Finasteride accord - õhukese polümeerikattega tablett (1mg)

ATC Kood: D11AX10
Toimeaine: finasteriid
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

FINASTERIDE ACCORD
õhukese polümeerikattega tablett (1mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Finasteride Accord, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Finasteriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Finasteride Accord 1 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Finasteride Accord 1 mg võtmist
 3. Kuidas Finasteride Accord 1 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Finasteride Accord 1 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Finasteride Accord 1 mg ja milleks seda kasutatakse

Finasteride Accord 1 mg tabletid sisaldavad finasteriidi. Finasteriid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5-alfareduktaasi inhibiitoriteks.

Arst on määranud teile ravi Finasteride Accord 1 mg-ga, sest teil esineb meestüüpi juuste väljalangemine (nimetatakse ka androgeenseks alopeetsiaks). Finasteride Accord 1 mg hoiab meestel ära edasise juuste väljalangemise. Finasteride Accord 1 mg kasutamisest võivad kasu saada mehed, kellel esineb kerge kuni mõõdukas, kuid mitte täielik juuste väljalangemine. Finasteride Accord 1 mg blokeerib tähtsa ensüümi (II tüüpi 5-alfareduktaas), mis osaleb juuksefolliikuli regulatsioonis. Peanahas alandab Finasteride Accord 1 mg dihüdrotestosterooni (DHT) taset, mis on põhiline meestüüpi juuste väljalangemise põhjus. Sel viisil aitab Finasteride Accord 1 mg peatada kiilaks muutumise protsessi ja ära hoida edasise juuste väljalangemise.

Mida on vaja teada enne Finasteride Accord 1 mg võtmist

Ärge võtke Finasteride Accord 1 mg:

 • kui olete finasteriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te olete laps või nooruk.
 • kui te olete naine (vt ka lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“). Kliinilistes uuringutes on leitud, et Finasteride Accord 1 mg ei ole tõhus juuste väljalangemise (androgeenne alopeetsia) ravis naistel.
 • kui te juba võtate finasteriidi või mõnda teist 5alfareduktaasi inhibiitorit eesnäärme healoomulise suurenemise või mõne muu haiguse raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Finasteride Accord 1mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne finasteriidiga ravi alustamist ja ravi ajal tuleb määrata eesnäärmespetsiifilise antigeeni (PSA) sisaldust seerumis.

Finasteriid võib mõjutada meeste viljakust. Patsiendid, kes plaanivad eostada last, peaksid kaaluma ravi lõpetamist.

Meeleolumuutused ja depressioon

Finasteride Accord 1 mg tablettidega ravitud patsientidel on teatatud meeleolumuutustest, sealhulgas meeleolu langus, depressioon ja harvematel juhtudel suitsiidimõtted. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, lõpetage Finasteride Accord 1 mg tablettide võtmine ja pöörduge abi saamiseks oma arsti poole nii kiiresti kui võimalik.

Muud ravimid ja Finasteride Accord 1 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Finasteride Accord 1 mg ei mõjuta tavaliselt teiste ravimite toimet.

Puuduvad andmed Finasteride Accord 1 mg kasutamise kohta koos paikselt (nahale) manustatava minoksidiiliga meestüüpi juuste väljalangemise korral. Kombinatsioon ei ole soovitatav.

Finasteride Accord 1 mg koos toidu ja joogiga

Finasteride Accord 1 mg võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Finasteride Accord 1 mg on mõeldud ainult meestele.

Naised, kes on või võivad olla rasedad, ei tohi puutuda Finasteride Accord 1 mg tablette, eriti kui need on poolitatud või purustatud. Kui finasteriid imendub läbi naha või seda võtab suu kaudu naine, kes kannab meessoost loodet, võib laps sündida suguelundite väärarengutega.

Kui patsiendi seksuaalpartner on või võib olla rase, peab patsient vältima partneri kokkupuudet seemnevedelikuga (nt kasutades kondoomi) või lõpetama ravi finasteriidiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad andmed selle kohta, et Finasteride Accord 1 mg mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Finasteride Accord 1 mg koostisainete suhtes

See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Finasteride Accord 1mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks Finasteride Accord 1 mg tablett ööpäevas (vastab 1 mg finasteriidile). Õhukese polümeerikattega tablette võib võtta tühja kõhuga või söögi ajal. Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb neelata tervelt, neid ei tohi poolitada ega purustada.

 • Finasteride Accord 1 mg ei toimi kiiremini ega paremini, kui te võtate seda sagedamini kui üks kord päevas.
 • Meestüüpi juuste väljalangemine on seisund, mis tekib pika aja jooksul. Üldiselt võib olla vaja ravimit kasutada 3...6 kuud enne, kui te märkate juuste tiheduse suurenemist või juuste väljalangemise vähenemist.
 • Arst aitab teil hinnata, kas Finasteride Accord 1 mg toimib. Tähtis on jätkata Finasteride Accord 1 mg võtmist senikaua, kui arst soovitab.

Maksafunktsiooni häirega patsiendid

Puudub kasutamise kogemus maksafunktsioonihäirega patsientidel.

Neerufunktsiooni häirega patsiendid

Neerufunktsiooni häirega patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Kui te võtate Finasteride Accord 1 mg rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem Finasteride Accord 1 mg kui ette nähtud või kui keegi teine on võtnud mõne tableti, pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke allesjäänud tabletid või tühi pakend endaga kaasa, et oleks teada, millist ravimit te võtsite.

Kui te unustate Finasteride Accord 1 mg võtta

Kui te unustate Finasteride Accord 1 mg annuse võtta, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Finasteride Accord 1 mg võtmise

Ravist maksimaalse kasu saamiseks on soovitatav Finasteride Accord 1 mg pidev kasutamine. Kui ravi vahepeal lõpetada, siis te kaotate tõenäoliselt järgneva 9...12 kuu jooksul tänu ravile allesjäänud juuksed.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimed on möödunud ravi jätkumisel või kadunud pärast ravi lõpetamist.

Lõpetage Finasteride Accord 1 mg võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil esineb mõni alljärgnevast:

allergilise reaktsiooni sümptomid: huulte-, näo-, keele- või kõriturse; neelamisraskus; kühmud naha all (nõgestõbi) ja hingamisraskused;

depressioon (raskekujuline kurbus või eneseväärtuse langus).

Peate koheselt oma arsti teavitama mis tahes muutustest rinnanäärmekoes, nagu tükid, valu, rinnakoe suurenemine või eritis nibudest, sest need sümptomid võivad olla tõsise haiguse sümptomid, nagu nt rinnavähk.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

 • suguiha vähenemine
 • raskendatud erektsiooni saavutamine
 • ejakulatsioonihäired, nagu seemnevedeliku koguse vähenemine seksuaalvahekorra ajal.
 • depressioon

Esinemissagedus teadmata:

 • allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve, sügelus, kublad (nõgestõbi) ning huulte ja näo turse
 • rinnanäärmete turse või hellus
 • südamepekslemine
 • valu munandites
 • kiire südametegevus
 • püsivad erektsioonihäired pärast ravi lõpetamist
 • püsiva sugutungi langus pärast ravi lõpetamist
 • püsivad ejakulatsiooni probleemid pärast ravi lõpetamist
 • viljatuse teket on kirjeldatud meestel, kes võtsid finasteriidi pikaajaliselt ja kellel esinesid muud viljakust mõjutavad riskifaktorid. Pärast finasteriidi ärajätmist on kirjeldatud seemnevedeliku kvaliteedi normaliseerumist või paranemist. Ei ole läbi viidud pikaajalisi kliinilisi uuringuid finasteriidi mõju kohta meeste viljakusele
 • muutused maksa töös, mida võib näha vereanalüüsides.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Finasteride Accord 1 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP/PP.KK.AAAA. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Finasteride Accord 1 mg sisaldab

 • Toimeaine on finasteriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg finasteriidi.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E460), eelželatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), lauroüülmakrogoolglütseriidid, magneesiumstearaat (E572). Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 6000, punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Finasteride Accord 1 mg välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tablett.

Finasteride Accord 1 mg on punakaspruunid ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märge „F1“ ja mille teine külg on tühi.

Finasteride Accord 1 mg tabletid on Alu-Alu blisterpakendites, 28, 30, 84 või 98 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Ühendkuningriik

Tootjad

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Ühendkuningriik

JA

Wessling Hungray Limited Fóti út 56

1047 Budapest Ungari

ja

Laboratorios Normon S.A. Ronda de Valdecarrizo 6 28760 Tres Cantos, Madriid Hispaania

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Finasteride Accord, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg finasteriidi. INN. Finasteridum

Abiaine: laktoosmonohüdraat 95,58 mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Punakaspruunid ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märge „F1“ ja mille teine külg on tühi.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Androgeense alopeetsia varase staadiumi ravi meestel.

Finasteriid 1 mg aeglustab androgeense alopeetsia kulgu 18...41 aastastel meestel. Ravi efektiivsus bitemporaalse retsessiooni ega juustekaotuse korral ei ole tõestatud.

Finasteriid ei ole näidustatud kasutamiseks naistele, lastele ja noorukitele.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ainult suukaudseks manustamiseks.

Soovitatav annus on üks 1 mg tablett ööpäevas. Finasteride Accord 1 mg võib võtta koos toiduga või ilma. Tablett tuleb neelata tervelt, seda ei tohi poolitada ega purustada (vt lõik 6.6).

Puuduvad tõendid selle kohta, et suuremate annuste kasutamine annaks parema tulemuse.

Arst peab ravi efektiivsust ja kestust pidevalt hindama. Üldiselt on juuste väljalangemise vähenemist märgata 3...6 kuud pärast ravimi igapäevast kasutamist. Püsiva toime saavutamiseks on soovitav ravimi pidev kasutamine. Ravi lõpetamisel hakkab saavutatud tulemus taanduma 6. kuul ja ravieelne seisund taastub 9...12 kuu möödudes.

Manustamisviis

Ainult suukaudne.

Annustamine neerupuudulikkuse korral

Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Annustamine maksapuudulikkuse korral

Maksapuudulikkusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Vastunäidustused

Finasteriidi ei tohi kasutada lastel/noorukitel. Vastunäidustatud naistel ja lastel (vt lõigud 4.4, 4.6 ja 5.1).

Seda ravimit ei tohi kasutada mehed, kes saavad finasteriidi 5 mg tablette või mõnda teist 5- alfareduktaasi inhibiitorit eesnäärme healoomulise suurenemise või mõne muu haiguse raviks. Ülitundlikkus finasteriidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Lapsed

Finasteriidi ei tohi kasutada lastel/noorukitel (< 18 eluaasta). Puuduvad andmed finasteriidi efektiivsuse ja ohutuse kohta alla 18-aasta vanustel lastel.

Toime prostataspetsiifilisele antigeenile (PSA)

Finasteriidi 1 mg tablettide kliinilistes uuringutes 18…41–aastastel meestel vähenes 12. ravikuul prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) keskmine väärtus seerumis ravieelselt tasemelt 0,7 ng/ml 0,5 ng/ml–ni. Seda PSA kontsentratsiooni langust seerumis tuleb arvesse võtta juhul, kui ravi ajal finasteriidi 1 mg tablettidega on patsiendile vaja teha PSA test. Kui võrrelda testi tulemusi ravi mittesaanud meestega, tuleb PSA väärtus kahekordistada.

Toime fertiilsusele

Vt lõik 4.6 „Fertiilsus, rasedus ja imetamine“

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsel perioodil on teatatud rinnanäärmevähist meestel, kes võtsid finasteriidi.

Arstid peaksid juhendama oma patsiente koheselt teatama kõigist muutustest rinnanäärmekoes, nagu tükid, valu, günekomastia või eritis nibudest.

Maksapuudulikkuse mõju finasteriidi farmakokineetikale ei ole uuritud.

Abiained

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Meeleolumuutused ja depressioon

1 mg finasteriidiga ravitud patsientidel on teatatud meeleolumuutustest, sealhulgas meeleolu langus, depressioon ja harvematel juhtudel suitsiidimõtted. Patsiente tuleb jälgida psühhiaatriliste sümptomite suhtes ja nende ilmnemisel tuleb ravi finasteriidiga lõpetada ja patsiendile peab soovitama, et ta pöörduks abi saamiseks arsti poole.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole kindlaks tehtud. Finasteriid metaboliseerub peamiselt tsütokroom P450 ensüümsüsteemi kaudu, kuid ei mõjuta selle süsteemiga seotud ravimi metaboliseerumist. Kuigi finasteriidi puhul on risk teiste ravimite farmakokineetika mõjutamiseks hinnanguliselt väike, on siiski tõenäoline, et tsütokroom P450 inhibiitorid ja indutseerijad mõjutavad finasteriidi kontsentratsiooni plasmas. Tõestatud ohutuspiiride alusel on siiski ebatõenäoline, et selliste inhibiitorite samaaegne kasutamine võiks omada kliinilist tähendust. Inimestel on uuritud järgmisi ravimeid: antipüriin, digoksiin, glibenklamiid, propranolool, teofülliin ja varfariin. Koostoimeid ei ole täheldatud.

Vastavate andmete puudumise tõttu ei ole soovitatav finasteriidi ja paikse minoksidiili kasutamine androgeense alopeetsia raviks.

Koostoime uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamine raseduse ajal

Finasteriid on raseduse riski tõttu naistele vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Kuna II tüüpi 5-alfareduktaasi inhibiitorid inhibeerivad mõnedes kudedes testosterooni muutumist dihüdrotestosterooniks (DHT), võivad need ravimid (sh finatseriid) põhjustada välissuguelundite väärarenguid meessoost lootel, kui neid manustada rasedale naisele (vt lõigud 5.3 ja 6.6).

Kokkupuude finasteriidiga – risk meessoost lootele

Rasedad või viljastumisvõimelised naised ei tohi puutuda finasteriidi tablette, eriti kui need on purustatud või poolitatud, sest ravim võib imenduda läbi naha ning seeläbi ohustada meessoost loodet (vt lõik 6.6).

Ööpäevas 5 mg finasteriidi saanud meestel leiti seemnevedelikust väikeses koguses finasteriidi. Ei ole teada, kas ema kokkupuude finasteriidiga ravitava patsiendi seemnevedelikuga kahjustab meessoost loodet. Kui patsiendi seksuaalpartner on või võib olla rase, on soovitatav viia miinimumini partneri kokkupuude seemnevedelikuga (nt kasutades kondoomi).

Imetamine

Finasteride Accord 1 mg ei ole mõeldud kasutamiseks naistele. Ei ole teada, kas finasteriid eritub rinnapiima.

Fertiilsus

Puuduvad andmed ravimi pikaajalise mõju kohta inimeste viljakusele ning spetsiifilisi uuringuid subfertiilsete meestega ei ole läbi viidud. Kliinilistest uuringutest arvati välja meespatsiendid, kes plaanisid eostada last. Kuigi loomkatsed ei ole näidanud kahjulikku toimet fertiilsusele, on ravimi turuletulekujärgselt saadud spontaanseid teateid viljatuse ja/või seemnevedeliku kvaliteedi languse kohta. Mõnede nimetatud teadete puhul esines patsientidel ka teisi riskitegureid, mis võisid kaasa aidata viljatuse tekkele. Pärast finasteriidi ärajätmist on teatatud seemnevedeliku kvaliteedi normaliseerumisest või paranemisest. Patsiendid, kes plaanivad eostada last, peaksid kaaluma ravi lõpetamist.

Toime reaktsioonikiirusele

Finasteride Accord 1 mg ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Järgnevas tabelis on loetletud kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsel perioodil täheldatud kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on järgmised: väga sage (1/10), sage (1/100 kuni <1/10), aeg- ajalt (1/1000 kuni <1/100), harv (1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Turuletulekujärgsel perioodil kirjeldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei saa kindlaks määrata, sest need on saadud spontaansete teadete alusel.

Immuunsüsteemi häired:

Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid, sh nahalööve, sügelus, urtikaaria

 

ning angioödeem (huulte, keele, kõri ja näo turse).

Südame häired:

Teadmata: südamepekslemine

Psühhiaatrilised häired:

:$Aeg-ajalt libiido langus, depressioon

Maksa ja sapiteede

Teadmata: maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

häired:

 

Reproduktiivse süsteemi

:$Aeg-ajalt erektsioonihäired, ejakulatsioonihäired (sh vähenenud

ja rinnanäärme häired:

ejakulaadi kogus).

 

Teadmata: rindade hellus ja suurenemine (günekomastia), munandivalu,

 

viljatus*.

* Vt lõik 4.4.

$ Erinevad esinemissagedused platseebost kliiniliste uuringute 12.kuul.

Lisaks on teatatud turuletulekujärgsel kasutamisel järgmistest kõrvaltoimetest: püsivad seksuaalhäired (libiido langus, erektsioonihäired ja ejakulatsiooni häired) pärast ravi katkestamist finasteriidiga; rinnanäärmevähk meestel (vt lõik 4.4 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“).

Ravimiga seotud seksuaalseid kõrvaltoimeid esines sagedamini finasteriidiga ravitud kui platseebot saanud meestel, vastavad esinemissagedused esimese 12 kuu jooksul olid 3,8% ja 2,1%. Järgneva nelja aasta jooksul vähenes finasteriidiga ravitud meestel nimetatud toimete esinemissagedus 0,6%-ni. Esimese 12 kuu jooksul katkestas ravimiga seotud seksuaalsete kõrvaltoimete tõttu ravi ligikaudu 1% meestest igas ravirühmas, pärast seda ravi katkestamise sagedus vähenes.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Kliinilistes uuringutes ei ole finasteriidi kuni 400 mg ühekordsete annuste ja kuni 80 mg korduvate ööpäevaste annuste manustamine 3 kuu jooksul (n=71) põhjustanud annusest sõltuvaid kõrvaltoimeid. Finasteriidi 1 mg tablettide üleannustamise puhul spetsiifilist soovitatavat ravi ei ole.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised dermatoloogilised preparaadid

ATC-kood: D11AX10

Toimemehhanism

Finasteriid on 4–asasteroid, mis inhibeerib inimese II tüüpi 5-alfareduktaasi (asub juuksefolliikulites) rohkem kui 100 korda suurema selektiivsusega kui inimese I tüüpi 5-alfareduktaasi ning blokeerib testosterooni perifeerse konversiooni androgeenseks dihüdrotestosterooniks (DHT). Meestüüpi juuste väljalangemisega meestel sisaldab juustevaba piirkond miniatuurseid juuksefolliikuleid ja suuremal hulgal DHT–d. Finasteriid takistab peanaha juuksefolliikulite vähenemist põhjustavaid protsesse, mille tulemusena juuste väljalangemine peatatakse.

Kliiniline efektiivsus

Uuringud meestel

 1. Finasteriidi 1 mg tablettide efektiivsust on demonstreeritud kolmes uuringus, kus osales 1879 18...41-aastast meest, kellel esines kerge kuni mõõdukas, kuid mitte täielik lagipea ja keskfrontaalse piirkonna juuste väljalangemine. Nendes uuringutes hinnati juuste kasvu nelja eraldi näitaja alusel: juuksekarvade arv, peapiirkonnast tehtud fotode hindamine dermatoloogide ekspertgrupi poolt, uuringuarsti hinnang ja patsiendi enda hinnang. Kahes uuringus, kus osalesid lagipea paljastumisega mehed, jätkati ravi finasteriidi 1 mg tablettidega 5 aasta jooksul. Kui näitajate paranemine algväärtustega võrreldes oli finasteriidi 1 mg tablette saanud meestel suurim kahe aasta möödudes, mis seejärel järk–järgult vähenes (nt 5,1 cm2 suurusel alal 88 juuksekarva rohkem 2 aasta möödudes ja 38 juuksekarva rohkem 5 aasta möödudes), süvenes juuste väljalangemine platseebogrupis progresseeruvalt algnäitajatega võrreldes (50 juuksekarva vähem 2 aasta ja 239 juuksekarva vähem 5

aasta möödudes). Seega suurenes erinevus ravigruppide vahel jätkuvalt viie uuringuaasta jooksul, kuigi finasteriidiga ravitud meestel ei ilmnenud näitajate edasist paranemist pärast kaheaastast ravi. Viieaastane ravi finasteriidi 1 mg tablettidega viis juuste väljalangemise stabiliseerumiseni 90%–l meestest fotode hindamise alusel ning 93%–l uuringuarsti hinnangu alusel.

Lisaks täheldati juuste kasvu kiirenemist 65%–l finasteriidi 1 mg tablettidega ravitud meestest juuksekarvade arvu alusel, 48%–l fotode hindamise alusel ja 77%–l uuringuarsti hinnangu alusel. Platseebogrupis, vastupidi, täheldati aja jooksul juuste järk–järgulist väljalangemist 100%–l meestest juuksekarvade arvu alusel, 75%–l fotode hindamise alusel ja 38%–l uuringuarsti hinnangu alusel. Lisaks näitas patsientide enda hinnang juuste tiheduse olulist suurenemist, juuste väljalangemise vähenemist ja juuste väljanägemise paranemist viieaastase ravi kestel finasteriidi 1 mg tablettidega (vt järgnev tabel).

Paranemise saavutanud patsientide osakaal hinnatuna nelja näitaja alusel

 

1. aasta†

 

2. aasta††

5. aasta††

 

FINASTERIIDI

 

 

FINASTERIIDI

 

FINASTERIIDI

 

 

1 MG

 

Platseebo

1 MG

Platseebo

1 MG

Platseebo

 

TABLETID

 

 

TABLETID

 

TABLETID

 

Juuksekarvade

(N=679)

 

(N=672)

(N=433)

(N=47)

(N=219)

(N=15)

arv

 

Üldine fotode

(N=720)

 

(N=709)

(N=508)

(N=55)

(N=279)

(N=16)

järgi hindamine

 

Uuringuarsti

(N=748)

 

(N=747)

(N=535)

(N=60)

(N=271)

(N=13)

hinnang

 

Patsiendi enda

 

 

 

 

 

 

 

hinnang:

(N=750)

 

(N=747)

(N=535)

(N=60)

(N=284)

(N=15)

rahulolu juuste

 

väljanägemisega

 

 

 

 

 

 

 

† Randomiseerimine 1:1 FINASTERIIDI 1 MG TABLETID ja platseebo †† Randomiseerimine 9:1 FINASTERIIDI 1 MG TABLETID ja platseebo

 1. –kuulises uuringus keskfrontaalpiirkonna juuste väljalangemisega meestel loeti juuksekarvade arvu 1 cm2 suurusel alal (ligikaudu 1/5 lagipea kiilanemise uuringutes hinnatud alast). Juuksekarvade arv (kohandati 5,1 cm2 suurusele alale) suurenes 49 juuksekarva võrra (5%) võrreldes algväärtusega ja 59 juuksekarva võrra (6%) võrreldes platseeboga. Samuti näitas uuring märkimisväärset paranemist järgmiste näitajate osas: patsiendi enda hinnang, uuringuarsti hinnang ja peapiirkonnast tehtud fotode hindamine dermatoloogide ekspertgrupi poolt. Kaks uuringut kestusega 12 ja 24 nädalat näitasid, et

soovitatud annusest 5 korda suurema annuse kasutamisel (5 mg finasteriidi päevas) vähenes ejakulaadi kogus keskmiselt 0,5 ml (–25%) võrreldes platseeboga. Endine seisund taastus pärast ravi katkestamist. 48 nädalat kestnud uuringus vähenes 1 mg finasteriidi päevas manustamisel ejakulaadi kogus keskmiselt 0,3 ml (–11%), platseebo puhul oli vastav näitaja 0,2 ml (–8%). Ei täheldatud mõju spermatotsüütide arvule, liikuvusele ega morfoloogiale. Pikemaajalised andmed puuduvad. Ei ole olnud võimalik läbi viia kliinilisi uuringuid, mis hindaksid otseselt võimalikku negatiivset mõju viljakusele. Sellist toimet peetakse siiski väga ebatõenäoliseks (vt ka lõik 5.3).

Uuringud naistel

12-kuulises platseebokontrollitud uuringus (n=137) demonstreeriti ravitoime puudumist androgeense alopeetsiaga menopausijärgses eas naistel, kes said ravi finasteriidi 1 mg tablettidega. Nendel naistel ei ilmnenud juuksekarvade arvu suurenemist, patsiendi enda hinnangu, uuringuarsti hinnangu või fotode põhjal antud hinnangu paranemist võrreldes platseebogrupiga.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Võrreldes intravenoosse referentsannusega on finasteriidi suukaudne biosaadavus ligikaudu 80%. Toit ei mõjuta biosaadavust. Finasteriidi maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub ligikaudu kaks tundi pärast ravimi manustamist ja imendumine lõpeb 6...8 tunni pärast.

Jaotumine

Seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 93%. Jaotusruumala on ligikaudu 76 liitrit.

 1. Manustades 1 mg ööpäevas, oli finasteriidi plasmakontsentratsioon tasakaalukontsentratsiooni faasis keskmiselt 9,2 ng/ml ja see saabus 1...2 tundi pärast ravimi manustamist; AUC(0-24 H) oli 53 ng•h/ml.

Finasteriidi on leitud tserebrospinaalvedelikus, kuigi ravimil ei ole tendentsi eelistatult kuhjuda tserebrospinaalvedelikus. Väikeses koguses on finasteriidi leitud ravimit saavate meeste seemnevedelikus.

Biotransformatsioon

Finasteriid metaboliseerub peamiselt tsütokroom P450 3A4 ensüümsüsteemi vahendusel, kuid ei mõjuta seda süsteemi. Pärast C-finasteriidi suukaudset manustamist on kindlaks tehtud kaks finasteriidi metaboliiti, mis omavad vaid väikest osa finasteriidi 5-alfareduktaasi inhibeerivast toimest.

Eritumine

Pärast C–finasteriidi suukaudset manustamist eritus 39% annusest metaboliitidena uriiniga (muutumatul kujul ravimit uriiniga ei eritunud) ja 57% koguannusest väljaheitega.

Plasma kliirens on ligikaudu 165 ml/min.

Finasteriidi eliminatsiooni kiirus väheneb mõnevõrra vanuse kasvades. 18...60-aastastel meestel on keskmine terminaalne poolväärtusaeg ligikaudu 5…6 tundi ja üle 70–aastastel 8 tundi. Need leiud ei oma kliinilist tähtsust ja annuse vähendamine vanematel meestel ei ole vajalik.

Patsientide erigrupid

Annust ei ole vaja kohandada dialüüsi mittesaavatel neerukahjustusega patsientidel.

Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Reproduktsioonitoksilisuse uuringud isastel rottidel on näidanud eesnäärme ja seemnepõiekeste kaalu vähenemist, vähenenud sekretsiooni munandimanustest ja vähenenud viljakusindeksit (põhjustatud finasteriidi esmasest farmakoloogilisest toimest). Nende leidude kliiniline tähtsus on teadmata.

Nagu teistegi 5-alfareduktaasi inhibiitorite puhul, on ka finasteriidi manustamisel gestatsiooni ajal täheldatud isaste rotiloodete feminisatsiooni. Finasteriidi intravenoosne manustamine tiinetele reesusahvidele annustes kuni 800 ng ööpäevas kogu embrüonaalse ja loote arengu ajal ei põhjustanud meessoost loodetel mingeid väärarenguid. See annus on ligikaudu 60...120 korda suurem arvatavast kogusest seemnevedelikus 5 mg finatseriidi manustanud mehel, millega naine võiks kokku puutuda mehe seemnevedeliku kaudu. Arvatakse, et reproduktsioonitoksilisust vahendab 5-alfareduktaasi inhibeerimine. Arvestades loomaliikide ensüümide erinevat tundlikkust finasteriidi inhibeeriva toime suhtes, peaks farmakoloogilise ekspositsiooni piir olema ligikaudu 4 korda. Et kindlaks teha reesusahvidega tehtud katsete tähtsus inimloote arengule, manustati tiinetele ahvidele finasteriidi suukaudselt annuses 2 mg/kg ööpäevas (ahvidel oli süsteemne ekspositsioon (AUC) väiksem või võrdne 5 mg finatseriidi manustanud meestel täheldatuga või ligikaudu 1...2 miljonit korda suurem arvatavast finasteriidi sisaldusest seemnevedelikus), mille tulemusena tekkisid meessoost loodetel välissuguelundite väärarengud. Teisi väärarenguid meessoost loodetel ei täheldatud ning naissoost loodetel ei täheldatud finasteriidiga seotud väärarenguid ühegi annuse korral.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Lauroüülmakrogoolglütseriidid

Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate:

Hüpromelloos (E464)

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 6000

Punane raudoksiid (E172)

Kollane raudoksiid (E172)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alu-Alu blister

Blisterpakendis 28, 30, 84 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Rasedad või viljastumisvõimelised naised ei tohi puutuda finasteriidi tablette, eriti kui need on purustatud või poolitatud, sest finasteriid võib imenduda läbi naha ning seeläbi ohustada meessoost loodet (vt lõik 4.6).

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4 HF, Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 13.03.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.09.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Aprill 2018