Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Evista

ATC Kood: G03XC01
Toimeaine: raloxifene hydrochloride
Tootja: Daiichi Sankyo Europe GmbH

 

Evista

Evista on ravim, mis sisaldab toimeainena raloksifeenvesinikkloriidi.

 

 

Evista

 


 

 

 

EVISTA

Kokkuvõte üldsusele

 

Mis on Evista?

Evista on ravim, mis sisaldab toimeainena raloksifeenvesinikkloriidi. Seda turustatakse valgete ovaalsete tablettidena (60 mg).

Milleks Evistat kasutatakse?

Evistat kasutatakse menopausijärgses eas naistel osteoporoosi (luu-urbnemuse) raviks ja ennetamiseks. On tõendatud, et Evista vähendab märkimisväärselt lülisambamurde, kuid mitte reieluukaelamurde.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Evistat kasutatakse?

Soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele on üks tablett üks kord ööpäevas, koos toiduga või ilma. Kui patsient ei saa toidust piisavalt kaltsiumi ja D-vitamiini, võib võtta neid sisaldavaid toidulisandeid. Evista on ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks.

Kuidas Evista toimib?

Osteoporoos tekib, kui loomulikul teel lagunenud luuaine asemele ei teki piisavalt uut luud. Sel juhul muutuvad luud urbseks ja hapraks ning võivad kergemini murduda. Osteoporoosi esineb sagedamini menopausijärgses eas naistel naissuguhormooni östrogeeni sisalduse vähenemise tõttu. Östrogeen aeglustab luude hõrenemist ja luumurru tõenäosus väheneb.

Evista toimeaine raloksifeen on selektiivne östrogeeni retseptori modulaator (SERM). Raloksifeen toimib mõnedes organismi kudedes östrogeeni retseptori agonistina (stimuleerib seda retseptorit). Raloksifeenil on luudes samasugune toime kui östrogeenil, kuid ta ei mõjuta rindu ega emakat.

Kuidas Evistat uuriti?

Evista toimet osteoporoosi ravis ja ennetuses uuriti neljas põhiuuringus.

Kolmes osteoporoosi ennetamise uuringus osales 1764 naist, kes võtsid kahe aasta vältel kas Evistat või platseebot (näivat ravimit). Uuringutes mõõdeti luude tihedust.

Neli aastat kestnud neljandas uuringus võrreldi Evista ja platseebo toimet 7705 naisel osteoporoosi ravis. Efektiivsuse põhinäitaja oli nende naiste arv, kellel uuringu kestel tekkis lülisambamurd.

Milles seisneb uuringute põhjal Evista kasulikkus?

Evista oli osteoporoosi ennetamises ja ravis efektiivsem kui platseebo. 2/2

Osteoporoosi ennetamisel suurenes kahe aasta möödudes Evistat saanud naistel luutihedus lülisambas ja reieluukaelas 1,6%, samas kui platseebot saanud naistel oli luutihedus 0,8% vähenenud.

Osteoporoosi ravis oli Evista lülisambamurdude arvu vähendamisel efektiivsem kui platseebo. Nelja aasta kestel oli Evista võrreldes platseeboga vähendanud uute lülisambamurdude arvu osteoporoosi põdevatel naistel 46% võrra ning osteoporoosi põdevatel ja eelneva murruga naistel 32% võrra. Evista kasutamisel puudus toime reieluukaelamurdudele.

Mis riskid Evistaga kaasnevad?

Evista kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on vasodilatatsioon (kuumahood) ning gripitaolised sümptomid. Evista kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Evistat ei tohi kasutada naised,

kes võivad rasestuda;

kellel on või on olnud verehüübimishäireid, sealhulgas süvaveenitromboos või kopsuemboolia (trombid kopsudes);

kelle on maksahaigus, raske neeruhaigus, emaka seletamatu veritsemine või endomeetriumi (emakalimaskesta) vähk.

 

Evistat ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla raloksifeeni või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).

Miks Evista heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Evista efektiivsus osteoporoosi ennetamisel ja ravis on tõendatud ning et ravim ei avalda mõju rindadele ega emakale. Komitee otsustas, et Evista kasulikkus osteoporoosi ennetamisel ja ravis menopausijärgses eas naistel on suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Evistale müügiloa.

Muu teave Evista kohta

Euroopa Komisjon andis Evista müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 5. augustil 1998. Müügiluba pikendati 5. augustil 2003 ja 5. augustil 2008. Müügiloa hoidja on Daiichi Sankyo Europe GmbH.

 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2009.

 


 

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EVISTA 60 mg õhukese polümeerikattega kaetud tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANITATIIVNE KOOSTIS

Iga kaetud tablett sisaldab 60 mg raloksifeen hüdrokloriidi, mis vastab 56 mg raloksifeeni vabale

alusele.

Abiaine: üks tablett sisaldab laktoosi (149,40 mg)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega kaetud tablett

Ellipsikujulised, valged tabletid sissepressitud koodiga “4165”.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

EVISTA on näidustatud osteoporoosi raviks ja profülaktikaks postmenopausis naistel. On ilmnenud

oluline lülisambamurdude, kuid mitte reieluukaelamurdude sageduse vähenemine.

EVISTA või muude ravimpreparaatide, sealhulgas östrogeenide, valikul menupausijärgse naise puhul

tuleb lähtuda menopausaalsetest sümptomitest, toimest emakale ja rinnanäärmele ning südameveresoonkonna

riskidest ja kasuteguritest (vt. lõik 5.1.).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav annus on üks tablett päevas, manustatuna suu kaudu, mida võib sisse võtta mistahes

kellaajal, olenemata söögikordadest. Annuse kohandamine vanemaealistel ei ole vajalik. Tulenevalt

haigusprotsessi iseloomust, on EVISTA ette nähtud pikaaegseks kasutamiseks.

Üldiselt on soovitatav kaltsiumi ja vitamiin D manustamine naistele, kellel neid ained on toidus vähe.

Kasutamine neerupuudulikkuse puhul:

Raske neerupuudulikkusega patsiendid ei tohi EVISTA’t kasutada (vt lõik 4.3). Keskmise astme ja

kerge neerupuudulikkusega patsientidel tuleb EVISTA’t kasutada ettevaatlikult.

Kasutamine maksapuudulikkuse puhul:

Maksapuudulikkuse puhul ei tohi EVISTA’t kasutada (vt lõik 4.3)

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Ei tohi kasutada fertiilses eas naistel.

Venoosne trombemboolia (VTE) või selle anamnees, sealhulgas süvaveenide tromboos, kopsuarteri

emboolia ja võrkkesta veenide tromboos.

Maksakahjustused, kaasa arvatud kolestaas.

Raske neerupuudulikkus.

Selgusetu etioloogiaga emakaverejooks.

EVISTAt ei tohi kasutada endomeetriumi vähi sümptomite esinemisel, kuna ravimi ohutust selles

patsientide rühmas ei ole piisavalt uuritud.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Raloksifeeni seostatakse venoosse trombemboolia kõrgenenud ohuga samal määral kui on teada

praegu kasutuseloleva hormoonasendusravi puhul. Riski ja kasu vahekorda tuleb kaaluda mistahes

etioloogiaga venoosse trombemboolia riskirühma patsientidel. EVISTA ravi tuleb katkestada

pikaaegse immobilisatsiooniga seotud haiguse või seisundi korral. Ravi tuleb lõpetada nii ruttu kui

võimalik või 3 päeva enne immobilisatsiooni algust. Ravi ei tohi uuesti alustada, enne kui põhjuslik

seisund on lahenenud ja patsient on taas täielikult liikumisvõimeline.

Dokumenteeritud südame koronaartõve või suurenenud koronaarsete juhtude ohuga

postmenopausaalsete naiste seas läbiviidud uuringus selgus, et raloksifeen ei mõjutanud müokardi

infarkti, hospitaliseeritud akuutse koronaarsündroomi, üldise suremuse, sealhulgas üldise

kardiovaskulaarse suremuse või insuldi esinemist, võrreldes platseeboga. Siiski oli raloksifeeni

võtvatel naistel suurenenud surmajuhtumite arv insuldi tõttu. Surmajuhtumeid insuldi tõttu oli 1,5

korda aastas 1000 platseebot saanud naise kohta ja 2,2 korda aastas 1000 raloksifeeni saanud naise

kohta. Seda asjaolu peaks arvesse võtma raloksifeeni väljakirjutamisel postmenopausaalsetele naistele,

kel on olnud insult või esinenud teised olulised insuldi riskifaktorid, nagu transientne isheemiline

atakk või kodade fibrillatsioon.

Puuduvad tõendid endomeetriumi proliferatsioonide kohta. Mistahes emakaverejooks EVISTA ravi

ajal on ettenägematu ja seda tuleb spetsialisti poolt uurida. Kaks kõige sagedasemat

emakaverejooksuga seotud diagnoosi raloksifeenravi ajal olid emakalimaskesta atroofia ja

healoomulised emakalimaskesta polüübid. Postmenopausis naistel, kes said raloksifeenravi 4 aasta

jooksul, täheldati healoomulisi emakalimaskesta polüüpe 0,9 %, võrreldes 0,3 %-ga naistel, kes said

platseebot.

Raloksifeen metaboliseerub peamiselt maksas. Raloksifeeni ühekordsed annused maksatsirroosi ja

kerge maksapuudulikkusega (Child-Pugh klass A) patsientidel tekitasid raloksifeeni

plasmakontsentratsiooni, mis oli ligikaudu 2,5 korda kõrgem kui kontrollrühmas.

Tõus korreleerus kogubilirubiini kontsentratsioonidega. Kuni edasiste ohutuse ja efektiivsuse

uuringuteni maksapuudulikkusega patsientidel ei ole EVISTA kasutamine selles patsientide rühmas

soovitatav. Kui seerumi kogubilirubiini, gamma-glutamüül-transferaasi, alkaalse fosfataasi, ALAT ja

ASAT väärtused on tõusnud, tuleb neid näitajaid ravi ajal hoolikalt jälgida.

Piiratud kliinilised andmed on näidanud, et suukaudsetest östrogeenidest indutseeritud

hüpertriglütserideemia (>5,6 mmol/l) anamneesiga patsientide puhul võib raloksifeen olla seotud

seerumi triglütseriidide hulga olulise tõusuga. Niisuguse anamneesiga patsientidel tuleb seerumi

triglütseriidide taset raloksifeenravi ajal jälgida.

EVISTA ohutust rinnanäärmevähiga patsientidel ei ole piisavalt uuritud. EVISTA samaaegse

kasutamise kohta varajases või hilises staadiumis rinnanäärmevähi ravis kasutatavate ainetega

puuduvad andmed. Seetõttu võib EVISTA’t kasutada osteoporoosi raviks ja profülaktikaks ainult

pärast rinnanäärmevähi ravi, sh täiendava ravi, lõppu.

Kuna ohutusalane informatsioon raloksifeeni manustamise kohta koos süsteemsete östrogeenidega on

piiratud, ei ole selline kasutamine soovitatav.

EVISTA ei ole efektiivne vasodilatatsiooni (kuumahoogude) ega teiste östrogeenpuudulikkusest

tingitud menopausi sümptomite leevendamisel.

Evista sisaldab laktoosi. Seda ravimit ei tohiks manustada harva esinevate pärilike galaktoosi

intolerantsusega, Lapp laktoosipuudulikkusega või galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kaltsiumkarbonaadi või alumiinium- ja magneesiumhüdroksiidi sisaldavate antatsiidide samaaegne

manustamine ei mõjuta imenduva raloksifeeni hulka.

Raloksifeeni ja varfariini koosmanustamine ei mõjuta kummagi aine farmakokineetikat.

Siiski on täheldatud vähest protrombiiniaja lühenemist ning juhtudel, kui raloksifeeni annustatakse

samaaegselt varfariini või mõne muu kumariini derivaadiga, on vajalik protrombiiniaja jälgimine.

Mõju protrombiiniajale võib avalduda mitme nädala jooksul, juhul kui EVISTA ravi alustatakse

patsientidel, kes on juba eelnevalt kumariin-antikoagulantravil.

Raloksifeenil puudub toime ühekordses annuses antud metüülprednisolooni farmakokineetikale.

Raloksifeen ei mõjuta digoksiini tasakaalukontsentratsiooni puhust AUC-d. Digoksiini Cmax väärtus

tõusis vähem kui 5 %.

Samaaegselt kasutatavate ravimite mõju raloksifeeni plasmakontsentratsioonidele on uuritud

preventatiivsetes ja raviuuringutes. Sageli koosmanustatavad ravimpreparaadid olid: paratsetamool,

mittesteroidsed põletikuvastased ained (nagu atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen ja naprokseen),

suukaudsed antibiootikumid, H1 antagonistid, H2 antagonistid ja bensodiasepiinid. Nende ainete

samaaegse manustamise kliiniliselt olulist toimet raloksifeeni plasmakontsentratsioonidele ei leitud.

Vaginaalsete östrogeenipreparaatide kasutamine kliinilises uuringuprogrammis oli lubatud, juhul kui

see oli vajalik tupe atroofiasümptomite raviks. Suurenenud kasutamist EVISTA ravirühmas võrreldes

platseeboga ei täheldatud.

In vitro uuringutes ei mõjutanud raloksifeen varfariini, fenütoiini või tamoksifeeni seondumist

plasmavalkudega.

Raloksifeeni ei tohi manustada samaaegselt kolestüramiiniga (või mõne muu anioonvahetajavaiguga),

see vähendab oluliselt raloksifeeni imendumist ja enterohepaatilist tsirkulatsiooni.

Raloksifeeni maksimaalsed kontsentratsioonid vähenevad samaaegsel manustamisel ampitsilliiniga.

Siiski, kuna raloksifeeni summaarne imendumise määr ja eliminatsioonikiirus jäävad muutumatuks,

võib raloksifeeni manustada samaaegselt ampitsilliiniga.

Raloksifeen tõstab vähesel määral hormoone siduvate globuliinide kontsentratsioone, sealhulgas

suguhormoone siduvate globuliinide (SHBG), türoksiini siduva globuliini (TGB) ja kortikosteroidi

siduva globuliini (CBG) kontsentratsioone, millega kaasneb vastav üldise hormoonide

kontsentratsiooni suurenemine. Need muutused ei mõjuta vabade hormoonide kontsentratsiooni.

4.6 Rasedus ja imetamine

EVISTA on mõeldud kasutamiseks ainult postmenopausis naistel.

EVISTA’t ei tohi manustada fertiilses eas naised. Manustatuna rasedale naisele võib raloksifeen

põhjustada lootekahjustust. Kui ravimit on kogemata kasutatud raseduse ajal või patsient on selle

kasutamise ajal rasestunud, tuleb patsienti võimalikest lootekahjustuse ohtudest informeerida (vt lõik

5.3).

Ei ole teada, kas raloksifeen eritub rinnapiima. Seega ei ole selle ravimi kliiniline kasutamine

rinnapiimaga toitmise perioodil soovitatav. EVISTA võib mõjutada lapse arengut.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada, et raloksifeen omaks toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Rohkem kui 13 000 postmenopausaalset naist hõlmavates osteoporoosi ravi ja ennetamise uuringutes

registreeriti kõik kõrvaltoimed. Ravi kestus neis uuringutes ulatus 6 kuni 60 kuuni. Enamik

kõrvaltoimetest tavaliselt ravi katkestamise vajadust ei ole põhjustanud.

Profülaktikapopulatsioonis katkestas ravi kõrvaltoimete tõttu 10,7 % 581-st Evista’t saanud patsiendist

ja 11,1 % 584-st platseebot saanud patsiendist. Ravipopulatsioonis katkestas ravi kõrvaltoime tõttu

12,8 % 2 557-st EVISTA ravil olnud patsiendist ja 11,1 % 2 576-st platseebot saanud patsiendist.

Osteoporoosi kliinilistes uuringutes täheldatud raloksifeeniga seotud kõrvaltoimed on esitatud

alljärgnevas tabelis. Kõrvaltoimed on kokkuleppeliselt klassifitseeritud järgnevalt: Väga sage ( ≥1/10),

sage (≥1/100 <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 <1/100), harv (≥1/10000 <1/1000), väga harv (<1/10000),

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal).

Vaskulaarsed häired

Väga sage:Vasodilatatsioon (kuumahood)

Aeg-ajalt: Venoossed trombembooliad, sealhulgas süvaveenide tromboos, kopsuarteri emboolia,

silma võrkkesta veenide tromboos. Pindmiste veenide tromboflebiit

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: Jalakrambid

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: Gripitaoline sündroom

Sage: Perifeersed tursed

Vasodilatatsiooni (kuumahoogude) sagedus oli EVISTA patsientidel veidi suurem kui platseebo

rühma patsientidel (osteoporoosi profülaktika kliinilised uuringud 2 kuni 8 aastat pärast menopausi –

24,3 % EVISTA rühmas ja 18,2 % platseebo rühmas; osteoporoosi ravi kliinilised uuringud, keskmine

vanus 66 a. – 10,6 % EVISTA rühmas ja 7,1 % platseebo rühmas). See kõrvaltoime oli kõige

sagedasem 6 esimese ravikuu jooksul ja harva tekkis esmakordselt pärast selle aja möödumist.

Uuringus, kus osales dokumenteeritud südame koronaartõvega või suurenenud koronaarsete juhtude

(RUTH) ohuga 10101 postmenopausaalset naist, oli vasodilatatsiooni (kuumahoogude) sagedus 7,8 %

raloksifeeniga ravitud patsientidel ja 4,7 % platseeboga ravitud patsientidel.

Kõigis raloksifeeni platseebo-kontrolliga osteoporoosi uuringutes ilmnesid venoossed trombembooliad

kokku – sealhulgas süvaveenide tromboos, kopsuarteri emboolia ja silma võrkkesta veenide tromboos

– sagedusega umbes 0,8 % ehk 3,22 juhtu 1 000 patsiendiaasta kohta. EVISTA’ga ravitud patsientide

suhteline risk võrreldes platseeboga oli 1,60 (CI 0,95; 2,71). Trombemboolia oht oli kõige suurem ravi

esimesel neljal kuul. Pindmiste veenide tromboflebiidi esinemissagedus oli alla 1 %.

RUTH uuringus esinesid venoosse trombemboolia juhud sagedusel umbes 2,0 % või 3,88 juhtu 1000

patsiendiaasta kohta raloksifeeni grupis ja 1,4 % või 2,7 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta platseebo

grupis. Juhuslik suhtarv kõikide venoossete trombemooliate puhul RUTH uuringus oli HR = 1,44,

(1,06 – 1,95). Pindmiste veenide tromboflebiiti esines sagedusel 1 % raloksifeeni grupis ja 0,6%

platseebo grupis.

Kõrvaltoimena täheldati ka jalakrampe (profülaktikapopulatsioonis 5,5 % EVISTA grupis ja 1,9 %

platseebo grupis ning ravipopulatsioonis 9,2 % EVISTA grupis ja 6,0 % platseebo grupis). RUTH

uuringus vaadeldi jalakrampe 12,1 % raloksifeeniga ravitud patsientidel ja 8,3 % platseeboga ravitud

patsientidel.

Gripitaolist sündroomi esines 16,2 %-l EVISTA’ga ravitud patsientidest ja 14,0 %-l platseebo

patsientidest.

Lisaks kirjeldati veel ühte muutust, mis ei olnud statistiliselt oluline (p > 0,05), kuid mis näitas olulist

annusest sõltuvust. Selleks olid perifeersed tursed, mida esines profülaktika populatsioonis sagedusega

3,1 % EVISTA grupis ja 1,9 % platseebo grupis ja ravi populatsioonis sagedusega 7,1 % EVISTA

grupis ja 6,1 % platseebo grupis.

RUTH uuringus esines perifeerne turse 14,1 % raloksifeeniga ravitud patsientidel ja 11,7%

platseeboga ravitud patsientidel, mis oli statistiliselt oluline.

Raloksifeeniga platseebo-kontrollitud osteoporoosi kliinilistes uuringutes on raloksifeenravi ajal

täheldatud kerget trombotsüütide hulga langust (6...10 %).

On täheldatud harvu juhtumeid, kus ASAT ja/või ALAT aktiivsus on mõõdukalt tõusnud ja kus ei saa

välistada põhjuslikku seost raloksifeeniga. Samasuguse sagedusega täheldati sarnaseid juhtumeid

platseebo patsientide hulgas.

RUTH uuringus dokumenteeritud südame koronaartõvega või suurenenud koronaarsete juhtude ohuga

postmenopausaalsetel naistel esines lisaks kõrvaltoimena kolelitiaas 3,3 % raloksifeeniga ravitud

patsientidel ja 2,6 % platseeboga ravitud patsientidel. Koletsüstektoomia esinemissagedus

raloksifeeniga (2,3 %) ei erinenud statistiliselt oluliselt platseebost (2,0 %).

Mõnedes kliinilistes uuringutes on võrreldud EVISTA ravi (n=317) saavaid patsiente pideva

kombineeritud (n=110) hormoonasendusraviga (HAR) või tsüklilise (n=205) HAR patsientidega.

Rinnanäärmega seotud sümptomite ja emakaverejooksude sagedus oli raloksifeenravi saanud naiste

rühmas oluliselt madalam kui naistel, kes said raviks üht kahest HAR vormist.

Müügiloajärgselt on registreeritud kõrvaltoimeid, mis on esitatud tabelis allpool.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harva: trombotsütopeenia

Seedetrakti häired

Väga harva: Mao-sooletrakti sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, düspepsia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harva: perifeerne ödeem

Uuringud

Väga harva: Vererõhu tõus

Närvisüsteemi häired

Väga harva: Peavalu, sh. migreen

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harva: Lööve

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Väga harva: Rinnanäärme kerged sümptomid nagu valu, suurenemine ja puutehellus.

Vaskulaarsed häired

Harva: venoosne tromboembooliline reaktsioon

Väga harva: arteriaalne tromboembooliline reaktsioon

4.9 Üleannustamine

Mõnes kliinilises uuringus manustati kuni 600 mg ööpäevaseid annuseid 8 nädala jooksul ja 120 mg

annuseid 3 aasta jooksul. Kliiniliste uuringute ajal ei täheldatud ühtki raloksifeeni üleannustamise

juhtumit.

Täiskasvanute seas on teatatud jalakrampidest ja uimasusest patsientidel, kes võtsid ühekordselt

rohkem kui 120 mg.

Juhuslik üledoos on esinenud alla 2 aastastel lastel, maksimaalne teatatud annus on olnud 180 mg.

Juhusliku üledoosiga lastel kaasnesid ataksia, uimasus, oksendamine, lööve, kõhulahtisus, treemor ja

punetamine ning alkaliinfosfataasi tõus.

Suurim üledoos on olnud ligikaudu 1,5 grammi. Surmajuhtumitest seoses üledoosiga ei ole teatatud.

Raloksifeenhüdrokloriidil puudub spetsiifiline antidoot.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: selektiivne östrogeeniretseptori modulaator (SÖRM). ATC-kood:

G03XC01

Östrogeeni retseptori selektiivse modulaatorina toimib ralokifeen selektiivse agonisti või antagonistina

östrogeentundlikes kudedes. Agonistina toimib ta luule ja osaliselt ka kolesterooli ainevahetusele

(väheneb üld- ja LDL-kolesterooli tase), kuid mitte hüpotalamuses ega emaka või rinnanäärme

kudedes.

Raloksifeeni nagu ka östrogeeni bioloogilisi toimeid vahendab kõrge afiinsusega seondumine

östrogeeniretseptoritega ja geeniekspressiooni regulatsioon. Selle seondumise tulemuseks on mitmete

östrogeeni poolt reguleeritud geenide erinev ekspressioon erinevates kudedes. Viimased andmed

annavad alust oletada, et östrogeeniretseptor võib reguleerida geeni ekspressiooni vähemalt kahel

erineval viisil, mis on ligandi-, koe- ja/või geenispetsiifilised.

a) Toimed luukoele

Klimakteeriumis esineva östrogeeni hulga languse tagajärjeks on luu resorptsiooni märkimisväärne

tõus, luumassi kadu ja luumurdude oht. Luumassi kadu on eriti kiire esimese 10 aasta jooksul pärast

menopausi, kui luu formeerumise kompensatoorne suurenemine ei ole küllaldane, võrreldes

resorptiivsete kaotustega. Muud riskifaktorid, mis võivad viia osteoporoosi väljakujunemiseni, on

varajane menopaus, osteopeenia (vähemalt 1 SD alla maksimaalse luumassi), kõhn kehaehitus,

Euroopa või Aasia etniline päritolu ja osteoporoosi esinemine perekonnas. Asendusravimid üldiselt

väldivad luu ulatuslikku resorptsiooni. Menopausijärgses eas osteoporoosi põdevatel naistel vähendab

EVISTA selgroolülide murdude esinemissagedust, säilitab luumassi ja suurendab luu mineraalset

tihedust (LMT).

Nende riskifaktorite põhjal on osteoporoosi vältimine EVISTA’ga näidustatud naistele kümne aasta

jooksul pärast menopausi, kui selgroo LMT on 1,0 kuni 2,5 SD alla normaalse noore populatsiooni

keskmist väärtust, võttes arvesse nende kõrget eluaegset ohtu osteoporootilisteks murdudeks. Samuti

on EVISTA näidustatud juba tuvastatud osteoporoosi raviks naistel, kelle selgroo LMT on 2,5 SD

madalam normaalse noore populatsiooni keskmisest väärtusest ja/või kellel on esinenud selgroolülide

murde, hoolimata LMT-st.

i)Luumurdude esinemissagedus. Uuringus, mis hõlmas 7705 postmenopausis naist keskmise vanusega

66 eluaastat ja kellel esines osteoporoos või osteoporoosiga oli kaasnenud luumurd, vähendas ravi

EVISTAga 3 aasta jooksul selgroolülimurdude esinemissagedust vastavalt 47 % võrra (suhteline risk

0,53, CI 0,35, 0,79; p 0,001). 45

osteoporoosiga naist või 15 naist osteoporoosi ja kaasnenud luumurdudega naist vajaksid EVISTAravi

3 aasta jooksul, vältimaks 1 või enamat selgroolüli murdu. 4 aastat kestnud EVISTA-ravi

vähendas selgroolülimurdude tekkesagedust vastavalt 46 % (suhteline risk 0,54, CI 0,38; 0,75) ja 32%

(suhteline risk 0,68, CI 0,56; 0,83) osteoporoosiga või osteoporoosi ja kaasneva selgroolülimurruga

patsientidel. Ainuüksi neljanda raviaasta jooksul vähendas EVISTA uute selgroolülimurdude riski

39 % võrra (suhteline risk 0,61, CI 0,43; 0,88). Toimet lülisambavälistele murdudele ei ole näidatud.

Neljandast kaheksanda raviaastani lubati patsientidel täiendavalt kasutada bisfosfonaate, kaltsitoniini

ja fluoriide ja kõik selles uuringus osalenud patsiendid said kaltsiumi ja D-vitamiini lisandeid.

RUTH uuringus oli teiseseks tulemusnäitajaks luumurdude kliinilise esinemise koondandmed. Evista

vähendas kliiniliste lülisamba murdude esinemissagedust 35 % võrra, võrreldes platseeboga (HR 0,65,

CL 0,47 0,89). Need tulemused võisid olla mõjutatud luukoe mineraalse tiheduse (LMT) algtaseme

erinevustest ja lülisamba murdudest. Ravigruppide vahel ei esinenud erinevusi uute lülisambaväliste

murdude esinemissageduses. Kogu uuringu ajal oli lubatud kasutada teisi luukoe ravimeid.

ii) Luukoe mineraalne tihedus (LMT): EVISTA efektiivsus, manustatuna üks kord ööpäevas emakaga

või emakata kuni 60 aastastele postmenopausis naistele, tehti kindlaks kaheaastase raviperioodi

jooksul. Naistel oli menopausist möödunud 2 kuni 8 aastat. Kolm uuringut hõlmasid 1764

postmenopausis naist, keda raviti EVISTA ja kaltsiumiga või platseebo ja kaltsiumi lisandiga. Neist

uuringutest ühes olid naised, kellele oli tehtud hüsterektoomia. EVISTA suurendas oluliselt

reieluukaela, selgroo ja üldist keha luustiku mineraalset tihedust võrreldes platseeboga. Toimeks oli

üldiselt luukoe mineraalse tiheduse 2 %-line suurenemine, võrreldes platseeboga. Samasugust luukoe

mineraalse tiheduse tõusu täheldati ravigrupil, kes said EVISTA`t kuni 7 aastat.

Preventatsiooniuuringutes täheldati raloksifeenravi ajal LMT kasvu või langust järgmisel protsendil

patsientidest: lülisammas 37 %-l vähenes ja 63 %-l suurenes; reieluukael 29 %-l vähenes ja 71 %-l

suurenes.

iii) Kaltsiumi kineetika. EVISTA ja östrogeen mõjutavad luukoe ja kaltsiumi metabolismi sarnaselt.

EVISTA annuses 60 mg ööpäevas oli seotud vähenenud luuresorptsiooniga ja keskmise positiivse

muutusega kaltsiumi tasakaalus, peamiselt vähenenud kaltsiumikao tõttu uriiniga.

iv) Histomorfomeetria (luu kvaliteet). EVISTA’t ja östrogeene võrdlevas uuringus oli kumbagi ravimit

saanud patsientide luu histoloogiliselt normaalne, ilma mineralisatsiooni- või sidumisdefektideta ja

luuüdi fibroosita.

Raloksifeen vähendab luu resorptsiooni. See toime luule avaldub luu ainevahetuse markerite määra

alanemisena vereseerumis ja uriinis, radioaktiivse kaltsiumi kineetika uuringutes kindlakstehtud

luuresorptsiooni languses, LMT tõusus ja luumurdude esinemissageduse languses.

b) Toime lipiidide metabolismile ja kardiovaskulaarsele riskile

Kliinilised uuringud on näidanud, et EVISTA 60 mg ööpäevane annus langetas oluliselt

üldkolesterooli (3 kuni 6 %) ja LDL-kolesterooli (4 kuni 10 %) taset. Kõige suurem langus esines

kõrge kolesterooli algväärtusega naistel. HDL-kolesterooli ja triglütseriidide kontsentratsioonid

oluliselt ei muutunud. Pärast 3 aastat kestnud ravi vähendas EVISTA fibrinogeeni hulka (6,71 %).

Osteoporoosi ravi uuringus vajas tunduvalt väiksem arv EVISTA-patsiente hüpolipideemilise ravi

alustamist, võrreldes platseebo grupiga.

8 aastat kestnud EVISTA-ravi ei mõjutanud oluliselt kardiovaskulaarse haigestumise riski

osteoporoosi ravi uuringus osalenud patsientidel. Sarnaselt ei mõjutanud raloksifeen võrreldes

platseeboga RUTH uuringus müokardiinfarkti, hospitaliseeritud ägeda koronaarsündroomi, insuldi või

üldise suremuse, sealhulgas üldise kardiovaskulaarse suremuse esinemissagedust (surmava insuldi ohu

suurenemise kohta vt lõik 4.4).

Raloksifeenravi ajal täheldatud venoosse trombemboolia suhteline risk võrreldes platseeboga oli 1,60

(CI 0,95; 2,71) ja 1,0 (CI 0,3; 6,2), võrreldes östrogeen- või hormoonasendusraviga. Trombemboolia

risk oli kõige suurem esimesel neljal ravikuul.

c) Toimed endomeetriumile ja vaagnapõhjale

EVISTA ei stimuleerinud kliinilistes uuringutes postmenopausis endomeetriumi. Võrreldes

platseeboga ei olnud raloksifeen seotud verejooksude, määriva veritsuse ega endomeetriumi

hüperplaasiaga. 831 naisel kõigist annusegruppidest hinnati peaaegu 3000 transvaginaalset ultraheli

(TVUH) uuringut. Raloksifeeniga ravitavatel naistel ei erinenud endomeetriumi paksus platseebot

saanud patsientide omast. Peale 3 aastast ravi registreeriti transvaginaalse ultraheli abil endomeetriumi

paksenemine vähemalt 5 mm võrra 1,9 %-l 211 naisest, keda oli ravitud raloksifeeni 60 mg

päevaannustega, võrrelduna 1,8 %-ga 219 naisest, kes olid saanud platseebot. Emakaverejooksude

esinemissageduse osas ei täheldatud vahet raloksifeeni ja platseebo gruppidel.

Pärast 6-kuulist ravi EVISTA 60 mg ööpäevaste annustega võetud endomeetriumi biopsiad ei

näidanud ühelgi patsiendil endomeetriumi proliferatsiooni. Lisaks uuringus, milles kasutati 2,5-

kordseid EVISTA ööpäevaseid soovitatavaid annuseid, ei nähtud endomeetriumi proliferatsiooni ega

emaka mahu suurenemist.

Osteoporoosi ravi uuringus hinnati endomeetriumi paksust uuringupopulatsioonis (1 644 patsiendil)

kord aastas 4 aasta jooksul. Endomeetriumi paksus EVISTA’ga ravitud naistel ei erinenud pärast 4-

aastast ravi selle lähteväärtusest. Ei esinenud erinevust tupeveritsuse (“määrimise”) või tupevooluse

esinemissageduse osas EVISTA ja platseebo gruppide vahel. Kirurgilist vahelesegamist emaka

väljalangemise tõttu vajas vähem EVISTA-ravi kui platseebot saanud naisi. 3-aastase raloksifeenravi

ohutusandmed näitavad, et raloksifeen ei suurenda vaagnapõhja lõtvumist ega vaagnapõhja

operatsioonide vajadust.

4 aasta järel ei suurendanud raloksifeen endomeetriumi- ega munasarjavähi ohtu. Postmenopausis

naistel, kes said raloksifeenravi 4 aasta jooksul, registreeriti healoomulisi endomeetriumi polüüpe

0,9 %-l , võrrelduna 0,3 %-ga platseebot saanud naistest.

d) Toimed rinnanäärmele

EVISTA ei stimuleeri rinnanäärme kude. Kõikides platseeboga kontrollitud uuringutes oli EVISTA

eristamatu platseebost rinnanäärme sümptomite sageduse ja raskuse osas (ei esinenud turset, hellust

ega rinnanäärme valu).

4 aastat kestnud osteoporoosi raviuuringutes (hõlmas 7705 patsienti) vähendas ravi Evista’ga

platseeboga võrreldes rinnanäärmevähi koguriski 62 % võrra (suhteline risk 0,38; CI 0,21; 0,69),

invasiivse rinnanäärmevähi riski 71 % võrra (suhteline risk 0,29; CI 0,13; 0,58) ja invasiivsele

östrogeeniretseptor (ÖR) positiivse rinnanäärmevähi riski 79 % võrra (suhteline risk 0,21; CI 0,07;

0,50). EVISTA ei mõjuta ÖR negatiivse rinnanäärmevähi ohtu. Need andmed toetavad järeldust, et

raloksifeenil ei ole olulist östrogeen-agonistlikku toimet rinnanäärmes.

e) Toime kognitiivsele funktsioonile

Mingeid kõrvaltoimeid kognitiivsele funktsioonile ei ole täheldatud.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Raloksifeen imendub kiiresti suukaudse manustamise järgselt. Suukaudsest annusest imendub umbes

60 %. Toimub ulatuslik presüsteemne glükuronideerumine. Raloksifeeni absoluutne biosaadavus on

2 %. Keskmise maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamise aeg ja biosaadavus sõltuvad

raloksifeeni ja selle glükuroniidmetaboliitide süsteemsest muundumisest ja enterohepaatilisest ringest.

Jaotumine

Raloksifeen jaotub ulatuslikult kudedes. Jaotusruumala ei sõltu annusest. Raloksifeen seondub

tugevasti (98...99 %) plasmavalkudega.

Metabolism

Raloksifeen metaboliseerub ulatuslikult esmasel maksapassaažil glükuroniidkonjugaatideks:

raloksifeen-4’-glükuroniid, raloksifeen-6-glükuroniid ja raloksifeen-6,4’-diglükuroniid. Muid

metaboliite ei ole avastatud. Raloksifeen moodustab vähem kui 1 % raloksifeeni ja selle

glükuroniidmetaboliitide kombineeritud kontsentratsioonist. Raloksifeeni taset säilitatakse

enterohepaatilise taasringlusega, mis annab poolväärtusajaks plasmas 27,7 tundi.

Raloksifeeni suukaudsete üksikannuse manustamisel saadud tulemused ennustavad mitme annuse

farmakokineetikat. Raloksifeeni annuste suurendamine annab tulemuseks kontsentratsioonikõveraaluse

pindala (AUC) pisut proportsionaalsest väiksema suurenemise.

Eritumine

Suurem osa raloksifeeni annusest ja glükuroniidmetaboliitidest eritub 5 päeva jooksul peamiselt

väljaheitega. Vähem kui 6 % eritub uriiniga.

Erirühmad

Neerupuudulikkus. Vähem kui 6 % koguannusest eritub uriiniga. Populatsiooni farmakokineetilises

uuringus vähendas 47 %-line vähenemine kreatiniini keha kuivmassile kohandatud kliirensis

raloksifeeni kliirensit 17 % ja raloksifeeni konjugaatide kliirensit 15 %.

Maksapuudulikkus. Raloksifeeni üksikannuse farmakokineetikat tsirroosiga ja kerge

maksakahjustusega (Child-Pugh klass A) patsientidel on võrreldud tervete isikutega. Raloksifeeni

kontsentratsioonid plasmas olid ligikaudu 2,5 korda kõrgemad kui kontrollisikutel ja korreleerusid

bilirubiini kontsentratsioonidega.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

2-aastases kantserogeensusuuringus rottidel täheldati emastel rottidel kõrgete annuste juures

(279 mg/kg/päevas) granuloos/teekarakuliste munasarjatuumorite sageduse tõusu. Raloksifeeni

süsteemne ekspositsioon (AUC) selles rühmas oli ligi 400 korda kõrgem kui postmenopausaalsetel

naistel 60 mg annuste korral. Hiirtega läbiviidud 21-kuulise kestusega kantserogeensusuuringutes

täheldati annuste 41 või 210 mg/kg korral isasloomadel testiste interstitsiaalrakuliste tuumorite,

prostata adenoomide ja adenokartsinoomide ning annustel 210 mg/kg ka prostata leiomüoblastoomide

esinemissageduse tõusu. Emashiirtel täheldati annuste 9 kuni 242 mg/kg (0,3 kuni 32-kordne inimese

AUC) korral munasarjatuumorite esinemissageduse tõusu, mille hulka kuulusid hea- ja

pahaloomulised granuloos/teekarakulised tuumorid ja healoomulised epiteelrakulised tuumorid.

Emasnärilistele manustati ravimit neis uuringutes nende reproduktiivses eas, kui nende munasarjad

funktsioneerisid ning reageerisid hormonaalsele stimulatsioonile väga hästi. Vastandina väga

tundlikele munasarjadele selles näriliste mudelis reageerib inimese munasari pärast menopausi

suhteliselt vähe reproduktiivhormonaalsele stimulatsioonile.

Raloksifeen ei olnud genotoksiline üheski paljudest kasutatud testimissüsteemist. Toimed

reproduktiivsusele ja arengule olid kooskõlas raloksifeeni teadaoleva farmakoloogilise profiiliga.

Annuste 0,1...10 mg/kg/ööpäevas manustamine lõpetas emastel rottidel indlemise ravi ajal, kuid ei

lükanud edasi viljakaid paaritumisi pärast ravi lõppu ning vähendas tühisel määral pesakonna suurust,

pikendas tiinuse kestust ning muutis neonataalset arengut. Manustatuna implantatsioonieelsel

perioodil, põhjustas raloksifeen embrüo implantatsiooni hilinemist ja katkemist, mille tulemuseks oli

tiinuse pikenemine ja pesakonna suuruse vähenemine, kuid ei kahjustanud järglaste arengut

emapiimast võõrutamiseni. Teratoloogilised uuringud viidi läbi küülikutel ja rottidel. Küülikutel

täheldati aborte ja harva vatsakeste vaheseina defekte (> 0,1 mg/kg) ning hüdrotsefaaliat (> 10 mg/kg).

Rottidel esines loote arengu peetust, lainjaid roideid ja õõnte moodustumist neerudes (> 1 mg/kg).

Raloksifeen on tugev antiöstrogeen roti emakale ning takistas östrogeen-sõltuvate

rinnanäärmetuumorite kasvu rottidel ja hiirtel.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Povidoon

Polüsorbaat 80

Veevaba laktoos

Laktoosmonohüdraat

Krospovidoon

Magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Titaandioksiid (E 171)

Polüsorbaat 80

Hüpromelloos

Makrogool 400

Karnaubavaha.

Farmatseutiline tint:

Šhellak

Propüleenglükool

Indigokarmiin (E 132)

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis. Mitte hoida sügavkülmas.

6.5 Pakendi iseloomustus ja suurus

EVISTA tabletid on pakendatud kas PVC/PE/PCTFE blisterpakenditesse või kõrge tihedusega

polüetüleenpudeleisse. Karbid blisterpakenditega sisaldavad 14, 28 või 84 tabletti. Pudelid sisaldavad

100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi kõikides riikides müügil olla.

6.6 Erinõuded hävitamiseks

Erinõuded puuduvad

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/98/073/001

EU/1/98/073/002

EU/1/98/073/003

EU/1/98/073/004

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 5. august 1998

Müügiloa uuendamise kuupäev: 8. august 2008

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

 


 

 

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII

VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

14

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Lilly SA

Avda de la Industria 30

Madriid

Hispaania

Ravimi pakendi infolehel peab olema välja toodud vastava ravimipartii vabastamise eest vastutava

tootja nimi ja aadress

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

• MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA –

PIIRANGUD

Retseptiravim

• TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA

TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

• MUUD TINGIMUSED

Müügiloa hoidja esitab perioodilise ohutusalase väljaande rapordi 3-aastase intervalliga.

 


LISA III

 

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED NÕUDED PURGI MÄRGISTUS, PURGI KARP:

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EVISTA 60 mg õhukese polümeerikattega kaetud tabletid

raloksifeenhüdrokloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega kaetud tablett sisaldab 60 mg raloksifeenhüdrokloriidi, mis vastab

56 mg raloksifeenile

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi

Täiendava informatsiooni saamiseks vt. pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

Vältida külmumist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/073/004

13. PARTIINUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Evista

 


 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL:

BLISTER (KÕIK BLISTERPAKENDID)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EVISTA 60 mg õhukese polümeerikattega kaetud tabletid

raloksifeenhüdrokloriid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Daiichi Sankyo Europe GmbH

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Partii nr

5. MUU

 


 

 

PAKENDI INFOLEHT : INFORMATSIOON KASUTAJALE

EVISTA 60 mg kaetud tabletid

raloksifeenhüdrokloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

• Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

• Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik

isegi juhul, kui haigussümptomid on sarnased.

• Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on EVISTA ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne EVISTA kasutamist

3. Kuidas EVISTA’t kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas EVISTA`t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON EVISTA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

EVISTA kuulub mittehormonaalsete ravimite rühma, mida nimetatakse selektiivseteks

östrogeeniretseptorite modulaatoriteks (SÖRM). Kui naine jõuab menopausi, väheneb

naissuguhormoon östrogeeni tase. EVISTA jäljendab mõnesid östrogeenide kasulikke toimeid pärast

menopausi.

EVISTA’t kasutatakse osteoporoosi raviks ja ärahoidmiseks menopausijärgses eas naistel. EVISTA

vähendab selgroolülimurdude ohtu menopausijärgse osteoporoosiga naistel. Reieluukaelamurdude ohu

vähenemist ei ole tõestatud.

Osteoporoos on haigus, mis muudab teie luud hõredateks ja rabedateks, mis on eriti tavaline naistel

pärast menopausi. Kuigi alguses võib osteoporoos olla ilma sümptomiteta, muudab ta teid

vastuvõtlikumaks luumurdudele, eriti selgroolüli-, reieluukaela- ja randmepiirkonna murdudele ning

võib põhjustada seljavalu, kehapikkuse vähenemist ja selja kõverdumist.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE EVISTA KASUTAMIST

Ärge võtke EVISTA’t juhtudel:

• Kui te olete allergiline (ülitundlik) raloksifeeni või mõne EVISTA koostisosa suhtes.

• Kui teil esineb veel rasestumise võimalus. EVISTA võib kahjustada loodet.

• Kui teil ravitakse või on varem ravitud suurenenud verehüübivusega seotud haigusi

(süvaveenide tromboos, kopsuarteri emboolia või silma võrkkesta veeni tromboos).

• Kui põete maksahaigust (maksahaiguste näidete hulka kuuluvad tsirroos, kerge maksakahjustus

või sapipaisust tingitud kollatõbi).

• Kui teil on mistahes ebaselge päritoluga tupeverejooks. Seda peab uurima teie arst.

• Kui teil on emakavähk, kuna selle haigusega naiste puhul puudub EVISTA kasutamise osas

piisav kogemus.

• Kui teil esinevad rasked neeruhaigused.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga EVISTA:

Alljärgnevalt on toodud põhjused, miks see ravimpreparaat võib olla teile sobimatu. Kui mõni neist

kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstiga, enne kui hakkate ravimit võtma.

• Kui teie liikumisvõime on teatava aja jooksul piiratud, näiteks kasutate ratastooli, lähete

haiglaravile või peate olema voodis operatsioonist paranemise või ootamatu haiguse tõttu.

• Kui saate mõnesid teisi suukaudseid östrogeene.

• Kui põete rinnavähki, kuna EVISTA kasutamisega seda haigust põdevatel naistel on vähe

kogemusi.

• Kui teil on olnud tserebrovaskulaarne õnnetus (nt insult) või kui teie arst on öelnud, et teil on

suur oht selle tekkimiseks.

On ebatõenäoline, et EVISTA võiks esile kutsuda tupeverejookse. Seega igasugused tupeverejooksud

EVISTA kasutamise ajal on ootamatud. Neid tuleb lasta uurida teie arstil.

EVISTA ei ravi postmenopausaalseid sümptomeid nagu kuumahood.

EVISTA langetab üldkolesterooli ja LDL-("halva") kolesterooli taset. Tavaliselt ta ei mõjuta

triglütseriidide ega HDL-("hea") kolesterooli taset. Siiski, kui olete varem kasutanud östrogeene ja teil

on tekkinud väga tugev triglütseriidide taseme tõus, peaksite sellest rääkima oma arstiga, enne kui

alustate EVISTA kasutamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui kasutate digitaalist südamehaiguse tõttu või verehüübivust vähendavaid ravimeid, nt. varfariini

vere vedeldamiseks, võib teie arstil osutuda vajalikuks korrigeerida nende ravimite annuseid.

Rääkige arstile, kui te kasutate kolestüramiini, mida kasutatakse peamiselt lipiidide taset alandava

ravimina.

Rasedus ja imetamine

EVISTA’t võivad kasutada ainult postmenopausis naised ja seda ei tohi kasutada

rasestumisvõimelised naised. Evista võib kahjustada loodet.

Ärge võtke EVISTA’t kui imetate last, sest ravim võib erituda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et EVISTA avaldaks toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate EVISTA koostisainete suhtes

Kui Teie arst on Teile öelnud, et Teil on laktoosi – teatavat tüüpi suhkru – talumatus, konsulteerige

enne ravimi tarvitamist oma arstiga.

3. KUIDAS EVISTA`T KASUTADA

Võtke alati seda ravimit täpselt nii, nagu teie arst on teile rääkinud. Kui te ei ole mõnes asjas kindel,

pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus on üks tablett päevas. Ei ole oluline, millisel päevaajal te oma tableti võtate, kuid kui võtate

seda samal kellaajal iga päev, võib see aidata teil tableti võtmist meeles pidada. Võite seda võtta koos

söögiga või ilma.

Tabletid on suukaudseks kasutamiseks.

Neelake tablett alla tervelt. Kui soovite, võite juua peale klaasitäie vett.

Teie arst ütleb teile, kui kaua peate EVISTA’t võtma. Arst võib soovitada teil võtta lisaks ka kaltsiumi

ja D-vitamiini preparaate.

Kui te lõpetate EVISTA kasutamise

Kõigepealt peate konsulteerima arstiga.

Kui teil on mulje, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arsti või

apteekriga.

Kui unustasite EVISTA’t võtta

Võtke üks tablett kohe, kui meelde tuleb ja jätkake edaspidi nii nagu enne.

Kui olete võtnud rohkem EVISTA’t kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka EVISTA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik

EVISTA puhul täheldatud kõrvaltoimetest on olnud kerged.

Väga sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui ühel kasutajal 10-st) on:

• Kuumahood (veresoonte laienemine)

• Gripitaoline sündroom

Sagedased kõrvaltoimed (ühel kuni kümnel kasutajal 100-st) on:

• Jalakrambid

• Käte, jalasäärte ja labajalgade turse (perifeerne turse)

• Sapikivid

Aeg-ajalt esinevad (ühel kuni kümnel kasutajal 1 000-st) kõrvaltoimed on:

• Jalaveenides verehüüvete tekkimise (süvaveenide tromboosi) riski suurenemine

• Kopsus verehüüvete tekkimise (kopsuemboolia) riski suurenemine

• Silmades verehüüvete tekkimise (võrkkesta veeni tromboos) riski suurenemine

• Nahk veeni ümbruses on punetav ja valulik (pindmise veeni tromboflebiit)

Väga harva esinevad (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st) kõrvaltoimed on:

• Lööve

• Seedetrakti sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja seedehäired

• Vererõhu tõus

• Vereliistakute arvu vähenemine veres

• Verehüübe tekkimine arterisse (nt insult)

• Peavalu, sh migreen

• Kerged rinnanäärme sümptomid nagu valu, suurenemine ja puutehellus

Harvadel juhtudel võivad EVISTA-ravi ajal tõusta maksaensüümide tasemed veres.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te täheldate endal mistahes

kõrvaltoimeid, mida ei ole nimetatud selles infolehes, palun rääkige neist oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS EVISTA`T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud pakendil.

Hoida originaalpakendis. Vältida külmumist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida EVISTA sisaldab

Toimeaine on raloksifeenhüdrokloriid. Iga tablett sisaldab 60 mg raloksifeenhüdrokloriidi, mis

vastab 56 mg raloksifeenile.

- EVISTA tabletid sisaldavad veel järgmisi aineid:

Tableti sisu: povidoon, polüsorbaat 80, veevaba laktoos, laktoos monohüdraat, krospovidoon,

magneesiumstearaat

Tableti kate: titaandioksiid (E 171), polüsorbaat 80, hüpromelloos, makrogool 400, karnaubavaha.

Farmatseutiline tint: šellak, propüleenglükool, indigokarmiin (E 132).

Kuidas EVISTA välja näeb ja pakendi sisu

EVISTA on valged, ovaalsed, kaetud tabletid, mis on märgistatud numbriga 4165. Nad on pakendatud

blisterpakenditesse või plastikpudelitesse. Blisterpakendid sisaldavad 14, 28 või 84 tabletti. Purk

sisaldab 100 tabletti. Kõiki pakendi suurusi ei pruugi müügil olla.

Müügiloa hoidja

Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, D-81379 München, Saksamaa.

Tootja:

• Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madriid), Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Infoleht on viimati kooskõlastatud:

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel

 


 

EL number

Väljamõeldud nimetus

Tugevus

Ravimvorm

Manustamisviis

Pakend

Pakendi suurus

EU/1/98/073/001

Evista

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Blister (PVC/ PE/PCTFE)

14

EU/1/98/073/002

Evista

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Blister (PVC/ PE/PCTFE)

28

EU/1/98/073/003

Evista

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Blister (PVC/PE/PCTFE)

84

EU/1/98/073/004

Evista

60 mg

Kaetud tablett

Suukaudseks kasutamiseks

Bottle (HDPE)

100