Doreta - õhukese polümeerikattega tablett (75mg +650mg)

ATC Kood: N02AJ13
Toimeaine: tramadool +paratsetamool
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

DORETA
õhukese polümeerikattega tablett (75mg +650mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Doreta, 75 mg/650 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tramadoolvesinikkloriid, paratsetamool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Doreta ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Doreta kasutamist
 3. Kuidas Doreta´t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Doreta´t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Doreta ja milleks seda kasutatakse

Doreta on kombinatsioonpreparaat, mis sisaldab kahte valuvaigistava toimega ainet - tramadooli ja paratsetamooli, mille koostoimel teie valu leeveneb.

Doreta on näidustatud kasutamiseks mõõduka kuni tugeva valu ravis, kui teie arst leiab, et valu raviks on vajalik tramadooli ja paratsetamooli kombinatsioon.

Mida on vaja teada enne Doreta kasutamist

Ärge võtke Doreta´t:

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te tarbite alkoholi;
 • kui te võtate mis tahes ravimeid, mis võivad muuta teid uniseks või vähem tähelepanuvõimeliseks; siia kuuluvad opioidvaluvaigistid, nagu morfiin ja kodeiin;
 • kui te võtate ka MAO inhibiitoreid (teatud ravimid, mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks) või olete neid kasutanud viimase 14 päeva jooksul enne ravi algust Doreta'ga;
 • kui teil esinevad rasked maksaprobleemid;
 • kui teil on epilepsia, mis ei allu piisavalt teie praegusele ravile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Doreta võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik:

 • kui teil on neerudega probleeme;
 • kui teil on maksaga probleeme või alkoholist tingitud maksahaigus või kui te märkate et teie silmavalged ja nahk on muutunud kollakaks. See võib viidata kollatõvele või sapiteede probleemidele;
 • kui teil on tõsiseid hingamisraskusi, nt astma või kopsude probleemid;
 • kui te olete sõltuvuses mistahes teistest ravimitest, mida kasutatakse mõõduka kuni tugeva valu leevendamiseks, nt morfiin;
 • kui teil on epilepsia või kui teil on olnud krampe või krambihooge;
 • kui teil on olnud peatrauma, šokk või tugevad peavalud, mis võivad olla seotud oksendamisega või mitte;
 • kui te võtate teisi ravimeid, mis sisaldavad paratsetamooli või tramadooli.

Muud ravimid ja Doreta

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Tähtis! Ravim sisaldab toimeainetena tramadooli ja paratsetamooli. Selleks, et mitte ületada nende ravimite päevaseid annuseid, informeerige oma arsti, kui kasutate mistahes muud paratsetamooli või tramadooli sisaldavat ravimit.

Te ei tohi Doreta't võtta koos monoamiinioksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) (vt lõik „Ärge võtke Doreta't“)

Doreta't ei soovitata võtta koos järgmiste ravimitega, sest see võib mõjutada nende toimet:

 • karbamasepiin (epilepsia ja teatud tüüpi valude raviks kasutatav ravim).
 • buprenorfiin, nalbufiin, pentasotsiin (opioidtüüpi valuvaigistid). Valuvaigistav toime võib väheneda.

Doreta võtmise ajal võib suureneda risk kõrvaltoimete tekkeks, kui te võtate järgmisi ravimeid:

 • triptaane (migreeni raviks) või selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (depressiooni ravimid). Kui teil tekib segasus, rahutusseisund, palavik, higistamine, jäsemete ja silmade koordineerimatud liigutused, kontrollimatud lihastõmblused või kõhulastisus, võtke ühendust oma arstiga.
 • trankvillisaatoreid, unerohtusid, teisi valuvaigisteid, nagu morfiin või kodeiin (seda on ka köharohtudes), baklofeeni (lihaslõõgasti), vererõhku langetavaid ravimeid või allergiavastaseid ravimeid. Te võite tunda end uimasena või kogeda minestamise tunnet. Kui selline seisund peaks tekkima, öelge seda oma arstile.
 • antidepressante, anesteetikume ja ravimeid, mis mõjutavad vaimset seisundit või bupropiooni (aitab inimestel suitsetamist maha jätta). Teie arst ütleb, kas Doreta sobib teile.
 • varfariini või fenprokumooni (verevedeldajad). Nende ravimite ravitoime võib muutuda ja tekkida verejooks (vt lõik 4).

Doreta toime võib muutuda, kui kasutate koos Doreta’ga järgmisi ravimeid:

 • metoklopramiid, domperidoon või ondansetroon (, kasutatakse iivelduse ja oksendamise vastu);;
 • kolestüramiin (kasutatakse kolesterooli alandamiseks veres),.
 • ketokonasool või erütromütsiin (infektsioonivastased ravimid).

Doreta koos toidu, joogi ja alkoholiga

Doreta´t võib võtta koos toiduga või ilma.

 • Doreta võib teid uniseks muuta. Alkoholi tarvitamine võib teid unisemaks muuta. Alkohol tõstab opioidanalgeetikumide rahustavat toimet, selle toime tähelepanule võib muuta autojuhtimise ja masinatega töötamise ohtlikuks, vältige alkoholi ja alkoholi sisaldavate ravimite tarvitamist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kuna Doreta on kahe toimeainega fikseeritud kombinatsioonravim, mis sisaldab tramadooli, ei tohi seda raseduse ajal võtta.

Imetamine

Tramadool eritub rinnapiimaga. Seetõttu ei tohi te võtta Doreta't rohkem kui üks kord imetamise ajal või kui võtate Doreta't rohkem kui üks kord, tuleb imetamine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot, töötage masinatega või tegelege tähelepanu nõudvate tegevustega enne, kui olete veendunud, kuidas Doreta teid mõjutab. Doreta võib teid uniseks muuta.

Kuidas Doreta`t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavapärane algannus on üks tablett. Vajadusel võib järgnevad annused võtta iga kuue tunni järel, nagu arst on teile soovitanud.

Ärge võtke ööpäevas rohkem kui 4 tabletti (vastab 300 mg tramadoolvesinikkloriidile ja 2600 mg paratsetamoolile).

Annust tuleb kohandada vastavalt teie valu tugevusele ja individuaalsele valutundlikkusele. Üldiselt tuleb võtta väikseim valuvaigistav annus.

Raske maksahaigus (puudulikkus)

Raske maksapuudulikkusega patsiendid ei tohi võtta Doreta`t.

Kui teil on kerge või mõõdukas puudulikkus, võib arst soovitada annustevahelise ajavahemiku pikendamist.

Kasutamine lastel

Doreta´t ei soovitata kasutada alla 12 aasta vanustel lastel.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel (üle 75 eluaasta) võib tramadooli eritumine olla aeglustunud. Kui see kehtib teie kohta, võib arst soovitada annustevahelise ajavahemiku pikendamist.

Tabletid tuleb alla neelata koos piisava koguse vedelikuga. Tableti võib jagada kaheks võrdseks annuseks. Siiski, neid ei tohi närida ega purustada.

Tablette tuleb võtta nii lühiajaliselt kui võimalik.

Kui teil on tunne, et Doreta toime on liiga tugev (st te tunnete end väga uimasena või teil on hingamisraskusi) või liiga nõrk (st valu ei vähene piisavalt), pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui sümptomid ei parane, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Doreta´t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral otsige viivitamatult arstiabi, ka siis, kui tunnete ennast hästi, kuna esineb hiljem tekkida võiva tõsise maksakahjustuse oht. Kui te võtate rohkem Doreta´t, kui ette nähtud võivad teil esineda rasked häired organite verega varustamisel, teadvusehäired kuni koomani, krambid või teil võivad olla hingamisraskused, halb enesetunne, oksendamine, kehakaalu langus või kõhuvalu.

Kui te unustate Doreta´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate Doreta annuse võtta, võtke järgmine tablett tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Doreta võtmise

Kui te olete Doreta´t mõni aeg kasutanud, peaksite te rääkima oma arstiga juhul, kui soovite ravi lõpetada, sest teie keha võib olla sellega harjunud. Kui te lõpetate Doreta võtmise järsult, võite te ennast halvasti tunda. Te võite tunda ärevust, ärritust, närvilisust, unetust, hüperaktiivsust, värinaid ja/või seedehäireid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada rohkem kui ühte inimest 10-st):

 • iiveldus,
 • pearinglus,
 • unisus.

Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ega põhjusta kaebuseid.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • oksendamine,
 • seedehäired (kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhulahtisus),
 • kõhuvalu,
 • suukuivus,
 • peavalu,
 • värisemine,
 • segasus,
 • unehäired,
 • meeleolu muutused (ärevus, närvilisus, eufooria (meeleolu kõrgenemine)),
 • suurenenud higistamine,
 • sügelus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • kõrgenenud vererõhk, südamerütmi ja südame löögisageduse häired,
 • raskendatud või valulik urineerimine/valgu esinemine uriinis,
 • nahareaktsioonid (lööve, nõgestõbi),
 • helin kõrvus,
 • depressioon,
 • hirmuunenäod,
 • hallutsinatsioonid (asjade kuulmine, nägemine või tundmine, mida tegelikult ei ole olemas),
 • mäluhäired,
 • neelamisraskus,
 • veri väljaheites,
 • külmavärinad,
 • kuumahood,
 • valu rinnus,
 • tahtmatud lihastõmblused
 • ebaharilik torkimisetunne ("nõeltega torkimisetunne"),
 • hingeldus,
 • maksaensüümide aktiivsuse tõus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • ravimsõltuvus,
 • krambihood, raskused koordineeritud liigutuste sooritamisel (koordinatsioonihäired),
 • hägune nägemine,
 • ajutine teadvusekaotus.

Väga harva esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 10000-st):

 • ravimi kuritarvitamine.

Teadmata kõrvaltoime (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • veresuhkru taseme langus.

Järgnevad kõrvaltoimed on esinenud ravi ajal ravimitega, mis sisaldavad ainult tramadooli või paratsetamooli. Vaatamata sellele peaksite informeerima oma arsti, kui te ravi ajal Doreta’ga märkate endal samade sümptomite teket:

 • minestamise tunne püstitõusmisel lamavast või istuvast asendist, aeglane südamerütm, minestamine, söögiisu muutused, lihasnõrkus, hingamissageduse vähenemine või nõrgenemine, meeleolumuutused, muutused aktiivsuses, tajumishäired, astma ägenemine.
 • mõnedel harvadel juhtudel võib tekkida allergilisele reaktsioonile viitav nahalööve, millega kaasneb äkiline näo ja kaela turse, hingamisraskused või järsk vererõhu langus ja minestamine. Kui selline asi teiega juhtub, katkestage kohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga. Te ei tohi seda ravimit enam uuesti võtta.

Harva võib tramadooli-tüüpi ravimite kasutamisel kujuneda välja ravimsõltuvus, mis teeb ravi katkestamise teie jaoks raskeks.

Üksikjuhtidel on inimesed, kes on pikemat aega tramadooli kasutanud, tundnud end ravi järsu lõpetamise järel halvasti. Neil esineb ärrituvust, ärevust, närvilisust või värinaid. Nad võivad olla üliaktiivsed, neil on uinumisraskused ja mao või soolte häired. Väga vähestel esineb paanikahooge, hallutsinatsioone, ebatavalisi aistinguid, nagu sügelemine, kipitus ja tuimus, hääled kõrvus (tinnitus). Kui te märkate mõnda nendest kõrvaltoimetest või mis tahes teisi ebatavalisi sümptome, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile nii kiiresti kui võimalik.

Üksikjuhtudel on leitud muutusi verepildis, näiteks vereliistakute arvu vähenemine, mis võib tekitada nina või igemete verejooksu.

Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest paratsetamooli sisaldavate ravimite kasutamisel.

Doreta kasutamine koos verd vedeldavate ainetega (nt fenprokumoon, varfariin) võib suurendada verejooksu riski. Igast kauakestvast või ootamatust verejooksust tuleb koheselt arsti teavitada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Doreta`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Doreta sisaldab

 • Toimeained on tramadoolvesinikkloriid ja paratsetamool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg tramadoolvesinikkloriidi, mis on võrdne 65,88 mg tramadooliga ja 650 mg paratsetamooli.
 • Teised abiained on:
 • Tableti sisu: eelželatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), mikrokristalliline tselluloos (E460) ja magneesiumstearaat (E572).
 • Tableti kate: hüpromelloos (E464), makrogool 400, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172).

Kuidas Doreta välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid on kergelt oranžid, ovaalsed, kaksikkumerad, laia poolitusjoonega mõlemal küljel, mõõtmed 20 mm x 8 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ja 100 tabletti (blistrid 10 tabletiga) karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Doreta, 75 mg/650 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg tramadoolvesinikkloriidi, mis vastab 65,88 mg tramadoolile ja 650 mg paratsetamooli.

INN. Tramadolum, paracetamolum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Õhukese polümeerikattega tabletid on kergelt oranžikad, ovaalsed, kaksikkumerad, laia poolitusjoonega mõlemal küljel, mõõtmetega: 20 mm x 8 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Mõõduka kuni tugeva valu sümptomaatiline ravi.

Tramadool/paratsetamooli kasutamine peaks piirduma patsientidega, kelle mõõdukas või tugev valu nõuab tramadooli ja paratsetamooli kombinatsiooni (vt ka lõik 5.1).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja noorukid (12-aastased ja vanemad)

Doreta kasutamine peaks piirduma patsientidega, kelle mõõdukas või tugev valu nõuab tramadooli ja paratsetamooli kombinatsiooni.

Annus tuleb kohandada vastavalt valu intensiivsusele ja iga üksiku patsiendi tundlikkusele. Üldjuhul tuleb analgeesiaks valida väikseim toimiv annus.

Doreta soovitatav algannus on üks tablett. Täiendavaid annuseid saab võtta vastavalt vajadusele, mitte ületades 4 tabletti ööpäevas (mis on ekvivalentne 300 mg tramadoolvesinikkloriidi ja 2600 mg paratsetamooliga).

Intervall annuste vahel ei tohi olla lühem kui kuus tundi.

Doreta´t ei tohi mingil tingimusel manustada kauem kui rangelt hädavajalik (vt ka lõik 4.4). Kui Doreta korduv manustamine või pikaajaline ravi on haiguse iseloomu ja raskuse tõttu vajalik, peab rakendama hoolikat regulaarset jälgimist (koos ravi katkestamistega, kui võimalik), et hinnata, kas ravi jätkamine on vajalik.

Lapsed

Doreta ohutus ja efektiivsus alla 12-aasta vanustel lastel ei ole tõestatud. Seetõttu ei ole ravi sellele populatsioonile soovitatav.

Eakad patsiendid

Annuse kohandamine kuni 75-aastastel patsientidel ei ole tavaliselt vajalik, kui ei esine kliiniliselt väljendunud maksa- või neerupuudulikkust. Vanematel patsientidel (üle 75-aastastel) võib eritumine aeglustuda. Seetõttu tuleb vajaduse korral pikendada manustamisintervalli.

Neerupuudulikkus/dialüüs

Neerupuudulikkusega patsientidel on tramadooli eritumine aeglustunud. Nendel patsientidel tuleb hoolikalt kaaluda annustamisintervalli pikendamist vastavalt vajadustele.

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidel on tramadooli eritumine aeglustunud. Nendel patsientidel tuleb hoolikalt kaaluda manustamisintervalli pikendamist vastavalt patsiendi vajadustele (vt lõik 4.4). Kuna ravim sisaldab paratsetamooli, ei tohi raske maksakahjustusega patsientidel Doreta´t kasutada (vt lõik 4.3).

Manustamisviis Suukaudne.

Tabletid tuleb alla neelata koos piisava koguse vedelikuga. Tableti võib jagada kaheks võrdseks annuseks. Siiski, neid ei tohi purustada ega närida.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Äge mürgistus alkoholi, uinutite, tsentraalselt toimivate valuvaigistite, opioidide või psühhotroopsete ravimitega.

Doreta´t ei tohi manustada patsientidele, kes saavad monoamino oksüdaasi inhibiitoreid, või kahe nädala jooksul pärast nendest loobumist (vt lõik 4.5).

Raske maksakahjustus.

Ravile allumatu epilepsia (vt lõik 4.4).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

 • Täiskasvanud ja noorukid vanuses 12 aastat ja vanemad ei tohi ületada maksimaalset annust, 4 tabletti Doreta’t. Et vältida tahtmatut üleannustamist, tuleb patsiente teavitada, et nad ei tohi ületada soovitatavat annust ega kasutada samaaegselt ühtki teist paratsetamooli (sealhulgas käsimüügiravimid) või tramadoolvesinikkloriidi sisaldavat ravimit, kui arst ei ole seda soovitanud.
 • Raske neerukahjustuse (kreatiniini kliirens < 10 ml/min) korral ei ole Doreta kasutamine soovitatav.
 • Raske maksakahjustusega patsientidel ei tohi Doreta´t kasutada (vt lõik 4.3). Risk paratsetamooli üleannustamiseks on suurem mittetsirrootilise alkohoolse maksahaigusega patsientidel. Mõõduka maksapuudulikkuse korral tuleb hoolega kaaluda manustamisintervalli pikendamist.
 • Raske hingamiskahjustusega haigetel ei ole Doreta kasutamine soovitatav.
 • Tramadool ei sobi asendusraviks opioidsõltuvusega patsientidele. Kuigi tramadool on opioidide agonist, ei leevenda see morfiini ärajätusümptomeid.
 • On teatatud krambihoogudest tramadooliga ravitud krambivalmidusega haigetel või patsientidel, kes kasutavad teisi krambiläve alandavaid ravimeid, eriti selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid, tritsüklilisi antidepressante, antipsühhootikume, tsentraalselt toimivaid analgeetikume või lokaalanesteetikume. Ravile alluvatel epilepsiaga patsientidel või

patsientidel, kellel võib esineda krambihooge, tohib Doreta´t kasutada vaid tungival vajadusel. On teatatud krambihoogudest tramadooli soovitatavas annuses kasutavatel haigetel. Risk krampide tekkeks võib suureneda, kui ületatakse tramadooli soovitatavat maksimaalset annust.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Tramadooli suhtes võivad kujuneda tolerantsus ning füüsiline ja/või füsioloogiline sõltuvus, isegi terapeutiliste annuste puhul. Analgeetilise ravi kliiniline vajadus on vaja regulaarselt üle vaadata (vt lõik 4.2). Opioidsõltuvate patsientide ning ravimi kuritarvitamise- või sõltuvusega patsientide puhul peab ravi olema lühiaegne ning toimuma meditsiinilise järelvalve all.

Doreta´t peab kasutama ettevaatusega patsientidel, kellel on koljutrauma, konvulsiivsed häired, sapiteede häired, šokiseisund, ebaselge etioloogiaga teadvusseisundi muutused, hingamiskeskuse või hingamisfunktsiooni probleemid, suurenenud intrakraniaalne rõhk.

Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada mõnedel patsientidel hepatotoksilisust.

Isegi terapeutilises annuses ning lühiajalise ravi korral võivad ilmneda opiaatide ärajätunähtudele sarnased sümptomid (vt lõik 4.8). Ärajätunähte saab ära hoida raviannust astmeliselt vähendades, eriti pärast pikaajalist raviperioodi. Harvadel juhtudel on teatatud ravimsõltuvusest ja kuritarvitamisest (vt lõik 4.8).

Ühes uuringus, milles kasutati tramadooli üldanesteesia ajal koos enfluraani ja naerugaasiga, esines patsientidel pikem narkoosist ärkamine. Kuni puudub täiendav informatsioon, tuleb tramadooli kasutamist pindmise anesteesia korral vältida.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud on ravimi kasutamine koos järgmiste ravimrühmadega:

 • Mitteselektiivsed MAO inhibiitorid

Serotoniinergilise sündroomi oht: kõhulahtisus, tahhükardia, higistamine, treemor, segasusseisundid ja isegi kooma.

 • Selektiivsed MAOA inhibiitorid

Ekstrapolatsioon mitteselektiivsetest MAO inhibiitoritest, serotoniinergilise sündroomi oht: kõhulahtisus, tahhükardia, higistamine, treemor, segasusseisundid ja isegi kooma.

 • Selektiivsed MAOB inhibiitorid

Tsentraalse serotoniinergilise sündroomi esilekutsumine: kõhulahtisus, tahhükardia, higistamine, treemor, segasusseisundid ja isegi kooma.

Hiljutise ravi korral MAO inhibiitoritega tuleb tramadooli kasutamist kaks nädalat edasi lükata.

Ravimi kasutamine koos järgmiste ainetega ei ole soovitatav:

 • Alkohol

Alkohol suurendab opioidanalgeetikumide sedatiivset toimet. Toime valvsusele võib muuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise ohtlikuks. Vältige alkohoolsete jookide ja alkoholi sisaldavate ravimite kasutamist.

 • Karbamasepiin ja teised ensüüme indutseerivad ravimid

Ravimi toime vähenemise ja lühema kestuse oht on tingitud tramadooli plasmakontsentratsiooni vähenemisest.

 • Opioidi agonistid – antagonistid (buprenorfiin, nalbufiin, pentasotsiin)

Valuvaigistava toime vähenemine ja võimalik ärajätu nähtude teke põhjustatuna retseptorite konkureerivast blokeerimisest.

Mida peab arvestama ravimi samaaegsel manustamisel teiste ravimitega:

 • Tramadool võib põhjustada krampe ja tugevdada selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRId), serotoniinnorepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRId), tritsükliliste

antidepressantide, antipsühhootikumide ja teiste krambiläve alandavate ravimite (nt bupropioon, mirtasapiin, tetrahüdrokannabinool) krampe põhjustavat kõrvaltoimet.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

 • Samaaegne ravi tramadooli ja serotoninergiliste ravimitega, nagu näiteks selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRId), serotoniinnorepinefriini tagasihaarde inhibiitorid (SNRId), MAO inhibiitorid (vt lõik 4.3), tritsüklilised antidepressandid ja mirtasapiin, võib põhjustada serotoniinimürgistust. Tõenäoliselt on tegemist serotoniini sündroomiga, kui ilmneb üks järgmistest tunnustest:
 • Spontaanne kloonus
 • Indutseeritav või okulaarne kloonus koos rahutuse või higistamisega
 • Treemor ja hüperrefleksia
 • Hüpertoonia ja kehatemperatuur > 38°C ning indutseeritav või okulaarne kloonus. Serotoninergiliste ravimite ärajätmine toob tavaliselt kaasa kiire paranemise. Ravi sõltub sümptomite tüübist ja raskusastmest.
 • Teised opioidide derivaadid (sealhulgas köha pärssivad ja asendusravi preparaadid), bensodiasepiinid ja barbituraadid. Suurenenud hingamisdepressiooni oht, mis üleannustamise korral võib lõppeda surmaga.
 • Teised kesknärvisüsteemi pärssijad nagu teised opioidide derivaadid (sealhulgas köha pärssivad ravimid ja asendusravi vahendid), barbituraadid, bensodiasepiinid, teised anksiolüütikumid, hüpnootikumid, sedatiivsed antidepressandid, sedatiivsed antihistamiinikumid, neuroleptikumid, tsentraalse toimega hüpertensioonivastased ravimid, talidomiid ja baklofeen. Need ravimid võivad põhjustada kesknärvisüsteemi pärssiva toime tugevnemist. Toime valvsusele võib muuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise ohtlikuks.
 • Doreta ja kumariini derivaatide (nt varfariin) samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik, sest mõnedel patsientidel on teatatud suurenenud INRi väärtustest koos suurte verejooksude ja verevalumitega.
 • Teised ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad CYP3A4, näiteks ketokonasool ja erütromütsiin, võivad inhibeerida tramadooli metabolismi (Ndemetüleerimine) ja tõenäoliselt ka aktiivse O demetüleeritud metaboliidi metabolismi. Selle koostoime kliinilist tähtsust ei ole uuritud.
 • Antiemeetilise 5HT3 antagonisti ondansetrooniga läbi viidud piiratud arvu pre ja postoperatiivsete uuringute käigus täheldati, et postoperatiivse valu kupeerimiseks vajatakse tramadooli suuremaid annuseid.

Rasedus

Kuna Doreta on toimeainena tramadooli sisaldav kombinatsioonravim, ei tohi seda raseduse ajal kasutada.

Andmed paratsetamooli kohta

Inimese raseduse epidemioloogilised uuringud on näidanud, et soovitatavas annuses manustatuna ei ole paratsetamoolil kahjulikke toimeid.

Andmed tramadooli kohta

Tramadooli ei tohi raseduse ajal kasutada, kuna selle ravimi ohutuse kohta rasedal naisel ei ole piisavalt tõendusmaterjali. Enne või pärast sünnitust manustatuna ei mõjuta tramadool emaka kontraktsioonivõimet. Vastsündinutel võivad tekkida hingamissageduse muutused, mis on üldjuhul kliiniliselt ebaolulised. Pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib põhjustada vastsündinul ärajätunähte sünnijärgselt, mis on kui kuritarvitamise tagajärg.

Imetamine

Kuna Doreta on toimeainena tramadooli sisaldav kombinatsioonravim, tohib seda rinnaga toitmise ajal kasutada ühekordselt või tuleb imetamine ravi ajaks tramadooliga katkestada.

Andmed paratsetamooli kohta

Paratsetamool eritub rinnapiima kliiniliselt ebaolulises koguses. Olemasolevate andmete põhjal ei ole toimeainena ainult paratsetamooli sisaldavaid ravimeid kasutaval naisel rinnaga toitmine vastunäidustatud.

Andmed tramadooli kohta

Ligikaudu 0,1% emale manustatud tramadooli annusest eritub rinnapiimaga. Emale suukaudselt manustatava igapäevase kuni 400 mg suuruse annuse puhul saab vahetul sünnitusjärgsel perioodil vastsündinu keskmiselt 3% ema keskmise kaalu suhtes korrigeeritud tramadooli annusest. Seetõttu ei tohi imetamise ajal tramadooli kasutada või tuleb imetamine ravi ajaks tramadooliga katkestada. Ühekordse tramadooliannuse manustamise korral ei ole imetamise katkestamine vajalik.

Fertiilsus

Turuletulekujärgselt ei ole täheldatud tramadooli mõju viljakusele.

Loomkatsed ei ole näidanud tramadooli mõju viljakusele. Ühtegi viljakuse uuringut tramadooli ja paratsetamooli kombinatsiooniga ei ole teostatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Tramadoolvesinikkloriid võib põhjustada pearinglust või uimasust, mis võivad tugevneda alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainete kasutamisel. Kui nii juhtub, ei tohi patsient juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda Doreta võtmise ajal on klassifitseeritud järgnevatesse gruppidesse vastavalt esinemissagedusele:

 • väga sage (≥1/10)
 • sage (≥1/100 kuni <1/10)
 • aegajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
 • harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)
 • väga harv (<1/10 000)
 • teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Paratsetamool/tramadooli kombinatsiooniga läbi viidud kliinilistes uuringutes kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimeteks olid iiveldus, pearinglus ja unisus, mida täheldati rohkem kui 10% patsientidest.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on esitatud organsüsteemide kaupa:

 

Väga

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

 

sage

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

 

 

 

Hüpo-

toitumishäired

 

 

 

 

 

glükeemia

Psühhiaatrilised

 

Segasusseisund,

Depressioon,

Ravim-

Kuritarvi-

 

häired

 

meeleolu

hallutsinatsioonid,

sõltuvus

tamine*

 

 

 

muutused,

öised

 

 

 

 

 

ärevus,

hirmuunenäod,

 

 

 

 

 

närvilisus,

amneesia

 

 

 

 

 

eufooria,

 

 

 

 

 

 

unehäired

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Pea-

Peavalu,

Tahtele allumatud

Ataksia,

 

 

häired

ringlus,

värisemine

lihastõmblused,

krambid,

 

 

 

unisus

 

paresteesiad

sünkoop

 

 

Silma

 

 

 

Ähmane

 

 

kahjustused

 

 

 

nägemine

 

 

Kõrva ja

 

 

Tinnitus

 

 

 

labürindi

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

Palpitatsioonid,

 

 

 

 

 

 

tahhükardia,

 

 

 

 

 

 

arütmia

 

 

 

Vaskulaarsed

 

 

Hüpertensioon,

 

 

 

häired

 

 

kuumahood

 

 

 

Respiratoorsed,

 

 

Düspnoe

 

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

Iiveldus

Oksendamine,

Düsfaagia,

 

 

 

häired

 

kõhukinnisus,

meleena

 

 

 

 

 

suu kuivus,

 

 

 

 

 

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

 

 

kõhuvalu,

 

 

 

 

 

 

düspepsia,

 

 

 

 

 

 

kõhupuhitus

 

 

 

 

Naha ja

 

Liighigistamine,

Nahareaktsioonid

 

 

 

nahaaluskoe

 

kihelus

(nt lööve,

 

 

 

kahjustused

 

 

nõgestõbi)

 

 

 

Neerude ja

 

 

Albuminuuria,

 

 

 

kuseteede häired

 

 

urineerimishäired

 

 

 

 

 

 

(düsuuria ja

 

 

 

 

 

 

kusepeetus)

 

 

 

Üldised häired ja

 

 

Külmavärinad,

 

 

 

manustamiskoha

 

 

valu rinnus

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

Maksa

 

 

 

 

 

 

transaminaaside

 

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

*teatatud turuletulekujärgselt.

 

 

 

 

 

Kuigi järgnevaid kõrvaltoimeid ei ole kliinilistes uuringutes seoses tramadooli või paratsetamooli manustamisega kirjeldatud, ei saa nende esinemise võimalust välistada.

Tramadool

 • Posturaalne hüpotensioon, bradükardia, kollaps.
 • Tramadooli turuletulekujärgsetes uuringutes mõjutas see harva varfariini toimet, kaasa arvatud protrombiiniaja pikenemine.
 • Harv: allergilised reaktsioonid hingamisteede sümptomitega (nt düspnoe, bronhospasm, vilisev hingamine, angioneurootiline turse) ja anafülaksia.
 • Harv: söögiisu muutused, motoorne nõrkus ja hingamisdepressioon.
 • Tramadooli manustamise järgselt võivad esineda psüühilised kõrvaltoimed, mille intensiivsus ja iseloom on indiviiditi varieeruv (sõltudes isiksusest ja ravi kestusest). Siia kuuluvad meeleolumuutused (tavaliselt meeleolu tõus, mõnikord düsfooria), aktiivsuse muutused (tavaliselt pidurdus, mõnikord suurenemine) ning kognitsiooni ja tundlikkuse võime muutused (nt otsustusvõime häired).
 • On teatatud astma süvenemisest, kuigi põhjuslikku seost ei ole leitud.
 • Võivad esineda ärajätusümptomid, mis on sarnased neile, mis esinevad opioidide ärajätmisel ning need võivad olla järgmised: agiteeritus, ärevus, närvilisus, unetus, hüperkineesia, treemor ja seedetrakti sümptomid. Teised sümptomid, mida on väga harva täheldatud pärast tramadoolvesinikkloriidi järsku ärajätmist, on: paanikahood, tugev ärevus, hallutsinatsioonid, paresteesia, tinnitus ja ebatavalised KNS sümptomid.

Paratsetamool

 • Paratsetamooli kõrvaltoimed on harvad, kuid esineda võib ülitundlikkust, sealhulgas nahalöövet. On teatatud ka kõrvalekalletest perifeerses verepildis, sealhulgas trombotsütopeeniast ja agranulotsütoosist, kuid need ei olnud tingimata põhjuslikult paratsetamooliga seotud.
 • On olnud mitmeid teateid, mis viitavad sellele, et paratsetamooli manustamisel koos varfariinisarnaste ühenditega võib tekkida hüpoprotrombineemia. Teistes uuringutes protrombiini aeg ei muutunud.
 • Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Doreta on kahe toimeaine fikseeritud kombinatsioon. Üleannustamise korral esinevate sümptomite hulka võivad kuuluda nii tramadooli, paratsetamooli kui ka nende mõlema toimeaine toksilisuse nähud ja sümptomid.

Tramadooli üleannustamise sümptomid

Tramadoolimürgistuse korral esinevad sümptomid on põhimõtteliselt samasugused kui eeldatud teiste tsentraalsete analgeetikumide (opioidide) intoksikatsiooni korral. Nende hulka kuuluvad eeskätt mioos, oksendamine, kardiovaskulaarne kollaps, teadvusehäired kuni koomani, krambid ja hingamise pärssumine kuni hingamisseiskuseni.

Paratsetamooli üleannustamise sümptomid

Üleannustamine on eriti probleemiks noortel lastel. Paratsetamooli üleannustamise sümptomid on esimese 24 tunni jooksul kahvatus, iiveldus, oksendamine, isutus ja kõhuvalu. 12...48 tundi pärast ravimi manustamist võib avalduda maksakahjustus. Võivad esineda glükoosi ainevahetushäired ja metaboolne atsidoos. Raske mürgistuse korral võib maksapuudulikkus progresseeruda kuni entsefalopaatia, kooma ja surmani. Äge tubulaarse nekroosiga neerupuudulikkus võib tekkida ka ilma raske maksakahjustuseta. On teatatud südame rütmihäiretest ja pankreatiidist.

Täiskasvanutel, kes on manustanud 7,5...10 g või rohkem paratsetamooli, on võimalik maksakahjustuse teke. Tuleb arvestada, et paratsetamooli toksiliste metaboliitide liigne hulk (mis normaalse annuse korral tehakse glutatiooni poolt kahjutuks) seonduvad pöördumatult maksa koes.

Esmaabi

 • Transportige patsient otsekohe haiglasse spetsiaalsesse osakonda.
 • Säilitage hingamis ja vereringefunktsioonid.
 • Enne üleannustamise ravi alustamist tuleb nii kiiresti kui võimalik võtta vereanalüüsi tramadooli ja paratsetamooli kontsentratsiooni määramiseks plasmas ning teha maksaanalüüsid.
 • Maksafunktsiooni analüüsid tuleb teha (üleannustamise) ravi alguses ja neid tuleb korrata iga 24 tunni möödudes. Tavaliselt täheldatakse maksaensüümide (ASAT, ALAT) aktiivsuse suurenemist, mis normaliseerub ühe või kahe nädala pärast.
 • Tühjendage patsiendi magu oksendamist ärrituse teel esile kutsudes (kui haige on teadvusel) või maoloputuse abil.
 • Alustage toetavate meetmetega, nagu hingamisteede avatuse ja kardiovaskulaarse funktsiooni säilitamine; hingamisdepressiooni ületamiseks kasutage naloksooni, krambihoogude kupeerimiseks diasepaami.
 • Tramadool elimineerub hemodialüüsi või hemofiltratsiooni teel minimaalselt. Seetõttu ei ole Doreta ägeda mürgistuse ravi ainult hemodialüüsi või hemofiltratsiooni abil efektiivne.

Paratsetamooli üleannustamise ravis on hädavajalik alustada otsekohe ravi. Vaatamata varajaste sümptomite puudumisele tuleb patsiendid vältimatu arstiabi saamiseks otsekohe suunata haiglasse ning maoloputus tuleb teha kõigil täiskasvanutel ja noorukitel, kes on eelneva 4 tunni jooksul manustanud paratsetamooli ligikaudu 7,5 g või rohkem ja lastel, kes on eelneva 4 tunni jooksul manustanud 150 mg/kg paratsetamooli või rohkem. Et oleks võimalik hinnata riski maksakahjustuse tekkeks, tuleb hiljemalt 4 tundi pärast üleannustamist mõõta paratsetamooli kontsentratsiooni veres (paratsetamooli üleannustamise nomogrammi abil). Suukaudse metioniini või intravenoosse N- atsetüültsüsteiini (NAC) manustamine vähemalt 48 tunni jooksul pärast üleannustamist võib olla kasuliku toimega ja on seetõttu soovitatav. Intravenoosse N-atsetüültsüsteini (NAC) manustamine on kõige efektiivsem, kui selle manustamist alustada 8 tunni jooksul pärast üleannustamist. Kui ravimi üleannustamisest on möödunud rohkem kui 8 tundi, tuleb siiski manustada NAC-i ja jätkata täieliku ravikuuriga. NAC-ravi tuleb alustada otsekohe, kui on kahtlus paratsetamooli suurele üledoosile. Üldised toetavad meetmed peavad olema kättesaadaval.

Sõltumata sellest, kui suure koguse paratsetamooli manustamisest on teatatud, tuleb nii kiiresti kui võimalik, aga võimalusel 8 tunni jooksul pärast üleannustamist, manustada suu kaudu või intravenoosselt paratsetamooli antidooti NAC-i.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised opioidid, tramadool, kombinatsioonpreparaadid ATC-kood: N02AX52

Valuvaigistid

Tramadool on kesknärvisüsteemi toimiv opioidide rühma kuuluv analgeetikum. Tramadool on µ- (müü), δ- (delta) ja κ-opioidretseptorite puhas mitteselektiivne agonist suurema afiinsusega µ- retseptorite suhtes. Teised valuvastase toime mehhanismid on noradrenaliini neuronaalse tagasihaarde inhibeerimine ja serotoniini vabanemise suurendamine. Tramadoolil on köha pärssiv toime. Erinevalt morfiinist ei ole tramadoolil analgeetiliste annuste laias vahemikus hingamisdepressiooni põhjustavat toimet. Samuti ei mõjuta ravim seedetrakti peristaltikat. Toime südame-veresoonkonnale on üldiselt kerge. Tramadooli tugevuseks loetakse üks kümnendik kuni üks kuuendik morfiini tugevusest.

Toimemehhanism

Paratsetamooli valuvaigistava omaduse täpne toimemehhanism on teadmata ja sellel võib olla nii tsentraalne kui ka perifeerne toime.

Doreta on WHO valuskaalal positsioneeritud II astme analgeetikumina ja seda tuleb vastavalt arsti poolt kasutada.

Farmakokineetilised omadused

Tramadool manustatakse ratseemilise ravimvormina ja veres on määratavad tramadooli [-] ja [+] vormid ning metaboliit M1. Kuigi tramadool imendub pärast manustamist kiiresti, on tema imendumine siiski aeglasem (ja poolväärtusaeg pikem) kui paratsetamoolil.

Pärast tramadooli/paratsetamooli ühe tableti (37,5 mg/325 mg) suukaudset manustamist saabub 64,3/55,5 ng/ml tramadooli maksimaalne kontsentratsioon plasmas [(+)-tramadool/(-)-tramadool] 1,8 tunni möödudes ning 4,2 mikrogrammi/ml paratsetamooli maksimaalne kontsentratsioon 0,9 tunni möödudes. Keskmine tramadooli poolväärtusaeg t1/2 on 5,1/4,7 tundi [(+)-tramadool/(-)-tramadool] ja paratsetamoolil 2,5 tundi.

Ravimi farmakokineetika uuringutes tervetel vabatahtlikel ei leitud pärast Doreta ühekordset ja korduvat suukaudset manustamist mingeid kliiniliselt olulisi kineetiliste omaduste erinevusi võrreldes mõlema toimeaine kasutamisega eraldi.

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub ratseemiline tramadool kiiresti ja peaaegu täielikult. 100 mg üksikannuse keskmine absoluutne biosaadavus on ligikaudu 75%. Pärast korduvat manustamist biosaadavus suureneb ja ulatub ligikaudu 90%-ni.

Pärast Doreta manustamist on suukaudse paratsetamooli imendumine kiire ja peaaegu täielik ning see toimub peamiselt peensooles. Paratsetamooli maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse ühe tunni jooksul ja seda ei muuda tramadooli samaaegne manustamine.

Doreta suukaudne manustamine koos toiduga ei mõjuta oluliselt nii tramadooli kui paratsetamooli maksimaalset kontsentratsiooni plasmas ega imendumise mahtu, seega võib Doreta´t võtta söögikordadest sõltumatult.

Jaotumine

Tramadoolil on suur afiinsus kudede suhtes (Vd,β=203 ± 40 l). Seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 20%.

Paratsetamool jaotub ilmselt laialdaselt kõikides kehakudedes, välja arvatud rasvkude. Selle näiv jaotusruumala on ligikaudu 0,9 l/kg. Plasmavalkudega seondub suhteliselt väike kogus paratsetamooli (~20%).

Biotransformatsioon

Tramadool metaboliseerub pärast suukaudset manustamist laialdaselt. Ligikaudu 30% annusest eritub uriiniga muutumatu ravimina, samas kui ligikaudu 60% annusest eritub metaboliitidena.

Tramadool metaboliseeritakse O-demetüülimise teel (katalüüsitakse ensüüm CYP2D6 poolt) metaboliidiks M1 ja N-demetüülimise teel (katalüüsitakse CYP3A poolt) metaboliidiks M2. M1 metaboliseeritakse edasi N-demetüülimise ja glükuroonhappega konjugeerimise teel. M1 plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on 7 tundi. Metaboliit M1 on tugevama analgeetilise toimega ühend kui lähteaine. M1 kontsentratsioon plasmas on palju kordi madalam kui tramadoolil ning selle mõju ravimi kliinilisele toimele ei muutu ravimi korduval manustamisel.

Paratsetamool metaboliseeritakse põhiliselt maksas kahe suure hepaatilise raja kaudu: glükuronidatsiooni ja sulfaatimise kaudu. Viimane rada võib raviannustest suuremate annuste korral kiiresti küllastuda. Väike fraktsioon (vähem kui 4%) metaboliseeritakse tsütokroom P450 poolt aktiivseks vaheühendiks (N-atsetüülbensokinoonimiiniks), mis ravimi tavalise kasutuse korral mürgitustatakse kiiresti glutatiooni redutseerimisega ja eritatakse uriini pärast konjugeerimist tsüsteiiniks ja merkaptohappeks. Massiivse üleannustamise korral aga selle metaboliidi kontsentratsioon suureneb.

Eritumine

Tramadool ja selle metaboliidid elimineeritakse põhiliselt neerude kaudu.

Paratsetamooli poolväärtusaeg täiskasvanutel on ligikaudu 2...3 tundi. Poolväärtusaeg on lühem lastel ja veidi pikem vastsündinutel ning maksatsirroosiga patsientidel. Paratsetamool elimineeritakse peamiselt annusest sõltuvalt glükuroon- ja väävelkonjugaadi derivaatidena. Vähem kui 9% paratsetamoolist eritub muutumatul kujul uriiniga. Neerupuudulikkuse korral on mõlema ühendi poolväärtusaeg pikenenud.

Prekliinilised ohutusandmed

Fikseeritud kombinatsiooniga (tramadool ja paratsetamool) ei ole läbi viidud prekliinilisi uuringuid kartsinogeense või mutageense toime kohta ega toime kohta fertiilsusele.

Tramadool/paratsetamooli kombinatsiooniga suukaudselt ravitud rottide järglastel ei täheldatud ravimil mingit teratogeenset toimet.

Tramadool/paratsetamooli kombinatsioon on rottidele tõestatult embrüotoksiline ja fetotoksiline emasloomale toksilises annuses (50/434 mg/kg tramadool/paratsetamooli), st 8,3 korda suuremas annuses kui inimese maksimaalne raviannus. Selle annuse puhul ei täheldatud teratogeenset toimet. Embrüo- ja lootetoksilisus väljendus järglaste vähenenud sünnikaalus ja liigses roiete arvus. Väiksemad annused (10/87 ja 25/217 mg/kg tramadool/paratsetamool), mille toksiline toime emasloomale oli nõrgem, ei avaldanud toksilist toimet embrüole ega lootele.

Standardsete mutageensuse testide tulemustes ei avaldunud tramadoolil võimalikku genotoksilist riski inimesele.

Kartsinogeensuse uuringute tulemused ei näita tramadooli potentsiaalset riski inimesele.

Loomkatsetes tramadooliga on väga suurte ravimiannuste korral ilmnenud emaslooma toksilisusega seonduvad toimed organite arengule, luustumisele ja neonataalsele suremusele. Sigivusele ja järglaste hilisemale arengule ravim mõju ei avaldanud. Tramadool läbib platsenta. Pärast tramadooli suukaudset manustamist isastele rottidele annuses kuni 50 mg/kg ja emastele rottidel annuses kuni 75 mg/kg toimet fertiilsusele ei täheldatud.

Paratsetamooli laialdastes uuringutes terapeutilise (s.t mittetoksilise) annusega ei leidnud tõestust oluline genotoksiline risk inimesele.

Pikaajalistes uuringutes hiirtel ja rottidel paratsetamooli mitte-hepatotoksilise annusega tumorigeenset toimet ei leitud.

Siiani ei ole loomkatsete ja ravimi kasutamise laialdase kogemuse jooksul leidnud tõestust ravimi reproduktsioonitoksilisus inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate

Hüpromelloos (E464)

Makrogool 400

Polüsorbaat 80

Titaandioksiid (E171)

Kollane raudoksiid (E172)

Punane raudoksiid (E172)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister (PVC/PVDC valge foolium, alumiinium foolium): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti (blistrid 10 tabletiga) karbis.

Blister (lapsekindel pakend), PVC/PVDC valge foolium, paber/alumiinium foolium: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti (blistrid 10 tabletiga) karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.01.2012

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2016