Kamiren xl 4 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (4mg)

ATC Kood: C02CA04
Toimeaine: doksasosiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

KAMIREN XL 4 MG
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (4mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Kamiren XL 4 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Doksasosiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Kamiren XL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Kamiren XL’i võtmist
 3. Kuidas Kamiren XL’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Kamiren XL’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Kamiren XL ja milleks seda kasutatakse

Kamiren XL sisaldab doksasosiini, mis on alfa1-adrenoretseptorite antagonist.

Kamiren XL´i kasutatakse:

 • kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks
 • eesnäärme suurenemisest (hüperplaasiast) tingitud sümptomite raviks.

Kõrgvererõhutõvega (hüpertensiooniga) patsientidel lõõgastab Kamiren XL silelihaseid veresoonte seintes ja laiendab seetõttu veresooni ja vererõhk alaneb.

Suurenenud eesnäärmega patsientidel Kamiren XL lõdvendab põit ja eesnääret ümbritsevaid lihaseid, tänu millele uriin väljub kergemini.

Mida on vaja teada enne Kamiren XL’i võtmist

Ärge võtke Kamiren XL’i:

 • kui olete doksasosiini, teiste kinasoliini derivaatide (prasosiin, terasosiin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on ükskõik milline seedetrakti obstruktsiooni vorm
 • kui teil on diagnoositud ortostaatiline hüpotensioon (püstiasendis ilmnev madal vererõhk).
 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon)
 • kui teil on diagnoositud suurenenud eesnääre ja sellega kaasneb ka ülemiste kuseteede ummistus, krooniline kuseteede nakkus või teil on põiekivid
 • kui toidate last rinnaga
 • kui teil on ülevoolupõis (te ei tunne vajadust urineerida) või anuuria (teie keha ei tooda uriini) koos neeruprobleemidega või ilma.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kamiren XL’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on maksahaigus
 • kui teil on südamehaigus
 • kui te võtate teisi ravimeid

Kui te lähete silmakae (katarakti) operatsioonile (läätse hägusus), teavitage palun oma silmaarsti enne operatsiooni, kui te kasutate või olete kasutanud doksasosiini. See on vajalik, seetõttu, et doksasosiin võib põhjustada tüsistusi operatsiooni ajal, mida saab vältida, kui teie silmaarst on selleks ette valmistatud.

Alguses võib teie vererõhk märkimisväärselt langeda. Tekkida võivad pearinglus ja tasakaaluhäired ning isegi teadvuse kaotus. Olge ettevaatlik püsti tõusmisel, eriti siis, kui olete eakas või kasutate samaaegselt ka teisi vererõhku langetavaid ravimeid.

Lapsed ja noorukid

Ohutus ja efektiivsus lastel ja alla 18-aastastel ei ole tõestatud, seetõttu ei ole Kamiren XL’i kasutamine lastel ja noorukitel soovitatav.

Muud ravimid ja Kamiren XL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõnedel patsientidel, kes võtavad alfa-blokaatoreid kõrge vererõhu või eesnäärme suurenemise tõttu, võivad kogeda pearinglust või peapööritust, mis võib olla põhjustatud vererõhu langusest kiirel istuma või püsti tõusmisel. Mõnedel patsientidel on tekkinud need sümptomid manustamisel koos erektsioonihäirete ravimitega. Nende sümptomite esinemise tõenäosuse vähendamiseks peate olema doksasosiini regulaarsel ööpäevasel annusel, enne kui hakkate kasutama erektsioonihäire ravimeid.

Ravimi Kamiren XL'i ja teiste kõrge vererõhu raviks mõeldud ravimite samaaegse kasutamise käigus toime võimendub ja vererõhu langus suureneb.

Kamiren XL koos toidu ja joogiga

Te võite ravimit manustada söögi ajal, enne või pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravimi ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Seega võib doksasosiini kasutada rasedatel naistel ainult juhul, kui oodatav kasu emale kaalub üles võimalikud ohud lootele.

Ravimi kasutamisel on soovitatav imetamisest hoiduda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi alustamisel doksasosiiniga ning ravimi annuste muutmisel võib vererõhk liigselt langeda ning sellest võib tekkida pearinglus. Taolistes situatsioonides ei ole soovitatav juhtida autot või töötada masinatega.

Kamiren XL sisaldab laktoosi

Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu arstiga.

Kuidas Kamiren XL’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 1 kord ööpäevas. Arst võib vajadusel annust suurendada. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 tabletti.

Neelake tablett tervelt alla koos mõningase koguse vedelikuga. Ärge närige, poolitage ega purustage tabletti.

Kui te võtate rohkem Kamiren XL´i kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju tablette, teatage sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Liiga suured annused põhjustavad peamiselt madalat vererõhku, pearinglust, tasakaaluhäireid ja võimalik on ka minestus.

Kui kogete mõnda eelnimetatud toimetest, siis heitke pikali, pea allapoole ning jalad pisut kõrgemale. Konsulteerige oma arstiga ravi edasise jätkamise osas. Enamikul juhtudel piisab annuse vähendamisest või ravi ajutisest katkestamisest.

Kui te unustate Kamiren XL´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustasite ravimit võtta, siis jätkegi see võtmata. Järgmine tablett võtke ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • hingamisteede nakkus, kuseteede nakkus
 • pearinglus, peavalu, unisus
 • peapööritus
 • südame löögisageduse muutused
 • madal vererõhk
 • bronhiit, köha, õhupuudustunne, nohu
 • kõhuvalu, seedehäire, suukuivus, iiveldus
 • sügelus
 • seljavalu, lihasevalu
 • põiepõletik, uriinipidamatus
 • jõuetus, valu rinnus, gripilaadsed sümptomid, perifeerne turse (vedeliku kogunemine naha alla, nt pahkluude ümber)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • allergiline ravimreaktsioon
 • isutus, podagra (kusihappe ainevahetushäirest tekkiv haigus), söögiisu suurenemine
 • agiteeritus (motoorne rahutus), ärevus, depressioon, närvilisus, unetus
 • ajuveresoonkonna häire, nõrgenenud tundlikkus, minestus, värin
 • kohin kõrvus või peas
 • valu rinnus (stenokardia), südamelihase infarkt
 • ninaverejooks
 • kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, oksendamine, maopeensoole põletik
 • normist erinevad maksafunktsiooni testid
 • nahalööve
 • liigesevalu
 • urineerimise raskenemine, verikusesus, sage urineermine
 • impotentsus
 • valu, näoturse
 • kehakaalu tõus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st).

 • valgeliblede vähesus veres, trombotsüütide vähesus veres
 • pearinglus, naha väärtundlikkus
 • nägemise ähmastumine
 • südame löögisageduse aeglustumine, südame rütmihäired
 • kuumahood
 • bronhospasm
 • lihaskrambid, lihasnõrkus
 • sapipais (kolestaas), maksapõletik, kollatõbi
 • juustekadu, punatähnilisus nahal (purpur), nõgestõbi
 • urineerimishäire, öine sagedane põietühjendus, suurenenud kuseeritus
 • rinnanäärmete suurenemine meestel
 • väsimus, halb enesetunne
 • püsiv valulik peenise erektsioon. Pöörduge erakorralise meditsiini osakonda.

Teadmata sagedus (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

 • operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom
 • vastassuunaline seemnepurse

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Kamiren XL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast ”EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kamiren XL sisaldab

Toimeaine on doksasosiin.

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4 mg doksasosiini (doksasosiinmesülaadina). Teised abiained on hüpromelloos (E464), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Kamiren XL välja näeb ja pakendi sisu

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valge värvusega, ümmargused, kergelt kaksikkumerad tabletid.

Blisterpakendid sisaldavad 30, 84, 90 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d.Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kamiren XL 4 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4 mg doksasosiini doksasosiinmesülaadina.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks tablett sisaldab 70,56 mg laktoosmonohüdraati.

INN. Doxazosinum

Abiainete täielik loetelu: vt lõik 6.1

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Valge värvusega, ümmargused, veidi kaksikkumerad tabletid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon

Kamiren XL’i võib kasutada monoteraapiana või kombineerida teiste ravimitega nagu näiteks tiasiiddiureetikumid, beeta-blokaatorid, kaltsiumiantagonistid või angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid.

Eesnäärne healoomuline hüperplaasia

Kamiren XL on näidustatud eesnäärme healoomulise hüperplaasia korral kliiniliste sümptomite leevendamiseks ja uriinivoolu parandamiseks. Ravimit võib kasutada nii normotensiivsetel patsientidel kui ka kõrgenenud vererõhu korral. Hüpertensiooniga patsientidel alandab ravim samaaegselt ka vererõhku. Normotensiivsetel patsientidel ei ole ravimi toime vererõhule kliiniliselt märkimisväärne.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Hüpertensioon ja prostata healoomuline hüperplaasia

Tavaline annus on 1 Kamiren XL tablett (4 mg) ööpäevas. Ravitoime on täheldatav juba esimesel ravipäeval, kuid täielik ravimi toime ilmneb 4-nädalase ravi järgselt. Suuremal osal patsientidest on piisava efektiivsusega annuseks 4 mg ööpäevas. Kui 4-nädalase ravi järgselt on ravitoime siiski ebapiisav ja ravim on patsiendi poolt piisavalt hästi talutav, võib määrata ravimit suuremas annuses. Maksimaalne soovitatav annus on 2 tabletti (8 mg) üks kord ööpäevas.

Lapsed

Doksasosiini kasutamise ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Eakad

Eakatel patsientidel võib kasutada tavaannuseid.

Neerupuudulikkus

Neerupuudulikkusega patsientidel võib kasutada tavaannuseid, annuse kohandamine ei ole vajalik.

Maksapuudulikkus

Maksapuudulikkusega patsientidel tuleb ravimit kasutada ettevaatlikult (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Kamiren XL toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette manustatakse tervelt koos mõningase koguse vedelikuga. Tablette ei tohi närida, poolitada ega purustada (vt ka lõik 4.4). Patsiendid võivad ravimit manustada söögi ajal, enne või pärast sööki.

Vastunäidustused

Kamiren XL on vastunäidustatud:

 • patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus toimeaine või teiste kinasoliinide (nt prasosiin, terasosiin) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
 • eesnäärme healoomulise hüperplaasia ja kaasuva ülemiste kuseteede ummistumise, kroonilise kuseteede infektsiooni või põiekividega patsientidele;
 • gastrointestinaalse obstruktsiooni, söögitoru obstruktsiooni või seedetrakti valendiku igasuguse vähenemise anamneesiga patsiendid;
 • imetamise ajal (vt lõik 4.6);
 • hüpotensiooniga patsientidele (ainult eesnäärne healoomulise hüperplaasia näidustusel)

Doksasosiin on vastunäidustatud monoteraapiana kas ülevoolupõie või anuuriaga patsientidele progresseeruva neerupuudulikkusega või ilma selleta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiendile antav teave

Patsiente tuleb teavitada vajadusest neelata tabletid alla tervelt. Tablette ei tohi närida, poolitada ega purustada.

Enne ravi alustamist doksasosiiniga prostata hüperplaasia puhul peab patsiendi läbi vaatama uroloog.

Ebanormaalselt lühike seedetrakti läbimise aeg (nt pärast kirurgilist resektsiooni) võib põhjustada ebatäielikku imendumist. Arvestades doksasosiini pikka poolväärtusaega pole selle kliiniline tähtsus selge.

Ortostaatiline hüpotensioon

Nii nagu kõigi alfa-blokaatorite puhul, väga väike protsent patsientidest võib kogeda posturaalset hüpotensiooni, millele viitavad pearinglus ja nõrkus või harva teadvuskaotus (sünkoop), eriti ravi alguses. Seetõttu tuleb ravi alguses jälgida vererõhku, et vähendada posturaalsete toimete võimalust. Ravi alustamisel mistahes alfa-blokaatoriga tuleb patsiente nõustada, kuidas vältida posturaalse hüpotensiooni sümptomeid ja milliseid meetmeid tarvitusele võtta. Patsiente tuleb hoiatada, et nad hoiduksid olukordadest, kus doksasosiini poolt esile kutsutud pearinglus või nõrkustunne võib nad seada võimalikku vigastusohtu.

Kasutamine ägedate kardiaalsete seisunditega patsientidel

Nagu kõigi vasodilatatoorsete antihüpertensiivsete ainete puhul, soovitab meditsiinipraktika olla ettevaatlik doksasosiini manustamisel järgmiste ägedate kardiaalsete seisunditega patsientidele:

 • kopsuturse aordi või mitraalstenoosi tõttu;
 • suure väljutusmahuga südamepuudulikkus,
 • parempoolne südamepuudulikkus kopsuemboolia või perikardi efusiooni tõttu,
 • vasaku vatsakese puudulikkus madala täitmisrõhuga.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel

Nagu kõigi ravimite puhul, mis metaboliseeritakse täielikult maksas, tuleb doksasosiini manustada eriti ettevaatlikult maksafunktsiooni häirega patsientidele (vt lõigud 4.2 ja 5.2). Et puudub kliiniline kogemus raske maksakahjustusega patsientidega, ei soovitata neil seda ravimit kasutada.

Kiirendatud liikumine läbi seedetrakti

Kui seedetraktis on liikumine kõvasti kiirenenud, siis ravimite imendumine ja efektiivsus võib olla sellest mõjutatud.

Muutused seedetraktis võivad mõjutada doksasosiini farmakokineetikat ning seetõttu ka kliinilist toimet. Ettevaatusega manustada patsientidele, kellel esineb seedetrakti oluline kitsenemine.

Kasutamine koos PDE-5 inhibiitoritega

Doksasosiini tuleb koos fosfodiesteraas-5 inhibiitoritega (nt sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil) manustada ettevaatlikult, sest mõlemal ravimil on vasodilateerivad toimed ja need võivad põhjustada mõnedel patsientidel sümptomaatilist hüpotensiooni. Ortostaatilise hüpotensiooni riski vähendamiseks on soovitatav alustada ravi fosfodiesteraas-5 inhibiitoritega ainult siis, kui patsient on hemodünaamiliselt stabiilne või saab ravi alfablokaatoritega. Lisaks on soovitatav alustada ravi fosfodiesteraas-5 inhibiitoritega väikseima võimaliku annusega ja pidada kinni 6-tunnisest intervallist pärast doksasosiini manustamist. Uuringuid doksasosiini toimeainet prolongeeritult vabastavate ravimvormidega ei ole läbi viidud.

Kasutamine kataraktioperatsiooni läbinud patsientidel

„Operatsiooniaegset lõdva iirise sündroomi“ (IFIS, väikese pupilli sündroomi variant) on katarakti operatsioonide käigus täheldatud mõnedel patsientidel, keda ravitakse või on varem ravitud tamsulosiiniga. Üksikuid teateid on samuti saadud teiste alfa1-adrenoblokaatorite puhul ja ravimirühma toime võimalust ei saa välistada. Et IFIS võib põhjustada protseduuri tüsistuste sagenemist katarakti operatsiooni ajal, tuleb silmakirurgi enne operatsiooni teavitada praegusest või varasemast alfa1-adrenoblokaatorite kasutamisest.

Priapism

Koos alfa-1 blokaatorite, sh doksasosiin, kasutamisega on turuletulekujärgselt teatatud pikaajalise erektsiooni ja priapismi juhtumitest. Kui priapismi ei ravita kohe, võib see põhjustada peenise koekahjustust ja püsivat impotentsust, mistõttu peab patsient pöörduma viivitamatult arsti poole.

Kamiren XL toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad laktoosi

Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, laktaasidefitsiiti või glükoosi- galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit võtta..

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Doksasosiini samaaegne manustamine koos PDE-5 inhibiitoritega (nt sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil) võib mõnedel patsientidel põhjustada sümptomaatilist hüpotensiooni (vt lõik 4.4).

Enamik (98%) vereplasmas olevast doksasosiinist on seondunud plasmavalkudega. Inimplasmaga läbi viidud in vitro uuringutest on selgunud, et doksasosiin ei mõjuta digoksiini, varfariini, fenütoiini ega indometatsiini seonduvust plasmavalkudega.

Kliinilises praktikas on doksasosiini konventsionaalselt manustatud koos tiasiiddiureetikumide, furosemiidi, beeta-blokaatorite, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, antibiootikumide, suukaudsete antidiabeetiliste ravimite, kusihappe eritumist soodustavate preparaatide ja antikoagulantidega, ilma et oleks täheldatud kahjulikke koostoimeid. Siiski puuduvad formaalsete ravim/ravim-koostoimete uuringute andmed.

Doksasosiin tugevdab teiste alfablokaatorite ja muude hüpertensioonivastaste ravimite vererõhku langetavat toimet.

22-l tervel meessoost vabatahtlikul läbi viidud avatud, randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus täheldati 1 mg doksasosiini ühekordsel manustamisel koos tsimetidiiniga (4-päevase annustamisperioodi [400 mg kaks korda ööpäevas] esimesel päeval) doksasosiini keskmise AUC 10%- list suurenemist ilma statistiliselt oluliste muutusteta doksasosiini maksimaalse plasmakontsentratsiooni (CMAX) ja poolväärtusaja osas. Nimetatud doksasosiini AUC 10%-line suurenemine kasutamisel koos tsimetidiiniga jääb doksasosiini ja platseebo manustamisel täheldatud keskmise AUC individuaalsete kõikumiste (27% ulatuses) piiridesse.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Doksasosiini ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Ohtu lootele ei saa välistada. Seetõttu tohib doksasosiini kasutada raseduse ajal ainult sel juhul, kui võimalik kasu kaalub üles võimaliku riski. Loomkatsetes ei olnud doksasosiin teratogeenne. Annustes, mis olid 300 korda suuremad kui maksimaalne soovitatav annus inimestel, vähenes loodete elulemusmäär (vt lõik 5.3).

Imetamine

Doksasosiin on vastunäidustatud imetamise ajal, sest loomuuringute andmetel kumuleerub ravim lakteerivate rottide rinnapiima ja puudub teave ravimi eritumise kohta imetavate naiste rinnapiima.

Ravi vajadusel tuleb imetamine lõpetada (vt lõik 5.3).

Eesnäärme healoomulise hüperplaasia näidustuse korral - ei ole asjakohane.

Toime reaktsioonikiirusele

Eeskätt ravi alguses võib Kamiren XL põhjustada ülemäärast hüpotensiooni, mille tagajärjel võib patsiendil esineda pearinglust. Liiklusvahendite juhtimine ning masinatega töötamine ei ole sel perioodil soovitatav.

Kõrvaltoimed

Kontrollitud kliinilistes uuringutes täheldati doksasosiini kasutamisel kõige sagedamini posturaalset hüpotensiooni (millega harvadel juhtudel kaasnes minestus) või muid mittespetsiifilisi reaktsioone.

Kasutatavad esinemissagedused on järgmised: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni 1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Hingamisteede

 

 

 

 

infestatsioonid

infektsioon,

 

 

 

 

 

kuseteede

 

 

 

 

 

infektsioon

 

 

 

 

Vere ja

 

 

 

Leukopeenia,

 

lümfisüsteemi

 

 

 

trombotsüto-

 

häired

 

 

 

peenia

 

Immuun-

 

Allergiline

 

 

 

süsteemi häired

 

ravim-

 

 

 

 

 

reaktsioon

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Anoreksia,

 

 

 

toitumishäired

 

podagra,

 

 

 

 

 

söögiisu

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Agiteeritus

 

 

 

 

häired

 

depressioon,

 

 

 

 

 

 

ärevus, unetus,

 

 

 

 

 

 

närvilisus

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Unisus,

Aju-

 

Posturaalne

 

 

häired

pearinglus,

veresoonkonna

 

pearinglus,

 

 

 

peavalu

häired,

 

paresteesia

 

 

 

 

hüpoesteesia,

 

 

 

 

 

 

sünkoop,

 

 

 

 

 

 

treemor

 

 

 

 

Silma

 

 

 

Nägemise

Operatsiooni-

kahjustused

 

 

 

ähmastumine

aegne lõdva

 

 

 

 

 

iirise

 

 

 

 

 

sündroom (vt

 

 

 

 

 

lõik 4.4)

Kõrva ja

Vertiigo

Tinnitus

 

 

 

 

labürindi

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Südame häired

Palpitatsioonid

Stenokardia,

 

Bradükardia,

 

 

 

, tahhükardia

müokardi-

 

südame-

 

 

 

 

infarkt

 

arütmiad

 

 

Vaskulaarsed

Hüpotensioon,

 

 

Kuumahood

 

 

häired

posturaalne

 

 

 

 

 

 

hüpotensioon

 

 

 

 

 

Respiratoorsed,

Bronhiit, köha,

Ninaverejooks

 

Bronhospasm

 

 

rindkere ja

düspnoe, riniit

 

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhuvalu,

Kõhukinnisus,

 

 

 

 

häired

düspepsia,

meteorism,

 

 

 

 

 

suukuivus,

oksendamine,

 

 

 

 

 

iiveldus

gastroenteriit,

 

 

 

 

 

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

Maksa ja

 

Kõrvalekalded

 

Kolestaas,

 

 

sapiteede häired

 

maksa-

 

hepatiit,

 

 

 

 

funktsiooni

 

ikterus

 

 

 

 

näitajates

 

 

 

 

Naha ja

Sügelus

Nahalööve

 

Urtikaaria,

 

 

nahaaluskoe

 

 

 

alopeetsia,

 

 

kahjustused

 

 

 

purpur,

 

 

Lihas-skeleti ja

Seljavalu,

Artralgia

Lihas-

 

 

 

sidekoe

müalgia

 

krambid,

 

 

 

kahjustused

 

 

lihasnõrkus

 

 

 

Neerude ja

Tsüstiit,

Düsuuria, sage

Polüuuria

Suurenenud

 

 

kuseteede häired

kusepidamatus

urineerimine,

 

diurees

 

 

 

 

hematuuria

 

urineerimis-

 

 

 

 

 

 

häire,

 

 

 

 

 

 

noktuuria

 

 

Reproduktiiv-

 

Impotentsus

 

Güneko-

Retrograadne

süsteemi ja

 

 

 

mastia,

ejakulatsioon

rinnanäärme

 

 

 

priapism

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Üldised häired

Asteenia, valu

Valu, näoturse

 

Väsimus, halb

 

 

ja manustamis-

rinnus,

 

 

enesetunne

 

 

koha

gripilaadsed

 

 

 

 

 

reaktsioonid

sümptomid,

 

 

 

 

 

 

perifeerne

 

 

 

 

 

turse

 

 

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu

 

 

 

 

 

tõus

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Liiga suured annused võivad põhjustada peamiselt hüpotensiooni, pearinglust ja vertiigot, võimalik on ka sünkoop. Enamikul juhtudel piisab annuse vähendamisest või ravi ajutisest katkestamisest.

Kui ravimit manustatakse ettenähtust suurema annuses, võib tekkida hüpotensioon. Üleannustamise ravi: patsient tuleb paigutada lamavasse asendisse, pea allapoole ning jalad pisut

kõrgemale. Oksendamise indutseerimine ei ole soovitav. Ravimi seedetraktist kõrvaldamiseks tuleks rakendada teistsuguseid meetmeid (maoloputus, aktiveeritud söe manustamine, lahtistite manustamine). Ravi on sümptomaatiline ja selleks kasutatakse α-adrenoretseptorite agoniste, näiteks noradrenaliini.

Kuna doksasosiin on peaaegu täielikult seondunud vereplasma proteiinidega, on hemodialüüs ravimi kõrvaldamiseks ebaefektiivne.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Hüpertensioonivastased ained, alfa-adrenoretseptorite antagonistid, ATC-kood: C02CA04.

Doksasosiini manustamisel kõrgenenud vererõhuga haigetele täheldatakse kliiniliselt olulist vererõhu langust, mille põhjuseks on süsteemse vaskulaarse resistentsuse vähenemine veresoontes leiduvate alfa1-adrenoretseptorite selektiivse blokeerimise tagajärjel. Vererõhu väärtuse langus on sarnane mõõdetuna nii seisvas kui istuvas asendis. Doksasosiini ühekordne annus avaldab toimet 24 tunni vältel. Preparaadi täielik toime vererõhule ilmneb aga alles mitmenädalase regulaarse manustamise järgselt. Kui ravimi toime üksinda on ebapiisav, võib patsiente samaaegselt ravida teiste antihüpertensiivsete preparaatidega, nagu näiteks beeta-blokaatorid, diureetikumid, kaltsiumikanali antagonistid ning angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid.

Ravi doksasosiini kiirelt vabanevate ravimvormidega võib üle viia ravimile Kamiren XL ja annust suurendada vajaduse järgi.

On leitud, et doksasosiinil ei ole kahjulikke metaboolseid toimeid, mistõttu ta sobib patsientidele diabeedi, podagra ja insuliiniresistentsuse korral.

Doksasosiin sobib patsientidele, kellel on astma. vasaku vatsakese hüpertroofia ning ka vanemaealistele patsientidele. Doksasosiinravi tulemusena on täheldatud südame vasaku vatsakese hüpertroofia vähenemist; trombotsüütide agregatsiooni pärssimist ja koeplasminogeeni aktivaatori stimuleerimist. Samuti suurendab doksasosiin diabeedihaigete tundlikkust insuliini suhtes.

Lisaks antihüpertensiivsele efektile on doksasosiini pikaajalistes uuringutes avaldunud mõõdukat toimet üldkolesterooli sisaldusele veres, LDL-kolesterooli ja triglütseriidide kontsentratsiooni väärtustele ning seetõttu võib kasuks olla hüperlipideemiaga hüpertensiivselete patsientidele.

Doksasosiin takistab ureetra ülaosas ning eesnäärmes ureetrat ringjalt ümbritsevate ja seda komprimeerivate silelihaste kontraktsioone. Neid lihaseid lõõgastava toime tulemusena paraneb urineerimisprotsess ning seega leiab aset prostata healoomulise hüperplaasia puhuste vaevavate sümptomite oluline leevendumine. Preparaadi sümptomeid leevendav toime on tavaliselt täheldatav

juba kahe esimese ravinädala kestel ning ravikuuri edasises käigus ilmestub preparaadi soodne toime veelgi. Võrreldes tavaliste doksasosiini tablettidega on doksasosiin toimeainet pikaajaliselt vabastavate tablettide efektiivsuse ja ohutuse suhe soodsam.

Ravimi toime normaalsele vererõhule on peaaegu olematu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suukaudse imendumise järgselt imendub ravim Kamiren XL toimeainet prolongeeritult vabastavatest tablettidest hästi. Järk-järgult saavutab doksasosiin maksimaalse kontsentratsiooni vereplasmas 8...9 tunniga. Maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas moodustab toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamisel ainult ühe kolmandiku standardsete tablettide kasutamisel kujunevast maksimaalsest kontsentratsioonist, samas kui minimaalse kontsentratsiooni väärtused on mõlema ravimvormi kasutamisel samaväärsed. Seetõttu on doksasosiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel ravimi kontsentratsioon vereplasmas ühtlasem ning maksimaalse ja minimaalse kontsentratsiooni suhe on üle kahe korra väiksem kui standardsete tablettide kasutamisel.

Jaotumine

Preparaat on peaaegu kogu ulatuses seondunud vereplasma proteiinidega.

Biotransformatsioon

Doksasosiin metaboliseerub maksas esmajoones O-demetüülimise ja hüdroksüülimise teel.

Eliminatsioon

Doksasosiini eliminatsioon vereplasmast on bifaasiline, kusjuures terminaalse eliminatsiooni poolväärtusaeg on 22 tundi. Nimetatud farmakokineetilisel omadusel põhineb ka doksasosiini manustamine üks kord ööpäevas. Doksasosiin metaboliseerub peaaegu täielikult, muutumatul kujul eritub vähem kui 5% manustatud ravimist.

Eakatel patsientidel ja neerupuudulikkusega patsientidel ei ole doksasosiini farmakokineetilised omadused nooremate normaalse neerufunktsiooniga patsientidega võrreldes märkimisväärselt erinevad.

Doksasosiini kasutamise kohta maksakahjustusega haigetel ning samaaegselt koos ravimitega, mis mõjutavad metaboolseid protsesse maksas (näiteks tsimetidiin), on vähe andmeid. Kaheteistkümnel mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega haigel läbi viidud uuringus täheldati doksasosiini ühekordse manustamise järgselt AUC 43%-list suurenemist ja oraalse kliirensi 40%-list vähenemist.

Prekliinilised ohutusandmed

Doksasosiini suukaudse manustamise järgselt on LD50 väärtused hiirtel 2,935 g/kg ning rottidel üle 5 g/kg.

Rottidel ei põhjustanud isegi väga suurte doksasosiini annuste (kuni 100 mg/kg ööpäevas) manustamine nende seksuaalfunktsioonis ega viljakuses mingisuguseid häireid. Samuti ei põhjustanud ravim rottidel (ega ka küülikutel) järglaskonna hulgas arenguhäireid, kui doksasosiini manustati nendele kasteloomadele tiinuse ajal äärmiselt suurtes annustes.

Kui doksasosiini manustati suurtes annustes (50 mg/kg ööpäevas) emastele rottidele tiinuse hilises perioodis ning imetamise ajal, täheldati järglaskonnal kasvu- ja arengupeetust. Siiski ei esinenud nende käitumisele ja reproduktiivfunktsioonile pikaajalist kahjulikku toimet.

Doksasosiin kumuleerub rottide rinnapiima kontsentratsioonides, mis ületavad 20 korda ravimi kontsentratsiooni vereplasmas.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Hüpromelloos (E464) kaltsiumvesinikfosfaat, veevaba llaktoosmonohüdraat magneesiumstearaat (E572) titaandioksiid (E171) makrogool 400.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

5 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakendis (alumiiniumfoolium, OPA/Al/PVC-foolium) on toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette vastavalt 30; 84; 90 või 98 tk.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2006

Müügiloa viimase väljastamise kuupäev: 13.12.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2017