Calmesan - õhukese polümeerikattega tablett (25mg)

ATC Kood: R06AA09
Toimeaine: doksülamiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

CALMESAN
õhukese polümeerikattega tablett (25mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Calmesan, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Doksülamiinvesiniksuktsinaat

Kasutamiseks täiskasvanutel

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Calmesan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Calmesan’i võtmist
 3. Kuidas Calmesan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Calmesan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Calmesan ja milleks seda kasutatakse

Calmesan on rahustava toimega ravim (antihistamiin, rahusti).

Calmesan’i kasutatakse aeg-ajalt esineva unetuse (raskendatud uinumine ja öised ärkamised) lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Calmesan’i võtmist

Ärge võtke Calmesan’i:

 • kui olete doksülamiini, teiste antihistamiinide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • ägeda astmahoo korral;
 • kui teil on kitsa nurga glaukoom,
 • kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);
 • kui teil on eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia) ja esineb uriinipeetus;
 • ägeda mürgistuse korral alkoholi, uinutite või valuvaigistite või psühhotroopsete ravimitega (neuroleptikumid, trankvillisaatorid, antidepressandid, liitium);
 • kui teil on epilepsia;
 • kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks (ravimid, mida kasutatakse depressiooni, Parkinsoni tõve või muude haiguste raviks, näiteks moklobemiid, fenelsiin ja tranüültsüpromiin, isokarboksasiid, linesoliid, metüleensinine, prokarbasiin, rasagiliin ja selegiliin).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Calmesan’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on maksa või neerukahjustus;
 • kui teil on olemasolev südamehaigus ja kõrge vererõhk (sest vajalikuks võib osutuda südametalitluse regulaarne jälgimine);
 • kui teil esinevad kroonilised hingamishäired ja astma;
 • kui teie maolukuti ei sulgu korralikult ja maosisaldis voolab tagasi söögitorru (gastroösofageaalne refluks);
 • kui teil on erosioon mao või soolestiku algusosa limaskestal või püloroduodenaalne obstruktsioon (raskendatud toidu liikumine maost soolde).

Kindlustage piisav uneaeg (vähemalt 8 tundi), et teie reaktsioonivõime ei oleks järgmisel hommikul mõjutatud.

Eriti ettevaatlik peab olema ka patsientide puhul, kellel on ajukoore kahjustusest tingitud neuroloogilised sümptomid ja on esinenud krampe, sest juba väikeste doksülamiini annuste võtmine võib vallandada grand mal hood.

Kui olete üle 65 aasta vanune, võivad teil suurema tõenäosusega tekkida kõrvaltoimed. Lisaks on suurenenud kukkumisoht.

Mõju diagnostilistele testidele

See ravim võib mõjutada allergia diagnoosimiseks tehtavaid nahateste, mistõttu on soovitatav ravimi võtmine lõpetada vähemalt kolm päeva enne testide tegemist ja teavitada arsti.

Lapsed ja noorukid

Lapsi ja noorukeid ei tohi Calmesan’iga ravida, sest doksülamiini ohutus ja efektiivsus öist und soodustava vahendina ei ole lastel ja alla 18-aastastel noorukitel tõestatud.

Muud ravimid ja Calmesan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita saadaolevaid ravimeid.

Ärge võtke Calmesan’i koos monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega. Calmesan’i ja monoamiini oksüdaasi inhibiitorite samaaegsel kasutamisel võib tekkida vererõhu langus, kesknärvisüsteemi ja hingamise suurenenud pärssimine.

Kooskasutamisel võivad tugevneda Calmesan’i ja järgmiste ravimite toimed:

 • kesknärvisüsteemi toimivad ravimid (nagu psühhotroopsed ravimid, uinutid, valuvaigistid, anesteetikumid, krambivastased ravimid);
 • muud antikoliinergilise toimega ravimid (nt Parkinsoni tõve ravim biperideen ja depressiooni raviks kasutatavad tritsüklilised antidepressandid), mis võib viia näiteks eluohtliku sooleparalüüsi, uriinipeetuse ja silmasisese rõhu ägeda tõusuni.

Järgmiste ravimite toime võib nõrgeneda:

 • fenütoiin (krambiravim);
 • neuroleptikumid.

Calmesan’i samaaegsel kasutamisel:

 • koos kesknärvisüsteemi toimivate vererõhku langetavate ravimitega (guanabens, klonidiin, alfametüüldopa) võib tekkida suurenenud väsimus ja nõrkus.
 • võivad väheneda teistest ravimitest (nt aminoglükosiidantibiootikumid, mõned valuvaigistid, mõned diureetikumid) põhjustatud algava sisekõrvakahjustuse sümptomid.
 • võidakse saada valenegatiivsed nahatestide tulemused.
 • ei tohi adrenaliini manustada (sest see võib viia veresoonte laienemise, vererõhu languse ja südame löögisageduse kiirenemiseni).

Calmesan koos toidu ja joogiga

Alkohol võib ettearvamatult muuta doksülamiini toimet.

Calmesan-ravi ajal tuleb alkoholi tarvitamisest hoiduda.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Calmesan’i tohib raseduse ajal võtta ainult juhul, kui arst seda selgelt soovitab.

Kuna toimeaine eritub rinnapiima, tuleb ravi ajal imetamine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isegi kui ravimit kasutatakse soovituste järgi, võib see muuta reaktsioonivõimet sellisel määral, mis mõjutab aktiivselt liikluses osalemise või masinatega töötamise võimet. See on veelgi enam väljendunud koostoimes alkoholiga. Te ei ole enam võimeline ootamatutele ja äkilistele sündmustele piisavalt kiiresti ja eesmärgipäraselt reageerima.

Ärge juhtige autot ega muid sõidukeid. Ärge töötage elektriliste tööriistade ega masinatega. Ärge töötage ilma kindla jalgealuseta.

Calmesan sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Calmesan sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Calmesan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud võtavad 1 tableti (vastab 25 mg doksülamiinsuktsinaadile) umbes pool tundi kuni tund aega enne magamaminekut. Raskete unehäirete korral võib maksimaalse annusena võtta 2 tabletti (vastab 50 mg doksülamiinsuktsinaadile).

Neeru- või maksatalitluse langusega patsientidel ning eakatel või nõrgestatud organismiga patsientidel, kes on tundlikumad doksülamiini toimete suhtes, tuleb annust vähendada. Annuste manustamiseks, mida see ravimpreparaat ei võimalda, on saadaval teised preparaadid.

Manustamisviis

Calmesan on ette nähtud suukaudseks manustamiseks. Tablett tuleb neelata koos klaasi veega.

Poolitusjoon on ainult tableti poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, kui te ei saa tervet tabletti neelata.

Kui te võtate Calmesan’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise esialgsed nähud võivad olla kesknärvisüsteemi sümptomid, näiteks rahutus, lihasreflekside tugevnemine, teadvuse kaotus, hingamisdepressioon ja südameseiskus. Muud üleannustamise nähud on pupillide laienemine, südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia), palavik, kuum punetav nahk ja limaskestade kuivus. Nende sümptomite tekkimisel tuleb kohe ühendust võtta arstiga.

Lisaks on üleannustamise järgselt kirjeldatud lihaskiudude lagunemist (rabdomüolüüs). Teie arst otsustab, mida teha.

Seedetrakti vaevuste, kesknärvisüsteemi häirete, suukuivuse, põietühjendamise häirete (urineerimishäirete) ja nägemishäirete korral peab arst rakendama vajalikke meetmeid sõltuvalt sümptomist.

Kui te unustate Calmesan’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • krambid.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

 • vererakkude häired (nt punavereliblede ebanormaalne lagunemine, vereliistakute või valgevereliblede arvu vähenemine);
 • eluohtlik sooleparalüüs (soole halvatus).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • neerupealise kasvajaga (feokromotsütoom) patsientidel võivad kasvajast vabaneda ained, millel on väga tugev toime südameveresoonkonnale;
 • keskendumisraskused, depressioon, reaktsiooniaja pikenemine;
 • „paradoksaalsed“ reaktsioonid, nagu rahutus, ärevus, pingetunne, unetus, hirmuunenäod, segasus, hallutsinatsioonid, värisemine;
 • pearinglus, uimasus, peavalu;
 • vegetatiivsed kõrvaltoimed, näiteks silmade fokuseerimisraskused, suukuivus, ninakinnisuse tunne, silmasisese rõhu tõus, kõhukinnisus, urineerimishäired, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, söögiisu kadumine või suurenemine, kõhuvalu;
 • pöörlemistunne (vertiigo), kumin kõrvus;
 • südame löögisageduse kiirenemine või ebakorrapärane südametegevus, olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemine, EKG muutused;
 • kõrge või madal vererõhk;
 • hingamisfunktsiooni häireid võib põhjustada lima tihkenemine, bronhide sulgus või ahenemine;
 • maksatalitluse häired (kolestaatiline ikterus);
 • allergilised nahareaktsioonid ja valgustundlikkus (vältida otsest päikese käes viibimist);
 • lihasnõrkus;
 • nõrkus, kehatemperatuuri regulatsiooni häired.

Pärast pikaajalist igapäevast kasutamist võivad ravi järsu lõpetamise korral uuesti tekkida unehäired raskemal kujul.

Märkus:

Kõrvaltoimete esinemissagedust ja raskust saab vähendada ööpäevaste annuste hoolika ja individuaalse kohandamise teel. Kõrvaltoimete tekkeoht on suurem eakatel patsientidel ning neil võib esineda ka suurem kukkumisoht.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Calmesan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calmesan sisaldab

Toimeaine on doksülamiinvesiniksuktsinaat.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg doksülamiinvesiniksuktsinaati.

Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, naatriumkroskarmelloos, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat tableti sisus ja hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400 tableti kattes. Vt lõik 2 „Calmesan sisaldab laktoosi“, „Calmesan sisaldab naatriumi“.

Kuidas Calmesan välja näeb ja pakendi sisu

Calmesan õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni peaaegu valged, ovaalsed kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti mõõdud: 12 mm x 6 mm. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Calmesan on saadaval pappkarpides, mis sisaldavad 7, 10, 14 või 20 õhukese polümeerikattega tabletti blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Calmesan, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg doksülamiinvesiniksuktsinaati.

INN. Doxylaminum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 158,34 mg laktoosi (monohüdraadina) ja 0,61…1,36 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Valged kuni peaaegu valged, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti mõõdud: 12 mm x 6 mm.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Aeg-ajalt esineva unetuse (raskendatud uinumine ja öised ärkamised) lühiajaline sümptomaatiline ravi täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud:

 • 25 mg doksülamiinvesiniksuktsinaati ööpäevas
 • 50 mg doksülamiinvesiniksuktsinaati ööpäevas maksimaalse annusena raskete unehäirete korral

Ravimit tuleb võtta ligikaudu pool tundi kuni tund aega enne magamaminekut.

Akuutsete unehäirete korral peab ravi võimalusel piirduma ühekordsete annustega.

Ravi kestus peab olema nii lühike kui võimalik. Üldiselt võib ravi pikkus varieeruda mõnest päevast kuni ühe nädalani. Ravi tuleb lõpetada hiljemalt pärast kaks nädalat kestnud igapäevast manustamist.

Patsientide erirühmad

Neeru- või maksafunktsiooni langusega patsientidel ning eakatel või nõrgestatud organismiga patsientidel, kes on tundlikumad doksülamiini toimete suhtes, tuleb annust vähendada. Annuste manustamiseks, mida see ravimpreparaat ei võimalda, on saadaval teised preparaadid.

Lapsed

Doksülamiini ohutus ja efektiivsus öist und soodustava vahendina ei ole lastel ja alla 18-aastastel noorukitel tõestatud. Seetõttu ei tohi doksülamiini kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Manustamisviis

Suukaudne.

Tablett tuleb alla neelata koos klaasi veega.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus toimeaine, teiste antihistamiinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Äge astmahoog.
 • Suletudnurga glaukoom.
 • Feokromotsütoom.
 • Uriinipeetust põhjustav eesnäärme hüpertroofia.
 • Äge mürgistus alkoholi, uinutite või valuvaigistite ja psühhotroopsete ravimitega (neuroleptikumid, trankvillisaatorid, antidepressandid, liitium).
 • Epilepsia.
 • Samaaegne ravi MAO inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

Calmesan’i kasutamisel peab olema ettevaatlik järgmiste haigusseisundite korral:

 • maksakahjustus;
 • neerukahjustus;
 • olemasolev südamekahjustus ja hüpertensioon;
 • kroonilised hingamishäired ja astma;
 • gastroösofageaalne refluks;
 • stenoseeriv peptiline haavand;
 • püloroduodenaalne obstruktsioon.

Eriti ettevaatlik peab olema patsientide puhul, kellel on ajukoore kahjustusest tingitud neuroloogilised sümptomid ja krambid anamneesis, sest juba väikeste doksülamiini annuste võtmine võib vallandada grand mal hood. Soovitatav on EEG kontroll. Calmesan’i kasutamise ajal ei tohi krambiravi lõpetada.

Antihistamiinide kasutamise ajal on kirjeldatud EKG muutusi, eriti repolarisatsioonihäireid, seetõttu on soovitatav regulaarne südametegevuse jälgimine. See kehtib eriti eakate patsientide ja olemasoleva südamekahjustusega patsientide puhul. Eriti ettevaatlik peab olema ka arteriaalse hüpertensiooniga patsientide puhul, sest antihistamiinid võivad põhjustada vererõhu tõusu.

Ettevaatlik peab olema üle 65-aastaste patsientide puhul suurema eelsoodumuse tõttu kõrvaltoimete tekkeks selle ravimi suhtes (vt lõik 4.2). Vanematel patsientidel on kirjeldatud ka suuremat kukkumisohtu (vt lõik 4.8).

Pärast Calmesan’i võtmist peab olema tagatud piisav une pikkus (vähemalt 8 tundi), et reaktsioonivõime ei oleks järgmisel hommikul mõjutatud.

Mõju diagnostilistele testidele

Doksülamiin võib avaldada mõju allergeenitestidele:

 • provokatsioonitestid inhaleeritava histamiini või allergeeniga: testi vastuse võimalik pärssimine;
 • antigeeni nahatestid: nahareaktsioonide võimalik pärssimine.

Selle ravimi võtmine on soovitatav lõpetada kolm päeva enne nende testide tegemist.

Calmesan sisaldab laktoosi.

Seda ravimit ei tohi võtta patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, täielik laktaasipuudulikkus või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon.

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Doksülamiini ja monoamiini oksüdaasi inhibiitorite samaaegsel kasutamisel võib tekkida hüpotensioon ning suureneda kesknärvisüsteemi ja hingamisfunktsiooni pärssimine. Seetõttu on samaaegne ravi MAO inhibiitoritega vastunäidustatud (vt ka lõik 4.3).

Kombinatsioonid, mille puhul tuleb rakendada ettevaatusabinõusid

Samaaegsel kasutamisel võivad suureneda doksülamiini ja teiste ravimite (nt mõned neuroleptikumid, trankvillisaatorid, antidepressandid, uinutid, analgeetikumid, anesteetikumid, antiepileptikumid, lihasrelaksandid, teised antihistamiinid) kesknärvisüsteemi pärssivad toimed.

Alkohol võib muuta doksülamiini toimet ettearvamatult ja seda tuleb vältida.

Samaaegsel kasutamisel võib suurenda doksülamiini ja teiste antikolinergilise toimega ravimite (nt atropiin, biperideen, tritsüklilised antidepressandid) toime, mis võib viia nt paralüütilise iileuse, uriinipeetuse või ägeda glaukoomi tekkimiseni.

Järgmiste ravimite toime võib väheneda:

 • fenütoiin,
 • neuroleptikumid.

Doksülamiini samaaegsel kasutamisel

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

 • koos tsentraalse toimega antihüpertensiivsete ravimitega (nagu guanabens, klonidiin, alfametüüldopa) võib suureneda sedatsioon;
 • võivad väheneda ototoksilistest ravimitest (nt aminoglükosiidid, salitsülaadid, diureetikumid) tingitud sisekõrvakahjustuse algavad sümptomid;
 • võidakse saada valenegatiivsed nahatestide tulemused;
 • ei tohi adrenaliini manustada, sest see võib viia vererõhu paradoksaalse edasise languseni. Raske šokiseisundi korral võib kasutada noradrenaliini (vt lõik 4.9). Seetõttu tuleb adrenaliini samaaegset manustamist vältida.

Rasedus

Doksülamiinsuktsinaadiga läbi viidud epidemioloogilised uuringud ei ole andnud tõendeid kaasasündinud väärarengute tekke kohta inimestel. Loomkatsed ei ole piisavad reproduktsioonitoksilisuse hindamiseks (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on soovitatav vältida Calmesan’i kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Kuna toimeaine eritub rinnapiima, tuleb Calmesan’i kasutamise ajal imetamine lõpetada.

Fertiilsus

Doksülamiini võimaliku toime kohta inimeste fertiilsusele andmed puuduvad. Loomkatsetes ei ole ilmnenud toimet viljakusele isegi kliinilises praktikas soovitatust oluliselt suuremate annuste kasutamisel (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Calmesan mõjutab tugevalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Isegi kui ravimit kasutatakse soovituste järgi, võib see muuta reaktsioonivõimet sellisel määral, mis mõjutab aktiivselt liikluses osalemise või masinatega töötamise võimet. See on enam väljendunud koostoimes alkoholiga.

Seetõttu tuleb täielikult loobuda autojuhtimisest, masinatega töötamisest või muude ohtlike tegevuste sooritamisest, vähemalt raviga alustamisel.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on järgnevalt loetletud esinemissageduse järgi, kasutades järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: vererakkude arvu muutused leukopeenia, trombotsütopeenia, hemolüütilise aneemia, aplastilise aneemia ja agranulotsütoosi kujul.

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata: feokromotsütoomiga patsientidel võib antihistamiinide manustamine viia katehhoolamiinide vabanemiseni.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata: söögiisu kadumine või söögiisu suurenemine.

Psühhiaatrilised häired

Teadmata: keskendumisraskused, depressioon, reaktsiooniaja pikenemine.

Samuti on võimalik „paradoksaalsete“ reaktsioonide, näiteks rahutuse, ärevuse, pingetunde, unetuse, hirmuunenägude, segasuse, hallutsinatsioonide, treemori teke.

Pärast pikaajalist igapäevast kasutamist võivad ravi järsu lõpetamise korral uuesti tekkida unehäired raskemal kujul.

Närvisüsteemi häired

Harv: krambid.

Teadmata: pearinglus, uimasus, peavalu.

Silma kahjustused

Teadmata: fokuseerimisraskused, silmasisese rõhu tõus.

Kõrva ja labürindi kahjustused

Teadmata: vertiigo, tinnitus.

Südame häired

Teadmata: tahhükardia, arütmia, olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemine ja EKG muutused.

Vaskulaarsed häired

Teadmata: hüpotensioon, hüpertensioon.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Teadmata: hingamisfunktsiooni häired sekreedi tihkenemise, bronhide obstruktsiooni ja bronhospasmi tõttu. Ninakinnisuse tunne.

Seedetrakti häired

Väga harv: eluohtlik paralüütiline iileus.

Teadmata: kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ülakõhuvalu, suukuivus.

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: maksafunktsiooni häired (kolestaatiline ikterus).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: allergilised nahareaktsioonid ja valgustundlikkus.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: lihasnõrkus.

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata: urineerimishäired.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: nõrkus, kehatemperatuuri regulatsiooni häired.

Märkus:

Kõrvaltoimete esinemissagedust ja raskust saab vähendada ööpäevaste annuste hoolika ja individuaalse kohandamise teel.

Kõrvaltoimete tekkeoht on suurem eakatel patsientidel ning neil võib esineda ka suurem kukkumisoht.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Põhimõtteliselt tuleb alati kaaluda mitme ravimi mürgistuse võimalust, mida võetakse näiteks enesetapueesmärgil.

Üleannustamise sümptomid ja mürgistusnähud

 • Somnolentsusest koomani, mõnikord erutusseisund ja delirioosne segasus.
 • Antikolinergilised toimed: ähmane nägemine, äge glaukoom, seedetrakti motoorika puudumine, uriinipeetus.
 • Kardiovaskulaarsed: hüpotensioon, tahhükardia või bradükardia, ventrikulaarne tahhüarütmia, südame ja vereringe puudulikkus.
 • Hüpertermia või hüpotermia.
 • Krambid.
 • Respiratoorsed komplikatsioonid: tsüanoos, hingamisdepressioon, hingamisseiskus, aspiratsioon.

Üleannustamise ravi

Ravi on sümptomaatiline ja toetav ning lähtub üleannustamise ravi üldistest põhimõtetest järgmiste erisustega:

 • Suuremate koguste suukaudse manustamise korral teha varajane maoloputus või oksendamise esilekutsumine.
 • Analeptikumid on vastunäidustatud, sest doksülamiin võib alandada krambiläve ning seeläbi suurendada krambiohtu.
 • Hüpotensiooni korral ei tohi kasutada adrenaliini sarnaseid aineid paradoksaalse reaktsiooni ohu tõttu, kuid kasutada võib noradrenaliini sarnaseid aineid (nt noradrenaliini püsiinfusioon) või angiotensiinamiidi. Beetaagoniste tuleb vältida, sest need suurendavad vasodilatatsiooni.
 • Antikolinergiliste sümptomite raviks võib manustada füsostigmiinsalitsülaati (1...2 mg i.v.) (isegi korduvalt), kuid rutiinset kasutamist tuleb vältida raskete kõrvaltoimete tõttu.
 • Korduvate epileptiliste hoogude puhul on näidustatud antikonvulsandid, eeldusel et hingamisdepressiooni tekkeohu tõttu on olemas kunstliku ventilatsiooni võimalus.
 • Forsseeritud diurees on väheefektiivne, sest antihistamiinid erituvad uriiniga vaid väikestes kogustes. Kuid hemodialüüs ja peritoneaaldialüüs võivad olla tõhusad juhul, kui ei saa välistada segamürgistuse võimalust.

Väga harvadel juhtudel on üleannustamise järgselt täheldatud rabdomüolüüsi, mis võib viia

neerupuudulikkuse tekkeni. Seega on vajalik süstemaatiline hindamine, mis põhineb kreatiinfosfokinaasi (KFK) aktiivsuse määramisel. Neid tõsiseid kõrvaltoimeid ei ole kirjeldatud terapeutiliste annuste kasutamisel; rabdomüolüüsi ja surmaga seotud annused olid vastavalt 13 mg/kg ja 25 mg/kg, mis on peaaegu 100 korda suurem terapeutilisest vahemikust. Rabdomüolüüsi varajane avastamine ja ravi on vajalikud neerukahjustuse vältimiseks. Doksülamiini üleannustamisest tingitud rabdomüolüüsi ravi hõlmab agressiivset hüdratsiooni ja uriini leelistamist. Täiskasvanul on vajalik agressiivne hüdratsioon intravenoossete kristalloididega, nagu 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus või Ringeri laktaadilahus kiirusega 300...500 ml/h. Seni ei ole täheldatud naatriumkloriidilahuse ja Ringeri laktaadilahuse efektiivsuse erinevust. Ravimeetmed sõltuvad sümptomitest.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, aminoalküüleetrid, ATC-kood: R06AA09.

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Doksülamiin on etanoolamiini derivaat, millel on -histamiiniretseptoritH blokeeriv toime. Ravim vähendab seeläbi -retseptoriteH stimulatsiooni, mis viib vasodilatsiooni, kapillaaride seinte suurenenud läbilaskvuse ja valuretseptorite sensibiliseerumiseni.

Lisaks -retseptoriH vahendatud toime blokeerimisele on doksülamiinil sedatiivne toime. On näidatud, et ravim vähendab uinumiseni kuluvat aega (unelatentsi) ning parandab une kestust ja kvaliteeti.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub doksülamiin kiiresti ja peaaegu täielikult. Toime algab

30 minuti jooksul ning maksimaalset kontsentratsiooni seerumis (99 ng/ml) mõõdeti 2,4 tundi pärast 25 mg üksikannuse suukaudset manustamist. Toime kestab 3...6 tundi.

Biotransformatsioon

Metabolism toimub põhiliselt maksas. Tuvastatud on N-desmetüüldoksülamiin, N,N- didesmetüüldoksülamiin ja nende N-atsetüülkonjugaadid.

Eritumine

Tervetel noortel täiskasvanutel on doksülamiini eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 10...13 tundi, mis eakatel on pikenenud ligikaudu 12...16 tunnini. Toimeaine eritub peamiselt uriiniga muutumatul kujul (ligikaudu 60%) ning nordoksülamiin- ja dinordoksülamiinmetaboliitidena. Inimestel eritub ravim roojaga ainult väikestes kogustes.

Doksülamiini farmakokineetika kohta neeru- ja maksafunktsiooni häiretega patsientidel andmed puuduvad. Siiski on oodata toimeaine ekspositsiooni suurenemist.

Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Korduvannuste suukaudse toksilisuse uuringud hiirtel ja rottidel näitasid, et närilistel on toksilisuse sihtorgan maks.

Kartsinogeensusuuringutes kutsus doksülamiin esile maksakasvajate tekke hiirtel ja rottidel ning kilpnäärmekasvajate tekke hiirtel. CYP450 ensüümide ja türosiini glükuronisatsiooni indutseerimine koos järgneva seerumi türoksiinitaseme languse ja kilpnääret stimuleerivate hormoonide taseme tõusuga on kõige tõenäolisemad maksatoksilisuse ja kasvajate tekke mehhanismid närilistel. Seda mehhanismi ei loeta inimestel oluliseks.

Toimet rottide viljakusele ei täheldatud isegi annuste puhul, mis on oluliselt suuremad kliinilises

praktikas soovitatust. Doksülamiin läbib platsentat ja seda on leitud embrüotes kontsentratsioonides, mis on kõrgemad raseda plasmakontsentratsioonist. Embrüotoksilisuse uuringutes ei olnud doksülamiinsuktsinaat teratogeenne. Võimalikku toimet peri- ja postnataalsele arengule ei ole uuritud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Naatriumkroskarmelloos

Mikrokristalliline tselluloos

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Hüpromelloos

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 400

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister (OPA/Alu/PVC)/Alu

Pakendi suurused: 7, 10, 14 ja 20 õhukese polümeerikattega tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.10.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018