Humulin n - süstesuspensioon kolbampullis (100rü 1ml)

ATC Kood: A10AC01
Toimeaine: keskmise toimeajaga humaaninsuliin
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

HUMULIN N
süstesuspensioon kolbampullis (100RÜ 1ml)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Humulin N, 100 RÜ/ml süstesuspensioon kolbampullis humaaninsuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma diabeediõe, arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma diabeediõe, arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Humulin N ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Humulin N’i kasutamist
 3. Kuidas Humulin N’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Humulin N’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Humulin N ja milleks seda kasutatakse

Humulin N sisaldab toimeainena humaaninsuliini, mida kasutatakse diabeedi raviks. Teil tekib diabeet, kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, et sellega tagada veres oleva glükoosi (veresuhkur) sisalduse kontroll. Humulin N’i kasutatakse pikaajaliseks glükoosisisalduse kontrollimiseks. Ravimi toimet on pikendatud protamiinsulfaadi lisamisega suspensiooni koostisesse.

Arst räägib teile, kuidas nii Humulin N’i kui vajadusel ka kiiretoimelist insuliini kasutada. Igal insuliinitüübil on kaasas oma pakendi infoleht, mis teile just selle kohta infot annab. Ärge omapead ilma arsti sellekohase ettekirjutuseta manustatavat insuliinitüüpi muutke. Insuliinitüübi muutmisel olge väga ettevaatlik. Insuliini iga tüübi pakendil ja kolbampullil on erinev värv ja sümbol, mistõttu saate neil kergesti vahet teha.

Mida on vaja teada enne Humulin N’i kasutamist

Humulin N kolbampullides on sobilik süstimiseks ainult naha alla, korduvkasutatava pen-süstli abil. Rääkige oma arstile, kui teil on tarvis oma insuliini süstida teisel meetodil.

Ärge kasutage Humulin N’i:

 • kui teile tundub, et teil hakkab tekkima hüpoglükeemia (madal veresuhkur). Käesolevas infolehes tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt A lõigus 4);
 • kui olete humaaninsuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Humulin N’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

 • Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, võite te mitte tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad sümptomid on loetletud selles infolehes tagapool. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal süüa ning kui sageli ja kui suure füüsilise koormusega treenida. Samuti peate te hoolikalt oma veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vere glükoosisisaldust määrates.
 • Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus) pärast loomselt insuliinilt humaaninsuliinile üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused. Kui teil esineb sageli hüpoglükeemiat või teil on raske seda ära tunda, arutage palun seda oma arstiga.
 • Kui teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, rääkige sellest arstile, apteekrile või diabeediõele.
 • Kas te olete viimasel ajal haige olnud?
 • Kas teil on neeru või maksaprobleeme?
 • Kas te tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?
 • Ka alkoholi tarvitamisel võib teie insuliinivajadus muutuda.
 • Kui te plaanite välismaale sõitu, rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele. Ajavahe riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.
 • Mõnedel patsientidel, kellel 2. tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või kiire kehakaalu suurenemine või paiksed tursed (ödeem), rääkige sellest niipea kui võimalik oma arstile.

Muud ravimid ja Humulin N

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate järgmisi ravimeid:

 • steroidhormoonid,
 • kilpnäärme asendusravi,
 • veresuhkrut alandavad suukaudsed ravimid,
 • atsetüülsalitsüülhape (aspiriin),
 • kasvuhormoonid,
 • oktreotiid, lanreotiid,
 • beetastimulaatoreid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),
 • beetablokaatorid,
 • tiasiid või mõned antidepressandid (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid),
 • danasool,
 • mõned angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (nt kaptopriil, enalapriil) või angiotensiin II retseptori blokaatorid.

Rasedus , imetamine ja viljakus

Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnaga, võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus) korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage palun meeles selle asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima diabeediõe või raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

 • esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid
 • hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Humulin N sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes annuses, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Humulin N’i kasutada

3 ml kolbampull on mõeldud kasutamiseks ainult 3 ml pen-süstlis. Seda ei tohi kasutada 1,5 ml pen-süstlis.

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja kolbampulli etiketti insuliini nime ja tüübi suhtes. Veenduge, et olete saanud sellise Humulin’i, mida arst on teil palunud kasutada.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib igat kolbampulli kasutada ainult üks patsient, isegi kui süstevahendil nõel ära vahetatakse.

Annus

Te peate Humulin N’i süstima nagu oma basaalinsuliini. Teie arst ütleb teile, millist insuliini, kui palju, millal ja kui sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete nt loomselt insuliinilt üle humaaninsuliinile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui enne. See võib kehtida ainult esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat üleminekuperioodi.

Humulin N kolbampullides sobib süstimiseks ainult naha alla, kasutades korduvkasutatavat pen- süstlit. Rääkige oma arstile, kui teil on tarvis oma insuliini süstida teisel meetodil

Humulin N’i süstimiseks ettevalmistamine

Keerutage Humulin N’i sisaldavat kolbampulli peopesade vahel umbes 10 korda ringi ja seejärel keerake ampulli üles-alla umbes 10 korda, et insuliin enne kasutamist täielikult seguneks, kuni see näeb välja ühtlaselt piimjas või hägune. Kui välimus ei ole selline, siis korrake tegevust, kuni ravim on segunenud. Kolbampullis on väike klaaskuulike, mis aitab suspensiooni segada. Ärge raputage ampulli liiga jõuliselt, kuna see võib insuliini ajada vahule, mis omakorda takistab annuse õiget mõõtmist. Kolbampulle peab sageli kontrollima ning neid ei tohi kasutada, kui seal leidub aine kogumeid või kui kolbampulli põhja või seina külge on kinnitunud tahkeid valgeid osakesi, mille tõttu näib, nagu oleks ampulli sisu külmunud. Kontrollige seda iga kord enne, kui te end süstite.

Pen-süstli kasutamiseks ettevalmistamine

Kõigepealt peske käed puhtaks. Desinfitseerige kolbampulli kummimembraan.

Humulin N kolbampulle tohib kasutada ainult Lilly insuliini pen-süstlites, et tagada annuse täpne manustamine.

Kasutamisel järgige pen-süstliga kaasapandud juhendit. Asetage kolbampull pen-süstli sisse.

Reguleerige annuse suurus 1-le või 2-le ühikule. Hoidke pen-süstel asendis nõelaga ülespoole, koputage pen-süstli küljele, siis liiguvad süstlis asuvad õhumullid üles. Hoides pen-süstlit suunaga nõel ülespoole, vajutage süstimisnupule. Jätkake vajutamist, kuni nõelast väljub Humulin N tilk. Pen-süstlis võib olla väikesi õhumulle. Need endast ohtu ei kujuta, aga kui õhumull on aga liiga suur, võib see põhjustada süsteannuse koguselise ebatäpsuse.

Humulin N’i süstimine

Enne süstimist puhastage süstekoht, nagu teid on õpetatud. Süstige naha alla, nagu teid on õpetatud. Ärge süstige otse veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse veendumaks, et saite kogu annuse. Ärge hõõruge kohta, kuhu olete just süstinud. Süstimisel jälgige, et uus süstekoht asuks eelmisest süstekohast vähemalt 1 cm kaugusel, samuti vahetage süstekohti vastavalt teile antud juhisele.

Pärast süsti

Kohe kui süstimine on tehtud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades nõela väliskatet. Nii säilib insuliini steriilsus ega teki lekkeid, samuti ei pääse õhk pen-süstlisse ning nõel püsib puhtana.

Ärge andke oma pen-süstlit ega nõelu kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi.

Järgmised süstid

Hoidke kolbampulli pen-süstlis. Enne igat süstimist valige süstlil 1 või 2 ühikut, vajutage süstimisnupule, hoides süstalt nõelaga ülespoole, kuni nõelast väljub Humulin N tilk. Järelejäänud Humulin N’i koguse saate kindlaks teha kolbampulli küljel olevalt mõõdikult. Mõõdikul asetsevate märkide vahekaugused üksteisest tähistavad ligikaudu 20 ühikut (3 ml kolbampullil). Kui teile määratud annuselisest insuliinikogusest tuleb puudu, võtke uus kolbampull.

Teiste insuliinide segamine ja kasutamine Humulin N’i kolbampullis on keelatud. Tühjakssaanud kolbampull korduvkasutamisele ei kuulu.

Kui te süstite Humulin N’i rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite Humulin N’i rohkem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus langeda. Kontrollige oma veresuhku sisaldust (vaata A lõigus 4).

Kui te unustate Humulin N’i süstida

Kui te süstite Humulin N’i vähem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus tõusta. Kontrollige oma veresuhkru sisaldust. Ärge süstige kahekordset annust, kui süst jäi eelmisel korral tegemata.

Kui te lõpetate Humulin N’i süstimise

Kui te süstite Humulin N’i vähem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus tõusta liiga kõrgeks. Ärge vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Humaaninsuliinid võivad põhjustada hüpoglükeemiat (madal veresuhkru sisaldus). Rohkem informatsiooni hüpoglükeemia kohta saate allpool olevast lõigust “Tavalised diabeediga kaasuvad probleemid”.

Võimalikud kõrvaltoimed

Süsteemne allergia on väga harva esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 10 000-st). Sümptomid on järgmised:

vererõhu langus

kogu keha haarav lööve,

hingamisraskused,

vilistav hingamine,

kiired südamelöögid,

higistamine.

Kui te arvate, et teil on selline insuliiniallergia tekkinud seoses Humulin N’i kasutamisega, rääkige sellest koheselt arstiga.

Paikne allergia on sageli esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 10-st). Mõnedel inimestel tekib insuliini süstekoha ümbrusesse punetus, turse või sügelus. Tavaliselt taandub see iseenesest mõne päeva või nädala jooksul. Teatage sellest oma arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või lohkuvajumine) on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 100-st). Kui te märkate süstekohal naha paksenemist või lohkuvajumist, vahetage süstimiskohta ja pöörduge oma arsti poole.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru sisalduse parem kontroll, on teatatud tursetest (nt käsivarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Tavalised diabeediga kaasuvad probleemid

A.Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humulin N’i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud või

teil on süvenevad neeru- või maksaprobleemid.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru sisaldust.

Madala veresuhkru sisalduse esimesed sümptomid tekivad tavaliselt kiiresti ja nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus või värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid endal ära tunnete, vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

Ärge kasutage Humulin N’i, kui te arvate, et teil hakkab tekkima hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus).

Kui teie veresuhkru sisaldus on madal, sööge glükoositablette, suhkrut või jooge suhkruvett. Seejärel sööge puuvilja, mõned küpsised või võileiba vastavalt, kuidas arst on teile soovitanud ja puhake. See võib sageli teid aidata kergest hüpoglükeemiast või insuliini üleannusest üle saada. Kui teie seisund halveneb, hingamine muutub pindmiseks ning nahk kahvatuks, informeerige kohe arsti. Rasket hüpoglükeemiat ravitakse glükagooni süstiga. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagooni süst teid ei aita, tuleb minna haiglasse. Paluge arstilt endale glükagoonist rääkida.

B.Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos (ketohappesus)

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humulin N’i või mõne teise insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliiniannuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine või

palavik, infektsioon või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid tekivad aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuviljalõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss. Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

Kui hüpoglükeemiat (liiga vähe suhkrut veres) või hüperglükeemiat (liiga palju suhkrut veres) ei ravita, võivad need muutuda väga tõsiseks ja põhjustada peavalu, iiveldust, oksendamist, organismi veetustumist, teadvusetust, koomat või isegi surma.

KOLM LIHTSAT SAMMU hüpoglükeemia ja hüperglükeemia vältimiseks:

Hoidke alati käepärast tagavarasüstalt ja Humulin N’i tagavaraviaali.

Kandke alati kaasas midagi, mis näitab, et te olete diabeetik.

Kandke alati suhkrut endaga kaasas.

C. Haigestumine

Kui te olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus muutuda. Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini. Testige oma uriini või verd, jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest oma diabeediõele või arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Humulin N’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Enne esimest kasutamist hoidke Humulin N’i külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda. Kasutusel olevat pen-süstlit ja kolbampulli hoidke toatemperatuuril (kuni 30 °C) kuni 28 päeva. Ärge hoidke kasutusel olevat pen-süstlit või kolbampulli külmkapis. Ärge jätke ravimit otsese päikesevalguse kätte või soojuskehade lähedusse.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selles leidub aine kogumeid või kui kolbampulli põhja või seina külge on kinnitunud tahkeid valgeid osakesi, mille tõttu näib, nagu oleks ampulli sisu külmunud. Kontrollige seda iga kord enne, kui te end süstite.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humulin N sisaldab

 • Toimeaine on humaaninsuliin. Humaaninsuliini valmistatakse laborites rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Saadud insuliini struktuur on samasugune kui loomulikul hormoonil, mis on toodetud kõhunäärmes. Seetõttu on see erinev loomsest insuliinist. Humulin N’is olev humaaninsuliin on saadaval protamiinsulfaati sisaldava suspensioonina.
 • Teised koostisosad on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja süstevesi. Naatriumhüdroksiidi või vesinikkloriidhapet võib olla lisatud tootmisprotsessi käigus happesuse reguleerimiseks.

Kuidas Humulin N välja näeb ja pakendi sisu

Humulin N süstesuspensioon on valge, steriilne suspensioon ja sisaldab 100 RÜ humaaninsuliini ühes milliliitris (100 RÜ/ml). Iga kolbampull sisaldab 300 RÜ humaaninsuliini (3 ml).

Kolbampullid on 5 või 10 kaupa pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

Tootja Lilly France

2 Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, Prantsusmaa

või

Eli Lilly Italia S.p.A.

Via Antonio Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino,

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: 6 817 280

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Huminsulin „Lilly“ Basal (Austria)

Humuline NPH (Belgia, Luksemburg, Holland)

Humulin N (Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Sloveenia) Humulin N (NPH) Cartridge (Tšehhi Vabariik, Slovakkia)

Huminsulin Basal (NPH) für Pen 3 ml (Saksamaa) Humulin NPH (Küpros, Kreeka, Norra, Portugal, Rootsi) Humulin I (Iirimaa, Itaalia, Malta, Ühendkuningriik) Umuline NPH (Prantsusmaa)

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humulin N, 100 RÜ/ml süstesuspensioon kolbampullis

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml sisaldab 100 RÜ/ml humaaninsuliini (toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil E coli`st).

Üks kolbampull sisaldab 3 ml, mis vastab 300 RÜ isofaaninsuliinile.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstesuspensioon kolbampullis.

Humulin N on isotoonilises fosfaatpuhvris isofaanhumaaninsuliini valge kristalse sadestusega steriilne suspensioon.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Suhkurtõve ravi, kui glükoosi normaalse homöostaasi säilitamiseks on vajalik insuliini manustamine.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annuse peab määrama arst vastavalt patsiendi individuaalsele vajadusele.

Lapsed

Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Humulin N kolbampullides sobib ainult nahaaluseks süsteks korduvkasutatavast pen-süstlist. Humulin N-i ei tohi manustada veenisiseselt.

Nahaalused süstid tuleb teha õlavarde, reide, tuharasse või kõhunaha alla. Süstimiskohta tuleb muuta, nii et sama kohta ei kasutataks sagedamini kui ligikaudu üks kord kuus.

Mistahes Humulin-tüüpi insuliinipreparaadi süstimisel tuleb olla tähelepanelik, et nõel ei satuks veresoonde. Pärast mistahes insuliini süstimist ei tohi süstimiskohta masseerida. Patsientidele tuleb õpetada õiget süstimistehnikat.

Igas pakendis on pakendi infoleht juhistega, kuidas insuliini süstida.

Vastunäidustused

Hüpoglükeemia.

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes, välja arvatud siis, kui seda kasutatakse desensibilisatsiooni eesmärgil.

Peale Humulin R`i (lühitoimeline) ei tohi mitte mingil juhul teisi Humulin`i preparaate manustada veeni.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiendi üleviimine mõnele teisele insuliini tüübile või margile peab toimuma range meditsiinilise järelevalve all. Tugevuse, margi (tootja), tüübi (lühitoimeline, isofaan, segu), liigi (loomne insuliin, humaaninsuliin, humaaninsuliini analoog) ja/või tootmismeetodi (rekombinantse DNA tehnoloogia või loomse päritoluga insuliin) muutus võib põhjustada annuse muutmise vajadust.

Mõnedel humaaninsuliinile viidud patsientidel võib vajalikuks osutuda annuse muutmine võrreldes sellega, mida nad kasutasid loomsel insuliinil olles. Kui annust on vaja kohandada, võib seda teha esimese annusega või mõne esimese nädala või kuu jooksul.

Mõned patsiendid neist, kellel on pärast humaaninsuliinile üleviimist esinenud hüpoglükeemilised reaktsioonid, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid ei väljendunud nii selgesti või olid teistsugused kui loomse insuliini kasutamise korral. Patsientidel, kelle vere glükoosisisaldus on tunduvalt paranenud – nt intensiivse insuliinravi tagajärjel – võivad mõned või kõik hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid kaduda, millest neid tuleb teavitada. Muudeks olukordadeks, mis võivad hüpoglükeemia varajasi sümptomeid muuta või vähendada nende väljendumist, on pikaajaliselt kestnud diabeet, diabeetiline neuropaatia või mõned ravimid, nt beetablokaatorid. Korrigeerimata hüpoglükeemilised ja hüperglükeemilised reaktsioonid võivad põhjustada teadvuskadu, koomat või surma.

Ebaõigete annuste kasutamine või ravi katkestamine, eriti insuliinsõltuva diabeedi korral, võib esile kutsuda hüperglükeemiat ja diabeetilist ketoatsidoosi, mis võivad lõppeda surmaga.

Ravi humaaninsuliiniga võib esile kutsuda antikehade teket, kuid nende tiitrid on madalamad kui puhastatud loomsest insuliinist tekkinud antikehadel.

Neerupealiste-, hüpofüüsi- või kilpnäärmehaiguste ning neeru- või maksakahjustuse kaasnemisel võib insuliinivajadus oluliselt muutuda.

Haigestumise või emotsionaalse stressi korral võib insuliinivajadus suureneda.

Insuliini annuse kohandamine võib vajalik olla ka siis, kui patsient muudab oma füüsilise aktiivsuse taset või tavapärast dieeti.

Humaaninsuliini kombineerimine pioglitasooniga

Pioglitasooni kasutamisel koos insuliiniga on teatatud südamepuudulikkuse tekkest, eriti südamepuudulikkuse tekkeks kõrgendatud riskifaktoritega patsientidel. Sellega peab arvestama, kui kaalutakse pioglitasooni ja humaaninsuliini koosmanustamise vajadust. Selle kombinatsiooni kasutamisel tuleb patsiente südamepuudulikkuse sümptomite, kehakaalu suurenemise ja tursete tekke suhtes jälgida. Mistahes kardiaalsete sümptomite ägenemise korral tuleb ravi pioglitasooniga lõpetada.

Kasutamise ja käsitsemise juhised

Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib igat kolbampulli kasutada ainult üks patsient, isegi kui süstevahendil nõel ära vahetatakse.

Humulin N kolbampullidega kasutatavad pen-süstlid

Kolbampulle tohib kasutada ainult Lilly korduvkasutatavas insuliini pen-süstlis ja neid ei tohi kasutada teistes korduvkasutatavates pen-süstlites, sest teiste pen-süstlite puhul ei ole annuse täpsus tagatud.

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes annuses, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

On teada, et mõned ravimid mõjutavad glükoosi ainevahetust ja seetõttu tuleb enne teiste ravimite kasutamist koos humaaninsuliiniga arstiga nõu pidada (vt lõik 4.4). Arst peab võimalikke koostoimeid arvesse võtma ning küsima alati patsientidelt, kas nad kasutavad peale humaaninsuliini ka teisi ravimeid.

Hüperglükeemilise toimega ravimite, nt glükokortikosteroidide, türeoidhormoonide, kasvuhormoonide, danasooli, beeta2-sümpatomimeetikumide (nt ritodriin, salbutamool, terbutaliin) ja tiasiidide kasutamisel võib insuliinivajadus suureneda.

Hüpoglükeemilise toimega ainete, nt suukaudsete hüpoglükeemikumide, salitsülaatide (nt atsetüülsalitsüülhape), teatud antidepressantide (MAO inhibiitorid), teatud angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorite (kaptopriil, enalapriil), angiotensiin II retseptori blokaatorite, mitteselektiivsete beetablokaatorite või alkoholi manustamisel võib insuliinivajadus väheneda.

Somatostatiini analoogid (oktreotiid, lanreotiid) võivad nii vähendada kui ka suurendada insuliinivajadust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Raseduse ajal on oluline säilitada insuliiniga ravitava (insuliinsõltuv või rasedusdiabeeti põdev) patsiendi kontroll. Insuliinivajadus langeb tavaliselt raseduse esimesel ning tõuseb teisel ja kolmandal trimestril. Diabeetikut peab teavitama, et ta informeeriks oma raviarsti sellest, kui ta on rase või plaanib rasestumist.

Rasedate diabeedipatsientide puhul on oluline hoolikalt jälgida nii vereglükoosi regulatsiooni kui tervist üldiselt.

Imetavatel diabeedipatsientidel võib vajalikuks osutuda insuliini annuse ja/või dieedi korrigeerimine.

Toime reaktsioonikiirusele

Hüpoglükeemia võib kahjustada patsiendi kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõimet. See võib kujutada endast ohtu sellistes olukordades, kus need võimed omavad erilist tähtsust (nt autojuhtimine või liikuvate masinate käsitsemine).

Patsientidele tuleb öelda, et autojuhtimise ajal tuleb hüpoglükeemia nähtude suhtes olla eriti tähelepanelik. See kehtib eriti selliste patsientide kohta, kes ei tunne endal hüpoglükeemia hoiatavaid sümptomeid või sümptomid ei väljendu selgesti või kellel esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda autojuhtimise lubatavust.

Kõrvaltoimed

Hüpoglükeemia on kõige sagedasemaks insuliinraviga kaasnevaks kõrvaltoimeks, mis võib diabeedipatsientidel esineda. Raske hüpoglükeemiaga võib kaasneda teadvuskadu ning isegi surm. Hüpoglükeemia esinemises erilist sageduse muutust ei ole täheldatud, kuna hüpoglükeemia on nii insuliini annuse kui ka teiste faktorite, nt patsiendi dieedi ja füüsilise aktiivsuse tulemus.

Sageli (1/100 kuni <1/10) võib esineda paikne allergia. Paikne allergia võib avalduda punetuse, turse ja sügelusena insuliini süstekohas. See olukord laheneb tavaliselt mõne päeva kuni mõne nädalaga. Mõnedel juhtudel võivad sellised seisundid olla seotud mitte insuliini, vaid muude faktorite, nt puhastusaines sisalduvate ärritavate komponentide või vale süstimistehnikaga.

Süsteemne allergia, mis on väga harva esinev (< 1/10 000), kuid võib olla palju tõsisem, on generaliseerunud insuliiniallergia. Sellega võib kaasneda kogu keha lööve, õhupuudus, kähisev hingamine, vererõhu langus, pulsi kiirenemine või higistamine. Generaliseerunud allergia rasked juhtumid võivad olla eluohtlikud. Humulin’i raske allergia harvadel juhtudel on vaja rakendada kohest ravi. Vajalikuks võib osutuda insuliini vahetamine või desensibilisatsioon.

Aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100) võib esineda süstekoha lipodüstroofiat.

Insuliinraviga seoses on teatatud ödeemi juhtudest, eriti siis, kui intensiivistatud insuliinravi tulemusel on paranenud eelnevalt nõrk metaboolne kontroll.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Insuliini kohta puuduvad spetsiifilised üleannuse määratlused, kuna glükoosi kontsentratsioonid seerumis on tingitud insuliinisisalduse, tsirkuleeriva/vaba glükoosi ja teiste metaboolsete protsesside keerukatest koosmõjudest. Insuliini liigne kogus söödud toiduhulga või kulutatud energia suhtes võib põhjustada hüpoglükeemiat.

Hüpoglükeemiaga kaasnevateks sümptomiteks võivad olla loidus, segasus, südamepekslemine, peavalu, higistamine ja oksendamine.

Kerged hüpoglükeemia episoodid alluvad glükoosi või suhkrutoodete suukaudsele manustamisele.

Mõõduka raskusega hüpoglükeemiat saab korrigeerida glükagooni lihasesisese või nahaaluse manustamise abil, millele järgneb pärast patsiendi piisavat toibumist süsivesikute manustamine suu kaudu. Patsientidele, kes ei reageeri glükagooni manustamisele, tuleb manustada glükoosilahust veeni.

Kui patsient on koomas, tuleb glükagooni manustada lihasesse või naha alla. Kui glükagooni ei ole käepärast või patsiendil ei teki sellele vastust, tuleb manustada glükoosilahust veeni. Niipea kui patsiendil on teadvus taastunud, peab ta sööma.

Vajalikuks võib osutuda korduv süsivesikute manustamine ja jälgimine, sest pärast näilist kliinilist paranemist võib hüpoglükeemia taastuda.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Keskmise toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks, ATC-kood: A10AC01.

Humulin N on keskmise toimeajaga insuliinipreparaat.

Insuliini tähtsaimaks toimeks on glükoosiainevahetuse reguleerimine.

Peale selle omab insuliin mitut anaboolset ja antikataboolset toimet mitmele erinevale koele. Lihaskoes kaasneb sellega glükogeeni, rasvhapete, glütserooli ja valkude sünteesi ning aminohapete sidumise suurenemine, samas aga väheneb glükogenolüüs, glükoneogenees, ketogenees, lipolüüs, valkude katabolism ja aminohapete vabanemine.

Tüüpiline toimeprofiil (glükoosi utilisatsioonikõver) pärast nahaalust süsti on kujutatud allpool oleval joonisel tugeva joone abil. Varjutatud alaga on tähistatud erinevused, nagu näiteks insuliini toimeaeg ja/või tugevus, mis patsiendil võivad esineda. Individuaalne erinevus sõltub niisugustest asjaoludest, nagu annuse suurus, süstekoha temperatuur ja patsiendi füüsiline aktiivsus.

Humulin N

Aeg (tundides)

Farmakokineetilised omadused

Insuliini farmakokineetika ei kajasta selle hormooni metaboolset toimet. Seega on insuliini aktiivsuse määratlemiseks sobivaim uurida glükoosi utilisatsioonikõveraid (vastavalt ülaltoodule).

Prekliinilised ohutusandmed

Humulin on rekombinantse tehnoloogia abil toodetud humaaninsuliin. Subkroonilise toksikoloogia uuringutes ei ole registreeritud tõsiseid kõrvalnähte. In vitro ja in vivo geneetilise toksilisuse analüüside seeriast nähtus, et humaaninsuliin ei ole mutageenne.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Metakresool

Glütserool Fenool Protamiinsulfaat

Dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat Tsinkoksiid

Süstevesi

pH reguleerimiseks võidakse kasutada vesinikkloriidhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

Sobimatus

Humulin’i preparaate ei tohi segada teiste tootjate poolt valmistatud insuliinidega või loomsete insuliinidega.

Kõlblikkusaeg

Kasutusele võtmata kolbampull

3 aastat.

Pärast kolbampulli pen-süstlisse paigaldamist

28 päeva.

Säilitamise eritingimused

Kasutusele võtmata kolbampull

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Kolbampulle tuleb hoida otsese päikesevalguse ja liigse kuumuse eest kaitstult.

Pärast kolbampulli pen-süstlisse paigaldamist

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte hoida külmkapis. Paigaldatud kolbampulliga pen-süstlit ei tohi hoida sellele kinnitatud nõelaga.

Pakendi iseloomustus ja sisu

3 ml süstesuspensiooni kolbampullis (I tüüpi klaas), mille alaosas on kummist kolb ja ülaosas kattega ketasplomm (kummist). Pakendi suurused: 5 või 10 kolbampulli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Nõelu teist korda mitte kasutada. Hävitada nõelad vastutustundlikult. Nõelu ja pen-süstleid ei tohi teistega ühiselt kasutada. Kolbampulle on võimalik kasutada seni, kuni need tühjaks saavad, misjärel need tuleb nõuetekohaselt hävitada. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kasutamise ja käsitsemise juhised

Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib igat kolbampulli kasutada ainult üks patsient, isegi kui süstevahendil nõel ära vahetatakse.

Kolbampulle tohib kasutada ainult Lilly korduvkasutatavas insuliini pen-süstlis ja neid ei tohi kasutada teistes korduvkasutatavates pen-süstlites, sest teiste pen-süstlite puhul ei ole annuse täpsus tagatud.

a) Annuse ettevalmistamine

Vahetult enne kasutamist veeretatakse Humulin N kolbampulli kümme korda peopesade vahel ja pööratakse 180° võrra kümme korda üles-alla, et insuliin täielikult seguneks ja lahus oleks ühtlaselt hägune ning piimjas. Kui seda ei juhtu, tuleb protseduuri korrata, kuni ained on omavahel segunenud. Kolbampulli sees on väike klaaskuul, mis aitab insuliinil seguneda. Liiga jõuliselt ei tohi ampulli raputada, kuna see võib insuliini ajada vahule, mis omakorda takistab annuse õiget mõõtmist.

Kolbampulle peab aeg-ajalt kontrollima ning neid ei tohi kasutada, kui seal leidub aine kogumeid või kui kolbampulli põhja või seina külge on kinnitunud tahkeid valgeid osakesi, mille tõttu näib, nagu oleks ampulli sisu külmunud.

Kolbampullid ei ole valmistatud selle jaoks, et seal segada mõnda teist insuliini. Kolbampullid ei ole mõeldud uuesti täitmiseks.

Iga üksiku pen-süstli puhul peab järgima tootja juhiseid kolbampulli pen-süstlisse paigaldamisel, nõela kinnitamisel, eeltäitmisel ja insuliinisüsti tegemisel.

b) Annuse süstimine

Süstida insuliini täpne annus, nii nagu raviarst või diabeediõde on õpetanud.

Süstimiskohta tuleb muuta, nii et sama kohta ei kasutataks sagedamini kui ligikaudu üks kord kuus.

Igas pakendis sisaldub pakendi infoleht, millel on õpetatud, kuidas insuliini süstida.

MÜÜGILOA HOIDJA

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht,

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 08.01.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018