Karsivan 100 - õhukese polümeerikattega tablett (100mg)

ATC Kood: QC04AD90
Toimeaine: propentofülliin
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

Karsivan 100
õhukese polümeerikattega tablett (100mg)


PAKENDI INFOLEHT

Karsivan 100, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 107

A-1210 Vienna

Austria

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Karsivan 100, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab: Propentofülliini 100 mg

Abiained: Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, krospovidoon, talk, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), makrogool 8000.

Ookerkollane, ristkülikukujuline, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel märgistus K100.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

NÄIDUSTUS(ED)

Aju- ja perifeerse verevarustuse parandamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada tiinetele ja lakteerivatele koertele ega aretusloomadele, kuna ravimi toime nendele loomadele on seni hindamata.

KÕRVALTOIMED

Oksendamist on täheldatud harva, eelkõige ravi alguses. Harvadel juhtudel võivad ilmneda allergilised reaktsioonid (nt urtikaaria) ning sellisel puhul tuleb ravi lõpetada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Päevaannus on 6…10 mg propentofülliini kg kehamassi kohta, mis jagatakse kaheks üksikannuseks (3…5 mg kg kehamassi kohta kaks korda päevas) ja manustatakse vastavalt järgnevale tabelile:

Koera

Tablett(i)

Üksikannus

Tabletid

Päevaannus

kehamass

 

 

 

 

 

[kg]

Hommikul

Õhtul

[mg kg kehamassi

Päevane

[mg kg kehamassi

kohta]

kogus

kohta]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…29

3,5…5,0

7,0…10,0

 

 

 

 

 

 

30…39

1 ½

1 ½

3,8…5,0

7,6…10,0

 

 

 

 

 

 

40…49

4,1…5,0

8,2…10,0

 

 

 

 

 

 

50…69

2 ½

2 ½

3,6…5,0

7,2…10,0

 

 

 

 

 

 

70…90

3,3…4,2

6,6…8,4

 

 

 

 

 

 

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tabletid võib manustada otse koera keelepärale või segatuna väikese toidupala sisse. Soovitatav on tabletid manustada 30 minutit enne söötmist.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Vältida ravimi juhuslikku allaneelamist. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast ravimi manustamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil:

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel koertel ega aretusloomadel.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Täheldatud on südame ja aju ülestimulatsiooni tunnuseid. Sellistel juhtudel tuleb loomi ravida sümptomaatiliselt.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2014

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Karsivan 100, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid koertele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

Propentofülliini

100 mg

Abiained:

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab: Kollane raudoksiid (E 172) (värvaine) 0,258 mg Titaanidioksiid (E 171) (värvaine) 0,856 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Ookerkollane, ristkülikukujuline, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel märgistus K100.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Koer.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Aju- ja perifeerse verevarustuse parandamiseks.

.Vastunäidustused

Mitte manustada tiinetele ja lakteerivatele koertele ega aretusloomadele, kuna ravimi toime nendele loomadele on seni hindamata.

.Erihoiatused

Ei ole.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida ravimi juhuslikku allaneelamist. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast ravimi manustamist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Oksendamist on täheldatud harva, eelkõige ravi alguses. Harvadel juhtudel võivad ilmneda allergilised reaktsioonid (nt urtikaaria) ning sellisel puhul tuleb ravi lõpetada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel koertel ega aretusloomadel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Päevaannus on 6…10 mg propentofülliini kg kehamassi kohta, mis jagatakse kaheks üksikannuseks (3…5 mg kg kehamassi kohta kaks korda päevas) ja manustatakse vastavalt järgnevale tabelile:

Koera

Tablett(i)

Üksikannus

Tabletid

Päevaannus

kehamass

 

 

 

 

 

[kg]

Hommikul

Õhtul

[mg kg kehamassi

Päevane

[mg kg kehamassi

kohta]

kogus

kohta]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…29

3,5…5,0

7,0…10,0

 

 

 

 

 

 

30…39

1 ½

1 ½

3,8…5,0

7,6…10,0

 

 

 

 

 

 

40…49

4,1…5,0

8,2…10,0

 

 

 

 

 

 

50…69

2 ½

2 ½

3,6…5,0

7,2…10,0

 

 

 

 

 

 

70…90

3,3…4,2

6,6…8,4

 

 

 

 

 

 

Tabletid võib manustada otse koera keelepärale või segatuna väikese toidupala sisse. Soovitatav on tabletid manustada 30 minutit enne söötmist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Täheldatud on südame ja aju ülestimulatsiooni tunnuseid. Sellistel juhtudel tuleb loomi ravida sümptomaatiliselt.

. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: perifeersed vasodilataatorid

ATCvet kood: QC04AD90

.Farmakodünaamilised omadused

Propentofülliin kuulub ksantiiniderivaatide gruppi. Uuringud erinevatel loomaliikidel on näidanud, et propentofülliin suurendab vere voolu ajju, südame- ja skeletilihastesse. See inhibeerib vereliistakute agregeerumist ja parandab erütrotsüütide edasikandvust.

.Farmakokineetilised andmed

Propentofülliini suukaudsele manustamisele järgneb toimeaine kiire ja täielik imendumine ja kiire jaotumine kudedesse. Suukaudsel manustamisel koerale saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon plasmas 15 minuti möödumisel manustamisest.

Poolväärtusaeg on ligikaudu 30 minutit ja algaine biosaadavus on ligikaudu 30%. Esineb ka hulk efektiivseid metaboliite, mille biotransformeerumine toimub peamiselt maksas. Propentofülliin väljutatakse organismist metaboliitidena 80...90% ulatuses neerude kaudu. Ülejäänu väljutatakse organismist fekaalidega. Kumuleerumist ei esine.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, krospovidoon, talk, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), makrogool 8000.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

.Säilitamise eritingimused

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Alumiiniumfooliumiga kaetud blisterpakend, 10 tabletti blistris.

Karp sisaldab 60 õhukese polümeerikattega tabletti.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.