Kalmente - ninasprei, suspensioon (50mcg 1pihustuses)

ATC Kood: R01AD09
Toimeaine: mometasoon
Tootja: Alvogen IPCo S.ar.l.

Artikli sisukord

KALMENTE
ninasprei, suspensioon (50mcg 1pihustuses)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kalmente, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon

Mometasoonfuroaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Kalmente ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Kalmente kasutamist
 3. Kuidas Kalmente’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Kalmente’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Kalmente ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Kalmente?

Kalmente sisaldab mometasoonfuroaati, mis kuulub glükokortikosteroidide ravimrühma. Kui mometasoonfuroaati pihustatakse ninna, aitab see leevendada põletikku (turse ja ärritus ninas), aevastamist, sügelust ja ninakinnisust või vähendada vesist eritist ninast.

Milleks Kalmente’t kasutatakse?

Heinapalavik ja aastaringne nohu

Kalmente’t kasutatakse heinapalaviku (mida nimetatakse ka hooajaliseks allergiliseks riniidiks) ja aastaringse nohu (perenniaalse riniidi) sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja lastel alates 3 aasta vanusest.

Heinapalavik, mis tekib teatud ajal aastas, on allergiline reaktsioon, mida põhjustab puude, heintaimede, umbrohu, õietolmu ja samuti hallituse ja seente eoste sissehingamine. Aastaringne (perenniaalne) riniit esineb terve aasta jooksul ja seda võib põhjustada tundlikkus erinevatele asjadele, sh kodutolmu lestad, koerakarvad (või kõõm), suled ja teatud toiduained. Kalmente vähendab teie nina turset ja ärritust ning leevendab seeläbi aevastamist, sügelust ja ninakinnisust või vesist eritist ninast, mida heinapalavik või aastaringne riniit põhjustavad.

Ninapolüübid

Kalmente’t kasutatakse ninapolüüpide raviks täiskasvanutel alates 18. eluaastast.

Ninapolüübid on väikesed moodustised nina sees ja mõjutavad peamiselt mõlemaid ninasõõrmeid. Kalmente’t kasutatakse põletiku vähendamiseks ninas, mille tagajärjel polüübid vähehaaval vähenevad, mistõttu leeveneb ninakinnisuse tunne, mis võib mõjutada nina kaudu hingamist.

Mida on vaja teada enne Kalmente kasutamist

Ärge kasutage Kalmente’t:

 • kui olete mometasoonfuroaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).
 • kui teil on ninas väljaravimata infektsioon. Kalmente kasutamine väljaravimata ninainfektsiooni nt herpes korral, võib infektsiooni halvendada. Enne kui hakata kasutama ninaspreid, peaksite ootama, kuni infektsioon on paranenud.
 • kui teil on hiljuti olnud nina operatsioon või trauma. Te ei tohiks ninaspreid kasutada enne, kui nina on paranenud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kalmente kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on või on kunagi olnud tuberkuloos,
 • kui teil on mõni muu infektsioon,
 • kui te kasutate teisi glükokortikosteroide sisaldavaid ravimeid (nii suukaudseid kui süstitavaid),
 • kui teil on tsüstiline fibroos.

Kui te kasutate Kalmente’t, rääkige oma arstile:

kui teie immuunsüsteem ei tööta nii nagu vaja (kui teil on raske infektsioonist paraneda) ja kui te puutute kokku kellegagi, kes põeb leetreid või tuulerõugeid. Te peate hoiduma kokkupuutest inimestega, kes neid infektsioone põevad.

kui teil on nina või neelu põletik.

kui te kasutate ravimit mitmeid kuid või kauem.

kui teil on püsiv nina või neelu ärritus.

kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid.

Kui kortikosteroide sisaldavat ninaspreid kasutatakse suurtes annustes ja pikka aega, võivad ravimi organismi imendumise tagajärjel tekkida kõrvaltoimed.

Kui teie silmad sügelevad või on ärritatud, võib teie arst soovitada teil kasutada koos Kalmente’ga mõnda teist ravimit.

Lapsed

Kui kasutada suurtes annustes ja pikka aega, võivad kortikosteroide sisaldavad ninaspreid põhjustada teatud kõrvaltoimeid, nagu näiteks laste kasvu aeglustumine.

Lastel, kes saavad pikaaegset ravi nasaalsete kortikosteroidega, soovitatakse regulaarselt mõõta kehapikkust ja kui täheldatakse mingeid muutusi, tuleb sellest arstile teada anda.

Muud ravimid ja Kalmente

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

 • Kui te kasutate allergia raviks teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kas suukaudseid või süstitavaid, võib arst soovitada teil nende kasutamise lõpetada, kui te hakkate kasutama Kalmente’t. Mõnedel patsientidel võib pärast suukaudsete või süstitavate kortikosteroidide kasutamise lõpetamist tekkida mõningad kõrvaltoimed, nagu liigese või lihasvalu, nõrkus ja depressioon. Teil võivad tekkida ka muud allergianähud, näiteks sügelevad vesised silmad või punased ja sügelevad laigud nahal. Kui teil tekib mõni nendest toimetest, peate pöörduma arsti poole.
 • Mõned ravimid võivad tugevdada Kalmente toimet. Kui te võtate neid ravimeid (sealhulgas mõned HIVi ravimid: ritonaviir, kobitsistaat), võib teie arst soovida teid hoolikalt jälgida.

Rasedus ja imetamine

Mometasoonfuroaadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on neid vähe. Ei ole teada, kas mometasoonfuroaat on leitav rinnapiimas.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teave mometasoonfuroaadi toimest autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele puudub.

Kalmente sisaldab bensalkooniumkloriidi

Kalmente sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ninaärritust.

Kuidas Kalmente’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge kasutage suuremaid annuseid ega spreid rohkem ega kauem, kui arst on teile öelnud.

Heinapalaviku ja aastaringse nohu ravi

Kasutamine täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel

Tavaline annus on kaks pihustust kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.

Kui teie haiguse sümptomid on saadud kontrolli alla, võib arst soovitada teil annust vähendada. Kui te ei hakka end tundma paremini, peaksite konsulteerima arstiga, et ta saaks vajadusel teie ravimi annust suurendada; ööpäevane maksimaalne annus on neli pihustust kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel vanuses 3 kuni 11 eluaastat

Tavaline annus on üks pihustus kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.

Mõnel patsiendil hakkab Kalmente sümptomeid leevendavalt mõjuma juba 12 tunni jooksul pärast esimest annust, kuid ravist saadav kasu ei tarvitse esimese kahe päeva jooksul veel täielikult avalduda. Seetõttu peaksite täieliku ravivastuse saavutamiseks jätkama ravimi regulaarset kasutamist.

Kui teil või teie lapsel on raskekujuline heinapalavik, võib teie arst soovitada teil alustada Kalmente kasutamist enne, kui õietolmu hooaeg algab, sellega saab aidata vältida heinapalaviku sümptomite avaldumist.

Ninapolüübid

Kasutamine üle 18-aastastel täiskasvanutel

Tavaline algannus on kaks pihustust kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas.

Kui 5…6 päevaga ei saada sümptomeid kontrolli alla, võib annust suurendada kahe pihustuseni kumbagi ninasõõrmesse kaks korda ööpäevas. Kui sümptomid on saadud kontrolli alla võib arst soovitada teil annust vähendada.

Kui kaks korda ööpäevas manustamisel sümptomid ei leevene 5…6 nädalaga, peaksite arstiga ühendust võtma.

Ninasprei kasutamiseks ettevalmistamine

Kalmente ninaspreil on tolmukaitsekork, mis kaitseb pihustusotsikut ja hoiab seda puhtana. Eemaldage kork enne sprei kasutamist ja pärast kasutamist pange tagasi.

Kui te kasutate pihustit esimest korda, tuleb teil pudel kasutamiseks ette valmistada. Selleks vajutage pihustuspumbale 10 korda kuni peene udu tekkimiseni:

 1. Loksutage õrnalt pudelit.
 2. Asetage nimetissõrm ja keskmine sõrm kummalegi poole otsikut ja pöial pudeli alla. Ärge augustage aplikaatorit.
 3. Suunake otsik endast eemale ja pumpamiseks vajutage sõrmedega 10 korda kuni ilmub peen

udu.

Kui te ei ole Kalmente’t kasutanud 14 päeva või kauem, tuleb teil pudel uuesti ette valmistada. Selleks vajutage pihustipumbale kaks korda, kuni tekib peen udu.

Kuidas ninaspreid kasutada

 1. Loksutage õrnalt pudelit ja eemaldage tolmukaitsekork.
 2. Õrnalt nuusake nina.
 3. Sulgege üks ninasõõre ja pange otsik teise ninasõõrmesse. Kallutage pead pisut ettepoole ja hoidke pudelit püstises asendis.
 4. Alustage õrnalt või aeglaselt nina kaudu sissehingamist ja sissehingamise ajal pihustage peen udu ninna, vajutades ÜKS KORD sõrmedega.
 5. Hingake suu kaudu välja. Korrake 4. punkti, et vajadusel pihustada teine pihustus samasse ninasõõrmesse.
 6. Eemaldage otsik ninasõõrmest ja hingake suu kaudu välja.
 7. Korrake punkte 3. kuni 6. teise ninasõõrmega.

Pärast kasutamist pühkige pihustusotsikut hoolikalt puhta tasku- või salvrätiga ja pange tolmukaitsekork tagasi.

Ninasprei puhastamine

 • Oluline on ninasprei pudelit regulaarselt puhastada, vastasel korral ei pruugi see korralikult töötada.
 • Eemaldage tolmukaitsekork ja tõmmake pihustusotsik ettevaatlikult küljest.
 • Peske otsikut ja tolmukaitsekorki sooja veega ning loputage seejärel voolava vee all.
 • Ärge püüdke pihustusotsiku ummistust avada sinna nõela või mõne muu terava eseme torkamisega, sest see võib kahjustada aplikaatorit ja võib põhjustada vale annuse manustamise.
 • Laske tolmukaitsekorgil ja pihustusotsikul soojas kohas kuivada.
 • Lükake pihustusotsik tagasi pudelile ja pange tolmukaitsekork tagasi.
 • Kasutamisel esimest korda pärast puhastamist tuleb sprei kahe pihustusega uuesti ette valmistada.

Kui te kasutate Kalmente’t rohkem kui ette nähtud

Rääkige oma arstile, kui te kasutasite kogemata ettenähtust rohkem spreid.

Kui te kasutate steroide pikka aega või suurtes kogustes, võivad need harvadel juhtudel mõjutada mõningaid teie hormoone. Lastel võib see mõjutada kasvu ja arengut.

Kui te unustate Kalmente’t kasutada

Kui te unustate ninaspreid õigel ajal kasutada, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Seejärel jätkake nagu varem. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Kalmente kasutamise

Mõnedel patsientidel võib ravim hakata sümptomeid leevendama 12 tundi pärast esimese annuse manustamist, kuid täielik ravitoime ei pruugi ilmneda enne 2 päeva. Väga tähtis on ninaspreid regulaarselt kasutada.

Kui arst ei ole seda soovitanud, siis ärge katkestage ravi isegi enesetunde paranemisel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimi manustamise järgselt võivad esineda vahetud ülitundlikkus (allergilised) reaktsioonid. Need reaktsioonid võivad olla tõsised. Te peate otsekohe lõpetama Kalmente kasutamise ja kutsuma kiirabi, kui teil tekivad sellised sümptomid:

näo-, keele või kõriturse

neelamisraskused

kublaline lööve

vilistav hingamine või hingamisraskused.

Kui kortikosteroide sisaldavat ninaspreid kasutada suurtes annustes pika aja jooksul, võivad esineda kõrvaltoimed seetõttu, et ravim on organismi imendunud.

Teised kõrvaltoimed

Enamusel inimestel ei teki ninasprei kasutamise järgselt mingeid probleeme. Kuid mõned inimesed võivad pärast Kalmente või mõne muu kortikosteroide sisaldava ninasprei kasutamist leida, et neil on:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • peavalu;
 • aevastamine;
 • ninaverejooksud (esinevad väga sageli (st võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st) inimestel, kes saavad mometasoonfuroaati ninapolüüpide raviks annuses 2 pihustust kumbagi ninasõõrmesse kaks korda päevas);
 • valulikkus ninas või kurgus;
 • ninahaavandid;
 • hingamisteede infektsioonid.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • silma siserõhu tõus (glaukoom) ja/või kae, mis põhjustab nägemishäireid;
 • ninavaheseina kahjustus (vahe, mis eraldab kahte ninasõõret);
 • maitse ja lõhnataju muutused;
 • hingamisraskused ja/või vilistav hingamine;
 • nägemise ähmastumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Kalmente’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast avamist kasutada 2 kuu jooksul. Avage korraga ainult üks pudel.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kalmente sisaldab

 • Toimeaine on mometasoonfuroaat. Üks pihustus sisaldab 50 mikrogrammi mometasoonfuroaati (monohüdraadina).
 • Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid, glütserool (E422), polüsorbaat 80 (E433), mikrokristalliline tselluloos (E460) ja naatriumkarmelloos (E468), sidrunhappe monohüdraat (E330), naatriumtsitraat (E331), puhastatud vesi.

Kuidas Kalmente välja näeb ja pakendi sisu

Kalmente on ninasprei, suspensioon.

60 pihustust, 120 pihustust või 140 pihustust sisaldavad pudelid on pakitud ühekaupa.Kalmente 50 µg/впръскване, Спрей за нос, суспензия KalmenteKalmente 50 µg/ skammt, Nefúði, dreifaKalmente 50 mikrogrami / devā degunā aerosols, suspensija MomesterKalmente 50 µg / doza, spray nazal, suspensie Kalmente, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Kalmente 50 µg / adag, Szuszpenziós orrspray

1 pudel sisaldab ninaspreid 60 pihustust, 120 pihustust ja 140 pihustust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Alvogen IPCo S.àr.l. 5, Rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luksemburg

Tootja:

Farmea

10 rue Bouché Thomas Z.A.C d´Orgemont

49000 Angers

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Vip Pharma Eesti OÜ

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 56480207

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria Eesti Island Läti Poola Rumeenia Taani Ungari

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kalmente, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Igal vajutusel väljub mõõdetud annusena 50 mikrogrammi veevaba mometasoonfuroaati (mometasoonfuroaat monohüdraadina).

INN. Mometasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: see ravim sisaldab 20 mikrogrammi bensalkooniumkloriidi vajutuse kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Ninasprei, suspensioon.

Valge kuni valkjas läbipaistmatu suspensioon. pH: vahemikus 4,3...4,9

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Hooajalise allergilise või aastaringse riniidi sümptomite ravi täiskasvanutel ja lastel alates 3 aasta vanusest.

Ninapolüüpide ravi täiskasvanutel alates 18 aasta vanusest.

Annustamine ja manustamisviis

Pärast Kalmente ninasprei pumba esmakordset ettevalmistamist väljastatakse iga pihustusega ligikaudu 100 mg mometasoonfuroaadi suspensiooni, mis sisaldab mometasoonfuroaatmonohüdraati koguses, mis vastab 50 mikrogrammile mometasoonfuroaadile.

Annustamine

Hooajaline allergiline või aastaringne riniit

Täiskasvanud (sh eakad) ja 12-aastased ning vanemad lapsed: tavaline soovitatav annus on kaks pihustust (50 mikrogrammi pihustuses) kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas (koguannus 200 mikrogrammi). Kui sümptomid on kontrolli all, võib säilitusravina annust vähendada, st üks pihustus kumbagi ninasõõrmesse (koguannus 100 mikrogrammi).

Kui sümptomeid ei saada piisavalt kontrolli alla, siis võib annust suurendada maksimaalse ööpäevase annuseni, mis tähendab neli pihustust kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas (koguannus 400 mikrogrammi). Sümptomite üle kontrolli saavutamise järgselt on soovitatav annust vähendada.

3...11-aastased lapsed: tavaline soovitatav annus on üks pihustus (50 mikrogrammi pihustus) kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas (koguannus 100 mikrogrammi).

On tõestatud, et mometasoonfuroaadi ninasprei kliiniliselt oluline toime algab mõnel hooajalise allergilise riniidiga patsiendil 12 tunni jooksul pärast esimese annuse manustamist, kuid täielik ravitoime ei pruugi saabuda ka esimese 48 tunni jooksul. Seega tuleb patsiendil täieliku ravitoime saavutamiseks jätkata ravimi regulaarset kasutamist.

Ravi Kalmente’ga võib olla vajalik alustada mõned päevad enne oodatavat õietolmuhooaja algust nendel patsientidel, kellel on anamneesis mõõdukad kuni rasked hooajalise allergilise riniidi sümptomid.

Ninapolüpoos

Tavaline soovitatav algannus polüpoosi raviks on kaks pihustust (50 mikrogrammi pihustuses) kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas (ööpäevane koguannus 200 mikrogrammi). Kui pärast 5...6-nädalast ravi ei ole sümptomite üle veel saavutatud piisavat kontrolli, võib annust suurendada ööpäevase annuseni kaks pihustust kumbagi ninasõõrmesse kaks korda ööpäevas (ööpäevane koguannus 400 mikrogrammi). Annus tuleb tiitrida väikseima toimiva annuseni, mis hoiab sümptomid kontrolli all. Kui pärast 5...6-nädalast ravimi manustamist kaks korda ööpäevas sümptomid ei leevene, tuleb patsient uuesti läbi vaadata ja ravi strateegiat hinnata.

Mometasoonfuroaadi ninasprei efektiivsust ja ohutust ninapolüpoosi ravis on uuritud neli kuud kestnud uuringutes.

Lapsed

Hooajaline allergiline ja aastaringne riniit

Mometasoonfuroaadi ohutust ja efektiivsust alla 3-aastastel lastel ei ole tõestatud.

Ninapolüpoos

Mometasoonfuroaadi ohutust ja efektiivsust lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole tõestatud.

Manustamisviis

Enne esimese annuse manustamist tuleb ravimipudelit hoolikalt loksutada ja vajutada 10 korda pumbale (kuni ühtlase vooluga pihustuse väljumiseni).

Kui pumpa ei kasutata 14 päeva jooksul või kauem, tuleb pump töökorda seada 2 vajutusega, kuni on näha, et väljub ühtlase vooluga pihustus.

Pudelit tuleb enne iga kasutamist korralikult raputada. Ravimipudeli kasutamine tuleb lõpetada pärast pakendil märgitud pihustuskordade arvu manustamist või 2 kuud pärast esmakordset kasutamist.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kalmente ninaspreid ei tohi kasutada, kui patsiendil on ravimata lokaliseerunud nina limaskesta infektsioon, nt herpes simplex.

Kuna kortikosteroidid pärsivad haavade paranemist, siis ei tohi hiljutise ninaoperatsiooni või ninatraumaga patsiendid enne täielikku paranemist nasaalseid kortikosteroide kasutada.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Immunosupressioon

Aktiivse või latentse hingamisteede tuberkuloosi või ravimata seen-, bakteriaalse või süsteemse viirusinfektsiooniga patsientidel tuleb mometasoonfuroaadi ninaspreid kasutada ettevaatlikult või üldse mitte.

Potentsiaalselt immunosupresseeritud kortikosteroidravi saavaid patsiente tuleb teavitada teatud infektsioonide ohust (nt tuulerõuged, leetrid) ja vajadusest selliste haigustega kokkupuutumisel arstiga konsulteerida.

Paiksed toimed ninas

Katkematu 12-kuulise mometasoonfuroaadi ravi korral aastaringse riniidiga patsientide uuringus ei ole täheldatud nina limaskesta atroofiat, pigem muutis mometasoonfuroaat nina limaskesta normaalsele histoloogilisele fenotüübile lähedasemaks. Sellel vaatamata tuleb mometasoonfuroaadi ninaspreid mitmete kuude jooksul või kauem kasutavaid patsiente perioodiliselt läbi vaadata, et avastada võimalikke nina limaskesta muutusi. Kui areneb piirdunud nina või kõri seeninfektsioon, siis võib olla vajalik lõpetada ravi mometasoonfuroaadi ninaspreiga või rakendada sobivat ravi. Püsiv ninaneelu ärritus võib olla näidustuseks lõpetada mometasoonfuroaadi ninasprei kasutamine.

Kalmente ninaspreid ei soovitata nina vaheseina perforatsiooni korral kasutada (vt lõik 4.8).

Kliinilistes uuringutes esines ninaverejooksu suurema sagedusega kui platseeboga. Ninaverejooks peatus enamasti ise ja oli kergekujuline (vt lõik 4.8).

Kalmente ninasprei sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ninaärritust.

Kortikosteroidide süsteemsed toimed

Kõigi nasaalsete kortikosteroidide süsteemne toime võib ilmneda eeskätt pärast suurte annuste pikaajalist kasutamist. Nende toimete teke on palju ebatõenäolisem kui suukaudsete kortikosteroidide kasutamisel ja need võivad erineda patsienditi ning vastavalt kasutatavale kortikosteroidi preparaadile. Võimalikeks süsteemseteks toimeteks võivad olla Cushingi sündroom, Cushingi-taolised tunnused, neerupealiste supressioon, lastel ja noorukitel kasvu pidurdumine, kae, glaukoom ja harvemini mitmed psühholoogilised või käitumuslikud toimed, sh psühhomotoorne hüperaktiivsus, unehäired, ärevus, depressioon või agressiivsus (eriti lastel).

Kaasuv ravi CYP3A inhibiitoritega, sealhulgas kobitsistaati sisaldavate ravimitega, suurendab eeldatavalt süsteemsete kõrvaltoimete riski. Seda kombinatsiooni tuleb vältida, välja arvatud juhul, kui kaasuva ravi kasulikkus ületab kortikosteroidide süsteemsete kõrvaltoimete suurenenud riski. Sellisel juhul tuleb patsienti kortikosteroidide süsteemste kõrvaltoimete suhtes hoolikalt jälgida.

Intranasaalsete kortikosteroidide kasutamise järgselt on teatatud silma siserõhu tõusu esinemisest (vt lõik 4.8).

Hoolikamat jälgimist vajavad need patsiendid, kes on pikaajaliselt süsteemselt aktiivselt kortikosteroidravilt läinud üle mometasoonfuroaadi ninaspreile. Sellistel patsientidel võib süsteemse kortikosteroidi ärajätmine põhjustada mitmeks kuuks neerupealiste puudulikkuse, enne kui hüpotalamuse-ajuripatsi-neerupealise (hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA) telje funktsioonid taastuvad. Adrenaalse puudulikkuse sümptomite ilmnemisel või ärajätunähtude esinemisel (nt esialgne liiges- ja/või lihasvalu, roidumus ja depressioon), tuleb hoolimata ninasümptomite leevenemisest alustada uuesti süsteemsete kortikosteroidide manustamist ja rakendada teisi raviviise ja sobivaid meetmeid. Selline üleminek võib vallandada ka senini süsteemse kortikosteroidraviga alla surutud allergilised seisundid, nagu allergiline konjunktiviit ja ekseem.

Soovitatud annustest suuremate annuste kasutamine võib põhjustada kliiniliselt olulist neerupealiste supressiooni. Kui ilmneb tõendeid soovitatust suuremate annuste kasutamisest, tuleks kaaluda täiendava süsteemse kortikosteroidi lisamist stressirikkal perioodil või plaanilise kirurgilise ravi ajal.

Nägemishäired

Kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muud nägemishäired, tuleb kaaluda patsiendi suunamist silmaarsti juurde võimalike põhjuste väljaselgitamiseks. Sümptomeid võivad põhjustada katarakt, glaukoom või harvaesinevad haigused, nagu tsentraalne seroosne korioretinopaatia (central serous

chorioretinopathy, CSCR), mille esinemisest on teatatud pärast kortikoidsteroidide süsteemset ja paikset kasutamist.

Ninapolüpoos

Mometasoonfuoraadi ninasprei ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud unilateraalsete polüüpide, tsüstilise fibroosiga seotud polüüpide või täielikult ninaõõnt sulgevate polüüpide ravis.

Eraldi tuleb täiendavalt uurida unilateraalseid polüüpe, mis on olemuselt ebatavalised või ebaregulaarsed, eriti kui kaasneb haavandumine või verejooks.

Toime laste kasvule

Pikaajalist nasaalset kortikosteroidravi saavatel lastel on soovitatav regulaarselt pikkust mõõta. Kui kasv on aeglustunud, tuleb raviskeem üle vaadata eesmärgiga vähendada nasaalse kortikosteroidi annust, võimalusel kuni minimaalse efektiivse annuseni, mis sümptomeid kontrolli all hoiab. Lisaks tuleb kaaluda patsiendi suunamist pediaatri konsultatsioonile.

Mittenasaalsed sümptomid

Kuigi Kalmente ninasprei hoiab enamusel patsientidest ninasümptomid kontrolli all, võib sobiv kaasuv ravi aidata leevendada teisi, eriti silmasümptomeid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

(Erihoiatusi ja ettevaatusabinõusid kasutamisel koos süsteemsete kortikosteroididega vt lõik 4.4).

Kliiniline koostoime uuring on läbi viidud loratadiiniga. Koostoimeid ei täheldatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Mometasoonfuroaadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsed on näidatud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Nagu kõiki teisi intranasaalseid kortikosteroide, ei tohi ka Kalmente ninaspreid raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui ravist saadav kasu emale õigustab kõiki võimalikke kaasuvaid riske emale, lootele või imikule. Kortikosteroide raseduse ajal kasutanud emade vastsündinuid tuleb hoolikalt jälgida hüpoadrenalismi suhtes.

Imetamine

Ei ole teada, kas mometasoonfuroaat eritub inimese rinnapiima. Sarnaselt teiste nasaalsete kortikosteroidide kasutamisega tuleb rinnaga toitmise katkestamine või ravi katkestamine/jätkamine Kalmente ninaspreiga otsustada arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Puuduvad andmed mometasoonfuroaadi toime kohta inimese fertiilsusele. Loomkatsetes on näidatud reproduktsioonitoksilisust, kuid mitte toimeid fertiilsusele (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Ninaverejooks oli üldiselt kergekujuline ja isepeatuv, esinedes sagedamini võrreldes platseeboga (5%), kuid samal määral või harvem, võrreldes teiste nasaalsete kortikosteroididega, mille kohta on tehtud aktiivse kontrolliga allergilise riniidi uuringud (kuni 15%). Kõigi teiste kõrvaltoimete esinemissagedus oli võrreldav platseeboga. Patsientidel, kellel raviti ninapolüpoosi, oli üldine kõrvaltoimete esinemissagedus sarnane allergilise riniidiga patsientidel täheldatule.

Võivad avalduda nasaalsete kortikosteroidide süsteemsed toimed, eeskätt suurte annuste pikaajalisel kasutamisel.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Tabelis 1 on loetletud raviga seostatud kõrvaltoimed (1%), mida täheldati allergilise riniidi või ninapolüpoosi kliinilises uuringus osalenud patsientidel ja on sõltumata näidustusest saadud turuletulekujärgse kogemuse käigus. Kõrvaltoimed on loetletud vastavalt MedDRA peamistele organsüsteemi klassidele. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100). Turuletulekujärgsest kogemusest saadud kõrvaltoimed on määratletud kui “teadmata” esinemissagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)”.

Tabel 1: Raviga seotud kõrvaltoimed organsüsteemi klasside kaupa ja esinemissageduse järgi

 

Väga sage

Sage

Teadmata

Infektsioonid ja

 

Farüngiit

 

infestatsioonid

 

Ülemiste hingamisteede

 

 

 

infektsioonid†

 

Immuunsüsteemi

 

 

Ülitundlikkus, sh

häired

 

 

anafülaktilised reaktsioonid,

 

 

 

angioödeem, bronhospasm ja

 

 

 

düspnoe

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu

 

Silma kahjustused

 

 

Glaukoom

 

 

 

Silmasisese rõhu tõus

 

 

 

Kae

 

 

 

Nägemise ähmastumine (vt

 

 

 

ka lõik 4.4)

Respiratoorsed,

Epistaksis*

Epistaksis

Nina vaheseina perforatsioon

rindkere ja

 

Põletustunne ninas

 

mediastiinumi häired

 

Ninaärritus

 

 

 

Nina haavandid

 

Seedetrakti häired

 

Kõri ärritus*

Maitse- ja lõhnatundlikkuse

 

 

 

häired

*teatatud kaks korda ööpäevas manustamisega ninapolüpoosi näidustusel

†teatatud sagedusega “aeg-ajalt” kaks korda ööpäevas manustamisega ninapolüpoosi näidustusel

Lapsed

Lastel oli kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimete esinemissagedus võrreldav platseeboga, nt ninaverejooks (6%), peavalu (3%), nina ärritus (2%) ja aevastamine (2%).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Kortikosteroidide liigse koguse inhaleerimine või suukaudne manustamine võib viia HPA telje funktsiooni pärssumiseni.

Ravi

Kuna mometasoonfuroaadi ninasprei süsteemne biosaadavus on < 1%, ei vaja üleannustamine tõenäoliselt mingit muud ravi peale jälgimise, seejärel jätkatakse sobiva määratud annuse korrektset kasutamist..

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tursevastased ained ja teised nasaalsed preparaadid paikseks kasutamiseks, kortikosteroidid, ATC-kood: R01AD09

Toimemehhanism

Mometasoonfuroaat on lokaalselt kasutatav glükokortikosteroid, millel on põletikuvastane toime ja soovitatud annuste kasutamisel puudub süsteemne toime.

Mometasoonfuroaadi allergia- ja põletikuvastase toime mehhanism seisneb ilmselt peamiselt aine võimes inhibeerida allergiliste reaktsioonide mediaatorite vabanemist. Mometasoonfuroaat inhibeerib märkimisväärselt leukotrieenide vabanemist allergiliste patsientide leukotsüütidest.

On näidatud, et rakukultuuris on mometasoonfuroaat väga tugev IL-1, IL-5, IL-6 ja TNF-alfa sünteesi ja vabanemise inhibiitor; see on ka tugev leukotrieenide produktsiooni inhibiitor. Lisaks on see äärmiselt tugev Th2 tsütokiinide, IL-4 ja IL-5 produktsiooni inhibiitor inimese CD4+ T-rakkudes.

Farmakodünaamilised toimed

Nasaalse antigeeni eksponeerimisel tehtud uuringutes toimis mometasoonfuroaadi ninasprei põletikuvastaselt nii allergilise reaktsiooni varases kui ka hilises faasis. Seda näidati histamiini ja eosinofiilse aktiivsuse vähenemise (vs platseebo) ning eosinofiilide, neutrofiilide ja epiteeliraku adhesioonivalkude vähenemisega.

28%-l hooajalise allergilise riniidiga patsientidest ilmnes kliiniliselt märgatav toime algus 12 tunni jooksul pärast esimest annustamist. Sümptomite leevendumise alguse mediaan (50%) oli 35,9 tundi.

Lapsed

Platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes ei täheldatud kasvukiiruse vähenemist lastel (n=49/rühm), kellele manustati mometasoonfuroaati 100 mikrogrammi ööpäevas ühe aasta jooksul.

Vähe on andmeid mometasoonfuroaadi ohutuse ja efektiivsuse kohta 3…5-aastaste laste vanuserühmas ja sobivat annust ei saa seetõttu määratleda. 48 last hõlmavas uuringus raviti 3…5- aastaseid lapsi intranasaalse mometasoonfuroaadiga annuses 50, 100 või 200 mikrogrammi ööpäevas kokku 14 päeva jooksul. Plasma kortisooli taseme keskmine muutus vastusena tetrakosaktriini stimulatsiooni testile ei erinenud oluliselt platseeborühma tulemustest.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama mometasoonfuroaati sisaldava viidatava ravimiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ninaspreina manustatud vesilahuses mometasoonfuroaadi süsteemne biosaadavus on plasmas <1%, kasutades tundlikku testi, mille alumine määramispiir on 0,25 pikogrammi/ml.

Jaotumine

Ei ole asjakohane, sest mometasoon imendub nasaalsel manustamisel halvasti.

Biotransformatsioon

Väike kogus, mis võidakse alla neelata ja imendub, metaboliseeritakse ulatuslikult esmasel maksapassaažil.

Eritumine

Imendunud mometasoonfuroaat metaboliseeritakse ulatuslikult ja metaboliidid erituvad uriini ja sapiga.

Prekliinilised ohutusandmed

Ainult mometasoonfuroaadile omaseid toksilisi toimeid ei ole täheldatud. Kõik täheldatud toimed on antud ravimiklassile tüüpilised ja seotud glükokortikoidide farmakoloogilise toime tugevnemisega.

Prekliinilistes uuringutes on näidatud, et mometasoonfuroaat ei oma androgeenset, antiandrogeenset, östrogeenset ega antiöstrogeenset toimet, kuid sarnaselt teistele glükokortikoididele on sellel mõningane antiuterotroofne aktiivsus ja loomkatsetes manustatud suured annused (56 mg/kg/ööpäevas ja 280 mg/kg ööpäevas) pikendasid vagiina avanemist.

Sarnaselt teistele glükokortikoididele on mometasoonfuroaat suurtes annustes in vitro klastogeense potentsiaaliga. Terapeutilistes annustes siiski mutageenne toime ei avaldu.

Reproduktiivsuse uuringutes subkutaanselt manustatud mometasoonfuroaat annuses 15 mikrogrammi/kg pikendas tiinust ning pikendas ja raskendas poegimist. Järglaste elulemus, kehakaal ja kaalus juurdevõtt vähenesid. Ravim fertiilsusele mõju ei avaldanud.

Sarnaselt teistele glükokortikoididele on mometasoonfuroaat närilistele ja küülikutele teratogeenne. Täheldatud on järgmisi anomaaliaid: nabasong rottidel, suulaelõhe hiirtel ning sapipõie agenees, nabasong ja kõverad esikäpad küülikutel. Samuti vähenes rottidel, küülikutel ja hiirtel tiinete emasloomade kehakaalu kasv ja toimusid muutused loote kasvus (väiksem loote kaal ja/või hilisem luustumine). Hiirtel vähenes järglaste elulemus.

Inhaleeritava mometasoonfuroaadi (CFC pihustiga pindaktiivne aerosool) kontsentratsioonide 0,25 kuni 2,0 mikrogrammi/l kartsinogeensust hiirtel ja rottidel uuriti 24 kuulises uuringus. Täheldati glükokortikoididele tüüpilisi toimeid, sh mitmeid mitteneoplastilisi kahjustusi. Statistiliselt olulist annusest sõltuvat seost ühegi kasvaja tüübi suhtes ei leitud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid

Glütserool (E422)

Polüsorbaat 80 (E433)

Mikrokristalliline tselluloos (E460) ja naatriumkarmelloos (E468)

Sidrunhappe monohüdraat (E330)

Naatriumtsitraat (E331)

Puhastatud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

Kasutada 2 kuu jooksul alates esmakordsest kasutamisest.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Kalmente ninasprei on valges kõrgtihedast polüetüleenist pudelis, mis sisaldab 60 pihustust (10 g) või 120 pihustust (16 g) või 140 pihustust (18 g) ravimvormi. Pudel on varustatud pihustipumbaga, millele on sobitatud nasaalne aplikaator koos vastava kattega.

Pakendi suurused: 1 pudel 10 g, 16 g või 18 g suspensiooniga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Alvogen IPCo S.àr.l.

5, Rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Luksemburg

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.02.2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.09.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018