Canigen chp - süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti (1annust)

ATC Kood: QI07AD02
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin +koerte elus parvoviirusvaktsiin +koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin
Tootja: Virbac

Artikli sisukord

Canigen CHP
süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti (1annust)


PAKENDI INFOLEHT

Canigen CHP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele

 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Virbac S.A.

1ère avenue - 2065 m L.I.D. 06516 Carros Cedex Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canigen CHP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele

Valge pulber ja värvitu lahusti.

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

 

Toimeained:

 

külmkuivatatud komponent:

 

1 ml annus sisaldab:

 

Koerte nõrgestatud elus katku viirus (CDV) – Lederle tüvi

10...105 C.C.I.D.*

Koerte nõrgestatud elus adenoviiruse 2. tüüp (CAV-2) – Manhattani

10...106 C.C.I.D.*

tüvi

 

Koerte nõrgestatud elus parvoviirus (CPV) – CPV780916 tüvi

10...107 C.C.I.D.*

* 50% rakukultuuri nakatav annus

 

Lahusti:

 

Steriilne süstevesi

1 ml

Adjuvant:

Želatiini sisaldav stabiliseeriv puhver

NÄIDUSTUS(ED)

Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates kaheksandast elunädalast:

 • koerte katku, koerte parvoviroosi ja koerte adenoviiruse 1. tüübi põhjustatud koerte infektsioosse hepatiidi kliiniliste tunnuste ja sellest tingitud suremuse vältimiseks;
 • koerte adenoviiruse 2. tüübi põhjustatud infektsiooni ja respiratoorse haiguse kliiniliste tunnuste vähendamiseks.

Immuunsuse algus

Tõendatud on, et immuunsus CDV, CAV-2 ja CPV nakkuse suhtes algab 3. nädalal ja CAV1nakkuse suhtes 4. nädalal pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus

Immuunsus kestab kõigi komponentide suhtes ühe aasta vältel pärast esmast vaktsineerimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Sageli võib pärast esimese annuse manustamist süstekohal tekkida kerge ja mööduv turse. See reaktsioon taandub iseenesest. Järgnevatel manustamiskordadel esineb seda reaktsiooni märgatavalt vähem. Väga harvadel juhtudel võib esineda valu ja kihelust. Need väikesed süstekoha reaktsioonid mööduvad ilma ravita.

Väga harvadel juhtudel võib vaktsineerimine tekitada mööduvat kõhulahtisust, hüpertermiat või nõrkust.

Tekkida võib anafülaktiline šokk.

Allergiliste reaktsioonide ja anafülaktilise šoki korral rakendada sümptomaatilist ravi.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Pärast külmkuivatatud komponendi lahustamist lahjendiga manustada subkutaanselt üks annus vaktsiini järgmise vaktsineerimisskeemi kohaselt.

Esmane vaktsineerimine:

 • esimene süst kutsikatele alates kaheksandast elunädalast;
 • teine süst 3 või 4 nädala pärast.

Revaktsineerimine: - üks kord aastas.

Maternaalsete antikehade kõrge tase kutsika veres võib takistada vaktsineerimisest tingitud immuunsuse väljakujunemist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt punkt Annustamine loomaliigiti, manustamistee(d) ja -meetod.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2°C…8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile kasutuskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused

Pärast vaktsineerimist võivad vaktsiini viirusetüved CAV-2 ja CPV levida vaktsineerimata loomadele ilma igasuguse patoloogilise mõjuta vaktsiiniviirusega kokkupuutunud loomadele.

Maternaalsete antikehade kõrge tase kutsika veres võib takistada vaktsineerimisest tingitud immuunsuse väljakujunemist.

Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid loomi

Soovitatav on antiparasitaarne ravi vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale, allaneelamisel või sattumisel nahale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vaktsiini üleannustamine ei põhjustanud muid reaktsioone peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus).

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega väljaarvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle veterinaarravimiga.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2014

LISAINFO

Pakend: karp 10- ja 50 annusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Eesti

Tel: 800 9000

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canigen CHP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

 

külmkuivatatud komponent:

 

1 ml annus, sisaldab:

 

Koerte katku nõrgestatud elus viirus (CDV) – Lederle tüvi

10...105 C.C.I.D.*

Koerte nõrgestatud elus adenoviiruse 2. tüüp (CAV-2) – Manhattani

10...106 C.C.I.D.*

tüvi

 

 

Koerte nõrgestatud elus parvoviirus (CPV) – CPV780916 tüvi

10...107 C.C.I.D.*

* 50% rakukultuuri nakatav annus

 

Lahusti:

 

Steriilne süstevesi

1 ml

Adjuvant:

 

Želatiini sisaldav stabiliseeriv puhver

 

Abiained:

 

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

Valge pulber ja värvitu lahusti.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Koer.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates kaheksandast elunädalast:

 • koerte katku, koerte parvoviroosi ja koerte adenoviiruse 1. tüübi põhjustatud koerte infektsioosse hepatiidi kliiniliste tunnuste ja sellest tingitud suremuse vältimiseks;
 • koerte adenoviiruse 2. tüübi põhjustatud infektsiooni ja respiratoorse haiguse kliiniliste tunnuste vähendamiseks.

Immuunsuse algus

Tõendatud on, et immuunsus CDV, CAV-2 ja CPV. nakkuse suhtes algab 3. nädalal ja CAV1 nakkuse suhtes 4. nädalal pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus

Immuunsus kestab kõigi komponentide suhtes ühe aasta vältel pärast esmast vaktsineerimist.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused

Pärast vaktsineerimist võivad vaktsiini viirusetüved CAV-2 ja CPV levida vaktsineerimata loomadele ilma igasuguse patoloogilise mõjuta vaktsiiniviirusega kokkupuutunud loomadele.

Maternaalsete antikehade kõrge tase kutsika veres võib takistada vaktsineerimisest tingitud immuunsuse väljakujunemist.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

 • Vaktsineerida ainult terveid loomi.
 • Soovitatav on antiparasitaarne ravi vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale, allaneelamisel või sattumisel nahale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Sageli võib pärast esimese annuse manustamist süstekohal tekkida kerge ja mööduv turse. See reaktsioon taandub iseenesest. Järgnevatel manustamiskordadel esineb seda reaktsiooni märgatavalt vähem. Väga harvadel juhtudel võib esineda valu ja kihelust. Need süstekoha reaktsioonid mööduvad ilma ravita.

Väga harvadel juhtudel võib vaktsineerimine tekitada mööduvat kõhulahtisust, hüpertermiat või nõrkust.

Tekkida võib anafülaktiline šokk. Allergiliste reaktsioonide ja anafülaktilise šoki korral rakendada sümptomaatilist ravi.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.

.Annustamine ja manustamisviis

Pärast külmkuivatatud komponendi lahustamist lahustiga manustada subkutaanselt üks annus vaktsiini järgmise vaktsineerimisskeemi kohaselt.

Esmane vaktsineerimine:

 • esimene süst kutsikatele alates kaheksandast elunädalast;
 • teine süst 3 või 4 nädala pärast.

Revaktsineerimine:

- üks kord aastas.

Maternaalsete antikehade kõrge tase kutsika veres võib takistada vaktsineerimisest tingitud kaitsva immuunsuse väljakujunemist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vaktsiini üleannustamine ei põhjustanud muid reaktsioone peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus).

. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

ATCvet kood QI07AD02 elusviirusvaktsiinid.

Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks koerte katku viiruse, koerte adenoviiruse ja koerte parvoviiruse vastu.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Külmkuivatatud komponent: Želatiin, Laktoosmonohüdraat, Kaaliumdivesinikfosfaat, Dikaaliumfosfaat, Kaaliumhüdroksiid, Glutaamhape,

Süstevesi.

Lahusti:

Süstevesi

.Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega väljaarvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle veterinaarravimiga.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile kasutamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

.Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2°C…8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Külmkuivatatud komponent

I tüüpi klaasist 3 ml viaal, mis sisaldab ühe annus külmkuivatatud komponenti. Viaal on suletud kummikorgi ja alumiiniumist kattega.

Lahusti

I tüüpi klaasist 3 ml viaal, mis sisaldab 1 ml steriilset vett. Viaal on suletud kummikorgi ja alumiiniumist kattega.

Karp 10 ja 50 annusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Virbac S.A.

1ère avenue - 2065 m L.I.D. 06516 Carros

Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 17.04.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim.