väärtusi ei olnud loomadel võimalik uurida emaslooma mürgistuse raskuse tõttu, ei ole lamotrigiini teratogeenset potentsiaali iseloomustatud kliinilisest ekspositsioonist suuremate väärtuste puhul.

Rottidel täheldati nii loote kui postnataalse suremuse tõusu, kui lamotrigiini manustati tiinuse lõpuosas ja varasel postnataalsel perioodil. Neid toimeid täheldati kliinilise ekspositsiooniga sarnaste väärtuste puhul.

Noortel rottidel täheldati mõju õppimisvõimele Bieli labürinditestis, balanopreputsiaalse eraldumise ja tupe arengu vähest aeglustumist ning vähenenud postnataalset kaaluiivet F1 loomadel ekspositsiooni väärtuste puhul, mis olid ligikaudu kaks korda suuremad terapeutilisest ekspositsioonist täiskasvanud inimestel.

Loomkatsetes ei ilmnenud viljakuse langust lamotrigiini toimel. Rottidel vähenes lamotrigiini toimel foolhappe tase loote organismis. Foolhappe defitsiit on seotud suurenenud riskiga kaasasündinud väärarengute tekkeks nii loomadel kui inimestel.

Lamotrigiin põhjustas annusega seotud hEGR kanali nn sabavoolu inhibeerimist inimese embrüo neerurakkudes. IC50 oli ligikaudu üheksa korda kõrgem maksimaalsest terapeutilisest vaba ravimi kontsentratsioonist. Lamotrigiin ei põhjustanud loomadel QT pikenemist ekspositsiooni väärtuste puhul, mis olid ligikaudu kaks korda suuremad maksimaalsest terapeutilisest vaba ravimi kontsentratsioonist. Tervete täiskasvanud vabatahtlikega läbi viidud kliinilises uuringus puudus lamotrigiinil kliiniliselt oluline toime QT-intervallile (vt lõik 5.1).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Kaltsiumkarbonaat

Madalasendatud hüdroksüpropüültselluloos

Alumiiniummagneesiumsilikaat

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Povidoon K30

Naatriumsahhariin

Magneesiumstearaat

Mustsõstramaitseaine.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Blisterpakend

5, 25, 50 ja 100 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: 3 aastat.

Pudel

5 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

3 aastat.

2 mg närimis/dispergeeruvad tabletid:

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

2 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: Lastekindla/turvakorgiga HDPE pudelid.

Pakendis 30 närimis/dispergeeruvat tabletti.

5 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: PVC/PVdC/alumiiniumfoolium blister.

Pakendis 10, 14, 28, 30, 50 või 56 närimis/dispergeeruvat tabletti.

5 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: Lastekindla/turvakorgiga HDPE pudelid.

Pakendis 14, 28, 30, 42, 56 või 60 närimis/dispergeeruvat tabletti.

25 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: PVC/PVdC/alumiiniumfoolium blister.

Pakendis 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 või 60 närimis/dispergeeruvat tabletti. Stardipakendis 21 või 42 närimis/dispergeeruvat tabletti.

50 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: PVC/PVdC/alumiiniumfoolium blister.

Pakendis 10, 14, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 100 või 200 närimis/dispergeeruvat tabletti. Stardipakendis 42 närimis/dispergeeruvat tabletti.

100 mg närimis/dispergeeruvad tabletid: PVC/PVdC/alumiiniumfoolium blister.

Pakendis 10, 30, 50, 56, 60, 90, 100 või 200 närimis/dispergeeruvat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Lamictal 2 mg

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations 980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

Lamictal 5 mg, 25 mg, 50 mg ja 100 mg 980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBRID

Lamictal 2 mg: 332800

Lamictal 5 mg: 425703

Lamictal 25 mg: 425403

Lamictal 50 mg: 425903

Lamictal 100 mg: 426003

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Lamictal 2 mg

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 21.12.2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.05.2009 Lamictal 5 mg, 25 mg, 50 mg ja 100 mg

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05.12.2003 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.05.2009

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2017