Lanzostad 30 mg - gastroresistentne kõvakapsel (30mg)

ATC Kood: A02BC03
Toimeaine: lansoprasool
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

LANZOSTAD 30 MG
gastroresistentne kõvakapsel (30mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

Lansoprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lanzostad ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lanzostad’i kasutamist
 3. Kuidas Lanzostad’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lanzostad’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on LANZOSTAD ja milleks seda kasutatakse

Lanzostad’i toimeaineks on lansoprasool, mis on prootonpumba inhibiitor. Prootonpumba inhibiitorid vähendavad teie mao poolt toodetava happe hulka.

Arst võib teile Lanzostad’i välja kirjutada järgmiste näidustuste puhul:

 • Kaksteistsõrmiku ja maohaavandi ravi
 • Söögitorupõletiku (refluksösofagiit) ravi
 • Refluksösofagiidi ennetamine
 • Kõrvetiste ja happe tagasivoolu ravi
 • Bakteri Helicobacter pylori poolt põhjustatud infektsioonide ravi koos samaaegse antibiootikumide kasutamisega
 • Kaksteistsõrmiku või maohaavandi ennetus või ravi pidevat MSPVAravi saavatel patsientidel (MSPVAsid kasutatakse valu või põletiku ravis)
 • ZollingerEllisoni sündroomi ravi.

Arst võib teile Lanzostad’i välja kirjutada muul põhjusel või annuses, mis erineb käesolevas infolehes märgitust. Ravimi võtmisel järgige arsti poolt antud juhiseid.

Mida on vaja teada enne LANZOSTAD’i kasutamist

Ärge võtke Lanzostad’i:

 • kui olete lansoprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te võtate ravimit, mille toimeaineks on atasanaviir (kasutatakse HIVinfektsiooni ravis).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne LANZOSTAD’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi LANZOSTAD’iga sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi LANZOSTAD’iga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

 • kui teil planeeritakse spetsiifilist vereanalüüsi (kromograniin A).

Palun öelge oma arstile, kui teil on tõsine maksahaigus. Vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine.

Teie seisundi hindamiseks ja/või pahaloomulise haiguse välistamiseks võib arst teil läbi viia või on läbi viinud lisauuringu, mida nimetatakse endoskoopiaks.

Kui Lanzostad-ravi ajal tekib kõhulahtisus, võtke kohe ühendust arstiga, kuna Lanzostad’i on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse riski väikese tõusuga.

Kui arst on teile kirjutanud välja Lanzostad’i lisaks teistele ravimitele, mis on mõeldud H. pylori infektsiooni raviks (antibiootikumid) või kui see on ordineeritud koos valu või reumaatiliste haiguste puhul kasutatavate põletikuvastaste ravimitega, siis palun lugege hoolikalt ka teiste ravimite pakendite infolehti.

Prootonpumba inhibiitori, nagu Lanzostad, kasutamine, eriti kauem kui ühe aasta jooksul, võib teil veidi suurendada puusaluu-, randmeluu- või lülisambamurru riski. Rääkige oma arstile, kui teil esineb luuhõrenemine või kui te kasutate neerupealise koore hormoone (mis võivad suurendada luuhõrenemise riski).

Kui te tarvitate Lanzostad’i pikaajaliselt (üle 1 aasta), soovib arst teid tõenäoliselt regulaarselt kontrollida. Uutest ja seletamatutest sümptomitest ja olukordadest rääkige igal visiidil oma arstile.

Muud ravimid ja LANZOSTAD

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kindlasti öelge oma arstile, kui võtate mõnda ravimit, mis sisaldab järgmisi toimeaineid, kuna nende ravimite toimet võib Lanzostad mõjutada:

 • ketokonasool, itrakonasool, rifampitsiin (kasutatakse infektsioonide ravis)
 • digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis)
 • teofülliin (kasutatakse astma ravis)
 • takroliimus (kasutatakse äratõukereaktsiooni vältimiseks transplantatsiooni korral)
 • fluvoksamiin (kasutatakse depressiooni ning teiste psühhiaatriliste haiguste ravis)
 • antatsiidid (kasutatakse kõrvetiste või happe tagasivoolu ravis)
 • sukralfaat (kasutatakse haavandite ravis)
 • naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis).

Lanzostad koos toidu ja joogiga

Ravimi toime on parim, kui võtate Lanzostad’i vähemalt 30 minutit enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lanzostad’i tarvitavatel patsientidel võivad vahel esineda kõrvaltoimed nagu pearinglus, peapööritus, väsimus ja nägemishäired. Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed, peaksite olema ettevaatlik, kuna teie reaktsioonikiirus võib olla vähenenud.

Vaid teie vastutate otsuse eest, kas te olete sobilik juhtima mootorsõidukit või teostama teisi suurt keskendumist vajavaid ülesandeid. Teie poolt tarvitatavate ravimite toimete või kõrvaltoimete tõttu võib teie võime nende ülesannete teostamiseks olla vähenenud.

Nende toimete kirjeldused on toodud teistes jaotistes. Juhiste saamiseks lugege läbi kogu infoleht.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

LANZOSTAD sisaldab sahharoosi ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, võtke enne selle ravimi tarvitamist ühendust oma arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23mg) naatriumi kapsli kohta, seega on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas LANZOSTAD’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake kapsel alla tervelt koos klaasitäie veega. Kui teil tekib kapsli neelamisega raskusi, võib arst teile ravimi võtmiseks soovitada alternatiivseid meetodeid. Ärge purustage ega närige neid kapsleid ega tühjendatud kapsli sisu, kuna see takistab ravimi toimet.

Kui te võtate Lanzostad’i üks kord ööpäevas, püüdke seda teha iga päev samal ajal. Parima tulemuse võite saada, kui võtate Lanzostad’i hommikuti sisse esimesena.

Kui te tarvitate Lanzostad’i kaks korda ööpäevas, tuleb esimene annus võtta hommikul ning teine õhtul.

Lanzostad’i annus sõltub teie seisundist. Lanzostad’i soovitatavad annused täiskasvanutel on toodud allpool. Arst võib mõnikord teile kirjutada teistsuguse annuse ning öelda, kui kaua peate seda võtma.

Kõrvetiste ja happe tagasivoolu ravi: üks 15 või 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul. Kui sümptomid püsivad, teatage sellest oma arstile. Kui sümptomid nelja nädala jooksul ei leevene, võtke ühendust oma arstiga.

Kaksteistsõrmikuhaavandite ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 2 nädala jooksul

Maohaavandite ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul

Söögitorupõletiku (refluksösofagiit) ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul

Refluksösofagiidi pikaajaline ennetamine: üks 15 mg kapsel üks kord ööpäevas, arst võib annust tõsta kuni 30 mg kapslini üks kord ööpäevas.

Helicobacter pylori infektsiooni ravi: Soovitatav annus on üks 30 mg kapsel kombineerituna kahe erineva antibiootikumiga hommikuti ning üks 30 mg kapsel kombineerituna kahe erineva antibiootikumiga õhtuti. Ravimeid tuleb võtta iga päev 7 päeva järjest.

Antibiootikumide soovitatavad kombinatsioonid on:

 • 30 mg Lanzostad’i koos 250...500 mg klaritromütsiini ja 1000 mg amoksitsilliiniga
 • 30 mg Lanzostad’i koos 250 mg klaritromütsiini ja 400...500 mg metronidasooliga.

Kui teil ravitakse infektsiooni haavandi tõttu, on ebatõenäoline, et eduka ravi korral teil haavand uuesti tekib. Et ravimil oleks võimalus avaldada parimat toimet, võtke see sisse õigel ajal ning ärge jätke annuseid vahele.

Kaksteistsõrmiku- või maohaavandi ravi pikaajalist MSPVA-ravi vajavatel patsientidel: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Kaksteistsõrmiku- või maohaavandi ennetus pikaajalist MSPVA-ravi vajavatel patsientidel: üks 15 mg kapsel üks kord ööpäevas, arst võib annust tõsta kuni 30 mg kapslini üks kord ööpäevas.

Zollinger-Ellisoni sündroom: Soovitatav annus on alguses kaks 30 mg kapslit ööpäevas ning sõltuvalt sellest, kuidas te Lanzostad’ile reageerite, kohandab arst annust nii, nagu on teie jaoks kõige parem.

Kasutamine lastel

Lanzostad’i ei tohi anda lastele.

Kui te võtate Lanzostad’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Lanzostad’i rohkem kui ette nähtud, pöörduge kiiresti arsti poole.

Kui te unustate Lanzostad’i võtta

Kui te unustate ravimit võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub, v.a juhtudel, kui järgmise annuse võtmise aeg on lähedal. Kui see juhtub, jätke unustatud kapsli võtmine vahele ning jätkake teiste kapslite võtmisega tavapärasel viisil. Ärge võtke kahekordset annust, kui kapsel jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Lanzostad’i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist varem, kui teie sümptomid on juba leevenenud. Te ei pruugi olla täielikult paranenud ning sümptomid võivad uuesti tekkida, kui te ravikuuri ei lõpeta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad sageli (võib mõjutada kuni 1 isikut 10-st):

 • peavalu, pearinglus
 • kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhuvalud, iiveldus ja oksendamine, kõhugaasid, suu või kurgu kuivus või valulikkus
 • nahalööve, sügelemine
 • muutused maksafunktsiooni testide väärtustes
 • väsimus
 • healoomulised maopolüübid.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 isikut 100-st):

 • depressioon
 • liigese või lihasevalu
 • vedelikupeetus või tursed
 • muutused vererakkude arvus.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva (võib mõjutada kuni 1 isikut 1000-st):

 • palavik
 • rahutus, unisus, segasus, hallutsinatsioonid, unetus, nägemishäired, peapööritus
 • maitsetundlikkuse muutus, söögiisu kadumine, keelepõletik (glossiit)
 • nahareaktsioonid nagu põletus või torkimistunne naha all, sinikate teke, nahapunetus ja liighigistamine
 • valgustundlikkus
 • juuste väljalangemine
 • tunne, justkui jookseksid sipelgad üle naha (paresteesia), värinad
 • aneemia (kahvatus)
 • neeruprobleemid
 • pankreatiit
 • maksapõletik (võib väljenduda naha või silmavalgete kollasusena)
 • rinnanäärmete turse meestel, impotentsus
 • kandidiaas (seenhaigus nahal või limaskestadel)
 • angioödeem. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, nagu näo, keele või kõri paistetus, neelamisraskused, nõgeslööve ja hingamisraskused.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad väga harva (võivad mõjutada kuni 1 isikut 10 000-st):

 • rasked ülitundlikkusreaktsioonid, sh šokk. Ülitundlikkusreaktsioonide sümptomiteks võivad olla palavik, nahalööve, tursed ja mõnikord vererõhu langus
 • suu limaskesta põletik (stomatiit)
 • koliit (soolepõletik)
 • muutused vereanalüüside, nagu naatrium, kolesterool ja triglütseriidid, sisalduses
 • väga rasked nahareaktsioonid koos punetuse, villide, raske põletiku ja naha hävinemisega
 • väga harva võib Lanzostad põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist ning seetõttu võib väheneda teie vastupanuvõime haigustele. Kui teil tekib infektsioon, mille sümptomiteks on palavik ning tõsised kõrvalekalded üldseisundis, või palavik kohaliku infektsiooni tunnustega, nagu kurgu/neelu/suulimaskesta valu või urineerimisprobleemid, peaksite kohe minema arsti vastuvõtule. Valgevereliblede arvu võimaliku vähenemise (agranulotsütoos) kindlakstegemiseks võetakse teil vereanalüüs.

Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Kui te kasutate Lanzostad’i kauem kui kolm kuud, võib magneesiumi kontsentratsioon teie veres langeda. Magneesiumi madal kontsentratsioon võib väljenduda väsimuses, tahtmatutes lihastõmblustes, desorienteerituses, krampides, pearingluses, pulsisageduse kiirenemises. Kui teil esineb ükskõik milline nendest sümptomitest, rääkige sellest otsekohe arstile. Madal magneesiumikontsentratsioon võib põhjustada ka kaaliumi või kaltsiumikontsentratsiooni langust veres. Arst võib vajalikuks pidada regulaarsete vereanalüüside teostamist teie magneesiumikontsentratsiooni jälgimiseks.
 • lööve, millega võib kaasneda liigesevalu
 • nägemishallutsinatsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas LANZOSTAD’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lanzostad sisaldab

 • Toimeaine on lansoprasool.
 • Teised koostisosad on maisitärklis, sahharoos, naatriumlaurüülsulfaat, meglumiin, mannitool, hüpromelloos, makrogool 6000, talk, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171), puhastatud vesi ja metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), 30 % dispersioon. Kapsli kest sisaldab želatiini, puhastatud vett ja alljärgnevaid värvaineid:

15 mg kapsel: titaandioksiid (E171) ja kinoliinkollane (E104)

30 mg kapsel: titaandioksiid (E171).

Kuidas Lanzostad välja näeb ja pakendi sisu

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid:

Läbipaistmatu, kollane kõva želatiinkapsel, sisaldab enterokattega pelleteid. Iga kapsel sisaldab 15 mg lansoprasooli.

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid on saadaval pakendites 14, 28, 56 ja 98 kapsliga.

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid:

Läbipaistmatu, valge kõva želatiinkapsel, sisaldab enterokattega pelleteid. Iga kapsel sisaldab 30 mg lansoprasooli.

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid on saadaval pakendites 7, 14, 28, 56, 60 ja 98 kapsliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Tootjad:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, No 7

Poligono Industrial Miralcampo

E-19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hispaania

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kapsel sisaldab 15 mg lansoprasooli

Iga kapsel sisaldab 30 mg lansoprasooli

INN. Lansoprazolum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Iga 15 mg kapsel sisaldab 95,07…108,73 mg sahharoosi

Iga 30 mg kapsel sisaldab 190,14…217,47 mg sahharoosi

Abiainete täielik loetelu, vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Gastroresistentne kõvakapsel.

15 mg kapslid: läbipaistmatud, kollased kõvad želatiinkapslid, sisaldavad enterokattega pelleteid. 30 mg kapslid: läbipaistmatud, valged kõvad želatiinkapslid, sisaldavad enterokattega pelleteid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Annustamine ja manustamisviis

 • Kaksteistsõrmiku ja maohaavandi ravi.
 • Refluksösofagiidi ravi.
 • Refluksösofagiidi profülaktika.
 • Helicobacter pylori (H. pylori) eradikatsioon koos sobilike antibiootikumide samaaegse manustamisega H. pylori’ga seotud haavandite puhul.
 • Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) kasutamisest tingitud healoomuliste mao ja kaksteistsõrmikuhaavandite ravi patsientidel, kes vajavad jätkuvalt ravi MSPVAdega.
 • Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) kasutamisest tingitud mao ja kaksteistsõrmikuhaavandite profülaktika riskigrupi patsientidel (vt lõik 4.2), kellel on vaja ravi jätkata.
 • Sümptomaatiline gastroösofageaalne reflukshaigus.
 • ZollingerEllisoni sündroom.

Annustamine

Optimaalse toime saamiseks tuleb Lanzostad’i manustada üks kord ööpäevas hommikuti, v.a H. pylori eradikatsioonravis, kus ravimit tuleb võtta kaks korda ööpäevas – üks hommikul ja üks õhtul.

Kaksteistsõrmikuhaavandite ravi

Soovitatav annus on 30 mg üks kord ööpäevas kahe nädala jooksul. Kui patsiendid selle aja jooksul täielikult ei parane, võib ravi samas annuses jätkata veel kaks nädalat.

Maohaavandite ravi

Soovitatav annus on 30 mg üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Tavaliselt paraneb haavand 4 nädalaga, kuid kui patsiendid selle aja jooksul täielikult ei parane, võib ravi samas annuses jätkata veel neli nädalat.

Refluksösofagiit

Soovitatav annus on 30 mg üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Kui patsiendid selle aja jooksul täielikult ei parane, võib ravi samas annuses jätkata veel neli nädalat.

Refluksösofagiidi profülaktika

15 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada 30 mg-ni ööpäevas.

Helicobacter pylori eradikatsioonravi

Sobiva kombinatsioonravi valimisel tuleks arvestada kohalikke ravijuhiseid bakteriaalse resistentsuse, ravi kestuse (enamasti 7 päeva, vahel kuni 14 päeva) ning sobivate antibiootikumide kohta.

Soovitatavaks annuseks on 30 mg Lanzostad’i kaks korda ööpäevas seitsme päeva jooksul kombinatsioonis ühega järgnevaist:

Klaritromütsiin 250...500 mg kaks korda ööpäevas + amoksitsilliin 1 g kaks korda ööpäevas Klaritromütsiin 250 mg kaks korda ööpäevas + metronidasool 400...500 mg kaks korda ööpäevas.

H. pylori eradikatsioon saavutatakse kuni 90% ulatuses, kui klaritromütsiini kombineeritakse Lanzostad’i ja amoksitsilliini või metronidasooliga.

Kuus kuud pärast edukat eradikatsioonravi on uue infektsiooni risk madal ning taasteke seetõttu ebatõenäoline.

Uuritud on ka ravikombinatsiooni, kus lansoprasooli võetakse 30 mg kaks korda ööpäevas, amoksitsilliini 1 g kaks korda ööpäevas ja metronidasooli 400...500 mg kaks korda ööpäevas. Selle kombinatsiooni puhul oli eradikatsioon väiksem kui kombinatsioonides, kus kasutati klaritromütsiini. Kui metronidasooli resistentsus on madal, võib see kombinatsioon sobida patsientidele, kes ei saa eradikatsioonravi koosseisus klaritromütsiini võtta.

MSPVA-dega seotud healoomuliste mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite ravi patsientidel, kes vajavad

jätkuvalt ravi MSPVA-dega

30 mg üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Mittetäielikult paranenud patsientidel võib ravi jätkata veel neli nädalat. Riskigrupi patsientidel või raskesti paranevate haavanditega patsientidel tuleb tõenäoliselt kasutada pikemat ravikuuri ja/või suuremaid annuseid.

MSPVA-dega seotud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite ravi riskigrupi patsientidel (nt üle 65-aastased patsiendid või patsiendid, kellel on anamneesis mao- või kaksteistsõrmikuhaavand), kes vajavad

pikaajalist ravikuuri MSPVA-dega

15 mg üks kord ööpäevas. Kui ravi ei toimi, tuleks kasutada annust 30 mg üks kord ööpäevas.

Sümptomaatiline gastroösofageaalne reflukshaigus

Soovitatav annus on 15 mg või 30 mg ööpäevas. Sümptomid leevenevad kiiresti. Kaaluda tuleb annuse individuaalset reguleerimist. Kui sümptomid 30 mg ööpäevaannuse juures 4 nädala jooksul ei möödu, on soovitatav teostada lisauuringuid.

Zollinger-Ellisoni sündroom

Soovitatav annus on 60 mg üks kord ööpäevas. Annust tuleks kohandada vastavalt patsiendile ning ravi tuleb jätkata nii kaua kui vajalik. Kasutatud on annuseid kuni 180 mg ööpäevas. Kui vajalik ööpäevane annus ületab 120 mg, tuleb see manustada kaheks jagatuna.

Eripopulatsioonid

Eakad

Kuna lansoprasooli kliirens eakatel on vähenenud, võib neil vajalikuks osutuda annuse kohandamine vastavalt patsiendi individuaalsetele vajadustele. Kui selleks ei ole otsest kliinilist näidustust, ei tohiks eakatel kasutatav ööpäevane annus ületada 30 mg.

Maksa- või neerukahjustus

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Mõõduka kuni raske maksahaigusega patsiente tuleb regulaarselt jälgida ning soovitatav on kasutada annuseid, mis on 50% tavalisest ööpäevasest annusest (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Lapsed

Piiratud kliinilise kogemuse tõttu ei ole Lanzostad’i kasutamine lastel soovitav (vt ka lõik 5.2).

Alla 1-aastaste väikelaste ravist tuleb hoiduda, kuna olemasolev info ei näita gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi kasutegurit.

Manustamisviis

Suukaudne

Lanzostad’i tuleb võtta vähemalt 30 minutit enne söömist (vt lõik 5.2). Kapsleid tuleb neelata tervelt koos vedelikuga.

Neelamisraskustega patsiendid: kapsleid võib tühjendada, kuid kapsli sisu ei tohi närida ega purustada.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Lansoprasooli ei tohi manustada koos atasanaviiriga (vt lõik 4.5).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu teistegi haavandiravimite puhul, tuleb maohaavandi ravi puhul lansoprasooliga välistada pahaloomulise maokasvaja võimalus, kuna lansoprasool võib maskeerida sümptomeid ning edasi lükata diagnoosimist.

Lansoprasooli tuleb ettevaatusega kasutada mõõduka ja raske maksa düsfunktsiooniga patsientidel (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Lansoprasooli maohappesust vähendava mõju tõttu võib oodata soolestikus esinevate bakterite arvu tõusu. Lansoprasoolravi võib pisut tõsta riski seedetrakti infektsioonide tekkeks, kus tekitajaiks on

Salmonella või Campylobacter.

Mao-kaksteistsõrmikuhaavanditega patsientide puhul tuleb kaaluda H. pylori infektsiooni, kui etioloogilise faktori võimalust.

Kui lansoprasooli kasutatakse H. pylori eradikatsioonravis kombineerituna antibiootikumidega, tuleb järgida ka vastavate antibiootikumide kasutusjuhendeid.

Kuna puuduvad andmed säilitusravi kohta, mis kestab kauem kui 1 aasta, tuleks selliste patsientide puhul kasutada regulaarset kontrolli ning teha põhjalik kasu-riski analüüs.

Väga harva on lansoprasooli kasutavatel patsientidel teatatud koliidi esinemisest. Seetõttu tuleks ravi katkestamist kaaluda raske ja/või persistentse diarröaga patsientidel.

Haavandeid ennetav ravi patsientidel, kes saavad pidevat ravi MSPVA-dega, tuleks kohandada vastavalt ravile kõrge riskiga patsientidel (nt eelnev seedetrakti verejooks, perforatsioon või haavand, kõrge iga, ravimite kasutamine, mis teadaolevalt suurendavad seedetrakti ülaosa patoloogiate esinemust [nt kortikosteroidid ja antikoagulandid], rasked kaasuvad haigused või MSPVA-de pikaajaline kasutamine maksimaalannustes).

Puusaluu-, randmeluu- ja lülisambamurdude risk

Prootonpumba inhibiitorid – eriti suurte annuste ja pikaajalise (>1 aasta) kasutamise korral – võivad mõõdukalt suurendada puusaluu-, randmeluu- ja lülisambamurdude riski, peamiselt eakatel patsientidel või teiste teadaolevate riskifaktorite olemasolul. Vaatlusuuringud näitavad, et prootonpumba inhibiitorid võivad suurendada luumurdude üldist riski 10...40% võrra. Teataval määral võib see riski suurenemine olla tingitud muudest riskifaktoritest. Osteoporoosi riskiga patsientidele tuleb pöörata tähelepanu vastavalt kehtivatele kliinilistele ravijuhistele ning nad peavad saama piisavalt D-vitamiini ja kaltsiumi.

Hüpomagneseemia

Patsientidel, keda on ravitud lansoprasooli-taoliste PPI-tega vähemalt kolm kuud, enamusel juhtudel aasta jooksul, on teatatud raskekujulise hüpomagneseemia tekkest. Võivad esineda hüpomagneseemia tõsised nähud nagu väsimus, tetaania, deliirium, krambid, pearinglus ja ventrikulaarne arütmia, kuid need võivad alata salalikult ning jääda märkamatuks. Enamusel selle häirega patsientidest leevenes hüpomagneseemia pärast magneesiumi asendusravi ja PPI ärajätmist.

Patsientidel, kes peavad oodatavalt jääma pikaajalisele ravile või kes võtavad PPI-sid koos digoksiini või teiste ravimitega, mis võivad põhjustada hüpomagneseemiat (nt diureetikumid), peavad meditsiinitöötajad kaalutlema magneesiumi kontsentratsioonide mõõtmist enne PPI-ravi algust ja regulaarselt ravi kestel.

Naha subakuutne erütematoosne luupus

Prootonpumba inhibiitoreid seostatakse väga harva naha subakuutse erütematoosse luupuse juhtudega. Kahjustuste ilmnemisel, eelkõige päikese eest katmata nahapiirkondadel, ja kui kaasneb artralgia, peab patsient pöörduma viivitamata tervishoiutöötaja poole, kes peab kaaluma Lanzostad’i kasutamise katkestamist. Naha subakuutse erütematoosse luupuse teke pärast varasemat ravi prootonpumba inhibiitoriga võib suurendada naha erütematoosse luupuse tekke riski teiste prootonpumba inhibiitorite kasutamisel.

Häired laboratoorsete uuringute tegemisel

Kromograniin A (CgA) suurenenud sisaldus võib mõjutada neuroendokriinkasvajate uuringuid. Selle häire vältimiseks tuleb ravi LANZOSTAD’iga lõpetada vähemalt 5 päeva enne CgA määramist (vt lõik 5.1). Kui CgA ja gastriini sisaldus ei ole pärast esmast mõõtmist referentsvahemikku langenud, tuleb mõõtmist korrata 14 päeva pärast prootonpumba inhibiitoriga ravi lõpetamist.

Lanzostad sisaldab sahharoosi ja naatriumi

Patsiendid, kellel on haruldane pärilik fruktoositalumatus, glükoos-galaktoosi malabsorptsioon või sukraas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Lanzostad 15 mg sisaldab 0,0005 mg naatriumi (vähem, kui 1 mmol (23mg) naatriumi) ühe kapsli kohta, seega on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Lanzostad 30 mg sisaldab 0,0012 mg naatriumi (vähem, kui 1 mmol (23mg) naatriumi) ühe kapsli kohta, seega on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Lansoprasooli toime teistele ravimitele

Ravimid, mille imendumine sõltub pH-st

Lansoprasool võib mõjutada nende ravimite imendumist, kus mao pH oluliselt mõjutab ravimi biosaadavust.

Atasanaviir:

Uuring on näidanud, et lansoprasooli (60 mg üks kord ööpäevas) ja 400 mg atasanaviiri manustamisel tervetele vabatahtlikele vähenes eksponeeritus atasanaviirile (AUC ja Cmax ligikaudu 90%-line vähenemine). Lansoprasooli ei tohi manustada samaaegselt atasanaviiriga (vt lõik 4.3).

Ketokonasool ja itrakonasool:

Ketokonasooli ja itrakonasooli imendumine paraneb maohappe juuresolekul. Lansoprasooli manustamine võib põhjustada ketokonasooli ja itrakonasooli subterapeutilisi kontsentratsioone ning seetõttu tuleb seda kombinatsiooni vältida.

Digoksiin:

Lansoprasooli ja digoksiini samaaegne manustamine võib põhjustada digoksiini plasmakontsentratsiooni tõusu. Seetõttu tuleb digoksiini plasmakontsentratsiooni jälgida ning vajadusel digoksiini annust lansoprasoolravi alguses ja lõpus kohandada.

Tsütokroom P450 poolt metaboliseeritavad ravimid

Lansoprasool võib suurendada CYP3A4 poolt metaboliseeritavate ravimite plasmakontsentratsioone. Lansoprasooli kombineerimisel selle ensüümi poolt metaboliseeritavate ja kitsa terapeutilise aknaga ravimitega tuleb olla ettevaatlik.

Teofülliin:

Lansoprasool vähendab teofülliini plasmakontsentratsiooni, mis võib vähendada annuse oodatavat kliinilist toimet. Neid kahte ravimit tuleb kombineerida ettevaatusega.

Takroliimus:

Lansoprasooli samaaegne manustamine suurendab takroliimuse (CYP3A ja P-gp substraat) plasmakontsentratsiooni. Eksponeeritus lansoprasoolile suurendab takroliimuse keskmist toimet kuni 81%. Kui lansoprasooli samaaegset kasutamist alustatakse või see lõpetatakse, on soovitatav takroliimuse plasmakontsentratsiooni jälgimine.

P-glükoproteiini poolt transporditavad ravimid

Lansoprasoolil on in vitro leitud transportvalku P-glükoproteiini inhibeeriv toime (P-gp). Selle kliiniline tähendus ei ole teada.

Teiste ravimite toime lansoprasoolile

CYP2C19 inhibeerivad ravimid

Fluvoksamiin:

Kui lansoprasooli kombineeritakse CYP2C19 inhibiitori fluvoksamiiniga, tuleb kaaluda annuse vähendamist. Lansoprasooli plasmakontsentratsioon võib suureneda kuni 4 korda.

CYP2C19 ja CYP3A4 indutseerivad ravimid

CYP2C19 ja CYP3A4 mõjutavad ensüümindutseerijad nagu rifampitsiin ja naistepuna (Hypericum perforatum) võivad lansoprasooli plasmakontsentratsiooni märkimisväärselt vähendada.

Muud

Sukralfaat/antatsiidid:

Sukralfaat ja antatsiidid võivad lansoprasooli biosaadavust vähendada. Seetõttu tuleb lansoprasooli võtta vähemalt 1 tund pärast nende ravimite manustamist.

Kuigi on teostatud tavapärased koostoimete uuringud, ei ole leitud märkimisväärseid koostoimeid lansoprasooli ja mittesteroidsete põletikuvastaste ainete vahel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lansoprasooli kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule.

Seetõttu ei ole lansoprasooli kasutamine raseduse ajal soovitatav.

Imetamine

Ei ole teada, kas lansoprasool imendub rinnapiima. Loomkatsetes on näidatud lansoprasooli imendumist emapiima.

Otsuse tegemisel, kas jätkata rinnaga toitmist või see katkestada või jätkata ravi lansoprasooliga või see katkestada, tuleb arvestada rinnaga toitmisest saadavat kasu lapsele ja lansoprasoolravist saadavat kasu naisele.

Toime reaktsioonikiirusele

Tekkida võivad kõrvaltoimed, nagu pearinglus, peapööritus, nägemishäired ja somnolentsus (vt lõik 4.8). Sellisel juhul võib reaktsioonikiirus olla vähenenud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

Vere ja

 

Trombo-

Aneemia

Agranulo-

 

lümfisüsteemi

 

tsütopeenia,

 

tsütoos,

 

häired

 

eosinofiilia,

 

pantsütopeenia

 

 

 

leukopeenia

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

 

 

Hüpomagneseemia

toitumishäired

 

 

 

 

(vt lõik 4.4)

Psühhiaatrilised

 

Depressioon

Unetus,

 

Nägemis-

häired

 

 

hallutsinatsioonid,

 

hallutsinatsioonid

 

 

 

segasus

 

 

Närvisüsteemi

Peavalu,

 

Rahutus, vertiigo,

 

 

häired

pearinglus

 

paresteesiad,

 

 

 

 

 

somnolentsus,

 

 

 

 

 

treemor

 

 

Silma kahjustused

 

 

Nägemishäired

 

 

Seedetrakti

Iiveldus,

 

Glossiit,

Koliit,

 

häired

kõhulahtisus,

 

söögitoru

stomatiit

 

 

kõhuvalu,

 

kandidiaas,

 

 

 

kõhukinnisus,

 

pankreatiit,

 

 

 

oksendamine,

 

maitsmishäired

 

 

 

kõhupuhitus,

 

 

 

 

 

suukuivus või

 

 

 

 

 

kurgu kuivamine,

 

 

 

 

 

maopõhja

 

 

 

 

 

näärmete polüübid

 

 

 

 

 

(healoomulised)

 

 

 

 

Maksa ja sapiteede

Maksaensüümide

 

Hepatiit, ikterus

 

 

häired

aktiivsuse tõus

 

 

 

 

Naha ja

Urtikaaria,

 

Petehhiad, purpur,

Stevensi-

Naha subakuutne

nahaaluskoe

sügelus, lööve

 

juuste

Johnsoni

erütematoosne

kahjustused

 

 

väljalangemine,

sündroom,

luupus (vt lõik 4.4)

 

 

 

multiformne

toksiline

 

 

 

 

erüteem,

epidermaalne

 

 

 

 

fotosensitiivsus

nekrolüüs

 

Lihas-skeleti ja

 

Artralgia,

 

 

 

sidekoe

 

müalgia,

 

 

 

kahjustused

 

puusaluu-,

 

 

 

 

 

randmeluu- või

 

 

 

 

 

lülisambamurd

 

 

 

 

 

(vt lõik 4.4)

 

 

 

Neerude ja

 

 

Interstitsiaalne

 

 

kuseteede häired

 

 

nefriit

 

 

Reproduktiivse

 

 

Günekomastia,

 

 

süsteemi ja

 

 

impotentsus

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Väsimus

Tursed

Palavik,

Anafülaktiline

 

manustamiskoha

 

 

hüperhidroos,

šokk

 

reaktsioonid

 

 

angioödeem,

 

 

 

 

 

anoreksia

 

 

Uuringud

 

 

 

Kolesterooli ja

 

 

 

 

 

triglütseriidide

 

 

 

 

 

sisalduse tõus,

 

 

 

 

 

hüponatreemia

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid inimesel ei ole teada (kuigi äge toksilisus on tõenäoliselt madal) ja seetõttu ei saa anda juhiseid ravi kohta. Uuringute käigus on siiski lansoprasooli manustatud annustes kuni 180 mg ööpäevas suukaudselt ning kuni 90 mg ööpäevas intravenoosselt, ilma et tekiks märkimisväärseid kõrvaltoimeid.

Lansoprasooli üleannustamise võimalikud sümptomid leiate lõigust 4.8.

Üleannustamise kahtluse korral tuleb patsienti jälgida. Lansoprasooli ei saa oluliselt elimineerida hemodialüüsi abil. Vajadusel on soovitatav maoloputus, aktiivsöe kasutamine ja sümptomaatiline ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: prootonpumba inhibiitorid,

ATC-kood: A02BC03.

Lansoprasool on mao prootonpumba inhibiitor. See inhibeerib happe moodustumist selle lõppstaadiumis, inhibeerides mao parietaalrakkude H+/K+ ATPaasi aktiivsust. Inhibitsioon on annusest sõltuv ning pöörduv, ning toime esineb nii maohappe basaal- kui ka stimuleeritud sekretsioonile. Lansoprasool koguneb parietaalrakkudesse ning muutub happelises keskkonnas aktiivseks, kus see reageerib H+/K+ATPaasi sulfüdrüülrühmaga, põhjustades sellega ensüümi aktiivsuse inhibeerumise.

Mõju maohappe sekretsioonile:

Lansoprasool on parietaalrakkude prootonpumba spetsiifiline inhibiitor. Ühekordne lansoprasooli suukaudne annus inhibeerib pentagastriin-stimuleeritud maohappe sekretsiooni ligikaudu 80%. Pärast korduvat manustamist seitsme päeva jooksul saavutatakse maohappe sekretsiooni ligikaudu 90%-line vähenemine. Sarnane on toime ka maohappe basaalsekretsioonile. Ühekordne suukaudne annus 30 mg vähendab basaalsekretsiooni peaaegu 70% ning patsiendi sümptomid hakkavad leevenema juba pärast esimest annust. Pärast kaheksapäevast korduvat manustamist on vähenemine ligikaudu 85%. Sümptomite kiire leevenemine saavutatakse ühe kapsliga (30 mg) päevas ning enamik kaksteistsõrmikuhaavandiga patsiente paranevad 2 nädala jooksul, maohaavandi ja refluksösofagiidiga patsiendid 4 nädala jooksul. Mao happesust vähendades loob lansoprasool keskkonna, kus sobivad antibiootikumid saavad toimida H. pylori suhtes.

Antisekretoorsete ravimitega ravi ajal suureneb seerumi gastriinisisaldus vastusena happesekretsiooni vähenemisele. Ka CgA sisaldus suureneb maohappesuse vähenemise tagajärjel. CgA suurenenud sisaldus võib mõjutada neuroendokriinkasvajate uuringuid.

Olemasolevad avaldatud tõendid näitavad, et prootonpumba inhibiitorite manustamine tuleb lõpetada 5 päeva kuni 2 nädalat enne CgA mõõtmist. See võimaldab PPI-ravi järel suurenenud CgA sisaldusel langeda referentsvahemikku.

Farmakokineetilised omadused

Lansoprasool on kahe aktiivse, parietaalrakkude happelises keskkonnas aktiivsesse vormi biotransformeeritud enantiomeeri ratsemaat. Kuna maohape inaktiveerib lansoprasooli kiiresti, manustatakse seda süsteemse absorptsiooni saavutamiseks suukaudselt, enterokattega ravimvormina.

Imendumine ja jaotumine

Lansoprasooli ühekordse annuse biosaadavus on kõrge (80..90%). Plasma tippkontsentratsioon saabub 1,5 kuni 2,0 tunni pärast. Toidu manustamine aeglustab lansoprasooli absorptsioonikiirust ning vähendab biosaadavust ligikaudu 50%. Plasmavalkudega seonduvus on 97%.

Biotransformatsioon ja eritumine

Lansoprasool metaboliseeritakse ulatuslikult maksas ning metaboliidid eritatakse nii uriini kui sapiga. Lansoprasooli metabolismi katalüüsib peamiselt ensüüm CYP2C19. Ensüüm CYP3A4 vastutab ka metabolismi eest. Eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmast on tervetel isikutel ühe- või mitmekordse

annuse manustamise järel 1 kuni 2 tundi. Tervetel isikutel ei ole mitmekordse annuse järel akumulatsiooni täheldatud. Plasmas on leitud lansoprasooli sulfoon-, sulfiid- ja 5-hüdroksüülderivaate. Nendel metaboliitidel on väga väike antisekretoorne aktiivsus või seda ei ole üldse.

Uuring 14C-märgistatud lansoprasooliga näitas, et tõenäoliselt eritati üks kolmandik manustatud radioaktiivsest ainest uriiniga ning kaks kolmandikku tuvastati väljaheites.

Farmakokineetika eakatel patsientidel

Lansoprasooli kliirens eakatel väheneb, eliminatsiooni poolväärtusaeg suureneb ligikaudu 50% kuni 100%. Plasma tippkontsentratsioon polnud eakatel suurenenud.

Farmakokineetika lastel

Farmakokineetika hindamine lastel vanuses 1...17 aastat oli võrreldav toimega täiskasvanutel annusega 15 mg, kui kehakaal oli alla 30 kg, ja annusega 30 mg, kui kehakaal oli üle 30 kg. Uuring annusega 17 mg/m2 kehapinna kohta või 1 mg/kg kehakaalu kohta näitas täiskasvanutega võrreldavat lansoprasooli toimet lastel vanuses 2...3 kuud kuni üks aasta.

Suuremat eksponeeritust lansoprasoolile, võrreldes täiskasvanutega, täheldati 2...3 kuu vanustel imikutel ühekordsete annuste juures nii 1,0 mg/kg kui ka 0,5 mg/kg kehakaalu kohta.

Farmakokineetika maksakahjustuse korral

Eksponeeritus lansoprasoolile on kerge maksapuudulikkusega patsientidel kahekordne ning veel enam suurenenud mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientidel.

CYP2C19 nõrgad metaboliseerijad

CYP2C19 allub geneetilisele polümorfismile ning 2...6% populatsioonist, keda nimetatakse nõrkadeks metaboliseerijateks (PM), on mutantse CYP2C19 alleeli homosügoodid ning seetõttu on neil funktsionaalne CYP2C19 ensüümi puudulikkus. Eksponeeritus lansoprasoolile on PM-idel mitmeid kordi kõrgem kui tugevatel metaboliseerijatel (EM).

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse või genotoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kahes kantserogeensuse uuringus rottidega andis lansoprasool annusest sõltuva mao ECL-rakkude hüperplaasia ning ECL-rakkude kartsinoide, mis oli seotud happesekretsiooni inhibeerimisest tingitud hüpergastrineemiaga. Täheldati ka intestinaalset metaplaasiat, samuti Leydig’i rakkude hüperplaasiat ning Leydig’i rakkude healoomulisi kasvajaid. Pärast 18-kuulist ravi täheldati võrkkesta atroofiat. Seda ei täheldatud ahvidel, koertel ega hiirtel.

Hiire kantserogeensuse uuringus leiti annusest sõltuvat mao ECL-rakkude hüperplaasiat, samuti maksakasvajaid ja testiste adenoome.

Nende leidude kliiniline tähendus ei ole teada.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pelletid:

Suhkrusfäärid (maisitärklis, sahharoos ja puhastatud vesi)

Naatriumlaurüülsulfaat Meglumiin

Mannitool Hüpromelloos Makrogool 6000 Talk Polüsorbaat 80

Titaandioksiid (E171)

Metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer, 1:1, 30 % dispersioon

Kapsli kest: Želatiin Titaandioksiid Puhastatud vesi

Ainult 15 mg kapsel: kinoliinkollane (E104)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiinium/Alumiiniumblister.

15 mg kapslid: 14, 28, 56 ja 98 kapslit.

30 mg kapslid: 7, 14, 28, 56, 60 ja 98 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBRID

Lanzostad 15 mg: 487405

Lanzostad 30 mg: 487305

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2005

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2018