Lamisil - tablett (250mg)

ATC Kood: D01BA02
Toimeaine: terbinafiin
Tootja: SIA Novartis Baltics

Artikli sisukord

LAMISIL
tablett (250mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lamisil 250 mg tabletid

Terbinafiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Lamisil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lamisili võtmist
 3. Kuidas Lamisili kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lamisili säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lamisil ja milleks seda kasutatakse

Lamisili toimeaine terbinafiin kuulub seentevastaste ravimite hulka.

Lamisil tabletid on näidustatud terbinafiinile tundlike seente poolt põhjustatud naha ja küünte seeninfektsioonide raviks.

Suu kaudu manustamisel jõuab terbinafiin nakkuskoldesse kontsentratsioonis, mis hävitab seened või peatab nende kasvu.

Mida on vaja teada enne Lamisil tablettide võtmist

Ärge võtke Lamisil tablette:

kui te olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil esineb mõni maksahaigus;

kui teil esineb mõni neeruhaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui te kasutate samaaegelt või olete hiljuti kasutanud teisi ravimeid (vt „Võtmine koos teiste ravimitega”);

kui teil tekivad sellised sümptomid, nagu ebaselge põhjusega püsiv iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, isutus, ebatavaline väsimus, kui teie nahk ja silmavalged muutuvad kollaseks, kui teie uriin on ebaharilikult tume või väljaheide ebatavaliselt heledat värvi (maksaprobleemide nähud). Enne Lamisili ravi alustamist ja perioodiliselt ravi ajal võib teie arst teha vereproove, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Testitulemuste normist kõrvalekaldumise korral võib olla vajalik ravi lõpetamine;

kui teil tekivad nahaprobleemid, nagu lööve, naha punetus, villid huultel, silmades või suus, naha irdumine, palavik (tõsiste nahareaktsioonide võimalikud nähud), teatud tüüpi valgete vereliblede rohkusest põhjustatud nahalööve (eosinofiilia);

kui teil on või on olnud psoriaas (paksenenud punaka/hõbedase naha laigud) või naha- ja süsteemne erütematoosne luupus (lööve näol, liigesevalu, lihashäired, palavik);

kui teil esinevad nõrkus, ebaharilikud verejooksud, verevalumid või sagedased nakkused (verehäirete nähud).

Muud ravimid ja Lamisil

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad omada koostoimeid Lamisil tablettidega. Nendeks on näiteks:

mõned maohaavandite puhul kasutatavad ravimid (nt tsimetidiin);

mõned ravimid, mida kasutatakse seennakkuste raviks (nt flukonasool, ketokonasool);

mõned põletikuvastased ravimid, mida nimetatakse antibiootikumideks (nt rifampitsiin);

mõned meeleoluhäirete puhul kasutatavad ravimid (näiteks tritsüklilised antidepressandid selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja B-tüüpi MAO inhibiitorid, desipramiin);

mõned kõrge vererõhu puhul kasutatavad ravimid (beetablokaatorid, nt metoprolool);

mõned südame rütmihäirete puhul kasutatavad ravimid (antiarütmikumid, nt propafenoon, amiodaroon);

mõned ravimid, mida kasutatakse köha raviks (nt dekstrometorfaan);

kofeiin;

tsüklosporiin, immuunsüsteemi mõjutav ravim (kasutatakse näiteks siirdatud elundite äratõuke vältimiseks);

suukaudsed kontratseptiivid (mõnel naisel on terbinafiiniga ravi ajal tekkinud menstruaaltsükli häired).

Lamisil koos toidu ja joogiga

Lamisil tablette võib võtta sõltumata söögiaegadest.

Eakad (65-aastased ja vanemad)

Kui te olete 65-aastane või vanem, võite te kasutada Lamisili sarnaselt nooremate täiskasvanutega. Tablettide määramisel eakatele patsientidele tuleb arvestada võimalike eelnevate maksa- või neerufunktsiooni häiretega.

Lapsed ja noorukid (vanuses 2 kuni 17 aastat)

Lamisili võib kasutada 2-aastastel ja vanematel lastel. Patsiendi kasvades tuleb annust kohandada. Lamisili ei ole soovitatav kasutada alla 2-aastastel lastel kuna selles vanuserühmas kogemused puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Pidage enne mis tahes ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kuna Lamisil tablettide ohutusest raseduse ajal on andmeid vähe, ei ole raseduse ajal Lamisili kasutamine soovitatav. Kui te rasestute Lamisil-ravi ajal, katkestage ravi ja informeerige sellest oma arsti.

Kuna terbinafiin eritub rinnapiima, ei tohi rinnaga toitmise ajal Lamisili tablette võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil tekib Lamisili tablettide võtmise ajal pearinglus, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Kuidas Lamisil tablette kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge muutke annust ega lõpetage ravi ilma arstiga konsulteerimata. Ravi kestus sõltub näidustusest ja nakkuse raskusest.

Soovitatav annus on üks 250 mg tablett ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsed: alla 2-aastaste laste (tavaliselt kehakaaluga alla 12 kg) ravi kohta kogemused puuduvad.

Üle 2-aastaste laste puhul sõltub annus kehakaalust:

Lapsele kehakaaluga alla 20 kg on soovitatav 62,5 mg (veerand 250 mg tabletti) üks kord ööpäevas. Lapsele kehakaaluga 20…40 kg on soovitatav 125 mg (pool 250 mg tabletti) üks kord ööpäevas. Lapsele kehakaaluga üle 40 kg on soovitatav 250 mg (üks 250 mg tablett) üks kord ööpäevas.

Millal Lamisili võtta

Iga päev samal ajal Lamisili võtmine aitab teil ravimi võtmist meeles pidada. Lamisil tablette võib võtta tühja kõhuga või pärast sööki.

Kuidas Lamisili võtta

Lamisil tablett tuleb võtta suukaudselt koos veega.

Oluline on võtta ravimit iga päev ja nii kaua, kui arst teile määras. See kindlustab infektsioonist paranemise ja vähendab võimalust, et infektsioon taastub pärast ravi lõpetamist.

Kui teil on tunne, et Lamisil tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui kaua peab Lamisil tablette võtma

See sõltub infektsiooni raskusest ning haaratud kehapiirkonnast. Tavaliselt on ravi kestus 2...6 nädalat nahainfektsiooni korral ning 6...12 nädalat küüneinfektsiooni korral.

Kui te unustate Lamisil tablette võtta

Võtke tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise tableti võtmiseni on vähem kui 4 tundi, jätke annus vahele ja võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te võtate Lamisil tablette rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite kogemata määratust rohkem tablette, võtke kohe ühendust arsti või tervishoiuasutusega, kuna te võite vajada meditsiinilist abi. See kehtib ka siis, kui keegi teine on kogemata võtnud teie ravimit. Lamisili üleannustamise sümptomiteks on peavalu, iiveldus, kõhuvalu, uimasus.

Mida peab veel teadma Lamisil tablettide kasutamisel

Hoidke nakatunud piirkond kuiv ja jahe ning vahetage sellega otseses kontaktis olevaid riideid iga päev.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lamisil põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Lamisil tabletid võivad harva põhjustada maksaprobleeme, mis väga harvadel juhtudel võivad olla tõsised. Tõsiste kõrvaltoimete hulka kuuluvad ka vererakkude hulga vähenemine, luupus (autoimmuunne haigus), tõsised nahaprobleemid, tõsised allergilised reaktsioonid, veresoonte põletik, kõhunäärmepõletik või lihaste kärbumine.

Teatage koheselt oma arstile, kui:

teil tekib Lamisil-ravi ajal püsiv seletamatu iiveldus, maovaevused, isutus või ebatavaline väsimus ja nõrkus või kui märkate, et nahk või silmavalged muutuvad kollaseks, et uriin on ebaharilikult tume või väljaheide ebaharilikult hele. Lõpetage Lamisil tablettide võtmine ja informeerige sellest otsekohe oma arsti (sümptomid võivad viidata maksafunktsiooni häirele);

teil esinevad palavik, seletamatud külmetusnähud, kurguvalu, infektsioonidest põhjustatud haavandid suus, nõrkus, sagenenud infektsioonid ning kui teil tekib ebaharilik veritsemine või sinised laigud nahale (võib viidata vereloomehäirele);

teil tekib hingamisraskus, pearinglus, näo- või kõriturse, nahaõhetus, kramplikud kõhuvaluhood ja teadvusekaotus või liigesvalu, jäikus, lööve või lümfisõlmede paistetus või suurenemine (võib viidata tõsisele allergiale);

teil tekib lööve, palavik, sügelus, väsimus või kui märkate naha all purpurpunasied täppe (need tunnused võivad viidata veresoonepõletikule);

teil tekivad probleemid või muutused nahal, näiteks lööve, nahapunetus, villid huultel, silmadel või suus, naha irdumine, palavik;

te tunnete selga kiirguvat ägedat valu ülakõhus (see võib viidata kõhunäärmepõletikule);

teil tekib seletamatu lihasnõrkus ja -valu või tume (punakaspruun) uriin (võimalikud lihaste kärbumise tunnused).

Lamisili kasutamisel on esinenud järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil kümnest): Peavalu, iiveldus, kõhuvalu, kõrvetised, kõhulahtisus, täiskõhutunne, isutus, nahalööve, liiges- ja lihasvalu.

Sage (esineb ühel kuni kümnel patsiendil sajast): Meeleoluhäired (depressioon), maitsetundlikkuse muutus või kadumine, pearinglus, nägemishäired ja väsimus.

Aeg-ajalt (esineb ühel kuni kümnel patsiendil tuhandest): Ebaharilikult kahvatu nahk, limaskestad või küünealused, ebaharilik väsimus või hingetus pingutamisel (need tunnused võivad viidata haigusele, mis mõjutab punaste vereliblede sisaldust veres), ärevus, nahatundlikkuse vähenemine, tuimus ja kirvendus, naha suurenenud tundlikkus päikese suhtes, kohin kõrvus, palavik ja kehakaalu langus.

Konsulteerige oma arstiga, kui maitsetundlikkuse muutus kestab mitu päeva.

Harv (esineb ühel kuni kümnel patsiendil kümnest tuhandest): Silmavalgete või naha kollasus ja maksafunktsiooni testide normist kõrvalekaldumine (maksaprobleemid).

Väga harv (esineb vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest): Vererakkude hulga vähenemine, luupus (autoimmuunhaigus), tõsised nahareaktsioonid, allergilised reaktsioonid, psoriaasile sarnased nahalööbed (lööve koos hõbedaste laikudega), psoriaasi ägenemine, ketenduse ja naha koorumisega lööve ning juuste väljalangemine

Esinenud on ka järgmisi kõrvaltoimeid:

Tõsised allergilised reaktsioonid või infektsioonid, veresoonte põletik, haistmishäired kaasa arvatud püsiv lõhnataju kadumine, nägemise hägustumine, nägemisteravuse vähenemine, ärevus (koos selliste sümptomitega nagu unehäired, väsimus, energiapuudus või vähenenud mõtlemise- või keskendumisvõime) ja depressiivsuse sümptomid (nt masendus) maitsetunnetuse häirete tõttu, kõhunäärmepõletik, maksapõletik, naha kollasus, sapipais, teatud tüüpi valgete vereliblede rohkusest põhjustatud nahalööve, lihaste kärbumine, gripisarnased tunnused (väsimus, külmavärinad, kurguvalu, liigeste või lihasvalu) ja lihasensüümi (kreatiinfosfokinaas) tõus veres, kaalulangus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lamisil tablette säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamisil sisaldab

 • Toimeaine on terbinafiin

Lamisil tabletid sisaldavad toimeainena 250 mg terbinafiini (vesinikkloriidsoolana).

 • Teised koostisosad on:

250 mg tabletid sisaldavad järgmisi abiaineid: magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos ja naatriumtärklisglükolaat.

Lamisil tablett on valge või kollaka varjundiga valge, ümmargune, kaksikkumer, kaldservaga tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel küljel märge LAMISIL 250, diameeter ligikaudu 11 mm, tableti pind on sile või veidi kare.

Poolitusjoonega tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

250 mg tabletid, 14 tk või 28 tk pakendis. Lamisil tabletid on pakendatud Alu/PVC blisterpakendisse, mis omakorda on pakendatud kartongkarpi.

Müügiloa hoidja

SIA “Novartis Baltics”

Gustava Zemgala gatve 76

LV-1039 Rīga

Läti

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Eesti

Telefon: 663 0810

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lamisil, 250 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Poolitusjoonega tablett sisaldab 250 mg terbinafiini (vesinikkloriidsoolana).

INN. Terbinafinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Valge või kollaka varjundiga valge, ümmargune, kaksikkumer, kaldservaga tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel küljel märge LAMISIL 250, diameeter ligikaudu 11 mm, tableti pind on sile või veidi kare.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Naha ja küünte seeninfektsioonide ravi:

 • Tinea corporis, Tinea cruris ja Tinea pedis, Tinea capitis ravi, kui haiguse asukoht, raskusaste ja ulatus õigustavad suukaudse ravi kasutamist.
 • Dermatofüütide poolt põhjustatud onühhomükoosi ravi.

Märkus. Seentevastaste ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid. Erinevalt lokaalsest, ei toimi suukaudselt manustatav terbinafiin Pityriasis versicolor`isse.

Kliiniliselt oluline toimespekter: Trichophyton (T. rubrum, T.mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis, Epidermophyton floccosum.

Annustamine ja manustamisviis

Ravi kestus sõltub näidustusest ja nakkuse raskusest.

Lapsed. Andmed Lamisil tablettide ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel on piiratud. Lapsele kehakaaluga 10...20 kg on annus 62,5 mg (1/4 250 mg tabletti) 1 kord ööpäevas; lapsele kehakaaluga 20...40 kg 125 mg (1/2 250 mg tabletti) 1 kord ööpäevas; lapsele kehakaaluga üle 40 kg 250 mg 1 kord ööpäevas.

Täiskasvanud. 250 mg 1 kord ööpäevas.

Nahainfektsioonide korral on soovitatav ravi kestus:

 • Tinea pedis (interdigitaalne ja plantaarne vorm): 2...6 nädalat;
 • Tinea corporis, cruris: 2...4 nädalat.

Nahk võib täielikult paraneda alles mitu nädalat pärast ravi.

Juustega kaetud peanaha infektsioonide korral on soovitatav ravi kestus:

Tinea capitis (esineb peamiselt lastel): 4 nädalat.

Onühhomükoosi korral kestab enamikel patsientidel tulemuslik ravi 6...12 nädalat. Sõrmeküüne nakkuse korral piisab enamikel juhtudel 6-nädalasest ravist. Varbaküüne nakkuse korral piisab enamikel juhtudel 12-nädalasest ravist. Aeglase küünekasvuga patsiendid võivad vajada pikemat ravi (6 kuud ja enam). Ravi lõplik tulemus ilmneb paar kuud pärast mükoloogilist tervistumist ja ravi lõpetamist. See sõltub terve küüne kasvu kiirusest.

Täiendav informatsioon patsientide erirühmade kohta.

Maksakahjustus: Lamisil tabletid on vastunäidustatud kroonilise või aktiivse maksahaigusega patsientidele (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Neerukahjustus: Neerukahjustusega patsientidel ei ole Lamisil tablettide kasutamist piisavalt uuritud, mistõttu seda ei soovitata (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2).

Ravimi annustamine eakatele patsientidele ei erine ülaltoodust. Lamisil tablettide määramisel eakatele patsientidele tuleb arvestada võimalike eelnevate maksa- või neerufunktsiooni häiretega (vt lõik 4.4).

Lapsed: Lastel vanuses üle 2 aasta on terbinafiini tabletid olnud hästi talutavad.

Manustamisviis

Tablett tuleb võtta suukaudselt koos veega. Tablette võib võtta tühja kõhuga või pärast sööki ja soovitatavalt iga päev samal ajal.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus terbinafiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Krooniline või äge maksahaigus.

Raske neerupuudulikkus.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksafunktsioon

Terbinafiini tabletid on vastunäidustatud kroonilise või ägeda maksahaigusega patsientidele (vt lõik 4.3). Enne terbinafiini tablettide väljakirjutamist, tuleks teha maksafunktsiooni test, kuna

patsientidel, kellel esineb või ei esine eelnev maksahaigus, võib tekkida hepatotoksilisus. Seetõttu on soovitatav korrapäraselt kontrollida maksafunktsiooni (pärast 4...6-nädalast ravi). Ravi terbinafiiniga tuleb kohe katkestada, kui maksafunktsiooni testi tulemused on tõusnud.

Harvadel juhtudel on Lamisil tabletid põhjustanud kolestaasi ja hepatiiti. Patsiendid, kelle on välja kirjutatud terbinafiini tabletid, peavad kohe teatama, kui neil esinevad järgmised sümptomid: püsiv ebaselge põhjusega iiveldus, isupuudus, väsimus, oksendamine, parempoolne ülakõhuvalu või nahakollasus, tume uriin või hele väljaheide. Nende sümptomitega patsiendid peavad katkestama terbinafiini võtmise ja koheselt tuleb hinnata patsiendi maksafunktsiooni.

Väga harva on Lamisil tablettidega ravitud patsientidel kirjeldatud raske maksapuudulikkuse juhtusid (mõned on lõppenud surmaga või vajanud maksasiirdamist). Enamikel maksapuudulikkuse juhtudel esinesid patsientidel tõsised süsteemsed haigused (vt lõigud 4.3 ja 4.8).

Ühekordse annuse farmakokineetilised uuringud olemasoleva maksahaigusega patsientidel näitasid, et terbinafiini eritumine oli umbes 50% võrra aeglasem võrreldes tervetega. Ägeda või kroonilise maksahaigusega patsientidel ei ole kliinilistes uuringutes ravimit kasutatud ja seetõttu ravi Lamisil tablettidega neile ei soovitata.

Dermatoloogilised kõrvaltoimed

Lamisil tablette kasutavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud raskekujulisi nahareaktsioone (nt Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs, ravimist tingitud lööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega). Kui tekib progresseeruv nahalööve, tuleb ravi Lamisil tablettidega katkestada.

Lamisil tablette tuleb ettevaatusega kasutada psoriaasi või erütematoosset luupust põdevatel patsientidel, kuna turuletulekujärgselt on kirjeldatud psoriaasi ning naha- ja süsteemse erütematoosse luupuse ägenemistest.

Hematoloogilised kõrvaltoimed

Lamisil tablette kasutavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud muutusi verepildis (neutropeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, pantsütopeenia). Tuleb hinnata Lamisil tablettidega ravitud patsientidel tekkivate verepildi muutuste etioloogiat ning kaaluda võimalikku raviskeemi muutmist, sh Lamisil tablettidega ravi lõpetamist.

Neerufunktsioon

Neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min või seerumi kreatiniinisisaldus üle 300 µmol/l) ei ole Lamisil tablettide kasutamist piisavalt uuritud, mistõttu seda ei soovitata (vt lõik 5.2).

Koostoimed teiste ravimitega

In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et terbinafiin on CYP2D6 isoensüümi inhibiitor. Seetõttu tuleb jälgida patsiente, kes samaaegselt terbinafiiniga kasutavad peamiselt CYP2D6 isoensüümi osalusel metaboliseeruvaid kitsa terapeutilise vahemikuga ravimeid, nt tritsüklilised antidepressandid, β-blokaatorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, antiarütmikumid (1A, 1B ja 1C klass) ja B-tüüpi MAO inhibiitorid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite mõju terbinafiinile

Tsütokroom P450 metabolismi indutseerivad ravimid (nt rifampitsiin) kiirendavad ja inhibeerivad ravimid (nt tsimetidiin) aeglustavad terbinafiini elimineerumist plasmast. Ravimite koosakasutamisel võib olla vajalik Lamisil tablettide annuse korrigeerimine.

Järgmised ravimid võivad terbinafiini mõju või plasmakontsentratsiooni suurendada Tsimetidiin vähendas terbinafiini kliirensit 33% võrra.

Flukonasooli toimel suurenesid terbinafiini CMAX (maksimaalne plasmakontsentratsioon) ja AUC (kontsentratsioonikõvera alune pindala) vastavalt 52% ja 69% ensüümide CYP2C9 ja CYP3A4 inhibeerimise tõttu. Samasugust ekspositsiooni suurenemist võib esineda juhul, kui samaaegselt terbinafiiniga manustatakse teisi ravimeid, mis inhibeerivad nii CYP2C9 kui CYP3A4, näiteks ketokonasool ja amiodaroon.

Järgmised ravimid võivad terbinafiini mõju või plasmakontsentratsiooni vähendada Rifampitsiin suurendas terbinafiini kliirensit 100% võrra.

Terbinafiini mõju teistele ravimitele

In vitro katsed ja uuringud tervete vabatahtlikega on näidanud, et terbinafiin võib vähesel määral mõjutada (inhibeerida või suurendada) enamike tsütokroom P450 kaudu metaboliseeruvate ravimite (nt tsüklosporiin, terfenadiin, triasolaam, tolbutamiid, suukaudsed kontratseptiivid) elimineerumist. Üksikjuhtudel on tekkinud menstruaaltsükli häireid naistel, kes on samaaegselt võtnud Lamisil tablette ja suukaudseid kontratseptiive.

Terbinafiinil puudus mõju flukonasooli farmakokineetikale. Lisaks sellele puudus kliiniliselt oluline koostoime terbinafiini ning potentsiaalsete samaaegselt kasutatavate ravimite kotrimoksasooli (trimetoprim ja sulfametoksasool), zidovudiini või teofülliini vahel.

Terbinafiin ei mõjuta digoksiini kliirensit.

Terbinafiin võib järgmiste ravimite mõju või plasmakontsentratsiooni suurendada

Kofeiin

Terbinafiin vähendas intravenoosselt manustatud kofeiini kliirensit 19% võrra.

Ained, mida metaboliseeritakse peamiselt CYP2D6 poolt

In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et terbinafiin inhibeerib CYP2D6 isoensüümi vahendatud metabolismi. See võib kliinilises praktikas omada tähtsust selliste kitsa terapeutilise vahemikuga ravimite korral, mis metaboliseeruvad CYP2D6 isoensüümi vahendusel, nt tritsüklilised antidepressandid, β-blokaatorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, antiarütmikumid (1A, 1B ja 1C klass) ja B-tüüpi MAO inhibiitorid.

Tervete, dekstrometorfaani (köhavastane ravim ja CYP2D6 substraat) tugeva metaboliseerimisvõimega isikutel läbi viidud uuringus suurendas terbinafiin dekstrometorfaani/dekstrofaani metaboolset suhet uriinis keskmiselt 16- kuni 97-kordselt. Seega võib terbinafiini toimel ulatuslik CYP2D6 metabolism muutuda nõrgaks.

Terbinafiin vähendas desipramiini kliirensit 82% võrra.

Terbinafiin võib järgmiste ravimite mõju või plasmakontsentratsiooni vähendada Terbinafiin suurendas tsüklosporiini kliirensit 15% võrra.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Toime kohta inimeste fertiilsusele info puudub. Loomkatsetes ei ole terbinafiin põhjustanud toksilist toimet lootele ega loomade viljakusele.

Rasedus

Kuna Lamisil tablettide kasutamiskogemus rasedatel on piiratud, ei või ravimit raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu ületab võimaliku ohu lootele.

Imetamine

Terbinafiin eritub rinnapiima, mistõttu Lamisil tablettide võtmise ajal ei või last rinnaga toita.

Toime reaktsioonikiirusele

Lamisil tablettide toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Patsiendid, kellel tekib kõrvaltoimena pearinglus, peaksid hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest.

Kõrvaltoimed

Üldiselt on Lamisil tabletid hästi talutavad. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja mööduvad.

Järgmised kõrvaltoimed on esinenud kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgsel perioodil.

Kõrvaltoimed on toodud tabelis 1 MedDRA organsüsteemide ja esinemissageduse järgi, alustades kõige sagedasematest kõrvaltoimetest. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissageduse kategooriad põhinevad järgmisel konventsioonil (CIOMS III): väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1

Kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgsel perioodil esinenud kõrvaltoimed

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt

Aneemia

Väga harv

Neutropeenia, agranulotsütoos,

 

trombotsütopeenia, pantsütopeenia

Immuunsüsteemi häired

Väga harv

Anafülaktoidsed reaktsioonid (sh angioödeem),

 

naha- ja süsteemne erütematoosne luupus

Teadmata

Anafülaktilised reaktsioonid, seerumtõve sarnased

 

reaktsioonid

Psühhiaatrilised häired

Sage

Depressioon

Aeg-ajalt

Ängistus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage

Isutus

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu

Sage

Maitsetundlikkuse langus*, sealhulgas

 

maitsetundlikkuse kadumine*, pearinglus

Aeg-ajalt

Paresteesia, hüpesteesia

Teadmata

Lõhnatundlikkuse halvenemine või kadumine (sh

 

püsiv kadumine)

Silma kahjustused

Sage

Nägemise halvenemine

Teadmata

Nägemise hägustumine, nägemisteravuse langus

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt

Tinnitus

Teadmata

Vaegkuulmine, kuulmiskahjustus

Vaskulaarsed häired

Teadmata

Vaskuliit

Seedetrakti häired

Väga sage

Puhitus, isutus, düspepsia, iiveldus, kõhuvalu,

 

kõhulahtisus

Teadmata

Pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

Harv

Maksapuudulikkus, hepatiit, ikterus, kolestaas,

 

maksaensüümide tõus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage

Lööve, nõgestõbi

Aeg-ajalt

Valgustundlikkusreaktsioonid

Väga harv

Multiformne erüteem, Stevens-Johnsoni

 

sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs, äge

 

generaliseerunud eksantemaatiline pustuloos

 

(AGEP), psoriaasile sarnane lööve või psoriaasi

 

ägenemine, eksfoliatiivne dermatiit, bulloosne

 

dermatiit

Teadmata

Ravimist tingitud lööve koos eosinofiilia ja

 

süsteemsete sümptomitega

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

 

Väga sage

Artralgia, müalgia

Teadmata

Rabdomüolüüs

Üldised häired ja manustamiskoha

 

reaktsioonid

 

Aeg-ajalt

Palavik

Väga harv

Väsimus

Teadmata

Gripisarnased sümptomid

Uuringud

 

Aeg-ajalt

Kaalulangus**

Teadmata

Kreatiniinfosfokinaasi tõus

* Maitsetundlikkuse langus, sealhulgas maitsetundlikkuse kadumine, mis paraneb tavaliselt mitme nädala jooksul pärast ravi lõpetamist. On teatatud üksikutest pikenenud maitsetundlikkuse languse juhtumitest.

** Maitsetundlikkuse langusest põhjustatud kehakaalu langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

On teateid üksikutest üleannustamise (kuni 5 g) juhtumitest, mille tagajärjel tekkis peavalu, iiveldus, valu ülakõhus, pearinglus. Üleannustamise korral on soovitatav manustada aktiivsütt ja vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks. ATC-kood: D01BA02.

Toimemehhanism

Terbinafiin on allüülamiin, millel on lai seenevastane toimespekter. Kliiniliselt kasutatakse terbinafiini järgmiste dermatofüütinfektsioonide raviks: Trichophyton (nt T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum canis, Epidermophyton floccosum.

Terbinafiin mõjutab spetsiifiliselt seene sterooli biosünteesi varases staadiumis. See viib ergosterooli puudusele ja skvaleeni kumuleerumisele raku sees, mille tulemusena seenerakk hävib.

Terbinafiin inhibeerib skvaleenepoksüdaasi seeneraku membraanis. Skvaleenepoksüdaas ei ole seotud tsütokroom P450 süsteemiga. Terbinafiin ei mõjuta hormoonide ega teiste ravimite metabolismi. Suu kaudu manustamisel kontsentreerub ravim nahka, juustesse ja küüntesse hulgas, mis on vajalik fungitsiidse toime saavutamiseks.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast ühekordset 250 mg manustamist saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (0,97 µg/ml)

2 tunni jooksul. Imendumise poolväärtusaeg on 0,8 tundi ja jaotumise poolväärtusaeg 4,6 tundi. Toit ei mõjuta oluliselt terbinafiini biosaadavust.

Jaotumine

Terbinafiin seondub plasmavalkudega suures ulatuses (99%). Ravim tungib kiiresti nahka ja koguneb selle lipofiilsesse sarvkihti. Ravim eritub ka rasusse, mistõttu juuksefolliikulites, juustes ja rasuses nahas on kontsentratsioon kõrge. On tõestatud, et ravi esimeste nädalatega jaotub terbinafiin ka küüneplaati.

Biotransformatsioon

Terbinafiin metaboliseerub kiiresti ja ulatuslikult vähemalt seitsme CYP isoensüümi poolt, sh CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 ja CYP2C19.

Biotransformatsioonil tekivad peamiselt uriiniga erituvad metaboliidid, millel puudub seentevastane toime.

Eritumine

Metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Tasakaalukontsentratsiooni saavutamisest alates on tegelik poolväärtusaeg ~30 tundi. Mitme annuse manustamise järgselt tehtud vereanalüüside põhjal oli eritumine kolmefaasiline ja terminaalne poolväärtusaeg umbes 16,5 päeva.

Patsientide erirühmad

Toimeaine kumuleerumist ega ka vanusest tingitud farmakokineetika muutusi ei ole täheldatud. Kahjustunud neeru- või maksafunktsiooniga haigetel võib olla vähenenud ravimi eliminatsiooni kiirus, mille tulemuseks on terbinafiinisisalduse suurenemine veres. Maksahaigusega patsientidel teostatud farmakokineetika uuringud näitasid Lamisil tablettide ühekordse annuse manustamisel kliirensi kuni 50% vähenemist.

Prekliinilised ohutusandmed

Pikaajalistes uuringutes (kuni 1 aasta) rottidel ja koertel ei täheldatud kummalgi liigil toksilisi toimeid suukaudsete annustega kuni 100 mg/kg päevas. Suurte suukaudsete annuste korral olid sihtorganiteks maks ja ilmselt ka neerud.

Kaks aastat kestnud kartsinogeensuse uuringus hiirtel ei leitud neoplastilisi ega teisi ravimiga seotud muutusi kuni 130 mg/kg (isased) ja 156 mg/kg (emased) päevas suukaudsete annuste manustamisel. Kaheaastases kartsinogeensuse uuringus suurenes isastel rottidel maksakasvajate esinemissagedus suurima annuse (69 mg/kg päevas) suukaudsel manustamisel. Antud muutused võivad olla seotud peroksisoomi proliferatsiooniga ning on liigispetsiifilised, kuna neid ei täheldatud kartsinogeensuse uuringutes hiirtel või teistes uuringutes hiirtel, koertel või ahvidel.

Uuringutes suurte annustega täheldati ahvidel murdumisnäitaja muutust võrkkestal (mittetoksiline tase oli 50 mg/kg). See muutus oli seotud terbinafiini metaboliidi esinemisega silmakoes ning kadus pärast ravimi manustamise lõpetamist. Histoloogilisi muutusi ei esinenud.

8-nädalases ravimi suukaudse manustamise uuringus noorte rottidega oli mittetoksiline annus ligikaudu 100 mg/kg/päevas, mille puhul oli ainsaks leiuks maksa kaalu vähene suurenemine, samal ajal kui täisikka jõudvatel koertel täheldati annuste ≥100 mg/kg/päevas kasutamisel (AUC väärtused umbes 13x (isased) ja 6x (emased) suuremad kui lastel) kesknärvisüsteemi (KNS) häirete nähtusid, sh ühekordseid krambiepisoode üksikutel loomadel. Sarnaseid leide on täheldatud suure süsteemse ekspositsiooni korral pärast terbinafiini veenisisest manustamist täiskasvanud rottidele ja ahvidele.

Standardsetes in vitro ja in vivo genotoksilisuse uuringutes ei ilmnenud mutageenseid või klastogeenseid omadusi.

Uuringutes rottidel ja küülikutel ei täheldatud kahjulikke toimeid viljakusele või teistele reproduktiivsusega seotud parameetritele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Hüpromelloos

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumtärklisglükolaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

250 mg tabletid, 14 tk või 28 tk pakendis. Lamisil tabletid on pakendatud Alu/PVC blisterpakendisse, mis omakorda on pakendatud kartongkarpi.

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

Lapsed

Poolitusjoonega tablette saab jagada lastele sobivaks annuseks vastavalt kehakaalule (vt lõik 4.2).

MÜÜGILOA HOIDJA

SIA “Novartis Baltics”

Gustava Zemgala gatve 76

LV-1039 Rīga

Läti

MÜÜGILOA NUMBRID

Lamisil 250 mg tabletid: 216198

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 4.09.1998

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.10.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2018