Kefamast dry cow - intramammaarsuspensioon (50mg +50mg 1ml)

ATC Kood: QJ51RD81
Toimeaine: tsefaleksiin +dihüdrostreptomütsiin
Tootja: Bimeda Chemicals Export

Artikli sisukord

Kefamast Dry Cow
intramammaarsuspensioon (50mg +50mg 1ml)


B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Kefamast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bimeda Chemicals Export Ltd.

Broomhill Road

Tallaght Dublin 24

Iirimaa

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Cross Vetpharm Group Limited

Broomhill Road

Tallaght Dublin 24

Iirimaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Kefamast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos 10 ml intramammaarsuspensiooni sisaldab:

Tsefaleksiini (monohüdraadina)

500 mg

Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina)

500 mg

Abiained: valge vaha, vedel parafiin.

NÄIDUSTUSED

Tsefaleksiini ja dihüdrostreptomütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete suhtes.

Mitte kasutada lakteerivatel veistel.

Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE JA –MEETOD

Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.

Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Vältida tuleb süstlaotsiku saastumist. Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

V.t. punkt annustamine loomaliigiti, manustamistee ja-meetod.

KEELUAJAD

Lihale: 28 päeva. Piimale: 2,5 päeva.

Kui lehm poegib varem kui 40 päeva pärast preparaadi manustamist, ei tohi piima inimtoiduks kasutada enne 42,5 päeva möödumist manustamisest.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

ERIHOIATUSED

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Vältida ravimi üleannustamist.

Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.

Preparaati võib kasutada tiinetel veistel.

Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist.

Manustamisel järgida aseptika nõudeid.

Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone. Süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad penitsilliinid ja

tsefalosporiinid kutsuda esile ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi.

Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.

Vältida selle preparaadi käsitsemist, kui olete tundlik toimeainete suhtes või kui teil on soovitatud vältida selliste preparaatidega töötamist.

Kui preparaadiga kokkupuutel tekivad sümptomid (näiteks nahalööve), tuleb konsulteerida arstiga. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ja nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2011

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Telefon: 800 9000

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

[Version 7.3, 04/2010]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Kefamast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

1 doos 10 ml intramammaarsuspensiooni sisaldab: Tsefaleksiini (monohüdraadina)500 mg Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina) 500 mg

Abiained:

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Veis (kinnislehmad).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Tsefaleksiini ja dihüdrostreptomütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete suhtes.

Mitte kasutada lakteerivatel veistel.

Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist.

.Erihoiatused

Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida.

. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist.

Manustamisel järgida aseptika nõudeid.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone. Süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad penitsilliinid ja

tsefalosporiinid kutsuda esile ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi.

Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.

Vältida selle preparaadi käsitsemist, kui olete tundlik toimeainete suhtes või kui teil on soovitatud vältida selliste preparaatidega töötamist.

Kui preparaadiga kokkupuutel tekivad sümptomid (näiteks nahalööve), tuleb konsulteerida arstiga. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ja nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Preparaati võib kasutada tiinetel veistel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.

Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Vältida tuleb süstlaotsiku saastumist.

Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vältida ravimi üleannustamist.

Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.

. Keeluaeg (-ajad)

Lihale: 28 päeva. Piimale: 2,5 päeva.

Kui lehm poegib varem kui 40 päeva pärast preparaadi manustamist, ei tohi piima inimtoiduks kasutada enne 42,5 päeva möödumist manustamisest.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Teised antibakteriaalsed beeta-laktaami derivaadid, kombinatsioonid teiste antibakteriaalsete ainetega.

ATC-vet kood: QJ51RD81.

.Farmakodünaamilised omadused

Preparaat sisaldab toimeainetena tsefaleksiini ja dihüdrostreptomütsiini.

Tsefaleksiin on tsefalosporiinide klassi poolsünteetiline beeta-laktaamantibiootikum. Tsefaleksiini bakteritsiidne toime põhineb mikroorganismi rakuseina nukleopeptiidide sünteesi inhibeerimises. Dihüdrostreptomütsiin on aminoglükosiidi rea antibiootikum, mis seostub retseptoritega ribosoomi 30S alaühikul, kus ta indutseerib geneetilise koodi ebakorrektse lugemise, mille tagajärjel tekib pöördumatu valgusünteesi inhibeerimine bakteriraku ribosoomis. Aminoglükosiidid omavad beeta- laktaamantibiootikumidega sünergistlikku toimet.

.Farmakokineetilised andmed

Tsefaleksiini plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 1 tund ja ta eritub neerude kaudu uriiniga. Dihüdrostreptomütsiini plasma poolväärtusaeg on 1...2 tundi ja ta elimineerub täielikult glomerulaarfiltratsiooni teel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Valge vaha, vedel parafiin.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 15 kuud

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Polüetüleensüstal, mis sisaldab 10 ml (9,0g) intramammaarsuspensiooni.

Pakend: 120 süstalt pakendis.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bimeda Chemicals Export Ltd.

Broomhill Road

Tallaght Dublin 24

Iirimaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09.2006/16.12.2011

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

September 2011

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim