Levofloxacin actavis - silmatilgad, lahus (5mg 1ml)

ATC Kood: S01AE05
Toimeaine: levofloksatsiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

LEVOFLOXACIN ACTAVIS
silmatilgad, lahus (5mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Levofloxacin Actavis 5 mg/ml silmatilgad, lahus

Levofloksatsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Levofloxacin Actavis ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Levofloxacin Actavis’e kasutamist
 3. Kuidas Levofloxacin Actavis’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Levofloxacin Actavis’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Levofloxacin Actavis ja milleks seda kasutatakse

Levofloksatsiin on antibiootikum, mis kuulub fluorokinoloonideks (vahel lühendatult ka kinoloonideks) nimetatavate ravimite rühma. See ravim hävitab teatud tüüpi baktereid, mis võivad põhjustada infektsioone.

Silmatilkadena kasutatakse levofloksatsiini silma eesosa pealispinna bakteriaalsete infektsioonide raviks vähemalt 1-aastastel lastel ning täiskasvanutel.

Ühte selles piirkonnas esinevat infektsiooni nimetatakse bakteriaalseks konjunktiviidiks, mis on silma eespinna (konjunktiivi) infektsioon.

Levofloxacin Actavis’e kasutamine ei ole soovitatav alla 1-aastastele lastele.

Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Levofloxacin Actavis’e kasutamist

Ärge kasutage Levofloxacin Actavis’t:

- kui olete levofloksatsiini, teiste kinoloonide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui te ei ole kindel, pidage esmalt nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levofloxacin Actavis’e kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

 • kui juba pärast esimese annuse manustamist tekib allergiline reaktsioon, katkestage ravimi kasutamine.
 • kui täheldate ravi ajal silmasümptomite süvenemist, pöörduge esimesel võimalusel oma arsti

poole.

 • kui te ei tähelda paranemise ühtegi märki arstiga kokku lepitud kindla raviperioodi vältel, pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole.
 • silmainfektsiooni korral ei tohi enamasti kanda mitte ühtegi tüüpi kontaktläätsi.

- Levofloxacin Actavis sisaldab säilitusainet bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust.

Lapsed ja noorukid

Selle ravimi kasutamisel kehtivad ühesugused erihoiatused ja ettevaatusabinõud nii täiskasvanutele, noorukitele kui ka lastele vanuses alates 1 aasta.

Muud ravimid ja Levofloxacine Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te tarvitate mis tahes muud tüüpi silmatilku või silmasalve, öelge seda enne Levofloxacine Actavis’e kasutamise alustamist kindlasti oma arstile või apteekrile.

Kui kasutate teisi silmatilkasid, peate Levofloxacine Actavis’e ja mis tahes muud tüüpi silmatilkade kasutamise vahele jätma vähemalt 15 minutit.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Levofloxacin Actavis’e silmatilku tohib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Kuigi väga väike kogus levofloksatsiini jõuab pärast silmatilkade silma tilgutamist verre ja rinnapiima, on väga ebatõenäoline, et silmatilgad võiksid kasvavat imikut kahjustada. Teie arst on võimalikust riskist teadlik ja annab teile sellisel juhul nõu Levofloxacin Actavis’e silmatilkade kasutamise või mittekasutamise kohta.

Levofloxacin Actavis’e kasutamine kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ei kahjusta teie viljakust (võimet rasestuda või saada isaks).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levofloxacin Actavis mõjutab vähe autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kui silmatilgad põhjustavad kasutamise ajal nägemise hägustumist, peate enne autojuhtimist ja masinate käsitsemist ootama seni, kuni nägemine selgineb.

Levofloxacin Actavis sisaldab bensalkooniumkloriidi

Ärge kasutage silmatilku, kui te parajasti kontaktläätsi kannate. Oodake pärast silmatilkade kasutamist 15 minutit, enne kui läätsed tagasi silma panete. Levofloxacin Actavis’es sisalduv säilitusaine nimega bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust ja muuta pehmete kontaktläätsede värvust.

Kuidas Levofloxacin Actavis’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Levofloxacin Actavis’e silmatilgad on ette nähtud kasutamiseks silmas ja need tuleb manustada silma välispinnale.

Vanematel kui 1-aastastel patsientidel on soovitatav annus alljärgnev:

kuni 2. päev

Manustage haige(te)sse silma(desse) 1...2 tilka iga kahe tunni järel.

Kasutage maksimaalselt 8 korda ööpäevas.

kuni 5. päev

Manustage haige(te)sse silma(desse) 1...2 tilka.

Kasutage maksimaalselt 4 korda ööpäevas.

Eakate patsientide korral ei ole tavapärase annuse kohandamine vajalik.

Tavaline ravikuuri kogupikkus on viis päeva. Teie arst annab teile tilkade kasutamise kestuse kohta nõu.

Kui panete silma mis tahes teisi ravimeid, peate erinevat tüüpi silmatilkade kasutamise vahele jätma vähemalt 15 minutit.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Annuse muutmine ei ole lastel vanuses ≥1 aasta ja noorukitel vajalik. Levofloxacine Actavis’e kasutamine ei ole soovitatav noorematel kui 1-aastastel lastel.

Enne silmatilkade manustamist:

Võimalusel paluge kellelgi teisel silmatilgad teile silma tilgutada. Enne tilkade manustamist paluge neil käesolevad juhised koos teiega läbi lugeda.

1)Peske oma käsi.

2)Avage pudel. Olge ettevaatlik, et tilgutiga pudeli ots ei puudutaks teie silma, silmaümbruse nahka ega teie sõrmi.

3)Kallutage pea tahapoole ja hoidke pudelit tagurpidi pööratuna silma kohal.

4)Tõmmake alumine silmalaug allapoole ja vaadake üles. Pigistage õrnalt pudelit ning laske ühel tilgal kukkuda alumise silmalau ja silma vahelisse ruumi (joonis 1).

5)Sulgege silm ja vajutage silma sisenurk sõrmega kinni ligikaudu üheks minutiks. See aitab vältida ravimi silmast väljavoolamist pisarakanali kaudu (joonis 2).

6)Pühkige üleliigne lahus silmaümbruse nahalt ära.

7)Pange kork pudelile tagasi ja sulgege pudel korralikult.

Kui vajalik on teise tilga tilgutamine ja kui ravite mõlemat silma, korrake samme 3 kuni 7.

Levofloxacin Actavis’e silmatilku ei tohi süstida silmamuna sisse.

Kui te kasutate Levofloxacin Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui kasutasite Levofloxacin Actavis’t rohkem kui ette nähtud, loputage silma/silmi veega ja pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Levofloxacin Actavis’t kasutada

Kui unustate silmatilku kasutada, manustage järgmine annus niipea kui see teile meenub. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te neelate Levofloxacin Actavis’t juhuslikult alla

Pudelis olev levofloksatsiini kogus on kõrvalnähtude põhjustamiseks liiga väike. Kui olete siiski mures, rääkige sellest oma arstile või apteekrile, kes annab teile nõu vajalike abinõude kohta.

Kui te lõpetate Levofloxacin Actavis’e kasutamise ettenähtust varem, võib see paranemisprotsessi pidurdada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Levofloxacin Actavis’e kasutamisel esineb kõrvaltoimeid ligikaudu ühel inimesel kümnest. Enamik neist kõrvaltoimetest mõjutavad ainult silma ega pruugi kesta väga pikalt. Kui teil esineb raske või püsiv kõrvaltoime, peate nende silmatilkade kasutamise katkestama ja pöörduma viivitamatult oma arsti poole.

Väga harva (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st) võib see ravim põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone.

Isegi pärast Levofloxcin Actavis’e ühe annuse kasutamist võivad tekkida järgmised sümptomid:

kõri turse ja ahenemine,

hingamisraskused.

Harvadel juhtudel võivad tekkida muud allergilised reaktsioonid. Nende reaktsioonide sümptomid on:

silmade punetuse ja sügelemise süvenemine,

järsku tekkiv või süvenev silmalaugude turse.

Neist sümptomitest ükskõik millise tekkimisel katkestage Levofloxacin Actavis’e kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 1 inimesel 10-st)

põletustunne silmades,

nägemisteravuse langus või lima silmas.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

torkiv tunne silmades või silmade ärritus,

valusad silmad,

kuivad või valulikud silmad,

konjunktiivi (sidekest, mis katab silma eest poolt) või silmalau turse või punetus („verd täisvalgunud silmad”),

tavatu valgustalumatus,

silmade sügelus,

silmalaugude kleepumine,

peavalu,

lööve silmade ümber,

ninakinnisus või nohu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

allergilised reaktsioonid, näiteks nahalööve.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Kõrvaltoimete esinemissagedus, tüüp ja raskusaste on lastel ning noorukitel eeldatavalt samasugused kui täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Levofloxacine Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Avamata ravimipudel: See ravimprepraat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Avatud ravimipudel: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et turvakinnis on purunenud.

Infektsioonide vältimiseks tuleb ravimipudel 4 nädalat pärast esmast avamist ära visata ja kasutada uut ravimipudelit.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levofloxacine Actavis sisaldab

 • Toimeaine on levofloksatsiin.

1 ml sisaldab 5,12 mg levofloksatsiinhemihüdraati, mis vastab 5 mg levofloksatsiinile.

 • Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid (0,5 mg silmatilkade lahuse 1 mls, säilitusaine), naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid või vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

Kuidas Levofloxacine Actavis välja näeb ja pakendi sisu

 • Levofloxacine Actavis on selge, praktiliselt nähtavate osakesteta helekollase kuni õrnalt rohekaskollase värvusega lahus.
 • 5 ml valge LDPE pudel, millel on valge LDPEst tilguti ja valge suure tihedusega polüetüleenist (HDPE)/LDPE keeratav turvakinnisega kork.
 • Karbis on 1 pudel.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Tootja:

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

68, Aprilsko Vastanie Blvd. Razgrad

7200, Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levofloxacin Actavis 5 mg/ml silmatilgad, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml silmatilgalahust sisaldab 5,12 mg levofloksatsiinhemihüdraati, mis võrdub 5 mg levofloksatsiiniga.

INN. Levofloxacinum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

1 ml silmatilkade lahust sisaldab 0,05 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

Selge, praktiliselt nähtavate osakesteta helekollase kuni õrnalt rohekaskollase värvusega lahus. Lahuse pH on 6,0...6,8 ja osmolaalsus 270...320 mOsmol/kg.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Levofloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud bakteriaalsete väliste silmainfektsioonide paikne ravi patsientidel alates 1 aasta vanusest (vt ka lõigud 4.4 ja 5.1). Levofloksatsiin on näidustatud täiskasvanutele, lastele vanuses 1…12 aastat ja noorukitele vanuses 12...18 aastat.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kõigil patsientidel tuleb esimesel kahel päeval tilgutada ärkveloleku ajal üks kuni kaks tilka haigestunud silma(desse) iga kahe tunni järel kuni 8 korda päevas ning seejärel kolmandal kuni viiendal päeval neli korda päevas.

Kui samaaegselt kasutatakse erinevaid paikseid silmaravimeid, peab tilgutamiste vahe olema vähemalt 15 minutit.

Ravikuuri pikkus sõltub infektsiooni raskusastmest ning kliinilisest ja bakterioloogilisest kulust. Tavaline ravikuuri pikkus on 5 päeva.

Ohutus ja efektiivsus sarvkesta haavandi ja ophthalmia neonatorum’i ravimisel ei ole tõestatud.

Kasutamine eakatel

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed

Annustamine on täiskasvanutel ja lastel vanuses ≥1 aasta ühesugune. Levofloxacine Actavis’e ohutus ja efektiivsus lastel vanuses ≥1 aasta on tõestatud.

Levofloxacine Actavis’t ei soovitata kasutada alla 1-aastastel lastel ohutus- ja efektiivsusandmete vähesuse tõttu.

Levofloxacine Actavis’e ohutus ja efektiivsus lastel vanuses <1 aasta ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Okulaarne.

Tilguti otsa ja lahuse saastumise vältimiseks ei tohi tilguti ots puutuda kokku silmalaugude ega ümbritsevate aladega.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine levofloksatsiini, teiste kinoloonide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, näiteks bensalkooniumkloriidi suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Levofloxacine Actavis 5 mg/ml silmatilkasid ei tohi süstida subkonjunktivaalselt. Lahust ei tohi manustada otse silma eeskambrisse.

Süsteemsed fluorokinoloonid võivad põhjustada ülitundlikkusreaktsioone, ka ühekordsete annuste järel. Kui ilmneb allergiline reaktsioon levofloksatsiinile, tuleb ravimi kasutamine lõpetada.

Nii nagu teiste infektsioonivastaste ravimite puhul võib pikaajaline kasutamine põhjustada ravimile resistentsete organismide, sealhulgas seente vohamist. Kui infektsioon ägeneb või mõistliku ajaperioodi vältel ei ole märgata kliinilist paranemist, tuleb ravi lõpetada ja rakendada alternatiivseid ravivõimalusi. Kliinilisest hinnangust lähtudes tuleb patsienti uurida, kasutades suurendamist näiteks pilulamp-biomikroskoobi abil ja vajadusel fluorestseiiniga värvimist.

Patsiendid, kellel on väline bakteriaalne silmainfektsioon, ei tohi kanda kontaktläätsi. Levofloxacine Actavis 5 mg/ml silmatilgad sisaldavad bensalkooniumkloriidi, mis võib imenduda läbi pehmete kontaktläätsede. Bensalkooniumkloriidi tõttu võib ilmneda ka silmaärritust ja pehmete kontaktläätsede värvuse muutust. Kontaktläätsed tuleb eemaldada 15 minutit enne ravimi silma tilgutamist ja panna tagasi 15 minutit pärast manustamist.

Lapsed

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel täiskasvanutel ning lastel vanuses ≥1 aasta on ühesugused.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi ravimi koostoimete uuringuid ei ole levofloksatsiini silmatilkadega läbi viidud.

Et levofloksatsiini okulaarsel manustamisel on maksimaalsed plasmakontsentratsioonid vähemalt 1000 korda madalamad kui suukaudse tavaannuse järel, ei ole süsteemse kasutamise korral täheldatavad koostoimed Levofloxacine Actavis 5 mg/ml silmatilkade kasutamisel tõenäoliselt kliiniliselt olulised.

Lapsed

Koostoimed ei ole uuritud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lefofloksatsiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele ei ole teada. Levofloxacin Actavis 5 mg/ml silmatilku võib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui võimalik kasu ravimist ületab potentsiaalse riski lootele.

Imetamine

Levofloksatsiin eritub inimesel rinnapiima. Kuigi Levofloxacin Actavis’e terapeutiliste annuste korral ei ole toimet rinnaga toidetavale lapsele oodata, võib Levofloxacin Actavis 5mg/ml silmatilku imetamise ajal kasutada ainult juhul, kui võimalik kasu ravimist ületab potentsiaalse riski rinnaga toidetavale lapsele.

Fertiilsus

Levofloksatsiin ei kahjustanud rottide fertiilsust okulaarse manustamise järel annustega, mis olid märkimisväärselt suuremad maksimaalsest annusest inimestel (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Levofloxacine Actavis mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kui esineb mis tahes mööduv toime nägemisele, tuleb patsiendil paluda enne autojuhtimist ja masinatega töötamist oodata, kuni nägemine selgineb.

Kõrvaltoimed

Ligikaudu 10 % patsientidest võib esineda kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimed on raskusastmelt üldjuhul kerged või mõõdukad, mööduvad ja piirduvad tavaliselt silmaga.

Kuna ravim sisaldab bensalkooniumkloriidi, võib toimeainest või säilitusainest tingitult esineda kontaktekseemi ja/või ärritust.

Levofloksatsiini silmatilkade kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse perioodi vältel on teatatud alljärgnevatest kõrvaltoimetest, mida on hinnatud kindlalt, tõenäoliselt või potentsiaalselt raviga seotuteks.

Immuunsüsteemi häired

Harv (>1/10 000 kuni 1/1000): allergilised reaktsioonid väljaspool silma, sealhulgas nahalööve. Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): anafülaksia.

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt (>1/1000 kuni 1/100): peavalu.

Silma kahjustused

Sage (>1/100 kuni 1/10): põletustunne silmas, nägemisteravuse langus ja limaniidid.

Aeg-ajalt (>1/1000 kuni 1/100): silmalau pundumine, kemoos, sidekesta papillaarreaktsioon, lauturse, ebamugavustunne silmas, sügelus silmas, valu silmas, sidekesta injektsioonid, folliikulid sidekestal, silma kuivus, silmalau erüteem ja valguskartus.

Kliinilistes uuringutes ei esinenud sarvkesta pretsipitaate.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Aeg-ajalt (>1/1000 kuni 1/100): nohu.

Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): kõriturse.

Lapsed

Kõrvaltoimete esinemissagedus, tüüp ja raskusaste on lastel eeldatavalt samasugused kui täiskasvanutel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Levofloksatsiini koguhulk silmatilkade pudelis on liiga väike, et põhjustada juhusliku suukaudse sissevõtmise järel toksilisi toimeid. Vajadusel võib patsienti kliiniliselt jälgida ja rakendada toetavaid meetmeid. Levofloxacine Actavis 5 mg/ml silmatilkade lokaalse üleannustamise korral tuleb silmi loputada toasooja puhta (kraani)veega.

Lapsed

Üleannustamise korral rakendatavad tegevused on täiskasvanutel ja lastel vanuses ≥1 aasta ühesugused.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, infektsioonivastased ained, fluorokinoloonid, ATC-kood: S01AE05

Levofloksatsiin on ratseemilise toimeaine ofloksatsiini L-isomeer. Ofloksatsiini antibakteriaalse toime tagab peamiselt L-isomeer.

Toimemehhanism

Fluorokinoloonrühma antibakteriaalse ainena inhibeerib levofloksatsiin bakteriaalseid II tüüpi topoisomeraase - DNA güraasi ja topoisomeraas IV. Levofloksatsiini sihtmärgid on eelistatult DNA güraas gram-negatiivsetes bakterites ning topoisomeraas IV gram-positiivsetes bakterites.

Resistentsusmehhanismid

Bakteriaalne resistentsus levofloksatsiinile saab tekkida peamiselt kahest põhimehhanismist tingitult, milleks on ravimi bakterisisese kontsentratsiooni vähenemine või muudatused ravimi sihtmärkensüümides. Sihtmärgi muutumine tekib DNA güraasi (gyrA ja gyrB) ning topoisomeraasi IV (parC ja parE; Staphylococcus aureus’el grlA ja grlB) kodeerivate kromosomaalsete geenide mutatsioonide tõttu. Ravimi madalast bakterisisesest kontsentratsioonist tingitud resistentsus tuleneb kas muundunud välismembraani poriinidest (OmpF), mis takistavad fluorokinoloonide sisenemist gram-negatiivsetesse bakteritesse või väljumist väljavoolupumpadest (efflux pump). Väljavoolupumpade vahendatud resistentsust on kirjeldatud pneumokokkidel (PmrA), stafülokokkidel (NorA), anaeroobidel ja gram-negatiivsetel bakteritel. Teatatud on ka plasmiid-vahendatud resistentsusest kinoloonidele (seda määratleb geen gnr) Klebsiella pneumoniae ja E. Coli korral.

Ristresistentsus

Esineda võib ristresistentsust fluorokinoloonide vahel. Üksikud mutatsioonid ei pruugi kliinilise resistentsusena väljenduda, kuid mitmed mutatsioonid põhjustavad enamasti kliinilist resistentsust kõikide fluorokinoloonide rühma kuuluvate ravimite suhtes. Muundunud välismembraani poriinidel ja väljavoolusüsteemidel võib olla lai substraadispetsiifilisus, mis mõjutab erinevatesse rühmadesse kuuluvaid antibakteriaalseid aineid ning põhjustab multiresistentsuse.

Murdepunktid

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) murdepunktid, mis eristavad tundlikke organisme mõõdukalt tundlikest ning mõõdukalt tundlikke resistentsetest, on vastavalt antimikroobse tundlikkuse määramise Euroopa komitee (EUCAST – European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) määratud murdepunktile alljärgnevad:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G: tundlik ≤1 mg/l, resistentne >2 mg/l Streptococcus pneumoniae: tundlik ≤2 mg/l, resistentne >2 mg/l

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: tundlik ≤1 mg/l, resistentne >1 mg/l Kõik teised patogeenid: tundlik ≤1 mg/l, resistentne>2 mg/l

Antibakteriaalne toimespekter

Omandatud resistentsuse esinemissagedus võib valitud liikide korral varieeruda geograafiliselt ja ajaliselt, mistõttu on lokaalne informatsioon resistentsuse kohta vajalik, eriti raskete infektsioonide ravi korral. Seetõttu annab toodud teave ainult ligikaudseid suuniseid tõenäosuse kohta, millised mikroorganismid võiksid olla tundlikud levofloksatsiinile ja millised mitte. Vajadusel tuleb konsulteerida ekspertidega, kui lokaalse resistentsuse esinemissagedus on selline, et ravimi kasutamise mõttekus on vähemalt teatud tüüpi infektsioonide puhul küsitav.

Alljärgnevas tabelis on esitatud vaid need bakterite liigid, mida üldjuhul peetakse väliste silmainfektsioonide (näiteks konjunktiviidi) tekitajateks.

Antibakteriaalne toimespekter – tundlikkuskategooriad ja resistentsuse karakteristikud vastavalt EUCAST-ile.

Kategooria I: enamasti tundlikud liigid

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans grupi streptokokid

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(Populatsiooni isolaat)

 

 

Teised mikroorganismid

 

 

 

Chlamydia trachomatis

(Klamüdioosse konjunktiviidiga

 

patsientide ravis on vajalik ka

 

samaaegne süsteemne mikroobivastane

 

ravi)

 

 

Kategooria II: liigid, mille puhul võib tekkida omandatud resistentsus

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus (MRSA)**

Staphylococcus epidermidis

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid

Pseudomonas aeruginosa

(Haigla isolaat)

 

 

* MSSA = Staphylococcus aureus’e metitsilliintundlikud tüved ** MRSA = Staphylococcus aureus’e metitsilliinresistentsed tüved

Tabelis toodud andmed resistentsuse kohta põhinevad Saksamaal 2004. aasta juunist kuni novembrini läbi viidud mitmekeskuselise seireuuringu (oftalmoloogilisel uuringul) resistentsuse esinemissagedusel silmainfektsiooniga patsientidelt pärinevate bakteriaalsete isolaatide lõikes.

Organismid on klassifitseeritud levofloksatsiinile tundlikena in vitro tundlikkuse ja süsteemse ravi järel saavutatud plasmakontsentratsioonide põhjal. Paikse ravi korral saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid on kõrgemad kui plasmas täheldatavad. Siiski ei ole teada, kas ja kuidas võib ravimikineetika muuta paikselt silma manustamise järel levofloksatsiini antibakteriaalset toimet.

Lapsed

Farmakodünaamilised omadused on täiskasvanutel ja lastel vanuses ≥1 aasta ühesugused

Farmakokineetilised omadused

Levofloksatsiin säilib pärast silma tilgutamist pisarakiles hästi.

Levofloksatsiini keskmised kontsentratsioonid tervete vabatahtlike uuringus osalejate pisarakiles mõõdetuna pärast paikset annustamist 4 ja 6 tunni möödumisel olid vastavalt 17,0 ja 6,6 mikrogrammi/ml. Kuuest uuringus osalejast viiel olid annustamisest 4 tunni möödumisel kontsentratsioonid väärtuses 2 mikrogrammi/ml või kõrgemad. Kuuest uuringus osalejast neljal säilis see kontsentratsioon annustamisest 6 tunni möödumisel.

15-l tervel täiskasvanud vabatahtlikul mõõdeti levofloksatsiini plasmakontsentratsiooni levofloksatsiini 5 mg/ml silmatilgalahuse 15-päevase ravikuuri ajal erinevatel ajahetkedel. Levofloksatsiini keskmine plasmakontsentratsioon jäi 1 tund pärast annustamist vahemikku 0,86 ng/ml 1. päeval kuni 2,05 ng/ml 15. päeval. Levofloksatsiini kõrgeim maksimaalne kontsentratsioon 2,25 ng/ml mõõdeti 4. päeval, pärast 2-päevast annustamist iga 2 tunni järel kokku 8 annusega päevas. Levofloksatsiini maksimaalsed kontsentratsioonid tõusid 1. päeva väärtuselt 0,94 ng/ml väärtuseni 2,15 ng/ml 15. päeval, mis on rohkem kui 1000 korda madalam kui levoflokatsiini suukaudselt manustatava tavaannuse järel täheldatav kontsentratsioon.

Levofloksatsiini põletikulisse silma manustamisjärgsed maksimaalsed plasmakontsentratsioonid ei ole veel teada.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilisi toimeid täheldati levofloksatsiini 5 mg/ml silmatilkade tilgutamise järel vaid inimesel kasutatavast maksimaalsest annusest märkimisväärselt suuremate annuste puhul, mis viitab vähesele olulisusele kliinilisel kasutusel.

Loomkatsed on näidanud, et güraasi inhibiitorid põhjustavad koormust kandvate liigeste arenguhäireid.

Sarnaselt teistele fluorokinoloonidele ilmnesid rottidel ja koertel levofloksatsiini suukaudsete suurte annuste korral kõrvaltoimed kõhrele (villid ja õõnsused).

Vastavate uuringute puudumise tõttu ei ole välistatud võimalik kataraktogeenne toime.

Olemasolevate andmete alusel ei saa kindlalt välistada nägemishäireid loomadel.

Reproduktiivne toksilisus:

Rottidele suukaudsete annuste kuni 810 mg/kg/päevas manustamise korral ei olnud levofloksatsiin teratogeenne. Et levofloksatsiin imendub täielikult, on ka kineetika lineaarne. Ühekordse ja mitmekordse suukaudse annuse farmakokineetilistes parameetrites erinevusi ei täheldatud. Rottidele annuse 810 mg/kg/päevas manustamisel on süsteemne ekspositsioon ligikaudu 50 000 korda suurem kui inimesele mõlemasse silma levofloksatsiini 5 mg/ml silmatilkade 2-tilgalise annuse manustamise järel. Suurim annus põhjustas rottidel loote surma ning hilinenud arengut koos kaasuva ema

mürgistusega. Küülikutel ei ilmnenud teratogeenseid toimeid suukaudse annuse kuni 50 mg/kg/päevas korral ega intravenoosse annuse kuni 25 mg/kg/päevas manustamisel. Rottidel ei kahjustanud levofloksatsiin fertiilsust suukaudsete annuste kuni 360 mg/kg/päevas korral, millega kaasnevad plasmakontsentratsioonid on ligikaudu 16 000 korda kõrgemad kui inimese 8 okulaarse annuse järel saavutatavad.

Genotoksilisus:

Levofloksatsiin ei põhjustanud geenimutatsioone bakteritel ega imetajate rakkudel, kuid põhjustas in vitro kromosoomide aberratsioone hiina hamstri kopsu (CHL) rakkudes annusega 100 mikrogrammi/ml või suuremate annustega, metaboolse aktivatsiooni puudumisel. In vivo uuringutes genotoksilised toimed puudusid.

Fototoksiline potentsiaal:

Hiirtega nii suukaudse kui ka intravenoosse annustamisega läbi viidud uuringud näitasid, et levofloksatsiinil on fototoksiline toime ainult väga kõrgete annuste korral. Karvkatteta merisigadele 3% levofloksatsiini silmalahuse manustamise järel ei ilmnenud kutaanset fotosensibiliseerivat mõju ega ka fototoksilist toimet nahale. Levofloksatsiinil ei ilmnenud genotoksilist mõju fotomutageensetes katsetes, ning see vähendas tuumori teket fotokantserogeensetes analüüsides.

Kantserogeenne potentsiaal:

Kahe aasta jooksul rottidega läbiviidud pikaajalistes kantserogeensusuuringutes, kus toiduga manustati levofloksatsiini iga päev kuni 100 mg/kg/päevas, ei ilmnenud levofloksatsiini kantserogeenset ega tumorigeenset potentsiaali.

Keskkonnariski hindamine

Levofloksatsiini 5 mg/ml silmatilkade eeldatav arvutatud kontsentratsioon keskkonnas (PECPINNAVESI) jääb toimepiirist 0,01 mikrogrammi/l madalamale ning levofloksatsiini LogKow-väärtus jääb allapoole

toimepiiri 4,5. On äärmiselt ebatõenäoline, et levofloksatsiini 5 mg/ml silmatilgad kujutaksid endast riski keskkonnale, sest selle ravimi ega tema toimeaine levofloksatsiiniga ei saa seostada ühtegi muud keskkonnariski.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid (0,05 mg silmatilkade lahuse ühes milliliitris)

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid või vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

Avamata ravimipudel: 3 aastat.

Pärast esmast avamist: 4 nädalat.

Säilitamise eritingimused

Avamata ravimipudel: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Avatud ravimipudel: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml valge LDPE pudel, millel on valge LDPEst tilguti ja suure tihedusega polüetüleenist (HDPE) keeratav turvakork.

Pakendi suurus: üks pudel pappkarbis.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.04.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2016