Fromilid uno - toimeainet modifitseeritult vabastav tablett (500mg)

ATC Kood: J01FA09
Toimeaine: klaritromütsiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

FROMILID UNO
toimeainet modifitseeritult vabastav tablett (500mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fromilid uno, 500 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Klaritromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi juhul kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Fromilid uno ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fromilid uno võtmist
 3. Kuidas Fromilid uno´t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Fromilid uno´t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Fromilid uno ja milleks seda kasutatakse

Fromilid uno tablettide toimeaine on makroliidide rühma kuuluv antibiootikum. Tema toime seisneb peamiselt inimorganismis infektsioone põhjustavate bakterite paljunemise pärssimises.

Fromilid uno on ette nähtud klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks: hingamisteede infektsioonide (näiteks nina kõrvalurgete, kurgupiirkonna, kurgumandlite, bronhide ja kopsuinfektsioonide) ning naha- ja pehmete kudede infektsioonide raviks.

Fromilid uno tabletid on näidustatud täiskasvanutele ja lastele alates 12-eluaastat ning vanematele.

Mida on vaja teada enne Fromilid uno võtmist

Ärge võtke Fromilid uno`t:

 • kui olete klaritromütsiini või teiste sama klassi antibiootikumide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on madal vere kaaliumi sisaldus (hüpokaleemia),
 • kui teil on tõsine maksapuudulikkus ja neeruprobleemid,
 • kui te võtate kõrge kolesterooli raviks ravimeid (nagu lovastatiin ja simvastatiin),
 • kui teil või kellelgi teie perekonnas on varem esinenud südame rütmihäireid (ventrikulaarne südame arütmia, sh torsade de pointes) või elektrokardiogrammi (EKG, südame elektrilise aktiivsuse mõõtmiseks kasutatav seade) ebanormaalseid näite, mida nimetatakse pikenenud QT sündroomiks,
 • kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:
 • ergotamiin või dihüdroergotamiin (migreeni raviks),
 • tsisapriid (mao häirete korral),
 • pimosiid (mõningate vaimsete häirete korral),
 • terfenadiin või astemisool (heinapalaviku või allergia korral),
 • teised ravimid, mis põhjustavad tõsiseid südame rütmihäireid,
 • tikagrelool (vere vedeldaja) või ranolasiin (stenokardia raviks),
 • kolhitsiin (podagra raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fromilid uno võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on tõsised neeruprobleemid,
 • kui teil on maksakahjustus,
 • kui Fromilid uno võtmise ajal tekib teil tõsine või pikemalt kestev kõhulahtisus, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga,
 • kui te kasutate kolhitsiini kuna see võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid,
 • pikaajaline Fromilid uno kasutamine võib põhjustada resistentsete bakterite ülekasvu (superinfektsioon),
 • kui teil on südamehaigus,
 • kui teil on aeglane südamerütm (bradükardia),
 • kui teil on veres madal magneesiumi sisaldus,
 • kui teil on porfüüria, ei tohi te klaritromütsiini võtta.

Muud ravimid ja Fromilid uno

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravimi toime võib muutuda kui Fromilid uno`t võetakse koos teiste ravimitega. Vajadusel tuleb ravimi annust muuta, kasutada teisi ettevaatusabinõusid või mõningatel juhtudel lõpetada nendest ühe ravimi võtmine. Eriti kohaldub see järgnevate ravimite puhul:

 • karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, valproaat (epilepsia ravimid),
 • teofülliin (astma raviks),
 • varfariin, atsenokumarool (vere vedeldajad),
 • ergotamiine või dihüdroergotamiin (migreeni raviks),
 • triasolaam, midasolaam või alprasolaam (rahusti),
 • disopüramiid, digoksiin, või verapamiil (südamerütmi häirete raviks),
 • statiinid (kõrge kolesterooli raviks),
 • pimosiid (skisofreenia ja teiste psühhiaatriliste häirete raviks),
 • flukonasool või itrakonasool (seeninfektsioonidele),
 • rifabutiin, rifampitsiin (mõningate infektsioonide vastased antibiootikumid),
 • etraviriin, efavirens, nevirapiin, zidovudiin, ritonaviir, atasanaviir või sakinaviir (HIV´i ravimid),
 • tsüklosporiin, siroliimus või takroliimus (organi transplantatsiooni hõlbustamiseks),
 • terfenadiin või astemisool (heinapalaviku või allergia korral),
 • tsisapriid või omeprasool (mao häirete korral),
 • aminoglükosiid antibiootikumid nagu näiteks gentamütsiin, streptomütsiin (teatud bakteriaalsete infektsioonide raviks),
 • kolhitsiin (podagra korral),
 • amlodipiin, diltiaseem (kõrge vererõhu korral),
 • tolterodiin (põie probleemide korral),
 • insuliin või teised suukaudsed antidiabeetikumid (diabeedi korral),
 • naistepuna (taimne ravim),
 • tsilostasool (jalgade vereringe parandamiseks),
 • metüülprednisoloon (põletiku korral),
 • sildenafiil, tadalafiil or vardenafiil (erketsioonihäirete korral),
 • vinblastiin (vähiravim).

Fromilid uno koos toidu ja joogiga

Võtke Fromilid uno tablette söögi ajal. Neelake tabletid alla tervelt, koos vähemalt poole klaasi veega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Klaritromütsiini kahjulike toimete selgitamiseks raseduse ajal ei ole piisavaid uuringuid inimestel teostatud. Kuna Fromilid uno kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud, määrab arst seda

ravimit teile ainult pärast seda, kui ta on põhjalikult hinnanud oodatava kasu ja võimaliku ohu vahekorda.

Klaritromütsiin eritub rinnapiima, mistõttu ei soovitata ravimi kasutamise ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fromilid uno võib panna teid tundma segasust, desorienteeritust või pearinglust, põhjustada krampe, paanikat reaalsuse suhtes või panna nägema asju mis ei ole päris. Enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduge, et te ei ole mõjutatud.

Fromilid uno sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Fromilid uno sisaldab naatriumi.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt "naatriumivaba".

Enam kui ühe Fromilid uno tableti manustamisel sisaldub annuses 25,7 mg naatriumi, mis on võrdne 1,28%-ga WHO poolt soovitatud naatriumi maksimaalsest ööpäevasest kogusest täiskasvanutel, s.o 2 g.

Kuidas Fromilid uno`t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus ja ravikuuri kestus sõltuvad infektsiooni tüübist ja asukohast, teie vanusest ning saavutatud ravitoimest.

Täiskasvanute ja üle 12-aastaste laste annus on tavaliselt üks kuni kaks 500 mg tabletti iga 24 tunni järel. Raskemate infektsioonide korral suurendatakse annust kahe 500 mg tabletini iga 24 tunni järel.

Tablette ei tohi purustada. Tabletid tuleb sisse võtta söögi ajal, neelates need alla tervelt, koos vähemalt poole klaasitäie vedelikuga.

Tavaliselt kestab ravikuur 6 kuni 14 päeva.

Kui teil on tunne, et Fromilid uno toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Fromilid uno tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga suure annuse, konsulteerige viivitamatult arsti või apteekriga.

Tavaliselt tekivad üleannustamise tulemusel seedetraktihäired (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu), peavalu ja segasus.

Kui te unustate Fromilid uno tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustate annuse õigeaegselt manustada, võtke ununenud annus niipea, kui see meenub. Järgmine annus manustage tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Fromilid uno võtmise

Võtke ravimit nii kaua, kui arst on teile soovitanud. Kui te katkestate ravi liiga varakult, võib haigus taastuda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on jaotatud järgnevatesse gruppidesse vastavalt sagedusele:

Väga sage:

Võib mõjutada rohkem kui 1 kasutajat 10-st

Sage:

Võib mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 100-st

Aeg-ajalt:

Võib mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 1000-st

Harv:

Võib mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 10000-st

Väga harv:

Võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st

Teadmata:

Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal

Sage

 • unetus,
 • peavalu, maitsetundlikkuse muutused,
 • kõhulahtisus, enda haiglasena tundmine või olemine, seedehäired, kõhuvalu,
 • kõrvalekalded maksaanalüüside tulemustes,
 • lööve, liigne higistamine.

Aeg-ajalt

 • infektsioonid nagu mao ja soolte põletik, kandidoos, vaginaalsed infektsioonid,
 • valgete vereliblede madal tase, aneemia, ja teised valgete vereliblede häired,
 • isukaotus,
 • närvilisus, ärevus,
 • pearinglus, unisus, treemor,
 • kõrvades vilistamine, peapööritus ja kuulmiskahjustus,
 • muutused südamerütmis, südamepekslemine,
 • veritsus ninast,
 • põletik suus, keelepõletik, mao põletik, tõsine episoodiline valu pärasooles, kõhukinnisus, suukuivus, röhatused, kõhugaasid, ülemäärane gaas maos ja oksendamine, maohappe tagasipaiskumine söögitorru (GERD),
 • sapijuhade läbipääsu häire, maksapõletik (hepatiit),
 • sügelemine, nõgestõbi, väikeste punaste täppide ilmumine nahale (makulopapulaarne lööve),
 • lihasvalu, lihastõmblused ja krambid,
 • palavik, valu rinnus, üldine halb enesetunne, väsimus (kurnatus), nõrkus, külmavärinad,
 • vere keemilise koostise muutused (nähtav veretestides).

Teadmata

 • raske ja pikaajaline kõhulahtisus, mis võib sisaldada verd või lima (pseudomembranoosne koliit), naha infektsioonid (erüsiipelas),
 • tõsine vere valgeliblede arvu vähenemine, mis teevad infektsioonidesse nakatumise töenäolisemaks (agranulotsütoos),
 • vere trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia),
 • tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamise raskenemist, näo, suu ja neeluturset või pearinglust (anafülaktiline reaktsioon, angioödeem),
 • ebatavalised unenäod, segaduses olek, desorientatsioon, asjade nägemine ja kuulmine (hallutsinatsioonid), psühhiaatrilised häired, depressioon,
 • krambid, maitsemeele puudumine, lõhnataju muutused,
 • torkimistunne või tuimus kätes või jalgades,
 • kuulmiskadu,
 • ebaregulaarne südamerütm, kiirenenud südamerütm,
 • veritsus,
 • pankrease põletik, värvimuutus keelel ja hammastel,
 • nahavärvi kollakaks muutumine ja teised maksa häired,
 • tõsine haigestumine koos villide tekkega nahale, suhu, silmadele ja genitaalidele (Stevensi

Johnson’i sündroom), tõsine haigestumine koos koorikutega nahal (toksiline epidermaalne nekrolüüs), akne, ravimlööve,

 • punane ketendav mädavilliline lööve koos nahaaluste sõlmekeste ja villidega (eksantematoosne pustuloos),
 • ebaharilik lihaste lagunemine, mis võib viia neeruhaiguseni (rabdomüolüüs), valu või lihasnõrkuseni,
 • neerupuudulikkus,
 • suurenenud risk veritsuseks, muutused uriini värvuses.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fromilid uno`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fromilid uno sisaldab

 • Toimeaine on klaritromütsiin. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg klaritromütsiini.
 • Teised koostisosad on naatriumalginaat, naatriumkaltsiumalginaat, laktoosmonohüdraat, povidoon, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat ning talk tableti sisus ja,hüpromelloos, kollane raudoksiid värvaine (E172), titaandioksiid (E171), propüleenglükool ning talk tableti kattes.

Kuidas Fromilid uno välja näeb ja pakendi sisu

Ühes pakendis on 5, 7, 10 või 14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. (+372) 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fromilid uno, 500 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg klaritromütsiini.

INN. Clarithromycinum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

 • laktoos: 213,75 mg tabletis
 • naatrium: 12,85 mg tabletis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on pruunikaskollased kaksikkumerad kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud “U”.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: tonsillofarüngiit, sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia, naha- ja pehmete kudede infektsioon (erüsiipel,

impetiigo, sekundaarne püoderma).

Fromilid Uno on näidustatud täiskasvanutele ja lastele alates 12-eluaastast.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed peaksid tavaliselt manustama ühe 500 mg tableti iga 24 tunni järel. Raskemate infektsioonide korral manustatakse iga 24 tunni järel kaks 500 mg tabletti.

Ravi kestab tavaliselt 6 kuni 14 päeva.

Lapsed

Kliinilistes uuringutes on läbi viidud klaritromütsiini suukaudse suspensiooni kasutamist lastel alates 6-elukuust kuni 12-eluaastani. Seetõttu peavad alla 12 aastased lapsed kasutama klaritromütsiini suukaudseid graanuleid.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on alla 30 ml/min tuleb klaritromütsiini annust vähendada poole võrra, näiteks 250 mg üks kord ööpäevas või 250 mg kaks korda ööpäevas tõsisemate infektsioonide korral. Nendel patsientidel ei tohi ravi ületada 14 päeva. 500 mg tablette ei saa anda väiksema annusena, sest tablette ei saa poolitada. Klaritromütsiini toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapsleid ei saa kasutada selles patsientide rühmas (vt. lõik 4.3)

Manustamisviis

Tablette ei tohi purustada. Tabletid tuleb sisse võtta söögi ajal.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus klaritromütsiini, makroliidantibiootikumide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kuna 500 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide annust ei saa vähendada on see vastunäidustatud patsientidele kelle kreatiniini kliirens jääb alla 30 ml/min. Teisi ravimvorme võib nende patsientide rühmas kasutada.

Klaritromütsiini samaaegne manustamine koos järgnevate ravimitega on vastunäidustatud: astemisool, tsisapriidi, pimosiid, terfenadiin kuna need võivad põhjustada QT intervalli pikenemist ja südame arütmiaid, koos ventrikulaarse tahhükardiaga, ventrikulaarse fibrillatsiooniga ja torsade de pointes´t (vt. lõik 4.5).

Samaaegne kasutamine koos tikagrelooli või ranolasiiniga on vastunäidustatud.

Klaritromütsiini samaaegne kasutamine ergotamiini või dihüdroergotamiiniga on vastuväidustatud kuna võib põhjustada alkaloid toksilisust.

Klaritromütsiini ei tohi anda patsientidele kellel on esinenud QT intervalli pikenemine (kaasasündinud või omandatud) või ventrikulaarne südame arütmia, kaasa arvatud torsade de pointes (vt lõik 4.4 ja 4.5).

Müopaatia, sh rabdomüolüüsi suurenenud tekkeriski tõttu ei tohi klaritromütsiini kasutada samaaegselt HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega (statiinidega), mis metaboliseeritakse suurel määral CYP3A4 poolt (lovastatiin või simvastatiin) (vt lõik 4.5).

Klaritromütsiini ei tohi anda hüpokaleemiaga patsientidele (QT intervalli pikenemise riski tõttu).

Patsiendid kes kannatavad tõsise maksapuudulikkuse all kombrinatsioonis neerukahjustusega ei tohi klaritromütsiini kasutada.

Nagu ka teiste tugevate CYP3A4 inhiitorite korral, ei tohi klaritromütsiini kasutada kolhitsiini võtvad patsiendid.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Arst ei tohi klaritromütsiini välja kirjutada rasedatele naistele, ilma kasu ja riske hoolikalt kaalumata, eriti esimese kolme raseduskuu jooksul (vt lõik 4.6).

Ettevaatlik tuleb olla raske neerupuudulikkusega patsientide puhul (vt. lõik 4.2).

Klaritromütsiin eritub peamiselt maksa kaudu. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik klaritromütsiini kasutamisel maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel. Ettevaatlik tuleb olla klaritromütsiini manustamisel mõõduka kuni tõsise neerupuudulikkusega patsientidele.

On teatatud fataalsest maksapuudulikkusest (vt lõik 4.8). Mõnedel patsientidel võis olla olemasolev

maksahaigus või võisid nad võtta teisi maksatoksilisi ravimeid. Patsiente tuleb teavitada, et nad lõpetaksid ravi ja pöörduksid oma arsti poole, kui neil tekivad maksahaiguse sümptomid, nt isutus, kollasus, tume uriin, kihelus või hellus kõhus.

Peaaegu kõigi antibiootikumide (sh makroliidide) puhul on teatatud pseudomembranoossest koliidist, mis võib ulatuda raskuselt kergest kuni eluohtlikuni. Peaaegu kõigi antibiootikumide (sh klaritromütsiini) kasutamisel on teatatud Clostridium difficile-ga seotud kõhulahtisusest (CDAD), mis võib raskusastmelt ulatuda kergest kõhulahtisusest fataalse koliidini. Ravi antibakteriaalsete ainetega muudab käärsoole normaalset mikrofloorat, mis võib viia Clostridium difficile ülekasvuni. Kõigil patsientidel, kellel tekib pärast antibiootikumide kasutamist kõhulahtisus, tuleb arvestada võimaliku CDAD-ga. Vajalik on hoolikas meditsiiniline anamnees, sest CDAD tekkest on teatatud isegi rohkem kui kaks kuud pärast antibakteriaalsete ravimite manustamist. Seetõttu tuleb kaaluda klaritromütsiinravi lõpetamist vaatamata ravinäidustusele.

Tuleb teha mikrobioloogilised uuringud ja alustada adekvaatset ravi. Peristaltikat pärssivaid ravimeid tuleb vältida.

Turuletulekujärgselt on klaritromütsiini ja kolhitsiini kooskasutamisel teatatud kolhitsiini toksilisest toimest, eriti vanemaealistel patsientidel; mõned neist juhtudest esinesid neerupuudulikkusega patsientidel. On teatatud mõne sellise patsiendi surmast (vt lõik 4.5). Kolhitsiini ja klaritromütsiini samaaegne manustamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Klaritromütsiini ja triasolobensodiasepiinide, nt triasolaami ja midasolaami samaaegsel manustamisel on soovitatav ettevaatus (vt lõik 4.5).

Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel teiste ototoksiliste ravimitega, eeskätt aminoglükosiididega on soovitav ettevaatus. Ravi jooksul ja pärast ravi tuleb kontrollida vestibulaarset ja auditoorset funktsiooni.

Kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed

Südame repolarisatsiooni ja QT-intervalli pikenemist on esinenud ravi korral teiste makroliididega, sh klaritromütsiiniga, mis annavad märku riskist südame rütmihäire ja torsade de pointes’i tekkeks (vt lõik 4.8). Kuna järgmised situatsioonid võivad viia ventrikulaarsete arütmiate tekkeni (sh torsade de pointes), tuleb klaritromütsiini kasutada ettevaatusega:

 • patsientidel, kellel on koronaararterite haigus, raske südamepuudulikkus, südame ülejuhtehäired või kliiniliselt oluline bradükardia,
 • patsientidel, kellel on elektrolüütide tasakaalu häired, nagu nt hüpomagneseemia. Klaritromütsiini ei tohi kasutada hüpokaleemiaga patsientidel (vt lõik 4.3)
 • patsientidel, kes samaaegselt kasutavad teisi ravimeid, mis pikendavad QT intervalli (vt lõik 4.5),
 • klaritromütsiini samaaegne manustamine koos astemisooli, tsisapriidi, pimosiidi ja terfendiiniga on vastunäidustatud (vt lõik 4.3),
 • klaritromütsiini ei tohi kasutada kaasasündinud või omandatud QT intervalli pikenemise või ventrikulaarse arütmia puhul (vt lõik 4.3).

Epidemioloogilised uuringud, milles on hinnatud kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete riski makroliidide kasutajatel, on olnud varieeruvate tulemustega. Mõned ülevaateuuringud on näidanud harva lühiajalist arütmia, müokardiinfarkti ja kardiovaskulaarse suremuse riski seoses makroliididega (sh klaritromütsiin). Klaritromütsiini määramisel tuleb neid riske ning ravist saadavat kasu arvesse võtta.

Pneumoonia: Streptococcus pneumoniae resistentsuse ärahoidmiseks makroliidide suhtes on tähtis teostada tundlikkuse uuringud enne kalritromütsiini määramist omandatud pneumoonia raviks. Haiglatekkese pneumoonia ravis tuleb klaritromütsiini kasutada kombinatsioonis teiste sobivate antibiootikumidega.

Kerge kuni mõõduka raskusega naha ja pehmete kudede infektsioone põhjustavad enamasti

Staphylococcus aureus ja Streptococcus pyogenes, mis mõlemad võivad olla makroliidide suhtes

resistentsed. Seetõttu on tähtis, et oleks teostatud tundlikkuse uuring. Juhul kui ei saa kasutada beeta- laktaamantibiootikume (nt allergia), võib esmavaliku ravimiks olla mõni muu antibiootikum nagu klindamütsiin. Praegu arvatakse, et makroliidid mõjutavad vaid mõningaid naha ja pehmete kudede infektsioonide tekitajaid nagu Corynebacterium minutissimum või akne vulgaris’e ja roospõletiku tekitajaid ning neid kasutatakse juhul kui penitsilliinravi ei saa kasutada.

Raskete ägedate ülitundlikkusreaktsioonide, nt anafülaksia, raskete naha kõrvaltoimete (nt ägeda generaliseerunud eksantematoosse pustuloosi (AGEP), Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilise epidermaalse nekrolüüsi ning ravimist tingitud, koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega esineva lööbe (DRESS)) puhul tuleb klaritromütsiinravi otsekohe lõpetada ja alustada viivitamatult sobivat ravi.

Klaritromütsiini koosmanustamisel ravimitega mis indutseerivad tsütokroom CYP3A4 ensüümi tuleb olla ettevaatlik (vt. lõik 4.5).

HMG-CoA reduktaasi inihibiitorid (statiinid): Klaritromütsiini samaaegne kasutamine lovastatiini või simvastatiiniga on vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Teiste statiinide kasutamise korral tuleb klaritromütsiini määramisel olla ettevaatlik. Statiine ja klaritromütsiini samaaegselt võtvatel patsientidel on esinenud rabdomüolüüsi. Patsiente tuleb jälgida müopaatia märkide ja sümptomite suhtes.,Klaritromütsiini määramisel koos statiinidega tuleb olla ettevaatlik. Olukorras, kus samaaegset klaritromütsiini ja statiinide kasutamist ei saa vältida, on soovitatav määrata statiine väikseimas võimalikus annuses. Kaaluda võib sellise statiini kasutamist, mis ei sõltu CYP3A metabolismist (nt fluvastatiin)

Suukaudsed hüpoglükeemilised ained/Insuliin: Klaritromütsiini kasutamine koos suukaudsete hüpoglükeemiliste ainete (nagu sulfonüüluuread) ja/või insuliiniga võib põhjustada olulist hüpoglükeemiat. Soovitatav on hoolikalt jälgida glükoosi taset (vt lõik 4.5).

Suukaudsed antikoagulandid: klaritromütsiini ja varfariini samaaegsel manustamisel esineb risk rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR) ja protrombiini aja väärtuse oluliseks suurenemiseks ja tõsiseks verejooksuks (vt lõik 4.5). Kui patsiendid saavad korraga klaritromütsiini ja suukaudseid antikoagulante, tuleb sageli kontrollida INR ja protrombiini aega.

H. pylori võib klaritromütsiinravile resistentseks muutuda.

Pikaajalise kasutamise tagajärjel võib sarnaselt teistele antibiootikumidele olla tulemuseks koloniseerumine suurenenud hulga mittetundlike bakterite ja seentega; kui tekib superinfektsioon, tuleb alustada sobivat ravi.

Tähelepanelik tuleb olla ka võimaliku klaritromütsiini ja teiste makroliidide, nagu ka linkomütsiini ja klindamütsiini ristuva resistentsuse suhtes.

Ravimi kasutamine ei ole soovitatav ka porfüüriat põdevatel patsientidel.

Fromilid uno sisaldab laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, lapp-laktaasidefitsiiti või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit võtta.

Fromilid uno sisaldab naatriumi.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt "naatriumivaba".

Enam kui ühe Fromilid uno tableti manustamisel on sisalduva naatriumi kogus on 25,7 mg, mis on võrdne 1,28%-ga WHO poolt soovitatud naatriumi maksimaalsest ööpäevasest kogusest täiskasvanutel, s.o 2 g.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Järgmiste ravimite kasutamine on rangelt vastunäidustatud võimalike raskete ravimi koostoimete tõttu:

Tsisapriid, pimosiid, astemisool ja terfenadiin

Klaritromütsiini ja tsisapriidi samaaegselt saavatel patsientidel on teatatud tsisapriidi taseme tõusust. See võib põhjustada QT intervalli pikenemist ja südame rütmihäireid, sh ventrikulaarset tahhükardiat, vatsakeste fibrillatsiooni ja torsade de pointes’i. Sarnaseid toimeid on täheldatud patsientidel, kes võtavad samaaegselt klaritromütsiini ja pimosiidi (vt lõik 4.3).

On teatatud, et makroliidid muudavad terfenadiini metabolismi, mis põhjustab terfenadiini taseme tõusu, mis mõnikord on seotud südame rütmihäirete, nagu QT-intervalli pikenemise, ventrikulaarse tahhükardia, vatsakeste fibrillatsiooni ja torsade de pointes’iga (vt lõik 4.3). Ühes uuringus 14 tervel vabatahtlikul põhjustas klaritromütsiini ja terfenadiini samaaegne manustamine terfenadiini happelise metaboliidi taseme kahe- kuni kolmekordse tõusu seerumis ja QT intervalli pikenemise, mis ei põhjustanud kliiniliselt märgatavat toimet. Sarnaseid toimeid on täheldatud astemisooli ja teiste makroliidide samaaegsel manustamisel.

Ergotamiin/ dihüdroergotamiin

Turuletulekujärgsed teated näitavad, et klaritromütsiini koosmanustamine ergotamiini või dihüdroergotamiiniga on seotud ergotamiini ägeda toksilisusega, mida iseloomustavad vasospasm ja isheemia jäsemetes ning teistes kudedes, sh kesknärvisüsteemis. Klaritromütsiini ja nende ravimite samaaegne manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

HMG-CoA-reduktaasi inhibiitorid (statiinid)

Klaritromütsiini samaaegne kasutamine lovastatiini või simvastatiiniga on vastunäidustatud (vt lõik 4.3), sest need statiinid metaboliseeritakse suurel määral CYP3A4 poolt ja samaaegne ravi klaritromütsiiniga tõstab nende plasmataset, mis suurendab müopaatia, sh rabdomüolüüsi tekkeriski. Klaritromütsiini ning neid statiine samaaegselt manustanud patsientide puhul on teatatud rabdomüolüüsist. Kui ravi klaritromütsiiniga ei saa vältida, tuleb ravi simvastatiini või lovastatiiniga ravikuuri ajaks peatada.

Klaritromütsiini määramisel koos statiinidega tuleb olla ettevaatlik. Olukorras, kus samaaegset klaritromütsiini ja statiinide kasutamist ei saa vältida, on soovitatav määrata statiine väikseimas võimalikus annuses. Kaaluda võib sellise statiini kasutamist, mis ei sõltu CYP3A metabolismist (nt fluvastatiin). Patsiente tuleb jälgida müopaatia märkide ja sümptomite suhtes.

Teiste ravimite toime klaritromütsiinile

Ravimid, mis indutseerivad CYP3A4 (nt rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal, lihtnaistepuna ürt), võivad indutseerida klaritromütsiini metabolismi. Selle tagajärjeks võib olla klaritromütsiini subterapeutiline kontsentratsioon, mis viib toime nõrgenemiseni. Lisaks võib osutuda vajalikuks CYP3A indutseerija taseme jälgimine plasmas, kuna see võib olla suurenenud klaritromütsiini inhibeeriva toime tõttu CYP3A4 suhtes (vt ka manustatava CYP3A4 kohta vastavat tooteinfot). Rifabutiini ja klaritromütsiini samaaegne manustamine põhjustas rifabutiini taseme tõusu ja klaritromütsiini taseme vähenemist seerumis koos suurenenud riskiga uveiidi tekkeks.

Järgmised ravimid mõjutavad teadaolevalt või arvatavalt klaritromütsiini tsirkuleerivat kontsentratsiooni; nõutav on klaritromütsiini annuse kohandamine või alternatiivse ravi kaalumine.

Efavirens, nevirapiin, rifampitsiin, rifabutiin ja rifapentiin

Tsütokroom P450 metabolismisüsteemi tugevad indutseerijad, nt efavirens, nevirapiin, rifampitsiin, rifabutiin ja rifapentiin võivad kiirendada klaritromütsiini metabolismi ja seeläbi vähendada klaritromütsiini taset plasmas, suurendades ka mikrobioloogiliselt aktiivse metaboliidi 14 OH- klaritromütsiini taset. Kuna klaritromütsiini ja 14-OH-klaritromütsiini mikrobioloogiline toime erinevate bakterite suhtes on erinev, võib klaritromütsiini manustamine koos ensüümi indutseerijatega

kahjustada soovitavat ravitoimet.

Etraviriin

Etraviriin vähendas ekspositsiooni klaritromütsiinile; aktiivse metaboliidi 14-OH-klaritromütsiini kontsentratsioon aga suurenes. Kuna 14-OH-klaritromütsiini aktiivsus Mycobacterium avium kompleksi (MAC) suhtes on vähenenud, võib olla muutunud üldine aktiivsus selle patogeeni suhtes; seetõttu tuleb MAC puhul kaaluda klaritromütsiini asemel alternatiivset ravi.

Flukonasool

200 mg flukonasooli üks kord ööpäevas samaaegne manustamine 500 mg klaritromütsiiniga kaks korda ööpäevas 21 tervele vabatahtlikule viis klaritromütsiini keskmise minimaalse tasakaalukontsentratsiooni (Cmin) ja kontsentratsioonikõvera aluse pindala (AUC) suurenemiseni vastavalt 33% ja 18% võrra. Samaaegne flukonasooli manustamine ei mõjutanud märkimisväärselt aktiivse metaboliidi 14-OH-klaritromütsiini tasakaalukontsentratsioone. Klaritromütsiini annuse kohandamine ei ole vajalik.

Ritonaviir

Farmakokineetiline uuring näitas, et samaaegne 200 mg ritonaviiri iga 8 tunni järel ja 500 mg klaritromütsiini iga 12 tunni järel manustamine põhjustas klaritromütsiini metabolismi märkimisväärse inhibeerimise. Samaaegsel manustamisel ritonaviiriga suurenes klaritromütsiini Cmax 31%, Cmin suurenes 182% ja AUC suurenes 77%. Täheldati 14-OH-klaritromütsiini moodustumise olulist täielikku inhibeerimist. Klaritromütsiini laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole normaalse neerufunktsiooniga patsientidel annuse vähendamine vajalik. Neerukahjustusega patsientidel tuleb siiski arvestada järgmiste annuste kohandamistega: Patsientidel, kellel ClCR on 30 kuni 60 ml/min, tuleb klaritromütsiini annust vähendada 50%. Patsientidel, kellel ClCR <30 ml/min, tuleb klaritromütsiini annust vähendada 75%. Klaritromütsiini annuseid, mis ületavad 1 g ööpäevas ei tohi koos ritonaviiriga manustada.

Sarnaseid annuse kohandamisi tuleb kaaluda neerufunktsiooni langusega patsientidel, kui ritonaviiri kasutatakse farmakokineetika parandajana koos teiste HIV proteaasi inhibiitoritega, sh atasanaviiriga ja sakvinaviiriga (vt allpool lõik Kahesuunalised farmakokineetilised koostoimed).

Klaritromütsiini toime teistele ravimitele

CYP3A-põhised koostoimed

Teadaolevalt CYP3A inhibeeriva klaritromütsiini samaaegne manustamine ravimitega, mis peamiselt metaboliseeritakse CYP3A vahendusel, võib põhjustada ravimi kontsentratsioonide suurenemisi, mis võivad tugevdada või pikendada samaaegselt kasutatava ravimi ravi- ja kõrvaltoimeid.

Klaritromütsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes saavad ravi teiste ravimitega, mis on teadaolevalt CYP3A ensüümi substraadid, eeskätt juhul kui CYP3A substraadil on kitsas ohutusvahemik (nt karbamasepiin) ja/või substraati metaboliseeritakse suurel määral selle ensüümi poolt.

Patsientidel, kes saavad samaaegselt klaritromütsiini, tuleb kaaluda annuse kohandamist ja võimalusel tuleb hoolikalt jälgida peamiselt CYP3A vahendusel metaboliseeritavate ravimite kontsentratsioone seerumis.

Järgmised ravimid või ravimirühmad metaboliseeritakse teadaolevalt või arvatavalt sama CYP3A isoensüümi vahendusel: alprasolaam, astemisool, karbamasepiin, tsilostasool, tsisapriid, tsüklosporiin, disopüramiid, tungaltera alkaloidid, lovastatiin, metüülprednisoloon, midasolaam, omeprasool, suukaudsed antikoagulandid (nt varfariin, vt lõik 4.4), atüüpilised antipsühhootikumid (nt kvetiapiin), pimosiid, kinidiin, rifabutiin, sildenafiil, simvastatiin, siroliimus, takroliimus, terfenadiin, triasolaam ja vinblastiin. Ravimid, mis toimivad sarnase mehhanismiga tsütokroom P450 süsteemi teiste isoensüümide vahendusel, on fenütoiin, teofülliin ja valproaat.

Antiarütmikumid

On turuletulekujärgseid teateid torsade de pointes’i tekkimisest klaritromütsiini samaaegsel kasutamisel koos kinidiini või disopüramiidiga. Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel koos nende ravimitega tuleb elektrokardiogrammil jälgida QT intervalli pikenemist. Klaritromütsiinravi ajal tuleb jälgida kinidiini ja disopüramiidi taset seerumis.

Klaritromütsiini ja disopüramiidi samaaegsel manustamisel on turustamise järgselt teatatud hüpoglükeemiast. Seetõttu tuleb klaritromütsiini ja disopüramiidi koosmanustamisel jälgida veresuhkru taset.

Suukaudsed hüpoglükeemilised ravimid/insuliin

Teatud hüpoglükeemiliste ravimite puhul nagu nategliniid ja repagliniid, võib klaritromütsiini CYP3A inhibeeriv toime põhjustada koos kasutamisel hüpoglükeemiat. Soovitav on hoolikas veresuhkru jälgimine.

Omeprasool

Tervetele täiskasvanud isikutele manustati klaritromütsiini (500 mg iga 8 tunni järel) kombinatsioonis omeprasooliga (40 mg ööpäevas). Omeprasooli tasakaaluseisundi kontsentratsioon plasmas suurenes samaaegsel klaritromütsiini manustamisel (Cmax, AUC0-24, ja t1/2 suurenesid vastavalt 30%, 89% ja 34% võrra). Mao pH 24 tunni keskmine väärtus oli 5,2, kui omeprasooli manustati ainsa ravimina ning 5,7, kui omeprasooli manustati koos klaritromütsiiniga.

Sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil

Kõik need fosfodiesteraasi inhibiitorid metaboliseeritakse vähemalt osaliselt CYP3A vahendusel ja klaritromütsiini samaaegne manustamine võib CYP3A inhibeerida. Klaritromütsiini manustamine koos sildenafiili, tadalafiili või vardenafiiliga võib tõenäoliselt põhjustada fosfodiesteraasi inhibiitori suurenenud ekspositsiooni. Sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili annuste vähendamist peaks kaaluma, kui neid ravimeid manustatakse koos klaritromütsiiniga.

Teofülliin, karbamasepiin

Kliiniliste uuringute tulemused näitavad mõõdukat, ent statistiliselt olulist (p≤0,05) tsirkuleeriva teofülliini või karbamasepiini taseme tõusu, kui üht neist ravimitest manustatakse koos klaritromütsiiniga. Võib kaaluda annuse vähendamist.

Suukaudsed antikoagulandid (nt varfariin, atsenokumarool)

Turuletulekujärgse perioodi spontaansed teated näitavad, et klaritromütsiini ja suukaudsete antikoagulantide koosmanustamine võib tugevdada suukaudsete antikoagulantide toimet. Kui patsiendid saavad samaaegselt klaritromütsiini ja suukaudseid antikoagulante, tuleb protrombiini aega hoolikalt jälgida.

Tolterodiin

Tolterodiini esmane metabolismi rada on tsütokroom P450 2D6 isovormi (CYP2D6) kaudu. Siiski on CYP2D6-vabas populatsiooni alamrühmas identifitseeritud metabolismi rada CYP3A kaudu. Selles populatsiooni alamrühmas põhjustab CYP3A inhibeerimine märgatavalt kõrgemaid tolterodiini kontsentratsioone seerumis. CYP3A inhibiitorite, nt klaritromütsiini olemasolul võib CYP2D6 aeglaselt metaboliseerival populatsioonil osutuda vajalikuks tolterodiini annust vähendada.

Triasolobensodiasepiinid (nt alprasolaam, midasolaam, triasolaam)

Kui midasolaami manustatakse koos klaritromütsiini tablettidega (500 mg kaks korda ööpäevas) suurenes midasolaami AUC 2,7 korda pärast midasolaami intravenoosset manustamist ja 7 korda pärast suukaudset manustamist. Suukaudse midasolaami ja klaritromütsiini koosmanustamist peab vältima. Kui intravenoosset midasolaami manustatakse koos klaritromütsiiniga, tuleb patsienti annuse kohandamise võimaldamiseks hoolikalt jälgida. Samu ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teistele bensodiasepiinidele, mis metaboliseeruvad CYP3A vahendusel, sh triasolaam ja alprasolaam. Bensodiasepiinide korral, mille eliminatsioon ei sõltu CYP3A-st (temasepaam, nitrasepaam, lorasepaam), ei ole kliiniliselt olulised koostoimed klaritromütsiiniga tõenäolised.

Klaritromütsiini ja triasolaami samaaegsel kasutamisel on esinenud turuletulekujärgseid teateid ravimite koostoimetest ja toimetest kesknärvisüsteemile (KNS) (nt somnolentsus ja segasus). Soovitatav on patsiente KNS-i farmakoloogiliste toimete suhtes jälgida.

Teised ravimi koostoimed

Aminoglükosiidid

Klaritromütsiini manustamisel samaaegselt koos teiste ototoksiliste ravimitega, eriti aminoglükosiididega, tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Kolhitsiin

Kolhitsiin on CYP3A ja väljavoolu transporteri P-glükoproteiini (Pgp) substraat. Teadaolevalt inhibeerivad klaritromütsiin ja teised makroliidid CYP3A-d ja Pgp-id. Klaritromütsiini ja kolhitsiini koosmanustamisel võib Pgp-i ja/või CYP3A inhibeerimine klaritromütsiini poolt viia kolhitsiini suurenenud ekspositsioonini. Patsiente tuleb kolhitsiini toksilise toime kliiniliste sümptomite suhtes jälgida (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Digoksiin

Digoksiin on väljavoolu transporteri P-glükoproteiini (Pgp) substraat. Teadaolevalt inhibeerib klaritromütsiin Pgp-id. Kui klaritromütsiini manustatakse koos digoksiiniga, võib Pgp inhibeerimine klaritromütsiini poolt viia digoksiini ekspositsiooni suurenemiseni. Turuletulekujärgse järelevalve käigus on samuti teatatud suurenenud digoksiini kontsentratsioonidest seerumis samaaegselt klaritromütsiini ja digoksiini saavatel patsientidel. Mõnedel patsientidel on avaldunud digoksiini toksilisuse kliinilised nähud, sh potentsiaalselt surmaga lõppevad arütmiad. Kui patsiendid saavad korraga digoksiini ja klaritromütsiini, peab hoolikalt jälgima digoksiini kontsentratsioone seerumis.

Zidovudiin

Klaritromütsiini tablettide ja zidovudiini samaaegne suukaudne manustamine HIV-infektsiooniga täiskasvanud patsientidele võib põhjustada zidovudiini tasakaalukontsentratsioonide vähenemist. Kuna klaritromütsiin ilmselt takistab samaaegselt manustatud suukaudse zidovudiini imendumist, saab seda koostoimet pea täielikult vältida, jättes klaritromütsiini ja zidovudiini annuste manustamise vahele 4- tunnised intervallid. Siiani ei näi see koostoime ilmnevat pediaatrilistel HIV-infektsiooniga patsientidel, kes võtavad klaritromütsiini suspensiooni koos zidovudiini või dideoksüinosiiniga. Antud koostoime on vähetõenäoline, kui klaritromütsiini manustatakse intravenoosse infusiooni teel.

Fenütoiin ja valproaat

On esinenud spontaanseid või kirjandusallikate teateid koostoimetest CYP3A inhibiitorite, sh klaritromütsiini ja ravimite vahel, mis teadaolevalt ei metaboliseeru CYP3A kaudu (nt fenütoiin ja valproaat). Nende ravimite puhul on soovitatav määrata nende seerumi taset, kui neid manustatakse samaaegselt klaritromütsiiniga. Teatatud on suurenenud kontsentratsioonidest seerumis.

Kahesuunalised farmakokineetilised koostoimed

Atasanaviir

Klaritromütsiin ja atasanaviir on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, ning esineb tõendeid kahesuunalisest ravimite koostoimest. Klaritromütsiini (500 mg kaks korda ööpäevas) ja atasanaviiri (400 mg üks kord ööpäevas) koosmanustamise tagajärjel suurenes 2-kordselt klaritromütsiini ekspositsioon ja 14-OH-klaritromütsiini ekspositsioon vähenes 70%, koos atasanaviiri AUC suurenemisega 28%. Klaritromütsiini laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole normaalse neerufunktsiooniga patsientidel annuse kohandamine vajalik. Mõõduka neerufunktsiooniga patsientidel (kreatiniini kliirens 30...60 ml/min) peab klaritromütsiini annust vähendama 50% võrra. Patsientidel, kellel on kreatiniini kliirens <30 ml/min, peab klaritromütsiini annust vähendama 75% võrra, kasutades sobivat klaritromütsiini ravimvormi. Suuremaid klaritromütsiini annuseid kui 1000 mg ööpäevas ei tohi koos proteaasi inhibiitoritega manustada.

Kaltsiumkanali blokaatorid

Klaritromütsiini ja CYP3A4 kaudu metaboliseeruvate kaltsiumkanali blokaatorite (nt verapamiil, amlodipiin, diltiaseem) koosmanustamisel tuleb hüpotensiooni tekkeriski tõttu olla ettevaatlik. Koostoime tõttu võivad suureneda klaritromütsiini ja kaltsiumkanali blokaatorite plasma kontsentratsioonid. Samaaegselt klaritromütsiini ja verapamiili kasutanud patsientidel on teatatud hüpotensiooni, bradüarütmia ja laktoatsidoosi tekkest.

Itrakonasool

Klaritromütsiin ja itrakonasool on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, mis viib kahesuunalisele ravimite koostoimele. Klaritromütsiin võib suurendada itrakonasooli taset plasmas, samas kui itrakonasool võib suurendada klaritromütsiini taset plasmas. Itrakonasooli ja klaritromütsiini samaaegselt võtvaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida tugevnenud või pikenenud farmakoloogilise toime nähtude või sümptomite suhtes.

Sakvinaviir

Klaritromütsiin ja sakvinaviir on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, ning esineb tõendeid kahesuunalisest ravimite koostoimest. Klaritromütsiini (500 mg kaks korda ööpäevas) ja sakvinaviiri (pehmed želatiinkapslid, 1200 mg kolm korda ööpäevas) samaaegne manustamine 12 tervele vabatahtlikule põhjustas vastavalt 177% ja 187% kõrgemad tasakaaluseisundi kontsentratsioonikõvera aluse pindala (AUC) ja maksimaalse kontsentratsiooni (Cmax) väärtused kui sakvinaviiri manustamisel üksinda. Klaritromütsiini AUC ja Cmax väärtused olid ligikaudu 40% kõrgemad kui klaritromütsiini manustamisel üksinda. Kahe ravimi koosmanustamisel piiratud aja jooksul uuritud annustes/ravimvormides ei ole annuse kohandamine vajalik. Vaatlusandmed ravimite koostoimete uuringutest, kus ravimvormina kasutati pehmet želatiinkapslit, ei pruugi olla ülekantavad sakvinaviiri kasutamisest tulenevatele toimetele, kasutades kõva želatiinkapsli ravimvormi. Vaatlusandmed ainult sakvinaviiriga teostatud ravimite koostoimete uuringutest ei pruugi olla ülekantavad kõrvaltoimetele, mida on täheldatud sakvinaviir-/ritonaviirravi korral. Kui sakvinaviiri manustatakse koos ritonaviiriga, peab arvestama ritonaviiri võimaliku toimega klaritromütsiinile.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Klaritromütsiini ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud. Uuringutest hiirtel, rottidel, küülikutel ja ahvidel saadud mitmesuguste andmete alusel ei saa välistada võimalust kõrvaltoimete tekkeks embrüofetaalsele arengule. Seetõttu ei ole kasutamine raseduse ajal soovitav ilma kasu ja riski hoolika kaalumiseta.

Imetamine

Klaritromütsiini ohutus imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud.

Klaritromütsiin eritub rinnapiima. Ravimi kasutamise ajaks tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad andmed klaritromütsiini toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsiendid kes juhivad autot või käsitlevad masinaid peavad arvestama võimalike kõrvaltoimete tekkega, nagu pearinglus, peapööritus, segasus ja desorienteeritus.

Kõrvaltoimed

a) Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad ja harilikumad klaritromütsiinravi kõrvaltoimed nii täiskasvanutel kui lastel on kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja maitsetundlikkuse muutused. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja on vastavuses makroliidantibiootikumide teadaoleva ohutusprofiiliga (vt lõik 4.8 alalõik b).

Kliiniliste uuringute jooksul puudusid olulised erinevused seedetrakti nende kõrvaltoimete esinemissageduses sõltumata sellest, kas patsiendirühmas esines mükobakteriaalset infektsiooni või mitte.

b) Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Järgnevas tabelis on esitatud kõrvaltoimed, millest teatati kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse kogemuse jooksul klaritromütsiini toimeainet kiiresti vabastavate tablettide, suukaudse suspensiooni graanulite, süstelahuse pulbri, toimeainet aeglustatult vabastavate tablettide ja toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettidega.

Kõrvaltoimed, mille põhjuslikku seost klaritromütsiiniga peeti vähemalt võimalikuks, on esitatud vastavalt organsüsteemi klassile ja esinemissagedusele, kasutades järgmist konventsiooni:

väga sage (≥1/10),

sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni < 1/100)

teadmata (kõrvaltoimed, millest on teatatud turuletulekujärgselt; esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduste rühmas on kõrvaltoimed esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras, kui tõsidust oli võimalik hinnata.

 

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

Infektsioonid ja

 

Kandidiaas,

Pseudomembranoosne

infestatsioonid

 

gastroenteriit,infektsioon,

koliit, erüsiipel

 

 

vaginaalne infektsioon

 

Vere ja

 

Leukopeenia, neutropeenia,

Agranulotsütoos,

lümfisüsteemi

 

trombotsüteemia, eosinofiilia

trombotsütopeenia

häired

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

Ülitundlikkus

Anafülaktiline

häired

 

 

reaktsioon,

 

 

 

angioödeem

Ainevahetus- ja

 

Isutus, vähenenud söögiisu

 

toitumishäired

 

 

 

Psühhiaatrilised

Insomnia

Ärevus, närvilisus

Psühhootiline häire,

häired

 

 

segasusseisund,

 

 

 

depersonalisatsioon,,

 

 

 

depressioon,

 

 

 

desorienteeritus,

 

 

 

hallutsinatsioon,

 

 

 

ebatavalised unenäod

Närvisüsteemi

Düsgeusia,

Pearinglus, unisus, värinad

Krambid, ageusia,

häired

peavalu,

 

parosmia, anosmia,

 

maitsetundlikku

 

paresteesia

 

se muutused

 

 

Kõrva ja

 

Peapööritus, kuulmiskahjustus,

Kurtus

labürindi häired

 

tinnitus

 

Südame häired

 

Elektrokardiogrammil QT

Torsade de pointes,

 

 

intervallic pikenemine ,

ventrikulaarne

 

 

palpitatsioonid

tahhükardia,

 

 

 

ventrikulaarne

 

 

 

fibrillatsioon

Vaskulaarsed

 

 

Verejooks

häired

 

 

 

Respiratoorsed,

 

Ninaverejooks

 

rindkere ja

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus,

Gastroösofageaalne reflukshaigus,

Äge pankreatiit, keele

 

oksendamine,

gastriit, proktalgia1 stomatiit,

värvuse muutus,

 

düspepsia,

glossiit, kõhupuhitus,

hammaste värvuse

5, 7, 104, 6, 8, 9

 

iiveldus,

kõhukinnisus, suu kuivus, röhitsus,

muutus

 

kõhuvalu

flatulents

 

Maksa ja

Maksafunktsiooni

Kolestaas, hepatiit,

Maksapuudulikkus,

sapiteede häired

analüüside

alaniinaminotransferaasi tõus,

hepatotsellulaarne

 

kõrvalekalded

aspartaataminotransferaasi tõus,

ikterus

 

 

gammaglutamüültransferaasi tõus

 

Naha ja

Lööve,

Pruriitus, urtikaaria,

Stevensi-Johnsoni

nahaaluskoe

hüperhidroos

makulopapuloosne lööve

sündroom, toksiline

häired

 

 

epidermaalne

 

 

 

nekrolüüs ,

 

 

 

ravimilööve

 

 

 

eosinofiilia ja

 

 

 

süsteemsete

 

 

 

sümptomitega

 

 

 

(DRESS), akne, äge

 

 

 

generaliseerunud

 

 

 

eksantematoosne

 

 

 

pustuloos (AGEP)

Lihas-skeleti ja

 

Lihasspasmid, müalgia

Rabdomüolüüs1,10,

sidekoe häired

 

 

müopaatia

Neerude ja

 

 

Neerupuudulikkus,

kuseteede häired

 

 

interstitsiaalne nefriit

Üldised häired ja

 

Halb enesetunne, püreksia,

 

manustamiskoha

 

asteenia, valu rinnus,

 

reaktsioonid

 

külmavärinad, väsimus

 

Uuringud

 

alkaalse fosfataasi tõus veres,

Rahvusvahelise

 

 

laktaatdehüdrogena asi tõus veres

normaliseeritud suhte

 

 

 

tõus, protrombiini

 

 

 

aja pikenemine,

 

 

 

uriini värvuse

 

 

 

muutused

1 Kõrvaltoimetest teatati ainult toimeainet aeglustatult vabastavate tablettide ravimvormi puhul 2 Kõrvaltoimetest teatati ainult suukaudse suspensiooni graanulite ravimvormi puhul

3 Kõrvaltoimetest teatati ainult toimeainet kiiresti vabastavate tablettide ravimvormi puhul vt lõik a)

vt lõik c)

c) Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Mõnede rabdomüolüüsi teadete korral oli klaritromütsiini manustatud koos muude ravimitega, mida on teadaolevalt seostatud rabdomüolüüsiga (nt statiinide, fibraatide, kolhitsiini või allopurinooliga) (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

On turuletulekujärgseid teateid ravimi koostoimetest ja kesknärvisüsteemi (KNS) toimetest (nt unisus ja segasus) klaritromütsiini ja triasolaami samaaegsel kasutamisel. Näidustatud on patsiendi jälgimine KNS farmakoloogiliste toimete tugevnemise suhtes (vt lõik 4.5).

Klaritromütsiini toimeainet aeglustatult vabastavate tablettide puhul on teatatud jääkidest väljaheites, mis esines sageli patsientidel, kellel oli anatoomilisi (sh ileostoom või kolostoom) või funktsionaalseid seedetrakti häireid koos seedetrakti läbimise aja lühenemisega. Paljudes teadetes leiti tabletijääke seoses kõhulahtisusega. On soovitatav, et patsiendid, kes leiavad väljaheitest tabletijääke ja kelle seisund ei ole paranenud, viidaks üle mõnele teisele klaritromütsiini ravimvormile (nt suspensioon) või mõnele muule antibiootikumile.

Erirühmad: kõrvaltoimed immunosupressiooniga patsientidel (vt lõik e)

d) Lapsed

Kliinilised uuringud viidi läbi klaritromütsiini pediaatrilise suspensiooniga 6 kuu kuni 12 aasta vanustel lastel. Seetõttu peavad alla 12-aastased lapsed kasutama klaritromütsiini pediaatrilist suspensiooni. Andmed on ebapiisavad, et soovitada intravenoosse klaritromütsiini annustamisskeemi noorematele kui 18-aastastele patsientidele.

Lastel on kõrvaltoimete oodatav esinemissagedus, tüüp ja raskus samasugused kui täiskasvanutel.

e) Muud erirühmad

Immunosupressiooniga patsiendid

AIDS-iga ja teiste immunosupressiooni vormidega patsientide mükobakteriaalsete infektsioonide ravimisel suurte annuste klaritromütsiiniga pika aja jooksul oli tihti raske eristada kõrvaltoimeid, mis võisid olla tingitud klaritromütsiini manustamisest, inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) haiguse tunnustest või samaaegsest haigestumisest.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks täiskasvanud patsientidel, kes said ööpäevaseid koguannuseid 1000 mg ja 2000 mg klaritromütsiini, olid: iiveldus, oksendamine, maitsetundlikkuse häired, kõhuvalu, kõhulahtisus, lööve, flatulents, peavalu, kõhukinnisus, kuulmishäired, seerumi glutamaat-oksaloatsetaat transaminaasi (SGOT) ja seerumi glutamaat-püruvaat transaminaasi (SGPT) tõusud. Täiendavad vähese sagedusega kõrvaltoimed olid düspnoe, unetus ja suukuivus. Esinemissagedus oli võrreldav nii 1000 mg kui 2000 mg ravi saanud patsientidel, kuid oli üldiselt ligikaudu 3 kuni 4 korda sagedasem patsientidel, kes said ööpäevaseid klaritromütsiini annuseid 4000 mg.

Nendel immunosupressiooniga patsientidel hinnati laboratoorsete analüüside tulemusi spetsiaalse testiga, analüüsides neid väärtusi väljaspool tõsise kõrvalekalde taset (st äärmiselt kõrge või madal piir). Nende kriteeriumite alusel esines ligikaudu 2% kuni 3% sellistest patsientidest, kes said ööpäevas 1000 mg või 2000 mg klaritromütsiini, tõsiseid SGOT ja SGPT väärtuste kõrvalekaldeid ning valgevereliblede ja vereliistakute ebanormaalselt madalaid väärtusi. Väiksemal osal patsientidel nendes annustamisrühmades olid tõusnud ka vere uurealämmastiku tase. Patsientidel, kes said 4000 mg ööpäevas, täheldati kõikide parameetrite, v.a valgevereliblede, ebanormaalseid väärtusi natuke sagedamini.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Teadete alusel võib oodata, et klaritromütsiini suurte annuste sissevõtmisel tekivad seedetrakti sümptomid. Ühel patsiendil, kellel oli anamneesis bipolaarne häire, ilmnesid 8 mg klaritromütsiini sissevõtmisel vaimsed häired, paranoiline käitumine, hüpokaleemia ja hüpokseemia.

Ravi

Üleannustamisega kaasnevaid kõrvaltoimeid tuleb ravida viivitamatult imendumata jäänud ravimite eemaldamisega ja toetavate meetmetega. Nagu teistegi makroliidide puhul ei saa klaritromütsiini seerumi taset hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsiga märkimisväärselt vähendada.

Üleannustamise korral tuleb lõpetada intravenoosse klaritromütsiini manustamine (süstelahuse pulber) ja kasutusele tuleb võtta kõik õiged toetavad meetmed.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: makroliidid, ATC-kood: J01FA09.

Toimemehhanism

Makroliidantibiootikum klaritromütsiin on erütromütsiini poolsünteetiline derivaat. Makroliidid seonduvad mikroobiraku ribosoomide 50S alaühiku P-seondumiskohaga ja inhibeerivad selle kaudu valgusünteesi. Selle tagajärjel häirub bakteri rakuseina normaalne funktsioneerimine. Ribosoomide suure ehitusliku erinevuse tõttu inimorganismi rakkudes on ravimi seondumine inimorganismi ribosoomidega välistatud. See on ka tõenäoliselt seletus, miks makroliidid on inimestele vähetoksilised.

Klooramfenikool ja linkoosamiidid konkureerivad makroliididega seondumisel teatud bakterite ribosoomi P-seondumiskohaga, mistõttu nende ravimite omavaheline toime on antagonistlik. Antibakteriaalne toime esineb lisaks klaritromütsiinile endale ka tema metaboliidil, 14- hüdroksüklaritromütsiinil. Haemophilus influenzae-vastane toime on metaboliidil kaks korda tugevam kui klaritromütsiini enda toime.

Makroliidide toime on eelkõige bakteriostaatiline. Siiski sõltub toime ka makroliidi kogusest, bakterite arvust ning bakteri rakutsüklist antibiootikumi manustamise hetkel. Sarnaselt teistele makroliididele võib ka klaritromütsiin toimida bakteritsiidselt. Ta toimib bakteritsiidselt Streptococcus pyogenes'e, Streptococcus pneumoniae ja Moraxella catarrhalis'e suhtes. Tänapäevaste uuringute alusel on makroliid seda efektiivsem, mida pikem on aeg, kui antibiootikumi kontsentratsioon püsib kõrgemal minimaalsest inhibeerivast kontsentratsioonist (MIC).

Bakterite klaritromütsiintundlikkuse määramiseks kasutatakse standardiseeritud lahjendusmeetodit (NCCLS). Mikroorganism loetakse klaritromütsiinile tundlikuks siis, kui MIC on ≤ 2 µg/ml ning resistentseks, kui MIC on ≥ 8 µg/ml. Streptokokkidel (sh Streptococcus pneumoniae) puhul loetakse tundlikkuspiiriks MIC väärtust ≤ 0,25 µg/ml ning resistentsuse piiriks MIC väärtust ≥ 1,0 µg/ml. Haemophilus influenzae on loetakse klaritromütsiintundlikuks, kui MIC väärtus on ≤ 8 µg/ml ja resistentseks, kui MIC väärtus on ≥ 32 µg/ml.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Klaritromütsiini imendumine toimeainet modifitseeritult vabastavatest tablettidest toimub aeglaselt, kuid imenduv kogus on sama, mis sama annuse puhul kiiretoimelisest ravimvormist imenduv kogus. Maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseks kuluv aeg on pikem, samuti on maksimaalne kontsentratsioon ise mõnevõrra väiksem. Pärast maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseks kulunud aega (tMAX) on mõlema klaritromütsiini ravimvormi farmakokineetilised omadused samasugused. Püsiseisundi tingimused kujunevad välja 3-päevase raviga. Kui patsient manustab toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette tühja kõhuga, on ravimi biosaadavus 30% võrra väiksem kui täis kõhuga manustamisel. Seetõttu tuleb neid ravimeid manustada söögi ajal.

Jaotumine

Klaritromütsiini kontsentratsioon kudedes on umbes 10 korda suurem kui ravimi kontsentratsioon vereseerumis. Eriti kõrge on kontsentratsioon kopsudes (8,8 mg/kg), mandlites (1,6 mg/kg), nina limaskestas, nahas, süljes, alveolaarrakkudes, rögas ja keskkõrvas. Klaritromütsiin seondub plasmavalkudega vaid vähesel määral ning see seondumine on pöörduv.

Biotransformatsioon

Klaritromütsiin metaboliseerub maksas. Teada on vähemalt 7 erinevat klaritromütsiini metaboliiti. Olulisim neist on 14-hüdroksüklaritromütsiin.

Eritumine

Nii pika- kui kiiretoimelise ravimvormi kasutamisel on klaritromütsiini poolväärtusaeg sama. Umbes 40% klaritromütsiinist elimineerub uriiniga ja 30% väljaheitega.

Muud erirümad

Eakad patsiendid: Uuringute andmetel ei ole eakatel patsientidel annuste kohandamine vajalik, kui tegemist ei ole raske neerupuudulikkuse juhuga.

Haiguste mõju farmakokineetikale: 200 mg klaritromütsiini manustamisel raske neerupuudulikkusega patsiendile olid ravimi maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis ja AUC väärtus suuremad kui tervetel vabatahtlikel. Samuti toimus nendel patsientidel klaritromütsiini eritumine organismist tervetega võrreldes aeglasemalt. Eeltoodud tulemused näitavad, et raske neerupuudulikkuse korral on vajalik ravimi annuste vähendamine või manustamisintervallide pikendamine. Seetõttu ei sobi toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid neile patsientidele, kelle kreatiniini kliirens on alla 0,5 ml/s (30 ml/min). Nendele patsientidele tuleb määrata toimeainet koheselt vabastavaid klaritromütsiini tablette ning annuseid vastavalt vajadusele kohandada.

Prekliinilised ohutusandmed

Akuutse toksilisuse uuringute põhjal oli klaritromütsiin kasteloomadele vähetoksiline ravim.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

 1. LD50 väärtus suukaudsel manustamisel oli 1,5…>5 g/kg ja parenteraalse manustamise korral 0,7…>5,0 g/kg. Väga suurte annuste korduval manustamisel ilmnes, et klaritromütsiinil on hepatotoksiline ja nefrotoksiline toime ning samuti kahjustab preparaat seedetrakti. Kuigi klaritromütsiin avaldab toimet loote ja embrüo arengule, ei ole otseselt teratogeenset toimet täheldatud. Arvukates in vitro ja in vivo uuringutes ei ole ravimil täheldatud ka mutageenset toimet. Kartsinogeensusuuringute kohta andmed kirjanduses puuduvad. Mõningad ravimvormid on põhjustanud paikset ärritust. Klaritromütsiin ei indutseeri spetsiifiliste antigeenide teket.

Tableti sisu:

Naatriumalginaat

Naatrium-kaltsiumalginaat

Laktoosmonohüdraat

Povidoon

Polüsorbaat 80

Kolloidne veevaba räni

Magneesiumstearaat

Talk

Tableti kate:

Talk

Hüpromelloos

Kollane raudkoksiid-värvaine (E172)

Titaandioksiid (E171)

Propüleenglükool

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumfooliumist ja PVC/PVDC-fooliumist blisterpakend: 5, 7, 10 või 14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti ühes pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.12.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 3.12.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2018