Letrozole teva - õhukese polümeerikattega tablett (2,5mg)

ATC Kood: L02BG04
Toimeaine: letrosool
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

LETROZOLE TEVA
õhukese polümeerikattega tablett (2,5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Letrozole Teva, 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Letrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Letrozole Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Letrozole Teva võtmist
 3. Kuidas Letrozole Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Letrozole Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Letrozole Teva ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Letrozole Teva ja kuidas see toimib

Letrozole Teva sisaldab toimeainet letrosooli. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. See on hormonaalne (ehk „endokriinne“) rinnanäärmevähi ravim. Sageli stimuleerivad rinnanäärmevähi kasvu östrogeenid, mis on naissuguhormoonid. Letrozole Teva vähendab östrogeenide hulka, blokeerides ensüümi (aromataas), mis on seotud östrogeenide tootmisega ning seeläbi pidurdab rinnanäärmevähi kasvu, mis vajab kasvamiseks östrogeene. Selle tagajärjel kasvajarakkude kasv ja/või levik teistesse kehaosadesse aeglustub või peatub.

Milleks Letrozole Teva’t kasutatakse

Letrozole Teva’t kasutatakse rinnanäärmevähi raviks naistel, kes on läbinud menopausi, st kellel on menstruatsioonid lõppenud.

Seda kasutatakse kasvaja taastekke vältimiseks. Seda võib kasutada esmavaliku ravimina enne rinnanäärmevähi kirurgilist eemaldamist juhtudel, kui operatsiooni ei ole võimalik kohe teha või esmavaliku ravimina pärast rinnanäärmevähi kirurgilist ravi või pärast viieaastast ravi tamoksifeeniga. Letrozole Teva’t kasutatakse ka rinnanäärmevähi leviku takistamiseks teistesse kehaosadesse kaugelearenenud rinnanäärmevähiga patsientidel.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Letrozole Teva toimib või miks on see ravim teile välja kirjutatud, küsige oma arstilt.

Mida on vaja teada enne Letrozole Teva võtmist

Järgige hoolikalt kõiki arsti juhiseid. Need võivad erineda selles infolehes esitatud üldisest informatsioonist.

Ärge võtke Letrozole Teva’t:

 • kui olete letrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on veel menstruatsioonid, st te ei ole veel läbinud menopausi;
 • kui te olete rase;
 • kui te toidate last rinnaga.

Kui mõni nendest seisunditest kehtib teie kohta, ärge võtke seda ravimit ja rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Letrozole Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on raske neeruhaigus;
 • kui teil on raske maksahaigus;
 • kui teil on esinenud osteoporoosi või luumurde (vt ka lõik 3 „Jälgimine ravi ajal Letrozole Teva’ga”).

Kui mõni nendest seisunditest kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile. Teie arst võtab seda arvesse teie ravi ajal Letrozole Teva’ga.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ega noorukid ei tohi seda ravimit kasutada.

Eakad

65-aastased ja vanemad inimesed võivad seda ravimit kasutada samas annuses kui teised täiskasvanud.

Muud ravimid ja Letrozole Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Te võite Letrozole Teva’t võtta üksnes siis, kui olete läbinud menopausi. Ka sel juhul peab teie arst arutama teiega efektiivse rasestumisvastase vahendi kasutamist, sest teil võib siiski veel olla võimalus rasestuda ravi ajal Letrozole Teva’ga.

Te ei tohi võtta Letrozole Teva’t, kui olete rase või toidate last rinnaga, sest see võib kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete pearinglust, väsimust, unisust või üldist halba enesetunnet, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu või masinaid, kuni te tunnete ennast taas normaalselt.

Letrozole Teva sisaldab laktoosi ja tartrasiini

See ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

See ravim sisaldab tartrasiini (E102) ja võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Letrozole Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatud annus on üks tablett Letrozole Teva’t võetuna üks kord ööpäevas. Letrozole Teva võtmine iga päev ühel ja samal ajal aitab teil meeles pidada, millal te peate oma tableti võtma.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma ja need tuleb neelata alla tervelt koos klaasitäie vee või muu vedelikuga.

Kui kaua Letrozole Teva’t võtta

Jätkake Letrozole Teva võtmist iga päev nii kaua, kui teie arst on teile seda öelnud. Te peate seda võib-olla võtma mitu kuud või isegi mitu aastat. Kui teil on mis tahes küsimusi selle kohta, kui kaua te peate Letrozole Teva’t võtma, rääkige sellest oma arstiga.

Jälgimine ravi ajal Letrozole Teva’ga

Te võite seda ravimit võtta üksnes range arstliku järelevalve all. Teie arst jälgib regulaarselt teie seisundit, et kontrollida, kas ravim avaldab soovitud toimet.

Letrozole Teva võib põhjustada teie luude hõrenemist või luukoe kadu (osteoporoos), kuna vähendab teie organismis östrogeenide hulka. Teie arst võib otsustada mõõta teie luude tihedust (osteoporoosi jälgimise meetod) nii enne ravi, ravi ajal kui ka pärast ravi.

Kui te võtate Letrozole Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju Letrozole Teva’t või kui keegi teine võtab kogemata teie tablette, pöörduge otsekohe nõuande saamiseks oma arsti poole või haiglasse. Näidake neile tablettide pakendit. Vajalik võib olla arstiabi.

Kui te unustate Letrozole Teva’t võtta

 • Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus (nt 2 või 3 tunni jooksul), jätke unustatud annus võtmata ja võtke järgmine annus siis, kui te pidite selle võtma.
 • Muudel juhtudel võtke ununenud annus niipea, kui see teile meenub ja seejärel võtke järgmine tablett nii nagu tavaliselt.
 • Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Letrozole Teva võtmise

Ärge lõpetage Letrozole Teva võtmist, kuni teie arst teile seda ütleb. Vaadake ka eestpoolt lõiku „Kui kaua Letrozole Teva’t võtta”.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamik kõrvaltoimetest on kerged kuni mõõdukad ja mööduvad üldiselt mõne ravipäeva või –nädala pärast.

Mõned nendest kõrvaltoimetest, näiteks kuumahood, juuste väljalangemine või tupeverejooks võivad olla põhjustatud östrogeenide puudusest teie organismis.

Ärge laske end häirida sellest võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi tekkida mitte ühtegi nendest.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Harv (võivad esineda kuni 1 kasutajal 1000-st) või aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 kasutajal 100-st) :

 • nõrkus, halvatus või tundlikkuse kadu käes või jalas või mis tahes kehaosas, koordinatsiooni kadumine, iiveldus või kõne või hingamisraskus (ajuhaiguse, nt insuldi näht);
 • järsk pigistav valu rinnus (südamehaiguse näht);
 • hingamisraskus, valu rinnus, minestus, kiire südame löögisagedus, naha värvumine sinakaks või järsk valu käes või jalas (labajalas) (märgid sellest, et võib olla on moodustunud verehüüve);
 • turse ja punetus piki veeni, mis on katsumisel äärmiselt hell ja võibolla valulik;
 • kõrge palavik, külmavärinad või infektsioonide poolt põhjustatud haavandid suus (vere valgeliblede puudus);
 • raske püsiv ähmane nägemine.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta, rääkige sellest otsekohe oma arstile.

Samuti peate otsekohe teavitama oma arsti, kui teil tekib ravi ajal Letrozole Teva’ga ükskõik milline järgmistest sümptomitest:

 • peamiselt näo ja kõriturse (allergilise reaktsiooni nähud);
 • naha ja silmade kollasus, iiveldus, söögiisu kaotus, uriini värvumine tumedaks (maksapõletiku nähud);
 • lööve, punetav nahk, villide teke huultel, silmadel või suus, naha ketendus, palavik (naha kahjustuse nähud).

Mõned kõrvaltoimed on väga sagedased (võivad esineda rohkem kui 1 kasutajal 10-st).

 • kuumahood;
 • kolesteroolitaseme tõus (hüperkolesteroleemia);
 • väsimus;
 • suurenenud higistamine;
 • valu luudes ja liigestes (artralgia).

Kui mõni neist kõrvaltoimetest mõjutab teid oluliselt, rääkige sellest oma arstile.

Mõned kõrvaltoimed on sagedased (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st).

 • nahalööve;
 • peavalu;
 • pearinglus;
 • üldine halb enesetunne;
 • seedetrakti häired, nt iiveldus, oksendamine, seedehäire, kõhukinnisus, kõhulahtisus;
 • söögiisu suurenemine või kadumine;
 • valu lihastes;
 • luude hõrenemine või luukoe kadumine (osteoporoos), mis viib mõnedel juhtudel luumurdudeni (vt ka lõik 3 „Jälgimine ravi ajal Letrozole Teva’ga”);
 • käsivarte, labakäte, jalgade ja pahkluude turse (ödeem);
 • kurb meeleolu (depressioon);
 • kehakaalu tõus;
 • juuste väljalangemine;
 • vererõhu tõus (hüpertensioon);
 • kõhuvalu;
 • nahakuivus;
 • tupeverejooks;
 • südamepekslemine, kiire südame löögisagedus;
 • liigesepõletik (artriit);
 • valu rinnus.

Kui mõni neist kõrvaltoimetest mõjutab teid oluliselt, rääkige sellest oma arstile.

Teised kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 kasutajal 100-st).

 • närvikahjustused, nt ärevus, närvilisus, ärrituvus, uimasus, mäluprobleemid, unisus, unetus;
 • tundlikkusehäired, eriti puutetundlikkuse osas;
 • silma kahjustused, nt ähmane nägemine, silma ärritus;
 • naha kahjustused, nt sügelus (nõgestõbi);
 • eritis tupest või tupe kuivus;
 • rindade valu;
 • palavik;
 • janu, maitsetundlikkuse häire, suukuivus;
 • limaskestade kuivus;
 • kehakaalu langus;
 • kuseteede infektsioon, sagenenud urineerimine;
 • köha;
 • ensüümide aktiivsuse tõus;
 • naha ja silmavalgete kollasus;
 • bilirubiini kõrge tase veres (punaste vereliblede laguprodukt) Kui mõni neist mõjutab teid oluliselt, rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Letrozole Teva’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 • Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavaid riknemise märke.
 • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mida Letrozole Teva sisaldab

 • Toimeaine on letrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg letrosooli.
 • Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis, magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A) ja Opadry II kollane, mille koostisesse kuuluvad kollane raudoksiid (E172), makrogool 3350, titaandioksiid (E171), talk, indigokarmiin (E132), polüvinüülalkohol ja tartrasiin (E102).

Kuidas Letrozole Teva välja näeb ja pakendi sisu

 • Letrozole Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on tumekollased standardse kumerusega ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud „93” ja teisele küljele „B1”.
 • Letrozole Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, milles on 1, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 60, 90, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti. Haiglapakend, milles

on 50 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem

Holland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava - Komárov

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6112409

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Letrozole Teva, 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg letrosooli. INN. Letrozolum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 60,42 mg laktoosi ja 0,02 mg tartrasiini (E102). Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Tumekollane standardse kumerusega ümmargune õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud „93“ ja teisele küljele “B1”.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

 • Varases staadiumis hormoonretseptorpositiivse rinnavähi adjuvantravi postmenopausis naistel.
 • Hormoonsõltuva invasiivse rinnavähi pikendatud adjuvantravi postmenopausis naistel, kes on saanud standardset adjuvantravi tamoksifeeniga eelneva 5 aasta jooksul.
 • Kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnavähi esimese rea ravi postmenopausis naistel.
 • Kaugelearenenud rinnavähi retsidiivi või progresseeruva haiguse ravi naistel, kellel on loomulikule postmenopausile või kunstlikult indutseeritud postmenopausile iseloomulik endokriinne seisund ning keda on varem ravitud antiöstrogeenidega.
 • Hormoonretseptorpositiivse, HER2 negatiivse rinnavähi neoadjuvantravi postmenopausis naistel, kui keemiaravi ei sobi ja kohene kirurgiline ravi ei ole näidustatud.

Ravi efektiivsust ei ole tõestatud hormoonretseptor-negatiivse rinnavähiga patsientidel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad patsiendid

Letrosooli soovitatav annus on 2,5 mg üks kord ööpäevas. Eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähiga patsientidel peab ravi letrosooliga jätkuma kuni kasvaja progresseerumiseni.

Adjuvant- ja pikendatud adjuvantravi korral tuleb ravi letrosooliga jätkata 5 aastat või kuni kasvaja retsidiveerumiseni, ükskõik kumb varem tekib.

Adjuvantravi korral võib kaaluda ka järjestikuse raviskeemi (2 aastat letrosooli ja seejärel 3 aastat tamoksifeeni) (vt lõigud 4.4 ja 5.1) kasutamist.

Neoadjuvantravi korral tuleb ravi letrosooliga jätkata 4…8 kuud, et saavutada kasvaja optimaalne vähenemine. Kui ravivastus ei ole piisav, tuleb ravi letrosooliga lõpetada ja planeerida kirurgilist ravi ja/või arutada patsiendiga edasisi ravivõimalusi.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Letrosooli ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel. Letrosooli ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses kuni 17 eluaastat ei ole tõestatud.

Olemasolevaid andmeid on vähe ja annustamissoovitusi ei saa anda.

Neerukahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik neerupuudulikkusega patsientidel kreatiniini kliirensiga üle 10 ml/min.

Andmed neerupuudulikkusega patsientide kohta kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min või raske maksapuudulikkusega patsientide kohta on ebapiisavad (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega (Child-Pugh A või B) patsientidel ei ole letrosooli annust vaja kohandada. Raske maksakahjustusega patsientide kohta ei ole piisavalt andmeid. Raske maksakahjustusega (Child-Pugh C) patsiendid vajavad hoolikat jälgimist (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Manustamisviis

Letrosooli võetakse suukaudselt ja seda võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Premenopausaalne endokriinne seisund;

-

Rasedus (vt lõik 4.6);

-

Imetamine (vt lõik 4.6).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Menopausi staatus

Ebaselge menopausi staatusega patsientidel tuleb enne Letrozole Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablettidega ravi alustamist selle kindlaks väljaselgitamiseks määrata luteiniseeriva hormooni (LH), folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) ja/või östradiooli tasemed. Letrozole Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablette tohib anda ainult postmenopausaalse endokriinse staatusega naistele.

Neerukahjustus

Letrosooli ei ole uuritud piisaval arvul patsientidel kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min. Enne letrosooli manustamist sellistele patsientidele tuleb hoolikalt hinnata potentsiaalset riski/kasu.

Maksakahjustus

Raske maksakahjustusega (Child-Pugh C) patsientidel olid süsteemne ekspositsioon ja lõplik poolväärtusaeg tervete vabatahtlikega võrreldes ligikaudu kahekordsed. Seetõttu peab selliseid patsiente hoolikalt jälgima (vt lõik 5.2).

Toimed luudele

Letrosool on tugevatoimeline östrogeenitaset vähendav aine. Naistel, kellel on anamneesis osteoporoosi ja/või luumurdusid või kellel on suurenenud osteoporoosi risk, tuleb enne adjuvant- või pikendatud adjuvantravi alustamist määrata luude mineraalne tihedus ja neid tuleb letrosoolravi ajal ja pärast ravi osteoporoosi tekke suhtes jälgida. Vajadusel tuleb alustada osteoporoosi ravi või profülaktikat ning patsienti hoolikalt jälgida. Sõltuvalt patsiendi ohutusprofiilist võib adjuvantravi korral kaaluda ka järjestikuse raviskeemi (2 aastat letrosooli ja seejärel 3 aastat tamoksifeeni) (vt lõigud 4.2, 4.8 ja 5.1) kasutamist.

Muud hoiatused

Tuleb hoiduda letrosooli manustamisest koos tamoksifeeni, teiste antiöstrogeensete või östrogeeni sisaldavate ravimitega, sest need ravimid võivad vähendada letrosooli farmakoloogilist toimet (vt lõik 4.5).

See ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasi puudulikkuse või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

See ravim sisaldab tartrasiini (E102) ja võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Letrosooli metabolismi vahendavad osaliselt CYP2A6 ja CYP3A4. Tsimetidiin, mis on CYP450 ensüümide nõrgatoimeline mittespetsiifiline inhibiitor, ei mõjutanud letrosooli kontsentratsioone plasmas. Tugevatoimeliste CYP450 inhibiitorite toime on teadmata.

Siiani puudub kliiniline kogemus letrosooli kasutamise kohta kombinatsioonis östrogeenide või teiste kasvajavastaste ravimitega, välja arvatud tamoksifeeniga. Tamoksifeen, teised antiöstrogeenid või östrogeeni sisaldavad ravimid võivad vähendada letrosooli farmakoloogilist toimet. Lisaks on näidatud, et tamoksifeeni manustamisel koos letrosooliga väheneb oluliselt letrosooli kontsentratsioon plasmas. Letrosooli manustamisest koos tamoksifeeni, teiste antiöstrogeensete või östrogeene sisaldavate ravimitega tuleb hoiduda.

Letrosool inhibeerib in vitro tsütokroom P450 isoensüüme 2A6 ja mõõdukalt ka 2C9, kuid selle kliiniline tähendus on teadmata. Seetõttu on vajalik ettevaatus, kui letrosooli manustatakse samaaegselt koos ravimitega, mille eritumine on peamiselt sõltuv nendest isoensüümidest ja mille terapeutiline indeks on väike (nt fenütoiin, klopidogreel).

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Perimenopausis või fertiilses eas naised

Letrosooli tohib kasutada ainult naistel, kellel postmenopausaalne staatus on kindlalt tõestatud (vt lõik 4.4). On olnud teateid naiste kohta, kellel ravi jooksul letrosooliga taastus munasarjade funktsioon vaatamata sellele, et ravi alustamisel oli nende postmenopausaalne staatus kindel; seetõttu peab raviarst vajadusel arutama koos patsiendiga adekvaatsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist.

Rasedus

Arvestades, et kasutamisel raseduse ajal on üksikjuhtudel esinenud sünnidefekte (liitunud häbememokad, atüüpilised genitaalid), mis näitab, et letrosooli manustamine raseduse ajal võib põhjustada kaasasündinud väärarenguid. Loomkatsetes on leitud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3).

Letrosool on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 5.3).

Imetamine

On teadmata, kas letrosool ja selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada.

Letrosool on imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Letrosooli farmakoloogiline toime seisneb östrogeenide tootmise vähendamises aromataasi inhibeerimise kaudu. Premenopausis naistel viib östrogeenide sünteesi pärssimine vastusreaktsioonina gonadotropiinide (LH, FSH) tasemete tõusuni. FSH taseme tõus stimuleerib omakorda folliikulite kasvu ja võib põhjustada ovulatsiooni.

Toime reaktsioonikiirusele

Letrosool mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kuna letrosooli kasutamisel on täheldatud väsimust ja pearinglust ning aeg-ajalt on teatatud unisusest, on soovitav autojuhtimisel võoi masinate käsitsemisel olla ettevaatlik.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Letrosooli kõrvaltoimete esinemissagedused põhinevad peamiselt kliinilistest uuringutest saadud andmetel.

Kõrvaltoimeid esines kuni ligikaudu ühel kolmandikul patsientidest, kes said letrosooli metastaaside raviks ja ligikaudu 80%-l patsientidest, kes said adjuvantravi ja ka pikendatud adjuvantravi. Enamasti esinesid kõrvaltoimed mõne esimese ravinädala jooksul.

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks kuumahood, hüperkolesteroleemia, artralgia, väsimus, suurenenud higistamine ja iiveldus.

Olulised lisakõrvaltoimed, mis võivad esineda letrosooli kasutamisel, on järgmised: luustikuga seotud kõrvaltoimed, nt osteoporoos ja/või luumurrud ja kardiovaskulaarsed tüsistused (sh tserebrovaskulaarsed ja trombemboolsed tüsistused). Nende kõrvaltoimete esinemissagedus on esitatud tabelis 1.

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Letrosooli kõrvaltoimete esinemissagedused põhinevad peamiselt kliinilistest uuringutest saadud andmetel.

Järgnevalt on tabelis 1 loetletud kõrvaltoimed, millest on teatatud letrosooli kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse kogemuse jooksul:

Tabel 1

Kõrvaltoimed on jagatud esinemissageduste pealkirjade alla, kõige sagedasemad kõigepealt, järgmise konventsiooni alusel: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt: (≥1/1000 kuni <1/100); harv: (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv: (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt:

Kuseteede infektsioon

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid)

Aeg-ajalt:

Kasvajast tingitud valu

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt:

Leukopeenia

Immuunsüsteemi häired

Teadmata:

Anafülaktiline reaktsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage:

Hüperkolesteroleemia

Sage:

Isutus, söögiisu suurenemine

Psühhiaatrilised häired

Sage:

 

Depressioon

Aeg-ajalt:

 

Ärevus (sh närvilisus), ärrituvus

Närvisüsteemi häired

 

Sage:

 

Peavalu, pearinglus

Aeg-ajalt:

 

Unisus, unetus, mälu nõrgenemine, düsesteesia (sh paresteesia ja

 

 

hüpesteesia), maitsetundlikkuse häired, tserebrovaskulaarne atakk

Silma kahjustused

 

Aeg-ajalt:

 

Katarakt, silmade ärritus, ähmane nägemine

Südame häired

 

Sage:

 

Palpitatsioonid

Aeg-ajalt:

 

Tahhükardia, isheemilised kardiaalsed tüsistused (sh uus või süvenev

 

 

stenokardia, kirurgilist ravi vajav stenokardia, müokardiinfarkt ja

 

 

müokardiisheemia)

Vaskulaarsed häired

 

Väga sage:

 

Kuumahood

Sage:

 

Hüpertensioon

Aeg-ajalt:

 

Tromboflebiit (sh pindmiste ja süvaveenide tromboflebiit)

Harv:

 

Kopsuemboolia, arteriaalne tromboos, tserebrovaskulaarne infarkt

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt:

 

Düspnoe, köha

Seedetrakti häired

 

Sage:

 

Iiveldus, oksendamine, düspepsia , kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhuvalu

Aeg-ajalt:

 

Stomatiit , suukuivus

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt:

 

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, hüperbilirubineemia, kollatõbi

Teadmata:

 

Hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage:

 

Suurenenud higistamine

Sage:

 

Alopeetsia, lööve (sh erütematoosne, makulopapulaarne, psoriaatiline ja

 

 

vesikulaarne lööve), naha kuivus

Aeg-ajalt:

 

Kihelus, urtikaaria

Teadmata:

 

Angioödeem, toksiline epidermise nekrolüüs, multiformne erüteem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga sage:

 

Liigesevalu

Sage:

 

Lihasvalu, luuvalu, osteoporoos, luumurrud, artriit

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt:

 

Sagenenud urineerimine

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Sage:

 

Tupeverejooks

Aeg-ajalt:

 

Eritis tupest, tupe kuivus, rindade valulikkus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage:

 

Väsimus (sh asteenia, halb enesetunne)

Sage:

 

Perifeersed tursed, valu rinnus

Aeg-ajalt:

 

Generaliseerunud tursed, püreksia, limaskesta kuivus, janu

Uuringud

 

Sage:

 

Kehakaalu tõus

Aeg-ajalt:

 

Kehakaalu langus

Kõrvaltoimed, millest teatati ainult metastaasidega patsientide ravimisel

Mõnedest kõrvaltoimetest on adjuvantravi ajal teatatud märkimisväärselt erinevate esinemissagedustega. Järgnevates tabelites on esitatud informatsioon oluliste erinevuste kohta letrosool versus tamoksifeeni monoteraapia ja letrosooli ning tamoksifeeni järjestikuse ravi puhul:

Tabel 2 Letrosooli adjuvant-monoteraapia versus tamoksifeeni monoteraapia - oluliste erinevustega kõrvaltoimed

 

Letrosool,

Tamoksifeen,

 

esinemissageduse määr

esinemissageduse määr

Luumurd

10,1% (13,8%)

7,1%

(10,5%)

Osteoporoos

5,1% (5,1%)

2,7%

(2,7%)

Trombemboolne tüsistus

2,1% (2,9%)

3,6%

(4,5%)

Müokardiinfarkt

1,0% (1,5%)

0,5%

(1,0%)

Endomeetriumi hüperplaasia/

0,2% (0,4%)

2,3%

(2,9%)

endomeetriumivähk

 

 

 

Märkus: Ravi kestuse mediaanväärtus on 60 kuud. Teatamisperiood hõlmab raviperioodi pluss 30 päeva pärast ravi lõpetamist.

Sulgudes olevad protsendid näitavad kõrvaltoimete esinemissagedust mis tahes ajahetkel pärast randomiseerimist, sh uuringujärgne raviperiood. Jälgimisperioodi pikkuse mediaanväärtus oli 73 kuud.

Tabel 3 Järjestikune ravi versus letrosooli monoteraapia - oluliste erinevustega kõrvaltoimed

 

Letrosooli

Letrosool->

Tamoksifeen

 

monoteraapia

tamoksifeen

-> letrosool

Luumurrud

9,9%

7,6%*

9,6%

Endomeetriumi

0,7%

3,4%**

1,7%**

proliferatiivsed häired

 

 

 

Hüperkolesteroleemia

52,5%

44,2%*

40,8%*

Kuumahood

37,7%

41,7%**

43,9%**

Tupeverejooks

6,3%

9,6%**

12,7%**

* Oluliselt vähem võrreldes letrosooli monoteraapiaga ** Oluliselt rohkem võrreldes letrosooli monoteraapiaga

Märkus: Teatamisperiood oli raviaeg või 30 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Südamega seotud kõrvaltoimed

Lisaks neile andmetele, mis on esitatud tabelis 2, teatati adjuvantravi ajal letrosooli ja tamoksifeeni puhul (raviperioodi kestuse mediaanväärtus 60 kuud pluss 30 päeva) järgmistest kõrvaltoimetest vastavate esinemissagedustega: kirurgilist ravi vajanud stenokardia (1,0% vs 1,0%), südamepuudulikkus (1,1% vs 0,6%), hüpertensioon (5,6% vs 5,7%), tserebrovaskulaarne tüsistus/transitoorne ajuisheemia (2,1% vs 1,9%).

Pikendatud adjuvantravi ajal teatati letrosooli (raviperioodi kestuse mediaanväärtus 5 aastat) ja platseebo (raviperioodi kestuse mediaanväärtus 3 aastat) puhul järgmistest kõrvaltoimetest vastavate esinemissagedustega: kirurgilist ravi vajanud stenokardia (0,8% vs 0,6%); uus või süvenev stenokardia (1,4% vs 1,0%); müokardiinfarkt (1,0% vs 0,7%); trombemboolne tüsistus* (0,9% vs 0,3%); insult/transitoorne ajuisheemia* (1,5% vs 0,8%).

Tärniga (*) tähistatud kõrvaltoimete esinemissageduste erinevused kahes ravirühmas olid statistiliselt olulised.

Luudega seotud kõrvaltoimed

Luudega seotud kõrvaltoimete ohutusandmed adjuvantravi korral vt tabel 2.

Pikendatud adjuvantravi korral esines letrosooliga ravitud patsientidel oluliselt rohkem luumurde või osteoporoosi (luumurde 10,4% ja osteoporoosi 12,2%) võrreldes platseeborühma patsientidega

(vastavalt 5,8% ja 6,4%). Raviperioodi kestuse mediaanväärus oli letrosooli puhul 5 aastat ja platseebo puhul 3 aastat.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

On teatatud üksikutest letrosooli üleannustamise juhtudest.

Spetsiifilist üleannustamise ravi ei ole teada; ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Endokrinoloogiline ravi. Hormoonide antagonistid ja sarnased ained: aromataasi inhibiitorid

ATC-kood: L02BG04

Farmakodünaamilised toimed

Östrogeenide poolt vahendatud kasvu stimuleeriva toime elimineerimine on olulise tähtsusega kasvajate ravis juhtudel, kus tuumorikoe kasv sõltub östrogeenide olemasolust ning kus kasutatakse endokriinset ravi. Postmenopausis naistel saadakse östrogeenid peamiselt ensüüm aromataasi toime kaudu, mis muudab neerupealiste androgeenid (peamiselt androsteendioon ja testosteroon) östrooniks ja östradiooliks. Seetõttu saab östrogeenide biosünteesi perifeersetes kudedes ja kasvajakoes pärssida ensüüm aromataasi spetsiifilise inhibeerimisega.

Letrosool on mittesteroidne aromataasi inhibiitor. See seondub konkureerivalt ensüümi alaühiku tsütokroom P450 heemiga ja inhibeerib sellega ensüüm aromataasi, mis põhjustab östrogeenide biosünteesi vähenemist kõigis kudedes, kus see esineb.

Tervetel postmenopausis naistel pärsivad ühekordsed 0,1 mg, 0,5 mg ja 2,5 mg letrosooli annused östrooni ja östradiooli sisaldust seerumis võrreldes algtasemega vastavalt 75…78% ja 78% võrra. Maksimaalne supressioon saavutatakse 48…78 tunniga.

Kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel pärsivad ööpäevased annused 0,1 mg kuni 5 mg kõigil ravitud patsientidel östradiooli, östrooni ja östroonsulfaadi plasmakontsentratsiooni algtasemega võrreldes 75…95% võrra. Annuste puhul 0,5 mg ja rohkem ei ole paljud östrooni ja östroonsulfaadi tasemed testides määratavad, mis näitab, et nende annuste kasutamisel saavutatakse suurem östrogeeni supressioon. Kõigil patsientidel säilis östrogeeni supressioon kogu ravi ajal.

Letrosool inhibeerib aromataasi aktiivsust kõrge spetsiifilisusega. Neerupealiste steroidogeneesi pärssimist ei ole täheldatud. Postmenopausis patsientidel, keda raviti annustega 0,1…5 mg letrosooli ööpäevas, ei leitud kliiniliselt olulisi muutusi kortisooli, aldosterooni, 11-deoksükortisooli, 17- hüdroksüprogesterooni ja AKTH plasmakontsentratsioonis või plasma reniini aktiivsuses. Pärast 6 ja 12 nädalat kestnud ravi ööpäevaste annustega 0,1 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg ja 5 mg läbiviidud AKTH stimulatsiooni test ei näidanud mingit aldosterooni või kortisooli produktsiooni vähenemist. Seega ei ole glükokortikoidi ja mineralokortikoidi täiendav manustamine vajalik.

Tervetel postmenopausis naistel ei täheldatud mingeid muutusi androgeenide (androsteendioon ja testosteroon) plasmakontsentratsioonis pärast ühekordsete 0,1 mg, 0,5 mg ja 2,5 mg letrosooli annuste manustamist ning postmenopausis naistel ei täheldatud mingeid muutusi androsteendiooni

plasmakontsentratsioonis pärast ravi ööpäevaste annustega 0,1 mg kuni 5 mg, mis viitab sellele, et östrogeenide biosünteesi blokaad ei põhjusta androgeenide prekursorite kumuleerumist. Letrosooli saanud patsientidel ei muutu LH ja FSH tase plasmas, samuti ei muutu kilpnäärme funktsioon, nagu on näidatud TSH, T4 ja T3 tagasihaarde testides.

Adjuvantravi

Uuring BIG 1-98

BIG 1-98 oli mitmekeskuseline topeltpime uuring, milles rohkem kui 8000 postmenopausis hormoonretseptor-positiivse varajase rinnanäärmevähiga naist randomiseeriti ühte järgmistest ravirühmadest:

A. tamoksifeen 5 aastat; B. letrosool 5 aastat; C. tamoksifeen 2 aastat ja seejärel letrosool 3 aastat; D. letrosool 2 aastat ja seejärel tamoksifeen 3 aastat.

Esmaseks tulemusnäitajaks oli haigusvaba elulemus (HVE); teisesteks tulemusnäitajateks olid aeg kaugmetastaaside tekkeni (AKM), kaugmetastaasidevaba elulemus (KMVE), üldine elulemus (ÜE), süsteemne haigusvaba elulemus (SHVE), vastaspoole invasiivne rinnanäärmevähk ja aeg rinnanäärmevähi retsidiivini.

Efektiivsuse tulemusnäitajad jälgimisperioodil, mille mediaanväärtused olid 26 kuud ja 60 kuud

Tabelis 4 esitatud andmed peegeldavad esmase sisuanalüüsi (ESA) tulemusi, mille aluseks on monoteraapia ravirühmades (A ja B) ja kahest ravimit vahetanud ravirühmast (C ja D) saadud andmed raviperioodil, mille kestuse mediaanväärtus oli 24 kuud ja jälgimisperioodil mediaanväärtusega

26 kuud ning raviperioodil, mille kestuse mediaanväärtus oli 32 kuud ja jälgimisperioodil mediaanväärtusega 60 kuud.

5 aasta HVE määrad olid 84% letrosooli puhul ja 81,4% tamoksifeeni puhul.

Tabel 4 Esmane sisuanalüüs: haigusvaba ja üldine elulemus jälgimisperioodil, mille mediaanväärtused on 26 kuud ja 60 kuud (ravikavatsuslik populatsioon)

Esmane sisuanalüüs

 

 

Jälgimisperioodi mediaanväärtus

Jälgimisperioodi mediaanväärtus

 

 

26 kuud

 

 

60 kuud

 

 

 

 

Letrosool

Tamoksifeen

RS

Letrosool

Tamoksifeen

RS

 

 

N=4003

N=4007

(95% UI)

N=4003

N=4007

(95% UI)

 

 

 

 

P

 

 

P

Haigusvaba

 

 

0,81

 

 

0,86

elulemus

(0,70; 0,93)

(0,77; 0,96)

(esmane) -

 

 

0,003

 

 

0,008

haigusjuhud

 

 

 

 

 

 

(protokolli

 

 

 

 

 

 

definitsioon)

 

 

 

 

 

 

Üldine elulemus

 

 

0,86

 

 

0,87

(teisene)

(0,70; 1,06)

(0,75; 1,01)

Surmajuhtude

 

 

 

 

 

 

arv

 

 

 

 

 

 

RS = riskisuhe; UI = usaldusintervall

 

 

 

 

Logaritmiline astaktest, stratifitseeritud randomiseerimise ja kemoteraapia kasutamisega (jah/ei)

HVE haigusjuhud: lokoregionaalne retsidiiv, kaugmetastaasid, vastaspoole invasiivne

 

rinnanäärmevähk, teine (mitterinnanäärme) primaarne maliigne kasvaja, surm mis tahes põhjusel ilma eelneva kasvajata.

Tulemused jälgimisperioodil, mille mediaanväärtus oli 73 kuud (ainult monoteraapia ravirühmad)

Tabelis 5 on esitatud monoteraapia ravirühmade analüüsi uuendatud võrdlusandmed pikaajalise letrosooli monoteraapia efektiivsuse ja tamoksifeeni monoteraapia efektiivsuse kohta (adjuvantravi kestuse mediaanväärtus 5 aastat).

Tabel 5 Monoteraapia ravirühmade analüüs: haigusvaba ja üldine elulemus jälgimisperioodil, mille mediaanväärtus oli 73 kuud (ravikavatsuslik populatsioon)

 

 

Letrosool

Tamoksifeen

Riskisuhe

P

 

 

 

 

N=2459

(95% CI)

väärtus

 

Haigusvaba elulemus, haigusjuhud

0,88 (0,78; 0,99)

0,03

 

(esmane)

 

 

 

 

 

Aeg kaugmetastaasideni (teisene)

0,85 (0,72; 1,00)

0,045

 

Üldine elulemus (sekundaarne) -

0,87 (0,75; 1,02)

0,08

 

surmajuhud

 

 

 

 

 

HVE tsenseeritud analüüs

0,85 (0,75; 0,96)

 

 

ÜE tsenseeritud analüüs OS

0,82 (0,70; 0,96)

 

 

Logaritmiline astaktest, stratifitseeritud randomiseerimise ja kemoteraapia kasutamisega (jah/ei)

HVE haigusjuhud: lokoregionaalne retsidiiv, kaugmetastaasid, vastaspoole invasiivne

rinnanäärmevähk, teine (mitterinnanäärme) primaarne maliigne kasvaja, surm mis tahes põhjusel ilma eelneva vähijuhuta.

Tamoksifeenharu leiud tsenseeriti kuupäeval, mil valikuliselt mindi üle letrosoolile.

Järjestikuse ravi analüüs (JRA)

Järjestikuse ravi analüüs (JRA) keskendub BIG 1-98 teisele peamisele küsimusele, nimelt kas tamoksifeeni ja letrosooli järjestikune kasutamine võiks olla edukam võrreldes monoteraapiaga. Võrreldes monoteraapiaga puudusid ravi vahetamise korral olulised erinevused HVE, ÜE, SHVE ja KMVE osas (tabel 6).

Tabel 6 Haigusvaba elulemuse analüüs ravi vahetamise korral, kui esmane endokrinoloogiline ravim oli letrosool (JRA üleminekuga populatsioonis)

 

N

Juhtude

Riskisuhe

(97,5%

Cox’i mudel

 

 

arv

 

usaldusintervall)

P-väärtus

[Letrosool →]Tamoksifeen

0,92

(0,72; 1,17)

0,42

Letrosool

 

 

 

Protokolli definitsioon, sh teine mitterinnanäärme primaarne maliigne kasvaja, pärast ravi

vahetamist/rohkem kui kahe aasta pärast

Kohandatud vastavalt kemoteraapia kasutamisele.

Randomiseeringute paarikaupa võrdlemisel puudusid olulised erinevused HVE, ÜE, SHVE ja KMVE osas kogu JRA lõikes (tabel 7).

Tabel 7 Randomiseeritud järjestikuse ravi (JRA-R) analüüsid haigusvaba elulemuse osas (ravikavatsuslik JRA-R populatsioon)

 

Letrosool → Tamoksifeen

Letrosool

Patsientide arv

HVE haigusjuhtudega patsientide arv

(protokolli definitsioon)

 

 

Riskisuhe1 (99% UI)

0,96 (0,76; 1,21)

 

Letrosool → Tamoksifeen

Tamoksifeen

Patsientide arv

HVE haigusjuhtudega patsientide arv

(protokolli definitsioon)

 

 

Riskisuhe1 (99% UI)

0,87 (0,69; 1,09)

Kohandatud vastavalt kemoteraapia kasutamisele (jah/ei)

Pärast tamoksifeenravirühma pimendamise lõpetamist aastal 2005 viidi 624 (40%) patsienti

selektiivselt üle letrosoolravile.

Uuring D2407

D2407 kliiniline uuring on avatud randomiseeritud mitmekeskuseline müügiloa väljastamise järgne ohutusuuring, mille eesmärgiks on võrrelda letrosooli ja tamoksifeeni adjuvantravi toimeid luu mineraalsele tihedusele (LMT) ja seerumi lipiidide profiilile. Kokku määrati 262 patsienti kas 5 aastat kestvale ravile letrosooliga või 2 aastat kestvale ravile tamoksifeeniga, millele järgnes 3 aastat kestev ravi letrosooliga.

24. uuringukuul leiti statistiliselt oluline erinevus esmases tulemusnäitajas. Lülisamba nimmeosa LMT (L2–L4) näitas letrosoolirühmas vähenemist mediaanväärtuses 4,1% võrreldes suurenemisega mediaanväärtuses 0,3% tamoksifeenirühmas.

Ühelgi esialgu normaalse LMT-ga patsiendil ei tekkinud 2-aastase ravi ajal osteoporoosi ning ainult 1 patsiendil, kellel oli ravieelselt osteopeenia (T skoor –1,9), tekkis ravi ajal osteoporoos (hinnatud keskses ülevaates).

Kogu puusaluu LMT tulemused olid lülisamba nimmeosa tulemustega sarnased, kuigi mitte nii väljendunud.

Luumurdude esinemissageduses ei olnud ravirühmade vahel olulisi erinevusi – 15% letrosoolirühmas ja 17% tamoksifeenirühmas.

Tamoksifeenirühmas vähenes üldkolesteroolisisaldus võrreldes esialgse sisaldusega 6 ravikuu järel mediaanväärtuses 16% ning selline vähenemine püsis järgnevatel visiitidel kuni 24 kuu jooksul. Letrosoolirühmas oli üldkolesteroolisisaldus võrdlemisi stabiilne, andes statistiliselt olulise paremuse tamoksifeenile igas ajapunktis.

Pikendatud adjuvantravi (MA-17)

Mitmekeskuselises topeltpimedas randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus (MA-17) randomiseeriti 5 aastaks kas letrosooli või platseeborühma rohkem kui 5100 postmenopausis naist, kellel oli hormoonretseptor-positiivne või hormoonretseptor-teadmata staatusega rinnanäärmevähk ning kes olid lõpetanud tamoksifeeniga adjuvantravi (kestusega 4,5…6 aastat).

Esmane tulemusnäitaja oli haigusvaba elulemus, mida defineeriti kui ajavahemikku randomiseerimise ja varaseima lokoregionaalse retsidiivi, kaugmetastaasi või vastaspoole rinnanäärmevähi tekkeni.

Esimesel planeeritud vaheanalüüsil pärast jälgimisperioodi, mille mediaanväärtus oli 28 kuud (25% patsientidest jälgiti vähemalt 38 kuud) ilmnes, et võrreldes platseeboga vähenes letrosooli korral rinnanäärmevähi retsidiivi risk 42% (RS 0,58, 95% UI 0,45; 0,76; P = 0,00003). Letrosooli eelis oli täheldatav sõltumata lümfisõlmede staatusest. Üldises elulemuses puudus oluline erinevus: (letrosooliga 51 surmajuhtu; platseeboga 62; RS 0,82; 95% UI 0,56; 1,19).

Seega pärast esimest vaheanalüüsi uuringut enam ei pimendatud ja see jätkus avatuna. Platseeborühma patsientidel lubati vahetada platseebo letrosooli vastu 5 aastaks. Üle 60% sobivatest patsientidest (pimendamise lõpetamise hetkel olid haigusvabad) nõustusid vahetama platseebo letrosooli vastu. Lõppanalüüsis kasutati 1551 naise andmeid, kes vahetasid platseebo letrosooli vastu ajaperioodil mediaanväärtusega 31 kuud (vahemikus 12…106 kuud) pärast adjuvantravi lõpetamist tamoksifeeniga. Pärast ravi vahetamist oli letrosooli kasutamise kestus mediaanväärtusega 40 kuud.

Lõppanalüüs, mis tehti jälgimisperioodil, mille mediaanväärtus oli 62 kuud, kinnitas rinnanäärmevähi taastekke riski olulist vähenemist letrosool-raviga.

Tabel 8 Haigusvaba ja üldine elulemus (muudetud ravikavatsuslik populatsioon)

 

 

Jälgimisperioodi mediaanväärtus

Jälgimisperioodi mediaanväärtus

 

 

28 kuud

 

 

 

62 kuud

 

 

 

 

 

Letrosool

 

Platseebo

 

RS

Letrosool

Platseebo

 

RS

 

 

N=2582

 

N=2586

 

(95% UI)

N=2582

N=2586

 

(95% UI)

 

 

 

 

 

 

p- väärtus

 

 

 

p- väärtus

Haigusvaba elulemus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haigusjuhud

92 (3,6%)

 

 

0,58

 

0.75

 

 

 

 

(6,0%)

 

(0,45; 0,76)

(8,1%)

(11,1%)

 

(0,63, 0,89)

 

 

 

 

 

 

0,00003

 

 

 

 

4-aastane HVE määr

94,4%

 

89,8%

 

 

94,4%

91,4%

 

 

Haigusvaba elulemus, sh surm mis tahes põhjusel

 

 

 

 

 

Haigusjuhud

 

 

0,62

 

0,89

 

 

(4,7%)

 

(7,5%)

 

(0,49; 0,78)

(13,3%)

(15,5%)

 

(0,77; 1,03)

5- aastane HVE määr

90,5%

 

80,8%

 

 

88,8%

86,7%

 

 

Kaugmetastaasid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haigusjuhud

57 (2,2%)

 

93 (3,6%)

 

0,61

 

0,88

 

 

 

 

 

 

(0,44, 0,84)

(5,5%)

(6,5%)

 

(0,70; 1,10)

Üldine elulemus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surmajuhud

51 (2,0%)

 

62 (2,4%)

 

0,82

 

1,13

 

 

 

 

 

 

(0,56; 1,19)

(9,1%)

(9,0%)

 

(0,95; 1,36)

Surmajuhud

--

 

--

 

--

 

0,78

 

 

 

 

 

 

 

(9,1%)

(6,6%)

 

(0,64; 0,96)

RS = riskisuhe; UI = usaldusintervall

 

 

 

 

 

 

 

Pärast uuringu pimendamise lõpetamist aastal 2003 viidi 1551 platseeborühma randomiseeritud

patsienti (neist 60% olid üleminekuks sobivad, st haigusvabad) üle letrosoolile

 

randomiseerimisjärgsel perioodil, mille mediaanväärtus oli 31 kuud. Siin esitatud analüüsis on

ignoreeritud valikulist ravivahetust.

 

 

 

 

 

 

 

Stratifitseeritud vastavalt retseptori staatusele, lümfisõlmede staatusele ja varasemale adjuvantsele

keemiaravile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haigusvaba elulemuse haigusjuhtude protokollijärgne definitsioon: lokoregionaalne retsidiiv,

kaugmetastaasid või vastaspoole rinnanäärmevähk.

 

 

 

 

 

Uuringu analüüs, milles tsenseeriti platseeborühma vahetamise jälgimisperioodid ravivahetuse

kuupäevaga (kui see toimus).

 

 

 

 

 

 

 

Jälgimisperioodi mediaanväärtus on 62 kuud.

 

 

 

 

 

Jälgimisperiood kuni ravimi vahetamiseni (kui see toimus) mediaanväärtusega 37 kuud.

 

MA-17 luude alamuuringus, kus manustati samal ajal kaltsiumi ja D-vitamiini, esines letrosooli puhul võrreldes platseeboga suurem LMT vähenemine, lähtudes algtasemest. Ainus statistiliselt oluline erinevus ilmnes kahel aastal kogu puusaluu LMT-s (letrosooli puhul oli vähenemise mediaanväärtus 3,8% vs platseebo languse mediaanväärtus 2,0%).

MA-17 lipiidide alamuuringus ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi letrosooli ja platseebo vahel üldkolesterooli või mis tahes lipiidide fraktsiooni osas.

Ajakohastatud elukvaliteedi alamuuringus ei leitud raviskeemides statistiliselt olulisi erinevusi ei füüsilise ega vaimse komponendi summaarse skoori osas ega SF-36 skaala mis tahes teiste alajaotuste skooride osas. MENQL skaalal olid letrosooli ravirühma kuuluvad naised võrreldes platseeborühmaga oluliselt rohkem häiritud (üldiselt esimesel raviaastal) östrogeeni puudusest tingitud sümptomitest – kuumahoogudest ja tupekuivusest. Mõlemas rühmas oli lihasvalu sümptomiks, mis häiris enamikku patsientidest ning statistiliselt oluline erinevus ilmnes platseebo kasuks.

Neoadjuvantravi

Topeltpimedas kliinilises uuringus (P204) randomiseeriti 337 postmenopausis rinnanäärmevähiga patsienti vastavalt 4 kuud kas 2,5 mg letrosooli või 4 kuud tamoksifeeni saanud rühmadesse. Esialgu oli kõigil patsientidel kasvajate staadium T2–T4c, N0–2, M0, ER ja/või PgR-positiivne ning ükski neist patsientidest ei sobinud rinda säilitavale operatsioonile. Kliinilise hinnangu järgi täheldati letrosooli rühmas objektiivset ravivastust 55% patsientidest ja tamoksifeenirühmas 36% (p < 0,001). Seda tulemust kinnitasid järjekindlalt ultraheliuuring (letrosool 35% vs tamoksifeen 25%, p = 0,04) ja mammograafia (letrosool 34% vs tamoksifeen 16%, p < 0,001). Rinda säilitav operatsioon teostati üldse 45% patsientidest letrosoolirühmas vs 35% patsientidest tamoksifeenirühmas (p = 0,02). Nelja kuu jooksul enne operatsiooni esines kliinilise hindamise alusel haiguse progresseerumine 12%-l patsientidest letrosooli rühmas ja 17%-l tamoksifeenirühmas.

Esimese rea ravi

2,5 mg letrosooli ja 20 mg tamoksifeeni efektiivsust esimese rea ravina kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel on võrreldud ühes kontrollitud topeltpimedas kliinilises uuringus. Letrosool oli 907-l naisel tamoksifeenist efektiivsem järgmiste näitajate osas: aeg haiguse progresseerumiseni (esmane tulemusnäitaja), üldine objektiivne ravivastus, aeg ravi ebaõnnestumiseni ja kliiniline kasu.

Tulemused on kokku võetud tabelis 9.

Tabel 9: Tulemused jälgimisperioodi kohta, mille mediaanväärtus 32 kuud

Muutuja

Statistiline näitaja

Letrosool

 

Tamoksifeen

 

 

n=453

 

n=454

Aeg progresseerumiseni

Mediaan

9,4 kuud

 

6,0 kuud

 

(95% CI mediaani

(8,9; 11,6 kuud)

 

(5,4; 6,3 kuud)

 

kohta)

 

 

 

 

Riski määr (HR)

 

0,72

 

(95% CI HR osas)

(0,62; 0,83)

 

p

 

<0,0001

Objektiivne ravivastuse

CR+PR

145 (32%)

 

95 (21%)

määr (ORR)

(95% CI määra osas)

(28; 36%)

 

(17; 25%)

 

Võimaluste suhe

 

1,78

 

(95% CI võimaluste

(1,32; 2,40)

 

suhte osas)

 

 

 

 

P

 

0,0002

Aeg haiguse progresseerumiseni oli oluliselt pikem ja objektiivne ravivastus oli oluliselt parem letrosooli kasutamisel ja see ei sõltunud sellest, kas adjuvantravi antiöstrogeenidega oli tehtud või mitte. Aeg haiguse progresseerumiseni oli letrosooli korral oluliselt pikem ega sõltunud haiguse põhikolde asukohast. Aeg progresseerumiseni ainult pehmete kudede haigusega patsientidel letrosooli korral oli mediaanväärtusega 12,1 kuud ja tamoksifeeni korral 6,4 kuud ning vistseraalsete metastaasidega patsientidel letrosooli korral mediaanväärtusega 8,3 kuud ja tamoksifeeni korral

4,6 kuud.

Uuringu ülesehitus võimaldas patsientidel haiguse progresseerumisel vahetada ravi või lõpetada uuringus osalemine. Ligikaudu 50% patsientidest läksid üle vastas-ravirühma ja üleminek oli peaaegu lõpetatud 36 kuu jooksul. Aeg üleminekul oli mediaanväärtuses 17 kuud (letrosoolilt tamoksifeenile) ja 13 kuud (tamoksifeenilt letrosoolile).

Kaugelearenenud rinnanäärmevähi esimese rea ravi letrosooli rühmas andis üldise elulemuse mediaanväärtuses 34 kuud võrreldes 30 kuuga tamoksifeeniravirühmas (logaritmiline astaktest P = 0,53, mitteoluline). Letrosooli kasu puudumist üldisele elulemusele võib selgitada sellega, et uuringu jooksul oli võimalik ravi vahetada.

Teise rea ravi

Kahe letrosooli annuse (0,5 mg ja 2,5 mg) efektiivsust eelnevalt antiöstrogeenidega ravitud kaugelearenenud rinnanäärmevähiga postmenopausis naistel võrreldi kahes hästi kontrollitud kliinilises uuringus vastavalt megestroolatsetaadiga ja aminoglutetimiidiga.

Aeg haiguse progresseerumiseni ei erinenud märkimisväärselt 2,5 mg letrosooli- ja megestroolatsetaadirühmades (p=0,07). Võrreldes megestroolatsetaadiga osutus 2,5 mg letrosooli statistiliselt oluliselt erinevamaks selliste näitajate osas nagu üldine objektiivne kasvaja ravivastuse määr (24% vs 16%, p=0,04) ja aeg ravi ebaõnnestumiseni (p=0,04). Üldine elulemus ei erinenud kummaski ravirühmas märkimisväärselt p=0,2).

Teises uuringus ei olnud 2,5 mg letrosooli ja aminoglutetimiidi ravivastuse määrad märkimisväärselt erinevad (p=0,06). 2,5 mg letrosooli annus oli aminoglutetimiidist statistiliselt efktiivsem selliste näitajate osas nagu aeg haiguse progresseerumiseni (p=0,008), aeg ravi ebaõnnestumiseni (p=0,003) ja üldine elulemus (p=0,002).

Rinnanäärmevähk meestel

Letrosooli kasutamist meeste rinnanäärmevähi puhul ei ole uuritud.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Letrosool imendub seedetraktist kiiresti ja täielikult (keskmine absoluutne biosaadavus 99,9%). Toit vähendab veidi imendumise kiirust (tMAX mediaanväärtus tühja kõhuga on 1 tund vs täis kõhuga

2 tundi; keskmine CMAX tühja kõhuga 129±20,3 nmol/l vs täis kõhuga 98,7±18,6 nmol/l), kuid imendumise ulatus (AUC) ei muutu. Toidu vähest mõju imendumise kiirusele ei loeta kliiniliselt oluliseks ja seetõttu võib letrosooli manustada sõltumata toidukordadest.

Jaotumine

Letrosool seondub plasmavalkudega ligikaudu 60% ulatuses, peamiselt albumiiniga (55%). Erütrotsüütides on letrosooli kontsentratsioon ligikaudu 80% plasmakontsentratsioonist. Pärast 2,5 mg C-märgistatud letrosooli manustamist moodustas ligikaudu 82% plasma radioaktiivsusest muutumatu letrosool. Seetõttu on metaboliitide süsteemne ekspositsioon madal. Letrosool jaotub kiiresti ja ulatuslikult kudedesse. Püsikontsentratsiooni tingimustes on selle näiv jaotusruumala ligikaudu 1,87±0,47 l/kg.

Biotransformatsioon

Letrosooli peamine eliminatsioonitee on metaboolne kliirens farmakoloogiliselt inaktiivseks karbinool-metaboliidiks (CLM=2,1 l/h), mis on suhteliselt aeglane võrreldes maksa verevooluga (ligikaudu 90 l/h). On leitud, et letrosooli konverteerivad selleks metaboliidiks tsütokroom P450 isoensüümid 3A4 ja 2A6.

Ainult väike osa letrosoolist eritub väheste identifitseerimata metaboliitidena ning otsene eritumine uriini ja roojaga omavad väikest rolli letrosooli üldises eritumises. 2 nädala jooksul pärast 2,5 mg C- märgistatud letrosooli manustamist tervetele postmenopausis vabatahtlikele oli uriinis määratav 88,2±7,6% radioaktiivsusest ja väljaheites 3,8±0,9%. Kuni 216 tundi pärast manustamist moodustas uriinist määratud radioaktiivsusest vähemalt 75% (84,7±7,8% annusest) karbinoolmetaboliidi glükuroniid, ligikaudu 9% kaks identifitseerimata metaboliiti ja 6% muutumatul kujul letrosooli.

Eritumine

Lõplik näiv eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on ligikaudu 2 päeva. 2,5 mg letrosooli manustamisel ööpäevas saavutatakse püsikontsentratsioon 2…6 nädalaga. Plasmakontsentratsioon püsikontsentratsiooni tingimustes on ligikaudu 7 korda suurem kui pärast ühekordset 2,5 mg annuse manustamist, seejuures on see 1,5…2 korda suurem, kui võiks oodata püsikontsentratsiooni väärtust, mis on mõõdetud pärast ühekordset manustamist. See viitab letrosooli kergele mittelineaarsele farmakokineetikale letrosooli annuse 2,5 mg ööpäevas manustamisel. Kuna püsikontsentratsioon püsib aja jooksul, võib järeldada, et pidevat letrosooli kumuleerumiseks ei esine.

Patsientide erirühmad

Eakad

Vanus ei omanud mingit toimet letrosooli farmakokineetikale.

Neerukahjustus

Uuringus neerufunktsiooni erineva astmega 19 vabatahtlikuga (24 h kreatiniini kliirens

9…116 ml/min) ei ilmnenud mingit toimet letrosooli farmakokineetikale pärast ühekordse 2,5 mg annuse manustamist.

Maksakahjustus

Sarnases uuringus maksafunktsiooni erineva astmega isikutega oli mõõduka maksakahjustusega vabatahtlikel (Child-Pugh aste B) keskmine AUC väärtus 37% suurem kui normaalse maksafunktsiooniga isikutel, kuid see jäi siiski samadesse piiridesse kui ilma maksafunktsiooni kahjustuseta isikutel. Uuringus, kus võrreldi ühekordse letrosooli annuse farmakokineetikat kaheksal maksatsirroosiga ja raske maksakahjustusega (Child-Pugh aste C) meessoost isikul ja tervetel vabatahtlikel (n=8), suurenesid AUC ja t1/2 väärtused vastavalt 95% ja 187% võrra. Seega tuleb letrosooli nendele patsientidele manustada ettevaatusega ja pärast kasu-riski suhte analüüsimist.

Prekliinilised ohutusandmed

Mitmed standardsetel loomaliikidel läbi viidud prekliinilised ohutuse uuringud ei ole näidanud süsteemset toksilisust ega toksilisust sihtorganile.

Kuni annuste 2000 mg/kg kasutamisel närilistel ilmnes vähesel määral letrosooli akuutne toksilisus. Annus 100 mg/kg põhjustas koertel mõõduka toksilisuse nähtusid.

Kuni 12 kuud kestnud korduva annusega toksilisuse uuringutes rottidel ja koertel täheldati peamiselt ravimi farmakoloogilisest toimest tulenevaid nähtusid. Kõrvaltoimeid mittepõhjustav annuse piir oli mõlemal loomaliigil 0,3 mg/kg.

Nii in vitro kui ka in vivo uuringutes letrosooli mutageenseid omadusi ei leitud mis viitaksid genotoksilisusele.

104-nädalases rottidega kartsinogeensuse uuringus ei täheldatud isastel rottidel ravimiga seotud kasvajaid. Emastel rottidel täheldati letrosooli kõikide annuste korral healoomuliste ja pahaloomuliste rinnanäärmekasvajate esinemissageduse vähenemist.

Letrosooli kliiniliselt olulistes annustes suukaudsel manustamisel tiinetele rottidele ja küülikutele täheldati embrüotoksilisust ning fetotoksilisust. Elusate loodetega rottidel leiti loote väärarengute esinemissageduse mõningast suurenemist, sealhulgas kuplikujuline pea ja liitunud kaela-/keskmised selgroolülid. Loote väärarengute esinemissageduse suurenemist küülikutel ei täheldatud. Ei ole teada, kas see oli kaudselt seotud letrosooli farmakoloogiliste omadustega (östrogeeni biosünteesi inhibeerimine) või oli see ravimi otsene toime (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

Prekliinilised tähelepanekud piirduvad vaid teadaoleva farmakoloogilise toimega, mis on ainus inimese jaoks oluline ohutusalane järeldus loomkatsetest.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Mikrokristalliline tselluloos

Maisitärklis

Magneesiumstearaat

Laktoosmonohüdraat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Tableti kate:

Opadry II kollane, mis koosneb:

Kollane raudoksiid (E172)

Makrogool 3350

Titaandioksiid (E171)

Talk

Indigokarmiin (E132)

Polüvinüülalkohol

Tartrasiin (E102)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

36 kuud

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvad PVC/PVdC-alumiinium blistrid.

Pakendi suurused: 1, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 60, 90, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti; haiglapakend: 50 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.02.2010 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.10.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2017